Vyhláška č. 80/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-80
Částka 35/2002
Platnost od 05.03.2002
Účinnost od 05.03.2002
Vyhlášené znění 05.03.2002

80

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 15. února 2002,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., (dále jen "zákon"), v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. c) zákona a v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí podle § 92 odst. 1 písm. d) zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(1) Zvláštní seznam voličů (dále jen "zvláštní seznam")1) vede v knize nebo systémem kartotéky anebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle volebních okrsků nebo zvláštních volebních okrsků obecní úřad, městský úřad, magistrát územně nečleněného města se zvláštním postavením, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného města se zvláštním postavením, úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen "obecní úřad") a zastupitelský a konzulární úřad České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen "zastupitelský úřad"). Vzory zvláštních seznamů vedených obecním úřadem a zastupitelským úřadem jsou uvedeny v příloze č. 1.

1) § 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 61/2001 Sb. a zákona č. 37/2002 Sb.".

2. V § 1 odst. 2 se za slova "Ve zvláštním seznamu" vkládají slova "vedeném obecním úřadem", za slovo "jméno" se vkládají slova " , popřípadě jména," a slova "rodné číslo" se nahrazují slovy "datum narození".

3. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"(3) Ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem se eviduje číslo volebního okrsku, ve kterém bude volič volit, jeho jméno, popřípadě jména,1a) příjmení a bydliště voliče, který nebydlí na území České republiky, popřípadě trvalý pobyt voliče hlasujícího na voličský průkaz; není-li uvedeno rodné číslo, uvede se rodné příjmení, datum a místo narození, stát narození a pohlaví voliče.

1a) § 61 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.".

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.

4. V § 1 nově označeném odstavci 5 se v první větě číslovka "3" nahrazuje číslovkou "4" a na konci odstavce se doplňují tyto věty: "Obecní úřad u takového voliče uvede poznámku, že byl vyškrtnut z důvodu své žádosti o zápis do zvláštního seznamu na zastupitelském úřadě v souvislosti s volbami do Parlamentu České republiky. Tuto poznámku uvede též ve výpisu ze stálého seznamu voličů pro okrskovou volební komisi.".

5. V § 1 nově označeném odstavci 6 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "Obdobně postupuje při uzavírání zvláštního seznamu zastupitelský úřad, který výpisy z něj poté předá zvláštním okrskovým volebním komisím.".

6. V § 1 nově označený odstavec 8 zní:

"(8) Státní občan České republiky, který má bydliště mimo území České republiky a dostaví se

a) ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny do volební místnosti, bude po předložení voličského průkazu zapsán okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrskovou volební komisí do výpisu ze zvláštního seznamu,

b) ve dnech voleb do Senátu do volební místnosti na území České republiky, bude po předložení voličského průkazu zapsán okrskovou volební komisí do výpisu ze zvláštního seznamu.".

Poznámka pod čarou č. 3) se zrušuje.

7. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova "obvodní úřady" nahrazují slovy "úřady městských částí".

8. V § 4 odst. 1 a 2 se před číslo "45" vkládá slovo "nejpozději".

9. V § 5 odst. 2 se za slova "nezávislých kandidátů," vkládají slova "doplní do něj kód údaje o pohlaví kandidáta,".

10. V § 6 odst. 1 bodu 1 se na konci doplňují slova "(1a, 1b)".

11. V § 6 odst. 1 bodu 2 se na konci doplňují slova "(2a, 2b)".

12. V § 6 odst. 2 se zrušuje bod 7 a v bodě 6 na konci se doplňuje tečka.

13. V § 8 odst. 2 větě druhé se slova "Obvodní úřad v Praze 1" nahrazují slovy "Úřad městské části Praha 1".

14. V § 12 odst. 1 větě druhé se slova "v týž den" nahrazují slovy "v tytéž dny".

15. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní:

"§ 14a

Dnem voleb se podle této vyhlášky rozumí první den voleb.".

16. V příloze č. 1 vzor 1a. zní:

„Vzor 1a.
Zvláštní seznam voličů vedený obecním úřadem
„Vzor 1a. Zvláštní seznam voličů vedený obecním úřadem

17. V příloze č.1 vzor 1b. zní:

„Vzor 1b.
Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem
„Vzor 1b. Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem

18. V příloze č. 1 vzor 2a. zní:

„Vzor 2a.
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
„Vzor 2a. OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb

19. V příloze č. 1 vzor 2b. zní:

„Vzor 2b.
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
„Vzor 2b. OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

20. V příloze č. 1 vzoru 4. v nadpisu se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech".

21. V příloze č. 1 vzoru 4. v části Přílohy se slovo "kauce" nahrazuje slovy "příspěvku na volební náklady".

22. V příloze č. 1 Příloze ke vzoru 4. v nadpisu se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech".

23. V příloze č. 1 vzor 5. zní:

„Vzor 5.
HLASOVACÍ LÍSTEK
„Vzor 5. HLASOVACÍ LÍSTEK

24. V příloze č. 1 vzoru 6. v nadpisu se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech".

25. V příloze č. 1 Příloze ke vzoru 6. č. 2 úvodní větě se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech".

26. V příloze č. 1 Příloze ke vzoru 6. č. 3 úvodní větě se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech".

27. V příloze č. 1 vzoru 7. se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech".

28. V příloze č. 1 vzor 8. zní:

„Vzor 8.
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR VE VOLEBNÍM KRAJI
„Vzor 8. ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR VE VOLEBNÍM KRAJI

29. V příloze č. 1 vzor 9. zní:

„Vzor 9.
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR VE VOLEBNÍM OBVODU
„Vzor 9. ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR VE VOLEBNÍM OBVODU

30. V příloze č. 1 vzoru 14. úvodní větě se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech".

31. V příloze č. 1 vzoru 15. úvodní větě se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech".

32. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 1 zní:

„Vzor tiskopisu 1
VOLIČSKÝ PRŮKAZ
„Vzor tiskopisu 1 VOLIČSKÝ PRŮKAZ

33. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 2 zní:

„Vzor tiskopisu 2
PRŮKAZ člena okrskové (zvláštní okrskové) volební komise
„Vzor tiskopisu 2 PRŮKAZ člena okrskové (zvláštní okrskové) volební komise

34. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 3 zní:

„Vzor tiskopisu 3
PRŮKAZ zapisovatele okrskové (zvláštní okrskové) volební komise
„Vzor tiskopisu 3 PRŮKAZ zapisovatele okrskové (zvláštní okrskové) volební komise

35. V příloze č. 2 vzor tiskopisu č. 4a zní:

„Vzor tiskopisu 4a
ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
„Vzor tiskopisu 4a ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

36. V příloze č. 2 Příloha ke vzoru tiskopisu 4a zní:

„Príloha ke vzoru tiskopisu 4a
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE VOLEBNÍM OKRSKU
„Príloha ke vzoru tiskopisu 4a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE VOLEBNÍM OKRSKU

37. V příloze č. 2 vzor tiskopisu č. 4b zní:

„Vzor tiskopisu 4b
ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU
„Vzor tiskopisu 4b ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU

38. V příloze č. 2 Příloha ke vzoru tiskopisu č. 4b zní:

„Příloha ke vzoru tiskopisu 4b
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU
„Příloha ke vzoru tiskopisu 4b VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU

39. V příloze č. 2 vzor tiskopisu č. 5 zní:

„Vzor tiskopisu 5
ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
„Vzor tiskopisu 5 ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

40. V příloze č. 2 se vzor tiskopisu č. 7 zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Gross v. r.

Souvislosti

Mění
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR
Odkazuje na
37/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb.
61/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR
204/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
243/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 85 třetí věty č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.03.2002 Aktuální znění (exportováno 20.09.2020 13:43)
0. 05.03.2002 Vyhlášené znění