Nařízení vlády č. 151/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-151
Částka 52/2004
Platnost od 07.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Aktuální znění 01.05.2004

151

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. března 2004,

kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky

Vláda nařizuje podle § 51 odst. 7 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních):


§ 1

Střelné zbraně zařazené podle § 7 zákona o zbraních do kategorie D a mechanické střelné zbraně, u nichž je napínací síla menší nebo se rovná 150 N, a střelivo do uvedených zbraní je možné přepravit na území České republiky z jiného členského státu Evropské unie bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky.1)


§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 11 odst. 4 Směrnice Rady č. 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole, nabývání a držení zbraní.
Čl. 10 odst. 4 Směrnice Rady č. 93/15/EHS ze dne 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití.

Souvislosti

Provádí předpis
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
Odkazuje na
156/2000 Sb. Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
288/1995 Sb. Zákon o střelných zbraních
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
455/1991 Sb. Živnostenský zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.05.2004 Aktuální znění (exportováno 06.04.2020 20:37)
0. 07.04.2004 Vyhlášené znění