Vyhláška č. 221/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-221
Částka 73/2004
Platnost od 29.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 01.06.2009 (371/2008 Sb.)
Minulé znění 27.06.2008 - 31.05.2009

221

VYHLÁŠKA

ze dne 14. dubna 2004,

kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 26 odst. 3 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon"):


§ 1

V příloze č. 1 této vyhlášky se stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) seznam nebezpečných chemických látek (dále jen "látky") a nebezpečných chemických přípravků (dále jen "přípravky"), jejichž uvádění na trh je zakázáno.

§ 2

V části I přílohy č. 2 této vyhlášky se stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) seznam nebezpečných látek a nebezpečných přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. V části II přílohy č. 2 této vyhlášky se stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) seznam nebezpečných látek a nebezpečných přípravků podle jejich skupin, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno.

§ 3

Nebezpečné látky a přípravky uvedené na trh nebo do oběhu v souladu s požadavky vyhlášky č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 390/2000 Sb., mohou zůstat v oběhu do 31. prosince 2004.


§ 4

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno.

2. Vyhláška č. 390/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 221/2004 Sb.

Seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno.

Pořad. číslo Název látky CAS č.
1. Polychlorované bifenyly (PCB) a přípravky (včetně odpadních olejů), které je obsahují
v množství vyšším než 0,005 % hmot. (s výjimkou monochlorovaných a dichíorovaných bifenylů)
1336-36-3
2. Polychlorované terfenyly (PCT) a přípravky (včetně odpadních olejů), které je obsahují
v množství vyšším než 0,005 % hmot.
61788-88-8
3. Azbestová vlákna.
a) krocidolit 12001-28-4
b) amošit 12172-73-5
c) anthofylit 77536-67-5
d) aktinolit 77536-66-4
e) tremolit 77536-68-6
4. Dichlor(dichlor-2-methylbenzyl)benzen (směs išomerů) (obchodní název: Ugilec 141) 76523-60-6
5.Chlor(chlórběnzyl)methylbénžen (směs isomerů) (obchodní název: Ugilec 121)
6. Brom(brombenzyl)methylbenzen (směs isomerů) (obchodní název: DBBT) 99688-47-8

Vysvětlivky: CAS - Chemical Abstract Service

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 221/2004 Sb.

ČÁST I

Seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno

Pořad. čísloNázev látkyDruh omezení
1.1.1 Polychlorované bifenyly (PCB) (s výjimkou monochlorovaných a dichlorovaných PCB),
1.2 Polychlorované terfenyly (PCT)
1.3 Přípravky, které obsahují více než 0,005 % hmot. PCB nebo PCT
Na trh nebo do oběhu se nesmějí uvádět výrobky, včetně použitých výrobků, které tyto látky obsahují. Zařízení jako
- transformátory, odpory a cívky s uzavřeným systémem,
- kondenzátory s hmotností větší než 1 kg,
- ostatní kondenzátory (pokud PCB má obsah chloru menší než 43 % a obsah bifenylů s pěti a více atomy chloru v molekule je menší než 3,5 % nebo výše),
- tepelné výměníky s uzavřeným systémem,
- podzemní důlní zařízení,která tyto látky obsahují, se mohou používat do ukončení životnosti těchto zařízení nebo do okamžiku jejich odstranění, nejpozději však do konce roku 2010. Zařízení se nesmějí těmito látkami doplňovat. Do doby vyřazení z provozu se mohou tato zařízení pouze udržovat tak, aby látky, které jsou v nich obsaženy, vyhovovaly technickým normám2), aby zařízení byla v dobrém provozním stavu a aby nedocházelo k úniku jejich náplně. Výjimku tvoří podle zvláštního právního předpisu3) transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50 - 500 mg/kg těchto látek, které mohou jejich vlastníci, popřípadě provozovatelé, dekontaminovat nebo odstranit až na konci jejich životnosti.
2.Vinylchlorid (chlorethen, chlor ethyl en) CAS č. 75-01-4Tato látka se nesmí používat jako hnací plyn v aerosolových rozprašovačích.
3.Kapalné látky nebo přípravky klasifikované jako nebezpečné podle zákona1. Tyto látky se nesmějí používat v ozdobných předmětech určených k vytváření světelných nebo barevných efektů pomocí různých fází, např.
- v ozdobných lampách a popelnících,
- v žertovných a zábavných předmětech,
- ve hrách pro jednoho nebo více účastníků nebo v předmětech určených k těmto účelům, popřípadě i s ozdobnými aspekty.
2. Tyto látky a přípravky, které
- představují nebezpečí při vdechnutí a jsou označeny R-větou „R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic",
- mohou se použít jako náplň do ozdobných lamp a
- jsou uvedeny na trh nebo do oběhu v obalech o objemu 15 1 nebo menším nesmějí obsahovat barvivo, s výjimkou případu, kdy je toto barvivo přidáno pro daňové účely nebo jako voňavka nebo z obou důvodů.
3. Označení obalů látek a přípravků, na něž se vztahuje ustanovení bodu 2, pokud jsou určeny pro použití v lampách, musí obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění:„Uchovávejte lampy naplněné touto kapalinou mimo dosah dětí."
4.Tris(2,3-dibrompropyl) fosfát CAS č. 126-72-7Tato látka se nesmí používat k úpravě textilních výrobků určených pro styk s pokožkou, jako jsou např. oděvy, spodní prádlo nebo ložní prádlo.
5.Benzen CAS č. 71-43-21. V látkách nebo přípravcích uváděných na trh nebo do oběhu se tato látka nesmí používat v koncentracích 0,1 % hmot. nebo vyšších
2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na
a) motorová paliva,
b) látky a přípravky používané v průmyslových výrobách, při nichž emise benzenu nepřesahuje přípustné expoziční limity4),
c) odpady3).
3. V hračkách uváděných na trh nebo do oběhu nesmí koncentrace této látky převyšovat 5 mg.kg-1.
6.Vláknitý azbest CAS č. 1332-21-46.1 krocidolit
CAS č. 12001-28-4amosit
CAS č. 12172-73-5anthofylit
CAS č. 77536-67-5aktinolit
CAS č. 77536-66-4 tremolit
CAS č. 77536-68-6
Uvádění na trh, do oběhu nebo používání těchto vláken a výrobků, do nichž jsou tato vlákna záměrně přidávána, je zakázáno.
6.2 Chrysotil CAS č. 12001-29-5Uvádění na trh, do oběhu nebo používání těchto vláken a výrobků, do nichž jsou tato vlákna záměrně přidávána, je zakázáno. Tato vlákna je však možno používat do 1. ledna 2008 pro membrány stávajících zařízení pro elektrolýzu do ukončení jejich životnosti nebo dokud nebude k dispozici vhodná náhrada neobsahující tato vlákna.
Výrobky obsahující azbestová vlákna uvedená v bodech 6.1 a 6.2 vstávajících zařízeních je možno používat až do doby jejich odstranění nebo ukončení jejich životnosti.
Používání těchto vláken a výrobků, které je obsahují, v souladu s ustanoveními uvedenými výše, je možné pouze pokud jsou tyto výrobky označeny v souladu se zvláštním právním předpisem.
7.Neobsazeno
8.Tris-aziridinyl-fosfinoxid, CAS č. 5455-55-1Tato látka se nesmí používat k úpravě textilních výrobků určených pro styk s pokožkou, jako jsou např. oděvy, spodní prádlo, ložní prádlo atd.
9.Polybromované bifenyly (PBB), CAS č. 59536-65-1Tato látka se nesmí používat k úpravě textilních výrobků určených pro styk s pokožkou, jako jsou např. oděvy, spodní prádlo, ložní prádlo atd.
10.Mýdlový prášek z kůry mydlokoru tupolistého (Quillaia saponaria) a jeho deriváty obsahující saponiny
Prášek z kořenů čemeřice zelené (Helleborus viridis) a čemeřice černé (Helleborus niger)
Prášek z kořenů kýchavice bílé (Veratrum album) a kýchavice černé (Veratrum nigrům)
Benzidin a/nebo jeho derivátyo-Nitrob enzal dehyd CAS č. 522-89-6Dřevný prášek
1. Tyto látky se nesmějí používat v žertovných a zábavných předmětech, které mají být použity jako takové, např. jako složka kýchacího prášku a páchnoucích bombiček.
2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na páchnoucí bombičky s obsahem menším než 1,5 ml.
11.Sulfidy a polysulfidy
11.1. Sulfid amonný CAS č. 12135-76-1
11.2. Hydrogensulfid amonný
CAS č. 12124-99-1
11.3. Polysulfid amonný CAS č. 12259-92-6
1. Tyto látky se nesmějí používat v žertovných a zábavných předmětech, které mají být použity jako takové, např. jako složka kýchacího prášku a páchnoucích bombiček.
2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na páchnoucí bombičky s obsahem menším než 1,5 ml.
12.Těkavé estery kyseliny bromoctové
12.1. Methyl-bromacetát CAS č. 96-32-2
12.2. Ethyl-bromacetát, CAS č. 105-36-2
12.3. Propyl-bromacetát
12.4. Butyl-bromacetát
1. Tyto látky se nesmějí používat v žertovných a zábavných předmětech, které mají být použity jako takové, např. jako složka kýchacího prášku a páchnoucích bombiček.
2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na páchnoucí bombičky s obsahem menším než 1,5 ml.
13.2-Naftylamin CAS č. 91-59-8 a jeho soli1. V látkách nebo přípravcích uváděných na trh nebo do oběhu se tyto látky nesmějí používat v koncentracích 0,1 % hmot. nebo vyšších
2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na odpady obsahující jednu nebo více těchto látek.
3. Látky a přípravky podle bodu 1 se nesmějí prodávat spotřebitelům5).
4. Označení obalů látek a přípravků podle bodu 1 musí obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění: „Pouze k odbornému použití".
14.Benzidin CAS č. 92-87-5 a jeho soli1. V látkách nebo přípravcích uváděných na trh nebo do oběhu se tyto látky nesmějí používat v koncentracích 0,1 % hmot. nebo vyšších
2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na odpady obsahující jednu nebo více těchto látek.
3. Látky a přípravky podle bodu 1 se nesmějí prodávat spotřebitelům.
4. Označení obalů látek a přípravků podle bodu 1 musí obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění:„Pouze k odbornému použití".
15.4-nitrobifenyl CAS č. 92-93-31. V látkách nebo přípravcích uváděných na trh nebo do oběhu se tato látka nesmí používat v koncentracích 0,1 % hmot. nebo vyšších
2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na odpady obsahující jednu nebo více těchto látek.
3. Látky a přípravky podle bodu 1 se nesmějí prodávat spotřebitelům.
4. Označení obalů látek a přípravků podle bodu 1 musí obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění:„Pouze k odbornému použití".
16.4-aminobifenyl CAS č. 92-67-1 a jeho soli1. V látkách nebo přípravcích uváděných na trh nebo do oběhu se tyto látky nesmějí používat v koncentracích 0,1 % hmot. nebo vyšších
2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na odpady obsahující jednu nebo více těchto látek.
3. Látky a přípravky podle bodu 1 se nesmějí prodávat spotřebitelům.
4. Označení obalů látek a přípravků podle bodu 1 musí obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění:„Pouze k odbornému použití".
17.Uhličitany olova
17.1. Uhličitan olovnatý bezvodý (PbC03) CAS č. 598-63-0
17.2. Uhličitan-dihydroxid tri olovnatý (2PbC03.Pb(OH)2) CAS č. 1319-46-6
1. Tyto látky nebo přípravky, které takové látky obsahují, se nesmějí používat jako nátěrové hmoty.
2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na jejich použití při restaurování a údržbě uměleckých děl a historických budov a jejich interiérů.
18.Sírany olovnaté
18.1. Síran olovnatý (PbS04)
CAS č. 7446-14-2
18.2. Sírany olovnaté (PbxS04)
CAS č. 15739-80-7
1. Tyto látky nebo přípravky, které takové látky obsahují, se nesmějí používat jako nátěrové hmoty.
2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na jejich použití při restaurování a údržbě uměleckých děl a historických budov a jejich interiérů.
19.Sloučeniny rtuti1. Tyto látky nebo přípravky, které takové látky obsahují, se nesmějí používat
a) k zabránění znečišťování povrchů způsobeného mikroorganismy, rostlinami nebo živočichy na:
- trupech lodí,
- koších, plovácích, sítích a jiném zařízení používaném k chovu ryb a měkkýšů,
- jakémkoliv částečně nebo zcela ponořeném zařízení;
b) při ošetření dřeva;
c) při impregnaci silně namáhaných průmyslových textilií a přízí určených pro jejich výrobu;
d) při úpravě průmyslových vod bez ohledu na jejich použití.
2. Na trh nebo do oběhu se nesmějí uvádět baterie a akumulátory, které obsahují více než 0,0005 % hmot. rtuti.
3. Ustanovení bodu 2 se nevztahuje na knoflíkové články a na baterie složené z těchto článků, které obsahují méně než 2 % hmot. rtuti.
20.Sloučeniny arsenu1. Nesmějí se uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látky nebo složky přípravků určených jako ochrana před znečišťováním mikroorganismy, rostlinami nebo zvířaty u
- trupů lodí,
- košů, plováků, sítí a jiného zařízení nebo vybavení používaného k chovu ryb nebo korýšů a měkkýšů,
- jakéhokoli zařízení nebo vybavení,která jsou zcela nebo částečně ponořena.
2. Nesmějí se uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látky a složky přípravků určené k úpravě průmyslových vod, bez ohledu na jejich použití.
3. Nesmějí se používat při konzervaci dřeva. Takto ošetřené dřevo se\1\2 nesmí uvádět na trh nebo do oběhu.
4. Odlišné případy od odstavců 1 až 3:
a) látky a přípravky pro konzervaci dřeva se mohou použít pouze pro konzervaci dřeva v průmyslových zařízeních za použití vakua nebo pod tlakem, a to ve formě roztoků anorganických sloučenin mědi, chrómu, arsenu (CCA), typ C, a pokud jsou povoleny podle zvláštního právního předpisu5a); takto ošetřené dřevo se smí uvádět na trh nebo do oběhu až po ukončení fixace konzervačního přípravku,
b) dřevo ošetřené roztoky CCA v průmyslových zařízeních uvedených\1\2 v písmenu a) se může uvádět na trh nebo do oběhu pro odborné a\1\2 průmyslové použití, pokud nemá porušenou strukturu a pokud není\1\2 pravděpodobný styk kůže osob s dřevem po dobu jeho životnosti; jedná se o
- stavební dřevo ve veřejných a zemědělských budovách, v úředních budovách a v průmyslových stavbách,
- dřevo v mostech a mostních konstrukcích,
- stavební dřevo ve sladkých a poloslaných vodách, například v přístavních molech a v mostech,
- dřevěné protihlukové bariéry,
- dřevěné protilavinové bariéry,
- dřevo v dálničním bezpečnostním oplocení a bariérách,
- dřevěné kůly z oloupané kulatiny v ohradách pro dobytek,
- dřevo v zemních opěrných konstrukcích,
- dřevěné sloupy elektrického a telekomunikačního vedení,
- dřevěné pražce podzemní dráhy;
c) aniž jsou dotčena ustanovení zákona o klasifikaci, balení\1\2 a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být každé\1\2 ošetřené dřevo uváděné na trh nebo do oběhu označeno nápisem "Pouze pro použití v odborných a průmyslových zařízeních, obsahuje arsen"; dále musí být každé dřevo uváděné na trh nebo do oběhu v obalech označeno etiketou s nápisem "Při zacházení s tímto dřevem používejte rukavice. Při řezání nebo jiné úpravě tohoto dřeva používejte prachovou masku a ochranu očí. S odpadem tohoto dřeva musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem, a to pouze v oprávněném zařízení",
d) ošetřené dřevo uvedené v písmenu a) se nesmí používat
- v obytných nebo soukromých stavbách určených k jakémukoli účelu,
- při jakémkoli použití, kdy existuje riziko opakovaného styku s kůží,
- v mořských vodách,
- pro zemědělské účely jiné, než jsou kůly v ohradách pro dobytek a stavby v souladu s písmenem b),
- při jakémkoli použití, kdy může ošetřené dřevo přijít do styku
s meziprodukty nebo konečnými výrobky určenými k výživě lidí\1\2 nebo zvířat,
5. Dřevo ošetřené sloučeninami arsenu, které bylo používáno před\1\2 30. zářím 2007 nebo bylo v této době uvedeno na trh nebo do oběhu\1\2 v souladu s požadavky stanovenými touto vyhláškou, lze nadále\1\2 používat do konce své životnosti.
6. Dřevo ošetřené roztoky CCA, typ C, které bylo používáno před\1\2 30. zářím 2007 nebo bylo v této době uvedeno na trh nebo do oběhu\1\2 v souladu s požadavky stanovenými touto vyhláškou, lze\1\2 a) použít nebo opětovně využít za podmínek pro jeho použití uvedených v odstavci 4 písm. b), c) a d),
b) uvést na trh nebo do oběhu nebo uvést na trh nebo do oběhu pro opětovné využití za podmínek pro jeho použití uvedených\1\2 v odstavci 4 písm. b), c) a d).
7. Dřevo ošetřené jinými typy roztoku CCA používané na území Evropských společenství před 30. zářím 2007 lze
a) použít nebo opětovně využít za podmínek pro jeho použití uvedených v odstavci 4 písm. b), c) a d),
b) uvést na trh pro opětovné využití za podmínek pro jeho\1\2 použití uvedených v odstavci 4 písm. b), c) a d).
Pořad. čísloNázev látkyDruh omezení
21.Organocíničité sloučeniny1. Nesmějí se uvádět na trh nebo do oběhu pro použití jako látky nebo složky přípravků, které působí jako biocidy6) v nátěrových hmotách.
2. Nesmějí se uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látky nebo složky přípravků, které působí jako biocidy k zabránění hnití způsobeného mikroorganismy, rostlinami nebo živočichy
a) plavidel bez ohledu na jejich délku určených pro použití na moři a na vnitrozemských vodních cestách a plochách,
b) klecí, plováků, sítí a jiných zařízení používaných pro chov ryb a měkkýšů,
c) jakéhokoliv zcela nebo částečně ponořeného zařízení.
3. Nesmějí se používat jako látky nebo složky přípravků, které jsou určeny pro úpravu průmyslových vod.
22.2,2-dibutyl-1,3,2,4-dioxastannaboretan-4-ol (dibutylcín-hydrogenborát, DBB) CAS č.75113-37-01. V látkách nebo přípravcích uváděných na trh nebo do oběhu se nesmí tato látka používat v koncentracích 0,1 % hmot. nebo vyšších.
2. Ustanovení podle bodu 1 se nevztahuje na tuto látku nebo přípravky, které ji obsahují, pokud jsou určeny pouze pro přeměnu na finální výrobky, v nichž se tato látka vyskytuje v koncentraci menší než 0,1 % hmot.
23.Pentachlorfenol CAS č. 87-86-5 a jeho soli a esteryV látkách nebo přípravcích uváděných na trh nebo do oběhu se tyto látky nesmějí používat v koncentracích 0,1 % hmot. nebo vyšších.
24.Kadmium CAS č. 7440-43-9a jeho sloučeniny1. Tyto látky se nesmějí používat k barvení výrobků a jejich částí vyrobených z následujících materiálů definovaných položkami celního sazebníku:
- polyvinylchlorid [3904 10] [3904 21] [3904 22],
- polyuretan [3909 50],
- polyethylen s nízkou hustotou [3901 10] s výjimkou tohoto polyethylenu používaného pro výrobu zásobních barevných směsí,
- acetylcelulosa [3912 11] [3912 12],
- acetylbutyrcelulosa [3912 11] [3912 12],
- epoxidové pryskyřice [3907 30],
- melaminformaldehydové pryskyřice [3909 20],
- močovinoformaldehydové pryskyřice [3909 10],
- nenasycené polyestery [3907 91],
- polyethylentereftalát [3907 60],
- polybutylentereftalát,
- transparentní polystyren [3903 11] [3903 19],
- kopolymer akrylonitril-methylmethakrylát,
- síťovaný polyethylen,
- rázuvzdorný polystyren,
- polypropylen [3902 10,
- nátěrové hmoty [3208] [3209]
Obsah kadmia ve výrobcích z těchto materiálů smí být nejvýše 0,01 % hmot. s výjimkou nátěrových hmot s vysokým obsahem zinku, ve kterých obsah kadmia může být nejvýše 0,1 % hmot.
2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na výrobky, které se barví z bezpečnostních důvodů.
3. Tyto látky se nesmějí používat ke stabilizaci následujících konečných výrobků definovaných položkami celního sazebníku vyrobených z polymerů a kopolymerů vinylchloridu:
- obalové materiály [3923 29 10] [3920 41] [3920 42],
- kancelářské a školní potřeby [3926 10],
- nábytkové kování, kování pro karoserie [3926 30],
- oděvní výrobky a doplňky (včetně rukavic) [3926 20],
- podlahové krytiny a obkladové materiály [3918 10],
- impregnované, povrchově upravené, potažené nebo laminované textilní tkaniny [5903 10],
- imitace kůže [4202],
- gramofonové desky [8524 10],
- trubky, potrubí a spojovací kusy [3917 23],
- kývavé dveře,
- vozidla pro silniční dopravu (interiér, exteriér, podvozek),
- povrchová úprava ocelových plechů pro stavebnictví a průmysl,
- isolace elektrických vodičů.
Obsah kadmia ve výrobcích z těchto materiálů smí být nejvýše 0,01 % hmot.
4. Ustanovení bodu 3 se nevztahuje na konečné výrobky, které používají stabilizátory s obsahem kadmia z bezpečnostních důvodů.
5. Tyto látky se nesmějí používat k povrchové úpravě kovových strojů a zařízení a jejich součástí, pokud jsou tyto stroje nebo zařízení používány v následujících odvětvích nebo aplikacích definovaných položkami celního sazebníku:
- zemědělství [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],
- chladírenství a mrazírenství [8418],
- tisk a vazba knih [8440] [8442] [8443],
- výroba potravin [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],
- výroba domácích potřeb [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],
- výroba nábytku [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],
- výroba sanitárního zboží [7324],
- výroba ústředního vytápění a klimatizačního zařízení [7322] [8403] [8404] [8415],
- výroba papíru a lepenky [8419 32] [8439] [8441],
- výroba textilu a oděvů [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452],
- výroba průmyslových manipulačních zařízení a strojů [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],
- výroba silničních a zemědělských vozidel [kapitola 87],
- výroba železničních vozidel [kapitola 86],
- výroba plavidel [kapitola 89].
6. Tyto látky se nesmějí používat k povrchové úpravě kovových strojů a zařízení a jejich součástí, pokud jsou tyto stroje nebo zařízení vyráběny v následujících odvětvích definovaných položkami celního sazebníku:
- výroba domácích potřeb [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],
- výroba nábytku [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],
- výroba sanitárního zboží [7324],
- výroba ústředního vytápění a klimatizačního zařízení [7322] [8403] [8404] [8415],
- výroba průmyslových manipulačních zařízení a strojů [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],
- výroba silničních a zemědělských vozidel [kapitola 87],
- výroba železničních vozidel [kapitola 86],
- výroba plavidel [kapitola 89].
7. Ustanovení bodů 5 a 6 se nevztahují na:
- výrobky a jejich součásti používané v letectví, kosmickém výzkumu, hornictví a v jaderném průmyslu, pokud jejich používání má vysoké nároky na bezpečnost,
- součásti bezpečnostních systémů používaných u silničních a zemědělských vozidel, železničních vozidel a plavidel,
- elektrické kontakty ve všech oblastech použití, pokud to vyžadují požadavky na bezpečnost zařízení, ve kterých jsou používány.
Pořad. čísloNázev látkyDruh omezení
25.Dichlor(dichlor-2-methylbenzyl)benzen (směs isomerů) Obchodní název: Ugilec 141CAS č. 76253-60-6Tyto látky a přípravky a výrobky, které je obsahují, se nesmějí uvádět na trh, do oběhu nebo používat. Zařízení, která tyto látky obsahují, se mohou používat do ukončení životnosti těchto zařízení nebo do okamžiku jejich odstranění, tj. nejpozději do konce roku 2010. Zařízení se nesmějí těmito látkami doplňovat. Do doby vyřazení z provozu se mohou tato zařízení pouze udržovat tak, aby látky, které jsou v nich obsaženy, vyhovovaly technickým normám2), aby zařízení byla v dobrém provozním stavu a aby nedocházelo k úniku jejich náplně. Výjimku tvoří podle zvláštního právního předpisu3) transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50-500 mg/kg těchto látek, které mohou jejich vlastníci, popřípadě provozovatelé, dekontaminovat nebo odstranit až na konci jejich životnosti.
26.Chlor(chlorbenzyl)methy 1 benzen (směs isomerů) Obchodní název: Ugilec 121Tyto látky a přípravky a výrobky, které je obsahují, se nesmějí uvádět na trh, do oběhu nebo používat. Zařízení, která tyto látky obsahují se mohou používat do ukončení životnosti těchto zařízení nebo do okamžiku jejich odstranění, tj. nejpozději do konce roku 2010. Zařízení se nesmějí těmito látkami doplňovat. Do doby vyřazení z provozu se mohou tato zařízení pouze udržovat tak, aby látky, které jsou v nich obsaženy, vyhovovaly technickým normám2), aby zařízení byla v dobrém provozním stavu a aby nedocházelo k úniku jejich náplně. Výjimku tvoří podle zvláštního právního předpisu3) transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50-500 mg/kg těchto látek, které mohou jejich vlastníci, popřípadě provozovatelé, dekontaminovat nebo odstranit až na konci jejich životnosti.
27.Brom(brombenzyl)methyl benzen (směs isomerů) Obchodní název: DBBT CAS č. 99688-47-8Tyto látky a přípravky a výrobky, které je obsahují, se nesmějí uvádět na trh, do oběhu nebo používat. Zařízení, která tyto látky obsahují, se mohou používat do ukončení životnosti těchto zařízení nebo do okamžiku jejich odstranění, tj. nejpozději do konce roku 2010. Zařízení se nesmějí těmito látkami doplňovat. Do doby vyřazení z provozu se mohou tato zařízení pouze udržovat tak, aby látky, které jsou v nich obsaženy, vyhovovaly technickým normám2), aby zařízení byla v dobrém provozním stavu a aby nedocházelo k úniku jejich náplně. Výjimku tvoří podle zvláštního právního předpisu3) transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50-500 mg/kg těchto látek, které mohou jejich vlastníci, popřípadě provozovatelé, dekontaminovat nebo odstranit až na konci jejich životnosti.
28.Nikl CAS č. 7440-0-20 O a jeho sloučeniny1. Tyto látky se smějí používat v dříkových soupravách, které se vkládají do propíchnutých uší nebo jiných propíchnutých částí lidského těla, pouze pokud je rychlost uvolňování niklu z těchto předmětů nižší než 0,2 μg/cm2/týden (migrační limit).
2. Tyto látky se smějí používat ve výrobcích určených k přímému a dlouhodobému styku s pokožkou, jako jsou:
- náušnice nevkládané do propíchnutých uší,
- náhrdelníky, náramky a řetízky, ozdoby na kotníky, prstýnky,
- pouzdra náramkových hodinek, pásky a upínací části hodinek,
- stiskací knoflíky, patenty, nýty, zipy a kovové značky, jsou-li použity u oděvů,pouze pokud uvolňování niklu z těch částí výrobků, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou, je nejvýše 0,5 μg.cm-2.týden-1.
3. Tyto látky se smějí používat u výrobků podle bodu 2, jestliže mají tyto výrobky povrchovou úpravu neobsahující nikl, pokud tato úprava zabezpečí, aby po dobu alespoň 2 let běžného používání výrobku rychlost uvolňování niklu z těch částí výrobků, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou, nebyla vyšší než 0,5 μg.cm-2.týden-1.
4. K ověření dodržování ustanovení bodů 1 až 3 se postupuje podle technických norem7).
29.Nebezpečné látky uvedené v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek (dále jen „Seznam") stanoveném zvláštním právním předpisem8), klasifikované jako karcinogény kategorie 1 nebo karcinogény kategorie 2, označené výstražným symbolem „toxický (T)" s R-větou "R45
Může vyvolat rakovinu" nebo s R-větou"R49
Může vyvolat rakovinu při vdechování".
Tyto látky jsou uvedeny v dodatku k této příloze.
1. Tyto látky nesmějí být součástí látek a přípravků, které jsou určeny k prodeji spotřebitelům, pokud jejich individuální koncentrace překračují limity stanovené v Seznamu nebo limity uvedené v příloze č. 1 k zákonu.
2. Označení obalů těchto látek a přípravků musí obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění:"Pouze k odbornému použití.".
3. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na:
a) léčiva9)
b) veterinární přípravky10)
c) kosmetické prostředky4),
d) motorová paliva
- ropné výrobky používané jako palivo pro mobilní nebo stacionární spalovací zařízení,
- paliva prodávaná v uzavřených obalech (např. láhve se zkapalněným plynem),
e) barvy pro výtvarníky.
30.Nebezpečné látky uvedené v Seznamu, klasifikované jako mutageny kategorie 1 nebo mutageny kategorie 2, označené R-větou "R46
Může vyvolat poškození dědičných vlastností". Tyto látky jsou uvedeny v dodatku k této příloze.
1. Tyto látky nesmějí být součástí látek a přípravků, které jsou určeny k prodeji spotřebitelům, pokud jejich individuální koncentrace překračují limity stanovené v Seznamu nebo limity uvedené v příloze č. 1 k zákonu.
2. Označení obalů těchto látek a přípravků musí obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění:"Pouze k odbornému použití.".
3. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na:
a) léčiva,
b) veterinární přípravky,
c) kosmetické prostředky,
d) motorová paliva
- ropné výrobky používané jako palivo pro mobilní nebo stacionární spalovací zařízení,
- paliva prodávaná v uzavřených obalech (např. láhve se zkapalněným plynem),
e) barvy pro výtvarníky.
31.Nebezpečné látky uvedené v Seznamu, klasifikované jako látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a látky toxické pro reprodukci kategorie 2, označené R-větou "R60
Může poškodit reprodukční schopnost" nebo R-větou "R61
Může poškodit plod v těle matky". Tyto látky jsou uvedeny v dodatku k této příloze.
1. Tyto látky nesmějí být součástí látek a přípravků, které jsou určeny k prodeji spotřebitelům, pokud jejich individuální koncentrace překračují limity stanovené v Seznamu nebo limity v příloze č. 1 k zákonu.
2. Označení obalů těchto látek a přípravků musí obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění:"Pouze k odbornému použití.".
3. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na:
a) léčiva,
b) veterinární přípravky,
c) kosmetické prostředky,
d) motorová paliva
- ropné výrobky používané jako palivo pro mobilní nebo stacionární spalovací zařízení,
- paliva prodávaná v uzavřených obalech (např. láhve se zkapalněným plynem),
e) barvy pro výtvarníky.
Pořad. čísloNázev látkyDruh omezení
32.Dehtové oleje a destiláty:
32.1. Kreosot CAS č. 8001-58-9,
32.2. Kreosotový olej CAS č. 61789-28-4,
32.3. Destiláty z uhelného dehtu, naftalenové oleje CAS č. 84650-04-4,
32.4. Kreosotový olej, acenaftenová frakce CAS č. 90640-84-9,
32.5. Destiláty z uhelného dehtu, přední frakce CAS č. 65996-91-0,
32.6. Antracenový olej CAS č. 90640-80-5,
32.7. Fenoly z uhelného dehtu, surovéCAS č. 65996-85-2,
32.8. Kreosot, dřevný CAS č. 8021-39-4,
32.9. Nízkoteplotní kreosotový olej, alkalický CAS č. 122384-78-5.
1. Tyto látky se nesmějí používat pro ošetření dřeva. Dřevo ošetřené těmito látkami se nesmí uvádět na trh nebo do oběhu.
2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na:
a) úpravu dřeva v průmyslových zařízeních nebo pro lokální opakované ošetření dřeva odborníky, pokud tyto látky obsahují:
aa) benzo-a-pyren v koncentraci menší než 0,005 % hmot.,
ab) vodou extrahovatelné fenoly v koncentraci menší než 3 % hmot.Tyto látky a přípravky určené pro použití na ošetření dřeva v průmyslových zařízeních nebo odborníky:
- mohou být uváděny na trh nebo do oběhu pouze v obalech o objemu 20 litrů nebo větším,
- nesmějí být prodávány spotřebitelům.
Označování obalů těchto látek a přípravků musí obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění:„Pouze pro použití v průmyslových zařízeních nebo pro odborné použití".
b) Dřevo ošetřené v průmyslových zařízeních nebo odborníky podle bodu a), které je uváděno na trh nebo do oběhu neboje lokálně opakovaně ošetřené, je možno používat pouze pro odborné a průmyslové použití, např. pro železniční pražce, pro sloupy elektrického vedení, pro oplocení, pro zemědělské účely (např. opěry stromů), pro zařízení přístavů a pro úpravu vodních toků.
c) Dřevo ošetřené těmito látkami před nabytím účinnosti této vyhlášky je možno uvádět do oběhu pro opětovné využití.
3. Dřevo ošetřené podle bodu 2 písm. b) a c) se nesmí používat:
- uvnitř budov určených pro jakékoliv účely (bydlení, zaměstnání, volný čas),
- v hračkách,
- na hřištích
- v parcích, zahradách a jiných venkovních prostorách určených pro rekreaci a zábavu, kde je riziko častého ke styku s pokožkou,
- pro výrobu zahradního nábytku, jako jsou stoly pro občerstvení,
- pro výrobu a použití a jakékoliv opětovné použití
- nádob určených pro pěstitelské účely,
- obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary anebo hotovými výrobky určenými pro výživu lidí nebo zvířat,
- jiných materiálů, které mohou kontaminovat výrobky uvedené výše.
33.Chloroform CAS č. 67-66-31. Tyto látky se nesmějí používat v látkách a přípravcích, které jsou určeny k prodeji spotřebitelům nebo které se používají plošně k čistění povrchů a čistění textilních výrobků v koncentracích 0,1 % hmot. nebo větších.
2. Označení obalů látek podle bodu 1 musí obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění: „Pouze pro použití v průmyslových zařízeních".
3. Ustanovení bodů 1 a 2 se nevztahuje na:
a) léčiva,
b) veterinární přípravky,
c) kosmetické prostředky. Tato látka se nesmí používat při výrobě nebo zpracování neželezných kovů. Nesmějí se uvádět na trh nebo do oběhu pro použití jako látky nebo jako složky jiných látek nebo přípravků v koncentraci vyšší než 1 %
- při zpracování kovů,
- při povrchové úpravě kůže.
34.Tetrachl ormethan CAS č. 56-23-5
35.1,1,2-Trichlorethan CAS č. 79-00-5
36.1,1,2,2-Tetrachlorethan CAS č. 79-34-5
37.1,1,1,2-Tetrachlorethan CAS č. 630-20-6
38.Pentachlorethan CAS č. 76-01-7
39.1,1 -Dichlorethylen CAS č.75-35-4
40.1,1,1-Tri chlorethan CAS č. 71-55-6
41.Hexachlorethan CAS č. 67-72-1
42.Chloralkany, C10 - C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem)
43.Azobarviva1. Azobarviva, která mohou redukčním štěpením jedné nebo více azoskupin uvolnit jeden nebo více aromatických aminů uvedených v bodě 43 dodatku k této příloze ve zjistitelných koncentracích, tj. v koncentracích vyšších než 0,003 % hmot. v hotových výrobcích nebo v jejich obarvených částech, podle metod zkoušení stanovených v uvedeném dodatku, se nesmějí používat v textilních a kožených výrobcích, které mohou přicházet do přímého a dlouhodobého styku s lidskou kůží nebo ústní dutinou, jako jsou
- oděvy, lůžkoviny, ručníky, vlásenky, paruky, klobouky, pleny a jiné hygienické prostředky, spací pytle,
- obuv, rukavice, řemínky, kabelky, náprsní tašky, peněženky, aktovky, potahy sedadel, váčky na peníze na krk,
- hračky z textilu nebo kůže a hračky, jejichž součástí jsou textilní nebo kožené oděvy,
- příze a textilie určené pro konečného spotřebitele.
2. Textilní a kožené výrobky uvedené v bodu 1 se navíc nesmějí uvádět na trh nebo do oběhu, pokud nesplňují požadavky stanovené v uvedeném bodu.
3. Azobarviva, která se nachází v seznamu azobarviv uvedeném v dodatku k této příloze, se nesmějí uvádět na trh, do oběhu nebo používat pro barvení textilních a kožených výrobků samotná nebo jako součást přípravků v koncentracích vyšších než0,1 %hmot.
44.Pentabromdifenylether Ci2H5Br5O1. Nesmí se uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látka nebo jako složka látky nebo přípravku v koncentracích vyšších než 0,1 % hmot. 2. Na trh nebo do oběhu se nesmějí uvádět výrobky, jestliže samy nebo jejich zhášecí přísady obsahují tuto látku v koncentracích vyšších než 0,1 % hmot.
45.Oktabromdifenylether Ci2H5Br5O1. Nesmí se uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látka nebo jako složka látky nebo přípravku v koncentracích vyšších než 0,1 % hmot. 2. Na trh nebo do oběhu se nesmějí uvádět výrobky, jestliže samy nebo jejich zhášecí přísady obsahují tuto látku v koncentracích vyšších než 0,1 % hmot.
46.46.1. Nonylfenol C6H4(OH)C9Hi946.2. Nonylfenol ethoxylát (C2H4O)nC15H24ONesmí se uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látka nebo jako složka přípravku v koncentracích rovných 0,1 % hmot. nebo vyšších pro tato použití:
1) průmyslové a profesionální čištění s výjimkou
- kontrolovaných uzavřených systémů chemického čištění, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje,
- systémů čištění se speciálním postupem, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje;
2) domácí čištění;
3) zpracování textilií a kůže s výjimkou:
- zpracování bez úniků do odpadní vody,
- systémy se speciálním postupem, kde se voda použitá při zpracování předběžně upravuje úplným odstraněním organických podílů před biologickým čištěním odpadní vody (odmaštění ovčích kožešin);
4) emulgátor při omývání struků v zemědělství;
5) zpracování kovů s výjimkou použití v kontrolovaných uzavřených systémech, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje;
6) výroba celulosy a papíru;
7) kosmetické prostředky;
8) jiné přípravky pro osobní péči s výjimkou spermicidů;
9) složky komerčních úprav pesticidů a biocidů.Komerční úpravy pesticidů obsahující nonylfenol ethoxylát, registrované před 17. lednem 2005, lze uvádět na trh, do oběhu nebo používat do ukončení platnosti rozhodnutí o jejich registraci. Komerční úpravy biocidů obsahující nonylfenol ethoxylát, povolené před 17. lednem 2005, lze uvádět na trh, do oběhu nebo používat do ukončení platnosti jejich povolení.
47.Cement1) Cement a přípravky obsahující cement se nesmějí používat ani uvádět na trh nebo do oběhu, jestliže po smíchání s vodou obsahují více než 0,0002 % rozpustného šestimocného chrómu vztaženo na celkovou hmotnost suchého cementu.
2) Jestliže se použijí redukční činidla, musí být obal cementu nebo přípravků obsahujících cement čitelně a nesmazatelně označen informacemi o datu balení, jakož i údaji o podmínkách a době skladování vhodných pro zachování aktivity redukčního činidla a udržení obsahu rozpustného šestimocného chrómu pod limitem uvedeným v odstavci 1, a to bez dotčení ustanovení hlavy II a IV zákona.
3) Odchylně se odstavce 1 a 2 nepoužijí pro uvádění na trh,do oběhu nebo používání v kontrolovaných uzavřených a plně automatizovaných procesech,v nichž s cementem a přípravky obsahujícími cement manipulují pouze strojní zařízení a v nichž není možný styk s kůží.
48.Toluen CAS č. 108-88-3Nesmí se od 15. června 2007 uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší v lepidlech a barvách ve sprejích, které jsou určeny k prodeji spotřebitelům.
49.Trichlorbenzen CAS č. 120-82-1Nesmí se od 15. června 2007 uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší pro všechny způsoby použití s výjimkou použití
- jako meziprodukt syntézy,
- jako rozpouštědlo v procesu chlorace v uzavřených systémech, nebo
- při výrobě 1,3,5-trinitro-2,4,6 -triaminobenzenu (TATB).
50.Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) 1. Benz(a)pyren (BaP) CAS č. 50-32-82. Benz(e)pyren (BeP) CAS č. 192-97-23. Benz(a)antracen (BaA) CAS č. 56-55-34. Chryzen (CHR)
CAS č. 218-01-9 5. Benz(b)fluoranten (BbFA)
CAS č. 205-99-26. Benz(j)fluoranten (BjFA)
CAS č. 205-82-37. Benz(k)fluoranten (BkFA)
CAS č. 207-08-98. Dibenz(a, h)antracen (DBAhA)
CAS č. 53-70-3
1. Nastavovací oleje nesmějí být od 1. ledna 2010 uváděny na trh, do oběhu nebo používány při výrobě pneumatik nebo částí pneumatik, obsahují-li: více než 1 mg/kg BaP nebo více než 10 mg/kg celkového množství všech PAU uvedených v druhém sloupci. Za dodržení limitu se považuje, když je extrakt polycyklických aromatických látek (PCA) nižší než 3 % hmot., měřený podle standardu Ropného institutu IP346:1998 (Stanovení PCA v nepoužitých mazacích olejích a ropných frakcích bez asfalténu - metoda refrakčního indexu dimethylsulfoxidového extraktu), za předpokladu, že dodržování limitních hodnot BaP a PAU uvedených v druhém sloupci, stejně jako vztah mezi naměřenými hodnotami a extraktem PCA jsou kontrolovány výrobcem nebo dovozcem každých 6 měsíců nebo po každé větší provozní změně, která může mít vliv na dodržení limitů, podle toho, co nastane dříve.
2. Dále nesmějí být na trh nebo do oběhu uváděny pneumatiky a běhouny k protektorování vyrobené po 1. lednu 2010, pokud obsahují nastavovací oleje přesahující limity uvedené v odstavci 1. Za dodržení tohoto limitu se považuje, když u vulkanizovaných pryžových směsí není překročen limit 0,35 % ,bay´protonů na základě měření a výpočtu podle ISO 21461 (vulkanizovaná pryž -stanovení aromatičnosti oleje ve vulkanizovaných pryžových směsích).
3. Odstavec 2 se nevztahuje na protektorované pneumatiky, pokud osoba uvádějící na trh nebo do oběhu prokáže, že jejich běhouny neobsahují nastavovací oleje přesahující limity uvedené v odstavci 1.
51.Následující ftaláty: Di(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP)
CAS č. 117-81-7 EINECS č. 204-211-0
Dibutyl-ftalát (DBP) CAS č. 84-74-2 EINECS č. 201-557-4
Benzyl-butyl-ftalát (BBP) CAS č. 85-68-7EINE
CS č. 201-622-7
Omezení se týká těchto látek i v případě, že mají jiná čísla CAS a EINECS
Nesmějí se používat jako látky nebo složky přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti. Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty ve vyšší koncentraci, než je výše uvedená hodnota, se nesmějí uvádět na trh nebo do oběhu.
Předmětem pro péči o děti se rozumí jakýkoli výrobek určený pro usnadnění usínání, zklidnění, hygienu, krmení dětí nebo k cucání dětmi.
51a.Následující ftaláty: Diisononyl-ftalát (DINP) CAS č. 28553-12-0 a 68515-48-0EINE
CS č. 249-079-5 a 271-090-9
Diisodecyl-ftalát (DIDP) CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-1EINE
CS č. 247-977-1 a 271-091-4Di(n-oktyl)-ftalát (DNOP) CAS č. 117-84-0 EINE
CS č. 204-214-7
Omezení se týká těchto látek i v případě, že mají jiná čísla CAS a EINECS
Nesmějí se používat jako látky nebo složky přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst. Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty ve vyšší koncentraci, než je výše uvedená hodnota, se nesmějí uvádět na trh nebo do oběhu.
Předmětem pro péči o děti se rozumí jakýkoli výrobek určený pro usnadnění usínání, zklidnění, hygienu, krmení dětí nebo k cucání dětmi.
52.Perfluoroktansulfonáty (PFOS) C8F17SO2X (X=OH, kovová sůl (O-M+), halogenid, amid a jiné deriváty, včetně polymerů)1. Nesmějí se uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci 0,005% hmot. nebo vyšší.
2. Nesmějí se uvádět na trh v polotovarech nebo výrobcích ani v jejich částech, dosahuje-li koncentrace PFOS 0,1% hmot. nebo vyšší.
Koncentrace se počítá na základě hmotnosti částí obsahujících PFOS, jež jsou z hlediska struktury nebo mikrostruktury samostatné. V případě textilních výrobků nebo jiných materiálů opatřených povlakem nesmí množství PFOS být rovno 1 mikrogram/m2 materiálu nebo vyšší.
3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na následující materiály ani na látky a přípravky nezbytné k jejich výrobě:
a) fotorezistentní nebo protiodrazové povlaky ve fotolitografii,
b) fotografické povlaky nanášené na filmy, papíry nebo tiskařské desky,
c) látky potlačující tvorbu aerosolů při jiném než dekorativním tvrdém chromování sloučeninami chromu(VI) a smáčedla určená k použití v kontrolovaných systémech elektrolytického pokovování, v nichž je sníženo na minimum množství PFOS uvolňovaných do životního prostředí tím, že se v plném rozsahu použijí nejlepší dostupné techniky v souladu se zvláštním právním předpisem10a)
d) hydraulické kapaliny v letectví.
4. Náplně do pěnových hasicích přístrojů, které byly uvedeny na trh nebo do oběhu před 27. červnem 2008, mohou být používány do 27. června 2011.
5. Použitím odstavců 1 a 2 není dotčeno Nařízení (ES) č.648/200410b)

ČAST II

Seznam skupin nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno

Pořad.
číslo
Název látkyDruh omezení
1.Látky uvedené v Seznamu klasifikované a označené jako hořlavé, vysoce hořlavé (F) nebo extrémně hořlavé (F+), nebolátky neuvedené v Seznamu, ale splňující kritéria hořlavosti uvedená ve zvláštním právním předpisu8) a přechodně klasifikované a označené jako hořlavé, vysoce hořlavé (F) nebo extrémně hořlavé (F+).1. Tyto látky nebo přípravky, které tyto látky obsahují, se nesmějí uvádět na trh nebo do oběhu pro použití v aerosolových rozprašovačích určených k prodeji spotřebitelům zejména pro následující zábavné a ozdobné účely:
- kovové třpytky určené hlavně k ozdobě,
- umělý sníh a jinovatka,
- žertovné polštářky,
- křehké aerosolové šňůry,
- imitace výkalů,
- trubky pro večírky,
- ozdobné vločky a pěny,
- umělé pavučiny,
- zápachové bombičky.
2. Označení obalů aerosolových rozprašovačů podle bodu 1 musí obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění:„Pouze k odbornému použití".
3. Ustanovení bodů 1 a 2 se nevztahuje na aerosolové rozprašovače uvedené ve zvláštním právním předpisu11).
2.Látky neuvedené v Seznamu, ale splňující kritéria karcinogenity uvedená ve zvláštním právním předpisu8) a přechodně klasifikované jako karcinogény kategorie 1 nebo karcinogény kategorie 2, označené výstražným symbolem „toxický (T)" s R-větou "R45
Může vyvolat rakovinu" nebo s R-větou "R49
Může vyvolat rakovinu při vdechování"
1. Tyto látky nesmějí být součástí látek a přípravků, které jsou určeny k prodeji spotřebitelům, pokud jejich individuální koncentrace překračují limity uvedené v příloze č. 1 k zákonu..
2. Označení obalů těchto látek a přípravků musí obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění:"Pouze k odbornému použití.".
3. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na:
a) léčiva,
b) veterinární přípravky,
c) kosmetické prostředky,
d) motorová paliva
- ropné výrobky používané jako palivo pro mobilní nebo stacionární spalovací zařízení,
- paliva prodávaná v uzavřených obalech (např. láhve se zkapalněným plynem),
e) barvy pro výtvarníky.
3.Látky neuvedené v Seznamu, ale splňující kritéria mutagenity uvedená ve zvláštním právním předpisu8) a přechodně klasifikované jako mutageny kategorie 1 nebo mutageny kategorie 2, označené R-větou "R46
Může vyvolat poškození dědičných vlastností"
1. Tyto látky nesmějí být součástí látek a přípravků, které jsou určeny k prodeji spotřebitelům, pokud jejich individuální koncentrace překračují limity uvedené v příloze č. 1 k zákonu.
2. Označení obalů těchto látek a přípravků musí obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění:"Pouze k odbornému použití.".
3. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na:
a) léčiva,
b) veterinární přípravky,
c) kosmetické prostředky,
d) motorová paliva
- ropné výrobky používané jako palivo pro mobilní nebo stacionární spalovací zařízení,
- paliva prodávaná v uzavřených obalech (např. láhve se zkapalněným plynem),
e) barvy pro výtvarníky.
4.Látky neuvedené v Seznamu, ale splňující kritéria toxicity pro reprodukci uvedená ve zvláštním právním předpisu8) a přechodně klasifikované jako látky toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo látky toxické pro reprodukci kategorie 2, označené R-větou"R60
Může poškodit reprodukční schopnost" nebo R-větou "R61
Může poškodit plod v těle matky"
1. Tyto látky nesmějí být součástí látek a přípravků, které jsou určeny k prodeji spotřebitelům, pokud jejich individuální koncentrace překračují limity uvedené v příloze č. 1 k zákonu.
2. Označení obalů těchto látek a přípravků musí obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění:"Pouze k odbornému použití.".
3. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na:
a) léčiva,
b) veterinární přípravky,
c) kosmetické prostředky,
d) motorová paliva
- ropné výrobky používané jako palivo pro mobilní nebo stacionární spalovací zařízení,
- paliva prodávaná v uzavřených obalech (např. láhve se zkapalněným plynem),
e) barvy pro výtvarníky.
5.Sloučeniny fosforuPrací prostředky pro praní textilu s koncentrací fosforu vyšší než 0,5 % hmot. se nesmějí uvádět na trh nebo do oběhu. Toto omezení se nevztahuje
a) na prací prostředky používané pro praní v průmyslu a institucích, které je prováděné školenými pracovníky,
b) na prací prostředky určené pro vývoz nebo pro distribuci do jiných členských zemí Evropských společenství.

Dodatek k příloze č. 2

Označení jednotlivých sloupců následujících tabulek včetně poznámek v posledním sloupci je shodné s označením a poznámkami používanými v Seznamu.

Bod 29 - Karcinogeny: kategorie 1

Bod 29 - Karcinogeny: kategorie 2

Bod 30 - Mutageny: kategorie 1

V této kategorii nejsou dosud klasifikovány žádné látky

Bod 30 - Mutageny: kategorie 2

Bod 30 - Mutageny: kategorie 2

Bod 31 - Látky toxické pro reprodukci: kategorie 1

Bod 31 - Látky toxické pro reprodukci: kategorie 2

Bod 31 - Látky toxické pro reprodukci: kategorie 2

Bod 43 - Azobarviva

Bod 43 - Azobarviva

Seznam azobarviv

ČísloLátkyIndexové číslo Číslo ESČíslo CAS
1Směs:611-070-00-2405-665-4Není přiřazeno
Dinatrium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1-naftolato)(1-(5-chlor-2-oxidofenylazo)-2-naftolato)chroman(1-)Složka 1:
Číslo CAS: 118685-33-9
C39H23ClCrN7O12S.2Na
a
trinatriumbis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1-naftolato) chroman(1-)
Složka 2: C46H30CrN10O20S2.3Na

Seznam zkušebních metod

Evropský
výbor pro
normalizaci
Odkaz a název normyReferenční dokumentOdkaz na
nahrazenou
normu
CENKůže - Chemické zkoušky - Stanovení určitých azobarviv v barvených kůžíchCEN ISO/TS 17234:2003NENÍ
CENTextilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných bez extrakceEN 14362-1:2003NENÍ
CENTextilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 2: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrahováním vlákenEN 14362-2:2003NENÍ

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Komise 2006/139/ES, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání sloučenin arsenu, pro účely přizpůsobení přílohy I uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/122/ES, kterou se po třicáté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (perfluoroktansulfonáty).

2) ČSN EN 50 195 a ČSN EN 50 225.

3) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5a) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7) ČSN EN 1810, ČSN EN 1811 a ČSN EN 12472.

8) Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.

9) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10a) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

10b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech.

11) § 6 odst. 4 nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače.

Souvislosti

Provádí předpis
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
Je měněn
135/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů
540/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů
284/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů
78/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb.
109/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno
Je zrušen předpisem
371/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ruší
390/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno
301/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno
Je odkazován z
440/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
371/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
135/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů
540/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů
284/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů
78/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb.
352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
109/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno
221/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno
Odkazuje na
232/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
221/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
120/2002 Sb. Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci
254/2001 Sb. Vodní zákon
194/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
390/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
121/2000 Sb. Autorský zákon
166/1999 Sb. Veterinární zákon
301/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno
79/1997 Sb. Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
7. 27.06.2008 - 31.05.2009 135/2007 Sb.
6. 30.09.2007 - 26.06.2008 135/2007 Sb.
5. 24.02.2007 - 29.09.2007 540/2006 Sb.
4. 01.07.2006 - 23.02.2007 78/2006 Sb., 284/2006 Sb.
3. 01.09.2005 - 30.06.2006 109/2005 Sb., 540/2006 Sb.
2. 29.03.2005 - 31.08.2005 109/2005 Sb.
1. 01.05.2004 - 28.03.2005
0. 29.04.2004 Vyhlášené znění