Nařízení vlády č. 109/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se pozastavuje pravidelná odvodní povinnost občanů podléhajících branné povinnosti

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-109
Částka 34/2004
Platnost od 10.03.2004
Účinnost od 10.03.2004
Zrušeno k 02.01.2005
Minulé znění 10.03.2004 - 01.01.2005

109

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. února 2004,

kterým se pozastavuje pravidelná odvodní povinnost občanů podléhajících branné povinnosti

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 7 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon):


§ 1

(1) Pravidelná odvodní povinnost občanů podléhajících branné povinnosti se pozastavuje na období od 1. července 2004 do 31. prosince 2004.

(2) Pozastavení pravidelné odvodní povinnosti podle odstavce 1 se netýká občanů, kteří požádají o přijetí do služebního poměru podle zvláštního právního předpisu.1)


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení a pozbývá platnosti dnem 1. ledna 2005.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr obrany:

Ing. Kostelka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například § 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb., § 3 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 555/1992 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
218/1999 Sb. Branný zákon
Odkazuje na
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání
218/1999 Sb. Branný zákon
186/1992 Sb. Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 10.03.2004 - 01.01.2005
0. 10.03.2004 Vyhlášené znění