Vyhláška č. 139/2003 Sb.Vyhláška o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-139
Částka 53/2003
Platnost od 20.05.2003
Účinnost od 01.07.2003
Zrušeno k 01.07.2004 (391/2004 Sb.)
Minulé znění 01.07.2003 - 30.06.2004

139

VYHLÁŠKA

ze dne 27. března 2003

o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 21 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah údajů zahrnutých do vedení evidence

a) vodních toků a jejich povodí, hydrogeologických rajonů a umělých vodních útvarů,

b) množství a jakosti povrchových a podzemních vod,

c) odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích,

d) oblastí povodí,

e) chráněných oblastí přirozené akumulace vod,

f) ochranných pásem vodních zdrojů,

g) zdrojů povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody,

h) citlivých oblastí,

i) zranitelných oblastí,

j) oblastí povrchových vod využívaných ke koupání,

k) vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků,

l) záplavových území a způsob ukládání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy podle § 22 odst. 3 a 4 vodního zákona.

§ 2

Evidence vodních toků a jejich povodí, hydrogeologických rajonů a umělých vodních útvarů

(1) Vodní toky a jejich povodí se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem1) o jejich názvu, číselném identifikátoru vodního toku, délce vodního toku, správci vodního toku a číselném identifikátoru hydrologického povodí.

(2) Vodní toky a jejich povodí jsou v rozsahu údajů podle odstavce 1 vedeny v základní bázi geografických dat České republiky. Zdrojem číslování vodních toků a jejich povodí je hydrologický model sítě vodních toků vytvořený na podkladě základní báze geografických dat České republiky.

(3) Hydrogeologické rajony se evidují v rozsahu údajů o jejich názvu, číselném identifikátoru, správci povodí a hranicích hydrogeologických rajonů stanovených zvláštním právním předpisem.2)

(4) Umělé vodní útvary, kterými se pro účely této vyhlášky rozumí vodní nádrže, se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem3) s výjimkou údajů o hospodaření na vodním díle.

(5) Údaje do informačního systému veřejné správy pro evidenci vodních toků a jejich povodí ukládá Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, pro evidenci umělých vodních útvarů údaje ukládají správci povodí a pro evidenci hydrogeologických rajonů údaje ukládá Český hydrometeorologický ústav.

§ 3

Evidence množství a jakosti povrchových a podzemních vod

(1) Množství povrchové vody se eviduje v rozsahu údajů o celkovém odtoku vody a údajů o přirozeném průtoku vody ve vodním toku ve vybraných vodoměrných stanicích podle výstupů hydrologické bilance množství vody.4)

(2) Jakost povrchové vody se eviduje v rozsahu údajů charakteristických hodnot ukazatelů jakosti povrchové vody, stanovených zvláštním právním předpisem,5) vypočtených z naměřených hodnot ve státní síti profilů sledování jakosti povrchových vod provozované Českým hydrometeorologickým ústavem6) a v rozsahu údajů charakteristických hodnot ukazatelů jakosti povrchové vody vypočtených z hodnot naměřených správci povodí ve vložených profilech na vodních tocích.7)

(3) Množství podzemní vody se eviduje v rozsahu údajů o základním odtoku pro jednotlivé hydrogeologické rajony v rámci oblastí povodí, podle výstupů hydrologické bilance množství vody.7)

(4) Jakost podzemní vody se eviduje v rozsahu údajů charakteristických hodnot ukazatelů jakosti podzemní vody, stanovených zvláštním právním předpisem,8) vypočtených z naměřených hodnot v objektech státní sítě sledování jakosti podzemních vod a v síti sledování pramenů provozované Českým hydrometeorologickým ústavem.6)

(5) Údaje podle odstavců 1 až 4 pro evidenci množství a jakosti povrchových a podzemních vod ze státní sítě profilů sledování jakosti povrchových a podzemních vod a vybraných vodoměrných stanic ukládá do informačního systému veřejné správy Český hydrometeorologický ústav. Údaje podle odstavce 2 pro evidenci jakosti povrchových vod z vložených profilů ukládá do informačního systému veřejné správy příslušný správce povodí.

§ 4

Evidence odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích

(1) Odběry povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích, na které se vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci,9) se evidují v rozsahu údajů pro odběry povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích, stanovených zvláštním právním předpisem.10)

(2) Údaje do informačního systému veřejné správy pro evidenci odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích ukládá správce povodí.

§ 5

Evidence oblastí povodí

(1) Oblasti povodí se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.2)

(2) Údaje pro evidenci oblastí povodí ukládá do informačního systému veřejné správy správce povodí.

§ 6

Evidence chráněných oblastí přirozené akumulace vod

(1) Chráněné oblasti přirozené akumulace vod se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.11)

(2) Údaje pro evidenci chráněných oblastí přirozené akumulace vod ukládá do informačního systému veřejné správy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

§ 7

Evidence ochranných pásem vodních zdrojů

Ochranná pásma vodních zdrojů se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.12)

§ 8

Evidence zdrojů povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody

(1) Zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.13)

(2) Údaje pro evidenci zdrojů povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, ukládá do informačního systému veřejné správy Ministerstvo zemědělství.

§ 9

Evidence citlivých oblastí

(1) Citlivé oblasti se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.14)

(2) Údaje pro evidenci citlivých oblastí ukládá do informačního systému veřejné správy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

§ 10

Evidence zranitelných oblastí

(1) Zranitelné oblasti se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.15)

(2) Údaje pro evidenci zranitelných oblastí ukládá do informačního systému veřejné správy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

§ 11

Evidence oblastí povrchových vod využívaných ke koupání

(1) Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem (§ 34 odst. 1 vodního zákona).

(2) Údaje pro evidenci oblastí povrchových vod využívaných ke koupání ukládá do informačního systému veřejné správy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

§ 12

Evidence vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků

(1) Vodní díla k vodohospodářským melioracím pozemků se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.12)

(2) Údaje pro evidenci vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků ukládá do informačního systému veřejné správy Zemědělská vodohospodářská správa.

§ 13

Evidence záplavových území

(1) Stanovená záplavová území se evidují v rozsahu těchto údajů:

a) název vodního toku,

b) správce vodního toku,

c) číslo hydrologického pořadí,

d) kilometráž počátku a konce úseku vodního toku stanoveného záplavového území,

e) kódy a názvy obcí, na jejichž území jsou stanovena záplavová území,

f) kód vodoprávního úřadu, který stanovil záplavové území,

g) datum a číslo jednací stanovení záplavového území vodoprávním úřadem.

(2) Údaje pro evidenci záplavových území ukládá do informačního systému veřejné správy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

§ 14

Způsob ukládání údajů do informačního systému veřejné správy

(1) Údaje se do informačního systému veřejné správy spravovaného Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí ukládají v takové struktuře, aby všechny jeho části umožnily sdílení dat prostřednictvím stanoveného referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní,16) a to i dálkovým přístupem.

(2) Údaje podle § 2 a § 5až 13 se do informačního systému veřejné správy ukládají průběžně, údaje podle § 3 a 4 se ukládají za předcházející kalendářní rok nejpozději do 30. června běžného roku.


§ 15

Přechodná a závěrečná ustanovení

Není-li vodní tok a jeho povodí veden v rozsahu údajů podle § 2 odst. 1 v základní bázi geografických dat České republiky, lze využít pro zjišťování těchto údajů základní hydrologický model sítě vodních toků, vytvořený na podkladě základní vodohospodářské mapy České republiky v měřítku 1 : 50 000, a to do 31. prosince 2006.

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2003.


Ministr:

Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činnosti související se správou vodních toků.

2) Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí.

3) Příloha č. 4 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.

4) § 3 vyhlášky č. 431/2001 Sb.

5) Příloha č. 2 vyhlášky č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody.

6) § 4 vyhlášky č. 431/2001 Sb.

7) § 5 vyhlášky č. 431/2001 Sb.

8) Příloha č. 1 vyhlášky č. 20/2002 Sb.

9) § 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb.

10) Příloha č. 1 až č. 4 vyhlášky č. 431/2001 Sb.

11) Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy.
Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk – Králíky.
Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvarter řeky Moravy.

12) Příloha č. 1 a č. 3 vyhlášky č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.

13) Bod 2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

14) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

15) Příloha č. 1 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

16) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů.

Souvislosti

Provádí předpis
254/2001 Sb. Vodní zákon
Je měněn
r1/c55/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 139/2003 Sb.
Je zrušen předpisem
391/2004 Sb. Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
Je odkazován z
391/2004 Sb. Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
r1/c55/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 139/2003 Sb.
Odkazuje na
103/2003 Sb. Nařízení o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
61/2003 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
7/2003 Sb. Vyhláška o vodoprávní evidenci
292/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o oblastech povodí
20/2002 Sb. Vyhláška o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
470/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
431/2001 Sb. Vyhláška o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
428/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
254/2001 Sb. Vodní zákon
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
85/1981 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy
10/1979 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky
40/1978 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.07.2003 - 30.06.2004
1. 22.05.2003 - 30.06.2003 r1/c55/2003 Sb.
0. 20.05.2003 Vyhlášené znění