Vyhláška č. 49/2003 Sb.Vyhláška o technických podmínkách požární techniky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-49
Částka 18/2003
Platnost od 28.02.2003
Účinnost od 28.02.2003
Zrušeno k 01.03.2007 (35/2007 Sb.)
Minulé znění 28.02.2003 - 28.02.2007

49

VYHLÁŠKA

ze dne 14. února 2003

o technických podmínkách požární techniky

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.:


§ 1

Vyhláška stanoví technické podmínky pro

a) zásahové požární automobily, a to pro

1. dopravní automobil (DA) v přílohách č. 1 a č. 2,

2. automobilovou stříkačku (AS) v přílohách č. 1 a č. 3,

3. cisternovou automobilovou stříkačku (CAS) v přílohách č. 1 a č. 3,

4. pěnový hasicí automobil (PHA) v přílohách č. 1 a č. 3,

5. plynový hasicí automobil (PLHA) v příloze č. 1,

6. práškový hasicí automobil (PRHA) v příloze č. 1,

7. kombinovaný hasicí automobil (KHA) v přílohách č. 1 a č. 3,

8. rychlý zásahový automobil (RZA) v přílohách č. 1 a č. 4,

9. automobilový žebřík (AZ) v přílohách č. 1 a č. 5,

10. automobilovou plošinu (AP) v přílohách č. 1 a č. 6,

11. hadicový automobil (HA) v přílohách č. 1,

12. technický automobil (TA) v přílohách č. 1 a č. 7,

13. protiplynový automobil (PPLA) v přílohách č. 1 a č. 8,

14. velitelský automobil (VEA) v příloze č. 1,

15. vyšetřovací automobil (VA) v příloze č. 1,

16. vyprošťovací automobil (VYA) v přílohách č. 1 a č. 9,

17. automobilový jeřáb (AJ) v příloze č. 1;

b) požární kontejner a požární kontejnerový nosič v přílohách č. 1 a č. 10. Pokud se používá požární kontejner ke stejnému účelu jako zásahový požární automobil, vztahují se na něj technické podmínky stanovené pro zásahový požární automobil;

c) požární přívěsy v příloze č. 11.

§ 2

Pro požární techniku používanou na letištích platí technické podmínky uvedené v přílohách č. 1 až č. 11, pokud mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána, nestanoví jinak.


§ 3

Přechodná ustanovení

(1) Pro požární techniku uvedenou v § 1, která byla do vybavení Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jednotek požární ochrany1) zařazena před účinností této vyhlášky, platí technické podmínky stanovené dosavadní právní úpravou.

(2) Výroba požární techniky, která byla zahájena před dnem účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle dosavadního právního předpisu.

§ 4

Zrušuje se vyhláška č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární techniky.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Gross v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 49/2003 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZÁSAHOVÉHO POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU

1. Zásahové požární automobily se podle konstrukce účelové nástavby člení na

a) základní zásahové požární automobily a

b) speciální zásahové požární automobily.

2. Zásahové požární automobily se podle konstrukce podvozku a určení k provozu na komunikacích člení na

a) silniční - určené k provozu především po zpevněných komunikacích označované jako automobily s podvozkem kategorie 1,

b) smíšené - určené k provozu částečně i mimo zpevněné komunikace označované jako automobily s podvozkem kategorie 2,

c) terénní - určené k provozu zejména mimo zpevněné komunikace označované jako automobily s podvozkem kategorie 3.

3. Zásahové požární automobily se podle největší technicky přípustné hmotnosti stanovené výrobcem podvozku člení na hmotnostní třídy

a) velmi lehké (UL) nepřevyšující 2000 kg,

b) lehké (L) převyšující 2000 kg, avšak nepřevyšující 7500 kg,

c) střední (M) převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 14000 kg,

d) těžké (S) převyšující 14000 kg.

4. Provedení zásahových požárních automobilů se podle rozsahu požárního příslušenství člení na

a) základní (Z),

b) speciální

1) redukované (R), specifikované v přílohách č. 2, 3, 4, 5 a 6,

2) rozšířené (V), specifikované v přílohách č. 2, 4, 5 a 6,

3) technické (T), specifikované v příloze č. 3,

4) k hašení lesních požárů (LP), specifikované v příloze č. 3.

5. Není-li v technických podmínkách zásahových požárních automobilů v přílohách č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stanoveno jinak, platí technické podmínky uvedené v této příloze vyhlášky.

6. Elektrická instalace, palivová soustava, brzdová soustava a rozvody zásahového požárního automobilu pro terénní provoz jsou konstruovány tak, aby byly chráněny před mechanickým poškozením.

7. Zásahový požární automobil lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je vybaven zvukovým výstražným zařízením o intenzitě nejméně 80 dB signalizujícím zpětnou jízdu.

8. Instruktážní nebo příkazové nápisy na zásahovém požárním automobilu a jeho příslušenství jsou uvedeny v českém jazyce a použité symboly jsou stanoveny podle ČSN ISO 7000(01 8024) Značky pro použití na zařízeních. Rejstřík a přehled.

9. Palivová nádrž nebo karosérie zásahového požárního automobilu střední a těžké hmotnostní třídy je u plnicího hrdla trvale označena příslušným druhem používaného paliva a uzávěr hrdla je trvale připevněn k vozidlu.

10. Zásahový požární automobil těžké hmotnostní třídy je vybaven elektrickým rozvodem o napětí 24 V.

11. Zásahové požární automobily s výjimkou zásahových požárních automobilů uvedených v přílohách č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9 jsou vybaveny úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno požární příslušenství uvedené v tabulce.

Hmotnostní třída
NázevULLMSJednotka
Práškový přenosný hasicí přístroj 55B 1.1ks
Práškový přenosný hasicí přístroj 27A144B 1.111ks
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy1222ks
Ruční vyprošťovací nástroj1111ks
Rukavice chirurgické2.8121212pár
Lékárnička velikost 13.1ks
Lékárnička velikost II3. 4.111ks
Lékárnička velikost III3. 5. 6.111ks
Dýchací přistroj s minimální zásobou 1600 1 vzduchu 712ks
Ruční svítilna7.12ks
Brašna s prostředky pro dokumentaci 8.11ks
Brašna s prostředky pro expertízu 8.11ks
Brašna s prostředky pro odběr vzorků 8.11ks

Doplňující poznámky:

1. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.

2. V automobilech se 7 a více sedadly nejméně 2 páry na každé sedadlo.

3. Lékárnička podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

4. Požární automobily s počtem nejvýše tří sedadel.

5. Požární automobily s počtem čtyř a více sedadel.

6. Lékárnička velikost III je rozšířena o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač úst a popáleninový balíček bez Kendalovy roušky.

7. Základní požární příslušenství velitelského a vyšetřovacího automobilu.

8. Základní požární příslušenství vyšetřovacího automobilu.

12. Objem palivové nádrže zásahového požárního automobilu je stanoven pro dojezd na vzdálenost nejméně 300 km na silnici. Objem palivové nádrže zásahového požárního automobilu s účelovou nástavbou poháněnou od motoru zásahového požárního automobilu je stanoven na provoz po dobu nejméně čtyř hodin za obvyklých provozních podmínek, je-li spotřeba pohonných hmot vyšší než pro dojezd na vzdálenost 300 km. Za obvyklé provozní podmínky se považuje rozsah teploty ovzduší v rozmezí -15oC až +35oC.

13. Zásahový požární automobil je uzpůsoben k průběžnému dobíjení akumulátorových baterií pomocí dobře přístupných, rychle a snadno ovladatelných prvků v prostoru pro řidiče nebo v blízkosti místa nástupu řidiče do automobilu. U zásahových požárních automobilů s vestavěnou výpočetní technikou, kde je nutný připojovací konektor pro kabelový přenos dat z vozidla do počítačové sítě a naopak, je konektor umístěn v blízkosti místa pro napojení průběžného dobíjení. Pokud konektor není umístěn v kabině osádky, je vyhotoven v provedení chránícím před rozstřikující se vodou. Všechna připojovací místa jsou konstruována tak, aby byla přístupná osobám stojícím na zemi a jsou viditelně označena.

14. Zásahový požární automobil se sklopnou kabinou řidiče je konstruován tak, aby umožňoval provádění denní kontroly automobilu bez sklopení kabiny.

15. Zásahový požární automobil v terénním provedení se sklopnou kabinou řidiče je vybaven nejméně dvěma na sobě nezávislými zařízeními pro zajištění kabiny řidiče ve sklopené poloze.

16. Zásahový požární automobil v terénním provedení lehké, střední a těžké hmotnostní třídy má kabinu řidiče a kabinu ostatních členů osádky (dále jen „kabina osádky“) opatřenu ochranným rámem.

17. Zásahový požární automobil lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je vpředu a vzadu vybaven tažným zařízením. Toto zařízení je konstruováno tak, aby umožnilo tažení zásahového požárního automobilu po silnici o celkové přípustné hmotnosti podle ČSN EN 1846 Požární automobily.

18. Zásahový požární automobil je vybaven motorem o měrném výkonu nejméně 11 kW.1000 kg-1 (11 W.kg-1) největší technicky přípustné hmotnosti. Rychlý zásahový automobil velmi lehké hmotnostní třídy je vybaven motorem o měrném výkonu nejméně 35 kW.1000 kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti. Velitelský automobil velmi lehké hmotnostní třídy a vyšetřovací automobil velmi lehké hmotnostní třídy jsou vybaveny motorem o měrném výkonu nejméně 30 kW.1000 kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti. Rychlý zásahový automobil lehké hmotnostní třídy a střední hmotnostní třídy, velitelský automobil lehké hmotnostní třídy a vyšetřovací automobil lehké hmotnostní třídy jsou vybaveny motorem o měrném výkonu nejméně 20 kW.1000 kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti. Dynamické požadavky na zásahový požární automobil jsou nejméně

a) zrychlení v sekundách s pevným startem na 100 m u hmotnostní třídy a v provedení

LMS
1) silničním141516
2) smíšeném151516
3) terénním151617

b) zrychlení v sekundách na 65 km.h-1 u hmotnostní třídy a v provedení

LMS
1) silničním202730
2) smíšeném253035
3) terénním303540

c) maximální dosažitelné rychlosti v km.h-1 u hmotnostní třídy a v provedení

LMS
1) silničním959085
2) smíšeném908580
3) terénním858080

19. K pohonu trvale instalovaného zařízení účelové nástavby (např. čerpací jednotka) se používá motor, který je schopen trvalého provozu po dobu nejméně 4 hodin za obvyklých provozních podmínek tohoto zařízení, pokud zásahový požární automobil stojí na místě a nejsou doplňovány provozní kapaliny. Během této doby teplota motoru a pohonu nemá překročit hodnotu stanovenou výrobcem.

20. Trvale instalovaná zařízení účelové nástavby lze současně pohánět jedním pohonem, nepřekračuje-li součet jejich příkonů celkový výkon pohonu stanovený výrobcem.

21. Elektrický proud je odebírán pouze z celé akumulátorové baterie; při použití více akumulátorových baterií je elektrický proud odebírán pouze z celé sestavy baterií. Akumulátorové baterie jsou použity v kapacitě, která spolu s výkonem soustavy dobíjení umožňuje odběr elektrického proudu v těchto nejnižších hodnotách

a) u lehké hmotnostní třídy88 Ah,
b) u střední hmotnostní třídy115 Ah,
c) u těžké hmotnostní třídy135 Ah.

22. Zásahový požární automobil má přípravu pro osazení komunikačními prostředky. Jeho elektroinstalace umožňuje provoz při veškerých režimech automobilu a prostor pro montáž umožňuje dostatečný přístup k instalovaným zařízením a jejich jistícím prvkům.

23. Napájení komunikačních prostředků elektrickou energií, např. radiostanic, audio části zvláštního výstražného světelného zařízení a počítače, je zajištěno pomocí měniče napětí elektrického proudu, pokud je stejnosměrné napětí elektrického proudu rozvodu automobilu vyšší než 13,5 V. Pro napájení radiostanic lze použít samostatný měnič napětí elektrického proudu, přičemž každá radiostanice je za měničem napětí samostatně jištěna pojistkou.

24. Konstrukce zásahového požárního automobilu, a to včetně automobilu se vzduchovým brzdovým systémem bez napojení na cizí zdroj vzduchu a s prázdnými brzdovými vzduchojemy, umožňuje jízdu do 60 sekund po startu motoru a jízdu do 120 sekund po startu motoru v jízdní soupravě s požárním přívěsem se vzduchovým brzdovým systémem bez napojení na cizí zdroj vzduchu a s prázdnými brzdovými vzduchojemy. Pokud konstrukce zásahového požárního automobilu vyžaduje průběžné doplňování energiemi zaručujícími jeho plnou provozuschopnost i v extrémních podmínkách, jsou přípojné prvky umístěny tak, aby byly dobře přístupné, rychle a snadno ovladatelné v prostoru pro řidiče nebo v blízkosti místa nástupu řidiče do automobilu.

25. Zásahový požární automobil je vpředu osazen světlomety do mlhy.

26. Zásahový požární automobil lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je osazen nejméně dvěma požárními světlomety vyzařujícími světlo bílé barvy a určenými k osvětlení místa zásahu. Požární světlomety mohou být nahrazeny osvětlovacím stožárem. Intenzita osvětlení je ve vzdálenosti 20 m od automobilu nejméně 5 lux ve směru osvitu.

27. Kabina osádky a stupačky nebo nástupní schody do kabiny osádky jsou automaticky osvětleny při otevření dveří kabiny osádky. V kabině osádky je umístěn vypínač umožňující osvětlení kabiny i při zavřených dveřích. Intenzita osvětlení ve středu nástupního schodu nebo stupačky je nejméně 5 lux.

28. Zásahový požární automobil je konstruován tak, aby umožnil užití sněhových řetězů nebo jiného obdobného zařízení na nejméně jedné hnací nápravě.

29. Nejmenší geometrické hodnoty měřené při hmotnosti zásahového požárního automobilu vybaveného požárním příslušenstvím podle této vyhlášky, včetně hmotnosti hasiva a osádky, požadované na zásahovém požárním automobilu podle provedení a hmotnostní třídy jsou

a) přední nájezdový úhel „a“ měřený mezi vodorovnou rovinou pod automobilem a tečnou k pneumatice přední nápravy u hmotnostní třídy a v provedení

LMS
1) silničním13°13°13°
2) smíšeném23°23°23°
3) terénním30°35°35°

u zásahového požárního automobilu v silničním provedení s hmotností nepřevyšující 3500 kg platí hodnoty stanovené výrobcem. Při krátkodobém umístění přípojného zařízení na cisternovou automobilovou stříkačku může být přední nájezdový úhel 10°,

b) zadní nájezdový úhel „p“ měřený mezi vodorovnou rovinou pod automobilem a tečnou k pneumatice zadní nápravy u hmotnostní třídy a v provedení

LMS
1) silničním12°12°12°
2) smíšeném23°23°23°
3) terénním30°35°35°

u zásahového požárního automobilu v silničním provedení může být zadní nájezdový úhel zmenšen o prvky, které jsou připevněny hybně. U požárního automobilu ve smíšeném provedení, na jehož zadní části je zavěšen hadicový naviják, může být zadní nájezdový úhel 12°,

Obr. 1 Přední a zadní nájezdový úhel „α“ a „β“

Obr. 1 Přední a zadní nájezdový úhel „α“ a „β“

c) přechodový úhel „γ“ měřený mezi tečnami k pneumatikám vnitřních náprav u hmotnostní třídy a v provedení

LMS
1) smíšeném18°18°18°
2) terénním25°30°30°

Obr. 2 Přechodový úhel „γ“

Obr. 2 Přechodový úhel „γ“

d) světlá výška „d“ v metrech u hmotnostní třídy a v provedení

LMS
1) silničním0,150,200,25
2) smíšeném0,200,300,30
3) terénním0,250,400,40

u zásahového požárního automobilu v silničním provedení s hmotností nepřevyšující 3500 kg může být světlá výška menší,

Obr. 3 Světlá výška nad zemí „d“

Obr. 3 Světlá výška nad zemí „d“

e) světlá výška nad zemí pod nápravami „h“ v metrech u hmotnostní třídy a v provedení

LMS
1) silničním0,150,200,20
2) smíšeném0,180,250,28
3) terénním0,200,300,30

u zásahového požárního automobilu v silničním provedení s hmotností nepřevyšující 3500 kg může být světlá výška menší,

Obr. 4 Světlá výška nad zemí pod nápravami „h“ (hodnota „i“ je vždy 0,3 m)

Obr. 4 Světlá výška nad zemí pod nápravami „h“ (hodnota „i“ je vždy 0,3 m)

f) úhel bočního naklonění „δ“ stojícího zásahového požárního automobilu u hmotnostní třídy a v provedení

LMS
1) silničním32°32°32°
2) smíšeném27°27°27°
3) terénním27°25°25°

u zásahového požárního kontejnerového automobilu bez kontejneru v silničním provedení je úhel bočního naklonění 35o. U automobilového žebříku a automobilové plošiny se tato hodnota neposuzuje,

Obr. 5 Úhel bočního naklonění „δ“

Obr. 5 Úhel bočního naklonění „δ“

g) maximální vnější obrysový průměr zatáčení „D“ měřený v metrech při maximálním vytočení kol u hmotnostní třídy a v provedení

LMS
1) silničním141719
2) smíšeném161719
3) terénním161721

u zásahového požárního automobilu v silničním provedení s hmotností nepřevyšující 3500 kg může být obrysový průměr zatáčení odlišný od výše uvedených hodnot. U požárního automobilu střední a těžké hmotnostní třídy v provedení pro smíšený a terénní provoz může být vnější obrysový průměr 25 m. U automobilového žebříku je maximální vnější obrysový průměr zatáčení 21 m,

Obr. 6 Obrysový průměr zatáčení „D“

Obr. 6 Obrysový průměr zatáčení „D“

h) stoupavost „ε“ (schopnost zásahového požárního automobilu zastavit a znovu se rozjet při jízdě do svahu) u hmotnostní třídy a v provedení

LMS
1) silničním-14°14°
2) smíšeném17°17°17°
3) terénním27°27°27°

u zásahového požárního automobilu v silničním provedení s hmotností nepřevyšující 3500 kg může být stoupavost menší.

Obr. 7 Stoupavost „ε“

Obr. 7 Stoupavost „ε“

30. Zásahový požární automobil střední a těžké hmotnostní třídy určený pro terénní provoz je vybaven přístrojem pro stanovení úhlu naklonění automobilu v bočním a podélném směru. Tento ukazatel má vyznačenu nebezpečnou oblast pro nejnepříznivější podmínky zatížení, a to v rozmezí 80 až 100 % přípustného naklonění, a taje řidičem jasně viditelná.

31. Hmotnost zásahového požárního automobilu střední a těžké hmotnostní třídy vybaveného požárním příslušenstvím podle této vyhlášky, včetně hmotnosti hasiva a osádky tvořené řidičem a ostatními osobami (při hmotnosti jedné osoby 90 kg) nepřesahuje 90 % největší technicky přípustné hmotnosti uváděné výrobcem podvozku. Hmotnost zásahového požárního automobilu velmi lehké a lehké hmotnostní třídy nepřesahuje 95 % největší technicky přípustné hmotnosti uváděné výrobcem podvozku.

Kabina osádky

32. V oknech kabiny osádky zásahového požárního automobilu je užito pouze bezpečnostní sklo. Sklo čelního okna je lepené.

33. Na kabině osádky je při použití více anténních prvků komunikačních prostředků s VF výkonem vyšším než 5 W voleno umístění

a) podélné - v podélné ose kabiny za sebou, přičemž poloha antény („A“) je použita vždy, pokud je vozidlo vybaveno pouze radiostanicí pro pásmo 160 MHz,

Obr. 7a Antény komunikačních prostředků umístěny v podélné ose na střeše kabiny osádky se dvěma a více řadami sedel, „A“: anténa pro 160 MHz, „B“: anténa pro 380 MHz

Obr. 7a Antény komunikačních prostředků umístěny v podélné ose na střeše kabiny osádky se dvěma a více řadami sedel, „A“: anténa pro 160 MHz, „B“: anténa pro 380 MHz

b) příčné - v příčné ose kabiny vedle sebe v případě, že vzduchové sání motoru je z nekovového materiálu,

Obr. 7b Antény komunikačních prostředků umístěny v příčné ose na střeše kabiny osádky s jednou řadou sedadel, „A“: anténa pro 160 MHz, „B“: anténa pro 380 MHz

Obr. 7b Antény komunikačních prostředků umístěny v příčné ose na střeše kabiny osádky s jednou řadou sedadel, „A“: anténa pro 160 MHz, „B“: anténa pro 380 MHz

Obr. 7c Antény komunikačních prostředků umístěny v příčné ose na střeše kabiny osádky s jednou řadou sedadel, „A“: anténa pro 160 MHz, „B“: anténa pro 380 MHz

Obr. 7c Antény komunikačních prostředků umístěny v příčné ose na střeše kabiny osádky s jednou řadou sedadel, „A“: anténa pro 160 MHz, „B“: anténa pro 380 MHz

c) příčné - mimo příčnou osu kabiny vedle sebe v případě, že vzduchové sání motoru je vyrobeno z kovu.

Obr. 7d Antény komunikačních prostředků umístěny mimo příčnou osu na střeše kabiny osádky s jednou řadou sedadel, „A“: anténa pro 160 MHz, „B“- anténa pro 380 MHz

Obr. 7d Antény komunikačních prostředků umístěny mimo příčnou osu na střeše kabiny osádky s jednou řadou sedadel, „A“: anténa pro 160 MHz, „B“- anténa pro 380 MHz

34. U kabiny osádky s jednou řadou sedadel se nepoužívá samostatná prutová anténa pro systém mobilního telefonu. Na kabině s více řadami sedadel je anténa pro pásmo 380 MHz umístěna vlevo a anténa pevné sady mobilního telefonu vpravo od podélné osy. Poloha antény pro pásmo 160 MHz není touto instalací dotčena. Při instalaci anténního systému mobilního telefonu na pevné části kabiny osádky se nepoužívá širokopásmová (kombinovaná) anténa v případě, kdy by tato anténa měla být současně použita pro radiostanici.

35. Vysílací prvky zařízení pro bezdrátový přenos dat ze zásahového požárního automobilu do počítačové sítě a naopak jsou umístěny tak, aby neovlivňovaly anténní systém pro komunikaci prostřednictvím radiostanic.

36. Je-li zásahový požární automobil osazený více kabinami osádky je spojení mezi nimi zajištěno nejméně dvěma na sobě nezávislými zařízeními, z toho je nejméně jedno zvukové.

37. Kabina osádky zásahového požárního automobilu má nejméně dva východy, z toho jeden smí být nouzový o rozměrech nejméně 500 × 700 mm a je na protilehlé straně ke straně dveřní. Kabina osádky v prostoru s druhou a další řadou sedadel lehké, střední a těžké hmotnostní třídy má dveře z levé i pravé strany.

38. Nejmenší rozměr dveřního prostoru kabiny osádky v prostoru s druhou a další řadou sedadel zásahového požárního automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je ohraničen obdélníkem o šířce nejméně 600 mm „a“ a výšce nejméně 700 mm „b“ (obr. 8). Nejmenší úhel otevření dveří kabiny osádky v prostoru s druhou a další řadou sedadel u zásahového požárního automobilu lehké hmotnostní třídy je 75o a u zásahového požárního automobilu střední a těžké hmotnostní třídy je 80o. Dveře zůstanou v otevřené poloze.

Obr. 8 Rozměrové požadavky dveří kabiny mužstva, šířka obdélníku „a“ a výška obdélníku „b“.

Obr. 8 Rozměrové požadavky dveří kabiny mužstva, šířka obdélníku „a“ a výška obdélníku „b“.

39. Největší přípustná výška prvního schodu k nástupu do kabiny osádky v prostoru s druhou a další řadou sedadel nebo stupačky na účelovou nástavbu „d“ je u provedení pro

a) silniční provoz550 mm,
b) smíšený provoz600 mm,
c) terénní provoz600 mm.

Hloubka nástupní plochy schodu „a“ je nejméně 150 mm. Pro velikost přesahu nižšího schodu „c“ do 150 mm je výška mezi schody „b“ nejvýše 400 mm. Pro velikost přesahu nižšího schodu „c“ většího než 150 mm je výška mezi schody „b“ nejvýše 450 mm. Šířka nástupní plochy schodu je nejméně 300 mm. Hrany nástupních ploch svírají s vodorovnou rovinou úhel „α“ nejvíce 85° (obr. 9).

Obr. 9 Rozměrové požadavky schodů, hloubka nástupní plochy schodu „a“, výška mezi schody „b“, velikost přesahu nižšího schodu „c“, výška prvního schodu od země „d“ a velikost úhlu svírajícího hrany nástupních ploch s vodorovnou rovinou „α“.

Obr. 9 Rozměrové požadavky schodů, hloubka nástupní plochy schodu „a“, výška mezi schody „b“, velikost přesahu nižšího schodu „c“, výška prvního schodu od země „d“ a velikost úhlu svírajícího hrany nástupních ploch s vodorovnou rovinou „α“.

40. Kabina osádky pro čtyři a více osob umožňuje zástavbu topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

41. Při zatížení sedadla, kromě sedadla řidiče, je vzdálenost mezi sedadlem a stropem kabiny „k“ nejméně 1050 mm (obr. 10); pokud je to z důvodu použití zásahového požárního automobilu pro operační řízení potřebné, může být tato vzdálenost nejméně 950 mm.

42. U sedadla určeného osádce v prostoru s druhou a další řadou sedadel platí následující rozměrové požadavky (obr. 8)

a) šířka činné plochy je nejméně435 mm,
b) hloubka činné plochy „m“ je nejméně400 mm,
c) výška činné plochy od podlahy „l“ je400 až 500 mm.

43. V kabině osádky v prostoru s druhou a další řadou sedadel je prostor v úrovni kolen „p“ široký nejméně 300 mm a v úrovni podlahy „r“ nejméně 400 mm. V případě, že je užito dvou řad sedadel proti sobě, je tento prostor v úrovni kolen „n“ široký nejméně 500 mm a v úrovni podlahy „o“ 550 mm (obr. 10). V dosahu osoby sedící na sedadle je umístěno madlo s úchytnou délkou nejméně 100 mm a výškou od podlahy nejméně 500 mm pro držení při jízdě, a to i v ochranných rukavicích pro hasiče.

Obr. 10 Základní rozměrové požadavky prostoru osádky v prostoru s druhou a další řadou sedadel, vzdálenost mezi sedadlem a stropem kabiny „k“, výška sedadla od podlahy „l“, hloubka činné plochy sedadla „m“, prostor před sedadlem v prostoru kolen „n, p“ a prostor před sedadlem v úrovni podlahy „o r“.

Obr. 10 Základní rozměrové požadavky prostoru osádky v prostoru s druhou a další řadou sedadel, vzdálenost mezi sedadlem a stropem kabiny „k“, výška sedadla od podlahy „l“, hloubka činné plochy sedadla „m“, prostor před sedadlem v prostoru kolen „n, p“ a prostor před sedadlem v úrovni podlahy „o r“.

44. Osvětlení ke čtení dokumentace na místě velitele osádky je konstruováno tak, aby neoslňovalo ani neomezovalo řidiče při řízení automobilu.

45. Každý člen osádky uvnitř kabiny má místo k sezení. Sedadlo, s výjimkou sedadla řidiče, je zhotoveno v neklouzavé úpravě a konstruováno tak, aby se snadno udržovalo a bylo odolné vůči opotřebení. Nejmenší šíře sedadla ve výšce lokte

a) bez dýchacího přístroje v opěradle zad je

1)u samostatného sedadla550 mm,
2)u dvou sedadel1000 mm,
3)u tri sedadel1400 mm,
4)u čtyř sedadel1800 mm,
5)u pěti sedadel2200 mm,

b) s dýchacím přístrojem v opěradle je

1)u samostatného sedadla550 mm,
2)u dvou a více sedadel nejmenší šíře každého sedadla500 mm.

Uvedené hodnoty mohou být u zásahových požárních automobilů velmi lehké a lehké hmotnostní třídy sníženy o 10 %.

46. Sedadlo řidiče u zásahového požárního automobilu v terénním provedení odpruženého typuje konstruováno tak, aby umožnilo jeho zablokování v pevné poloze.

47. V zásahovém požárním automobilu jsou nejméně dvě sedadla pro osádku. Při větším počtu sedadel pro osádku jsou tato umístěna tak, aby umožňovala sedět pouze čelem nebo zády ke směru jízdy. Všechna sedadla pro osádku jsou vybavena opěrkami hlavy.

48. Dýchací přístroje uložené v kabině osádky jsou umístěny tak, aby nezasahovaly do prostoru určeného pro osádku (obr. 10), v případě umístění v opěradle sedadla, umožňovaly nasazení vsedě a v průběhu přípravy a po nasazení zůstaly upevněny v držáku. Konstrukce držáku je provedena tak, aby vyjmutí dýchacího přístroje bylo možné provést jednotlivě. Konstrukce zapínání postroje dýchacího přístroje je provedena tak, aby nebyla zaměnitelná se zámkem bezpečnostního pásu.

49. Podlaha a obklad stěn a dveří kabiny osádky v prostoru s druhou a další řadou sedadel jsou do výšky nejméně 100 mm nad podlahou vyrobeny z materiálu, který je neklouzavý a odolný vůči otěru a korozi a umožňuje snadné čištění. Ostatní vnitřní obklady u zásahového požárního automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy jsou provedeny pouze z netříštivého a nárazu odolného materiálu se sníženou hořlavostí, který umožňuje snadné čištění.

50. Požární příslušenství přepravované v kabině osádky je uloženo v úchytu konstruovaném tak, aby spolehlivě zajistil toto příslušenství proti vypadnutí při jízdě nebo při náhlé změně polohy.

51. Úchyty pro požární příslušenství v kabině osádky jsou konstruovány tak, aby byly schopné snést přetížení 10 G ve směru jízdy. Pokud je kabina osádky konstruována pro umístění dýchacích přístrojů, je držák dýchacího přístroje konstruován tak, aby dýchací přístroj zůstal upevněn v držáku i při zpomalení s přetížením 10 G.

52. Součástí zásahového požárního automobilu je zvláštní výstražné světelné zařízení modré barvy doplněné zvukovým výstražným zařízením (dále jen „zvláštní výstražné zařízení“). U zásahového požárního automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je světelná část zvláštního výstražného zařízení umístěna i na zádi karosérie.

Účelová nástavba

53. Dveře a uzávěry úložného prostoru účelové nástavby jsou vybaveny zámky se shodným klíčem.

54. Dveře a uzávěry úložného prostoru účelové nástavby, výsuvné nebo vyklápěcí stupačky, zásuvky a úložné desky, které při otevření přesahují karosérii o více než 250 mm, jsou označené světelným zdrojem nebo reflexním prvkem.

55. Úpravy a doplňky podvozku zásahových požárních automobilů v souvislosti s montáží účelové nástavby jsou provedeny tak, aby odpovídaly podmínkám stanoveným výrobcem podvozku.

56. Elektrické zásuvky zásahového požárního automobilu jsou zřetelně označeny hodnotou elektrického napětí.

57. Zařízení napájená z vnějšího zdroje elektrickým proudem o napětí vyšším než 48 V, která jsou součástí zásahového požárního automobilu, jsou konstruována tak, aby byla snadno a rychle odpojitelná od přívodního kabelu. Napojení na vnější zdroj elektrického proudu je signalizováno v prostoru řidiče.

58. Kontrolní přístroje, ovládací prvky a signalizační zařízení jednotlivých částí účelové nástavby jsou seskupeny do obslužných míst co nejblíže místu obsluhy a označeny standardními piktogramy nebo nápisem. Konstrukce osvětlení je provedena tak, aby byly za všech podmínek a za každého počasí viditelné ze vzdálenosti nejméně 1 m.

59. Je-li možné motor zásahového požárního automobilu nastartovat odjinud než z místa řidiče, je zásahový požární automobil vybaven zařízením, které zabrání jeho uvedení do pohybu při startu motoru z uvedeného místa.

60. Obslužné místo, které je výše než 600 mm nad úrovní země, je konstruováno tak, aby byl vyloučen pád obsluhy z tohoto místa.

61. Přístroje a ovládací prvky v nechráněných nebo ve zranitelných polohách jsou konstruovány tak, aby bylo zabráněno jejich poškození nebo použití jinak než úmyslným manuálním zásahem.

62. Zapnutí pomocného pohonu účelové nástavby je signalizováno v zorném poli řidiče.

63. U zásahového požárního automobilu vybaveného obslužným místem mimo prostor kabiny osádky je potrubí výfukového systému motoru vyvedeno tak, aby výfukové plyny za provozu zařízení neohrožovaly zdraví ani neobtěžovaly osoby v prostoru obslužného místa. Konstrukce výfukového systému dostupného osobě na obslužném místě je provedena tak, aby povrchová teplota nepřekročila 63° C. Výfukový systém je konstruován tak, aby nedocházelo k odletu jisker. Výfukový systém zásahových požárních automobilů těžké hmotnostní třídy je ve spodní části automobilu chráněn před kontaktem s porostem.

64. Zakončení výfukového potrubí zásahového požárního automobilu střední a těžké hmotnostní třídy je konstruováno tak, aby bylo možné používat odvod výfukových plynů z parkovacích stání v budovách.

65. Požární příslušenství vložené do zásahového požárního automobilu opatřené spalovacím motorem, které lze používat bez vyjmutí, má nezávisle na lidské obsluze vyvedeny výfukové plyny mimo prostor karosérie a mimo prostor obsluhy.

66. Karosérie účelové nástavby zásahového požárního automobilu je konstruována tak, aby umožnila snadný a bezpečný přístup k veškerému příslušenství. Umístění požárního příslušenství včetně povinné výbavy automobilu je provedeno tak, aby každou položku bylo možné vyjmout samostatně, bez vyjmutí jiné, pokud toto příslušenství není uloženo v přepravních nádobách.

67. Účelová nástavba je konstruována tak, aby umožnila bezpečný přístup k místům určeným ke kontrole a doplňování provozních kapalin a náplní.

68. Prostor pro uložení požárního příslušenství je proveden tak, aby do něj v uzavřeném stavu nevnikala voda.

69. Zásahový požární automobil podle § 1 písm. a) bodů 3 až 8 je vybaven nejméně jedním zařízením pro prvotní zásah, které umožňuje do 30 sekund provést účinný zásah ve vzdálenosti nejméně 20 m. Toto zařízení je tvořeno

a) hadicí o světlosti 52 mm a délce 20 m uloženou v lůžku nebo na navijáku, která trvale spojuje výtlačné hrdlo požárního čerpadla opatřené přechodem ze světlosti 75 mm na světlost 52 mm s proudnicí pro hašení vodou i pěnou,

b) průtokovým navijákem s hadicí a připojenou proudnicí, který umožňuje stříkání i s částečně odvinutou hadicí,

c) lafetovou proudnicí s ovládáním uzávěru vtoku z místa obsluhy a s proudnicí umožňující stříkání vodou nebo pěnou,

d) hadicí s proudnicí, která je pevně spojena s tlakovým zdrojem plynného nebo práškového hasiva.

70. Veškeré elektricky ovládané armatury účelové nástavby pro rozvod hasiva jsou vybaveny nouzovým ručním ovládáním, přístupným bez demontáže krycích prvků nebo jiných součástí.

71. Akumulátorové baterie jsou instalovány tak, aby se zabránilo náhodnému styku osádky s výpary nebo kapalinou. U zásahového požárního automobilu pro smíšený a terénní provoz nejsou akumulátorové baterie umístěny v kabině osádky.

72. Jestliže je přístup k příslušenství zajištěn stupačkami nebo schody, nepřekračuje jejich výška od země hodnotu 600 mm. Tato výška se snižuje u automobilu pro silniční provoz na nejvíce 550 mm.

73. Je-li výstup na střechu účelové nástavby zásahového požárního automobilu zajištěn žebříkem, jsou jeho příčle provedeny v neklouzavé úpravě a v těchto rozměrech

a) největší výška první příčle od země600 mm,
b) největší výška mezi příčlemi300 mm,
c) největší výška mezi horní příčlí a střechou350 mm,
d) nejmenší vzdálenost mezi příčlí a karosérií150 mm,
e) nejmenší šířka příčle250 mm.

Karosérie v tomto prostoru je opatřena ochranou proti poškození. Sklopení stupačky nebo sklopného žebříku se v případě změny nájezdového úhlu, šířky nebo délky zásahového požárního automobilu, signalizuje v zorném poli řidiče.

74. Části účelové nástavby nebo karosérie, které jsou určeny pro chůzi, jsou zhotoveny z nekorodujícího materiálu s neklouzavou úpravou. Jsou provedeny tak, aby umožnily činnost dvěma osobám, kdy každá má hmotnost do 90 kg. Je-li nosnost omezena pouze na jednu osobu, je informace o omezení umístěna v prostoru výstupu na účelovou nástavbu. V případě, kdy neplatí omezení v počtu osob, je v prostoru výstupu na účelovou nástavbu umístěna informace o povoleném počtu osob. Pro potřeby chůze lze účelovou nástavbu opatřit snadno odklopitelným roštem o šířce nejméně 300 mm.

75. Všechny úložné prostory mimo kabinu osádky se konstruují tak, aby umožňovaly automatické osvětlení v případě jejich otevření a manuální vypnutí.

76. Osvětlení prostoru nastupování a vystupování je u zásahového požárního automobilu provedeno tak, aby ve vzdálenosti 1 m od automobilu byla intenzita světla v úrovni země nejméně 5 luxů. Obdobné platí i pro místo určené pro vyjímání a vkládání požárního příslušenství do zásahového požárního automobilu.

77. Střecha a rošt jsou konstruovány tak, aby neměly boční sklon. Plocha účelové nástavby, která je určena pro chůzi, je vybavena zarážkou proti sklouznutí o výšce nejméně 80 mm.

78. Pokud je klika nebo rukojeť krytu úložného prostoru v otevřené či zavřené poloze u zásahového požárního automobilu stojícího na rovné ploše umístěna výše než 2000 mm od země, se zajišťuje k ní pomocný přístup.

79. Pomocný přístup je součástí zásahového požárního automobilu v případě, že požární příslušenství nelze bezpečně vyjmout jestliže člen osádky stojí na zemi. Úložné prostory účelové nástavby jsou konstruovány tak, aby bylo možné nejtěžší požární příslušenství (s výjimkou požárních žebříků) převážet ve spodní části účelové nástavby. Doporučená výška pro uložení požárního příslušenství ve vztahu kjeho hmotnosti je uvedena v tabulce.

Hmotnost požárního příslušenství (kg)Výška pro uložení požárního příslušenství do účelové nástavby od země (mm)
15není omezená
20méně než 1850
25méně než 1550
30méně než 1350
35méně než 1250
40méně než 1150
45méně než 1100

80. Stupně a plošiny podle bodu 79 této přílohy jsou konstruovány tak, aby umožňovaly bezpečné vyjmutí požárního příslušenství. Za tím účelem jsou doplněny o madla.

81. Madlo nebo rukojeť na všech vstupech do zásahového požárního automobilu a na účelovou nástavbu, na uzávěru, zásuvce nebo na úložné ploše je konstruováno tak, aby jej bylo možné používat v ochranných rukavicích pro hasiče. Stejně je konstruován každý ovládací prvek a zajišťovací mechanizmus pro uložení požárního příslušenství.

82. Pokud zvláštní výstražné zařízení nebo rozměrné požární příslušenství uložené nad kabinou osádky nebo nad účelovou nástavbou zásahového požárního automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy s podvozkem kategorie 2 a 3 o celkové výšce větší než 2000 mm, převyšuje kabinu nebo účelovou nástavbu o více než 200 mm, je opatřeno ochranou proti zachycení větví.

83. Prostor s uloženým příslušenstvím je od prostoru osádky oddělen pevnou přepážkou.

84. Uzávěr úložného prostoru je v otevřené poloze zajištěn proti samovolnému zavření.

85. Kabina osádky v prostoru řidiče je osazena vizuálními ukazateli, které jsou označeny standardními piktogramy a signalizují následující stav

a) neuzavřené dveře, vysunutý osvětlovací stožár, vysunutou lafetovou proudnicí, odklopenou stupačku, sklopený žebřík nebo schůdek,

b) zapnutí uzávěrky diferenciálu,

c) zapnutí pohonu účelové nástavby.

86. Uzávěr úložného prostoru je upraven tak, aby se zabránilo náhodnému otevření za jízdy a otevření při nouzovém brždění. Úložný prostor s hořlavou kapalinou nebo plynem je upraven tak, aby bylo možné jeho trvalé odvětrávání.

87. Zásuvka nebo úložná deska uvnitř úložného prostoru je konstruována tak, aby v zasunuté poloze byla samočinně zajistitelná a v plně vysunuté poloze bezpečně zajištěna.

88. Tlaková nádoba, zařízení tlakovou nádobou vybavené nebo hasicí přístroj jsou v zásahovém požárním automobilu uloženy v úchytech v poloze svislé nebo v poloze vodorovné. Při vodorovné poloze úchytu jsou uloženy příčně.

89. Na vnitřní straně uzávěru úložného prostoru je umístěn čitelný a trvalý seznam požárního příslušenství. Při osazení skříně roletami je seznam umístěn ve skříních u uzávěrů. U skříně s více otvory je seznam umístěn u každého otvoru.

Barevná úprava a nápisy

90. Zásahový požární automobil je proveden jednotně v jasně červené barvě. Zvýrazňující prvky tvoří bílý vodorovný pruh o výšce nejméně 200 mm umístěný po bocích, případně po obvodu karosérie. U zásahového požárního automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy jsou přední nárazník a přední blatníky provedeny v barvě bílé (vzor č. 1 této přílohy). Zvýrazňující prvky s výjimkou předních blatníků jsou v celé své délce polepeny jedním nebo dvěma bílými reflexními pruhy pro obrysové zvýraznění podle zvláštního právního předpisu2). Na bocích a zadní straně v červené ploše karosérie je pro obrysové zvýraznění tvaru karosérie použit červený reflexní pruh umístěný ve vzdálenosti nejvíce 30 mm od hrany karosérie. Zvýrazňující pruhy jsou ukončeny nejméně 200 mm od nejbližšího kraje činné plochy světelného zdroje nebo zařízení.

91. Je-li na střeše zásahového požárního automobilu uveden nápis vyjadřující volací znak radiostanice umístěné v automobilu, je tento sestaven z písmen o výšce 280 mm a umístěn v bílém obdélníku. Velikost bílého obdélníku je o 1/7 výšky písmena větší na každou stranu oproti rozměru nápisu. V případě, že velikost nápisu překročí rozměr volné plochy na střeše automobilu, je nápis s volacím znakem umístěn do dvou řádků. Mezera mezi řádky je 100 mm. V odůvodněných případech je možné snížit výšku písmen na 210 mm.

92. Vnitřní úložný prostor účelové nástavby je proveden v barvě světlého odstínu.

93. Nápis s uvedením sponzora je umístěn na pravé straně karosérie v její zadní části tak, aby horní hrana nápisu byla cca 50 mm pod podélným zvýrazňujícím pruhem nebo pod úrovní prostoru pro okna u osobních automobilů. Nápis je uveden na nálepce o ploše nejvíce 0,08 m2.

94. Karosérie účelové nástavby požárního automobilu ve skříňovém provedení je označena symbolem charakterizujícím jeho hlavní vybavení podle vzoru č. 2 této přílohy. Velikost strany symbolu je 250 mm. Symbol je umístěn vpravo nahoře na přední a zadní straně karosérie. Na karosérii je možné umístit nejvíce dva symboly vedle sebe ve vzdálenosti 20 mm. Symbol může být nahrazen textem s výškou písmen nebo číslic 100 mm, z něhož lze dovodit

a) druh zásahového požárního automobilu,

b) hodnotu hlavního výkonového, popřípadě rozměrového parametru účelové nástavby nebo údaj o množství zásoby hasiva,

c) hmotnostní třídu,

d) kategorii zásahového požárního automobilu a

e) označení provedení požárního automobilu podle rozsahu požárního příslušenství u cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a rychlých zásahových automobilů a podle dostupné výšky u automobilových žebříků a automobilových plošin.

95. Zásahový požární automobil se označuje textem podle bodu 94 této přílohy umístěným na boku ve střední části bílého zvýrazňujícího pruhu, výška písmen činí nejméně 100 mm a nejvíce polovinu výšky pruhu.

96. Nápis použitý na zásahovém požárním automobilu je proveden kolmým písmem písmeny velké abecedy. Přitom šíře písmena je 4/7 výšky písmena a tloušťka čáry 1/7 výšky písmena. Mezera mezi písmeny je 1/7, mezera mezi slovy 4/7 a mezera mezi řádky 8/7 výšky písmena.

97. Nápis na bílé ploše je proveden v barvě černé a nápis na červené ploše je proveden v barvě bílé; to se nevztahuje na nápis tvořící součást znaku jednotky požární ochrany.

98. Karosérii zásahového požárního automobilu lze opatřit symbolem obsahujícím telefonní sluchátko a telefonní číslo tísňového volání o velikosti nejvíce 250 × 250 mm podle vzoru č. 3 této přílohy.

Vzor č. 1

Barevné provedení zásahových požárních automobilů

Barevné provedení zásahových požárních automobilů

Vzor č 2

Symboly vybavení požární techniky

Symboly vybavení požární techniky

Vzor č. 3

Symbol obsahující telefonní sluchátko a telefonní číslo tísňového volání

Symbol obsahující telefonní sluchátko a telefonní číslo tísňového volání

2) § 24 odst. 11 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schválení technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 49/2003 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU

Základní funkce dopravního automobilu

1. Dopravní automobil umožňuje

a) přepravu jednotky požární ochrany,

b) dálkovou dopravu vody za použití přenosné motorové stříkačky,

c) požární zásah vodou, střední a těžkou pěnou z volného vnějšího zdroje a z vnějšího tlakového zdroje,

d) provedení záchranných prací.

Provedení

2. Dopravní automobil se vybavuje

a) přenosnou motorovou stříkačkou o jmenovitém výkonu 800 l.min-1 (DA 8) nebo

b) přenosnou motorovou stříkačkou o jmenovitém výkonu 1600 l.min-1 (DA 16).

3. Dopravní automobil jev provedení

a) základním (Z),

b) speciálním

1) redukovaném (R),

2) rozšířeném (V).

4. Dopravní automobil je proveden v lehké nebo střední hmotnostní třídě.

5. Dopravní automobil v redukovaném provedení

a) může být tvořen soupravou tažné motorové vozidlo a požární přívěs,

b) nemusí umožňovat hašení pěnou.

6. Dopravní automobil v terénním provedení

a) má všechny nápravy hnací a tyto jsou vybaveny uzávěrkami diterenciálu nebo obdobným zařízením,

b) umožňuje montáž lanového navijáku v přední části dopravního automobilu pro vlastní vyproštění.

Podvozek

7. Hnací náprava dopravního automobilu v základním a rozšířeném provedení je vybavena uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

8. Dopravní automobil v základním a rozšířeném provedení je vybaven závěsným zařízením pro tažení požárního přívěsu.

Kabina osádky

9. Kabina osádky je vybavena nejméně 6 sedadly, s výjimkou tažného motorové vozidla podle bodu 5 písm. a) této přílohy.

Požární příslušenství

10. Každý dopravní automobil je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky určenými pro upevnění základního požárního příslušenství uvedeného v tabulce. Pro dýchací přístroje je vytvořen úložný prostor bez úchytných prvků s vyznačenými kotevními body.

NázevPočetJednotka
Cestářské koště1ks
Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 1 vzduchu1.4ks
Hydrantový nástavec1ks
Klíč 125/75 nebo 110/752ks
Klíč k nadzemnímu hydrantu1ks
Klíč k podzemnímu hydrantu1ks
Kombinovaná proudnice 522ks
Náhradní tlaková láhev2ks
Nízkoprůtažné lano2. s opláštěným jádrem typu A 30 m, 0 min. 10 mm2ks
Objímka na hadice 75 v obalu8ks
Ploché páčidlo1ks
Požární světlomet s kloubovým držákem2ks
Práškový přenosný hasicí přístroj 55B 3.1ks
Přechod 110/751ks
Přenosná motorová stříkačka1ks
Přetlakový ventil1ks
Příslušenství k přenosné motorové stříkačce1sada
Ruční pila na dřevo1ks
Ruční svítilnaks
Sací hadice 10 m1sada
Sací koš1ks
Sběrač 2 × 751ks
Skříňka s nástroji1ks
Ventilové lano na vidlici1ks
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásyks
Vytyčovací páska červeno-bílá 50 m1ks
Záchytné lano na vidlici1ks

Doplňující poznámky:

1. Uložení dýchacího přístroje nemusí být v kabině osádky.

2. Podle ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky.

3. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.

11. Dopravní automobil podle bodu 3 této přílohy je dále vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky určenými pro upevnění požárního příslušenství uvedeného v tabulce.

Provedení
NázevZRVJednotka
Klíč 75/52336ks
Krumpáč112ks
Lékárnička velikost II11ks
Lopata212ks
Dekontaminační prostředek v obalu2souprava
Izolovaná požární hadice 52×20 m868ks
Izolovaná požární hadice 75×5 m11ks
Izolovaná požární hadice 75×20 m10815ks
Lékárnička velikost III4.1ks
Nádoba na pěnidlo (celkový objem)4040litr
Objímka na hadice 52 v obalu448ks
Pákové kleště1ks
Pěnotvorná proudnice (střední pěna)11ks
Pěnotvorná proudnice (těžká pěna)11ks
Požární sekera212ks
Práškový přenosný hasicí přístroj 27A144B3.111ks
Proudnice 75111ks
Přechod 75/52446ks
Přejezdový můstek222ks
Přenosná řetězová motorová pila1ks
Přenosný kulový kohout12ks
Přenosný přiměšovač11ks
Přenosný žebřík pro dvě osoby s dostupnou výškou nejméně 8 m11ks
Rozdělovač112ks
Rukavice chirurgické121218pár
Savice přiměšovače11ks
Trhací hák11ks
Vazák na hadice v obalu4410ks
Zdravotní nosítka11ks

Doplňující poznámka:

4. Lékárnička velikost III je rozšířena o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač úst a popáleninový balíček bez Kendalovy roušky.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 49/2003 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY

1. Ustanovení této přílohy se v části „Čerpací jednotka" a „Zařízení na výrobu pěny" vztahuje na automobilové stříkačky, pěnové hasicí automobily a kombinované hasicí automobily.

Základní funkce cisternové automobilové stříkačky

2. Cisternová automobilová stříkačka umožňuje

a) přepravu jednotky požární ochrany,

b) dálkovou dopravu vody,

c) požární zásah vodou z vlastní nádrže, z vnějšího volného zdroje a z vnějšího tlakového zdroje,

d) požární zásah střední a těžkou pěnou z vlastní nádrže a z volného vnějšího zdroje pěnidla,

e) provedení záchranných prací.

3. Konstrukce čerpací jednotky cisternové automobilové stříkačky umožňuje

a) zavodnění sacího vedení

1) z vlastní nádrže,

2) z vnějšího zdroje,

b) stříkání

1) tlakovou vodou s pracovním tlakem, který nepřekročí hodnotu 1,6 MPa,

2) vysokotlakou vodou s pracovním tlakem nad 1,6 MPa a průtokem nejméně 150 l.min"1 s výjimkou cisternové automobilové stříkačky v provedení speciálním redukovaném,

3) střední pěnou,

4) těžkou pěnou,

5) vodou s přísadami, například se smáčedly,

c) plnění vlastní nádrže,

d) napojení na vnější tlakový zdroj.

4. Cisternová automobilová stříkačka s výjimkou cisternové automobilové stříkačky v provedení speciálním redukovaném umožňuje stříkání nejméně dvěma zařízeními pro prvotní hasební zásah vodou nebo pěnou, z nichž jedno zařízení je vysokotlaké podle bodu 69 písm. a), b) a c) přílohy č. 1.

Provedení

5. Cisternová automobilová stříkačka se vybavuje

a) požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 800 l.min-1 (CAS 8),

b) požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 1600 l.min-1 (CAS 16),

c) požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2400 l.min-1 (CAS 24),

d) požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3200 l.min-1 (CAS 32),

e) požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 4000 l.min-1 (CAS 40) nebo

f) požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 4800 l.min-1 (CAS 48).

Jmenovitý výkon se stanoví při jmenovitém tlaku 0,8 MPa a sací výšce 3m. U požárního čerpadla schváleného před rokem 1993 se jmenovitý výkon může stanovit při sací výšce 1,5 m.

Poznámka:

Nachází-li se jmenovitý výkon požárního čerpadla mezi hodnotami podle písmen a) až f), požární čerpadlo se zařadí do kategorie požárních čerpadel s nejbližším nižším jmenovitým výkonem.

6. Cisternová automobilová stříkačka je v provedení

a) základním (Z),

b) speciálním

1) technickém (T),

2) redukovaném (R),

3) k hašení lesních požárů (LP).

7. Cisternová automobilová stříkačka v provedení speciálním technickém kromě vybavení stanoveného pro cisternové automobilové stříkačky v provedení základním

a) má účelovou nástavbu vybavenou výsuvným osvětlovacím stožárem se dvěma světlomety podle bodu 26 přílohy č. 1 umístěnými ve výšce nejméně 5 m nad zemí a vestavěnou příslušnou elektrocentrálou,

b) je v přední části vybavena lanovým navijákem.

8. Cisternová automobilová stříkačka v provedení k hašení lesních požárů kromě vybavení stanoveného pro cisternové automobilové stříkačky v provedení speciálním redukovaném

a) má pohon všech náprav, které jsou vybaveny uzávěrkami diferenciálu nebo obdobným zařízením,

b) je v přední části vybavena lanovým navijákem a odnímatelným ochranným rámem čelního okna,

c) je vybavena vnitřním nebo vnějším ochranným rámem kabiny osádky.

Kabina osádky

9. Kabina osádky cisternové automobilové stříkačky je vybavena

a) 6 až 9 sedadly v provedení základním,

b) nejméně 4 sedadly v provedení speciálním redukovaném nebo technickém,

c) nejméně 3 sedadly v provedení speciálním k hašení lesních požárů.

Podvozek

10. Nápravy podvozku pro smíšený a terénní provoz jsou konstruovány tak, aby umožnily pohon přední nápravy a nejméně jedné zadní nápravy, užití uzávěrky diferenciálu nebo obdobného zařízení alespoň na jedné hnací nápravě.

Účelová nástavba

11. Na zadní stěně účelové nástavby jsou umístěny nejméně dva kusy oranžových blikajících světel, které jsou určeny pro označení cisternové automobilové stříkačky na místě zásahu jakožto překážky silničního provozu.3) Spodní okraje světel jsou umístěny nejméně 2000 mm nad zemí. Zapínání těchto světel je konstruováno tak, aby bylo vyloučeno jejich použití během jízdy.

Čerpací jednotka

12. Čerpací jednotku tvoří požární čerpadlo, zavodňovací zařízení požárního čerpadla, ventily a rozvody hasiva. Čerpací jednotka má pohon nezávislý na souběžné činnosti a pohonu ostatních zařízení.

13. Čerpací jednotka má výtlačná hrdla se spojkami 75 mm podle ČSN 38 9409 Požární spojky. Výtlačná hrdla jsou vybavena uzavíracími armaturami a jsou po dvou na obě strany čerpací jednotky, mimo prostor obsluhy čerpací jednotky.

14. Čerpací jednotka je opatřena zpětnou klapkou k ochraně sacích hadic před poškozením tlakem a zařízením na odtlakování hadicového vedení pod tlakem, připojeného na výtlačné hrdlo čerpací jednotky.

15. Výtlačné hrdlo vysokotlaké části čerpací jednotky je vyvedeno do zařízení pro prvotní zásah a je osazeno nezáměnnými spojkami.

16. Sací hrdlo je závitové 110 mm, 125 mm nebo 150 mm podle ČSN 38 9431 Sací sroubení. Jmenovité parametry požárního čerpadla jsou dosažitelné při sání jedním sacím hrdlem.

17. Účelovou nástavbu lze mimo sací a výtlačná hrdla čerpací jednotky také osadit tlakovými hrdlovými spojkami 52 mm nebo 25 mm podle ČSN 38 9409 Požární spojky.

18. Sací a výtlačná hrdla čerpací jednotky a plnicí hrdla nádrže jsou vyvedena do prostoru tak, aby neomezovala obsluhu čerpací jednotky a bezpečný pohyb strojníka. Jejich vzdálenost od země je nejméně 500 mm a nejvýše 1500 mm.

19. Sací a výtlačná hrdla čerpací jednotky včetně ovládacích armatur účelové nástavby jsou skloněna v rozmezí 10° až 30° pod vodorovnou rovinu.

20. Čerpací jednotky a rozvody hasiva jsou konstruovány tak, aby umožňovaly jejich snadné odvodnění vypouštěcími kohouty soustředěnými na přístupném místě. Jmenovitá světlost kohoutu je nejméně 4 mm.

21. Obslužné místo čerpací jednotky je konstruováno tak, aby bylo snadno a bezpečně přístupné a osvětlené neoslňujícím světlem.

22. Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno viditelně umístěným diagramem jmenovitého průtoku požárního čerpadla.

23. Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno

a) manometry pro oba tlakové režimy, to neplatí u cisternové automobilové stříkačky ve speciálním redukovaném provedení,

b) manovakuometrem,

c) indikátorem přehřátí pohonné jednotky,

d) zařízením pro nastavení otáček motoru,

e) ukazatelem množství hasiv v nádržích v hodnotách nejméně 1/4, 2/4, 3/4 a 4/4,

f) ukazatelem otáček pohonu s vyznačenou hodnotou maximálních otáček.

24. Čerpací jednotka a nádrže na hasiva jsou chráněny proti zamrznutí při jízdě a za provozu na místě při obvyklých provozních podmínkách.

25. Čerpací jednotka je chráněna před znečištěním a mechanickým poškozením při jízdě a provozu.

26. Pohon čerpací jednotky se zapíná i při volnoběžném chodu motoru cisternové automobilové stříkačky a vypíná se i při částečném zatížení čerpací jednotky. V zorném poli řidiče je umístěna signalizace zapnutí pohonu čerpací jednotky.

Zařízení na výrobu pěny

27. Zařízení na výrobu pěny tvoří

a) pevně vestavěná nádrž nebo nevestavěné nádrže na pěnidlo,

b) přiměšovač,

c) příslušné potrubí s ventily a kohouty,

d) čerpadlo k plnění nádrže nebo nádrží na pěnidlo se zdrojem nezávislým na pohonu čerpací jednotky, a to u cisternové automobilové stříkačky s nádrží nebo nádržemi na pěnidlo většími než 400 1.

28. Zařízení na výrobu pěny umožňuje stříkání nejméně jedním proudem těžké pěny.

29. Zařízení na výrobu pěny a součásti přicházející do kontaktu s pěnidlem jsou provedeny tak, aby byla zajištěna jejich odolnost proti chemickým účinkům pěnidel.

30. Přiměšovač pěnidla je konstruován tak, aby umožňoval nastavení v rozsahu od 0 do 6 %. Pokud je přiměšovací zařízení pevnou součástí čerpací jednotky je poloha nastavení přiměšovače pěnidla signalizována v zorném poli obsluhy čerpací jednotky,.

Nádrž na hasivo

31. Nádrž na hasivo je konstrukčně upravena tak, aby

a) umožňovala úplné vypuštění hasiva,

b) nebyla poškozena přetlakem při maximálním plnění hasivem,

c) nebyla poškozena podtlakem při maximálním odběru hasiva,

d) hasivo při jízdě nevytékalo,

e) umožňovala průběžné doplňování nádrže na vodu z vnějšího zdroje.

32. Plnicí zařízení nádrže na vodu je tvořeno nejméně jedním potrubím o průměru 75 mm se spojkami 75 mm podle ČSN 38 9409 Požární spojky a se zpětnou klapkou nebo kohoutem, případně zařízením zabraňujícím zpětnému vytékání vody z nádrže.

33. Mezi nádrží na vodu a čerpací jednotkou je filtr z nekorodujícího síta o průměru ok nejvíce 5 mm. Obdobný filtr je i součástí plnicího potrubí.

34. Nádrž na vodu je vybavena tlumícími přepážkami. Všechny rozpojitelné spoje na tlumicích přepážkách jsou zajištěny proti samovolnému uvolnění.

35. Pevně zabudovaná nádrž na vodu má objem nejméně 1700 l.

36. Pevně zabudovaná nádrž nebo nádrže na pěnidlo mají objem o velikosti nejméně 6 % objemu pevně zabudované nádrže na vodu. Pevně zabudovaná nádrž na pěnidlo a pevně zabudované zařízení na výrobu pěny nemusí být součástí účelové nástavby cisternové automobilové stříkačky v provedení speciálním redukovaném nebo v provedení speciálním k hašení lesních požárů.

37. Průměr průlezného otvoru do nádrže na hasivo s objemem 1000 l a větším je nejméně 450 mm.

Povrchová úprava

38. Čerpací jednotka, rozvody a armatury umístěné v účelové nástavbě jsou opatřeny světlým krycím nátěrem nebo antikorozní úpravou.

Požární příslušenství

39. Každá cisternová automobilová stříkačka je vybavena úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno požární příslušenství uvedené v tabulce.

NázevPočetJednotka
Clonová proudnice 521ks
Hydrantový nástavec1ks
Izolovaná požární hadice 75×20 m8ks
Klíč 75/522ks
Klíč k nadzemnímu hydrantu1ks
Klíč k podzemnímu hydrantu1ks
Klíč na sací hadice2ks
Motykosekera1ks
Objímka na hadice 52 v obalu4ks
Objímka na hadice 75 v obalu8ks
Pěnotvorná proudnice na střední pěnu s nejmenším průtokem 200 l.min-1 roztoku při jmenovitých podmínkách1ks
Ploché páčidlo1ks
Požární sekera1ks
Požární světlomet s kloubovým držákem není-li osvětlovací stožár2ks
Práškový přenosný hasicí přístroj 27A144B1.1ks
Práškový přenosný hasicí přístroj 55B1.1ks
Proudnice 521ks
Proudnice 751ks
Přechod 110/751ks
Přechod 52/251ks
Přechod 75/524ks
Přenosný žebřík pro dvě osoby s dostupnou výškou min. 8 m1ks
Rozdělovač1ks
Sací hadice 10 m1sada
Sací koš1ks
Sací nástavec na pěnidlo1ks
Sběrač 2 × 751ks
Skříňka s nástroji1ks
Těsnění pro izolovanou požární hadici 525ks
Těsnění pro izolovanou požární hadici 755ks
Trhací hák1ks
Vazák na hadice v obalu4ks
Ventilové lano na vidlici1ks
Záchytné lano na vidlici1ks
Zdravotní nosítka1ks

Doplňující poznámka:

1. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.

40. Cisternová automobilová stříkačka podle bodu 6 této přílohy je dále vybavena úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno základní požární příslušenství uvedené v tabulce.

NázevProvedeníJednotka
ZRTLP
Cestářské koště11ks
Dalekohled11ks
Dekontaminační prostředek v obalu222souprava
Detektor výbušné koncentrace par a plynů kalibrovaný na CH411ks
Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 1 vzduchupodle počtu sedadelks
Džberová stříkačka nebo obdobné hasicí zařízení111ks
Ejektor111ks
Elektrocentrála 3,5 kW1ks
Izolovaná požární hadice 75×5 m2122ks
Izolovaná požární hadice 52×20 m8668ks
Kanálová rychloucpávka11ks
Kanystr na vodu min. 5 l1ks
Kombinovaná proudnice 52 (plný a roztříštěný proud)2221ks
Krumpáč1121ks
Lékárnička velikost II2.1ks
Lékárnička velikost III3. 4.111ks
Lopata2232ks
Motorová kotoučová (rozbrušovací) pila1ks
Motorová pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení1ks
Nádoba na úkapy1ks
Nádoby na pěnidlo o celkovém objemu 40 l 5.1ks
Náhradní oděv pro převlek4ks
Náhradní tlaková láhev min.50 % z počtu dýchacích přístrojůks
Naviják s nejméně jedním párem hadic o délce nejméně 20 m k hydraulickému vyprošťovacímu zařízení1ks
Nepřetlakový protichemický ochranný oděv3ks
Nízkoprůtažné lano 6. opláštěným jádrem typu A 30 m, 0 min. 10 mm323ks
Nízkoprůtažné lano 6. s opláštěným jádrem typu A 60 m, 0 min. 10 mm111ks
Nůžky hydraulického vyprošťovacího zařízení1ks
Oblek proti sálavému teplu nebo ohni33ks
Pákové kleště11ks
Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu111ks
Prodlužovací kabel 230 V, 25 m2ks
Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 × 1011ks
Přejezdový můstek22ks
Přenosná řetězová motorová pila111ks
Přenosné výstražné světlo s kabelem 20 m1ks
Přenosný kulový kohout11ks
Přenosný přiměšovač111ks
Přetlakový protichemický ochranný oděv44ks
Přetlakový ventil11ks
Přetlakový ventilátor11ks
Přikrývka (deka) v obalu1ks
Pytel polyetylénový510ks
Rozpínací nástroj hydraulického vyprošťovacího zařízení1ks
Ruční pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení1ks
Ruční svítilna4242ks
Rukavice chirurgické15102010pár
Řetězové úvazky hydraulického vyprošťovacího zařízení1sada
Savice přiměšovače111ks
Skříňka s elektrotechnickými nástroji11sada
Stativ pod světlomet 7.2ks
Termofólie 2×2 m12ks
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy22ks
Vytyčovací páska 100 m11ks
Záchranný kyslíkový přístroj11ks
Zachycovač airbagu řidiče1ks

Doplňující poznámky:

2. Požární automobily s počtem nejvýše tří sedadel.

3. Požární automobily s počtem čtyř a více sedadel.

4. Lékárnička velikost III je rozšířena o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač úst a popáleninový balíček bez Kendalovy roušky

5. Pokud cisternová automobilová stříkačka není vybavena vestavěnou nádrží na pěnidlo.

6. Podle ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky.

7. Pokud cisternová automobilová stříkačka není vybavena osvětlovacím stožárem.

41. Cisternová automobilová stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2400 l.min-1 má nejméně jednu pěnotvornou proudnicí na těžkou pěnu umožňující při jmenovitých podmínkách průtok minimálně 600 l.min-1 roztoku. Cisternová automobilová stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3200 l.min-1, cisternová automobilová stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 4000 l.min-1 a cisternová automobilová stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 4800 l.min-1 mají nejméně jednu pěnotvornou proudnicí na těžkou pěnu umožňující průtok při jmenovitých podmínkách minimálně 1200 l.min-1 roztoku.

3) § 45 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 49/2003 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY RYCHLÉHO ZÁSAHOVÉHO AUTOMOBILU

Základní funkce rychlého zásahového automobilu

1. Rychlý zásahový automobil umožňuje

a) přepravu jednotky požární ochrany,

b) požární zásah vodou nebo jinými hasivy z vlastní nádrže a z vnějšího tlakového zdroje,

c) provedení záchranných prací.

2. Hasicí zařízení rychlého zásahového automobilu tvoří

a) vysokotlaké hasicí zařízení umožňující vyvinout tlak 4 MPa, průtok 20 l.min-1 a zajistit nepřerušené hašení po dobu delší než 5 minut ve vzdálenosti nejméně 20 m od rychlého zásahového automobilu nebo

b) jiné hasicí zařízení se srovnatelným hasicím účinkem.

3. Rychlé zásahové automobily se člení na

a) rychlé zásahové automobily nepřevyšující 2000 kg (UL),

b) rychlé zásahové automobily převyšující 2000 kg, avšak nepřevyšující 7500 kg (L) nebo

c) rychlé zásahové automobily převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 14000 kg (M).

4. Rychlý zásahový automobil jev provedení

a) základním (Z),

b) speciálním

1) redukovaném (R),

2) rozšířeném (V).

Kabina osádky

5. Kabina osádky rychlého zásahového automobilu je vybavena nejméně

a) 4 sedadly u základního provedení,

b) 2 sedadly u speciálního redukovaného provedení,

c) 6 sedadly u speciálního rozšířeného provedení.

Podvozek

6. Podvozek v terénním provedení má pohon všech náprav; nápravy jsou vybaveny uzávěrkami diferenciálu nebo obdobným zařízením.

Účelová nástavba

7. Karosérie účelové nástavby je konstruována tak, aby umožnila snadný a bezpečný přístup k požárnímu příslušenství ze tří stran.

8. Na zadní části účelové nástavby rychlého zásahového automobilu jsou umístěna nejméně dvě oranžová blikající světla, přičemž vzdálenost spodního okraje světel od země je nejméně 1500 mm. Světla jsou určena pro označení rychlého zásahového automobilu na místě zásahu jakožto překážky silničního provozu. Zapínání těchto světel je konstruováno tak, aby bylo vyloučeno jejich použití během jízdy.

Požární příslušenství

9. Rychlý zásahový automobil v provedení speciálním redukovaném, určený pro záchranné práce při dopravních nehodách, je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění požárního příslušenství uvedeného v tabulce.

NázevPočetJednotka
Aretační klíny2ks
Dalekohled1ks
Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchu2ks
Hasicí rouška velká1ks
Kanálová rychloucpávka1ks
Kanystr s vodou min. 5 l1ks
Krční fixační límec1sada
Lékárnička velikost III 1.1ks
Lineární rozpínací nástroj1ks
Motorová pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení1ks
Naviják k hydraulickému vyprošťovacímu zařízení s nejméně jedním párem hadic o délce nejméně 20 m1ks
Neprůhledná folie 2×2 m4ks
Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 30 m, ø min. 10 mm 2.1ks
Nůž (řezák) na bezpečnostní pásy2ks
Nůžky hydraulického vyprošťovacího zařízení1ks
Odsklívací nástroj (souprava)1ks
Ochranné rukavice pro hasiče2pár
Páčidlo1ks
Polní lopatka1ks
Požární světlomet2ks
Práškový přenosný hasicí přístroj 27A144B 3.2ks
Práškový přenosný hasicí přístroj 55B 3.1ks
Přikrývka v obalu2ks
Rozpínací nástroj hydraulického vyprošťovacího zařízení1ks
Ruční pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení1ks
Ruční svítilna2ks
Ruční vyprošťovací nástroj2ks
Rukavice chirurgické10pár
Řetězové úvazky hydraulického vyprošťovacího zařízení1sada
Souprava na popáleniny1ks
Střihač pedálů1ks
Tažné lano1ks
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy2ks
Záchranný kyslíkový přístroj1ks
Zachycovač airbagu řidiče1ks
Zvedací pneumatické vaky2ks

Doplňující poznámky:

1. Lékárnička velikost III je rozšířena o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač úst a popáleninový balíček bez Kendalovy roušky

2. Podle ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky.

3. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.

10. Na požární příslušenství rychlých zásahových automobilů v jiném provedení, než je uvedeno v bodě 9 této přílohy, se vztahuje bod 11 přílohy č. 1.

11. Technické podmínky týkající se účelové nástavby a nádrže na hasivo uvedené v bodech 13 až 26 a v bodech 31 až 37 přílohy č. 3 se vztahují také na rychlý zásahový automobil v základním provedení a v provedení speciálním rozšířeném.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 49/2003 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY AUTOMOBILOVÉHO ŽEBŘÍKU

Základní funkce automobilového žebříku

1. Automobilový žebřík umožňuj e

a) záchranné práce ve výškách a nad volnými hloubkami,

b) pohyb hasičů a ostatních osob v jejich doprovodu

1) po žebříkové sadě,

2) v koši snímatelného provedení,

3) u automobilového žebříku nad 40 m výtahem,

c) provedení požárního zásahu stříkáním vody nebo pěny sklopnou proudnicí z vrcholu žebříkové sady nebo koše,

d) napojení požární hadice v koši nebo na vrcholu žebříkové sady,

e) osvětlení místa zásahu z výšky obdobně jako v bodu 26 přílohy č. 1.

2. Automobilové žebříky jsou podle dostupné výšky v provedení

a) základním (Z) s dostupnou výškou 30 až 40 m nebo

b) speciálním

1) redukovaném (R) s dostupnou výškou menší než 30 m nebo

2) rozšířeném (V) s dostupnou výškou větší než 40 m.

3. Konstrukce účelové nástavby umožňuje dosáhnout jmenovité dostupné výšky při pootočení žebříkové sady o 90° včetně zavěšení koše, a to z transportní polohy v čase nejvíce 180 s.

4. Největší rozměry automobilového žebříku jsou

a) výška v transportní poloze 3300 mm,

b) šířka při vysunutých podpěrách 4500 mm.

Kabina osádky

5. Kabina osádky je vybavena nejméně 2 sedadly.

6. V zorném poli řidiče je umístěno zařízení informující o velikosti příčného a podélného sklonu.

Účelová nástavba

7. Žebříková sada se konstruuje tak, aby umožňovala vztyčování a sklápění minimálně v rozpětí úhlů od -5° do 70° ve vztahu k vodorovné rovině. Žebříková sada se otáčí podél svislé osy bez omezení v úhlu větším než 360°.

8. Žebříková sada je konstruována tak, aby v každé poloze vztyčení nebo sklopení v rozsahu pracovního diagramu umožňovala vysunutí a zasunutí.

9. Zabezpečovací zařízení pro zajištění žebříkové sady v každé poloze vysunutí nebo vztyčení je na účelové nástavbě automobilového žebříku zdvojeno; je konstruováno tak, aby žebříkovou sadu zajistilo ve zvolené poloze i při vypnutém pohonu.

10. Každý díl žebříkové sady je vybaven zadržovacím zábradlím o výšce nejméně 280 mm po celé své délce; světlá šířka mezi zábradlím je nejméně 450 mm.

11. Účelová nástavba automobilového žebříku je vybavena samočinným zařízením, které zastaví její pohyb při dosažení mezní hodnoty vztyčení či vysunutí nebo při kontaktu s překážkou.

12. Automobilový žebřík je konstruován tak, aby v případě, že jeho účelová nástavba je v jiné než transportní poloze, byl blokován proti jízdě.

13. Automobilový žebřík je konstruován tak, aby bylo vyloučeno uvedení požární nástavby do činnosti při jízdě.

14. Stabilizační podpěry se vysunují na obě strany nebo samostatně jen na jednu stranu při zachování bezpečného provozu.

15. Zařízení pro ovládání stabilizačních podpěr je umístěno na zadní straně automobilového žebříku tak, aby obsluha mohla při manipulaci opticky sledovat stabilizační podpěry.

16. Stabilizační podpěry jsou konstruovány tak, aby umožňovaly vyrovnání automobilového žebříku vysunutím v místě nejméně 50 mm pod úrovní základní plochy a nejméně 150 mm nad úrovní základní plochy, na které automobilový žebřík stojí.

17. Přítlačné desky ve spodní části stabilizačních podpěr jsou konstruovány k možnému vychýlení všemi směry od vodorovné roviny o nejméně 15°.

18. Účelová nástavba je konstruována tak, aby umožňovala dosažení přítlačné síly stabilizačních podpěr a kol na odlehčené straně automobilového žebříku v základním provedení nejméně 8 kN.

19. Na stabilizačních podpěrách je umístěn zdroj žlutého přerušovaného světla, který se samočinně zapíná při vysunutí podpěr z transportní polohy.

20. Stabilizační podpěry jsou konstruovány tak, aby vylučovaly jakoukoliv manipulaci s nimi, pokud účelová nástavba není v transportní poloze.

21. Účelová nástavba je přednostně ovládána ze základního obslužného místa v prostoru levé strany točny a je vybavena nejméně jedním dalším obslužným místem umožňujícím bezpečné ovládání základních provozních funkcí automobilového žebříku. Způsob obsluhy na všech obslužných místech je shodný.

22. Obslužné místo je vybaveno

a) aktivním zařízením pro okamžité zastavení veškerých činností účelové nástavby,

b) zařízením pro spouštění a vypínání motoru,

c) varovnou signalizací při dosažení limitních a nedovolených provozních stavů,

d) ochranným zařízením pro okamžité zastavení veškerých činností účelové nástavby při náhlé ztrátě pozornosti obsluhy.

23. Na základním obslužném místě je

a) pracovní diagram automobilového žebříku,

b) nouzové ovládací zařízení pro složení účelové nástavby do transportní polohy,

c) sedačka pro obsluhu u automobilového žebříku v provedení základním a v provedení speciálním rozšířeném.

24. Automobilový žebřík je vybaven zařízením sledujícím rychlost větru v úrovni vrcholu žebříkové sady a přenášejícím získané informace na obslužná místa.

25. Žebříková sada i koš jsou osvětleny. Nejmenší intenzita světla na příčlích a na podlaze koše je 5 luxů.

26. Účelová nástavba je konstruována tak, aby při přerušení funkce strojového pohonu účelové nástavby bylo možné v režimu nouzového provozu provést veškeré úkony potřebné ke složení účelové nástavby do transportní polohy s plně zatíženým košem či výtahem.

27. Signalizace provozu účelové nástavby automobilového žebříku informuje o

a) srovnaných příčlích žebříkové sady, a to bílým světlem,

b) stavu umožňujícím základní funkce, a to žlutým nebo zeleným světlem,

c) překročení bezpečných parametrů, a to červeným světlem a zvukovým signálem,

d) zatížení v závislosti na vyložení a výšce,

e) podélném a příčném naklonění účelové nástavby, pokud není účelová nástavba automaticky nivelizována,

f) opření žebříkové sady při vysunutí,

g) transportní poloze žebříkové sady,

h) stavu oleje v hydraulickém systému.

28. Zařízení informující o příčném a podélném naklonění automobilu je umístěno vzorném poli řidiče. Pokud není účelová nástavba automaticky nivelizována nebo blokována v činnosti podpěr, je umístěna také v prostoru ovládání stabilizačních podpěr.

29. Dorozumívací zařízení je umístěno mezi prostorem základního obslužného místa a košem.

30. Automobilový žebřík s dostupnou výškou do 40 m je konstruován tak, aby doba potřebná k dosažení maximální výšky a pootočení žebříkové sady s košem o 90° byla nejvýše 180 sekund. Obdobné platí i pro dobu uvedení automobilového žebříku do transportní polohy.

Koš

31. Nosnost koše je nejméně 1,1 násobek předpokládaného zatížení, které tvoří nejméně dvě osoby, přičemž hmotnost na osobu se předpokládá 90 kg, a použité vybavení a požární příslušenství koše.

32. Koš je konstruován tak, aby umožňoval činnost osobám vněm stojícím, jejich bezpečný nástup a výstup, a aby nedocházelo k samovolnému otevírání vstupu do koše.

33. Koš je konstruován tak, aby umožňoval současné použití sklopné proudnice a požárního světlometu nebo záchranných nosítek a požárního světlometu.

34. Stabilizační zařízení koše je konstruováno tak, aby zajišťovalo plynulé vyrovnávání polohy koše v rozmezí nejvíce ± 5° od horizontální roviny v celém rozsahu pracovního diagramu automobilového žebříku.

35. Elektroinstalace použitá v koši a na žebříkové sadě je vyhotovena tak, aby odolávala nejméně 70° C sálavého tepla.

36. Pokud je součástí automobilového žebříku požární čerpadlo, platí pro něj technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky uvedené v příloze č. 3.

Požární příslušenství

37. Základní požární příslušenství zaplňuje nejvíce 90 % objemu úložného prostoru.

38. Automobilový žebřík je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro uchycení požárního příslušenství uvedeného v tabulce.

NázevPočetJednotka
Izolovaná požární hadice 75 v délce větší, než je délka žebříkové sady1ks
Klíč 75/523ks
Lékárnička velikost II1ks
Nízkoprůtažné lano 1. s opláštěným jádrem typu A, ø min. 10 mm2ks
Objímka na hadice 75 v obalu4ks
Ploché páčidlo 2.1ks
Požární světlomet s kloubovým držákem2ks
Práškový přenosný hasicí přístroj 55B 3.1ks
Přenosný kulový kohout se zařízením pro odtlakování1ks
Vazák na hadice v obalu4ks

Doplňující poznámky:

1. Podle ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky, délka lana přesahuje dostupnou výšku o min. 10 m.

2. Podle ČSN 38 9576 Požární páčidla.

3. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.

39. Součástí automobilového žebříku je úložný prostor umožňující uchycení dvou kusů dýchacích přístrojů s minimální zásobou 1600 1 vzduchu; v úložném prostoru jsou vyznačeny kotvicí body pro úchytné prvky.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 49/2003 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY AUTOMOBILOVÉ PLOŠINY

Základní funkce automobilové plošiny

1. Automobilová plošina umožňuje

a) záchranné práce ve výškách a nad volnými hloubkami,

b) pohyb hasičů a ostatních osob v jejich doprovodu

1) v koši,

2) po žebříkové sadě u automobilové plošiny v provedení speciálním rozšířeném,

c) provedení požárního zásahu stříkáním vody nebo pěny z koše sklopnou nebo lafetovou proudnicí napojenou na pevný přívod hasiva,

d) napojení požární hadice v koši,

e) osvětlení místa zásahu z výšky v souladu s bodem 26 přílohy č. 1,

f) odtlakování a odvodnění zařízení na dopravu hasiva do koše.

2. Automobilová plošina je podle dostupné výšky v provedení

a) základním (Z) s dostupnou výškou 30 až 40 m, nebo

b) speciálním

1) redukovaném (R) s dostupnou výškou menší než 30 m, nebo

2) rozšířeném (V) s dostupnou výškou větší než 40 m.

3. Automobilové plošiny se podle konstrukce člení na

a) kloubové,

b) teleskopické,

c) kombinované.

Kabina osádky

4. Kabina osádky je vybavena nejméně 2 sedadly.

Účelová nástavba

5. Účelová nástavba je přednostně ovládána ze základního obslužného místa v prostoru točny a je vybavena nejméně jedním dalším obslužným místem umožňujícím bezpečné ovládání základních provozních funkcí automobilové plošiny. Způsob obsluhy je na všech obslužných místech shodný.

6. Účelová nástavba automobilové plošiny je vybavena samočinným zařízením, které zastaví její pohyb při dosažení mezní hodnoty nebo při kontaktu s překážkou.

7. Automobilová plošina s účelovou nástavbou v jiné než transportní poloze se zajišťuje blokací proti jízdě.

8. Automobilová plošina je konstruována tak, aby bylo vyloučeno uvedení účelové nástavby do činnosti při jízdě.

9. Obslužné místo je vybaveno

a) zařízením pro okamžité zastavení veškerých činností účelové nástavby,

b) zařízením pro spouštění a vypínání motoru,

c) varovnou signalizací při dosažení limitních a nedovolených provozních stavů,

d) ochranným zařízením pro okamžité zastavení veškerých činností účelové nástavby při náhlé ztrátě pozornosti obsluhy.

10. Na základním obslužném místě je

a) nouzové ovládací zařízení pro složení účelové nástavby do transportní polohy,

b) sedačka pro obsluhu, jde-li o automobilovou plošinu v provedení základním a speciálním rozšířeném.

11. Jednotlivá ramena, koš a u provedení speciálního rozšířeného žebříková sada jsou osvětleny; intenzita světlaje nejméně 5 luxů.

12. Účelová nástavba automobilové plošiny je konstruována tak, aby umožňovala otáčení podél svislé osy bez omezení.

13. Účelová nástavba je konstruována tak, aby umožňovala vysunutí a zasunutí automobilové plošiny teleskopické nebo automobilové plošiny kombinované v každé poloze vztyčení nebo sklopení v rozsahu pracovního diagramu.

14. Stabilizační podpěry se vysunují na obě strany nebo samostatně jen na jednu stranu při zachování bezpečného provozu. Podmínka jednostranného vysunutí stabilizačních podpěr nemusí být splněna u automobilových plošin kloubových a kombinovaných.

15. Zařízení pro ovládání stabilizačních podpěr je umístěno na zadní straně automobilové plošiny tak, aby obsluha mohla při manipulaci sledovat stabilizační podpěry opticky.

16. Stabilizační podpěry jsou konstruovány tak, aby umožňovaly vyrovnání automobilové plošiny vysunutím v místě nejméně 50 mm pod úrovní základní plochy a nejméně 150 mm nad úrovní základní plochy, na které automobilová plošina stojí.

17. Přítlačné desky ve spodní části stabilizačních podpěr jsou konstruovány k možnému vychýlení všemi směry od vodorovné roviny o nejméně 15°.

18. Na stabilizačních podpěrách je umístěn zdroj žlutého přerušovaného světla, který se samočinně zapíná při vysunutí podpěr z transportní polohy.

19. Stabilizační podpěry jsou konstruovány tak, aby vylučovaly jakoukoliv manipulaci s nimi, pokud účelová nástavba není v transportní poloze.

20. Účelová nástavba je konstruovaná tak, aby při přerušení funkce jejího strojového pohonu bylo možné v režimu nouzového provozu provést veškeré úkony potřebné k jejímu složení do transportní polohy s plně zatíženým košem.

21. Signalizace provozu účelové nástavby automobilové plošiny informuje o

a) srovnaných příčlích žebříkové sady, pokud je součástí automobilové plošiny, bílým světlem,

b) stavu umožňujícím základní funkce, a to žlutým nebo zeleným světlem,

c) překročení bezpečných parametrů, a to červeným světlem a zvukovým signálem,

d) zatížení v závislosti na vyložení a výšce,

e) podélném a příčném naklonění účelové nástavby, pokud není účelová nástavba automaticky nivelizována,

f) opření ramen při vysunutí,

g) transportní poloze ramen,

h) stavu oleje v hydraulickém systému.

22. Zařízení informující o příčném a podélném naklonění automobilu je umístěno v zorném poli řidiče. Pokud není účelová nástavba automaticky nivelizována nebo blokována v činnosti podpěr, je zařízení umístěno také v prostoru ovládání stabilizačních podpěr.

23. Dorozumívací zařízení je umístěno mezi prostorem základního obslužného místa a košem.

24. Pevný rozvod hasiva umístěný na ramenech automobilové plošiny je konstruován tak, aby zajišťoval dodávku hasiva do koše v celém rozsahu pracovního diagramu automobilové plošiny. Pro výtlačná hrdla platí úprava podle bodu 13 přílohy č. 3.

Koš

25. Nosnost koše je nejméně 1,1 násobek předpokládaného zatížení, přitom nejmenší počet osob v koši jsou dvě osoby s tím, že hmotnost na osobu se předpokládá 90 kg. Nosnost je zajištěna při použití veškerého vybavení a požárního příslušenství koše.

26. Koš je konstruován tak, aby umožňoval činnost osobám vněm stojícím, jejich bezpečný nástup a výstup, a aby nedocházelo k samovolnému otevírání vstupu do koše.

27. Koš je vybaven sklopnou nástupní plošinkou pro bezpečný nástup osob při jejich evakuaci.

28. Koš je konstruován tak, aby umožňoval současné použití sklopné proudnice a požárního světlometu nebo záchranných nosítek a požárního světlometu.

29. Stabilizační zařízení koše je konstruováno tak, aby zajišťovalo plynulé vyrovnávání polohy koše v rozmezí nejvíce ± 5° od horizontální roviny v celém rozsahu pracovního diagramu.

30. Pokud je součástí automobilové plošiny požární čerpadlo, platí pro něj technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky uvedené v příloze č. 3.

Požární příslušenství

31. Požární příslušenství zaplňuje nejvíce 90 % objemu úložného prostoru.

32. Automobilová plošina je vybavena úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění požárního příslušenství uvedeného v tabulce.

NázevPočetJednotka
Klíč 75/523ks
Lékárnička velikost II1ks
Nízkoprůtažné lano 1. s opláštěným jádrem typu A, ø min. 10 mm2ks
Ploché páčidlo1ks
Požární světlomet s kloubovým držákem2ks
Práškový přenosný hasicí přístroj 55B 3.1ks
Přenosný kulový kohout se zařízením pro odtlakování1ks
Vazák na hadice v obalu4ks

Doplňující poznámky:

1. Podle ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky, délka lana přesahuje dostupnou výšku o nejméně 10 m

2. Podle ČSN 38 9576 Požární páčidla

3. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.

33. Součástí automobilové plošiny je úložný prostor umožňující uchycení dvou kusů dýchacích přístrojů s minimální zásobou 1600 1 vzduchu; v úložném prostoru jsou vyznačený kotvicí body pro úchytné prvky.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 49/2003 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY TECHNICKÉHO AUTOMOBILU

Základní funkce technického automobilu

1. Konstrukce a rozsah požárního příslušenství technického automobilu umožňuje provedení záchranných prací při haváriích

a) z technických nebo technologických příčin - technický automobil (TA)

b) s únikem nebezpečných látek - technický automobil chemický (TA-CH), nebo

c) s únikem ropných produktů - technický automobil olejový (TA-O).

2. U technického automobilu v provedení podle bodu 1 písm. b) této přílohy lze požární příslušenství doplnit o požární příslušenství technického automobilu podle bodu 1 písm. c) této přílohy.

3. Technické automobily se podle hmotnostní třídy člení na

a) technické automobily nepřevyšující 2000 kg (UL),

b) technické automobily převyšující 2000 kg avšak nepřevyšující 7500 kg (L),

c) technické automobily převyšující 7500 kg avšak nepřevyšující 14000 kg (M), nebo

d) technické automobily převyšující 14000 kg (S).

Kabina osádky

4. Kabina osádky je vybavena nejméně 2 sedadly.

Podvozek

5. Technický automobil lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je vybaven zařízením pro tažení požárního přívěsu opatřeného úchyty pro vložení požárního příslušenství.

6. Technický automobil těžké hmotnostní třídy v provedení podle bodu 1 písm. a) této přílohy je vybaven lanovým navijákem.

Účelová nástavba

7. Na zadní části účelové nástavby technického automobilu jsou umístěna nejméně dvě oranžová blikající světla. Světla jsou určena pro označení technického automobilu na místě zásahu jako překážky silničního provozu. Zapínání těchto světel je konstruováno tak, aby bylo vyloučeno jejich použití během jízdy.

8. Účelová nástavba obsahuje samostatný prostor pro umístění osobních ochranných prostředků oddělený od požárního příslušenství, které může být zdrojem kontaminace.

9. Úložný prostor účelové nástavby technického automobilu v provedení podle bodu 1 písm. b) této přílohy je konstruován tak, aby ho bylo možné dekontaminovat; nevyrábí se z materiálu, který zadržuje chemické látky.

Požární příslušenství

10. Technický automobil podle bodu 1 písm. a) této přílohy je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění základního požárního příslušenství uvedeného v tabulce.

NázevPočetJednotka
Aretační klíny2ks
Dekontaminační prostředek v obalu1souprava
Dopravní kužel2ks
Dřevěné klíny2ks
Hasicí rouška velká1ks
Kanystr na vodu min. 5 l1ks
Lopataks
Motorová kotoučová pila1ks
Motorová pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení1ks
Neprůhledná folie 2x2 mks
Nůž (řezák) na bezpečnostní pásyks
Odsklívací nástroj (souprava)1ks
Páčidlo s úvazkem1ks
Plnicí zařízení pro pneumatické vaky1souprava
Ploché páčidlo1ks
Požární světlomet1ks
Práškový přenosný hasicí přístroj 27A144B 1.1ks
Práškový přenosný hasicí přístroj 55B 1.1ks
Přenosná řetězová motorová pila1ks
Přenosné oranžové výstražné zařízení se zdrojem1ks
Ruční pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení1ks
Ruční svítilnaks
Ruční vyprošťovací nástroj1ks
Rukavice dielektricképár
Rukavice chirurgické10pár
Řetězové úvazky hydraulického vyprošťovacího zařízení1souprava
Skříňka s elektrotechnickým nářadím1ks
Skříňka s nástroji1ks
Střihač pedálů1ks
Ucpávkový materiál1balení
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásyks
Vytyčovací páska červenobílá 100 m1ks
Záchranný kyslíkový přístroj1ks
Záchytné nádoby na nejméně 10 l3ks
Zdravotní nosítka1ks
Zvedací ploché pneumatické vaky3ks

11. Technický automobil velmi lehké hmotnostní třídy je dále vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění dalšího požárního příslušenství uvedeného v tabulce.

NázevPočetJednotka
Lékárnička velikost III 2.1ks
Lineární rozpínací nástroj hydraulického vyprošťovacího zařízení1ks
Naviják hydraulického vyprošťovacího zařízení s nejméně jedním párem hadic o délce nejméně 20 m1ks
Nízkoprůtažné lano 3. s opláštěným jádrem typu A 30 m, ø min. 10 mm1ks
Nůžky hydraulického vyprošťovacího zařízení1ks
Rozpínací nástroj hydraulického vyprošťovacího zařízení1ks
Rukavice chirurgické20pár

12. Technický automobil lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je dále vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění dalšího základního požárního příslušenství uvedeného v tabulce.

NázevPočetJednotka
Dalekohled1ks
Dopravní hadice na nebezpečné látky20 m1souprava
Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 1 vzduchu Podle počtu sedadelks
Elektrocentrála min. 5 kW 230 V1ks
Hrábě kovové2ks
Kanálové ucpávky2ks
Koště cestářské1ks
Krumpáč2ks
Lékárnička velikost II1ks
Lineární rozpínací nástroj hydraulického vyprošťovacího zařízení1ks
Naběrák1ks
Naviják hydraulického vyprošťovacího zařízení se dvěma páry hadic 0 délce nejméně 20 m1ks
Nízkoprůtažné lano 3. s opláštěným jádrem typu A 30 m, ø min. 10 mm2ks
Nízkoprůtažné lano 3. s opláštěným jádrem typu A 60 m, ø min. 10 mm1ks
Nůžky hydraulického vyprošťovacího zařízení1ks
Ocelové lano s oky1ks
Ochranný přetlakový protichemický oděv3ks
Plastový kbelík2ks
Pneumatické kanálové ucpávky2ks
Prodlužovací kabel na navijáku 25 m2ks
Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 × 101ks
Přenosné čerpadlo na nebezpečné látky1ks
Přenosný žebřík s dostupnou výškou nejméně 8 m1ks
Rozpínací nástroj hydraulického vyprošťovacího zařízení1ks
Rukavice chirurgické12ks
Rýč2ks
Sací hadice 10 m na nebezpečné látky1souprava
Sací koš na nebezpečné látky1ks
Síťová lopata2ks
Skříňka s nejiskřivým nářadím1souprava
Sorpční prostředky (pás) 10 m1balení
Sorpční prostředky sypké 50 l2balení
Vytyčovací kolíky10ks
Vytyčovací páska 100 m10ks

13. Technický automobil podle bodu 1 písm. b) této přílohy je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění dalšího základního požárního příslušenství uvedeného v tabulce.

NázevHmotnostní třída TA-CHJednotka
LM,S
Dalekohled11ks
Dekontaminační prostředek v obalu11souprava
Dekontaminační sprcha1ks
Detekční trubičky (15 látek)11souprava
Detektor výbušné koncentrace par a plynů seřízený na CH411ks
Dopravní kužel55ks
Dřevěné podkládací klíny22ks
Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchu24ks
Elektrocentrála 8 kW 230/400 V1ks
Elektrocentrála min. 5 kW 230 V1ks
Fólie 25 x 4 m polyetylénová11ks
Háček na zvedání kanálových poklopů22ks
Hadice 1,5 m s jednou tlakovou spojkou pro nebezpečné látky11ks
Hadice 10 m pro nebezpečné látky12ks
Hadice 5 m pro nebezpečné látky23ks
Jednorázový ochranný oděv510ks
Kanálové rychloucpávky12ks
Kanystr na detergent 5 l12ks
Kanystr na vodu min. 5 l11ks
Koště cestářské12ks
Krumpáč v nejiskřivém provedení1ks
Lopata v nejiskřivém provedení1ks
Naběračka11ks
Náhradní tlaková láhev dýchacího přístroje24ks
Nálevka11ks
Nízkoprůtažné lano 3. s opláštěným jádrem typu A 30 m, ø min. 10 mm12ks
Nízkoprůtažné lano 3. s opláštěným jádrem typu A 60 m, ø min. 10 mm1ks
Nízkotlaké pneumatické ucpávky s příslušenstvím11souprava
Obal na sud 200 l2ks
Ochranný přetlakový protichemický oděv33ks
Oxymetr11ks
Pevné a skládací nádrže najímání nebezpečné látky 0 celkovém objemu nejméně50010 0001
Plachta s oky a úvazy 4 x 4 m polyetylénová11ks
Podvlékací prádlo pod protichemický ochranný oděv24ks
Ponorné kalové čerpadlo s příslušenstvím1ks
Požární světlomet nejméně 1000 W1ks
Požární světlomet nejméně 500 W1ks
Práškový přenosný hasicí přístroj 55B 2.1ks
Prodlužovací kabel na navijáku 25 m 230 V21ks
Prodlužovací kabel na navijáku 25 m 230 V v nevýbušném provedení11ks
Prodlužovací kabel na navijáku 25 m 400 V1ks
Protichemický ochranný oděv nepřetlakový2ks
Průmyslový vysavač11souprava
Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 × 102ks
Pryžová obuv proti vodě22pár
Pryžové stěrky nejméně 300 mm22ks
Přenosné čerpadlo na nebezpečné látky s příslušenstvím, průměr hadicové spojky 50 mm2ks
Přenosné oranžové výstražné zařízení se zdrojem22ks
Přetlakový ventilátor v nevýbušném provedení nejméně 20 000 m3.h-11ks
Pytel velký polyetylénový1010ks
Roztrojka 230 V v nevýbušném provedení11ks
Ruční membránové čerpadlo na nebezpečné látky s příslušenstvím, průměr hadic 50 mm, hadicová spojka 50 mm1ks
Ruční membránové čerpadlo na nebezpečné látky s příslušenstvím, průměr hadic 32 mm, hadicová spojka 50 mm1ks
Ruční nebo přenosná svítilna v nevýbušném provedení12ks
Rukavice proti ropným látkám46ks
Sada pro zjišťování pH11ks
Síťová lopata12ks
Skříňka s nejiskřivým nářadím11ks
Sorpční prostředky na zachycení 50 l ropné látky11ks
Sorpční prostředky na zachycení 60 l kyseliny11ks
Sorpční tkanina1balení
Sudové elektrické čerpadlo na nebezpečné látky, výtlačné hrdlo závitové o průměru 50 mm11ks
Světlomet v nevýbušném provedení11ks
Těsnicí dřevěné klíny11souprava
Těsnicí dřevěné kužele11souprava
Těsnicí tmel 500 g11souprava
Troj čestný ventil 50 mm1ks
Univerzální armatura na příruby a potrubí1ks
Upevňovací popruh s rychloupínací sponou2ks
Vysokotlaké mycí zařízení11ks
Vytyčovací páska červenobílá 500 m11ks
Záchytné korýtko (žlab) na nebezpečné látky 4 m11souprava
Záchytný bazén pod dekontaminační sprchu11ks

14. Technický automobil olejový podle bodu 1 písm. c) této přílohy je dále vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění dalšího požárního příslušenství uvedeného v tabulce.

NázevHmotnostní třída TA-OJednotka
LM,S
Armatury k čerpadlu na ropné látky v nejiskřivém provedení11souprava
Bateriová svítilna v nevýbušném provedení13ks
Čisticí bavlna v obalu13ks
Dalekohled1ks
Dekontaminační prostředek v obalu11souprava
Dekontaminační sprcha1ks
Detektor výbušné koncentrace par a plynů seřízený na CH411ks
Dopravní kužel35ks
Dřevěné podkládací klíny11ks
Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchuPodle počtu sedadelks
Elektrocentrála 8 kW 230/400 V1ks
Elektrocentrála min. 5 kW 230 V1ks
Fólie 25x4 m polyetylénová11ks
Háček na zvedání kanálových poklopů11ks
Hadice sací 1,5 m odolná ropným produktům12ks
Hadice sací 6 m odolná ropným produktům12ks
Hadice tlaková 15 m odolná ropným produktům24ks
Jednorázový ochranný oděv510ks
Kabelový naviják s kabelem 3×2,5 - 45 m v provedení chránícím před rozstřikující se vodou11ks
Kanálové rychloucpávky24ks
Kanystr na detergent 10 l11ks
Kanystr na pohonné hmoty 10 l11ks
Kanystr na vodu min. 5 l11ks
Klíč na spojky v nejiskřivém provedení22ks
Klíč na sudy univerzální v nejiskřivém provedení11ks
Kohout v nejiskřivém provedení12ks
Koště cestářské12ks
Krumpáč v nejiskřivém provedení1ks
Lopata v nejiskřivém provedení12ks
Můstek pod světlomety1ks
Naběračka 1 l v nejiskřivém provedení11ks
Nabírací vědro 5 l v nejiskřivém provedení12ks
Nádoba s víkem na kontaminovaný sorpční prostředek 50 l12ks
Náhradní tlaková láhev dýchacího přístrojePodle počtu sedadelks
Náhradní žárovky v obalu11souprava
Nálevka11ks
Nízkoprůtažné lano 3. s opláštěným jádrem typu A 30 m, 0 min. 10 mm12ks
Nízkoprůtažné lano 3. s opláštěným jádrem typu A 60 m, 0 min. 10 mm1ks
Nízkotlaké pneumatické ucpávky s příslušenstvím11souprava
Norná stěna 100 m s příslušenstvím1ks
Norná stěna 20 m s příslušenstvím1ks
Obal na sud 200 l nebo pevné nádoby na 200 l11ks
Osekávací nůž11ks
Plovoucí olejový odlučovač1souprava
Prodlužovací kabel 50 m 230 V v nevýbušném provedení12ks
Propojovací měděná svorka24ks
Propojovací měděná svorka s magnetem11ks
Průmyslový vysavač11souprava
Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 × 1012ks
Pryžové stěrky nejméně 500 mm12ks
Přenosné elektrické čerpadlo 230 V na ropné látky s příslušenstvím, v nevýbušném provedení1ks
Přenosné oranžové výstražné zařízení se zdrojem22ks
Přetlakový ventilátor v nevýbušném provedení nejméně 20 000m3.h-11ks
Pytel velký polyetylénový 100 l1010ks
Roztrojka 230 V v nevýbušném provedení11ks
Ruční membránové čerpadlo na ropné látky s příslušenstvím, v nevýbušném provedení11ks
Rukavice proti ropným látkám6pár
Rýč v nejiskřivém provedení12pár
Sací koš se zpětnou klapkou v nejiskřivém provedení11ks
Sací nástavec 1,1 m v nejiskřivém provedení11ks
Síťová lopata s násadou 2 m2ks
Skříňka s nářadím v nejiskřivém provedení11ks
Sorpční prostředky na zachycení ropné látky501001
Sorpční tkanina12balení
Stativ pod světlomet12ks
Sudové elektrické čerpadlo na ropné látky1ks
Sudové ruční čerpadlo na ropné látky11ks
Světlomet požární 230 V nejméně 1000 W2ks
Světlomet požární 230 V nejméně 500 W1ks
Světlomet požární s kabelem 10 m v provedení chránícím před rozstřikující se vodou13ks
Svítilna ruční nebo přenosná v nevýbušném provedení11ks
Těsnicí a záchytná plachta 4×4 m s oky pro lano12ks
Těsnicí dřevěné klíny11souprava
Těsnicí dřevěné kužele11souprava
Těsnicí klín 800×500 mm s výškou na delší straně 200 mm12ks
Těsnicí konopí v obalu11ks
Těsnicí kovová vlna11ks
Těsnicí otevřený vak na vodu 750×750 mm4ks
Těsnicí páska 100 mm, 10 m12ks
Těsnicí plachta 900×900×20 mm12ks
Těsnicí tmel 500 g11souprava
Trojcestný ventil1ks
Univerzální armatura na příruby a potrubí11ks
Upevňovací popruh s rychloupínací sponou 50 mm, 10 m22ks
Vázací drát ø 2 mm, 10 m11ks
Vázací lano 15 m22ks
Vázací měděné lanko 16 mm2 50 m na navijáku11ks
Vázací provaz ø 8 mm, 2 m24ks
Ventilové lano na vidlici11ks
Vysokotlaké mycí zařízení11ks
Výtlačný nástavec 52 dlouhý v nejiskřivém provedení11ks
Výtlačný oblouk 90° 52 dlouhý v nejiskřivém provedení11ks
Vytyčovací páska červenobílá 500 m11ks
Záchytné korýtko v nevýbušném provedení12ks
Záchytné lano na vidlici11ks
Záchytné nádoby pevné vložené do jedné sestavy s celkovým objemem 3000 l1ks
Záchytný nafukovací bazén 3×3 m11ks
Záchytný skládací zásobník 3000 l s výpustným ventilem a krycí plachtou 3×3 m12ks
Záchytný trychtýř 400×400×150 mm v nejiskřivém provedení1ks
Záchytný trychtýř ø 250 mm v nejiskřivém provedení1ks
Záchytný žlab z hliníku 480 mm, 1,8 m12ks
Záchytný žlab z měkkého hliníku 480 mm, 1,8 m12ks
Zemnící kolík 500 mm11ks

Doplňující poznámky:

1. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.

2. Lékárnička velikost III je rozšířena o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač úst a popáleninový balíček bez Kendalovy roušky.

3. Podle ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky

15. Technický automobil velmi lehké hmotnostní třídy nemusí být vybaven motorovou řetězovou pilou, motorovou kotoučovou pilou, zdravotními nosítky, lopatou, skříňkou s elektrotechnickým nářadím, záchytnou nádobou o objemu nejméně 101a přenosným žebříkem s dostupnou výškou nejméně 8 m.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 49/2003 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PROTIPLYNOVÉHO AUTOMOBILU

Základní funkce protiplynového automobilu

1. Konstrukce a rozsah požárního příslušenství protiplynového automobilu velmi lehké hmotnostní třídy umožňuje detekci nebezpečných látek a poskytuje o nich potřebné informace.

2. Konstrukce a rozsah požárního příslušenství protiplynového automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy umožňuje

a) převoz, uskladnění a výdej zejména

1) dýchacích přístrojů, ochranných oděvů a detekční techniky,

2) ochranných prostředků pro evakuaci obyvatel ohrožených nebezpečnými látkami,

b) provádění drobných oprav dýchacích přístrojů,

c) dekontaminaci zasahujících hasičů,

d) poskytnutí předlékařské pomoci hasičům,

e) detekci nebezpečných látek.

3. Protiplynové automobily se podle hmotnostní třídy člení na

a) protiplynové automobily nepřevyšující 2000 kg (UL),

b) protiplynové automobily převyšující 2000 kg, avšak nepřevyšující 7500 kg (L),

c) protiplynové automobily převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 14000 kg (M), nebo

d) protiplynové automobily převyšující 14000 kg (S).

Kabina osádky

4. Kabina osádky protiplynového automobilu je vybavena nejméně 2 sedadly.

Podvozek

5. Protiplynový automobil lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je vybaven zařízením pro tažení požárního přívěsu.

Účelová nástavba

6. Úložný prostor účelové nástavby protiplynového automobilu je konstruován tak, aby ho bylo možné dekontaminovat; nevyrábí se z materiálu, který zadržuje nebezpečné chemické látky.

7. Prostor pro drobné opravy dýchacích přístrojů protiplynového automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je vybaven pracovním stolem s úložným prostorem na nářadí, otočnou židlí s aretací k podlaze, osvětlením pracovního stolu a přípravkem na upevnění dýchacího přístroje při opravě nebo čištění.

8. Prostor pro výdej požárního příslušenství v protiplynovém automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je vybaven výdejním pultem, rozložitelným přístřeškem spodchodnou výškou nejméně 2000 mm a osvětlením odpovídajícím úpravě podle bodu 76 přílohy č. 1.

9. Osvětlení účelové nástavby protiplynového automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je zajištěno také zdrojem nezávislým na elektrické soustavě automobilu.

Požární příslušenství

10. Protiplynový automobil je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění požárního příslušenství uvedeného v tabulce.

NázevPočetJednotka
Brašna s kancelářskými potřebami1souprava
Dalekohled1ks
Dekontaminační prostředek v obalu2souprava
Dekontaminační sprcha1ks
Detekční trubičky (15 látek) s nasávacím zařízením1souprava
Detektor výbušné koncentrace par a plynů seřízený na CH41ks
Dopravní kužel2ks
Dýchací přistroj s min. zásobou 1600 l vzduchu 1.10ks
Elektrocentrála 3,5 kW 230 V1ks
Fólie 25 × 4 m polyetylénová4ks
Chemické světlo4ks
Kanystr na vodu min. 5 l1ks
Lékárnička velikost II 2.1ks
Lékárnička velikost III 3.1ks
Náhradní tlaková láhev 1.15ks
Neprůhledná folie 2×2 m4ks
Nepřetlakový protichemický ochranný oděv4ks
Nůž (řezák) na bezpečnostní pásy2ks
Oxymetr1ks
Práškový přenosný hasicí přístroj 27A144B 4.1ks
Práškový přenosný hasicí přistroj 55B 4.1ks
Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 101ks
Pryžová obuv proti vodě 8pár
Přetlakový protichemický ochranný oděv 1.4ks
Pytel velký polyetylénový20ks
Ruční nebo přenosná svítilna v nevýbušném provedení1ks
Ruční svítilna2ks
Rukavice chirurgické12pár
Rukavice proti ropným látkám 1.8pár
Sada pro zjišťování pH1ks
Vysokotlaké mycí zařízení1ks
Vytyčovací kolíky10ks
Vytyčovací páska červenobílá 500 m1ks
Vyváděcí masky nebo evakuační dýchací přístroj10ks
Záchranný kyslíkový přístroj1ks
Záchytný bazén pod dekontaminační sprchu1ks
Zdravotní nosítka1ks

Doplňující poznámky:

1. U protiplynového automobilu velmi lehké hmotnostní třídy podle počtu sedadel

2. Pro protiplynové automobily velmi lehké hmotnostní třídy

3. Lékárnička velikost III je rozšířena o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač úst a popáleninový balíček bez Kendalovy roušky

4. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 49/2003 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY VYPROŠŤOVACÍHO AUTOMOBILU

1. Vyprošťovací automobily se podle hmotnostní třídy člení na

a) vyprošťovací automobily nepřevyšující 14000 kg (M), nebo

b) vyprošťovací automobily převyšující 14000 kg (S).

Základní funkce

2. Konstrukce a rozsah požárního příslušenství vyprošťovacího automobilu umožňuje

a) vyproštění a tažení vozidel i mimo pozemní komunikaci,

b) zvedání břemen jeřábovým výložníkem.

Kabina osádky

3. Kabina osádky je vybavena nejméně 2 sedadly.

Podvozek

4. Vyprošťovací automobil

a) má pohon všech náprav, které jsou vybaveny uzávěrkami diferenciálu nebo obdobným zařízením,

b) jev přední části vybaven lanovým navijákem s tažnou silou nejméně 45 kN,

c) je vybaven zařízením pro tažení požárního přívěsu.

Účelová nástavba

5. Vyprošťovací automobil je vybaven účelovou nástavbou s výložníkem pro zvedání břemen o hmotnosti nejméně 14000 kg.

Požární příslušenství

6. Vyprošťovací automobil je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění požárního příslušenství uvedeného v tabulce.

NázevPočetJednotka
Dopravní kužel2ks
Kladky1sada
Krumpáč2ks
Lékárnička velikost II1ks
Nůž (řezák) na bezpečnostní pásy2ks
Ocelová lana s oky - vyprošťovací1sada
Ochranné rukavice pracovní2pár
Páčidlo s úvazkem1ks
Ploché páčidlo1ks
Požární světlomet1ks
Práškový přenosný hasicí přístroj 27A144B 1.1ks
Přenosné oranžové výstražné zařízení se zdrojem1ks
Ruční svítilna2ks
Rukavice chirurgické12ks
Rýč2ks
Skříňka s nástroji1ks
Spojovací třmeny1sada
Vázací prostředky1sada

Doplňující poznámka:

1. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 49/2003 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY POŽÁRNÍHO KONTEJNERU A POŽÁRNÍHO KONTEJNEROVÉHO NOSIČE

1. Požární kontejner je tvořen kontejnerovým rámem, na kterém je uložena kontejnerová karosérie. Požární kontejner je konstruován tak, aby bylo možné jeho nakládání na požární kontejnerový nosič a skládání z tohoto nosiče jednoramenným podélně uloženým hákovým mechanizmem.

2. U kontejnerového automobilu střední a těžké hmotnostní třídy je závěsné oko kontejnerového rámu požárního kontejneru ve výšce 1570 mm od spodní části tohoto rámu. U kontejnerového automobilu střední hmotnostní třídy, jehož hmotnost nepřesahuje 5000 kg, může být tato výška 1000 mm.

3. Vnitřní výška skříňového kontejneru určeného k pohybu osob je nejméně 1900 mm.

4. Požární kontejner je konstruován tak, aby u

a) skříňového provedení bylo možné jeho bezpečné použití po naložení na požární kontejnerový nosič i po jeho složení na volnou plochu,

b) provedení určeného k odvozu nebezpečných látek bylo možné jeho spolehlivé zajištění proti uvolnění od požárního kontejnerového nosiče při náhlé změně polohy, např. při převrácení.

5. Požární kontejner pro převoz nebezpečných látek je konstruován tak, aby odpovídal Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

6. Požární kontejner je konstruován tak, aby umožňoval zkřížení, které vznikne při najetí požárního kontejnerového nosiče předním kolem a současně diagonálně umístněným zadním kolem na vyvýšeninu vysokou nejméně 200 mm nad úroveň komunikace, při současném zachovám všech jeho funkcí v plném rozsahu.

7. Výstupky na přední stěně požárního kontejneru jsou provedeny tak, aby po stranách kontejnerového rámu přesahovaly délku karosérie na pravé straně nejvíce o 210 mm a na levé straně nejvíce o 130 mm.

8. Hmotnost vybaveného požárního kontejneru nepřekračuje 90 % nosnosti požárního kontejnerového nosiče.

9. Požární kontejner, který je vybaven elektrickým rozvodem o napětí shodném s elektrickým napětím požárního kontejnerového nosiče, je vybaven dvanáctipólovou elektrickou zásuvkou na své přední části vlevo tak, aby propojení s požárním kontejnerovým nosičem bylo přístupné ze země.

10. Požární kontejner vybavený elektrickým rozvodem napojitelným na požární kontejnerový nosič, je na přední stěně v prostoru propojovacího místa vybaven hlavním vypínačem.

11. Propojení požárního kontejneru s požárním kontejnerovým nosičem elektrickým nebo tlakovým rozvodem je provedeno tak, aby bylo možné samočinné odpojení bez poškození při jeho skládání z požárního kontejnerového nosiče.

12. Kontejnerový rám je v zadní spodní části požárního kontejneru vybaven dvěma pojezdovými válci, které svým odvalováním umožňují jeho posunování po ploše, na které stojí požární kontejnerový nosič. Pojezdové válce jsou konstruovány tak, aby umožňovaly pohyb požárního kontejneru, který je přední stranou zavěšen na požárním kontejnerovém nosiči, po pevné ploše v úseku nejméně 100 m, při zatížení požárního kontejneru na 50 % své celkové přípustné hmotnosti, s tím, že hmotnost dosahuje nejméně 3300 kg.

13. Celková vnější výška požárního kontejneru včetně kontejnerového rámu je nejvíce 2500 mm.

14. Největší celkové rozměry požárního kontejneru s požárním kontejnerovým nosičem jsou

a) délka 9500 mm,

b) šířka 2550 mm,

c) výška 4000 mm.

Požární kontejnerový nosič

15. Zadní stěna kabiny osádky požárního kontejnerového nosiče je vybavena nejméně jedním oknem pro přímé optické sledování každé práce s požárním kontejnerem z místa řidiče požárního kontejnerového nosiče.

16. V kabině osádky požárního kontejnerového nosiče je vzorném poli řidiče optická signalizace informující o

a) netransportní poloze kontejnerového nakládacího mechanizmu,

b) netransportní poloze požárního kontejneru,

c) jízdě bez kontejneru.

17. Kabina osádky požárního kontejnerového nosiče je vybavena nejméně 2 sedadly.

18. Hnací náprava požárního kontejnerového nosiče je vybavena uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

19. Požární kontejnerový nosič je vybaven závěsným zařízením pro tažení požárního přívěsu.

20. Požární kontejnerový nosič je konstruován tak, aby umožnil naložit nebo složit požární kontejner

a) jednou osobou z kabiny osádky,

b) při podélném nebo příčném sklonu plochy nejméně 5°,

c) na plochu, která je nejméně 100 mm pod úrovní plochy, na které je požární kontejnerový nosič,

d) bez pomoci cizích zvedacích nebo pomocných prostředků.

21. Výška základní roviny požárního kontejnerového nosiče v nezatíženém stavu měřená v prostoru zadní nápravy u požárního kontejnerového nosiče podle bodu 2 písmeno a) přílohy č. 1 nepřekročí výšku 1400 mm a u požárního kontejnerového nosiče podle bodu 2 písm. b) a c) přílohy č. 1 nepřekročí výšku 1500 mm.

22. Obslužné místo pro obsluhu kontejnerového nakládacího mechanizmu požárního kontejnerového nosiče je umístěno v prostoru řidiče a je konstruováno tak, aby umožňovalo

a) měnit nastavení otáček motoru,

b) ovládat veškeré funkce kontejnerového nakládacího mechanizmu.

23. Vypínání a zapínání pohonu pro kontejnerový nakládací mechanizmus požárního kontejnerového nosiče se provádí samostatným ovládacím prvkem, který je chráněn proti nežádoucímu spuštění.

24. Požární kontejnerový nosič je konstruován tak, aby umožňoval složit požární kontejner a znovu jej naložit na požární kontejnerový nosič do 90 s za obvyklých provozních podmínek podle bodu 12 přílohy č. 1.

25. Požární kontejnerový nosič určený k přepravě kontejnerů o nestejné délce je vybaven zadním nárazníkem v posuvném provedení.

26. V prostoru za kabinou osádky je umístěna dvanáctipólová elektrická zásuvka pro připojení požárního kontejneru.

27. Požární kontejnerový nosič je vybaven osvětlením prostoru pro skládání nebo nakládání požárního kontejneru podle bodu 26 přílohy č. 1.

28. Hák kontejnerového nakládacího mechanizmu, je konstruován tak, aby umožňoval zatížení nejméně 100 kN.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 49/2003 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY POŽÁRNÍHO PŘÍVĚSU

1. Provedení požárního přívěsu přiměřeně odpovídá technickým podmínkám uvedeným v bodech 8, 9, 53, 63, 65, 66, 68, 79, 81, 86, 87, 89, 90, 94, 95 a 96 přílohy č. 1.

2. Jednonápravový požární přivěs je vybaven zařízením ke stabilizaci při jeho odpojení od tažného automobilu.

3. Pokud karosérie požárního přívěsu zakrývá zvláštní výstražné zařízení tažného vozidla je světelná část zvláštního výstražného zařízení modré barvy umístěna na zádi karosérie požárního přívěsu.

4. Kontrolní přístroje, ovládací prvky a signalizační zařízení jednotlivých částí účelové nástavby, které jsou součástí požárního přívěsu, jsou seskupeny do obslužných míst. Ovládány jsou hlavním spínačem. Jejich osvětlení je provedeno tak, aby byly za všech podmínek viditelné ze vzdálenosti 1 m.

5. Uzávěr úložného prostoru je konstruován tak, aby po otevření zůstal v této poloze; uzávěr otevírající se nahoru je v otevřené poloze zajištěn proti samovolnému zavření.

6. Hodnota napětí elektrického rozvodu požárního přívěsu je vyznačena v místě uložení propojovacích prvků.

7. Akumulátorová baterie nebo jiný obnovitelný zdroj, je-li součástí požárního přívěsu, je uzpůsoben k průběžnému dobíjení akumulátorové baterie, nebo obnovování zdroje. Pro tyto účely je součástí požárního přívěsu dobře přístupný, rychle a snadno ovladatelný prvek umístěný v prostoru u přípojné oje.

8. Motor spolu s hnacím ústrojím, který slouží jako zdroj pohonu zařízení na požárním přívěsu, je konstruován tak, aby za stálých provozních podmínek vykazoval stálé provozní parametry po dobu nejméně 4 hodin.

9. Požární přívěs o hmotnosti převyšující 3500 kg určený do soupravy s požárním automobilem vybaveným brzdovou soustavou se zařízením ABS je vybaven zařízením ABS 24.

Požární příslušenství

10. Příslušenstvím požárního přívěsu jsou nejméně dva zakládací klíny. Součástí požárního přívěsu vybaveného pohonnou motorovou jednotkou je dále nejméně jeden práškový přenosný hasicí přístroj s minimální hasicí schopností 8A34B podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost.

Souvislosti

Provádí předpis
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
Je zrušen předpisem
35/2007 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
Ruší
254/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky
Je odkazován z
35/2007 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
49/2003 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
Odkazuje na
49/2003 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
121/2000 Sb. Autorský zákon
254/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.02.2003 - 28.02.2007
0. 28.02.2003 Vyhlášené znění