Nařízení vlády č. 370/2004 Sb.Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-370
Částka 121/2004
Platnost od 21.06.2004
Účinnost od 21.06.2004
Aktuální znění 11.12.2009

370

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. dubna 2004

o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. f) tohoto zákona:


§ 1

(1) Toto nařízení upravuje rozsah a podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) k úhradě závazků plynoucích z ručení za část nesplacené jistiny úvěru poskytnutého právnické nebo fyzické osobě (dále jen „žadatel“) ke krytí nákladů spojených s výstavbou nájemních bytů a s výstavbou infrastruktury obcemi pro bytovou výstavbu.

(2) Žadatel musí mít své sídlo nebo bydliště na území

a) členského státu Evropské unie,

b) státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo

c) Švýcarské konfederace.

(3) Pro účely tohoto nařízení se výstavbou rozumí

a) nová stavba bytového domu, při které vznikne nájemní byt,

b) nástavba nebo přístavba podle stavebního zákona1), kterou vznikne nájemní byt,

c) stavební úpravy podle stavebního zákona1), kterými vznikne nájemní byt z

1. prostor určených k jiným účelům než k bydlení, nebo

2. bytu nezpůsobilého k bydlení.

(4) Je-li žádost o zajištění úvěru ručením podána po 1. lednu 2012, musí výstavba uvedená v odstavci 3 písm. a) splňovat požadavky na energetickou náročnost budov, platné alespoň pro třídu B podle zvláštního právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov2).

§ 2

Rozsah ručení

(1) Ručením lze zajistit úvěr nejdéle na dobu 40 let počínaje dnem uzavření smlouvy o ručení.

(2) Ručením lze zajistit nejvýše 70 % nesplacené jistiny úvěru. Přitom smí nesplacená část jistiny, za kterou je ručeno, činit na jeden byt nejvýše

a) v případě výstavby uvedené v § 1 odst. 3 písm. a)

1. 1500000 Kč, nebo

2. 1800000 Kč, je-li žadatelem obec a součástí této výstavby je i technická infrastruktura obce,

b) v případě výstavby uvedené v § 1 odst. 3 písm. b) a c) 300000 Kč.

§ 3

Podmínky ručení

(1) Ručením lze zajistit pouze úvěr poskytnutý bankou nebo pobočkou zahraniční banky (dále jen "banka") ke krytí nákladů spojených s výstavbou nebo s infrastrukturou obce pro výstavbu uvedenou v § 1 odst. 3 písm. a).

(2) Zajištění úvěru ručením podle odstavce 1 je možné jen

a) na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Fondem a žadatelem (dále jen "smlouva o ručení"),

b) jsou-li závazky žadatele vůči Fondu, vzniklé v případě plnění z ručení Fondem, řádně zajištěny některým ze způsobů zajištění závazků uvedených v občanském zákoníku,

c) dojde-li k dohodě mezi Fondem a žadatelem o rozsahu a způsobu kontroly použití úvěru, ke kterému je požadováno ručení podle tohoto nařízení.

(3) V době, kdy je úvěr zajištěn ručením, nepřevede žadatel tento úvěr ani vlastnické právo k nájemnímu bytu na jinou osobu bez souhlasu Fondu. Splňuje-li osoba, na kterou se úvěr nebo vlastnické právo převádí, podmínky podle tohoto nařízení a zaváže-li se převzít práva a povinnosti spojené s ručením, Fond vysloví s převodem souhlas.

(4) Žadatel nezmění po dobu ručení, nejméně však po dobu 10 let od uzavření smlouvy o ručení, způsob užívání výstavby jako nájemního bytu.

§ 4

Postup při zajištění úvěru ručením

(1) Žádost o zajištění úvěru ručením podává žadatel Fondu.

(2) Žadatel k žádosti musí přiložit

a) smlouvu o úvěru nebo návrh smlouvy o úvěru, není-li taková smlouva dosud uzavřena, obsahující vždy údaje o výši úvěru, účelu úvěru a datu poslední splátky úvěru,

b) doklady nutné pro posouzení úvěrového rizika,

c) usnesení zastupitelstva, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o úvěru, pokud je žadatelem územní samosprávný celek,

d) prohlášení, že ke dni podání žádosti o zajištění úvěru ručením nemá splatný nedoplatek k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně,

e) prohlášení, v němž uvede, že mu není známo, že je proti němu veden výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky,

f) doklady osvědčující způsob zajištění závazků vůči Fondu vzniklých v případě plnění z ručení Fondem,

g) u výstavby uvedené v § 1 odst. 3 písm. c) bodě 2 posudek autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby, nebo znalecký posudek zpracovaný soudním znalcem v oboru pozemní stavby, nebo statika staveb dokládající nezpůsobilost bytu k bydlení,

h) prohlášení v případě podpory poskytované na základě přímo použitelného předpisu ES upravujícího podporu malého rozsahu3).

(3) Fond si může pro posouzení účelu úvěru, finančního zajištění investice a míry rizika vyžádat další doklady.

(4) Splňuje-li žádost o zajištění úvěru ručením podmínky stanovené tímto nařízením, Fond vyhodnotí rizikovost zajištění úvěru ručením a na základě tohoto vyhodnocení může uzavřít s žadatelem smlouvu o ručení.

§ 5

Smlouva o ručení obsahuje zejména

a) název a sídlo Fondu,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa pobytu a datum narození žadatele, je-li žadatelem fyzická osoba, nebo název, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu pobytu a datum narození osoby nebo osob jednajících jménem právnické osoby,

c) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo banky, která bude poskytovat úvěr,

d) účel a výši úvěru nebo označení smlouvy o úvěru,

e) datum poslední splátky úvěru, který je zajištěn ručením,

f) výši ručení,

g) dobu, na kterou je úvěr zajištěn ručením,

h) výši platby za zajištění úvěru ručením a způsob její úhrady,

i) ujednání o zajištění závazků žadatele vůči Fondu,

j) ujednání o rozsahu a způsobu kontroly použití úvěru, za který je ručeno podle tohoto nařízení,

k) výši úroku z prodlení podle zvláštního právního předpisu pro případ, že žadatel neuhradí Fondu ve stanovené lhůtě pohledávku,

l) ujednání o lhůtě splatnosti pohledávky vzniklé na základě plnění z ručení; lhůta nesmí být delší než 60 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě pohledávky,

m) ujednání o smluvní pokutě pro případ, že žadatel použije prostředky získané čerpáním úvěru zajištěného ručením k jinému účelu než k účelu, který je uveden ve smlouvě o ručení, nebo poruší povinnosti stanovené smlouvou o ručení,

n) ujednání o lhůtě splatnosti smluvní pokuty podle písmene m); smluvní pokuta musí být uhrazena jednorázově v plné výši, a to nejpozději k datu stanovenému v písemné výzvě Fondu,

o) ujednání o informační povinnosti žadatele vůči Fondu.

§ 6

Postup při použití finančních prostředků Fondu

(1) Fond uspokojí pohledávku banky poskytující úvěr na základě výzvy banky k plnění z ručení.

(2) Fond zašle žadateli výzvu k úhradě pohledávky nejpozději do 30 dnů ode dne splnění povinnosti vyplývající z ručení.

§ 7

Zjistí-li Fond, že žadatel použil úvěr k jinému účelu než k tomu, který je uveden ve smlouvě o úvěru, vyzve do 30 dnů po zjištění této skutečnosti žadatele k úhradě ujednané smluvní pokuty.


§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
JUDr. Němec v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

2) Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů.

3) Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití čl. 87 a 88 na podporu de minimis.

Souvislosti

Provádí předpis
211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu podpory investic
Je měněn
438/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení
Je odkazován z
438/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení
Odkazuje na
148/2007 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov
183/2006 Sb. Stavební zákon
171/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 11.12.2009 438/2009 Sb. Aktuální znění (exportováno 04.12.2020 03:16)
1. 21.06.2004 - 10.12.2009
0. 21.06.2004 Vyhlášené znění