Vyhláška č. 176/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-176
Částka 59/2004
Platnost od 21.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 01.01.2016 (294/2015 Sb.)
Minulé znění 01.05.2004 - 31.12.2015

176

VYHLÁŠKA

ze dne 8. dubna 2004,

kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 62 odst. 5 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 1 se na konci písmene jj) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno kk), které zní:

"kk) "Státní hranice" (č. IP 30), která označuje státní hranici při vstupu do České republiky. Při výstupu z České republiky se uvede značka upozorňující na vstup do dalšího členského státu Evropské unie s názvem tohoto státu ("Bundesrepublik Deutschland", "Polska", "Republik Österreich" nebo "Slovenská republika"). Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka č. E3a s údajem o vzdálenosti státní hranice státu uvedeného na značce.".

2. V příloze č. 3 bodu 5 se na konci písmene a) doplňuje vyobrazení a název značky "IP 30 Státní hranice".

IP 30 Státní hranice


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.


Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

Souvislosti

Mění
30/2001 Sb. Prováděcí vyhláška k pravidlům silničního provozu (dopravní značky)
Je zrušen předpisem
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Je odkazován z
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Odkazuje na
30/2001 Sb. Prováděcí vyhláška k pravidlům silničního provozu (dopravní značky)
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.05.2004 - 31.12.2015
0. 21.04.2004 Vyhlášené znění