Zákon č. 228/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-228
Částka 79/2003
Platnost od 31.07.2003
Účinnost od 01.01.2004
Aktuální znění 01.01.2004

228

ZÁKON

ze dne 4. července 2003,

kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zbraních

Čl. I

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

"(1) Tento zákon upravuje kategorie střelných zbraní (dále jen "zbraně") a střeliva, podmínky pro nabývání vlastnictví, držení, nošení a používání zbraní nebo střeliva, práva a povinnosti držitelů zbraní nebo střeliva, podmínky pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva a pro provozování střelnic, provádění pyrotechnického průzkumu, provozování informačních systémů v oblasti zbraní a střeliva, sankce a výkon státní správy v oblasti zbraní a střeliva, provozování střelnic a provozování a provádění pyrotechnického průzkumu.".

2. V § 1 odst. 2 se na konci písmene d) slovo "a" zrušuje.

3. V § 1 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

"f) výbušniny vymezené zvláštním právním předpisem3a) (dále jen "výbušnina"), s výjimkou výbušnin vyhledaných pyrotechnickým průzkumem.

3a) § 21 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 2 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) pyrotechnickým průzkumem

1. cílevědomé vyhledávání munice nebo výbušnin prováděné držitelem skupiny zbrojního průkazu F pomocí detekční techniky a jejich identifikace stanoveným postupem, případně jejich vyzvednutí nebo

2. dohled držitele skupiny zbrojního průkazu F při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice nebo výbušnin, který provede identifikaci nalezené munice nebo výbušnin.".

5. V § 16 odst. 1 se za slovo "nošení" vkládají slova "nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu".

6. V § 16 odst. 2 na konci písmene d) se slovo "nebo" zrušuje.

7. V § 16 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem ", nebo" a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) F - k provádění pyrotechnického průzkumu.".

8. V § 17 odst. 2 písm. a) se za slovo "střelivo" vkládají slova "nebo provádět pyrotechnický průzkum, jedná-li se o vydání zbrojního průkazu skupiny F,".

9. V § 17 odst. 2 písm. b) se za slovo "střelivo" vkládají slova "nebo provádět pyrotechnický průzkum, jedná-li se o vydání zbrojního průkazu skupiny F,".

10. V § 19 odst. 1 se slova "skupiny A, D nebo E" nahrazují slovy "skupiny A, D, E nebo F".

11. V § 20 odst. 2 se za slova "skupiny D" vkládají slova "a F".

12. V § 21 nadpis zní: "Odborná způsobilost žadatele o zbrojní průkaz skupiny A až E".

13. V § 21 odst. 1, 3, 6, 8 a 9 se za slovo "průkazu" vkládají slova "skupiny A až E".

14. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

"§ 21a

Odborná způsobilost žadatele o zbrojní průkaz skupiny F

(1) Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F prokazuje odbornou způsobilost před komisí jmenovanou ministrem vnitra složenou ze zástupců navržených ministerstvem, policií, Ministerstvem obrany, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým báňským úřadem.

(2) Zkouška se skládá z teoretické a praktické části.

(3) Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu a ústního pohovoru a žadatel při ní osvědčuje znalost

a) tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,

b) předpisů upravujících nakládání s municí a výbušninami,

c) nauky o munici, výbušninách a detekční technice a

d) zdravotnického minima.

(4) Praktická část zkoušky se skládá z

a) identifikace a stanovení míry nebezpečnosti nevybuchlé munice a výbušniny a jejich detekce,

b) zajišťování místa nálezu nevybuchlé munice a výbušniny,

c) bezpečné manipulace s nevybuchlou municí a výbušninou a

d) likvidace munice a výbušnin.

(5) Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F přihlašuje na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Přihláška obsahuje údaje uvedené v § 17 odst. 1 a podává se u ministerstva, které podané přihlášky eviduje podle data doručení a žadateli oznámí termín a místo konání zkoušky. Oznámení o konání zkoušky musí být žadateli doručeno nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky.

(6) Pokud žadatel při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl, může se ke zkoušce znovu přihlásit za podmínek podle odstavce 5, nejdříve však po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.

(7) Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F hradí žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence skupiny K.

(8) Obsahovou náplň teoretické a praktické části zkoušky a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F stanoví prováděcí právní předpis.".

15. V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Za bezúhonného podle tohoto zákona se v případně žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem porušování předpisu o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, útoku na státní orgán, útoku na veřejného činitele, nedovoleného ozbrojování, vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků, nedovolené výroby a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky, hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení, podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje, válečné krutosti, persekuce obyvatelstva nebo jiným trestným činem spáchaným se zbraní.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

16. V § 23 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Za spolehlivého podle tohoto zákona se v případě žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo

a) byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku výbušnin, nebo

b) vyvíjí nebo podporuje činnost proti zájmům České republiky nebo proti zájmům, k jejichž ochraně se Česká republika zavázala.".

17. V § 27 odst. 1 se na konci písmene c) slovo "nebo" zrušuje.

18. V § 27 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem ", nebo" a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) skupiny F porušil povinnost stanovenou v § 29 odst. 7 písm. a) až h), nebo porušil zákaz stanovený v § 29 odst. 8; o vydání nového zbrojního průkazu skupiny F lze opětovně požádat po uplynutí pěti let od právní moci rozhodnutí o jeho odnětí.".

19. V § 28 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Držitel zbrojního průkazu skupiny F je oprávněn provádět pyrotechnický průzkum pouze jako zaměstnanec nebo podnikatel; pokud munice nebo střelivo nalezené při pyrotechnickém průzkumu ohrožuje bezprostředně život, zdraví nebo majetek, je držitel zbrojního průkazu skupiny F oprávněn provést jejich deaktivaci.".

20. V návětí § 29 odst. 1 se za slovo "průkazu" vkládají slova "skupiny A až E".

21. V § 29 odst. 2 se za slova "skupiny D" vkládají slova "nebo F".

22. V návětí § 29 odst. 3 se za slovo "průkazu" vkládají slova "skupiny A až E".

23. V § 29 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

"(7) Držitel zbrojního průkazu skupiny F je povinen

a) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s nevybuchlou municí nebo výbušninou,

b) vyzvat k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví nebo majetku zjištěnou nevybuchlou municí nebo výbušninou,

c) označit místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny,

d) zajistit místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny před nepovolanými osobami,

e) upozornit osoby zdržující se na místě nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí a vyzvat je k opuštění nebezpečného prostoru,

f) neprodleně ohlásit útvaru policie nález nevybuchlé munice nebo výbušniny,

g) dodržovat podmínky pro zacházení s nevybuchlou municí nebo výbušninou,

h) zabezpečit nalezenou nevybuchlou munici nebo výbušninu před zneužitím, ztrátou nebo odcizením,

i) zabezpečit svůj zbrojní průkaz proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,

j) na výzvu příslušného útvaru policie předložit zbrojní průkaz ke kontrole,

k) neprodleně oznámit příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbrojního průkazu a nalezené nevybuchlé munice nebo výbušniny,

l) provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu za nový, pokud došlo ke změně jména, příjmení nebo místa pobytu držitele zbrojního průkazu, a učinit tak do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklady původní,

m) mít u sebe zbrojní průkaz, jestliže provádí pyrotechnický průzkum nebo vyhledávání nevybuchlé munice nebo výbušniny,

n) na výzvu příslušníka policie se před výkonem činnosti nebo při výkonu činnosti podrobit orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,11)

o) neprodleně zapisovat nálezy nevybuchlé munice nebo výbušniny do evidenční knihy a

p) na vyzvání policie spolupracovat s příslušníky policie při zajišťování nevybuchlé munice nebo výbušniny.

(8) Držitel zbrojního průkazu skupiny F nesmí

a) provádět pyrotechnický průzkum, pokud je jeho schopnost snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků anebo v důsledku nemoci, popřípadě úrazu,

b) manipulovat s nalezenou municí nebo výbušninou v rozporu s tímto zákonem a

c) zneškodňovat nevybuchlou munici nebo výbušninu.".

24. V § 31 se za slova "skupiny zbrojní licence" vkládají slova "nebo k provozování pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro zbrojní licenci skupiny K".

25. V § 31 se na konci písmene i) slovo "a" nahrazuje čárkou.

26. V § 31 se na konci písmene j) tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k) K - provozování pyrotechnického průzkumu.".

27. V § 32 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova "jedná-li se o vydání zbrojní licence skupiny A až J,".

28. V § 33 odst. 1 písm. a) se za slova "nebo F" vkládají slova "nebo v oboru pyrotechnického průzkumu, žádá-li o vydání zbrojní licence skupiny K".

29. V § 38 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Držitel zbrojní licence skupiny K je oprávněn provozovat pyrotechnický průzkum vyhledáváním a identifikací nevybuchlé munice nebo výbušnin a jejich zajištěním.".

30. V § 39 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

"(7) Držitel zbrojní licence skupiny K je povinen

a) zpracovat před zahájením činnosti technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci s nevybuchlou municí a výbušninami a předat jej příslušnému útvaru policie ke schválení,

b) zajistit, aby nalezení nevybuchlé munice nebo výbušniny bylo neprodleně nahlášeno útvaru policie,

c) kontrolovat, zda je nalezení nevybuchlé munice nebo výbušniny nahlášeno policii a zda nalezená nevybuchlá munice nebo výbušnina není používána k jiným účelům, než je uvedeno ve zbrojní licenci, a zda s ní není nakládáno v rozporu s oprávněním uvedeným v § 38 odst. 9,

d) zajistit pyrotechnický průzkum pouze prostřednictvím fyzické osoby, která je k němu v pracovním, členském nebo obdobném poměru a je držitelem zbrojního průkazu skupiny F,

e) neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbrojní licence,

f) na výzvu příslušnému útvaru policie předložit ke kontrole zbrojní licenci, včetně příslušných dokladů,

g) požádat příslušný útvar policie o vydání nové zbrojní licence v případech, kdy došlo ke změně názvu nebo sídla právnické osoby, jména, příjmení nebo místa pobytu fyzické osoby; žádost musí být podána do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen,

h) vést a po dobu 5 let uchovávat dokumentaci obsahující přehled o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin,

i) při nálezu munice nebo výbušniny učinit nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku,

j) provádět do stavebního deníku denní záznamy o provedeném pyrotechnickém průzkumu.

(8) Podrobnosti o náležitostech a o vedení dokumentace obsahující přehled nálezů nevybuchlé munice a výbušnin se stanoví prováděcím právním předpisem.".

31. V § 68 nadpis zní: "Nálezy dokladů, zbraní, munice nebo výbušnin".

32. V § 68 odst. 2 se za slovo "zbraní" vkládají slova ", munici nebo výbušninu".

33. V § 68 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Nevybuchlá munice nebo výbušnina, která byla nalezena v rámci pyrotechnického průzkumu, je majetkem státu určeným k likvidaci nebo k její deaktivaci. Likvidaci nařizuje a provádí policie.".

34. V § 71 odst. 2 se na konci písmene h) slovo "a" nahrazuje čárkou.

35. V § 71 odst. 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j) nalezené nevybuchlé munici nebo výbušninách.".

36. V § 74 odst. 1 se slova "zbraní a střeliva" nahrazují slovy "zbraní, střeliva a pyrotechnického průzkumu".

37. V § 74 odst. 2 v návětí se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slovo "střeliva" se vkládají slova "a pyrotechnického průzkumu".

38. V § 75 odst. 1 se v úvodní části textu slovo "oprávnění" nahrazuje slovem "licencí".

39. V § 75 odst. 2 se na konci písmene b) slovo "a" nahrazuje čárkou.

40. V § 75 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

"d) provádět kontrolu výkonu pyrotechnického průzkumu a

e) zajistit u držitele zbrojní licence skupiny K nalezenou nevybuchlou munici nebo výbušninu, jestliže je neodevzdal policii.".

41. V § 76 odst. 1 písm. a) se za slova "§ 39 odst. 4," vkládají slova "§ 39 odst. 7 písm. d), h) nebo i),".

42. V § 76 odst. 1 písm. b) se za slova "nebo m)" vkládají slova ", § 39 odst. 7 písm. b), c) nebo e)".

43. V § 76 odst. 1 písm. c) se za slova "nebo j)" vkládají slova ", § 39 odst. 7 písm. a), f), g) nebo j)".

44. V § 79 odst. 2 se za slova "§ 21 odst. 9," vkládají slova "§ 21a odst. 8" a za slova "§ 39 odst. 5" se vkládají slova ", § 39 odst. 8".

45. V druhé části přílohy se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

"4. Munice - souhrnné označení pro střelivo, ruční granáty, letecké pumy, reaktivní střely, nálože, miny, torpéda a jiné, zpravidla výbušné předměty, které energii výbušnin využívají buď přímo k vyvolání žádoucího účinku v cíli, zejména ničení, nebo nepřímo k přepravě určitých předmětů na cíl.".

Dosavadní body 4 až 15 se označují jako body 5 až 16.

46. V druhé části přílohy se doplňuje bod 17, který zní:

"17. Nevybuchlá munice - souhrnné označení pro munici, která byla připravena k použití anebo byla použita (například vystřelena, shozena, rozhozena, odpálena, vržena anebo vymetena) a zůstala nevybuchlou například v důsledku selhání iniciačního mechanismu anebo byla konstruována tak, aby vybuchla z jiných příčin (například našlápnutím).".

ČÁST DRUHÁ

Změna živnostenského zákona

Čl. II

V příloze č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 119/2002 Sb., ve skupině 302: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví se za obor živnosti "Provozování střelnic" doplňuje obor živnosti "Provádění pyrotechnického průzkumu", text ve sloupci 2 zní: "a) pyrotechnický průkaz bez rozlišení druhu pyrotechnického oprávnění, b) věk nejméně 21 let", text ve sloupci 4 zní: "Ministerstvo vnitra*)", text ve sloupci 5 zní: "*) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb., zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Souvislosti

Mění
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
Je odkazován z
176/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
171/2018 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
111/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
289/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
193/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
229/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
126/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
267/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
206/2015 Sb. Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
140/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
309/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
303/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
234/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
221/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
199/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
169/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
119/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
53/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
420/2011 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
152/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
427/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
155/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
48/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), jak vyplývá z pozdějších změn
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
230/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
270/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
160/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele
315/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
310/2006 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
214/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
161/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
95/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
58/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
374/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
335/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky
328/2004 Sb. Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu
326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči
257/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
167/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
119/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
438/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Odkazuje na
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
156/2000 Sb. Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
288/1995 Sb. Zákon o střelných zbraních
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
451/1991 Sb. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2004 Aktuální znění (exportováno 19.07.2019 06:29)
0. 31.07.2003 Vyhlášené znění