Zákon č. 37/2004 Sb.Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů ( zákon o pojistné smlouvě )

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-37
Částka 12/2004
Platnost od 05.02.2004
Účinnost od 01.01.2005
Aktuální znění 01.01.2014

37

ZÁKON

ze dne 17. prosince 2003

o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

HLAVA Izrušeno

Díl 1zrušeno

§ 1 – § 11zrušeno

Pojistnézrušeno

§ 12, § 13, § 13azrušeno

Další práva a povinnosti účastníků soukromého pojištěnízrušeno

§ 14 – § 18zrušeno

Díl 2zrušeno

§ 19 – § 25zrušeno

HLAVA IIzrušeno

Díl 1zrušeno

§ 26 – § 28zrušeno

Množné pojištěnízrušeno

§ 29 – § 33zrušeno

Díl 2zrušeno

§ 34 – § 36zrušeno

HLAVA IIIzrušeno

Díl 1zrušeno

Základní ustanovenízrušeno

§ 37 – § 41zrušeno

Díl 2zrušeno

§ 42zrušeno

Díl 3zrušeno

Základní ustanovení pro pojištění odpovědnosti za škoduzrušeno

§ 43 – § 46zrušeno

Díl 4zrušeno

§ 47zrušeno

Díl 5zrušeno

§ 48zrušeno

HLAVA IVzrušeno

Díl 1zrušeno

§ 49 – § 53zrušeno

Díl 2zrušeno

§ 54 – § 59zrušeno

Díl 3zrušeno

§ 60, § 61zrušeno

Díl 4zrušeno

§ 62zrušeno

HLAVA Vzrušeno

Díl 1zrušeno

§ 63, § 64zrušeno

Díl 2zrušeno

§ 65 – § 67zrušeno


ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 68zrušeno

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

§ 69

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 39/2004 Sb., se mění takto:

1. Nadpis nad § 6 zní: "Povinné pojištění záruky".

2. V § 6 odst. 1 se za slovo "pojištění" doplňují slova "záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře".

3. V § 6 odst. 2 se slova "použijí se pro povinné smluvní pojištění ustanovení části osmé hlavy patnácté oddílu prvého až čtvrtého občanského zákoníku." nahrazují slovy "řídí se povinné pojištění záruky příslušnými ustanoveními zvláštního zákona.10a)".

Poznámka pod čarou č. 10a) zní:

10a) Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).“.

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 70zrušeno

ČÁST PÁTÁzrušeno

§ 71zrušeno


ČÁST ŠESTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 72

(1) Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

(2) Pokud se v právních předpisech v souvislosti se životním pojištěním užívá pojem "odbytné", rozumí se jím "odkupné" podle tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

§ 73

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení § 23 odst. 4 až 6, § 30, 42, 63, § 64 až 67 a § 70, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 99/2013 Sb. Čl. II

1. Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

2. Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u kterých dojde v den nabytí účinnosti tohoto zákona nebo později k uzavření dohody o prodloužení pojistné doby a u kterých by práva a závazky z těchto smluv bez takové dohody zanikly uplynutím pojistné doby, se řídí tímto zákonem.

3. Změna podmínek pojistné smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, k níž je vyžadován souhlas smluvní strany, který je udělen v den nabytí účinnosti tohoto zákona nebo později, nesmí vést ke změně pojistného nebo pojistného plnění, která by byla v rozporu se zásadou rovného zacházení. Jde-li o změnu, která v důsledku použití zásady rovného zacházení vede ke zvýšení pojistného nebo snížení pojistného plnění, je pojistitel povinen pojistníka před udělením jeho souhlasu písemně informovat o důsledcích takové změny.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

4) § 53 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
99/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie
Je měněn
99/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie
91/2012 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
278/2009 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech
Mění
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
97/1963 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
Je odkazován z
378/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
99/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie
202/2012 Sb. Zákon o mediaci
142/2012 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
91/2012 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
426/2011 Sb. Zákon o důchodovém spoření
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
367/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
132/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
28/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
179/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
155/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
285/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
278/2009 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
219/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon
384/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
296/2008 Sb. Zákon o lidských tkáních a buňkách
267/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších změn
230/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
137/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
36/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
111/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
353/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá z pozdějších změn
349/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn
315/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
245/2006 Sb. Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
203/2006 Sb. Zákon o některých druzích podpory kultury
201/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016)
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství
109/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
107/2006 Sb. Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
79/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
76/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
59/2006 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
56/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
23/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
545/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech
359/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
669/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
582/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
554/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
546/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb.
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
410/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších změn
156/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
121/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
53/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
47/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
40/2004 Sb. Zákon o veřejných zakázkách
37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě
502/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro pojišťovny
239/2001 Sb. Zákon o České konsolidační agentuře
363/1999 Sb. Zákon o pojišťovnictví
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
85/1996 Sb. Zákon o advokacii
58/1995 Sb. Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
Odkazuje na
99/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie
277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon
38/2004 Sb. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě
88/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
476/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 501/2001 Sb. (novela ObchZ, OZ,OSŘ, o cenných papírech, notářského řádu, o Komisi pro cenné papíry, o přestupcích, o konkursu a vyrovnání, o majetku ČR, živnostenského zákona)
143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
363/1999 Sb. Zákon o pojišťovnictví
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku
58/1995 Sb. Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení
166/1993 Sb. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
97/1963 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
10. 01.01.2014 89/2012 Sb., 91/2012 Sb. Aktuální znění (exportováno 16.05.2021 04:55)
9. 25.04.2013 - 31.12.2013 99/2013 Sb.
8. 01.04.2012 - 24.04.2013 375/2011 Sb.
7. 01.07.2010 - 31.03.2012 227/2009 Sb.
6. 01.01.2010 - 30.06.2010 278/2009 Sb.
5. 01.09.2009 - 31.12.2009 198/2009 Sb.
4. 01.04.2006 - 31.08.2009 57/2006 Sb.
3. 29.09.2005 - 31.03.2006 377/2005 Sb.
2. 01.01.2005 - 28.09.2005
1. 01.05.2004 - 31.12.2004
0. 05.02.2004 Dělená účinnost Vyhlášené znění