Sdělení č. 32/2003 Sb.Sdělení Ústavního soudu o postupu týkajícím se výkladu přípustnosti a lhůty k podání ústavní stížnosti při souběžném podání ústavní stížnosti a mimořádného opravného prostředku s výjimkou obnovy řízení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-32
Částka 10/2003
Platnost od 03.02.2003
Účinnost od 03.02.2003
Aktuální znění 03.02.2003

32

SDĚLENÍ

Ústavního soudu

Plénum Ústavního soudu se s odvoláním na čl. 87 odst. 1 písm. i) Ústavy dohodlo na svých neveřejných zasedáních konaných 14. a 21. ledna 2003, že změní dosavadní většinovou praxi soudců Ústavního soudu připouštějící souběžné podání mimořádného opravného prostředku a ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí obecných soudů, a to s ohledem na názor Evropského soudu pro lidská práva vyslovený v rozhodnutí 2. sekce tohoto soudu z 12. listopadu 2002 ve věci stížnosti č. 46129/99 a v rozhodnutí téže sekce Evropského soudu pro lidská práva z téhož dne ve věci stížnosti č. 47273/99. Napříště budou soudci a senáty Ústavního soudu vykládány přípustnost a lhůta k podávání ústavní stížnosti, o které Ústavní soud rozhoduje podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, v případě jejího souběhu s mimořádnými opravnými prostředky s výjimkou obnovy řízení takto:

1. V případě podání mimořádného opravného prostředku bude ústavní stížnost považována za přípustnou až po rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku s výjimkou rozhodnutí o obnově řízení.

2. Šedesátidenní lhůta k podání ústavní stížnosti počne běžet dnem doručení rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku s výjimkou obnovy řízení bez ohledu na způsob rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Lhůta bude považována za zachovanou i ve vztahu k předchozímu pravomocnému rozhodnutí.

Plénum Ústavního soudu rozhodlo, že toto sdělení bude publikováno ve Sbírce zákonů podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

Předseda Ústavního soudu:
v z. JUDr. Wagnerová v. r.

místopředsedkyně

Souvislosti

Provádí předpis
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
1/1993 Sb. Ústava České republiky
Je odkazován z
316/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
311/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
216/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
215/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
Odkazuje na
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 03.02.2003 Aktuální znění (exportováno 19.06.2021 15:35)
0. 03.02.2003 Vyhlášené znění