Vyhláška č. 115/2003 Sb.Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-115
Částka 46/2003
Platnost od 25.04.2003
Účinnost od 25.04.2003
Aktuální znění 25.04.2003

115

VYHLÁŠKA

ze dne 22. dubna 2003,

kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda):


§ 1

Sestavování a vedení zvláštních seznamů

(1) Zvláštní seznam oprávněných občanů1) (dále jen "zvláštní seznam") se vede v knize, systémem kartotéky, nebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle stálých volebních okrsků a samostatných volebních okrsků2) (dále jen "okrsek").

(2) Ve zvláštním seznamu se eviduje jméno, popřípadě jména,3) příjmení, datum narození, důvod zápisu do zvláštního seznamu, adresa místa trvalého pobytu zapsaného oprávněného občana4) a číslo okrsku, ve kterém bude hlasovat. V poznámce se uvede, kdo dal k zápisu do zvláštního seznamu podnět.

(3) Zápisy o případných změnách údajů ve zvláštních seznamech podle odstavce 2 provádí obecní úřad, městský úřad, magistrát, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen "obecní úřad") na základě oznámení toho, kdo dal k původnímu zápisu do zvláštního seznamu, popřípadě k jeho předchozí změně podnět.

(4) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu provedené na základě oznámení podle odstavce 3 oznámí obecní úřad v obci, kde byl oprávněný občan zapsán do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu v obci, kde je oprávněný občan zapsán ve stálém seznamu oprávněných občanů5) (dále jen "stálý seznam").

(5) Oprávnění občané zapsaní do zvláštního seznamu z důvodů uvedených v § 5 odst. 2 písm. a), b) a c) zákona o provádění referenda jsou ve výpise ze zvláštního seznamu vedeni na samostatných listech pro každý ústav, objekt nebo zařízení. Výpis ze zvláštního seznamu obsahuje údaje shodné s údaji zvláštního seznamu.

(6) Po uzavření zvláštního seznamu obecní úřad již změny údajů podle odstavce 3 neprovádí. Poznatky odůvodňující změny údajů došlé po uzavření zvláštního seznamu předá obecní úřad okrskové komisi.

(7) Oprávněný občan, který není zapsán ve stálém seznamu ani ve zvláštním seznamu a dostaví se ve dnech konání referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii (dále jen "referendum") do místnosti pro hlasování, bude po předložení hlasovacího průkazu zapsán okrskovou komisí do výpisu ze zvláštního seznamu.

(8) Dostaví-li se do místnosti pro hlasování oprávněný občan, u něhož je ve výpisu ze stálého seznamu poznámka, že je zapsán ve zvláštním seznamu, okrsková komise tuto poznámku zruší, prokáže-li se, že v okrsku, kde je zapsán ve výpisu ze zvláštního seznamu, nehlasoval a že byl tento zápis zrušen.

§ 2

Úschova hlasovacích lístků a jiných dokumentů o provádění referenda

(1) Obecní úřad před konáním referenda zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, obálek a tiskopisů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno jejich zneužití, zničení nebo odcizení.

(2) Obecní úřad převezme veškerou dokumentaci referenda s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování v okrsku od okrskových komisí.6) Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová do vyhlášení výsledků referenda prezidentem republiky ve Sbírce zákonů, popřípadě do vyhlášení nálezu Ústavního soudu, kterým tento soud rozhodl, že postup při provádění referenda nebyl v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii nebo zákonem vydaným k jeho provedení. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 nepoužité hlasovací lístky pro referendum; ostatní hlasovací lístky zničí.

(3) Pověřený obecní úřad,7) v hlavním městě Praze úřad městské části, ve městech Brno, Ostrava, Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu, uschová ostatní dokumentaci týkající se referenda.

(4) Dokumentace o finančních nákladech na referendum se uloží odděleně od ostatní dokumentace.

(5) Pro dokumentaci týkající se konání referenda se stanoví tyto skartační znaky a lhůty:

a) skartační znak A pro hlasovací lístky, zápisy o průběhu a výsledku hlasování; skartační lhůta se stanoví na dobu 10 let,

b) skartační znak V pro další dokumentace; skartační lhůta se stanoví na dobu 5 let.

(6) Po uplynutí skartační lhůty se postupuje podle zvláštních právních předpisů.8)

§ 3

Vzory dokumentů potřebných pro provádění referenda

(1) Pro referendum jsou v příloze č. 1 této vyhlášky stanoveny vzory pro:

1. Zvláštní seznam

2. Oznámení o době a místě konání referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii

3. Slib zapisovatele a členů okrskové komise

4. Hlasovací lístek

5. Hlasovací průkaz

6. Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování v okrsku Českým statistickým úřadem.

(2) Pro referendum jsou v příloze č. 2 této vyhlášky stanoveny vzory tiskopisů pro:

1a. Průkaz člena okrskové komise

1b. Průkaz zapisovatele okrskové komise

2. Zápis o průběhu a výsledku hlasování v okrsku.

(3) Pokud okrsková komise využije programového vybavení dodaného Českým statistickým úřadem,9) nahrazují tiskové výstupy z tohoto programu tiskopisy podle odstavce 2 bodu 2.

§ 4

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové komise, způsob její úhrady a výplaty

(1) Při provádění referenda přísluší členovi okrskové komise za výkon funkce zvláštní odměna10) ve výši 800 Kč a předsedovi okrskové komise ve výši 1 000 Kč.

(2) Zvláštní odměnu podle odstavce 1 předsedovi a ostatním členům okrskových komisí vyplatí do 30 kalendářních dnů po ukončení činnosti okrskové komise11) obecní úřad. V případě, že se člen okrskové komise nebo předseda všech jednání komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši zvláštní odměny stanovenou podle odstavce 1 krátí v poměru podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové komise.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Gross v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 115/2003 Sb.

Vzor 1

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 115/2003 Sb.

Poznámky pod čarou

1) § 5 zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda).

2) § 26 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

3) § 61 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

4) § 3 odst. 1 zákona č. 114/2003 Sb.

5) § 5 zákona č. 114/2003 Sb.

6) § 33 odst. 5 zákona č. 114/2003 Sb.

7) § 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

8) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.

9) § 13 zákona č. 114/2003 Sb.

10) § 36 zákona č. 114/2003 Sb.

11) § 39 zákona č. 114/2003 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
114/2003 Sb. Zákon o provádění referenda
Je odkazován z
115/2003 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o provádění referenda o přistoupení ČR k Evropské unii
Odkazuje na
115/2003 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o provádění referenda o přistoupení ČR k Evropské unii
114/2003 Sb. Zákon o provádění referenda
314/2002 Sb. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení
327/1991 Sb. Ústavní zákon o referendu
117/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení
97/1974 Sb. Zákon České národní rady o archivnictví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 25.04.2003 Aktuální znění (exportováno 13.08.2020 19:29)
0. 25.04.2003 Vyhlášené znění