Nařízení vlády č. 550/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro vývoz selat a jatečných prasat a z nich vyrobeného vepřového masa

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-550
Částka 191/2002
Platnost od 31.12.2002
Účinnost od 31.12.2002
Zrušeno k 25.11.2004 (579/2004 Sb.)
Minulé znění 31.12.2002 - 24.11.2004

550

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. prosince 2002,

kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro vývoz selat a jatečných prasat a z nich vyrobeného vepřového masa

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu):


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") může při splnění podmínek stanovených tímto nařízením poskytnout fyzickým nebo právnickým osobám subvence při vývozu jatečných prasat a z nich vyrobeného vepřového masa v kategoriích uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "jatečná prasata") a při vývozu živých prasat s hmotností menší než 50 kg (dále jen "selata"), jde-li o jatečná prasata a selata z domácí produkce.

(2) Fond stanoví

a) období, ve kterém bude subvencovaný vývoz selat a jatečných prasat uskutečňován, a to na základě možnosti umístit množství selat a jatečných prasat podle písmene b) na zahraničních trzích,

b) celkové množství selat a jatečných prasat, přepočtené na živou hmotnost (dále jen "živá hmotnost"), pro jehož vývoz lze v období podle písmena a) poskytnout subvenci; toto množství se stanoví na základě bilance výroby a prodeje selat a jatečných prasat za 3 uplynulé kalendářní měsíce a na základě bilance předpokládané výroby a prodeje selat a jatečných prasat za 6 následujících kalendářních měsíců, a to s ohledem na rozpočtové možnosti Fondu,

c) cenu, kterou je příjemce subvence povinen do 30 dnů uhradit dodavateli nejméně za každý dodaný 1 kilogram živé hmotnosti selat nebo jatečných prasat, a to s ohledem na potřebu zabránit poklesu ceny selat nebo jatečných prasat a na rozpočtové možnosti Fondu, a v souladu s mezinárodními závazky České republiky,

d) lhůtu, v níž lze podat žádost o poskytnutí subvence v požadované výši pro vývoz selat a jatečných prasat (dále jen "žádost").

(3) Podmínky podle odstavce 2 písm. b) až d) stanoví Fond pro každé období stanovené podle odstavce 2 písm. a) a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup a nejméně v jednom celostátním deníku vždy nejpozději 5 dnů před termínem, do kterého lze podat žádost podle odstavce 2 písm. d).

(4) Pro přepočet jednotlivých kategorií jatečných prasat nebo pro přepočet selat na živou hmotnost se použijí koeficienty uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Žádost

(1) Fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel") může podat Fondu žádost, pokud

a) má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, a jde-li o zahraničního žadatele, pokud doloží, že oprávněně podniká na území České republiky,

b) doloží k datu podání žádosti účetními, popřípadě celními doklady, že ve 12 kalendářních měsících bezprostředně předcházejících měsíci, ve kterém podala žádost, vyvezla nejméně 100 tun na živou hmotnost přepočteného zboží uvedeného v celním sazebníku pod skupinami 0102, 0103, 0201, 0202, 0203 nebo 0207,

c) požádá o subvenci pro vývoz nejméně 50 tun na živou hmotnost přepočtených jatečných prasat nebo 1000 kusů selat,

d) má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu, Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, finančnímu úřadu, dále závazky vzniklé v souvislosti s podporami poskytnutými do zemědělství a má vypořádány splatné závazky za dodaná jatečná prasata nebo selata se všemi dodavateli,

e) není v likvidaci a na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs.

(2) Náležitosti žádosti obsahuje vzor žádosti uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Splnění podmínek stanovených v odstavci 1 písm. d) a e) žadatel stvrzuje čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v bodu 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení. K žádosti žadatel přiloží platnou úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, popřípadě platnou úředně ověřenou kopii živnostenského listu.

(3) V žádosti žadatel uvede množství živé hmotnosti selat nebo jatečných prasat, pro jejichž vývoz požaduje subvenci, spolu s návrhem výše požadované subvence pro vývoz.

(4) Žádost lze doručit Fondu nejpozději ve lhůtě stanovené Fondem [§ 1 odst. 2 písm. d)].

§ 3

Posouzení žádosti

(1) Fond přezkoumá doručené žádosti žadatelů z hlediska, zda

a) žádost je podána ve stanovené lhůtě,

b) žadatel splňuje podmínky podle § 2 odst. 1,

c) žádost je doložena doklady podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 2 odst. 2 a zda je vyplněna úplně.

(2) Zjistí-li Fond, že některá z podmínek uvedených v odstavci 1 není splněna, žádost zamítne a tuto skutečnost žadateli písemně oznámí s udáním důvodu zamítnutí.

(3) Nezamítnuté žádosti podle odstavce 2 Fond seřadí podle požadované výše subvence od žádosti s nejnižší subvencí po žádost s nejvyšší subvencí.

(4) Fond navrhne žadatelům uzavření smlouvy o poskytnutí subvence pro vývoz selat nebo jatečných prasat(dále jen "smlouva"), a to postupně na základě vyhodnoceného pořadí podle odstavce 3 až do naplnění celkového množství selat nebo jatečných prasat stanoveného podle § 1 odst. 2 písm. b).

§ 4

Smlouva o poskytnutí subvence

(1) Fond uzavře s příjemcem subvence smlouvu na období stanovené podle § 1 odst. 2 písm. a).

(2) Smlouva obsahuje vždy

a) stanovení množství selat nebo jatečných prasat přepočtené na živou hmotnost, pro jehož vývoz Fond poskytne subvenci ve výši uvedené příjemcem subvence v žádosti,

b) závazek příjemce subvence uskutečnit vývoz množství selat nebo jatečných prasat stanoveného podle písmene a) v období stanoveném podle § 1 odst. 2 písm. a),

c) závazek příjemce vrátit subvenci, pokud nedodrží smluvní podmínky nebo uvede nepravdivé údaje v žádosti,

d) závazek příjemce subvence nedovážet do České republiky v období stanoveném v § 1 odst. 2 písm. a) zboží uvedené v celním sazebníku pod skupinou 0103 nebo 0203,

e) závazek příjemce subvence nakoupit od dodavatelů selata nebo jatečná prasata v množství, pro jehož vývoz má být poskytnuta subvence, a uhradit dodavatelům do 30 dnů ode dne uskutečnění dodávky v průběhu období podle § 1 odst. 2 za každý 1 kg takto nakoupených selat nebo jatečných prasat cenu stanovenou pro toto období podle § 1 odst. 2 písm. c),

f) stanovení lhůty, po kterou musí příjemce subvence uchovávat doklady prokazující splnění podmínek pro poskytnutí subvence,

g) výhradu Fondu odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních podmínek nebo při zjištění nepravdivých údajů v žádosti.

§ 5

Poskytování subvence

(1) Fond poskytne subvenci pro vývoz každého 1 kg jatečných prasat nebo selat až do množství sjednaného ve smlouvě podle § 4 odst. 2 písm. a), a to do 21 dnů ode dne předložení dokladů prokazujících splnění smluvních podmínek poskytnutí subvence pro vývoz.

(2) Fond poskytne subvenci pouze při vývozu selat nebo jatečných prasat do států, do kterých lze subvencovaný vývoz selat a jatečných prasat uskutečnit v souladu s mezinárodní smlouvou,1) jíž je Česká republika vázána.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například Středoevropská dohoda o volném obchodu uzavřená mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou, uveřejněná pod č. 54/1995 Sb., v platném znění, Smlouva o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, uveřejněná pod č. 237/1993 Sb., Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, uveřejněná pod č. 7/1995 Sb., v platném znění.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 550/2002 Sb.

Kategorie jatečných prasat, u nichž může Fond poskytnout subvenci pro vývoz, a koeficienty přepočtu selat a jatečných prasat na živou hmotnost

1. Jatečná prasata s průměrnou nákupní hmotností nejméně 85 kg přepočtená na živou hmotnost koeficientem 1.

2. Vepřové půlky v exportní úpravě zchlazené přepočtené na živou hmotnost jatečných prasat koeficientem 1,41.

3. Vepřové půlky v exportní úpravě zmrazené přepočtené na živou hmotnost jatečných prasat přepočtené koeficientem 1,44.

4. Selata přepočtená na živou hmotnost koeficientem 1.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 550/2002 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
Je zrušen předpisem
579/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu vývozu některých zemědělských produktů
Je odkazován z
579/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu vývozu některých zemědělských produktů
550/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro vývoz selat a jatečných prasat a z nich vyrobeného vepřového masa
Odkazuje na
550/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro vývoz selat a jatečných prasat a z nich vyrobeného vepřového masa
54/1995 Sb. Středoevropská dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou
7/1995 Sb. Evropská dohoda zakládající přidružení mezi ČR a Evropskými společenstvími
237/1993 Sb. Smlouva o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.12.2002 - 24.11.2004
0. 31.12.2002 Vyhlášené znění