Vyhláška č. 289/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-289
Částka 94/2004
Platnost od 13.05.2004
Účinnost od 12.07.2004
Zrušeno k 01.12.2018 (248/2018 Sb.)
Minulé znění 12.07.2004 - 30.11.2018

289

VYHLÁŠKA

ze dne 30. dubna 2004,

kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen "zákon") pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, a v souladu s právem Evropských společenství:1aa)


Čl. I

Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb. a vyhlášky č. 57/2003 Sb., se mění takto:

1. Oddíl 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1), 1a), 1b), 1c), 2), 2a), 2b), 2f) a 2g) zní:

"ODDÍL 1

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE A KONCENTRÁTY K PŘÍPRAVĚ NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) nealkoholickým nápojem – nápoj obsahující nejvýše 0,5 % objemových ethanolu (měřeno při teplotě 20 °C ), vyrobený zejména z pitné vody, pramenité vody, přírodní minerální vody, nebo kojenecké vody,1) ovocné, zeleninové, rostlinné nebo živočišné suroviny, přírodních sladidel,1c) sladidel,2b) medu a dalších látek, a popřípadě sycený oxidem uhličitým,

b) koncentrátem k přípravě nealkoholických nápojů – výrobek obsahující, po úpravě naředěním ke konečné spotřebě ve výrobcem doporučeném poměru, nejvýše 0,5 % objemových ethanolu (měřeno při teplotě 20 °C) a suroviny uvedené pod písmenem a),

c) nápojovým koncentrátem – zahuštěná směs jednotlivých surovin používaných k výrobě nealkoholických nápojů, určená k přípravě nápojů ředěním,

d) ovocnou nebo zeleninovou šťávou – šťáva, zkvasitelný, ale nezkvašený výrobek získaný z přiměřeně zralého a zdravého, čerstvého nebo chlazeného ovoce nebo zeleniny, a to jednoho nebo více druhů, s charakteristickou barvou, vůní a chutí, které jsou typické pro šťávu pocházející z příslušného ovoce nebo zeleniny; aroma, dužnina a buňky ze šťávy, které jsou odděleny v průběhu zpracování, mohou být do téže šťávy vráceny; rajčata se považují za zeleninu,

e) ovocnou šťávou z citrusových plodů – šťáva získaná z endokarpu jejich vnitřní části; limetková šťáva však může být získávána z celého plodu, použije-li se vhodný výrobní postup, který omezí podíl složek z vnější části plodu na minimum,

f) ovocnou nebo zeleninovou šťávou z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy (ovocnou nebo zeleninovou šťávou z koncentrátu) – šťáva získaná z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy opětovným doplněním podílu vody, která byla odstraněna při koncentraci šťávy a obnovením aroma pomocí těkavých složek, které byly zachyceny v průběhu koncentrace příslušné ovocné nebo zeleninové šťávy, popřípadě opětovným doplněním ztracené dužniny a buněk zachycených při výrobě ovocné šťávy stejného druhu; ovocná nebo zeleninová šťáva z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy musí vykazovat přinejmenším rovnocenné organoleptické a analytické vlastnosti odpovídající průměrným hodnotám šťávy získané z téhož druhu ovoce nebo zeleniny podle písmene d),

g) nízkoenergetickým nápojovým koncentrátem – nápojový koncentrát obsahující sladidla a vykazující po úpravě naředěním ke konečné spotřebě ve výrobcem doporučeném poměru snížení využitelné energie nejméně o jednu třetinu oproti nápoji, v němž nebyla sladidla použita,

h) nápojem v prášku – směs jednotlivých surovin uvedených pod písmenem a) ve formě prášku, granulí nebo komprimátů, určená k přípravě nealkoholických nápojů rozpuštěním,

i) koncentrovanou ovocnou nebo zeleninovou šťávou – výrobek získaný z ovocné nebo zeleninové šťávy jednoho nebo více druhů ovoce nebo zeleniny fyzikálním odstraněním specifického podílu obsahu vody; je-li výrobek určen ke konečné spotřebě, nesmí být snížení objemu menší než 50 %,

j) sušenou ovocnou nebo zeleninovou šťávou (ovocnou nebo zeleninovou šťávou v prášku) – výrobek získaný z ovocné nebo zeleninové šťávy jednoho nebo více druhů ovoce nebo zeleniny fyzikálním odstraněním téměř veškerého obsahu vody,

k) nektarem – nezkvašený, ale zkvasitelný výrobek získaný přídavkem pitné vody a popřípadě též přírodních sladidel, sladidel, medu, nebo jejich směsi k ovocné nebo zeleninové šťávě, ovocné nebo zeleninové šťávě z koncentrátu, koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávě, sušené ovocné nebo zeleninové šťávě, k ovocné dřeni nebo ke směsi těchto výrobků v souladu s přílohou č. 1,

l) ovocným nebo zeleninovým nápojem – ochucený nealkoholický nápoj, vyrobený z ovocných nebo zeleninových šťáv nebo jejich koncentrátů a surovin uvedených pod písmenem a),

m) limonádou – ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z pitné vody, nápojových koncentrátů nebo surovin k jejich přípravě, zpravidla sycený oxidem uhličitým,

n) minerální vodou ochucenou – ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z přírodní minerální vody, nápojových koncentrátů, nebo surovin k jejich přípravě, zpravidla s původním obsahem oxidu uhličitého,

o) pramenitou vodou ochucenou – ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z pramenité vody, nápojových koncentrátů, nebo surovin k jejich přípravě, zpravidla sycený oxidem uhličitým,

p) sodovou vodou – nápoj vyrobený z pitné vody a oxidu uhličitého, u kterého obsah oxidu uhličitého činí nejméně 4 g/l,

q) pitnou vodou ochucenou – ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z pitné vody, obsahující pouze přídavek látek určených k aromatizaci, popřípadě též obohacený potravním doplňkem, zpravidla sycený oxidem uhličitým.

§ 2

Členění na skupiny a podskupiny

Členění nealkoholických nápojů a koncentrátů k přípravě nealkoholických nápojů na skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 2.

§ 3

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise1a) se stanoví tyto další požadavky na označování:

a) nealkoholický nápoj a koncentrát k přípravě nealkoholických nápojů, s výjimkou nápojového koncentrátu, se označí názvem podskupiny, nebo v případě, že příloha č. 2 neobsahuje název podskupiny, názvem skupiny,

b) nápojový koncentrát se označí názvem podskupiny, nebo v případě, že potravina nesplňuje požadavky stanovené na podskupinu, označí se názvem skupiny,

c) pochází-li ovocná nebo zeleninová šťáva, ovocná nebo zeleninová šťáva z koncentrátu, koncentrovaná ovocná nebo zeleninová šťáva, sušená ovocná nebo zeleninová šťáva, koncentrát k přípravě nealkoholických nápojů nebo nealkoholický nápoj ze šťávy jednoho druhu ovoce nebo zeleniny, nahradí se v označení slovo ovocná nebo zeleninová názvem použitého druhu ovoce nebo zeleniny,

d) nealkoholický nápoj a koncentrát k přípravě nealkoholických nápojů se označí údajem o využitelné energii, s výjimkou sodové vody,

e) je-li u ovocného a zeleninového nápoje, šťávy nebo nektaru obsah oxidu uhličitého nejméně 2 g/l, uvede se údaj, že se jedná o sycený nápoj,

f) je-li u limonády, minerální vody ochucené, pramenité vody ochucené nebo pitné vody ochucené obsah oxidu uhličitého nižší než 2 g/l, uvede se údaj, že se jedná o nesycenou limonádu, nesycenou minerální vodu ochucenou, nesycenou pramenitou vodu ochucenou, nebo nesycenou pitnou vodu ochucenou,

g) u nektaru, nápojového koncentrátu nebo ostatních nealkoholických nápojů označených jako ovocné nebo zeleninové, nebo označených druhem ovoce nebo zeleniny a u nealkoholických nápojů s přídavkem ovocné nebo zeleninové šťávy se uvede údaj v procentech hmotnostních o podílu ovocné nebo zeleninové složky (šťávy, protlaku nebo jejich směsi) v nápoji určeném ke konečné spotřebě, a to slovy "obsah ovocné (zeleninové) složky nejméně ... %" nebo "podíl ovocné (zeleninové) složky nejméně ... %", která se uvedou ve stejném zorném poli jako název výrobku; to neplatí pro ovocné nebo zeleninové šťávy, ovocné nebo zeleninové šťávy z koncentrátu, koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy, sušené ovocné nebo zeleninové šťávy,

h) u nápoje v prášku se uvede údaj, zda přípravou vznikne nápoj šumivý,

i) u minerálních vod ochucených se uvede

1. údaj, že se jedná o sycený nápoj, jestliže byl nápoj dodatečně dosycen oxidem uhličitým,

2. lokalita (obec nebo místo), kde se zdroj jímá,

3. název zdroje a hodnocení podle celkové mineralizace (obsahu rozpuštěných pevných látek) podle zvláštního právního předpisu,1b)

4. údaj o analytickém složení udávající charakteristické složky minerální vody, s označením laboratoře,

5. vyznačení zvýšeného obsahu iontů, u nichž je to pro použitý typ minerální vody požadováno zvláštním právním předpisem,1)

6. informace o provedených úpravách podle zvláštního právního předpisu,1)

j) u pramenitých vod ochucených se uvede

1. údaj, že se jedná o sycený nápoj, jestliže byl nápoj dodatečně dosycen oxidem uhličitým,

2. lokalita (obec nebo místo), kde se zdroj jímá, a název zdroje,

3. informace o provedených úpravách podle zvláštního právního předpisu,1)

k) limonáda, k jejíž výrobě byla použita ovocná nebo zeleninová šťáva nebo její koncentrát, se označí jako ovocná nebo zeleninová limonáda,

l) nápojový koncentrát se označí jako ovocný nebo zeleninový nápojový koncentrát, jestliže po jeho předepsaném naředění obsahuje získaný nápoj ovocnou nebo zeleninovou šťávu,

m) nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj ochucený, vyrobený z ovocné nebo zeleninové šťávy nebo jejich koncentrátů, ochucený látkou určenou k aromatizaci s charakterem jiného druhu ovoce nebo zeleniny než použitá základní ovocná nebo zeleninová složka, se označí jako ovocný nebo zeleninový nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj s deklarovanou příchutí,

n) nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj ochucený, vyrobený z ovocných nebo zeleninových šťáv nebo jejich koncentrátů, se označí jako nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj ochucený s přídavkem ovocné nebo zeleninové šťávy nebo pouze jako nápojový koncentrát či ochucený nealkoholický nápoj,

o) nápojový koncentrát nebo limonáda ochucené látkou určenou k aromatizaci nebo emulzí, které nahrazují ovocnou nebo zeleninovou složku použitou v názvu, se označí jako nápojový koncentrát nebo limonáda s deklarovanou příchutí,

p) u ovocné nebo zeleninové šťávy, do které byla přidána přírodní sladidla,1c) se název skupiny doplní označením "přislazeno" nebo "s přídavkem cukru" s následujícím uvedením množství přidaných přírodních sladidel, počítaných jako sušina a vyjádřených v gramech na litr,

q) ovocná nebo zeleninová šťáva nebo nektar, vyrobené plně nebo částečně z ovocného nebo zeleninového koncentrátu, musí ve svém označení mít uvedený údaj o tom, že k výrobě byl zcela nebo zčásti použit koncentrát, a to slovy "vyrobeno z koncentrátu" nebo "vyrobeno částečně z koncentrátu" uvedenými v blízkosti názvu výrobku a doplněný názvem druhu použitého ovoce nebo zeleniny,

r) přídavek dužniny nebo buněk k ovocné nebo zeleninové šťávě se uvede na obalu,

s) u koncentrované ovocné šťávy neurčené ke konečné spotřebě se uvede údaj o množství přidaných přírodních sladidel nebo přidané citrónové šťávy a okyselujících látek; tento údaj se uvede na obalu, etiketě umístěné na obalu, nebo v průvodní dokumentaci,

t) u ovocné šťávy, ovocné šťávy z koncentrátu, koncentrované ovocné šťávy, sušené ovocné šťávy a ovocného nektaru, vyráběných ze dvou nebo více druhů ovoce, se uvede u názvu výrobku seznam použitých druhů ovoce podle použitého množství v sestupném pořadí; použití citrónové šťávy podle § 4a odst. 8 v množství do 3 g/l se nepovažuje za přídavek citrónové šťávy. U výrobků vyráběných ze tří nebo více druhů ovoce lze označení druhů ovoce nahradit slovy "z několika druhů ovoce" nebo jiným označením odpovídajícím významu nebo počtu použitých druhů ovoce,

u) u nízkoenergetického nápojového koncentrátu se v označení uvede údaj o obsahu přírodních sladidel a použitých sladidlech.

(2) U minerální vody ochucené a u pramenité vody ochucené

a) lze v označení použít doplňující údaje podle zvláštního právního předpisu,1) pouze pokud odpovídají kritériím stanoveným ve zvláštním právním předpisu,1)

b) může být uveden název lokality (obec nebo místo) jako součást označení pouze za předpokladu, že se jedná o nápoj vyrobený z přírodní minerální vody nebo z pramenité vody pocházející z lokality uvedené v názvu výrobku. Název nesmí být zavádějící nebo klamavý, pokud jde o místo zdroje přírodní minerální vody nebo pramenité vody použité k výrobě.

(3) V názvu nealkoholického nápoje ani v jeho označení, s výjimkou minerální vody ochucené, se nesmí používat označení "minerálka", "minerální voda", nebo výrazy obdobného významu.

(4) V názvu nealkoholického nápoje ani v jeho označení, s výjimkou ovocné a zeleninové šťávy, se nesmí používat označení "džus", "juice", "100 %", "stoprocentní", nebo výrazy obdobného významu.

(5) V názvu sodové vody a pitné vody ochucené ani v jejich označení se nesmí uvádět zeměpisné údaje.

(6) Pro nápojový koncentrát obsahující více než 50 % hmotnostních přírodních sladidel lze použít název sirup.

(7) Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky jsou uvedeny v příloze č. 2a.

§ 4

Požadavky na jakost

(1) Fyzikální a chemické požadavky na ovocné a zeleninové nektary jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulce 1.

(2) Fyzikální a chemické požadavky na ovocné a zeleninové šťávy jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulce 2 a v technických normách.2)

(3) Smyslové požadavky na jakost nealkoholických nápojů a koncentrátů k přípravě nealkoholických nápojů jsou uvedeny v příloze č. 2.

(4) Minerální voda ochucená a pramenitá voda ochucená musí splňovat chemické požadavky pro balené vody stanovené zvláštním právním předpisem1) a mikrobiologické požadavky pro nealkoholický nápoj sycený nebo nesycený stanovené zvláštním právním předpisem.2a)

(5) Pitná voda ochucená musí splňovat požadavky na pitnou vodu podle zvláštního právního předpisu.2g)

§ 4a

Technologické požadavky

(1) Pro ovocné a zeleninové šťávy, ovocné a zeleninové šťávy z koncentrátů, koncentrované ovocné a zeleninové šťávy a sušené ovocné a zeleninové šťávy, s výjimkou hroznové a hruškové šťávy, je povolen

a) přídavek přírodních sladidel, s výjimkou cukru moučka, cukrových homolí a kandysu, pro úpravu kyselé chuti, který nesmí překročit množství 15 g/l šťávy, vyjádřeno v sušině,

b) přídavek přírodních sladidel, s výjimkou cukru moučka, cukrových homolí a kandysu, pro doslazení, který nesmí překročit množství 150 g/l šťávy, vyjádřeno v sušině,

c) vitamínů a minerálních látek.2b)

Celkové množství přidaných přírodních sladidel podle písmen a) a b) nesmí překročit 150 g/l, vyjádřeno v sušině. Přídavek přírodních sladidel a citrónové šťávy, koncentrované či nikoli, nebo okyselujících látek2b) k téže ovocné nebo zeleninové šťávě je nepřípustný. Soli kyseliny vinné mohou být do hroznové šťávy zpětně doplněny.

(2) Při výrobě ovocné nebo zeleninové šťávy lze

a) použít přírodní sladidla, s výjimkou cukru moučka, cukrových homolí a kandysu, a fruktózový sirup, u nichž je obsah vody menší než 2 %,

b) smísit dva nebo více druhů ovocné, zeleninové nebo ovocné a zeleninové šťávy, nebo ovocné, zeleninové nebo ovocné a zeleninové dřeně,

c) při úpravě šťávy z hroznů provádět odsíření fyzikálními procesy, čiření pomocí kaseinu, vaječného bílku a jiných živočišných albuminů; množství oxidu siřičitého a jeho sloučenin ve šťávě prodávané nebo dodávané spotřebiteli nesmí být vyšší než 10 mg/l šťávy,

d) provádět obvyklé fyzikální postupy nebo úpravy,

e) přidávat dužninu a buňky z ovocné šťávy zachycené v průběhu zpracování této šťávy,

f) zpracovávat ovoce mechanickými postupy a běžnými fyzikálními postupy, používat enzymy pektolytické, amylolytické a proteolytické, chemicky inertní pomocné filtrační látky a srážecí činidla (např. polyvinylpyrolidon, polystyren) a chemicky inertní pomocné adsorpční látky, které jsou schváleny pro styk s potravinami2f) a které se používají ke snížení obsahu limonoidů a naringinu v citrusové šťávě, aniž by výrazně ovlivnily obsah limonoidních glykosidů, kyselin, cukrů (včetně oligosacharidů) nebo minerálních látek,

g) přidávat, s výjimkou přídatných látek uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise,2b) kyselinu L-askorbovou v množství nezbytném k zajištění antioxidačního účinku.

(3) Při výrobě ovocné nebo zeleninové šťávy z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy lze použít přírodní sladidla, s výjimkou cukru moučka, cukrových homolí a kandysu, a fruktózový sirup.

(4) Při výrobě koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy lze

a) z ovocné nebo zeleninové šťávy fyzikální úpravou nebo jiným postupem, s výjimkou působení přímého ohřevu, částečně odstranit vodu,

b) obnovit aroma pomocí těkavých složek, které byly zachyceny v průběhu koncentrace základní ovocné šťávy nebo ze šťávy z téhož druhu ovoce; při výrobě koncentrované ovocné šťávy určené ke konečné spotřebě musí být aroma obnoveno,

c) doplnit dužninu a buňky ze šťávy stejného druhu,

d) provádět obvyklé fyzikální postupy nebo úpravy včetně průtokové vodní extrakce jedlých částí plodů, s výjimkou hroznů,

e) použít přírodní sladidla, s výjimkou cukru moučka, cukrových homolí a kandysu, a fruktózový sirup, u nichž je obsah vody menší než 2 %.

(5) Při výrobě sušené ovocné nebo zeleninové šťávy lze

a) fyzikální úpravou nebo postupem téměř úplně odstranit vodu z ovocné nebo zeleninové šťávy; při výrobě nelze působit přímým ohřevem. Základní těkavé složky, které byly získány ze stejných druhů ovoce nebo zeleniny, nebo byly zachyceny v průběhu dehydratace, musí být obnoveny,

b) použít přírodní sladidla, s výjimkou cukru moučka, cukrových homolí a kandysu, a fruktózový sirup, u nichž je obsah vody menší než 2 %.

(6) Při výrobě ovocného nebo zeleninového nektaru lze

a) smísit dva nebo více druhů ovocného, zeleninového nebo ovocného a zeleninového nektaru; přídavek ovocné, zeleninové nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné, zeleninové nebo ovocné a zeleninové dřeně je přípustný,

b) provádět úpravy a postupy, které jsou uvedeny v odstavci 2 písm. d) a g),

c) použít přírodní sladidla, med, fruktózový sirup a cukry pocházející z ovoce; lze zcela nebo částečně použít sladidla,

d) přidávat přírodní sladidla, s výjimkou cukru moučka, cukrových homolí a kandysu, nebo med v množství nejvýše 20 % hmotnosti z celkové hmotnosti konečného výrobku.

(7) Při výrobě rajčatové šťávy je povolen přídavek

a) koření,

b) bylin,

c) jedlé soli, pokud její množství nepřekročí 3 % hmotnosti potraviny.

(8) Při výrobě ovocné nebo zeleninové šťávy, ovocné a zeleninové šťávy z koncentrátu, koncentrované ovocné a zeleninové šťávy, ovocného a zeleninového nektaru a sušené ovocné a zeleninové šťávy lze přidávat pro úpravu kyselé chuti citrónovou šťávu nebo koncentrovanou citrónovou šťávu v množství nejvýše 3 g/l konečného výrobku, vyjádřeno jako bezvodá kyselina citrónová.

§ 5

Uvádění do oběhu

Nealkoholický nápoj v průsvitném obalu se musí skladovat a přepravovat chráněný před přímým slunečním světlem.

1) Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy.

1a) Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e", ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb. a vyhlášky č. 259/2003 Sb.

1b) Vyhláška č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).

1c) Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.

2) Například ČSN 56 8541 Pomerančová šťáva, ČSN 56 8542 Grapefruitová šťáva, ČSN 56 8543 Jablečná šťáva.

2a) Vyhláška č. 132/2004 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení.

2b) Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

2f) Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb.

2g) Vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.".

2. V § 6 se písmeno m) zrušuje.

3. V § 8 se odstavec 5 zrušuje.

4. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Tabulka 1

Fyzikální a chemické požadavky na ovocné a zeleninové nektary

Ovocné nebo zeleninové nektary vyrobené zMinimální obsah šťávy, dřeně nebo jejich směsi (% objemové konečného výrobku)
I. Ovoce s kyselou šťávou nevhodnou k přímé spotřebě*)
Maracuja (plody mučenky)25
Quito naranjillo25
Černý rybíz25
Bílý rybíz25
Červený rybíz25
Angrešt30
Rakytník25
Trnky30
Slívy30
Švestky30
Jeřábiny30
Šípky40
Višně35
Třešně40
Borůvky40
Bezinky50
Maliny40
Meruňky40
Jahody40
Ostružiny40
Brusinky30
Kdoule50
Citrony a limety25
Jiné ovoce této kategorie25
II. Ovoce s nízkým obsahem kyselin nebo s vysokým podílem dřeně či aromatických látek, se šťávou nevhodnou k přímé spotřebě
Mango25
Banány25
Guava25
Papája25
Liči25
Azerola (neapolské mišpule)25
Plod láhevníku (Annona musricata, anona ostnitá)25
Plod láhevníku (Annona reticulata, anona síťovaná)25
Cukrová jablka (Annona cheimola, anona čerimoja)25
Granátová jablka25
Plody akašu (Anacardium occidentale, ledvinovník západní)25
Španělské švestky (mombín)25
Umbu25
Jiné ovoce této kategorie25
III. Ovoce nebo zelenina se šťávou vhodnou k přímé spotřebě
Jablka50
Hrušky50
Broskve50
Citrusové plody s výjimkou citronů a limet50
Ananas50
Jiné ovoce nebo zelenina této kategorie50

*) Při výrobě nektarů z těchto druhů ovoce je použití přírodních sladidel, s výjimkou cukru moučka, cukrových homolí a kandysu, dále medu nebo sladidel povinné.

Tabulka 2

Fyzikální a chemické požadavky na ovocné a zeleninové šťávy

Ovocná nebo zeleninová štávaMinimální obsah rozpustné sušiny šťávy (% refrakt. sušiny)Minimální relativní hustota šťávyMinimální obsah rozpustné sušiny šťávy z koncentrátu (% refrakt. sušiny)Minimální relativní hustota šťávy z koncentrátu
Jablečná10,01,04011,21,045
Pomerančová10,01,04011,21,045
Grapefruitová9,51,03810,01,040
Hroznová13,51,05515,91,065
Ananasová11,21,04512,81,052
Citrónová7,01,0288,01,032
Z plodů mučenky (passionfruit)12,41,05013,51,055
Hrušková11,01,04411,91,048
Meruňková10,21,04111,21,045
Rajčatová4,21,0165,01,019
Z černého rybízu10,51,04211,61,047
Višňová12,41,05013,51,055
Malinová6,31,0257,01,028
Jahodová6,31,0257,01,028
Broskvová9,01,03610,01,040
Mangová14,01,05715,01,061
Quavová8,51,0349,51,038
Banánová20,01,08321,01,088“.

5. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Členění nealkoholických nápojů a koncentrátů k přípravě nealkoholických nápojů na skupiny a podskupiny a požadavky na jejich jakost

ČleněníSmyslové požadavky
DruhSkupinaPodskupinaVzhledChuť a vůně
Nealkoholický nápojovocná nebo zeleninová šťávačirý až kalný, případně s obsahem protlaku, dřeně nebo kousků ovoce nebo zeleniny, bez cizích příměsíodpovídající použitým složkám bez cizích příchutí a pachů
nektarčirý až kalný, případně s obsahem protlaku, dřeně nebo kousků ovoce nebo zeleniny, bez cizích příměsí
nealkoholický nápoj ochucenýovocný nebo zeleninový nápojčirý až kalný, případně s mírným sedimentem, bez cizích příměsí
limonáda
minerální voda ochucená
pitná voda ochucená
pramenitá voda ochucená
sodová vodačirý až jiskrný bez sedimentu a cizích příměsíčistá bez cizích příchutí a pachů
Koncentrát k přípravě nealkoholických nápojůovocný nebo zeleninový koncentrátopalizující až kalný se sedimentem, bez cizích příměsíodpovídající použitým složkám bez cizích příchutí a pachů
nápojový koncentrátsirupčirý až kalný, případně s mírným sedimentem, bez cizích příměsí
nízkoenergetický nápojový koncentrát
nápoj v práškuprášek, granule nebo tablety, bez cizích příměsí
sušená ovocná nebo zeleninová šťáva“.bez cizích příměsí a pachů

6. Za přílohu č. 2 se vkládá příloha č. 2a, která zní:

„Příloha č. 2a k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky

odchylka
Přepravní obaly (sudy, cisterny, apod.)1 %
Spotřebitelské obaly (láhve, plechovky, sáčky apod.):
do 50 g nebo 50 ml9 %
nad 50 g nebo 50 ml do 100 g nebo 100 ml4,5 g nebo 4,5 ml
nad 100 g nebo 100 ml do 200 g nebo 200 ml4,5 %
nad 200 g nebo 200 ml do 300 g nebo 300 ml9 g nebo 9 ml
nad 300 g nebo 300 ml do 500 g nebo 500 ml3%
nad 500 g nebo 500 ml do 1000 g nebo 1000 ml15 g nebo 15 ml
nad 1,0 kg nebo 1,0 litr1,5 %“.

7. V příloze č. 4 se slova "ostatní vína" nahrazují slovy "ostatní ovocná vína" a řádek "vinný nápoj" se zrušuje.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Označování potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat nejpozději do 31. prosince 2004.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. července 2004.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

1aa) Směrnice Rady č. 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných výrobcích určených k lidské spotřebě.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
335/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí
Mění
335/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí
Je zrušen předpisem
248/2018 Sb. Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí
Je odkazován z
248/2018 Sb. Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí
335/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí
Odkazuje na
275/2004 Sb. Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
132/2004 Sb. Vyhláška o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
76/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony
53/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků
423/2001 Sb. Vyhláška o zdrojích přírodních minerálních vod a lázních
38/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
376/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly
335/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí
324/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem e
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.07.2004 - 30.11.2018
0. 13.05.2004 Vyhlášené znění