Vyhláška č. 364/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-364
Částka 122/2003
Platnost od 31.10.2003
Účinnost od 01.01.2004
Aktuální znění 01.01.2004

364

VYHLÁŠKA

ze dne 15. října 2003,

kterou se mění vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 3 písm. d) zákona č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů:


Čl. I

Vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky č. 67/1995 Sb. a vyhlášky č. 325/2000 Sb., se mění takto:

Dosavadní příloha obsahující Sazebník puncovních poplatků se nahrazuje připojenou přílohou obsahující nový Sazebník puncovních poplatků.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Poplatky za úkony Puncovního úřadu podle § 1 objednané před nabytím účinnosti této vyhlášky se vyberou podle dosavadního Sazebníku puncovních poplatků.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Ministr:
Ing. Urban v. r.


Příloha k vyhlášce č. 53/1993 Sb.

SAZEBNÍK PUNCOVNÍCH POPLATKŮ

PoložkaPředmět poplatku
I. Zkoušení ryzosti
a) tuzemské zboží za jeden gram slitiny
01stříbro (Ag)0,50
15za zkoušení jednoho kusu stříbrného zboží však nanejvýš100,-
b) tuzemské a cizí zboží za jeden gram slitiny
02zlato (Au)10,-
03platina (Pt)10,-
c) cizí, staré a opravené zboží za jeden gram slitiny
04stříbro1,-
15za zkoušení jednoho kusu stříbrného zboží však nanejvýš100,-
d) staré a opravené zboží za jeden gram slitiny
05zlato40,-
06platina60,-
Poznámky:
a) poplatek se vybere, i když nedojde k označení předloženého zboží pro závady
v předepsaném stavu nebo ryzosti,
b) u zboží, kde je kombinována slitina s jiným materiálem, se výše poplatku stanoví
na základě kvalifikovaného odhadu hmotnosti drahého kovu, provedeného Puncovním
úřadem,
c) přetřídí-li Puncovní úřad na žádost překladatele položku tuzemského či cizího zboží
na bezvadné a závadné kusy, vybere se poplatek v trojnásobné výši.
II. Úřední označení zboží puncovní značkou nebo jiným způsobem
a) za každý kus zboží
07stříbrného1,-
08zlatého nebo platinového5,-
b) za každé provedení opravy
09doznačení nebo stornu puncovní značky5,-
III. Kvalitativní zjištění kovu
10Ag, Au, Pt, obecný kov - za jedno vyzkoušení30,-
30přirážka k položce 10 za úpravu vzorku tavením70,-
IV. Přibližné určení ryzosti slitin drahých kovů
za každý kus zboží
11stříbro40,-
12zlato60,-
13platina100,-
V. Chemické stanovení ryzosti drahých kovů v mincích, dentálních a registrovaných
klenotnických slitinách
14Ag titračně nebo kupelací60,-
17Au kupelací100,-
19Au a Ag společnou kupelací150,-
20Au ve slitinách s obsahem niklu150,-
21platina a platinové kovy - za každý kov250,-
Poznámky:
a) poplatky za rozhodčí a konečné zkoušky jsou pětinásobné, za zkoušky opakované, trojnásobné
b) poplatky za rozhodčí, opakované a konečné zkoušky nese ta strana, pro kterou je
výsledek zkoušky nepříznivý.
VI. Ostatní analýzy drahých kovů
a) v kovových materiálech
22stanovení stříbra120,-
23stanovení zlata kupelací250,-
16stanovení zlata a stříbra kupelací350,-
18stanovení Au mokrou cestou500,-
24stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov1200,-
b) ve stěrech
25stanovení stříbra500,-
26stanovení zlata700,-
27stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov1500,-
28stanovení platinových kovů v katalyzátoru na nosiči6000,-
47stanovení stříbra v katalyzátoru na nosiči1000,-
c) v roztocích a chemikáliích
48stanovení stříbra400,-
49stanovení zlata600,-
50stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov1200,-
d) stanovení kovů metodou ICP - OES
51jeden kov1000,-
52za každý další kov400,-
e) stanovení alergenního niklu
53stanovení obsahu niklu2000,-
54stanovení úbytku niklu3500,-
f) samostatně prováděné úpravv vzorků
55stanovení sušiny250,-
56stanovení ztráty žíháním250,-
Poznámka:
Poznámky za oddílem V. platí obdobně i pro oddíl VI.
VII. Stanovení ryzosti a hmotnosti drahých kovů včetně ztavení do slitku
31Agdo 100g200,-
32Agnad 100gdo 1000 g600,-
33za každých dalších započatých 1000 g Ag300,-
34Au do 10 g pro účely dědického řízení150,-
35Au nad 10 g do 25 g200,-
29Au nad 25 g do 200 g400,-
36Au nad 200 g do 1000 g800,-
37za každých dalších započatých 1000 g Au400,-
38klenotnické slitiny Pt do 25 g630,-
39ostatní slitiny Pt do 25 g1300,-
VII. Poplatky za ověření zkušebních pomůcek
40zkušební kyselina na Ag a Pt - za každých 50 ml30,-
41kyselina dusičná koncentrovaná a kyseliny na zlato 250/1000
a 333/1000 - za každých 50 ml
15,-
42veškeré druhy lučavky královské - za každých 50 ml25,-
IX. Ostatní poplatky
44vyřízení požadavku na provedení
úkonů souvisejících s přepravou s výjimkou ceny za přepravu
30,-
45vyhledání předmětu při ztrátě potvrzení20,-

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
53/1993 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení
Mění
53/1993 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení
Je odkazován z
53/1993 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení
Odkazuje na
53/1993 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení
19/1993 Sb. Zákon o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2004 Aktuální znění (exportováno 10.04.2021 13:54)
0. 31.10.2003 Vyhlášené znění