Vyhláška č. 308/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-308
Částka 104/2003
Platnost od 22.09.2003
Účinnost od 01.10.2003
Zrušeno k 01.01.2007 (504/2006 Sb.)
Minulé znění 01.07.2006 - 31.12.2006

308

VYHLÁŠKA

ze dne 8. září 2003,

kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 2 odst. 1 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 280/2003 Sb.:


§ 1

(1) Částka potřebná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana stanovená zvláštním právním předpisem1) (dále jen „částka na osobní potřeby“) se pro účely sociální potřebnosti u osob, jejichž zdravotní stav podle doporučení příslušného odborného lékaře vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování, zvyšuje měsíčně:

a) u diety nízkobílkovinnéo 850 Kč,
b) u diety při dialýzeo 850 Kč,
c) u diety pankreatickéo 900 Kč,
d) u diety nízkocholesterolové při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemiio 900 Kč,
e) u diety diabetickéo 1000 Kč,
f) u diety při onemocnění fenylketonuriío 2000 Kč,
g) u diety při onemocnění celiakií o 2400 Kč.

(2) Ve specifických případech zvýšených nákladů na dietní stravování z důvodů diety redukční u těžkých vad pohybového ústrojí, kardiovaskulárních onemocnění nebo těžké otylosti (zpravidla po dobu jednoho roku), diety jaterní, diety výživné u stavů po resekci podstatných části tenkého nebo tlustého střeva, stavů po resekci žaludku, po dobu akutní léčby onkologických onemocnění nebo malnutricí jakékoli etiologie, diety žlučníkové při prokázaných anatomických změnách a při značných funkčních poruchách se zvyšuje částka na osobní potřeby o částku odpovídající typu diety uvedené v odstavci 1 písm. a) až e), se kterou je taková dieta podle vyjádření odborného lékaře z hlediska typu onemocnění srovnatelná.

(3) Pokud zdravotní stav občana vyžaduje více typů dietního stravování, zvyšuje se částka na osobní potřeby pouze jednou, a to o částku odpovídající té z diet předepsaných posuzovanému občanovi, která je nejvyšší.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2003.


Ministr:

Ing. Škromach v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu.
§ 1 nařízení vlády č. 505/2005 Sb., o zvýšení částek životního minima.

Souvislosti

Provádí předpis
482/1991 Sb. Zákon o sociální potřebnosti
Je měněn
270/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 308/2003 Sb., kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování
Je zrušen předpisem
504/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pomoci v hmotné nouzi
Je odkazován z
504/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pomoci v hmotné nouzi
270/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 308/2003 Sb., kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování
Odkazuje na
505/2005 Sb. Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima
333/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
482/1991 Sb. Zákon o sociální potřebnosti
463/1991 Sb. Zákon o životním minimu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.07.2006 - 31.12.2006 270/2006 Sb.
1. 01.10.2003 - 30.06.2006
0. 22.09.2003 Vyhlášené znění