Vyhláška č. 540/2002 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-540
Částka 187/2002
Platnost od 31.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zrušeno k 01.02.2008 (3/2008 Sb.)
Minulé znění 13.04.2007 - 31.01.2008

540

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2002,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv, jiných majetkových hodnot a služeb.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) halou stavba o jednom nebo více podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru minimálně 400 m3, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby; za svislé konstrukce vymezující vnitřní volné prostory se nepovažují vnitřní samostatné podpěrné tyčové prvky (sloupy, pilíře) a svislé konstrukce nedosahující výšky 1,7 m; zastavěná plocha haly činí nejméně 150 m2. Způsob měření a výpočtu výměr je uveden v příloze č. 1,

b) vedlejší stavbou stavba, která tvoří příslušenství1) stavby hlavní nebo doplňuje užívání pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 100 m2; vedlejší stavbou není garáž a zahrádkářská chata,

c) stářím stavby počet let, který uplynul od roku, v němž nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, do roku, ke kterému se ocenění provádí, v případech, kdy došlo k užívání stavby dříve, počítá se její stáří od roku, v němž se prokazatelně započalo s užíváním stavby. Nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se od roku zjištěného z jiného dokladu, a není-li k dispozici ani ten, určí se odhadem,

d) rybníkem vodní nádrž se zemní hrází, s přirozeným nebo zahloubeným dnem a s hloubkou vody u výpustního zařízení při normální hladině ve vegetačním období 0,5 m a výše,

e) malou vodní nádrží nádrž s objemem do 2 milionů m3 po hladinu ovladatelného prostoru, s největší hloubkou 9 m, měřeno na pevné dno; stoletý průtok v profilu hráze do 60 m3/s nebo u nádrží s umělým přívodem vody nesmí přesáhnout součet stoletého průtoku z vlastní vodní nádrže a kapacity přivaděče,

f) velkou vodní nádrží nádrž s objemem nad 2 miliony m3 po hladinu ovladatelného prostoru nebo s větší hloubkou než 9 m, měřeno na pevné dno a se stoletým průtokem v profilu hráze nad 60 m3/s,

g) ostatní vodní nádrží zejména jezero, tůň a zatopený lom, pískovna a důlní propadlina, a dále i vodní nádrž s hloubkou vody u výpustního zařízení při normální hladině ve vegetačním období menší než 0,5 m,

h) stavbou pro rodinnou rekreaci1a)

1. rekreační chata s obestavěným prostorem maximálně 360 m3 a se zastavěnou plochou maximálně 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví,

2. zahrádkářská chata s obestavěným prostorem maximálně 110 m3 a zastavěnou plochou maximálně 25 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví,

3. rekreační domek v zastavěném území obce se zastavěnou plochou maximálně 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může mít nejvýše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a podkroví a jedno podzemní podlaží,

4. rekreační chalupa, kterou je stavba, u níž byl původní účel užití stavby změněn na stavbu pro rodinnou rekreaci,

i) souborem staveb vzájemně provozně a ekonomicky související stavby ve vlastnictví stejné právnické nebo fyzické osoby, které netvoří příslušenství k jiným stavbám, a jejich příslušenství,

j) počtem obyvatel obce ke dni ocenění počet obyvatel podle stavu uveřejněného Českým statistickým úřadem v Malém lexikonu obcí České republiky, který je aktuální v období počínajícím prvým dnem druhého měsíce po jeho vydání. Za prvý měsíc se považuje měsíc následující po dni vydání. Při změně územní struktury ke dni ocenění se vychází z počtu obyvatel obce aktuálního ke dni ocenění,

k) funkčním celkem soubor nemovitostí tvořený pozemkem zastavěným stavbou, která je věcí nemovitou a souvisejícím jedním nebo více společně užívanými pozemky, zpravidla pod společným oplocením, popřípadě vyplývá-li jejich funkční spojení z územního rozhodnutí1b), stavebního povolení1c) nebo kolaudačního rozhodnutí1d). Ve funkčním celku může být i více zastavěných pozemků.

ČÁST DRUHÁ

OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM, KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU A POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM

HLAVA I

OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM

§ 3

Budova a hala

(1) Jako budova [§ 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona] a hala se oceňuje stavba, kterou nelze zařadit podle účelu jejího užití mezi stavby oceňované podle § 4 až 11.

(2) Cena budovy a haly se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou za m3 stanovenou v závislosti na účelu užití a upravenou podle odstavce 3.

(3) Základní cena budovy a haly uvedená v přílohách č. 2 a 3 se násobí koeficienty K1 až K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x Ki x Kp,

kde

ZCU..... základní cena upravená,

ZC ....... základní cena podle přílohy č. 2 nebo č. 3,

K1 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4,

K2 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části, se vypočte podle vzorce

kde

0,92 a 6,60 jsou konstanty,

PZP... průměrná zastavěná plocha (m2),

K3 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části podle vzorce

kde

ν.... je průměrná výška podlaží v metrech, 2,10; 2,80; 0,30 a 0,60 jsou konstanty,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 x ṉ),

kde

0,54 je konstanta,

ṉ.... součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 1 pro budovy a v tabulce č. 2 pro haly, s nadstandardním vybavením, snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjištěných z uvedených tabulek.

Dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce
kde CK ... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč)
OP ... obestavěný prostor budovy nebo haly (m3)
ZC ... základní cena uvedená v příloze č. 2 nebo 3 (Kč/m3)
K1, K2, K3 ... koeficienty uvedené výše K5,
Ki ... koeficienty uvedené dále.
Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění, a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,

b) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 14, vynásobí se její stanovený objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;

K5............ koeficient polohový podle přílohy č. 13,

Ki............. koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00),

Kp............ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.

(4) Podzemní budova a podzemní hala se oceňuje podle § 16.

§ 4

Inženýrská a speciální pozemní stavba

Cena inženýrské a speciální pozemní stavby, kromě stavby rybníka a malé vodní nádrže, se zjistí vynásobením počtu příslušné měrné jednotky (m3, m2, m, kus nebo hektar) základní cenou uvedenou v příloze č. 5 a násobí se koeficienty K5 z přílohy č. 13, Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36.

§ 5

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek

(1) Cena rodinného domu,2) rekreační chalupy a rekreačního domku se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 6 stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.

(2) Základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedená v příloze č. 6 se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp,

kde

ZCU..... základní cena upravená,

ZC ....... základní cena podle přílohy č. 6,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 x ṉ),

kde

0,54 je konstanta,

ṉ.... součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 3, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce

kde

CK ... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč)

OP ... obestavěný prostor rodinného domu, rekreační chalupy, rekreačního domku (m3)

ZC ... základní cena popřípadě vynásobená koeficienty podle přílohy č. 6 (Kč/m3)

K5, Ki ... koeficienty uvedené dále.

Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění.

Dále platí postup uvedený u definice n v § 3 odst. 3 písm. b).

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;

K5 ........ koeficient polohový podle přílohy č. 13;

Ki ......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00);

Kp ........ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.

(3) Je-li rodinný dům užíván i k jiným účelům než k bydlení v rozsahu, který nemění charakter jeho užívání, ocení se celá stavba jako rodinný dům. Jestliže dojde ke změně charakteru užívání, stavba se ocení podle § 3.

(4) Navazující hospodářské části, bez ohledu na to, zda jsou provozně nebo stavebně propojeny s obytnou částí, se ocení na základě skutečného účelu užití podle příslušných ustanovení této vyhlášky, přičemž obytná část, pokud splňuje kritéria rodinného domu, se ocení podle § 5. Koeficienty K1 až K4 se pro hospodářskou část stanoví zvlášť, nezávisle na obytné části.

(5) Při ocenění rekreační chalupy a rekreačního domku, pokud jejich část slouží k jiným účelům, se postupuje obdobně podle odstavců 3 a 4.

§ 6

Rekreační chata a zahrádkářská chata

(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty jejichž základní ceny nejsou uvedeny v příloze č. 17a a cena rozestavěné rekreační chaty a zahrádkářské chaty, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 7 stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.

(2) Základní cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty uvedená v příloze č. 7 se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp,

kde

ZCU..... základní cena upravená,

ZC ....... základní cena podle přílohy č. 7,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 x ṉ),

kde

0,54 je konstanta,

ṉ.... součet objemových podílů konstrukcí

a vybavení, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 4, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce

kde

CK ... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),

OP ... obestavěný prostor rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty (m3),

ZCK ... základní cena popřípadě vynásobená koeficienty podle přílohy č. 7 (Kč/m3),

K5, Ki ... koeficienty uvedené dále.

Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění.

Dále platí postup uvedený u definice n v § 3 odst. 3 písm. b).

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;

K5 ........ koeficient polohový podle přílohy č. 13,

Ki ......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00),

Kp ........ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.

§ 7

Vedlejší stavba

(1) Cena vedlejší stavby se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 8, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.

(2) Základní cena vedlejší stavby uvedená v příloze č. 8 se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp,

kde

ZCU..... základní cena upravená,

ZC ....... základní cena podle přílohy č. 8,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 x ṉ),

kde

0,54 je konstanta,

ṉ.... součet objemových podílů konstrukcí

a vybavení, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 5, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce

kde

CK ... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),

OP ... obestavěný prostor vedlejší stavby (m3),

ZCK ... základní cena popřípadě vynásobená koeficienty podle přílohy č. 8 (Kč/m3),

K5, Ki ... koeficienty uvedené dále.

Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění.

Dále platí postup uvedený u definice n v § 3 odst. 3 písm. b).

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;

K5 ........ koeficient polohový podle přílohy č. 13,

Ki ......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00),

Kp ........ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.

§ 8

Garáž

(1) Cena samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, tvořící příslušenství1) jiné stavby, nebo rozestavěné garáže, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 9, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.

(2) Základní cena garáže uvedená v příloze č. 9 se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp,

kde

ZCU..... základní cena upravená,

ZC ....... základní cena podle přílohy č. 9,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 x ṉ),

kde

0,54 je konstanta,

ṉ.... součet objemových podílů konstrukcí

a vybavení, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 6 s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce

kde

CK ... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),

OP ... obestavěný prostor garáže (m3),

ZCK ... základní cena popřípadě vynásobená koeficienty podle přílohy č. 9 (Kč/m3),

K5, Ki ... koeficienty uvedené dále.

Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění.

Dále platí postup uvedený u definice n v § 3 odst. 3 písm. b).

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;

K5 ........ koeficient polohový podle přílohy č. 13,

Ki ......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00),

Kp ........ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.

(3) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, zjistí se cena garáže podle § 3.

§ 9

Studna

(1) Cena studny se zjistí vynásobením počtu metrů hloubky studny cenou uvedenou v příloze č. 10 a připočte se cena příslušenství. Takto vypočtená cena se vynásobí koeficienty K5 z přílohy č. 13, Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36.

(2) Narážená studna se ocení jako vrtaná studna s vnitřním průměrem do 150 mm.

(3) Vrtaná studna s vnitřním průměrem od 500 mm výše se ocení jako studna kopaná.

(4) Cena studny, která trvale neslouží svému účelu pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou vadu, činí u kopané studny 20 % z ceny zjištěné podle odstavce 1, u vrtané nebo narážené studny je cena nulová.

§ 10

Venkovní úprava

(1) Cena venkovní úpravy se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5 a násobí se koeficienty K5 z přílohy č. 13, Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36. Pokud skutečná konstrukce venkovní úpravy neodpovídá způsobu provedení uvedenému v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5, upraví se základní cena přiměřeně k odchylce a násobí se koeficienty K5 z přílohy č. 13, Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36.

(2) Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 11 na pozemcích ve funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 3 typu J, K podle přílohy č. 2 nebo § 5, popřípadě staveb podle § 7, 8, tvoří-li tyto venkovní úpravy příslušenství k těmto stavbám, se zjistí podle odstavce 1 nebo s výjimkou položek č. 2.5, 2.7, 3.2, 15, 19, 21, 23 přílohy č. 11 zjednodušeným způsobem ve výši 2 až 3,5 % ze zjištěné ceny stavby oceňované podle § 3 typu J, K přílohy č. 2 nebo ve výši 3,5 až 5,0 % ze zjištěné ceny stavby oceňované podle § 5 a z ceny stavby nebo staveb tvořících k nim příslušenství.

(3) Cena venkovní úpravy neuvedená v příloze č. 5 nebo příloze č. 11 se zjistí podle nákladů na pořízení v době oceňování a upraví se koeficientem Kp z přílohy č. 36.

§ 11

Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení

Cena jednotlivých částí hřbitovní stavby se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 12. Cena celé stavby se zjistí jako součet cen jejích jednotlivých částí, s připočtením ceny za montáž a ceny hřbitovního zařízení, násobený koeficienty K5 z přílohy č. 13, Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36.

§ 12

Kulturní památka

Cena stavby, která je kulturní památkou3), se zjistí podle § 3 až 11, § 16 a 17.

§ 13

Byt a nebytový prostor

(1) Cena bytu ve stavbách neuvedených v příloze č. 2 pod typem J, K, nebo rozestavěného bytu a cena nebytového prostoru, které jsou ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů,4) jeho vybavení a příslušenství,1) včetně podílu na společných částech domu5) a jejich vybavení, které jsou stavebně součástí stavby, se zjistí jako podíl z ceny stavby:

a) u rodinného domu vynásobením počtu m2 podlahové plochy oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou za m2 stanovenou podle přílohy č. 6, upravenou podle odstavce 3,

b) v ostatních případech vynásobením počtu m2 podlahové plochy, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou za m2 stanovenou podle typu stavby v přílohách č. 2 a 3 a upravenou podle odstavce 3.

(2) Pro případy uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) platí, že podlahová plocha balkónů se násobí koeficientem 0,17, podlahová plocha teras a sklepů, pokud nejsou místnostmi, koeficientem 0,10.

(3) Základní cena bytu nebo nebytového prostoru uvedená v přílohách č. 2, 3 a 6 se násobí koeficienty K1, K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC x K1 x K4 x K5 x Ki x Kp ,

kde

ZCU ... základní cena upravená,

ZC ... základní cena podle přílohy č. 2, 3 nebo 6,

K1 ... koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4.

U bytu nebo nebytového prostoru v rodinném domě se použije koeficient K1=1,000

K4 ... koeficient vybavení stavby a oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru (podle vybavení bytu nebo nebytového prostoru se hodnotí položky č. 7, 10, 12 až 17, 19 až 26 přílohy č. 6 podle typu stavby u bytů v rodinných domech nebo položky č. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18 až 23, 25, 26 příloh č. 2 a 3 podle typu stavby v ostatních případech, ostatní položky se hodnotí ve vztahu k vybavení stavby) se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 x n),

kde

0,54 je konstanta,

n součet objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v příloze č. 14 v tabulkách č. 1 a 2 s nadstandardním vybavením snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjištěných z uvedených tabulek.

Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 2 nebo 3 nebo 6 uvedena konstrukce, která se v bytu nebo nebytovém prostoru, případně společné části budovy vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce

kde

CK ... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),

PPK ... podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru (m2), jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je součástí oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru nebo celková podlahová plocha všech bytů a nebytových prostorů v budově nebo hale (m2), ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází, jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je společnou částí stavby,

ZC ... základní cena oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru zjištěná podle přílohy č. 2, 3 nebo 6 (Kč/m2),

K1 ... koeficient uvedený výše,

K5, Ki... koeficienty uvedené dále.

Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění. Dále platí postup uvedený u definice n v § 3 odst. 3 písm. b). Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen na základě průkazného zdůvodnění;

K5 ... koeficient polohový podle přílohy č. 13,

Ki ... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00),

Kp ... koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.

(4) Cena příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání, se pro účely ocenění bytu nebo nebytového prostoru vypočte podle příslušných ustanovení vyhlášky a k ceně bytu nebo nebytového prostoru se připočte poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu.5)

§ 14

Rozestavěná stavba

Cena rozestavěné stavby se zjistí podle ustanovení části druhé hlavy první na základě projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, a není-li projektová dokumentace, podle předpokládaného stavu stavby po jejím dokončení a sníží se podle stupně rozestavěnosti o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí, uvedené v příloze č. 14. Pro stavby neuvedené v příloze č. 14 se výše podílů nedokončených konstrukcí zjistí odborným odhadem.

§ 15

Stavba určená k odstranění

(1) Cena stavby, o jejímž odstranění rozhodl soud nebo u které bylo stavebním úřadem nařízeno odstranění6a) případně povoleno odstranění6b) z důvodu špatného technického stavu, se zjistí jako obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění a sníží se o nezbytné náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i o náklady na úpravu terénu.

(2) Cena stavby, k jejímuž odstranění se nevyžaduje povolení stavebního úřadu6c), se zjistí podle odstavce 1 v případě, že jde o stavbu, která je určena k odstranění z důvodu špatného technického stavu.

(3) Převýší-li náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i náklady na úpravu terénu obvyklou cenu použitelného materiálu, je cena stavby nulová.

§ 16

Jiná stavba

Cena stavby, která v této vyhlášce není výslovně uvedena, se zjistí podle výše nákladů, které by byly nutné na její pořízení v místě stavby a v době jejího ocenění, a upraví se koeficientem Kp. Použije-li se ke zjištění ceny cena srovnatelných staveb podle příslušných kritérií této vyhlášky, vynásobí se takto stanovená cena příslušnými koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36 podle skutečného účelu užití oceňované stavby.

§ 17

Stavba bez základů

Stavba, která není spojena se zemí pevným základem,7) se ocení podle příslušných ustanovení této vyhlášky s tím, že zjištěná cena u staveb oceňovaných podle § 3, 5 až 8, nebo § 16, se násobí koeficientem 0,90. Tento koeficient se nepoužije v případě, že chybějící konstrukce základů byla uplatněna při výpočtu koeficientu vybavení stavby K4.

§ 18

Stavba z více konstrukčních systémů

Je-li stavba provedena ze dvou nebo více podstatně odlišných konstrukčních systémů, ocení se odlišné části podle příslušných ustanovení této vyhlášky.

§ 19

Stavba s víceúčelovým užitím

Je-li stavba určena nebo užívána k různým účelům, ocení se podle převažujícího účelu užití, lze-li tento jednoznačně určit, přičemž se nepřihlíží k půdnímu a podkrovnímu prostoru zemědělských staveb užívaných ke skladování zemědělských produktů. Nelze-li účel užití jednoznačně určit, ocení se počet měrných jednotek stavby užívaný ke stejnému účelu základní cenou za měrnou jednotku uvedenou ve vyhlášce podle tohoto účelu užití. Tato základní cena se upraví příslušnými koeficienty, přičemž Ki je vázán na použitou základní cenu. Při rozdílných Kp se použije pro úpravu výsledné ceny Kp nejnižší. Půdní a sklepní prostor, pokud není užíván nebo upraven k užívání pro určitý účel, se rozdělí poměrem objemů obestavěných prostorů užívaných k různým účelům a ocení se cenou uvedenou v této vyhlášce pro daný účel užívání.

§ 20

Opotřebení stavby

(1) Cena zjištěná podle § 3 až 13 se sníží o opotřebení způsobem stanoveným v příloze č. 14.

(2) U rozestavěné stavby narušené povětrnostními nebo jinými vlivy a u jiné stavby uvedené v § 16 se cena sníží o opotřebení přiměřeně.

(3) Při výpočtu opotřebení stavby bez základů se přihlédne k její kratší životnosti oproti nemovité stavbě obdobného charakteru a životnost uvedená v příloze č. 14 se zpravidla sníží o 20 až 40 %.

(4) V případě výskytu radonu8) ve stavbě se stavebním povolením vydaným do 28. února 1991 se cena stavby snižuje po odpočtu opotřebení podle předchozích odstavců o 7 %. Výskyt radonu je nezbytné doložit.

HLAVA II

OCEŇOVÁNÍ STAVEB KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU

§ 21

(1) Je-li pronajata stavba, popřípadě s příslušenstvím a pozemkem, jejíž cena se zjistí nákladovým způsobem podle § 3, jako celek jednomu nebo více nájemcům, ocení se kombinací nákladového a výnosového způsobu.

(2) Je-li pronajata část stavby typu B, F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy č. 2 a typu C, I, J podle přílohy č. 3, popřípadě s příslušenstvím a pozemkem v souladu se svým účelem užití, ocení se taková stavba kombinací nákladového a výnosového způsobu. Nájemné v nepronajatých částech se dopočte ve výši obvyklého nájemného (§ 2 odst. 1 zákona).

(3) Je-li pronajat soubor staveb s příslušenstvím bez pozemků a trvalých porostů obsahující alespoň dvě stavby, jejichž cena se zjistí nákladovým způsobem ocenění podle § 3, jako celek jednomu nebo více nájemcům bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, ocení se soubor staveb jako celek kombinací nákladového a výnosového způsobu.

(4) Slouží-li příslušenství nejen stavbám oceňovaným podle odstavců 1, 2 a 3, ale i stavbám oceňovaným pouze nákladovým způsobem, zahrne se do ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu tehdy, převažuje-li jeho užití spolu se stavbou oceňovanou tímto způsobem, není-li v nájemní smlouvě uvedeno jinak.

(5) Stavby pro energetiku jako jsou kotelny, výměníkové stanice, trafostanice se pro účely ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu posuzují vždy jako stavby oceňované podle § 3 bez ohledu na jejich zastavěnou plochu.

(6) Pokud stavby, které jsou kulturní památkou, splňují podmínky podle odstavce 1 nebo 2 nebo 3, ocení se kombinací nákladového a výnosového způsobu.

(7) Cena staveb uvedených v odstavcích 1 až 3 se zjistí z ceny zjištěné nákladovým způsobem bez koeficientu prodejnosti Kp a ceny stavby zjištěné výnosovým způsobem s tím, že způsob výpočtu ceny je stanoven v příloze č. 15a v tabulce č. 2 podle zatřídění do skupiny podle tabulky č. 1 na základě analýzy rozvoje nemovitosti. Cena zjištěná nákladovým způsobem souboru staveb se zjistí jako součet cen jednotlivých staveb souboru bez koeficientu prodejnosti.

§ 22

(1) Cena nemovitostí uvedených v § 21 zjištěná výnosovým způsobem se vypočte podle vzorce

kde CV ... cena zjištěná výnosovým způsobem,

N ... roční nájemné upravené podle následujících odstavců,

p ... míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 15; u staveb s víceúčelovým užitím se použije míra kapitalizace podle převažujícího účelu užití; jsou-li podíly účelu užití shodné a míra kapitalizace rozdílná, použije se vyšší míra kapitalizace. U souboru staveb se míra kapitalizace použije podle jeho základního účelu užití.

(2) Roční nájemné se zjistí z nájemní smlouvy nebo z jiných dokladů o placení nájemného. Nejsou-li doklady o placení nájemného k dispozici nebo je-li v nich nájemné nižší než obvyklé, určí se ve výši obvyklého nájemného způsobem určení obvyklé ceny (§ 2 odst. 1 zákona). Výše obvyklého nájemného musí být prokazatelně zdůvodněna. Roční nájemné je souhrn nájemného za podlahové plochy stavby, které je možno pronajmout a které se zjistí z celkové podlahové plochy stavby jako součet zjištěných výměr podlahových ploch jednotlivých podlaží v členění podle účelu užití s uvedením nájemného, přičemž se do ní nezapočítávají podlahové plochy společných prostor staveb, jako jsou chodby, schodiště, případně půdy, sklepy, prádelny, sušárny, kotelny apod., pokud nejsou uvedeny v nájemní smlouvě. Celková podlahová plocha se sníží o podlahovou plochu nepronajatých prostor, jejichž stavebně technický stav havárie neumožňuje užívání nebo jejich stavebně technické provedení je speciální a v místě není předpoklad jejich pronajmutí, pouze na základě průkazného zdůvodnění.

(3) Do ročního nájemného se nezahrnují ceny služeb poskytovaných s užíváním pronajatých nemovitostí.

(4) Roční nájemné zjištěné za celou stavbu nebo soubor staveb podle odstavců 2 a 3 se sníží o 40 % a popřípadě o nájemné z pozemku, je-li jiného vlastníka, nebo o 5 % z ceny pozemku zjištěné podle cenové mapy stavebních pozemků (§ 10 zákona) nebo podle § 28, jsou-li stavba i pozemek ve vlastnictví stejné právnické nebo fyzické osoby. Při výpočtu se vychází pouze ze zastavěných ploch stavbami oceňovanými podle § 21 odst. 1 až 3. Celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 50 % z ročního nájemného zjištěného podle odstavců 2 a 3.

(5) Pozemky se ocení samostatně podle části třetí.

§ 23, § 24zrušeno

HLAVA III

OCEŇOVÁNÍ STAVEB A BYTŮ POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM

§ 25

Garáže

(1) Cena samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže a jejího vybavení, která netvoří příslušenství jiných staveb, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 16 tabulce č. 1 a upravenou podle odstavce 2, případně odstavce 5. Cena garáže zahrnuje její vybavení uvedené v příloze č. 9.

(2) Základní cena uvedená v příloze č. 16 tabulce č. 1 se vynásobí koeficientem cenového porovnání podle vzorce:

ZCU = ZC x KCP ,

kde

ZCU..... základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru garáže,

ZC ....... základní cena podle přílohy č. 16 tabulky č. 1,

KCP ...... koeficient cenového porovnání vypočtený podle vztahu:

kde

KCP ...... koeficient cenového porovnání,

vn ......... váha n-tého hodnoceného znaku (tabulka č. 2 přílohy č. 16),

KCPn..... koeficient cenového porovnání n-tého hodnoceného znaku.

(3) Popisy hodnocených znaků a jejich váhy zohledňující míru působení cenových faktorů na cenu garáží jsou uvedeny v tabulce č. 2 přílohy č. 16. Charakteristiky jednotlivých kvalitativních pásem hodnocených znaků obsahuje tabulka č. 3.

(4) Propočet koeficientů cenového porovnání hodnocených znaků KCPn pro jednotlivá kvalitativní pásma se provede pomocí koeficientu cenového rozpětí KCR uvedeného u příslušné základní ceny v tabulce č. 1 přílohy č. 16:

a) KCPn pro I. kvalitativní pásmo = 1 – KCR ,

b)

c) KCPn pro III. kvalitativní pásmo = 1,000,

d)

e) KCPn pro V. kvalitativní pásmo = 1 + KCR .

Koeficienty se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

(5) Jestliže se hodnocení znaků pod č. 1, 2, 7 a 10 v tabulce č. 3 přílohy č. 16 výrazně liší od charakteristik kvalitativních pásem I. a V., lze upravit ZCU za m3 obestavěného prostoru garáže o přirážku nebo srážku vyjádřenou v procentech a stanovenou podle vzorce

D = 0,1 ∑ dn x vn ,

kde

D.......... úprava ZCU v procentech,

n........... číslo znaku 1, 2, 7, 10,

dn ......... srážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu I. v intervalu < –10; 0 > nebo přirážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu V. v intervalu < 0; 10 >,

vn ......... váha n-tého znaku.

(6) Cena garáže zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i cenu příslušenství.

(7) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, zjistí se cena garáže podle § 3.

(8) Pozemky se ocení samostatně podle části třetí.

§ 26

Byt ve vícebytovém domě

(1) Cena bytu ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů4) v budově typu J a K, jeho vybavení a příslušenství,1) včetně podílu na společných částech domu5) a jeho vybavení, které je stavebně součástí stavby, se zjistí vynásobením počtu m2 podlahové plochy, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 17 tabulce č. 1 a upravenou podle odstavce 2, případně odstavce 5. Podlahová plocha balkónů se násobí koeficientem 0,17, podlahová plocha teras a sklepů, pokud nejsou místnostmi, koeficientem 0,10. Cena bytu zahrnuje jeho vybavení uvedené v příloze č. 2.

(2) Základní cena uvedená v příloze č. 17 tabulce č. 1 se vynásobí koeficientem cenového porovnání podle vzorce:

ZCU = ZC x KCP ,

kde

ZCU..... základní cena upravená za m2 podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru,

ZC ....... základní cena podle přílohy č. 17 tabulky č. 1,

KCP ...... koeficient cenového porovnání vypočtený podle vztahu:

kde

KCPn..... koeficient cenového porovnání n-tého hodnoceného znaku,

vn ......... váha n-tého hodnoceného znaku (tabulka č. 2 přílohy č. 17).

(3) Popisy hodnocených znaků a jejich váhy zohledňující míru působení cenových faktorů na cenu bytu jsou uvedeny v tabulce č. 2 přílohy č. 17. Charakteristiky jednotlivých kvalitativních pásem hodnocených znaků obsahuje tabulka č. 3.

(4) Propočet koeficientů cenového porovnání hodnocených znaků KCPn pro jednotlivá kvalitativní pásma se provede pomocí koeficientu cenového rozpětí KCR uvedeného u příslušné základní ceny v tabulce č. 1 přílohy č. 17:

a) KCPn pro I. kvalitativní pásmo = 1 – KCR,

b)

c) KCPn pro III. kvalitativní pásmo =1,000,

b)

e) KCPn pro V. kvalitativní pásmo = 1 + KCR.

Koeficienty se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

(5) Jestliže se hodnocení znaků pod č. 1, 2, 12, 13, 18, 21 a 22 v tabulce č. 3 přílohy č. 17 výrazně liší od charakteristik kvalitativních pásem I. a V., lze upravit ZCU za m2 podlahové plochy bytu o přirážku nebo srážku vyjádřenou v procentech a stanovenou podle vzorce

D = 0,1 ∑ dn x vn ,

kde

D.......... úprava ZCU v procentech,

n........... číslo znaku 1, 2, 12, 13, 18, 21 a 22,

dn ......... srážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu I. v intervalu < –10; 0 > nebo přirážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu V. v intervalu < 0; 10 >,

vn ........ váha n-tého znaku.

(6) Cena bytu zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i příslušný podíl na ceně příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání.

(7) Pozemky se oceňují samostatně podle části třetí.

§ 26a

Rekreační chata a zahrádkářská chata

(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty, jejího vybavení a případných venkovních úprav tvořících její příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 2.5, 3.2, 19, 21 a 23, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 17a, tabulce č. 1a až 1d a upravenou podle odstavce 2, případně odstavce 5. V ceně rekreační chaty a zahrádkářské chaty je přiměřeně zahrnuto jejich vybavení uvedené v příloze č. 7.

(2) Základní cena uvedená v příloze č. 17a tabulce č. 1a a 1b se násobí koeficientem cenového porovnání podle vzorce:

ZCU = ZC x KCP,

kde ZCU .. základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,

ZC ..... základní cena podle přílohy č. 17a tabulky č. 1a až 1d,

KCP .... koeficient cenového porovnání vypočtený podle vztahu:

kde

KCPn .. koeficient cenového porovnání n-tého hodnoceného znaku,

vn ........ váha n-tého hodnoceného znaku (tabulka č. 2 přílohy č. 17a).

(3) Popisy hodnocených znaků a jejich váhy zohledňující míru působení cenových faktorů na cenu rekreační chaty a zahrádkářské chaty jsou uvedeny v tabulce č. 2 přílohy č. 17a. Charakteristiky jednotlivých kvalitativních pásem hodnocených znaků obsahuje tabulka č. 3 přílohy č. 17a.

(4) Propočet koeficientů cenového porovnání hodnocených znaků KCPn pro jednotlivá kvalitativní pásma se provede pomocí koeficientu cenového rozpětí KCR uvedeného u příslušné základní ceny v tabulce č. 1a a 1b přílohy č. 17a:

a) KCPn pro I. kvalitativní pásmo = 1 – KCR ,

b) KCPn pro II. kvalitativní pásmo =

c) KCPn pro III. kvalitativní pásmo = 1,000,

d) KCPn pro IV. kvalitativní pásmo =

e) KCPn pro V. kvalitativní pásmo = 1 + KCR.

Koeficienty se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

(5) Jestliže se hodnocení znaků pod č. 1, 2, 6, 9 a 11 v tabulce č. 3 přílohy č. 17a výrazně liší od charakteristik kvalitativních pásem I. a V., lze upravit ZCU za m3 obestavěného prostoru o přirážku nebo srážku vyjádřenou v procentech a stanovenou podle vzorce:

kde

D ........ úprava ZCU v procentech,

n ......... číslo znaku 1, 2, 5, 8 a 10,

dn ....... srážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu I. v intervalu <–10;0> nebo přirážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu V. v intervalu ;10>,

vn ........ váha n-tého znaku.

(6) Není-li základní cena rekreační a zahrádkářské chaty uvedena v příloze č. 17a, zjistí se její cena podle § 6.

(7) Pozemky se ocení samostatně podle části třetí.

ČÁST TŘETÍ

OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ

§ 27

Cenová mapa stavebních pozemků

(1) Cenová mapa stavebních pozemků (§ 10 zákona) obce obsahuje textovou a grafickou část.

(2) Textová část ve formátu A4 obsahuje

a) věcnou analýzu základny místního trhu s nemovitostmi a komentář k možnostem jeho dalšího rozvoje zejména ve vztahu k velikosti a charakteru obce, vnitřním i vnějším faktorům a místním zvláštnostem, které ovlivňují jeho kvalitu,

b) popis předlohy použitého mapového podkladu a jeho kvality z hlediska souladu stavu evidovaného v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu,

c) komentář ke zdrojům cen použitým pro vypracování grafické části a výsledky jejich rozboru,

d) popis postupu zpracování a předpoklad další doby účinnosti.

(3) Grafická část složená do formátu A4 obsahuje

a) mapu se zobrazením stavebních pozemků na území obce v měřítku rovném nebo větším 1:5000,

b) popisné (názvy obcí, názvy katastrálních území, místních částí obce, náměstí a ulic, popřípadě parcelní čísla pozemků),

c) ceny jednotlivých stavebních pozemků, popřípadě ceny vymezených skupin parcel se shodným účelem užití a stejnou stavební vybaveností.

(4) Případný nesoulad v členění oceňovaného pozemku (§ 9 zákona) podle cenové mapy stavebních pozemků obce s jeho skutečným stavem se kromě věcného zdůvodnění prokazuje aktuálním výpisem z katastru nemovitostí, snímkem z katastrální mapy (případně geometrickým plánem, došlo-li u oceňovaného pozemku ke změně hranice nebo její části), vyjádřením místně příslušného stavebního úřadu, potvrzujícího, že k oceňovanému pozemku nebyl vydán regulační plán9a), územní rozhodnutí9b) ani územní souhlas9c), nebylo učiněno ohlášení stavebnímu úřadu10a) nebo vydáno stavební povolení10b) ani nebyla uzavřena veřejnoprávní smlouva10c) nebo vydán certifikát autorizovaného inspektora10d) ani nebyl stavebnímu úřadu ohlášen záměr odstranění stavby11a), ani nebylo zahájeno řízení o odstranění stavby,11) a potvrzením útvaru obce, který cenovou mapu stavebních pozemků obce zpřístupňuje veřejnosti.

(5) Není-li stanovena cena stavebního pozemku v cenové mapě stavebních pozemků, zjistí se cena stavebního pozemku podle § 28.

§ 28

Stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků

(1) Základní cena za m2 stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného činí:

a) 2 050 Kč v hlavním městě Praze,

b) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s některým z katastrálních území hlavního města Prahy částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp x 5,00,

kde

Cp ........ cena pozemku v Kč/m2 (zaokrouhlená na dvě desetinná místa) vypočtená podle vzorce

Cp = 35 + (a – 1000) x 0,007414,

kde

a........... počet obyvatel v obci; pro a vždy platí a ≥ 1000, v případě, že počet obyvatel je nižší než 1000, použije se a = 1000,

c) 1100 Kč v Brně, Ostravě,

d) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím města uvedeného pod písmenem c), částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp x 3,50 s tím, že v Bohumíně činí základní cena 400 Kč a v Hlučíně 300 Kč,

e) 800 Kč v Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mariánských Lázních, Olomouci, Opavě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Zlíně,

f) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem e), částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp x 3,00 s tím, že v Otrokovicích činí základní cena 400 Kč a v Přelouči 200 Kč,

g) 500 Kč v Českém Krumlově, Děčíně, Frýdku-Místku, Havířově, Chomutově, Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, Mladé Boleslavi, Mostě, Poděbradech, Přerově a Teplicích,

h) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem g), částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp x 2,50 s tím, že v Bílině a Krupce činí základní cena 200 Kč, v Litvínově 300 Kč a v Orlové 400 Kč,

i) 400 Kč ve městech, která byla k 31. prosinci 200212) sídly okresních úřadů a nejsou uvedena pod písmeny e) a g),

j) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem i), částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp x 2,00 s tím, že v České Třebové a v Jirkově činí základní cena 250 Kč a v Novém Boru 200 Kč,

k) v ostatních obcích neuvedených pod písmeny a) až j) částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp x 1,00,

l) u obce, která má více katastrálních území a některé její katastrální území je odloučené tak, že nesousedí s jiným katastrálním územím téže obce, se u tohoto odloučeného katastrálního území základní cena uvedená pod písmeny a) až k) upraví koeficientem 0,65.

(2) Cena uvedená v odstavci 1 se upraví přirážkami a srážkami podle přílohy č. 18 se zdůvodněním a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36.

(3) Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného k zastavění regulačním plánem9a), rozhodnutím o umístění stavby13a), územním souhlasem9c), ohlášením stavebnímu úřadu10a), stavebním povolením10b), veřejnoprávní smlouvou10c) nebo certifikátem autorizovaného inspektora10d), kromě pozemků uvedených v odstavci 7, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) upravená podle přílohy č. 18 se zdůvodněním a vynásobená koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36. Přitom platí, že

a) je-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona jednoznačně zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, vynásobí se cena zbývající části pozemku koeficientem 0,40; totéž platí, je-li zvláštním právním předpisem14) stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku,

b) není-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, vynásobí se cena pro celý pozemek koeficientem 0,80.

(4) Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného rozhodnutím o změně využití území15a) pro skládky, skladové, odstavné a manipulační plochy, přírodní sportoviště, rekreační plochu, protipovodňové zařízení nebo pozemku takto již užívaného, s výjimkou pozemku oceňovaného podle odstavce 8, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) vynásobena koeficientem 0,50. Tato cena se upraví podle přílohy č. 18 a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36.

(5) Cenou za m2 pozemku zahrady nebo pozemku ostatní plochy, která tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem oceněným podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle odstavce 2, je cena stanovená podle odstavce 2 násobená koeficientem 0,40.

(6) Pozemky oceňované podle odstavce 7 a podle § 31 odst. 3 a 4 a § 32 odst. 6 a 7 netvoří jednotný funkční celek.

(7) Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice, ostatní komunikace a ostatní dopravní plocha, která není součástí pozemní komunikace, jakož i pozemky k uvedeným účelům již užívané a dále pozemky k uvedeným účelům určené rozhodnutím o umístění stavby13a) nebo stavebním povolením10b) se ocení podle odstavce 1 a vynásobí se koeficientem 0,60. Tato cena se upraví podle položky č. 12 přílohy č. 18, jde-li o pozemek s polohou v katastrálním území, v němž není sídlo obce, a dále podle položky č. 13 přílohy č. 18, jde-li o pozemek mimo zastavěné území nebo mimo zastavitelnou plochu, a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36. Jsou-li tyto pozemky užívány k podnikání za úplatu a zejména ve funkčním spojení se stavbami komerčního charakteru (např. parkoviště a odstavné, skladové a manipulační plochy obchodních domů, ubytovacích a stravovacích zařízení), zjistí se jejich cena podle odstavce 2, s výjimkou úpravy podle položek č. 12 a 13 přílohy č. 18. Cena pozemku zjištěná podle tohoto odstavce nesmí být nižší než jeho základní cena podle odstavce 1 vynásobená koeficientem 0,60.

(8) Základní cena pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území, týkající se těžebních a jim podobných nebo s nimi souvisejících prací, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, kromě pozemků určených k asanaci, se stanoví podle odstavce 1 písm. a) až l) a násobí se koeficientem 0,50. Tato cena se dále neupravuje.

(9) Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se bez ohledu na skutečný rozsah zastavění ocení podle odstavce 2.

(10) Je-li na pozemku, ke kterému byl vydán regulační plán9a), územní souhlas9c), územní rozhodnutí13a), bylo učiněno ohlášení stavebnímu úřadu10a), vydáno stavební povolení10b), uzavřena veřejnoprávní smlouva10c) nebo vydán certifikát autorizovaného inspektora10d), stavba, ocení se pozemek podle skutečného účelu užití.

(11) Pro způsob ocenění pozemků jsou rozhodující kritéria uvedená v jednotlivých odstavcích 1 až 10. Splňuje-li oceňovaný pozemek kritéria uvedená současně ve více odstavcích, platí pro způsob ocenění toto pořadí použití odstavců: 2, 3, 4, 8, 7, 5.

(12) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 12 nesmí být nižší než 7 Kč/m2.

§ 29

Zemědělský pozemek

(1) Základní cena pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, není-li územním plánem nebo regulačním plánem předpokládáno jeho nezemědělské využití ani není předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona, se zjistí podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které jsou uvedeny v příloze č. 19.

(2) Základní cena podle odstavce 1 se upraví přirážkami a srážkami o vlivy podle přílohy č. 20 se zdůvodněním a vynásobí se koeficientem Kp z přílohy č. 36.

(3) Je-li potvrzeno Pozemkovým úřadem, že zemědělský pozemek nebyl bonitován, použije se k jeho ocenění průměrná základní cena zemědělských pozemků v katastrálním území uvedená ve zvláštním právním předpise.17) Tato cena se upraví podle přílohy č. 20 se zdůvodněním a vynásobí se koeficientem Kp z přílohy č. 36.

(4) Cena zjištěná podle odstavců 2 a 3 nesmí být nižší než 0,70 Kč/m2.

§ 30

Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem

(1) Základní cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem (dále jen "lesní pozemek"), není-li územním plánem nebo regulačním plánem předpokládáno jeho jiné využití ani není předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona, se zjistí podle ceny plošně převládajících souborů lesních typů v porostní skupině. Cena lesního pozemku je součtem cen jeho částí v jednotlivých porostních skupinách, které jsou na něm vymezeny. Ceny za m2 pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 21.

(2) Základní cena podle odstavce 1 se upraví srážkami podle přílohy č. 22 se zdůvodněním a koeficientem Kp z přílohy č. 36. Tato cena nesmí být nižší než 0,70 Kč/m2.

§ 31

Jiné pozemky

(1) Pozemky, které podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona nejsou pozemky stavebními, ale jsou zahrnuty do platného územního plánu nebo regulačního plánu18a) jako pozemky určené k zastavění nebo pozemky, na nichž je přípustná stavba, se ocení podle § 28 odst. 2 nebo 7 a vynásobí se koeficientem 0,30. Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle odstavce 4.

(2) Cenou za m2 pozemku zahrady nebo pozemku ostatní plochy, která tvoří funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem oceněným podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle § 28 odst. 2, nejde-li o nemovitosti stejného vlastníka, je cena zjištěná podle § 28 odst. 2 vynásobená koeficientem 0,40. Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle odstavce 4.

(3) Hospodářsky nevyužitelný pozemek a neplodná půda se oceňují cenou ve výši 25 % průměrné základní ceny zemědělského pozemku17) upravené přirážkou podle příslušné položky č. 1 přílohy č. 20. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak nesmí být nižší než 0,70 Kč/m2.

(4) Cena pozemku neuvedeného v odstavcích 1, 2 a 3 a pozemku, který prokazatelně není stavebním, zemědělským a lesním pozemkem ani pozemkem vodní plochy,19) se ocení cenou ve výši

a) 9 % ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l), má-li pozemek polohu v zastavěném území,

b) 7 % ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l), má-li pozemek polohu v zastavitelné ploše,

c) 5 % ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l), má-li pozemek polohu v nezastavěném území.

(5) Na základě věcného zdůvodnění lze ceny podle odstavce 4 snížit až o 50 %.

(6) Cena zjištěná podle odstavců 4 a 5 nesmí být nižší než 7 Kč/m2.

ČÁST ČTVRTÁ

OCEŇOVÁNÍ STAVEB A POZEMKŮ KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU

§ 31a

(1) Je-li pronajat soubor staveb s příslušenstvím, včetně pozemků, obsahující alespoň dvě stavby, které se oceňují nákladovým způsobem podle § 3, jako celek jednomu nebo více nájemcům bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, popřípadě pozemky, ocení se jako celek kombinací nákladového a výnosového způsobu.

(2) Cena nemovitostí uvedených v odstavci 1 se zjistí z ceny zjištěné nákladovým způsobem souboru staveb vypočtené jako součet cen jednotlivých staveb souboru zjištěných nákladovým způsobem bez koeficientu Kp a cen pozemků zjištěných podle cenové mapy stavebních pozemků obce nebo podle § 28 bez koeficientu Kp a ceny zjištěné výnosovým způsobem s tím, že způsob výpočtu ceny je stanoven v příloze č. 15a v tabulce č. 2 podle zatřídění do skupiny podle tabulky č. 1 na základě analýzy rozvoje nemovitosti.

§ 31b

(1) Cena nemovitostí uvedených v § 31a zjištěná výnosovým způsobem se stanoví podle § 22 odst. 1 až 3.

(2) Roční nájemné zjištěné podle § 22 odst. 2 a 3 se sníží o 40 %.

ČÁST PÁTÁ

OCEŇOVÁNÍ RYBNÍKŮ A VODNÍCH NÁDRŽÍ

§ 32

(1) Cena rybníku určeného pro chov ryb a vodní drůbeže CRI se zjistí jako součet ceny pozemku CPI a ceny stavby CSI podle vzorce

CRI = CPI + CSI.

(2) Cena rybníku neuvedeného v odstavci 1 a malé vodní nádrže CRII se zjistí jako součet ceny pozemku CPII a ceny stavby CSII podle vzorce

CRII = CPII + CSII.

(3) Cena velké vodní nádrže, ostatní vodní nádrže a ostatní vodní plochy se zjistí jako součet ceny pozemku a ceny stavby na něm postavené.

(4) Cena stavby rybníku a malé vodní nádrže uvedené v odstavcích 1 a 2 se zjistí podle výše nákladů, které by bylo nutné vynaložit na jejich pořízení v místě stavby v době jejich ocenění, a násobí se koeficienty KR1 až KR8, Ki a Kp podle vzorců uvedených pod písmeny a) a b) s tím, že výpočet ceny stavby, charakteristika a hodnoty koeficientů KR1 až KR8 jsou uvedeny v příloze č. 23, koeficient Ki v příloze č. 35 a koeficient Kp v příloze č. 36. Přitom platí

a) pro rybník s chovem ryb a vodní drůbeže

CSI = CSRI x KR1 x KR2 x KR3 x KR4 x KR5 x KR6 x KR7 x KR8 x Ki x Kp,

b) pro ostatní rybník a malou vodní nádrž

CSII = CSRII x KR1 x KR2 x Ki x Kp.

(5) Cena stavby velké vodní nádrže, ostatní vodní nádrže a ostatní vodní plochy se zjistí podle části druhé.

(6) Cena za m2 pozemku rybníku a malé vodní nádrže uvedená v odstavcích 1 a 2 (CPI, CPII) a cena pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby11) nebo stavební povolení12) ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, činí:

a) 7 % ceny, která se zjistí ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l), jsou-li tyto pozemky umístěny v zastavěné části obce nebo je-li kterýkoliv bod na jejich hranici vzdálen vzdušnou čarou do 200 m od souvisle zastavěné části obce,

b) 5 % ceny, která se zjistí ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l) v ostatních případech.

(7) Cena pozemku velké vodní nádrže, ostatní vodní nádrže a ostatní vodní plochy a cena pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby11) nebo stavební povolení12) ke stavbě velké vodní nádrže, ostatní vodní nádrže, případně i ostatní vodní plochy, činí 4 % ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l).

(8) Základní ceny, koeficienty, přirážky a srážky mohou být upraveny jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění.

ČÁST ŠESTÁ

OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ

Lesní porost na lesním pozemku

§ 33

(1) Cena lesního porostu na lesním pozemku je součtem cen jednotlivých skupin dřevin uvedených v příloze č. 24 v poměru jejich plošného zastoupení v porostu.

(2) Základní cena za m2 jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce

Ha = [(Au – c) x fa + c] x Ba x Kv x Kp ,

kde

Ha ........ cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění,

Au ........ cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,

c........... náklady na zajištěnou kulturu,

fa .......... věkový hodnotový faktor pro obmýtí u, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň,

Ba ......... zakmenění ve věku ke dni ocenění,

Kv ........ věkový koeficient lesního porostu (§ 35 odst. 2),

Kp ........ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.

(3) Údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se zjistí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy20) a ověří se, popřípadě upraví podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 25.

(4) Cena mýtní výtěže Au ve věku u podle jednotlivých skupin dřevin, obmýtí a bonitních stupňů je uvedena v příloze č. 26; pro obmýtí neuvedené v příloze č. 26, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 24, se cena mýtní výtěže Au zjistí jako přiměřená hodnota interpolací.

(5) Obmýtí u se přebírá z lesního hospodářského plánu nebo z lesní hospodářské osnovy. Je-li v nich uvedené obmýtí nižší než nejnižší obmýtí pro danou skupinu dřevin stanovené v příloze č. 26, použije se pro ocenění toto nejnižší obmýtí. Je-li v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově uvedeno obmýtí vyšší než v příloze č. 26, ve které je stanoveno nejvyšší obmýtí pro danou skupinu dřevin, použije se pro ocenění toto nejvyšší obmýtí.

(6) Náklady na m2 zajištěné kultury c podle skupin dřevin jsou uvedeny v příloze č. 27. Náklady na zajištěnou kulturu zahrnují výdaje na založení lesního porostu, na potřebnou ochranu kultury, na odvrácení případných rizik a na ošetřování kultury až do doby zajištění kultury (lesního porostu)21) a nezahrnují náklady vynakládané po uplynutí doby zajištění kultury, například náklady na péči o mlaziny a náklady na pročistky a prořezávky.

(7) Věkový hodnotový faktor fa pro příslušné obmýtí je uveden v příloze č. 28.

(8) Pro obmýtí neuvedené v příloze č. 28, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 24, se cena za m2 skupiny dřevin vypočte podle vzorce

kde

fa se převezme z přílohy č. 28 pro nejblíže vyšší tabulkové obmýtí,

je opravný faktor pro obmýtí, kde číselná hodnota fuv se převezme z přílohy č. 28 pro věk odpovídající hledanému obmýtí ze stejného sloupce jako hodnota fa.

(9) Je-li skutečný věk dřevin vyšší než obmýtí pro danou skupinu dřevin uvedené v příloze č. 28, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce

Ha = Au x Ba x Kp.

(10) Je-li skutečný věk dřeviny vyšší než obmýtí stanovené v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově a skutečný věk dřeviny se přitom nachází v rozpětí cen mýtní výtěže Aa přiřazené skupinám dřevin v příloze č. 26, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce

Ha = Aa x Ba x Kp,

kde

Aa......... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku a (skutečný věk skupiny dřevin) pro příslušný bonitní stupeň zjištěné interpolací z cen mýtní výtěže uvedených v příloze č. 26.

§ 34

(1) Není-li lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova vyhotovena, zjistí se údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění podle skutečnosti. Obmýtí se převezme z oblastního plánu rozvoje lesů pro příslušný hospodářský soubor.

(2) Je-li cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c, například u lesů s nízkou produkcí, jsou základní cenou lesního porostu náklady na zajištěnou kulturu c uvedené v příloze č. 27.

(3) Základní cenou nezajištěné kultury je součet nákladů vynakládaných v jednotlivých letech podle stáří kultury uvedený v příloze č. 27, upravený podle podílu skutečného a stanoveného minimálního počtu jedinců,22) maximálně 1,3 násobku minimálního počtu jedinců.

§ 35

Cenová přirážka, srážky a koeficienty

(1) Základní ceny skupin dřevin zjištěné podle § 33 a 34 se upraví přirážkou a srážkami podle přílohy č. 29 tabulek č. 1, 2 a 3 se zdůvodněním a koeficientem Kp z přílohy č. 36.

(2) Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se její základní cena koeficientem vypočteným jako hodnota 1,00 snížená o rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,004/rok (dále jen "věkový koeficient lesního porostu").

(3) Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění více druhů srážek, lze základní cenu snížit výjimečně až o 9 0 %.

§ 36

Lesní porost na nelesním pozemku

(1) Lesní porost na nelesním pozemku se oceňuje podle § 33 až 35, popřípadě podle § 37.

(2) Skupina stromů a jejich řady na nelesním pozemku s výměrou do 1000 m2 nebo ve skupinách s počtem menším než 50 stromů se oceňují podle § 38.

(3) Sousedí-li skupina stromů na nelesním pozemku s lesním porostem na lesním pozemku, oceňuje se podle § 33 až 35 nebo § 37 i v případech, jde-li o skupinu menší než 50 stromů nebo je-li na výměře menší než 1000 m2.

§ 37

(1) Lesní porost na lesním i nelesním pozemku, který má výměru do jednoho hektaru včetně, lze ocenit i postupem podle přílohy č. 30.

(2) Cena lesního porostu je součtem cen zjištěných pro jednotlivé skupiny dřevin uvedené v příloze č. 24.

(3) Cena jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce

CSD = VLP x PSD x ZLP x CLP x SSBSD x Kv x KP ,

kde

CSD ...... cena skupin dřevin,

VLP....... výměra lesního porostu v m2,

PSD....... podíl skupiny dřevin v lesním porostu,

ZLP....... zakmenění lesního porostu,

CLP ...... cena lesního porostu v Kč za m2 pro jehličnaté porosty uvedená v tabulce č. 2 a pro listnaté porosty uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 30,

SSBSD ... součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin uvedený v tabulce č. 1 přílohy č. 30,

Kv ........ věkový koeficient lesního porostu,

KP ........ koeficient uvedený v příloze č. 36.

§ 37a

Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem

Pro účely daně darovací a daně z převodu nemovitostí nebo pro účely určené zvláštním právním předpisem se cena lesního porostu zjistí jako podíl na ceně lesního pozemku, jehož je nedílnou součástí, a to podle vzorce

C = ( V / 0) x 10 x Z, O

kde

C ... zjednodušeným způsobem zjištěná cena lesního porostu,

V ... věk lesního porostu podle lesního hospodářského plánu (LHP) nebo lesní hospodářské osnovy (LHO),

O ... obmýtí lesního porostu z LHP, popřípadě LHO,

Z ... základní cena lesního pozemku z přílohy č. 21 podle souboru lesního typu identifikovaného z LHP, popřípadě z LHO,

10 ... je konstanta.

§ 38

Ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny

(1) Základní ceny ovocných dřevin, vinné révy a chmelových rostlin jsou uvedeny

a) pro ovocné dřeviny v příloze č. 31 části I pro intenzivní výsadbu a v části II pro zahrádkovou výsadbu,

b) pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze č. 32 části I pro intenzivní výsadbu a v části II pro extenzivní výsadbu,

c) pro chmelové rostliny včetně zařízení chmelnic v příloze č. 33.

(2) Ceny okrasných rostlin jsou uvedeny v příloze č. 34.

(3) Základní ceny podle odstavců 1 a 2 se upraví koeficientem Kp z přílohy č. 36.

§ 38a

Oceňování ovocných dřevin a okrasných rostlin zjednodušeným způsobem

(1) Pro účely daně darovací a daně z převodu nemovitostí nebo pro účely určené zvláštním právním předpisem se cena jiných trvalých porostů zjistí způsobem podle odstavců 2 až 4.

(2) Cena ovocných dřevin s výměrou do 1 500 m2 na pozemcích oceňovaných podle § 28 odst. 5 a § 31 odst. 2 je podílem ve výši 1,5 % ze zjištěné ceny pozemku, jehož je oceňovaný trvalý porost nedílnou součástí.

(3) Cena okrasných rostlin s výměrou do 1 500 m2 na pozemcích oceňovaných podle § 28 odst. 5 a § 31 odst. 2 je podílem ve výši 5 % ze zjištěné ceny pozemku, jehož je oceňovaný trvalý porost nedílnou součástí.

(4) Cena smíšených trvalých porostů ovocných dřevin a okrasných rostlin s výměrou do 1 500 m2 na pozemcích oceňovaných podle § 28 odst. 5 a § 31 odst. 2 je podílem ve výši 4 % ze zjištěné ceny pozemku, jehož je oceňovaný trvalý porost nedílnou součástí.

ČÁST SEDMÁ

OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A PRÁV NA OZNAČENÍ A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH POZNATKŮ

§ 39

Při oceňování majetkových práv, která jsou obsahem průmyslových práv a práv na označení nebo vyplývajících z jejich užití a výrobně technických a obchodních poznatků (know-how) (dále jen "majetkových práv"), které jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetkových práv pořizovatelů databáze výnosovým způsobem se cena zjistí podle vzorce

kde

Cv ........ cena majetkového práva zjištěná výnosovým způsobem,

zj .......... roční čistý výnos užívání práva v letech, po které bude právo užíváno, zjištěný postupem podle § 17 odst. 2 písm. a) zákona nebo roční čistý výnos zjištěný podle § 17 odst. 2 písm. b) zákona,

p .......... míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 15,

j ........... pořadové číslo roku, ve kterém bude právo užíváno,

n .......... počet let, po které bude právo užíváno, nejvýše však počet let podle § 17 odst. 3 zákona.

ČÁST OSMÁ

OCEŇOVÁNÍ NĚKTERÝCH VĚCÍ MOVITÝCH A SLUŽEB

§ 40

Věc movitá a služba, jejíž cena není ve smlouvě sjednána

Věc movitá a služba, jejíž cena není ve smlouvě sjednána, se oceňuje

a) cenou sjednanou23) prodávajícím za stejnou nebo porovnatelnou věc nebo službu s ostatními kupujícími v době uzavření smlouvy, pokud není nepřiměřeně vyšší nebo nižší než cena obvyklá (§ 2 odst. 1 zákona),

b) cenou obvyklou (§ 2 odst. 1 zákona), nelze-li cenu podle písmene a) zjistit.

§ 41

Bezplatně rozšiřované noviny

Bezplatně rozšiřované noviny, zejména financované z příjmů za zveřejněné inzeráty, se oceňují cenou obvyklou (§ 2 odst. 1 zákona) rovnou nule.

§ 42

Ubytování v podnikové ubytovně

Ubytování v podnikové ubytovně poskytované osobám, které mají zvláštní vztah k plátci daně,24) se oceňuje cenou sjednanou s těmito osobami. Pokud je ubytování těmto osobám poskytnuto bezplatně, oceňuje se cenou sjednanou s těmito osobami v jiných případech, kdy nebylo ubytování poskytnuto bezplatně.

§ 43

Rekreační ubytování a stravování a navazující služby

(1) Služby rekreačního ubytování a stravování a navazující služby, například doprava, půjčování sportovních předmětů, které právnická nebo fyzická osoba poskytuje osobám majícím zvláštní vztah k plátci daně24) bezúplatně nebo za částečnou úplatu, se oceňují

a) cenou sjednanou při nákupu od jiné právnické nebo fyzické osoby, pokud je neposkytuje ve vlastním rekreačním zařízení,

b) cenou sjednanou při jejich poskytování ve vlastním rekreačním zařízení; pokud jsou tyto služby poskytnuty bezplatně, oceňují se cenou sjednanou s těmito osobami v jiných případech, kdy nebyly poskytnuty bezplatně.

(2) Oceňování podle odstavce 1 se uplatní i při poskytování služeb formou poukazu na rekreaci.

§ 44

Bezplatné stravování vlastních zaměstnanců

Poskytuje-li zaměstnavatel svým zaměstnancům24) bezplatné stravování, oceňuje se cenou sjednanou, za kterou dodává závodní stravování jiným odběratelům. V ostatních případech, zejména pokud nedodává zaměstnavatel závodní stravování jiným odběratelům a bezplatnost stravování vyplývá z příspěvku ze sociálního fondu, se oceňuje cenou sjednanou se zaměstnancem, která se rovná nule.

§ 45

Veřejná doprava

Služby letecké, železniční, autobusové, vodní a městské hromadné dopravy, poskytované jejich provozovatelem osobám uvedeným ve zvláštním předpise24) se slevou z ceny sjednané s ostatními kupujícími, se oceňují touto sníženou sjednanou cenou.

§ 46

Bezplatná inzerce

Bezplatná inzerce na základě vyplnění a odevzdání kupónu přiloženého do zakoupených novin nebo v nich otištěného redakcí těchto novin se oceňuje cenou sjednanou při jejich nákupu.


ČÁST DEVÁTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 47

Používání koeficientu prodejnosti

(1) Pro stavby, které netvoří příslušenství k jiným stavbám, oceňované

a) podle § 3, 4, 5 a 6 se použije koeficient prodejnosti (Kp) podle druhu a typu stavby uvedený v příloze č. 36,

b) podle § 13 se použije Kp podle druhu stavby, ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází s tím, že rozestavěnému bytu v budově typu J nebo K přísluší Kp uvedený ve sloupci 13 přílohy č. 36,

c) podle § 7, 8, 9 a 10, popřípadě 11 se použije Kp ze sloupce 9 přílohy č. 36.

(2) Pro stavby, které tvoří příslušenství ke stavbám oceňovaným

a) podle § 3, 4, 5 a 6 se použijí Kp těchto staveb z přílohy č. 36,

b) podle § 25 se použije Kp ze sloupce 10 přílohy č. 36,

c) podle § 26 se použije Kp ze sloupce 13 přílohy č. 36,

d) podle § 26a se použije Kp ze sloupce 12 přílohy č. 36,

e) podle § 13 se použije Kp druhu stavby, ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází, nebo ze sloupce 13, pokud jde o rozestavěný byt v budově typu J nebo K.

(3) Jestliže stavby tvoří příslušenství k více stavbám oceňovaným podle § 3, 4, 5, 6, 25, 26a bez možnosti rozlišení, použije se nejnižší Kp těchto staveb stanovený podle odstavce 2.

(4) Jestliže stavby oceňované podle § 4 plní funkci venkovních úprav nebo tvoří příslušenství ke stavbám oceňovaným podle § 3, 5, 6, 25, 26 a 26a, postupuje se při stanovení Kp obdobně jako v odstavci 3.

(5) Pro pozemek se použije Kp stavby stojící na pozemku, pokud netvoří příslušenství stavby jiné. Je-li pozemek zastavěný pouze stavbou tvořící příslušenství stavby jiné, použije se koeficient této stavby.

(6) Jsou-li na pozemku stavby více druhů oceňovaných pouze podle § 3, 4, 5, 6, 25 a 26 nebo i stavby oceňované podle § 7, 8, 9 a 10, popřípadě 11, použije se pro ocenění pozemku nejnižší Kp příslušející stavbám oceňovaným podle § 3, 5, 6 a 25, které netvoří příslušenství jiných staveb. Jsou-li na pozemku stavby oceňované podle § 4, popřípadě i stavby oceňované podle § 7, 8, 9, 10 a 11, použije se pro ocenění pozemku Kp stavby oceňované podle § 4, pokud neplní funkci venkovních úprav nebo netvoří-li příslušenství stavby jiné. Jsou-li na pozemku pouze stavby oceňované podle § 7, 9, 10, popřípadě 11, použije se pro ocenění pozemku Kp ze sloupce 11 přílohy č. 36, pokud není dále uvedeno jinak.

(7) Tvoří-li pozemek, popřípadě pozemky druhu pozemku zahrada a ostatní plocha funkční celek s pozemkem druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, použije se pro ocenění pozemků Kp tohoto pozemku. Tvoří-li pozemek, popřípadě pozemky druhu pozemku zahrada a ostatní plocha funkční celek s více pozemky druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, použije se pro ocenění pozemků nejnižší Kp pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.

(8) Není-li na pozemku žádná stavba nebo jsou-li na pozemku jen stavby oceňované podle § 7, 9, 10, 11 a je určen k zastavění regulačním plánem9a), rozhodnutím o umístění stavby13a), územním souhlasem9c), ohlášením stavebnímu úřadu10a), stavebním povolením10b), veřejnoprávní smlouvou10c) nebo certifikátem autorizovaného inspektora10d) použije se Kp budoucí stavby; pokud na něj bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území15a), použije se Kp ze sloupce 9 přílohy č. 36. Při důvodných pochybnostech o určení budoucí stavby se použije Kp ze sloupce 11 přílohy č. 36.

(9) Nelze-li pozemku, na kterém není žádná stavba nebo jsou na něm pouze stavby oceňované podle § 7, 9, 10 a 11, přiřadit Kp podle odstavce 8 a je-li podle platného územního nebo regulačního plánu určen k zastavění, použije se Kp podle předpokládaného funkčního využití plochy. Není-li určen k zastavění, použije se Kp ze sloupce 9 přílohy č. 36.

(10) U pozemku příslušejícího k bytu nebo nebytovému prostoru oceňovanému podle § 13 se použije Kp druhu stavby, ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází, s tím, že pro pozemek příslušející k rozestavěnému bytu v budově typu J nebo K se použije Kp ze sloupce 13.

(11) Koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36, kromě Kp pro pozemek oceněný podle § 28 odst. 5, § 29, 30, stavby oceněné podle § 32 a trvalý porost oceněný podle § 33 až 38 lze snížit nebo zvýšit až o 25 % hodnoty koeficientu v odůvodněných případech doložených zejména fotodokumentací či mapovým podkladem. Důvodem úpravy musí být odchylnost od běžných podmínek v oceňované lokalitě v členění dle přílohy č. 36, a to v občanské vybavenosti, dopravním spojení, historickém významu oblasti a v mimořádných klimatických podmínkách anebo jiné závažné důvody ve vztahu k oceňované nemovitosti, které výrazně ovlivní zjištěnou cenu. Zohlednit lze i morální zastarání stavby. Příslušný Kp uvedený v příloze č. 36 a způsob úpravy koeficientu prodejnosti včetně řádného zdůvodnění je součástí ocenění.

§ 48

Při oceňování nemovitostí se výsledná zjištěná cena sníží o ceny věcných břemen váznoucích na nemovitostech zjištěné podle § 18 zákona.

§ 49

Celková cena zjištěná podle části první až šesté se zaokrouhlí na desetikoruny a cena zjištěná podle části sedmé se zaokrouhlí na koruny.

§ 49a

Za územní plán se pro účely této vyhlášky považují i územní plán sídelního útvaru a územní plán obce po dobu jejich platnosti.

§ 50

Zrušuje se:

1. vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),

2. vyhláška č. 127/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),

3. vyhláška č. 173/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb.,

4. vyhláška č. 338/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb.,

5. vyhláška č. 325/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

§ 51

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí

Pro účely měření a výpočtu výměr staveb se vymezují jednotlivé měřené prostory a plochy. Měření a výpočet se provádějí v metrech, v metrech čtverečních nebo v metrech krychlových, vždy se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.

1. Délky

(1) Délky se uvádějí v metrech. Při kontrolním měření se původní délka považuje za správnou, pokud se kontrolní měření neodlišuje o více než 1 % z původně naměřené délky u staveb oceňovaných podle § 3, § 5 až 8 a § 11.

(2) Délky pro zjištění zastavěné plochy staveb se měří v ortogonálním průmětu do vodorovné roviny.

(3) Měření staveb oceňovaných za jednotku délky se provádí u:

a) podzemních potrubí, kabelových tras, přípojek a podezdívek plotů po povrchu terénu,

b) nadzemních silnoproudých a slaboproudých vedení jako součet nejkratších vzdušných vzdáleností mezi podporami, přičemž k průhybu se nepřihlíží,

c) nadzemních vedení ostatních ve skutečných délkách.

(4) Pro zjištění plošných výměr zpevněných ploch a komunikací se měří skutečné rozměry.

2. Zastavěná plocha stavby (ZP)

(1) Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.

(2) Zastavěnou plochou nadzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny.

(3) Zastavěnou plochou podzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.

3. Měření podlaží

(1) Podlažím se pro výpočet výměr rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m oddělená

a) dole dolním lícem podlahy tohoto podlaží,

b) nahoře dolním lícem podlahy následujícího podlaží,

c) u nejvyššího podlaží horním lícem stropní konstrukce, případně podlahy půdy, u střech, resp. částí bez půdního prostoru průměrnou rovinou horního líce zastřešení,

d) u staveb a nej vyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem hřebene střechy.

(2) Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jímž se rozumí přístupný prostor o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, stavebně upravený k účelovému využití.

(3) Podlaží se rozdělují na podzemní a nadzemní. Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 0,80 m pod úrovní okolního terénu ve styku s lícem budovy stavby. Pro výpočet průměru se uvažují místa ve čtyřech reprezentativních rozích posuzovaného podlaží.

(4) Nadzemní podlaží (NP) se číslují směrem nahoru jako první nadzemní podlaží (1. NP), druhé nadzemní podlaží (2. NP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží výše nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MeP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže nižšího (tedy mezi 1. NP a 2. NP je 1. MeP).

(5) Podzemní podlaží (PP) se číslují směrem dolů jako první podzemní podlaží (1. PP), druhé podzemní podlaží (2. PP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží níže nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MePP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže vyššího (tedy mezi 1. NP a 1. PP je 1. MePP).

(6) Při popisu budovy se uvádí počet nadzemních podlaží včetně podlaží o menší ploše a obdobně počet podzemních podlaží, například budova se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím.

3.1. Výšky podlaží

(1) Světlou výškou podlaží se rozumí svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaží. U trámových stropů s viditelnými trámy se měří po spodní líc podhledu stropu mezi trámy, u stropů klenbových do spodního líce vrcholu klenby. U stropů šikmých se zjišťuje k nejvyššímu bodu sešikmení.

(2) Výškou podlaží se rozumí vzdálenost mezi lícem nášlapných vrstev podlah nižšího a vyššího podlaží. U jednopodlažní ch objektů bez půdního prostoru a u nejvyššího podlaží u staveb s plochou střechou se výškou podlaží rozumí světlá výška podlaží zvětšená o 0,20 m. V případě různých výšek v posuzovaném podlaží se uvažuje výška té části podlaží, která má největší zastavěnou plochu. Není-li k dispozici výkresová dokumentace řezů budovy v dostačujícím měřítku a současně není možno provést měření výšky podlaží bez nepřiměřených obtíží, je možno výšku uvažovat z výšky světlé, zvětšené o 0,30 m. Na tento způsob zjištění výšky je nutno v ocenění upozornit.

Výškou podlaží, které je podkrovím a nemá strop, je vzdálenost mezi lícem nášlapné vrstvy podlahy podkroví a horním lícem hřebene u sedlových střech a nej vyšším vnějším lícem sešikmení či zaoblení části zastřešení netvořící přesah u střech ostatních.

(3) Průměrnou výškou podlaží se rozumí vážený průměr všech výšek podlaží oceňované stavby nebo její části. Jako váha se použijí velikosti zastavěné plochy příslušného podlaží.

3.2. Zastavěná plocha podlaží

(1) Zastavěnou plochou podlaží se rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy tohoto podlaží, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.

(2) Do zastavěné plochy podlaží se započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, například schodiště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží. Započítává se plocha prostor podloubí, průjezdů a podobně, které jsou součástí nosných konstrukcí staveb. Pokud nejsou součástí nosných konstrukcí staveb, oceňují se samostatně.

(3) Průměrná zastavěná plocha podlaží se zjistí jako součet zastavěných ploch všech podlaží dělený počtem podlaží.

4. Podlahová plocha bytu a nebytových prostorů se měří v m a nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků.

5. Obestavěný prostor stavby (OP)

(1) Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje.

(2) Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničen

a) po stranách vnějším pláštěm bez izolačních přizdívek. Zdi a větrací a osvětlovací prostory o šířce větší než 0,15 m se uvažují celým rozměrem,

b) dole spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží nebo prostoru, který není podlažím; není-li měřitelné nebo podlahová konstrukce chybí, připočte se 0,10 m,

c) nahoře spodním lícem podlahy 1. NP.

(3) Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen

a) po stranách vnějšími plochami staveb,

b) dole spodním lícem podlahy 1. NP; pokud je u nepodsklepených staveb nebo jejich částí podlaha prvního nadzemního podlaží výše než přiléhající terén, připočte se i prostor obestavěný podezdívkou ohraničený dole průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené části, nahoře spodním lícem podlahy 1. NP; v případě, že je podsklepená jen část stavby, připočte se 0,10 m na konstrukci podlahy vždy 1. NP, není-li tloušťka podlahy měřitelná nebo jestliže podlahová konstrukce neexistuje a již se nepřipočítává na podlahovou konstrukci částečného podzemního podlaží,

c) nahoře v části, nad níž je půda, horním lícem podlahy půdy; v části, nad níž je plochá střecha nebo sklonitá střecha bez půdního prostoru, vnějším lícem střešní krytiny, u teras horním lícem dlažby.

(4) Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví u střech šikmých a strmých, bez ohledu na jejich tvar, se vypočte vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní nadezdívky a poloviny výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní nadezdívky. Převažují-li jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte se obestavěný prostor zastřešení jako objem geometrického tělesa.

(5) Neodečítají se

a) otvory a výklenky v obvodových zdech,

b) lodžie, vsunuté (zapuštěné) balkony, verandy a podobně,

c) nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m2 půdorysné plochy.

(6) Neuvažují se

a) balkony a přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,50 m přes líc zdi,

b) římsy, pilastry, půlsloupy,

c) vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně, nadstřešní zdivo, jako jsou atiky, komíny, ventilace, přesahující požární a štítové zdi.

(7) Připočítají se balkony a nezakryté pavlače vyčnívající přes líc zdi více než 0,50 m, a to objemem zjištěným vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m.

6. Obestavěný prostor dalších stavebních objektů

(1) Žumpy, septiky, podzemní nádrže a bazény, podzemní kanály pro vedení (kolektory) a podobně, jejichž obestavěný prostor je ohraničen

a) po stranách vnějším lícem obvodových konstrukcí včetně izolací a přizdívek; nejsou-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stěn 0,30 m,

b) dole spodním lícem konstrukce dna včetně izolací a ochranných vrstev; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka dna 0,35 m,

c) nahoře vrchním lícem stropní konstrukce; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stropní konstrukce 0,30 m

1. u objektů zčásti nadzemních horním lícem konstrukce vrchní části,

2. u nezakrytých bazénů rovinou horního okraje obvodových stěn.

(2) Ploty se měří v m2 pohledové plochy ohraničené vnějším obrysem. Podezdívky se měří v metrech z nižší úrovně terénu.

(3) U ohradní a opěrné zdi je obestavěný prostor dán skutečným objemem nadzemní části měřené z nižší úrovně terénu.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Číslo SKPTypÚčel užití budovyKč/m3 obestavěného prostoruKč/m2 podlahové plochy
12345
46.21.18.1.1Azdravotní péče2 740,-
46.21.14.6..1Bkomunální služby a os. hygiena2 830 -
46.21.17.1..1Cškoly2 538,-
46.21.16.3..1Dkulturní účely2 611,-
46.21.63.1..1Etělocvičny2 579 -
46.21.14.3..1Fslužby a administrativa2 807,-
46.21.19.1.1Ghotely a ubytovny2 710,-
46.21.14.2..1Hobchod (společné stravovaní)2 669,-
46.21.18.2..1Isociální péče2 239,-
46.21.12.1..1Jdomy vícebytové (typové)1 950,-
46.21.12.2..1Kdomy vícebytové (netypové)2 150-
46.21.13.1.. 1Lprůmysl2 786,-
46.21.51.2..1Mvýrobní pro energetiku3 076,-
46.21.13.3..1Nvodní hospodářství3 247,-
46.21.15.2..1Orostlinná a živočišná produkce2 695,-
46.21.14.4..1Pdoprava a spoje2 560,-
46.21.14.5..1Rgaráže (oprava, údržba)2 460-
46.21.13.2..1Sskladování a manipulace2 231 -
46.21.15.3..1Zskladování a úprava zemědělských produktu2 115,-
Jbyty v domech vícebytových typových8 020,-
Kbyty v domech vícebytových netypových9 630,-
byty v budovách, kromě budov typu J,K(cena dle druhu budovy, sl. 4 × koef. 3,56)
nebytové prostory ve všech typech budov-(cena dle druhu budovy,sl.4 × koef.3,4)
-JNebytové prostory v domech vícebytových typových – garážová stání 4 210,-
-KNebytové prostory v domech vícebytových netypových – garážová stání 5 050,-

1. V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, T06B, TO8B, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.

2. SKP = číselné kódy standardní klasifikace produkce Českého úřadu statistického.

3. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ BUDOV

Číslo položkyTyp budovyKonstrukce a vybaveníPopis standardu
1Všechny typyZáklady včetně zemních pracíPatky, pasy z betonu proloženého kamenem, betonu, železobetonu, s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé)
2A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,K,LSvislé konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav panelů)- Zděné z plných cihel, min. tl. 45 cm, dtto z cihel či jiných materiálů v menších tloušťkách odpovídajících z hlediska tepelně technických parametrů cihelné zdi z plných cihel v tl. 45 cm
- Sendvičové v různých skladbách vrstev s tepelnou izolacío min. tloušťce 24 cm, dvou- i vícevrstvé odpovídající technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, montované i monolitické samonosné, nenosné v kombinaci se sloupy a tyčovými prvky, montované, monolitické
- Sendvičové dřevěné s tepelně izolační vložkou, min. tloušťka 12 cm odpovídající tepelně technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, odolné plísni a vyhovující hygienickým normám
M,O,P,RSvislé konstrukce vč. obvodového pláště- Zděné, z různých materiálů min. tl. 29 cm
- Betonové, železobetonové - montované, monolitické, min. tl. 29 cm s tepelně izolační vložkou
- Sendvičové v různých skladbách vrstev a materiálů, nosné i nenosné - kombinované se sloupy a tyčovými prvky, min. tl. 29 cm, montované, monolitické
- Dtto dřevěné, min. tl. 10 cm
S,ZSvislé konstrukce vč. obvodového pláštěZděné tl. min. 24 cm, železobetonové, betonové monolitické a montované (tyčové i plošné); nenosný plášť vyzdívaný, tl. min. 12 cm; kovové tyčové dřevěné lepené sbíjené, trámové o průřezu min. 20 x 20 cm; oboustranně opláštěná kostra prvky nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot.
NSvislé konstrukce vč. obvodového pláštěZděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu; železobetonové monolitické i montované (tyčové a plošné), kovové tyčové, nenosný plášť zděný nebo montovaný železobetonový
3A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,K,LStropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, nespalné a polospalné
M,N,O,P, R,S,ZStropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv běžného provedení
4Všechny typyKrov, střecha- Krov dřevěný vázaný, lepený, sbíjený; kovový šroubovaný a svařovaný; železobetonový nepředpjatý monolitický, montovaný
- Střecha plochá jednovrstvá, dvouvrstvá; sklonitá - sedlová, valbová, max. dvě rozdílné výšky hřebene, pultová
5A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,K,L,M, N,P,RKrytiny střechJakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá
O,S,ZKrytiny střechKromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná
6A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,K,LKlempířské konstrukceÚplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou
M,N,O,P, R,S,ZKlempířské konstrukceŽlaby a svody z pozinkovaného plechu
7A,B,C,E, F,G,H,I,J,
K,L
Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní obklady, úpravy podhledů z obkladového materiálu neplnící akustickou, tepelně izolační a estetickou funkci (dřevo, hmoty na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
DÚprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní podhledy a obklady stěn včetně akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
M,N,O,P,RÚprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky
S,ZÚprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry
8A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,KÚprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané či stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo
L,M,N,O, P,RÚprava vnějších povrchůVápenné jednovrstvé omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady, dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo
S,ZÚprava vnějších povrchůVápenné jednovrstvé nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot
9A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,K,LVnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)Běžné obklady záchodů, umýváren, koupelen, kuchyní, prádelen, apod.
M,N O,P, R,S,ZVnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)Neuvažují se
10A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,KSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním
L,M,N,O, P,R,S,ZSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teracem, běžné keramické dlažby, PVC
11A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,KDveřeHladké plné nebo prosklené, běžné provedení, dýhované, náplňové
L,M,N, O, P,R,S,ZDveřeHladké plné nebo prosklené, kovové, běžné provedení, náplňové
12A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,K,VrataNeuvažují se
L,M,N,O, P,R,S,ZVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
13A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,
K,L
OknaJakákoliv zdvojená, dřevěná dvojitá špaletová
M,N,O,P, R,S,ZOknaJednoduchá dřevěná nebo kovová
14A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,K,LPovrchy podlahPVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované
M,N,O,P, R,S,ZPovrchy podlahCementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba
15A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,K,LVytápěníJakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo plynovými kamny
M,P,R Vytápění Temperování lokálními topidly
N,O,S,ZVytápěníBez temperování
16A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,K,L,M, N,O,P,RElektroinstalaceSvětelná a třífázová
S,ZElektroinstalaceSvětelná
17Všechny typyBleskovodAno
18A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,K,LVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody
M,N,O,P,RVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody
S,ZVnitřní vodovodBez rozvodu vody
19A,B,C,D, E,F,G,H, U,K,LVnitřní kanalizaceSvislé litinové nebo plastické potrubí, odpady ze všech hygienických zařízení, koupelen, kuchyní, vpustí
M,N,O,P,RVnitřní kanalizaceBez kanalizace, popř. od umyvadel, WC, vpustí
S,ZVnitřní kanalizaceBez kanalizace
20A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,KVnitřní plynovodRozvod zemního plynu nebo svítiplynu
L,M,N,O, P,R,S,ZVnitřní plynovodNeuvažuje se
21A,B,C,D, E,F,G,H, U,K,LOhřev vodyCentrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače (karmy), bojlery, kombinovaný s ÚT
M,N,O,P,ROhřev vodyMalé elektrické ohřívače, popř. bojler
S,ZOhřev vodyNeuvažuje se
22A,C,G,H,IVybavení kuchyníBěžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní - elektrické a plynové
J,KVybavení kuchyníBěžné elektrické nebo plynové sporáky, varné jednotky čtyřplotýnkové
B,D,E,F,L M,N,O,P, R,S,ZVybavení kuchyníNeuvažuje se
23A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,KVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, vany nebo sprchové kouty běžného provedení WC splachovací s pisoáry s umývátky, bez umývátek běžného provedení
L,M,N,O, P,RVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, WC splachovací bez umývátek, popř. pisoáry v malém rozsahu
S,ZVnitřní hygienická vybaveníNeuvažuje se
24A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,K,LVýtahyBěžné osobní a nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic
M,N,O,P, R,S,ZVýtahyNeuvažují se
25A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,KOstatní (individuální) - příkladyVestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže
L,M,N,O, P,R,S,ZOstatní (individuální) - příkladyRozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže
26JInstalační prefabrikovaná jádraInstalační šachty, koupelna, WC

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Číslo SKPTypÚčel užití halyKč/m3 obestavěného prostoruKč/m2 podlahové plochy
12345
46.21.16.3..2Akulturní účely2 055 -
46.21.63.1..2Btělocvičny2 029,-
46.21.14.2..2Cobchod, prodejny (společné stravování)1 996,-
46.21.19.9..2Dostatní jinde neuvedené (ostatní občanská výstavba)2 379,-
46.21.13.1..2Eprůmysl (bez jeřábových drah)1 620-
46.21.13.1..2Fprůmysl s jeřábovými drahami1 731,-
46.21.51.2..2Gvýrobní pro energetiku2 311,-
46.21.14.4..2Hpro dopravu a spoje2 348,-
46.21.14.5..2Igaráže (opravy, údržba)2 124,-
46.21.13.2..2Jskladování a manipulace1 599,-
46.21.15.3..2Kskladování a úprava zemědělských produktů1 468,-
46.21.15.2..2Lživočišná produkce1 930,-
46.21.13.3..2Mvodní hospodářství (čistírenské a úpravy vod)2 424,-
-byty a nebytové prostory ve všech typech hal-cena ze sl. 4 × 3,8

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ HAL

Číslo položkyTyp halyKonstrukce a vybaveníPopis standardu
1Všechny typyZáklady včetně zemních pracíBěžné betonové, železobetonové popř. z prokládaného betonu (patky, pasy, desky) s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé)
2A,B,C,D,Svislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné tl. min. 29 cm (kromě kamenných), železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené dřevěné sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 24 cm, 2× opláštěná kostra s tepelnou izolací - běžné materiály, montované z dílců na bázi dřeva tl. nad 10 cm
E,F,G,H, I,LSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné tl. min. 29 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené nebo sbíjené sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 12 cm, oboustranně opláštěná kostra běžnými materiály, montované z dílců na bázi dřeva s tepelnou izolací
J,KSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), plášť vyzdívaný nenosný tl. min. 12 cm, tyčové (sloupové) kovové, dřevěné lepené, sbíjené z trámů o průřezu min. 20 × 20 cm, oboustranně opláštěná kostra prkny nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot
MSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu, železobetonové monolitické a montované (tyčové a plošné), kovové tyčové se zděným nebo montovaným železobetonovým pláštěm
3A,B,C,D,Stropy (podhledy -mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým kromě spalných
E,F,G,H, I,J,K,L,MStropy (podhledy -mimo akustické a a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv běžného provedení
4Všechny typyKrov, střechaDřevěné vázané, lepené a sbíjené; krovy železobetonové a ocelové; střecha plochá i sklonitá běžného provedení kromě křížových, báňových apod.)
5A,B,C,D, E,F,G,H, I,MKrytiny střechJakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá
J,K,LKrytiny střechKromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná
6A,B,C,D,Klempířské konstrukceÚplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou
E,F,G,H, I,J,K,L,MKlempířské konstrukceŽlaby a svody z pozinkovaného plechu
7AÚprava vnitřních povrchůDvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní podhledy a obklady stěn vč. akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
B,C,DÚprava vnitřních povrchůDvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní obklady a úpravy podhledů z obkladového materiálu (dřevo, dřevní hmoty apod.), neplnící akustickou či tepelně izolační funkci, novodobé nástřiky
E,F,G,H,I, L,MJ,KÚprava vnitřních povrchů Úprava vnitřních povrchůVápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry
8A,B,C,D,Úprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané, stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo
E,F,G,H, I,L,MÚprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé hladké omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo
J,KÚprava vnějších povrchůVápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot
9A,B,C,D,Vnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)Běžný obklad záchodů, umýváren, popř. koupelen a kuchyní
E,F,G,H, I,J,K,L,MVnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)Neuvažují se
10A,B,C,DSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním
E,F,G,H, I,J,K,L,MSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teraco, běžná keramická dlažba, PVC
11A,B,C,DDveřeHladké plné nebo prosklené, běžné, dýhované, náplňové
E,F,G,H, I,J,K,L,MDveřeHladké plné nebo prosklené, kovové, náplňové
12A,B,C,DVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
E,F,G,H, I,J,K,L,MVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
13A,B,C,DOknaJakákoliv zdvojená kromě plastových, dvojitá špaletová dřevěná
E,F,G,H, I,J,K,L,MOknaJednoduchá dřevěná nebo ocelová
14A,B,C,DPovrchy podlahPVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované
E,F,G,H, I,J,K,L,MPovrchy podlahCementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba
15A,B,C,DVytápěníJakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo plynovými kamny, elektrická přímotopná tělesa
E,F,G,H,IVytápěníTemperování lokálními topidly
J,K,L,MVytápěníBez temperování
16A,B,C,D, E,F,G,H, I,L,MElektroinstalaceSvětelná a třífázová
J,KElektroinstalaceSvětelná
17Všechny typyBleskovodAno
18A,B,C,DVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody
E,F,G,H, I,L,MVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody
J,KVnitřní vodovodBez rozvodu vody
19A,B,C,DVnitřní kanalizaceSvislé litinové nebo plastické potrubí, odpady z celého příslušenství
E,F,G,H, I,L,MVnitřní kanalizaceBez kanalizace, popř. od umyvadel, WC a podlahových vpustí
J,KVnitřní kanalizaceBez kanalizace
20A,B,C,DVnitřní plynovodRozvod zemního plynu nebo svítiplynu
E,F,G,H, I,J,K,L,MVnitřní plynovodNeuvažuje se
21A,B,C,DOhřev vodyCentrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače, bojlery, kombinovaný s ÚT
E,F,G,FL I,L,MOhřev vodyMalé průtokové ohřívače, popř. bojler
J,KOhřev vodyNeuvažuje se
22A,BVybavení kuchyníNeuvažuje se
CVybavení kuchyníBěžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní plynové nebo elektrické
E,F,G,H, I,J,K,L,MVybavení kuchyníNeuvažuje se
23A,B,C,DVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, běžné vany nebo sprchové kouty, WC splachovací běžného typu bez i s umývátky, pisoáry
E,F,G,FL I,L,MVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, WC splachovací bez umývátek, pisoáry v malém rozsahu
J,KVnitřní hygienická vybaveníNeuvažuje se
24A,B,C,DVýtahy (u vícepodlažních hal)Běžné osobní, resp. nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic
E,F,G,H, I,J,K,L,MVýtahy (u vícepodlažních hal)Neuvažují se
25A,B,C,DOstatní (individuální) příkladyVestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání některých prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže
E,F,G,H, I,J,K,L,MOstatní (individuální) příkladyRozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání některých prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1

Číslo položkyKonstrukceKoeficient K1 pro
budovyhaly
1zděné0,9391,075
2monolitické betonové tyčové1,1581,040
3monolitické betonové plošné1,1321,132
4montované z dílců betonových tyčových0,9930,998
5montované z dílců betonových plošných1,0371,003
6montované z prostorových buněk1,2410,728
7kovové1,0320,948
8dřevěné na bázi dřevní hmoty1,0290,936

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních

1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
12345
1.146.21.51.3Věže chladící a odplynovače--3 4673 1506 141
1.246.21.52.5Zásobníky věžové (sila)1 4101 4283 2432 177-
1.346.25.61.1Komíny vysoké a kouřové kanály1 670-4 142--

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé nosné konstrukce)

1 zděná z cihel, tvárnic nebo bloků

2 monolitická betonová tyčová

3 monolitická betonová plošná

4 kovová

5 z jiných materiálů

2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
12345678
2.146.21.64.1Nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod8 1982 6403 359-1 6197 554-1 640
2.246.21.64.1Nádrže pozemní mimo nádrže odpadních vod7 3282 1492 6001 8952 4897 300--
2.346.21.64.2Zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství)3 9552 0633 137-1 1073 509--
2.446.21.64.2Zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství3 6982 0421 894-9863 0451 702-

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)

1 zděná z cihel, tvárnic, bloků

2 monolitická betonová tyčová

3 monolitická betonová plošná

4 montovaná z dílců betonových tyčových

5 montovaná z dílců betonových plošných

6 kovová

7 dřevěná na bázi dřevní hmoty

8 z jiných materiálů

2a. Opěrné zdi

Cena za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
123 4 56 7
2a.146.21.64.5Opěrné zdi293023503225- 3750 - -

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé konstrukce)

1 zděná z cihel nebo z bloků

2 zděná z kamene

3 monolitická betonová tyčová

4 monolitická betonová plošná

5 montovaná z dílců betonových tyčových

6 montovaná z dílců betonových plošných

7 z jiných materiálů

3. Mosty

Cena Kč za 1 m plochy mostovky

ČísloSKPObj ektKonštrukciu charakteristika
položky12345
3.146.21.21.1Mosty pozemních komunikací14 65718 56116 78817 54522 277
3.246.21.21.2Mosty drážních komunikací12 69316 42914 25615 49712 008
3.346.21.21.4Mosty průmyslové., lávky pro chodce10 52714 31012 5718 8379 074

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)

1 monolitická betonová nepředpjatá

2 monolitická betonová předpjatá

3 montovaná z dílců betonových nepředpjatých

4 montovaná z dílců betonových předpjatých

5 kovová

4. Komunikace pozemní

Cena Kč za 1 m2 plochy komunikace

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
123456
4.146.23.11.2Komunikace pozemní (silnice)1 2991 9451 1611 0791 401313
4.246.23.11.4Plochy charakteru pozemních komunikací (např. parkoviště)1 0751 0928757961 081289

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1 dlážděný

2 monolitický betonový

3 montovaný betonový

4 z kameniva prolévaný živicí

5 z kameniva obalovaného živicí

6 bez krytu

5. Letiště

Cena Kč za 1 m2 plochy letiště

ČísloSKPObjektKonstrukční charakteristika
položky1234
5.146.23.14Letištní plochy1 9901 5001 4501 360

Konstrukční charakteristika

1 TEVYCED tl. 14 cm (tenká vyztužená cementobetonová deska) štěrkopísek tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 20 cm, letištní beton tl. 24 cm, Tevyced tl. 14 cm (včetně výztuže), spáry podélné a příčné, těsnění spár (zálivka), ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot

2 Prostá cementobetonová deska

štěrkopísek tl. 20 cm, 2× cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, přesun hmot, zemní práce

3 Prostá cementobetonová deska

geotextilie, minerální beton tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 15 cm, živičná membrána, porézní beton tl. 10 cm, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot

4 Prostá cementobetonová deska (rekonstrukce vzletové a pojížděcí dráhy, pojížděcí dráha, stojánky letadel)

štěrkopísek tl. 20 cm, 2× cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, bourání stávající konstrukce (zde se cena může lišit podle tlouštěk bouraných vrstev), zemní práce, přesun hmot

6. Plochy a úpravy území

Cena Kč za 1 m2 plochy upravené, zastavěné

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
123456789
6.146.39.99Úpravy území a samostatné zemní práce176265626415478316391-162
6.246.23.21Plochy pro tělovýchovu nekryté200286824628.408-262
6.346.21.64.3Nástupiště a rampy (cena za 1 m2 zastavěné plochy)--4 8763 9504 2102 8603 097--

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1 vegetační

2 z kameniva

3 dlážděný

4 monolitický

5 montovaný betonový

6 z kameniva - prolévaného živicí

7 z kameniva - obalovaného živicí

8 z jiných materiálů - např. antuka

9 bez krytu

7. Dráhy kolejové

Cena Kč za 1 m délky trasy

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
1234567
7.146.23.13.1Spodek drah kolejových7 2867 9768 250--2 976-
7.246.23.13.2Svršek železničních kolejí na drahách celostátních5 5107 7334 3896 326---
7.346.23.13.2Svršek železničních kolejí staničních na drahách celostátních9 02812 6717 192----
7.446.23.13.5Svršek železničních vleček včetně zadlážděných, městské pozemní tramvaje (včetně výhybek)13 95815 12072155 2018 657--
7.546.23.13.5Svršek drah kolejových ostatních, vlečky nezadlážděné8 33911 7056 6437 79710 056--
7.646.23.13.9Svršek kolejí úzkorozchodných vnitrozávodních - zadlážděných------2 380
7.746.23.13.9Dtto - nezadlážděných------1 500

Konstrukční charakteristika (pražce nebo jiné podpěry)

1 pražce dřevěné

2 pražce ocelové

3 pražce betonové

4 desky podélné a prahy betonové monolitické

5 desky a podélné prahy montované betonové

6 vrstva kameniva zhutněná

7 ostatní

8. Vyhybky

Číslo položkySKPObjektCena Kč za 1 kus
8.146.23.13.4Výhybky na celostátních drahách - na traťových kolejích504 000
8.246.23.13.4Dtto - na staničních kolejích430 000
8.346.23.13.4Výhybky na železničních vlečkách310 000
8.446.23.13.4Dtto - na kolejích úzkorozchodných285 000
8.546.23.13.4Výhybky na kolejích tramvajových460 000

9. Vedení elektrická pro dráhy a dráhy visuté

Cena Kč za 1 m délky

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
12345
9.146.21.34.9Rozvody nadzemní elektrického proudu včetně kabelu5931 323-267-
9.246.21.33.1Vedení trolejová celostátních drah-875900--
9.346.21.33.2Vedení trolejová městských drah--1 042--
9.446.21.35.1Vedení silnoproudá podzemní kabelová8021 428---
9.546.21.35.9Vedeni slaboproudá podzemní kabelová1 924----
9.646.23.13.6Dráhy visuté---43 898-

Konstrukční charakteristika (umístění vedení)

1 v zemní rýze na upravený podklad

2 v zemní rýze do tvárnicové tratě

3 nad zemí, na stožárech nebo sloupech

4 nad zemí na rámové konstrukci

5 nad zemí na jiných podporách

10. Objekty podzemní mimo důlní

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
12345
10.146.21.22.1Tunely4 114----
10.246.21.22.2Štoly6 9428 4145 3766 116-
10.346.21.22.3Objekty podzemní halové5 839----
10.446.21.22.4Objekty plošné podzemní4 482----
10.546.21.22.5Šachty svislé, úklonné---4318-
10.646.21.22.6Vrty----10 362
10.746.25.22.1Studny vodárenské2 523----
10.846.21.22.7Tunely stanic1 781----

Konstrukční charakteristika (způsob rozpojování)

1 hloubení z povrchu území

2 ruční ražení

3 ražení nemechanizovaným štítem

4 ražení mechanizovaným štítem

5 vrtání

11. Vodovody trubní

SKP 46.21.31.2 Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
1234
11.180 mm1 6401 3441 840-
11.2100 mm2 0631 3442 2382 176
11.3200 mm2 8772 1662 9392 859
11.4300 mm4 4403 0454 3304 034
11.5400 mm-4 0844 7565316
11.6600 mm-5 4927 7768 903
11.7800 mm-9 97812 226-
11.81 000 mm-13 82115 920-
11.91 200 mm-18 09120 231-

Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub z plastických hmot

2 z trub ocelových

3 z trub litinových

4 z trub osinkocementových

12. Kanalizace trubní

SKP 46.21.41.4 Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

Číslo položkyProfil potrubí v mmKonstrukční charakteristika
1234
12.1300 mm2 1631 7852 0821 981
12.2400 mm2 6501 9552 2782 831
12.3500 mm-2 3462 8222 856
12.4600 mm-3 0433 6553 757
12.5800 mm-3 8004 3784 488
12.61 000 mm--5 355-
12.71 200 mm--6 273-
12.81 400 mm--10 839-
12.91 600 mm--14 009-
12.02 200 mm--21 052-

Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub z plastických hmot

2 z trub betonových

3 z trub železobetonových

4 z trub kameninových

13. Parovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)

SKP 46.21.42.1 Cena Kč za 1 m délky

Číslo položkyObjekt a způsob vedeníJmenovitá světlostpotrubí DN
80/40100/50125/65150/80200/100250/12 5
13.1A/a: Podzemní vedení
Dvojitý kanál žl + žl
8 99610 17710 72511 40414 39415 225
13.2A/b: Dvojitý kanál žl +
príklopový
6 8338 9709 44810 03112 34613 486
13.3A/c: Společný kanál
príklopový
7 5648 8709 73810 20712 77813 739
13.4B: Pozemní vedení1 7462 1062 2902 4773 1703 618
13.5C: Nadzemní vedení5 9025 6585 7585 5985 7986 084

SKP 46.21.32.4 Cena Kč za 1 m délky

Číslo položkyObjekt a způsob vedeníJmenovitá světlost potrubí DN
300/125350/150400/150500/200600/250
13.6A/a: Podzemní vedení Dvojitý kanál žl + žl16 78719 24821 22025 96730 395
13.7A/b: Dvojitý kanál žl + příklopový14 95016 90919 19723 002-
13.8A/c: Společný kanál příklopový16 23319 09621 37325 714-
13.9B: Pozemní vedení4 2875 2105 4708 32910511
13.0C . Nadzemní vedení6 6337 7427 86011 88614 446

Způsob vedení:

A: Podzemní vedení

A/a: Dvojitý kanál 2 žlaby

A/b: Dvojitý kanál, žlab příklopový

A/c: Společný kanál příklopový

B: Pozemní vedení

C: Nadzemní vedení

14. Teplovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)

SKP 46.21.42.2 Cena Kč za 1 m délky

Číslo položkyObjekt a způsob vedeníJmenovitá světlost potrubí DN
2×1002×1502×200 2×3002×4002×500
A: Podzemní vedení
14.1A/a: Příklopový kanál7 4429 42811 81415 14820 04323 761
14.2A/b: Žlabový systém8 91010 48212 84316 70622 28625 956
14.3B: Pozemní vedení2 3432 8713 8556 1158 35410 577
14.4C: Nadzemní vedení5 6145 6046 2468 97811 60714 994

SKP 46.21.32.5 Cena Kč za 1 m délky

Číslo položkyObjekt a způsob vedeníJmenovitá světlost potrubí DN
2×6002×800 2×10002×1 2002×1 400
A: Podzemní vedení
14.5A/a: Příklopový kanál27 05937 16945 20850 54257 890
14.6A/b: Žlabový systém29 94940 48949 66257 82762 619
14.7B: Pozemní vedení12 92019 48524 96929 11233 746
14.8C: Nadzemní vedení17 28626 10637 771--

Způsob vedení:

A: Podzemní vedení

A/a: Příklopový kanál

A/b: Žlabový systém

B: Pozemní vedení

C: Nadzemní vedení

15. Vedení elektrické

a) Rozvody kabelové silnoproudé vysokého napětí (W)

SKP 46.21.34. l Cena Kč za 1 m délky

Číslo položkyObjektve volném terénu v zastavěném prostoru
počet kabelů
1212
Kabelové vedení 10 kV
15.13 × 50 až 90347572428713
15.23 × 12 až 150407713510816
15.33 × 185 až 2404908975911 041
Kabelové vedení 22 kV
15.43 × 95 až 1507751 0478761 591
15.53 × 1858471 6328971 835
Kabelové vedení 35 kV
15.63 × 95 až 1507871 6928901 896
15.73 × 185 až 2401 0601 9771 1612 141

b) Sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel

SKP 46.21.43.2 Cena Kč

Číslo položkyObjektza 1 m délky vedení (včetně podílů ceny sloupů)za 1 kus sloupu (včetně podílu ceny kabelů)
Sítě kabelové se sloupy
15.8parkovými do 4 m 38012 000
15.9uličními do 8 m58022 000
15.0uličními přes 8 m1 03030 000

16. Hydromeliorace

SKP 46.24.12.6 Cena Kč za 1 m délky

Číslo položkyObjektKonstrukční charakteristika
123456
16.1Drenáže odvodňovací55---115-
16.2Příkopy a kanály odvodňovací otevřené a zakryté-1 283---2 055
16.3Odvodnění ostatní--1 356---
16.4Rozvody závlahové podzemním potrubím1 533--872--
16.5Rozvody závlahové zakrytými kanály--5 611---

Cena Kč za 1 ha

Číslo položkyObjektKonstrukční charakteristika
1456
16.6Drenáže odvodňovací54 206-65 701-
16.7Příkopy a kanály odvodňovací otevřené a zakryté---67 179
16.8Závlahy - rozvody závlahovým podzemním potrubím-73 709--

Konstrukční charakteristika (potrubí)

1 z trub z plastické hmoty

2 z trub betonových

3 z trub kameninových

4 z trub osinkocementových

5 z trub z pálené hlíny

6 bez potrubí

17. Hráze a objekty na tocích

Cena Kč za 1 m3 objemu hráze

Číslo položkySKPObjektůKonstrukční charakteristika
12
17.146.24.12.3Hráze, jezy, stupně376209
17.246.24.12.3Hráze přehradní zemní, kamenité a smíšené333209
17.346.24.12.3Hráze ochranné152-
17.446.24.12.3Hráze hospodářských nádrží1 167-
17.546.24.12.3Ostatní189-

Konstrukční charakteristika (hlavní svislá konstrukce)

1 ze zemin

2 z kamene, kameniva

18. Nádrže na tocích, úpravy toku a kanály

Cena Kč za 1 m2 upravené plochy *)

Cena Kč za 1 m délky **)

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
1234567
18.146.24.12.8Nádrže na tocích *)1 738481--5 405--
18.246.24.12.9Úpravy vodních toků**)-6 6799 1686 366-3 6513 476
18.346.24.12.1Kanály (mimo odvodněni a závlahy)**)5 12510 237-10 157-1 310-

Konstrukční charakteristika (opevnění břehů a dna)

1 ze zemin a kameniva stabil.

2 z kamene, kameniva

3 monolitické betonové

4 montované betonové

5 vegetací

6 bez opevnění.

7 z jiných materiálu

19. Plynovody nízkotlaké a středotlaké ve volném terénu

SKP 46.21.42.3 Cena Kč za 1 m

Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
19.150 mm585-
19.263 mm-340
19.365 mm670-
19.480 mm740-
19.590 mm-435
19.6100 mm875-
19.7110 mm-510
19.8125 mm1 020-
19.9150 mm1 410-
19.10160 mm-760
19.11200 mm1 780-
19.12225 mm-1 210
19.13250 mm2 395-
19.14300 mm2 680-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu

SKP 46.21.42.3 Cena Kč za 1 m

Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
20.150 mm1 215-
20.263 mm-970
20.365 mm1 300-
20.480 mm1 370-
20.590 mm-1 275
20.6100 mm1 715-
20.7110 mm-1 350
20.8125 mm1 660-
20.9150 mm2 250-
20.10160 mm-1 605
20.11200 mm2 620-
20.12225 mm-2 050
20.13250 mm3 445-
20.14300 mm3 730-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

21. Plynovody vysokotlaké

volný terén

SKP 46.21.42.3 Cena Kč za 1 m

Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
21.150 mm640-
21.263 mm--
21.365 mm735-
21.480 mm810-
21.590 mm--
21.6100 mm960-
21.7110 mm--
21.8125 mm1 120-
21.9150 mm1 520-
21.10160 mm--
21.11200 mm1 900-
21.12225 mm--
21.13250 mm2 530-
21.14300 mm2 825-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

22. Plynovody vysokotlaké uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací kromě komunikací a ploch bez krytu

SKP 46.21.42.3 Cena Kč za 1 m

Číslo položkyProfil potrubí DN v mmkonstrukční charakteristika
12
22.150 mm1 265-
22.263 mm--
22.365 mm1 368-
22.480 mm1 440-
22.590 mm--
22.6100 mm1 802-
22.7110 mm--
22.8125 mm1 960-
22.9150 mm2 358-
22.10160 mm--
22.11200 mm2 740-
22.12225 mm--
22.13250 mm3 576-
22.14300 mm3 872-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

23. Regulační stanice plynu (označení RS)

SKP 46.21.42.3

Číslo položkyOznačeníVýkon při minimálním vstupním tlaku (m3/h)Počet redukčních stupňůPočet regulačních řadCena Kč/ks
STL - NTL
23.1RS 40040011405 000
23.2RS 12001 20021735 000
23.3RS 20002 00021790 000
23.4RS 30003 000211 010 000
VTL - STL (bez meziodběru)
23.5RS 20020011488 000
23.6RS 20020021570 000
23.7RS 50050011510 000
23.8RS 12001 20012625 000
23.9RS 12001 20021790 000
23.10RS 12001 20022960 000
23.11RS 20002 00021933 000
23.12RS 20002 00022971 000
23.13RS 30003 00021977 000
23.14RS 30003 000221 059 000

Poznámka:

NTL - nízkotlak do 5 kPa

STL - středotlak přes 5 kPa do 300 kPa

VTL - vysokotlak přes 300 kPa (0,3 MPa) do 4,0 MPa

VVTL - velmi vysoký tlak - přes 4,0 MPa, potrubí i plynovod včetně regulačních stanic oceněn cenami obvyklými

Výkon regulační stanice je udáván výrobcem.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru: SKP 46.21.11

Dům ChalupaDomekse šikmou nebo strmou střechounepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažípodsklepený
s jedním nadzem. podlažímse dvěma nadzem. podlažímis jedním nadzem. podlažímse dvěma nadzem. podlažími
KonstrukceTyp CenaTyp CenaTyp CenaTyp Cena
zděnáA 2 290-B 1 975,-C 2130,-D1 900,-
železobetonová - monolitickáE 2 495,-F 2 140,-G 2 340,-H2 065,-
železobetonová - montovanáCH 2 390,-I 2 050,-J 2 235,-K1 975,-
dřevěnáL 2 080,-M 1 780,-N1 925,-O1 705,-

*) do uvedeného počtu podlaží není započteno podkroví

Základní ceny se vynásobí koeficienty vyjadřujícími náklady na účelové využití podkroví:

dům
s jedním nadzemním podlažímse dvěma nadzem. podlažími
a) podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,051,04
b) podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1.nadzemního podlaží1,091,075
c) podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,121,100
Dům
Chalupa
Domek s plochou střechou
nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažípodsklepený
s jedním nadzem. podlažímse dvěma nadzem. podlažímis jedním nadzem. podlažímse dvěma nadzem. podlažími
KonstrukceTyp CenaTyp CenaTyp CenaTyp Cena
zděnáA 2 495,-B 2 150,-C 2 320,-D 2 070,-
železobetonová -monolitickáE 2 720,-F 2 330,-G2 550,-H 2 250,-
železobetonová -montovanáCH 2 605,-I 2 235,-J 2 435,-K 2 150,-
dřevěnáL 2 280,-M 2 000,-N 2 125,-O 1 905,-

Základní ceny se vynásobí koeficienty u řadových domů

a) vnitřních 0,90

b) koncových 0,95

Základní cena za 1 m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru v rodinném domě se stanoví jako násobek ZC za m3 obestavěného prostoru dle typu rodinného domu, ve kterém se byt nebo nebytový prostor nachází, a koeficientu 4,6.

Za řadový rodinný dům se pro účely oceňování považuje rodinný dům v řadě minimálně dvou rodinných domů, které na sebe navazují nejméně 1/ 2 délky společné zdi. Za řadový rodinný dům vnitřní se považuje rodinný dům, který má dvě společné zdi se sousedními rodinnými domy, řadový rodinný dům koncový navazuje pouze jednou společnou zdí na sousední rodinný dům.

II. Standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků:

Číslo položkyTypy domů, chalup a domkůKonstrukce a vybaveníPopis standardu
1všechnyzákladyběžné základní s izolací (u podsklepených objektů i svislé)
2A, B, C, D, E, F, G, H CH, I, J, K

L, M, N, O
zdivo zdivo

zdivo
zdivo s tepelnou izolační schopnosti klasického cihelného zdiva z plných cihel tl. 45 cm,
monolitický železobeton s tepelnou izolací,
jakékoliv výplňové zdivo
montovaný (prefa železobeton) s tepelnou izolací,
jakékoliv výplňové zdivo
montované panely na bázi dřevní hmoty s tepelnou izolací
3všechnystropyjakékoliv s rovným podhledem
4všechnystřechajakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha
5všechnykrytinapálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, živičná svařovaná
6všechnyklempířské konstrukceúplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů
7všechny kromě L,
M, N, O
L, M, N, O
vnitřní omítky
vnitřní omítky
vápenné štukové
malby, tapety
8všechny kromě L,
M, N, O
L, M, N, O
fasádní omítky
fasádní omítky
vápenné štukové,břízolit, nástřiky umělé nátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo
9všechnyvnější obkladypouze sokl z kabřince apod.
10všechnyvnitřní obkladykoupelny, vany, WC, kuchyně
11všechnyschodys jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím
12všechny kromě L,
M, N, O
L, M, N, O
dveře
dveře
hladké plné nebo prosklené, popř. náplňové
hladké plné nebo prosklené
13všechny kromě L,
M, N, O
L, M, N, O
okna
okna
dřevěná dvojitá špaletová zdvojená, plastová dřevěná zdvojená, plastová
14všechnypodlahy obytných místnostíPVC, vlýsky, textilní krytiny, dřevěné-palubkové
15všechny kromě L,
M, N, O
L, M, N, O
podlahy ostatních místností
podlahy ostatních místností
keramické dlažby, PVC, teraco
keramické dlažby, PVC
16všechnyvytápěníústřední s kotlem na tuhá paliva, na plyn nebo elektrickou energii
17všechnyelektroinstalacesvětelný i motorový proud, pojistkové automaty
18všechnybleskosvodano
19všechnyrozvod vodystudená a teplá
20všechnyzdroj teplé vodybojler, karma
21všechnyinstalace plynuzemní plyn nebo PB
22všechnykanalizaceodkanalizování z kuchyně, koupelny, WC
23všechnyvybavení kuchyněplynový sporák
24všechnyvnitřní vybavenívana ocelová, umyvadlo, popř. sprchový kout
25všechnyzáchodstandardní splachovací
26všechnyostatníkrb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, odvětrávání prostoru ventilátory, rozvod antén pod omítkou, okenice, mříže

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:

SKP 46.21.11.4

svislá nosná konstrukce chatnepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažípodsklepené
Typ ICenaTyp IICena
zděná v tl. nad 15 cmA, B1 750,-A, B1 650,-
dřevěná srubováC, D1 360,-C, D1 260,-
dřevěná oboustranně obíjená, zdivo tl. do 15 cm
E, F1 280,-E, F1 310,-
montovaná na bázi dřevní hmotyG, H1 400,-G, H1 440,-
dřevěná jednostranně obíjenáI850,-I930,-

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:

a)podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,05
b)podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,09
c)podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,12

Typ

A: Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

B: Svislé konstrukce zděné s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkroví

C: Svislé konstrukce dřevěné srubové, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

D: Svislé konstrukce dřevěné srubové s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkroví

E: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

F: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

G: Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

H: Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

I: Svislé konstrukce dřevěné - jednostranně obíjené s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

Standardní vybavení rekreačních chat a zahrádkářských chat

Číslo položkyKonstrukce a vybavenítypy
ABCDEFGHI
1Základyizolovanéneizolovanéizolovanéneizolované
2Podezdívka jen u typu Ijakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m
3Obvodové stěnyzděné v tl. 25-30 cmdřevěné - srubové tl. 16 cmoboustranně obité, zdivo do tl. 15 cmmontované na bázi dřevní hmotyjednostranně obité
4Stropyjakékoli spalné, polospalné, nespalnédřevěné, spalnéna bázi dřevní hmotydřevěné spalné
5Zastřešeníjakékoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkrovíjakékoliv umož. podkrovíbez krovu neumož. podkrovíjakékoliv umož. podkrovíbez krovu neumož. podkroví jakékoliv umož. podkrovíbez krovu neumož. podkrovíbez krovu neumož. podkroví
6Krytinaplechová pozinkovaná, osinkocementová, asfaltové svařované pásyplechová, asfaltové pásy
7Klempířské konstrukceúplné z pozink. plechužlaby a svody z pozinkovaného plechuúplné z pozink. plechužlaby a svody z poz. plechu
8Úprava povrchůomítky vnitřní štukové vnější štukové, břízolitnátěry nebo impregnacenátěry, impregnace nebo jakákoli omítkanátěry, nástřiky nebo omítka na pletivonátěry, impregnace
9Schodištějakékoli kromě žebříkového nenínení
10Dveředřevěné plné nebo náplňovéjakékoliv dřevěné
11Oknadřevěná zdvojenádřevěná jednoduchá dřevěná zdvojená jednoduchá
12PodlahyPVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba
13Vytápěníjakékoliv lokální
14Elektroinstalacesvětelná a motorovásvětelná
15Rozvod vodystudené i tepléneuvažuje sestudenéneuvažuje se
16Zdroj teplé vodybojlerneuvažuje se
17Rozvod propan-butanuanoneuvažuje seanoneuvažuje se
18Kanalizacez kuchyně, WC, umyvadla, příp. sprchyneuvažuje sez kuchyně, WC, umyvadloz kuchyněneuvažuje se
19Záchodsplachovacísplachovací i suchýsuchý
20Okeniceano
21Vnitřní vybaveníumyvadlo, sprchaumyvadlo
22Ostatníkrb, mříže, vestavěné skříně, kuchyňský sporákkrb, mříže, vestavěné skříně, uhelný sporák

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Základní ceny za 1 m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:

SKP 46.21.19.9

svislá nosná konstrukce vedlejších stavebnepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažípodsklepené
Typ ICenaTyp IICena
zděná v tl. nad 15 cmA, B1 250,-A, B1 140,-
dřevěná oboustranně obíjená, zdivo tl. do 15 cmC, D1 055,-C, D1 015,-
dřevěná jednostranně obíjená nebo kovováE, F970,-E, F950,-
přístřeškyG750,-G780,-

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:

a)podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,05
b)podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,09
c)podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,12

Typ

A: Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

B: Svislé konstrukce zděné s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

C: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

D: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

E: Svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

F: Svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

G: Přístřešky - jakákoliv svislá pilířková konstrukce s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení vedlejších staveb

Číslo položkyKonstrukce a vybavenítypy
ABCDEFG
1Základyzákladové pásy a patkyzákladové patky
2Obvodové stěnyzděné, betonové tl. 15-30 cmzděné, betonové tl. 15-30 cmoboustranně obíjené, zdivo tl. do 15 cmjednostranně obíjenépilířky z jakéhokoli materiálu
3Stropyjakékoliv bez rozlišení druhu materiáludřevěné, popř. kovovéneuvažují se
4Krovjakýkoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkrovíjakýkoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkrovíjakýkoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkrovíjakýkoliv bez podkroví
5Krytinajakákoliv kromě měděné
6Klempířské konstrukcežlaby, svody z pozinkovaného plechu
7Úprava povrchůjakékoliv omítkynátěry, impregnace, popř. omítkanátěry, impregnacenátěr. popř. omítka pilířků
8Schodištědřevěné neuvažuje sedřevěné neuvažuje sedřevěné neuvažuje seneuvažuje se
9Dveředřevěné nebo kovové kromě svlakovýchdřevěné nebo kovovéneuvažují se
10Oknazdvojená, popř. jednoduchájednoducháneuvažují se
11Podlahybetonové, dlažbyneuvažují se
12Elektroinstalacesvětelná a motorovásvětelná, popř. motorovásvětelnáneuvažuje se

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:

SKP 46.21. 19.9

svislá nosná konstrukce garážínepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažípodsklepené
TypCenaTypCena
zděná v tl. nad 15 cm, montovanáA, B1 375,-A, B1 235,-
kovová, plechováC1 045,-C990,-

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:

a)podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,05
b)podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,09
c)podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,12

Typ

A: Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

B: Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

C: Svislé konstrukce kovové - plechové, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení garáží

Číslo položkyKonstrukce a vybavenítypy
ABC
1Základyzákladové pásy a patky
2Obvodové stěnyzděné, betonové tl. 15 -20 cmzděné, betonové tl. 15 - 30 cmkovová kostra opláštěná plechem
3Stropyjakékoliv, bez rozlišení druhu a materiáluneuvažuje se (funkci plní krov)
4Krovjakýkoliv umožňující zřízení podkrovíbez krovujakýkoliv kovový bez podkroví
5Krytinaplechová pozinkovaná, asfalt, pásyplechová
6Klempířské konstrukcežlaby a svody z pozinkovaného plechu
7Úpravy povrchůjakékoliv omítky, spárované zdivonátěry
8Dveřejakékoliv dřevěné nebo kovovékovové
9Oknajednoduchá
10Vratajakákoliv standardní, roletaplechová
11Podlahybetonové, dlažbabetonové
12Elektroinstalacesvětelná, popř. motorováneuvažuje se

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Ceny studní

I. Ceny kopaných studní

SKP 46.25.22.2

Číslo položkypři hloubce
při průměru (vnitřním) do 150 cm včetně
Kč/mKč za 1 kus čerpadla (podle celkové hloubky studny)
ručníelektrické
1od 0 do 5 m1 950,-1 210,-9 480,-
2od dalších 5 m do 10 m3 810,-2 054,-10 780,-
3od dalších 10 m5 200,-2 772,-11 990,-

II. Ceny vrtaných studní

SKP 46.25.22.1

Číslo položkyprůměr (vnitřní)hloubka studnyKč/mKč za 1 kus čerpadla (podle celkové hloubky studny)
ručníelektrické
1do 150 mmod 0 do 10 m 975,-2 140,-9 660,-
2od 0 do 25 m1 210,-2 410,-12 720,-
3od 0 do více než 25 m1 640,-2 820,-12 840,-
4nad 150 mm do 300 mmod 0 do 10 m 1 455,-2 140,-9 660,-
5od 0 do 20 m1 790,-2 410,-12 720,-
6od 0 do více než 20 m2 380,-2 770,-12 840,-
7nad 300 mm do 500 mmod 0 do 10 m 2 355,-2 140,-9 660,-
8od 0 do 20 m2 890,-2 410,-12 720,-
9od 0 do více než 20 m3 490,-2 770,-12 840,-

Hloubka studny se měří od úrovně upraveného terénu.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

Číslo položkyPopisJednotkaPředpokl. životnost
1Vodovody SKP 46.21.41.1
1.1Vodovodní přípojky - potrubí ocelové
1.1.1Přípojka vody DN 25 mmm34040-60
1.1.2Přípojka vody DN 40 mmm36040-60
1.1.3Přípojka vody DN 50 mmm42040-60
1.1.4Zahradní vodovod DN 25 povrchovým15025-50
1.1.5Zahradní vodovod DN 25 podzemním18540-60
1.1.6Vodovodní přípojky - potrubí plastikové
1.1.6.1Přípojka vody DN 25 mmm35545-55
1.1.6.2Přípojka vody DN 40 mmm38545-55
1.1.6.3Přípojka vody DN 50 mmm46545-55
1.2Vodoměrná šachta - betonová s ocelovým poklopemm3OP3 50040-60
1.3Domácí vodárna - Darlingkus12 00010-30
2Kanalizace SKP 46.21.41.4
2.1Kanalizační přípojky - potrubí kameninové
2.1.1Přípojka kanalizace DN 150 mmm1 18080 - 100
2.1.2Přípojka kanalizace DN 200 mmm1 45080 - 100
2.1.3Přípojka kanalizace DN 250 mmm1 81080 - 100
2.1.4Kanalizační přípojky - potrubí plastikové
2.1.4.1Přípojka kanalizace DN 150 mmm124080 - 100
2.1.4.2Přípojka kanalizace DN 200 mmm155580 - 100
2.1.4.3Přípojka kanalizace DN 250 mmm1 99080 - 100
2.2Kanalizační šachty včetně poklopu
2.2.1Kanalizační šachta skružená z prefa dílců - hloubka 2,00 mkus7 50080 - 100
2.2.2dtto hloubka 3,00 mkus9 45080 - 100
2.2.3dtto hloubka 4,00 mkus12 50080 - 100
2.2.4Kanalizační šachta zděná cihelná - hloubka 2,00 mkus10 00080 - 100
2.2.5dtto hloubka 3,00 mkus13 00080 - 100
2.2.6dtto hloubka 4,00 mkus14 80080 - 100
2.2.7Kanalizační šachta vodotěsná betonová - hloubka 2,00 mkus8 90080 - 100
2.2.8dtto hloubka 3,00 mkus12 00080 - 100
2.2.9dtto hloubka 4,00 mkus16 60080 - 100
2.3Žumpy
2.3.1Žumpa z monolitického i montovaného betonum3OP2 30080 - 100
2.3.2Žumpa zděná z cihelm3OP2 15030- 90
2.3.3Žumpa celoplastová osazená na bet. desku s obetonovánímm3OP3 62070- 90
2.4Septiky z monolitického i montovaného betonu
2.4.1do 15 m3OPm3OP3 50080 - 100
2.4.2nad 15m3OPm3OP2 80080 - 100
2.4.3Septiky celoplastové osazené na bet. desku s obetonováním
do 15 m3 OPm3OP3 38090-110
2.4.4Dtto nad 15 m3 OPm3OP3 56090-110
2.5Čistírny odpadních vod plastové na bet. desku s obetonováním vč. technologického vybavení
2.5.1Pro 3-5 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus23 50050-70
dtto - technologiekus15 70020-30
2.5.2Pro 6-10 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus29 53050-70
dtto - technologiekus18 87020-30
2.5.3Pro 11 -16 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus31 19050-70
dtto - technologiekus19 11020-30
2.5.4Pro 17 - 20 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus66 94050-70
dtto - technologiekus28 69020-30
2.5.5Pro 21 - 35 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus106 74050-70
dtto - technologiekus43 60020-30
2.5.6Pro 36 -50 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus127 22050-70
dtto - technologiekus49 48020-30
2.5.7Pro 60 - 75 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus192 77050-70
dtto - technologiekus54 38020-30
2.5.8Pro 80 - 100 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus246 24050 - 70
dtto - technologiekus65 46020-30
2.5.9Pro 120- 150 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus388 54050-70
dtto - technologiekus97 10020-30
2.5.10Pro 160 - 200 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus392 20050-70
dtto - technologiekus98 10020-30
2.5.11Pro 210 - 250 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus483 96050-70
dtto - technologiekus120 99020-30
2.5.12Pro 265 -300 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus547 23050-70
dtto - technologiekus136 80020-30
2.5.13Pro 310 - 350 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus648 57050-70
dtto - technologiekus162 15020-30
2.5.14Pro 360 - 400 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus751 28050-70
dtto - technologiekus187 82020-30
2.5.15Pro 410 - 450 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus824 44050-70
dtto - technologiekus206 11020-30
2.5.16Pro 460 - 500 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus843 98050-70
dtto - technologiekus212 25020-30
2.6Odkalovací nádrže, lapače tuku, plastové, obezděné, nebo obetonované
2.6.1Odkalovací nádrž do 2 m3 OPm3OP7 94060-80
2.6.2Odkalovací nádrž přes 2 m3 OPm3OP4 42060 - 80
2.6.3Lapač tuku do 2 m3 OPm3OP9 87560 - 80
2.6.4Lapač tuku přes 2 m3 OPm3OP5 43060-80
2.7Odlučovače ropných látek, plastové, bez obetonování, osazení na bet. desku
2.7.1Odlučovač do 2 m3 OPm3OP15 02960-80
2.7.2Odlučovač přes 2 m3 OP do 5 m3 OPm3OP9 39060-80
2.7.3Odlučovač přes 5 m3 OPm3OP4 42560-80
3Elektrická síť SKP 46.21.43.9
3.1Přípojky elektro
3.1.13fázová příp. NN pro rodinné domy kabel AL 16 mm2 v zemim14040-60
3.1.2kabel AL 4 × 16 mm2 závěs, kabelemm12540-60
3.1.3kabel AL 16 mm2 vzdušné vedením24020-40
3.1.4kabel AL 16 mm2 vzdušná vedení střešníkovám28020-40
3.1.5kabel AL 25 mm2 vzdušná vedení střešníkovám45020-40
3.1.6kabel AL 25 mm2 zemní kabelm19540-60
3.1.7kabel AL 50 mm2 zemní kabelm21540-60
3.2Trafostanice SKP 46.21.43.4
3.2.1Stožárová trafostanice 110 kVAkus150 00020-40
3.2.2Stožárová trafostanice 160 kVAkus170 00020-40
3.2.3Kobková trafostanice 100 kVAkus292 00020-40
3.2.4Kobková trafostanice 160 kVAkus308 02520-40
3.2.5Kobková trafostanice 250 kVAkus330 00020-40
3.2.6Kobková trafostanice 400 kVAkus365 00020-40
3.3Pilíře pro elektroměry
3.3.1Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z obyč. cihelm32 81060-80
3.3.2Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z vápenopískových nebo šamotových cihelm35 47060-80
3.3.3Pris skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3×380/220 V) pro osazení přípojkové skříně SP 3kus5 1203050
3.3.4dtto SP 4kus5 42030-50
3.3.5dtto SP 5kus5 83030-50
3.4Skříně pro rozvody
3.4.1Pris skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3×380/220 V) pro osazení rozpojovací a jistící skříně, vč. skříně výšky cca 1150 mm nad terénem a půdorysných rozměrů 750×300 mmkus6 90030-50
3.4.2dtto 950 × 300 mmkus9 33030-50
3.4.3dtto 1150×300 mmkus10 92030-50
3.4.4dtto 1440 × 300 mmkus12 70030-50
3.4.5dtto výšky cca 1590 mm nad terénem 950 × 300 mmkus12 90030-50
3.4.6dtto 1150×300 mmkus15 94030-50
3.4.7dtto 1440 × 300 mmkus18 38030-50
4Plynovody SKP 46.21.42.3
4.1Plynová přípojka do DN 40m30530-50
4.2Domácí regulátorkus3 00020-40
4.3.1Pilíř pro hlavní uzávěr plynu zděný z obyčejných cihelm32 01060-80
4.3.2dtto zděný z šamotových nebo vápenopískových cihelm34 10060-80
4.3.3dtto prefabrikovaný, pohledový díl do 1 m2m33 78060-80
4.3.4dtto pohledový díl přes 1 m2m34 27060-80
5Drenáže SKP 46.24.12.6
5.1.1Drenáž z pálených trubek 65 mmm5530-50
5.1.2dtto 80 mmm14230-50
5.1.3dtto 100 mmm16030-50
5.1.4dtto 130 mmm17530-50
5.2.1Drenáž z trubek PVC 65 mmm4040-60
5.2.2dtto 90 mmm6540-60
5.2.3dtto 110 mmm7540-60
6Topné kanály SKP 46.21 42.2
6.1.1Betonový monolitický 45/45 - 60/75 cmm2 01540-60
6.1.2dtto 60/75 - 90/90 cmm2 50040-60
6.1.3dtto 90/90 - 105/120 cmm3 30040-60
6.2.1Betonový prefa 70/50 cmm2 01040-60
6.2.2dtto 95/55 cmm2 20040-60
6.2.3dtto 100/70 cmm2 70040-60
7Potrubí tepelné izolované SKP 46.21.42.2
7.1DN 40m12020-40
7.2DN 50m14020-40
7.3DN 70m16520-40
7.4DN 80m19020-40
7.5DN 100m23520-40
7.6DN 150m37020-40
Číslo položkyPopisJednotkaPředpokl. životnost
8Zpevněné plochy mimo silnice a letiště SKP 46.23.11.5
8.1Plochy s povrchem prašným
8.1.1Škvárové tl. do 150 mmm24510-20
8.1.2Štěrkové tl. do 250 mmm29510-20
8.2Plochy s povrchem betonovým monolitickým
8.2.1tl. 10 cmm223540-60
8.2.2tl. 15 cmm229040-60
8.3.Plochy s povrchem dlážděným
8.3.1z betonových dlaždic 30/30/3 do lože z kamenivam221040-60
8.3.2dtto do lože z MCm226040-60
8.3.3z granitoidových dlaždic 30/30/4, lože z kamenivam222040-60
8.3.4dtto, lože z MCm227040-60
8.3.5z betonových dlaždic 50/50/6, do lože z kamenivam220540-60
8.3.6dtto, lože z MCm225540-60
8.3.7dlažby teracové z dlaždic 25/25/2,5 do lože z pískum215040-60
8.3.8dtto do lože z MCm218040-60
8.3.9dtto do lože z MC a podkl. betonum228540-60
8.3.10z dlažebních kostek drobných, 120 mm, lože kamenivom229540-60
8.3.11dtto, lože z MCm"37040-60
8.3.12z dlažebních kostek,mozaiky 60 mm,do pískového ložem222040-60
8.3.13dtto, do MC, s výplní spár z MCm235040-60
8.3.14z dlažebních desek leštěných tl. 50 mm, spárování MCm21 27040-60
8.3.15z lomového kamene s mezerami, podklad štěrkopísekm26520-40
8.3.16dtto, bez mezer na MCm237040-60
8.3.17dlažba z lomového kamene na MCm"29520-30
8.3.18zatravňovací tvárnice polovegetačním234020-30
8.3.19panely silniční tl. 150 mmm21 18040-60
8.3.20dlažby z cihel naplocho, pískové ložem217540-60
8.3.21dtto, lože MVC nebo MCm226040-60
8.3.22dtto, nastojato, pískové ložem233040-60
8.3.23dtto, lože MVC nebo MCm238540-60
8.3.24dlažby z dřevěných špalíků bukových do pískového ložem251040-60
8.3.25dtto, špalíky dubovém247040-60
8.3.26pražce impregnované do štěrkopískového ložem251040-60
8.3.27Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 80 mmm251540-60
8.3.28Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 80 mmm256040-60
8.3.29Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mmm248040-60
8.3.30Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 60 mmm252540-60
8.4.Plochy s povrchem asfaltovým
8.4.1litý asfalt tl. 30 mm, podklad štěrkopísekm227040-60
8.4.2dtto, podklad kamenivo, obalovaný asfaltm240040-60
8.4.3z penetračního makadamu tl. 100 mmm222040-60
8.4.4z betonu asfaltového tl. 40 mmm236040-60
8.4.5dtto tl. 50 mmm247540-60
9Obrubníky a krajníky SKP 46.23.11.5
9.1Obrubníky z dlažebních kostek velkých 160 mm do betonového ložem18540-60
9.2dtto z drobných 120 mm do betonového ložem7040-60
9.3z dlažebních kostek velkých 160 mm do lože z kamenivam15040-60
9.4kamenný ležatý 15 × 25, betonové ložem50040-60
9.5monolitický do průřezu 0,01 m2m16040-60
9.6dtto do 0,015 m2m24040-60
9.7dtto do 0,05 m2m35040-60
9.8betonový ABO 4-5, 8, š. 4-5 cm, do betonového ložem8040-60
9.9krajník silniční z lomového kamene, lože kamenivom10040-60
9.10obrubník chodníkový kamenný 20×25, stojatý, lože z betonum57040-60
9.11dtto, ležatý 30 × 20m67040-60
9.12Obrubníky betonové - montované do průřezu 0,015 m2, lože z betonum26540-60
9.13Obrubníky betonové - montované do průřezu 0,05 m2, lože z betonum37040-60
10Rigoly SKP 46.23.1l.
10.1Rigoly z lomového kamene do lože z kamenivam16540-60
10.2dtto do MC nebo betonového ložem23040-60
10.3z betonových desek, lože z kamenivam15040-60
10.4dtto, lože z betonum22540-60
10.5ze žlabovek TMB, lože z kamenivam12040-60
10.6z monolitického betonum24040-60
11Opěrné zdi SKP 46 21 64 5
11.1opěrné zdi s kůly v. 60 cmm24010-30
11.2z kamenné rovnaninym3 OP1 15030-50
11.3z lomového kamenem3 OP1 85030-50
11.4monolitické z prostého betonum3 OP2 10040-60
11.5monolitické ze železového betonum3OP2 40040-60
11.6montované z prefa dílcům3OP2 85040-60
11.7cihelném3 OP2 33040-60
11.8z betonových váz o průměru do 400 mm - šedém281040-60
11.9z betonových váz o průměru do 400 mm - barevném292040-60
11.10z betonových váz o průměru přes 400 mm - šedém289040-60
11.11z betonových váz o průměru přes 400 mm - barevném21 03540-60
12Schody venkovní a předložené SKP 46.21.64.5
12.1Schodiště dřevěné, stupnice břidlicové, dlaždice apod.m18510-30
12.2z betonových dlaždic, podstupnice z obrubníkum20010-30
12.3cihelné na terénm21530-50
12.4betonovém22540-60
12.5betonové s teracem na terénm29540-60
12.6žulové stupně, lože z pískum100040-60
12.7z lomového kamene do pískum19040-60
12.8Schodiště na železobetonové desce, schody betonovaném71040-60
13Ploty SKP 46.21.64.4
13.1Plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky do betonových patek, nátěrm2pohl. pl24010-30
13.1.1Plot ze strojového pletiva potaženého plastickou hmotou na ocelové sloupky do betonových patek, sloupky s nátěremm2 pohl.pl.29020-40
13.2Plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy na ocelové sloupky do betonových patek, nátěrm2 pohl. pl45020-30
13.3Plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy na zděné nebo betonové sloupky do betonových patek, nátěr nebo omítkam2 pohl. pl72020-30
13.3.1Plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky,m2 pohl.pl.84030-40
13.3.2Plot z kovových profilů - kovářské provedení, zděné nebo kovové sloupky,m2 pohl.pl.1 65040-50
13.4Plot z prefabrikovaných desek, sloupky rovněž prefa do betonových patekm2 pohl. pl60040-60
13.5Plot zděný z plotových tvárnic, sloupky zděné do betonových patekm2 pohl. pl78040-60
13.6Plot dřevěný laťový na dřevěné nebo ocelové sloupky, nátěr nebo impregnacem2 pohl. pl43520-30
13.6.1Plot dřevěný z prken omítaných na sraz na dřevěné, nebo ocelové sloupky, nátěr nebo impregnacem2 pohl.pl.33720-30
13.6.2dtto s lištovánímm2 pohl.pl.38020-30
13.6.3dtto z prken hoblovaných na srazm2 pohl.pl.45220-30
13.6.4dtto s lištovánímm2 pohl.pl.54020-30
13.7Plot zděný tl. do 20 cm, betonový základ, omítka nebo spárováním2 pohl. pl79040-60
13.8dtto, tl. 20 - 30 cmm2 pohl. pl1 13540-60
13.9dtto, tl. nad 30 cmm3 OP nadzem. čás3 75040-60
13.9.1Plot zděný ze štípaných tvárnic barevných, tl. do 20 cm, beton, základm31 25040-60
13.10Plot z monolitického betonu se základy, popř. úpravou povrchu bez ohledu na tloušťkum3 OP nadzem. čás3 50040-60
13.11Plot z vlnitého plechu na ocelové sloupky do patek, povrch pozinkovaný nebo nátěrm2 pohl.pl64520-30
13.12Plot z vlnitých osinkocementových desek na ocelové sloupky do patekm2 pohl. pl55520-30
13.13Betonový práh mezi sloupky, nadzemní část výška do 20 cmm15020-30
13.14Podezdívka z lomového kamene, spárovaná, římsa betonová, výška do 60 cmm1 20040-60
13.15Podezdívka z monolitického betonu, výška do 60 cmm95040-60
13.16Podezdívka cihelná tl. do 30 cm, výška do 60 cm, omítka nebo spárováním1 30040-60
13.17Podezdívka z prefabrikovaných dílů pohledových tl. do 300 mm do výšky 600 mm - šedám78040-60
13.18Podezdívka z prefabrikovaných dílů pohledových tl. do 300 mm do výšky 600 mm - barevnám84540-60
14Plotová vrátka SKP 46.21.64.4
14.1Vrátka dřevěná včetně sloupkůkus1 27020-30
14.2Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupkůkus1 45010 - 30
14.3Vrátka ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupkůkus160020-30
14.3.1Vrátka ocelová s dřevěnou výplnikus1 50020-30
14.3.2Vrátka z ocelových profilů - kovářské provedeníkus3 20030-40
14.4Vrata dřevěná včetně sloupkůkus3 30020-30
14.5Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupkůkus3 42010-30
14.6Vrata ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupkůkus3 70020-30
14.6.1Vrata ocelová s dřevěnou výplníkus3 60020-30
14.6.2Vrata z ocelových profilů - kovářské provedeníkus6 90030-40
14.7Elektrický pohon u vrátek a vratkus5 80010-30
15Zemní sklep SKP 46.39.99
15.1Zemní sklep zděný nebo betonový SKP 46.39.99m3OP1 80040-60
16Hnojiště SKP 46.39.99
16.1Hnojiště cihelné, bez omítkym3OP1 30040-60
16.2Hnojiště cihelné, omítnutém3 OP142040-60
16.3Hnojiště betonovém3OP1 10040-60
16.4Hnojiště z lomového kamenem3 OP95040-60
17Pískoviště SKP 46.39.99
17.1Pískoviště s dřevěným rámemm2ZP70010-30
17.2Pískoviště s betonovým nebo zděným rámemm2ZP1 10040-60
18Pařeniště SKP 46.39.99
18.1Pařeniště s dřevěným rámem a oknym2ZP82510-30
18.2Pařeniště s betonovým nebo zděným rámem a oknym2ZP1 37540-60
19Skleníky a fóliovníky SKP 46.3 9.99
19.1Skleník z ocelových profilů se zasklením a základym2ZP2 05010-30
19.2Skleník zahradnický velkonosný (JAPAN)m2ZP2 09010-30
19.3Skleníky zahradnické velkoplošné, obvodové stěny cihelném2ZP2 57010-30
19.4Fóliovníky skružovém2ZP9105 - 10
20Zahradní květinové jezírko SKP 46.39.99
20.1Jezírko betonové se svislými stěnami, hloubka min. 50 cmm2ZP2 10040-60
20.2Jezírko betonové ploché, hloubka max. 50 cmm2ZP1 20040-60
21Bazén venkovní SKP 46.3 9.99
21.1Bazén venkovní betonový nezakrytý, stěny obložené nebo nátěr, izolacem3OP1 82540-60
22Venkovní záchod SKP 46 39.99
22.1Záchod dřevěný bez žumpykus1 80030-50
22.2Záchod zděný bez žumpykus5 50040-60
23Altán zahradní SKP 46 39 99
23Altán dřevěné vázané konstrukce, lehká výplň stěn, popř. pouze částečná, podlaha, střecham2 ZP 3 25040-60
24Udírna SKP 46.39.99
24.1Udírna zděná z pálených nebo betonových cihel, omítka nebo spárování, dvířkam3OP 2 01040-60
24.2dtto, ale z cihel šamotovýchm3 OP 4 10040-60
25Komíny samostatné SKP 46.39.99
25.1Komín zděný z pálených nebo betonových cihel, popř. s vložkou, omítka nebo spárováním3 OP 1 94040-60
25.2dtto, ale z cihel šamotovýchm3 OP 3 83040-60
26Lávka SKP 46.39.99
26.1Lávka dřevěná z hranolů a fošen s podlahou a zábradlímm2 ZP 1 30020-50
26.2Lávka z ocelových válcovaných profilů, základy, podlaha, zábradlí, nátěrm2 ZP 210040-60
27Věšák na prádlo SKP 46.39.99
27.1Ocelový tvaru písmene T včetně betonových patek a nátěrůkus 59010-30
27.2Ocelový tvaru obráceného písmene U vč. betonových patek a nátěrůkus 87010-30
27.3Ocelový kruhový s centrálním sloupkem vč. betonové patky a nátěru, průměru 1 500 až 2 500 mmkus 105010-30
27.4dtto, ale průměru od 2 500 do 4 000 mmkus 135010-30
28Klepadlo na koberce SKP 46.39.99
28.1Klepadlo na koberce ocelové vč. betonových patek a nátěrukus90010-30
29Lavice zahradní SKP 46.39.99
29.1Lavice betonová, opěradlo a sedák hoblované fošny, nátěr, osazení do zeminykus75010-30
29.2dtto, ale osazení do betonových patekkus98010-30
29.3Lavice z ocelových profilů, sedák, popř. opěradlo z hoblovaných fošen, nátěr, osazení do betonových patekkus1 05010-30
30Stůl zahradní SKP 46 39 99
30.1Stůl zahradní z ocelových profilů, plocha stolu z hoblovaných latí, nátěr, osazen do betonových patekkus2 30010-30
31Kuželna SKP 46.39.99
31.1Kuželna z ocelových profilů, popř. z dřevěných hranolů, osazení do betonové patky, podlaha pod kuželky betonová, popř. s páskovou ocelí, nátěrkus1 95010 - 30
32Pergola SKP 46.39.99
32.1Pergola tunelová dřevěná z hranolů a fošen, sloupky do betonových patek, podlaha jakákoliv zpevněnám2ZP1 45010 - 30
32.2dtto, ale tvaru písmene Tm2ZP1 25010-30
33Rampy SKP 46.21.64.3
33.1Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka do 1,5 m, na jedné zdi se zásypemm3 25030-50
33.2dtto na dvou zdechm4 48030-50
33.3Rampa těžká, výška min. 1,15 m do urovnaného terénu, šířka od 1,51 do 2,5 m, na jedné zdi se zásypemm4 04040-60
33.4dtto na dvou zdechm5 41040-60
33.5dtto na jedné řadě pilířů bez zásypum4 59040-60
33.6dtto na dvou řadách pilířů bez zásypum5 97040-60
33.7Rampa lehká, výška min. 1,15 m do urovnaného terénu, šířka do 1,5 m na jedné řadě pilířů bez zásypum2 89030-50
33.8dtto na dvou řadách pilířů bez zásypum3 76030-50
34Terasy venkovní SKP 46.3 9.99
34.1Dřevěná terasa, výška do 0,5 m nad urovnaný terén, na jedné řadě sloupkům297010-30
34.2dtto výška do 1 m nad urovnaný terén na jedné řadě sloupkům21 10010-30
34.3Terasa, výška do 1 m nad urovnaný terén na jedné řadě zděných sloupkům22 32020-40
34.4dtto na 2 řadách zděných sloupkům22 68020-40
34.5Terasa, výška do 1,5 m nad urovnaný terén na jedné řadě zděných sloupkům22 63020-40
34.6dtto na 2 řadách zděných sloupkům23 19030-50
34.7Terasa, výška nad 1,5 m do 2,10 m nad urovnaný terén na 2 zdechm23 16030-50
34.8dtto na 3 zdechm24 01040-60
34.9dtto na 4 zdechm24 49040-60

Cena venkovních úprav zde neuvedených se zjistí podle § 10 odst. 2.

bm = běžný metr

m3 OP = krychlový metr obestavěného prostoru m2

pohl. pl. = čtverečný metr pohledové plochy m2

ZP = čtverečný metr zastavěné plochy

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení

SKP 46.21.64.6

Číslo položkyObjektyměrná jednotkamramory travertinyžulysyenity andezityžuly švédské labradory gabraumělý kámen
1rámy:
25/25 hrobové
m1 0191 3201 6104 115360
15/15 urnovém5806708202 318280
2desky: krycí, předložní, nápisové
- do 0,90 m2m22 0804 7455 82414 391800
- nad 0,90 m2m22 8606 1807 57118 7081 600
3zařízení:
urnykus9551 2001 5085 820
vázy, mísy (výška do 40 cm) sloupky, kostkykus5857328752 600
(průměr cca 25 cm)kus140
4hrobky bez ohledu na použitý materiálm3OP1 800

Za montáž památníků a náhrobků se připočítává 25 % z ceny materiálu, u umělých materiálů 10 %.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Koeficient polohový - K5

Tabulka č. 1

Číslo položkyNázev, resp. skupiny měst a obcíKoeficient K5
1Praha, Brno, Ostrava1,20 až 1,25
2Ostatní statutární města a katastrální území lázeňských míst typu A uvedená v tabulce č. 21,10 až 1,15
3Města, která byla k 31. prosinci 2002 sídly okresních úřadů a katastrální území lázeňských míst typu B uvedená v tabulce č. 21,05
4Ostatní města1,00
5Ostatní obce0,85

Tabulka č. 2

Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu

pořadové číslonázev lázeňského místatyp lázeň, místanázev katastrálního územíčíslo katastrálního území
1BechyněBBechyně601543
2BělovesBBěloves701301
3BílinaBBílina604208
4BludovBBludov605816
5DarkovADarkov664014
6Dubí u TeplicBDubí u Teplic633381
7Františkovy LázněAFrantiškovy Lázně634646
8JáchymovAJáchymov656437
9Jánské LázněBJánské Lázně657239
10JeseníkAJeseník658723
11Karlova StudánkaBKarlova Studánka663301
12Karlovy VaryAKarlovy Vary663433
13KlimkoviceBKlimkovice666319
14Konstantinovy LázněBKonstantinovy Lázně669199
15Kostelec u ZlínaBKostelec u Zlína670138
16Lázně BělohradBLázně Bělohrad679330
17Lázně BohdanečBLázně Bohdaneč606171
18Lázně KunraticeBLázně Kunratice712779
19Lázně KynžvartBLázně Kynžvart679372
20Lázně LibverdaBLázně Libverda679381
21Lázně ToušeňBLázně Toušeň767859
22Lipová - lázněBDolní Lipová684660
23aLuhačoviceALuhačovice688576
23bLuhačoviceAPozlovice726885
24aMariánské LázněAMariánské Lázně691585
24bMariánské LázněAUšovice691607
25Mšené - lázněBMšené - lázně700258
26Ostrožská Nová VesBOstrožská Nová Ves716201
27PoděbradyAPoděbrady723495
28SlatiniceBSlatinice749818
29Teplice nad BečvouBTeplice nad Bečvou766283
30TepliceATeplice766003
31TřeboňATřeboň770230
32VelichovkyBVelichovky777951
33Velké LosinyBVelké Losiny779083
34Vraž u PískuBVraž u Písku785733

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Opotřebení staveb

1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet opotřebení se provede metodou lineární nebo analytickou.

2. Při použití lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností.

3. Opotřebení u inženýrských a speciálních pozemních staveb, studní, venkovních úprav a hřbitovních staveb se stanoví lineární metodou. Opotřebení může činit nejvýše 85 %.

Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u

a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků se zděnými, monolitickými nebo železobetonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 80 let a méně

b) rekreačních a zahrádkářských chat

- zděných 80 let

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let

- ostatních 50 let,

c) inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle druhu konstrukce,

d) vedlejších staveb a garáží

- zděných 80 let

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let

- ostatních 30-401et

e) studní

- kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 let

- ostatních 50 let

f) venkovních úprav je uvedena v příloze č. 11

g) hřbitovních staveb 100 až 150 let.

Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda i u budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků, rekreačních a zahrádkářských chat, garáží a vedlejších staveb, opotřebení může činit maximálně 85 %.

4. Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí objemových podílů konstrukcí a vybavení na ceně stavby se použije vždy v případech, kdy je

a) stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu,

b) stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém stavu,

c) výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je objektivně větší než 85 %,

d) oceňována kulturní památka,

e) provedena nástavba, přístavba, vestavba.

5. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 6. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedena v tabulce č. 7.

Výše opotřebení jednotlivých konstrukcí a vybavení v procentech se zjistí podle vzorce

kde

A = objemové podíly konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 6 upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K4 součet objemových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,00

B = skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení

C = předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce č. 7, případně stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce ( v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a vybavení se předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří), přičemž platí vztah B ≤ C

Celkové opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce

kde

n ... počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících.

Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne. Lze B odhadnout i poměr .

6. Je-li stavba užívána k různým účelům, opotřebení se vypočte pro každou část samostatně podle způsobu užívání.

7. Použití jiných metod pro výpočet opotřebení se nepřipouští.

Tabulka č. 1

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV

Číslo položky Konstrukce a vybavení TYP BUDOVY
ABCDEFGHIJKLMNOPRSZ
1Základy včetně zemních prací0,0590,0720,0730,0630,0740,0820,0630,0610,0620,0540,0600,0830,1040,1030,1080,1040,1090,1320,131
2Svislé konstrukce0,1630,2180,1920,1720,1840,1740,1500,1530,1540,1820,1880,2140,2330,2390,2560,2530,2580,3040,304
3Stropy0,0820,1190,1110,0820,0970,0930,0820,0810,0820,0840,0820,1130,1230,1310,1170,1180,1200,1380,138
4Zastřešení mimo krytinu0,0640,0540,0620,0590,0900,0730,0610,0620,0620,0490,0530,0620,0630,0610,0690,0620,0630,0700,070
5Krytiny střech0,0220,0200,0210,0280,0290,0210,0270,0290,0300,0230,0240,0220,0230,0220,0280,0230,0230,0290,029
6Klempířské konstrukce0,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0070,0070,0070,0060,0060,0060,0070,0070,0070,0070,007
7Úpravy vnitřních povrchů0,0680,0580,0690,0700,0610,0690,0710,0730,0710,0570,0690,0580,0540,0530,0440,0470,0430,0420,039
8Úpravy vnějších povrchů0,0320,0310,0310,0360,0340,0330,0320,0330,0340,0290,0310,0320,0320,0320,0310,0300,0300,0290,027
9Vnitřní obklady keramické0,0280,0280,0180,0210,0190,0180,0310,0320,0300,0130,0210,008-------
10Schody0,0300,0230,0310,0330,0270,0290,0280,0270,0280,0290,0300,0310,0300,0230,0230,0270,0220,0180,018
11Dveře0,0410,0330,0320,0390,0310,0310,0380,0370,0360,0330,0320,0320,0310,0320,0240,0290,0230,0240,024
12Vrata-----------0,0030,0030,0030,0180,0180,0270,0300,030
13Okna0,0620,0530,0520,0570,0540,0520,0590,0580,0510,0530,0540,0520,0430,0420,0430,0420,0330,0340,034
14Povrch podlah0,0310,0230,0220,0320,0310,0320,0330,0330,0310,0300,0310,0290,0300,0310,0320,0320,0310,0290,030
15Vytápění0,0520,0430,0410,0520,0430,0420,0490,0480,0490,0480,0470,0380,017--0,0110,012--
16Elektroinstalace0,0590,0520,0500,0590,0520,0570,0580,0590,0560,0510,0520,0640,0730,0710,0700,0710,0720,0580,061
17Bleskosvod0,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0040,0040,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0040,004
18Vnitřní vodovod0,0320,0310,0220,0320,0220,0320,0330,0320,0310,0320,0330,0220,0190,0330,0240,0230,022--
19Vnitřní kanalizace0,0310,0290,0210,0310,0200,0310,0320,0310,0300,0310,0320,0200,0170,0310,0230,0210,019--
20Vnitřní plynovod0,0040,0030,0030,0040,0030,0020,0030,0040,0030,0040,004--------
21Ohřev teplé vody0,0180,0160,0160,0190,0190,0170,0220,0200,0210,0220,0210,0170,0040,0040,0040,0050,005--
22Vybavení kuchyni0,017-0,018---0,0180,0190,0170,0190,018--------
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,0390,0380,0340,0340,0330,0300,0430,0420,0430,0390,0380,0290,0280,0270,0230,0210,020--
24Výtahy0,0140,0130,0100,0140,0050,0140,0140,0130,0140,0130,0130,010-------
25Ostatní0,0430,0340,0620,0540,0630,0590,0440,0440,0550,0570,0560,0520,0640,0530,0530,0530,0580,0520,054
26Instalační prefabrikovaná jádra0,037

Tabulka č. 2

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCE A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL

Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTYP HALY
ABCDEFGHIJKLM
1Základy a vybavení0,0730,0810,0720,0820,0940,1030,1120,1110,1130,1220,1230,1130,122
2Svislé konstrukce0,1740,2270,1710,1920,2030,2130,2230,2290,2390,2930,2980,2620,241
3Stropy0,0730,0720,0640,0630,0820,0840,0920,0900,0920,0890,0910,0890,091
4Zastřešení mimo krytinu0,0820,0830,0800,0830,1020,1010,0930,0990,1010,1100,1120,1030,104
5Krytiny střech0,0230,0270,0280,0240,0290,0280,0290,0280,0290,0290,0280,0290,030
6Klempířské konstrukce0,0060,0060,0060,0060,0070,0070,0060,0060,0060,0070,0070,0070,006
7Úpravy vnitř. povrchů0,0710,0640,0720,0710,0690,0680,0630,0630,0630,0610,0600,0590,053
8Úpravy vněj. povrchů0,0330,0320,0330,0320,0390,0380,0340,0330,0320,0330,0320,0310,032
9Vnitřní obklady keramické0,0280,0230,0310,024---------
10Schody0,0100,0080,0100,0090,0080,0080,0080,0080,0080,0070,0070,0070,008
11Dveře0,0380,0320,0390,0380,0320,0320,0310,0320,0310,0220,0210,0200,031
12Vrata----0,0230,0230,0220,0230,0240,0230,0240,0240,021
13Okna0,0570,0540,0590,0580,0520,0510,0520,0530,0510,0430,0440,0430,042
14Povrchy podlah0,0400,0410,0420,0410,0480,0470,0480,0500,0490,0480,0490,0470,050
15Vytápění0,0480,0420,0500,0480,0130,0130,0110,0120,011----
16Elektroinstalace0,0630,0600,0540,0590,0830,0830,0840,0730,0630,0470,0480,0590,061
17Bleskosvod0,0030,0030,0030,0030,0040,0040,0030,0030,0030,0040,0040,0040,003
18Vnitřní vodovod0,0330,0230,0320,0240,0090,0090,0070,0110,010--0,0140.012
19Vnitřní kanalizace0,0310,0210,0300,0220,0080,0080,0060,0100,009--0,0130,011
20Vnitřní plynovod0,0030,0020,0030,003---------
21Ohřev teplé vody0,0180,0170,0180,0190,0040,0040,0030,0040,004--0,0050,004
22Vybavení kuchyní--0,0160,005---------
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,0420,0340,0430,0340,0220,0220,0210,0230,022--0,0200,022
24Výtahy0,0100,0090,0100,009---------
25Ostatní0,0410,0390,0340,0510,0690,0540,0520,0390,0400,0620,0520,0510,056

Tabulka č. 3

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ RODINNÝCH DOMŮ, REKREAČNÍCH CHALUP A REKREAČNÍCH DOMKŮ

Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTyp domu, chalupy nebo domku
A, E, CH, LB, F, I, MC, G, J, ND, H, K, O
1Základy včetně zemních prací0,0820,0710,0540,043
2Svislé konstrukce0,2120,2230,2340,243
3Stropy0,0790,0840,0910,093
4Zastřešení mimo krytinu0,0730,0520,0540,042
5Krytiny střech0,0340,0320,0330,030
6Klempířské konstrukce0,0090,0080,0080,007
7Vnitřní omítky0,0580,0620,0610,064
8Fasádní omítky0,0280,0310,0280,033
9Vnější obklady0,0050,0040,0050,004
10Vnitřní obklady0,0230,0230,0220,024
11Schody0,0100,0240,0230,039
12Dveře0,0320,0330,0320,034
13Okna0,0520,0520,0510,053
14Podlahy obytných místností0,0220,0220,0210,023
15Podlahy ostatních místností0,0100,0110,0130,014
16Vytápění0,0520,0440,0530,042
17Elektroinstalace0,0430,0410,0420,040
18Bleskosvod0,0060,0060,0060,005
19Rozvod vody0,0320,0300,0290,028
20Zdroj teplé vody0,0190,0180,0170,016
21Instalace plynu0,0050,0050,0050,005
22Kanalizace0,0310,0280,0270,029
23Vybavení kuchyní0,0050,0050,0050,005
24Vnitřní hygienické vybavení0,0410,0510,0430,050
25Záchod0,0030,0040,0030,004
26Ostatní0,0340,0360,0400,030

Tabulka č. 4

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ REKREAČNÍCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH CHAT

Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTyp chat
ABCDEFGHI
IIIIIIIIIIIIInIIIIIIIIIIII
1.Základy včetně0,0560,0630,0730,0820,0670,0740,0760,0830,0660,0740,0770,0840,0580,0640,0840,0930,0820,092
2.zemních prací Podezdívka0,036-0,038-0,037-0,039-0,038-0,040-0,037-0,039-0,040-
3.Svislé konstrukce0,2530,2740,2730,2940,2530,2710,2720,2930,2540,2730,2740,2920,2540,2730,2840,3040,2800,303
4.Stropy0,0940,1020,1010,1130,1020,1130,1020,1210,1030,1120,1020,1200,0930,1040,1020,1140,1010,123
5.Zastřešení mimo krytinu0,0920,0910,0620,0610,0920,0910,0710,0700,0920,0910,0700,0690,0920,0900,0630,0620,0720,070
6. Krytiny střech0,0410,0400,0410,0400,0510,0500,0510,0490,0510,0490,0500,0490,0420,0410,0410,0420,0500,049
7.Klempířské konstrukce0,0080,0070,0080,0070,0080,0070,0080,0070,0080,0080,0080,0080,0080,0080,0080,0080,0080,008
8.Úprava povrchů0,0920,0810,0920,0800,1010,0920,1020,0930,1030,0930,1010,0940,0930,0840,0920,0840,1010,093
9.Schodiště0,0210,0410,0120,0200,0220,0420,0110,0220,0210,0410,0120,0230,0210,043----
10.Dveře0,0310,0300,0310,0310,0310,0300,0310,0300,0310,0300,0320,0310,0320,0310,0310,0300,0320,031
11.Okna0,0520,0510,0520,0510,0520,0510,0520,0510,0520,0510,0510,0500,0520,0510,0510,0500,0510,050
12.Podlahy0,0410,0400,0410,0400,0420,0410,0420,0410,0400,0390,0400,0390,0400,0390,0400,0390,0410,040
13.Vytápění0,0320,0310,0310,0300,0330,0320,0330,0320,0320,0310,0330,0320,0330,0320,0320,0310,0320,031
14Elektroinstalace0,0310,0300,0300,0310,0320,0310,0320,0310,0300,0290,0320,0310,0310,0300,0310,0300,0300,029
15.Rozvod vody0,0220,0210,0210,021--------0,0180,0170,0180,017--
16.Zdroj teplé vody0,0090,0100,0090,010--------0,0030,0030,0030,003--
17.Rozvod propan-butanu0,0020,0020,0020,002--------------
18.Kanalizace0,0210,0200,0200,020--------0,0170,0160,0170,016--
19.Záchod0,0040,0040,0040,0040,0040,0040,0050,0050,0050,0050,0040,0040,0040,0040,0040,0040,0030,003
20.Okenice0,0190,0180,0190,0180,0190,0180,0190,0180,0190,0180,0190,0180,0190,0180,0190,0180,0200,019
21.Vnitřní hygienické vybavení0,0230,0220,0220,0220,0280,0260,0280,0260,0280,0260,0280,0260,0230,0220,0230,0220,0290,027
22.Ostatní0,0200,0220,0180,0230,0260,0270,0260,0280,0270,0300,0270,0300,0300,0300,0180,0330,0280,032

I - Chaty nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy

II - Chaty podsklepené

Tabulka č. 5

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ VEDLEJŠÍCH STAVEB

Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTyp vedlejších staveb
ABCDEFG
I II I II I II I II I II I II I II
1Základy0,0620,0710,0710,0830,0640,0740,080,0920,0770,0880,0830,0940,1220,137
2Obvodové stěny0,3040,3220,3180,3360,3030,3210,3130,3320,2740,2900,3190,3390,310,329
3Stropy0,1930,2060,1980,220,1940,2110,2180,2390,2020,220,2120,234--
4Krov (podhled x)0,1080,0930,073×)0,062×)0,0980,085--0,1090,090--0,3350,33
5Krytina0,0690,0570,0810,0710,0680,0560,1120,090,0680,0550,1110,0860,1280,105
6Klempířské construkce0,0190,0160,0170,0150,0180,0160,0160,0150,0180,0160,0160,0150,0420,032
7Úpravy povrchů0,0490,0570,0610,070,0490,0580,0630,0720,0520,0640,060,070,0630,067
8Schodiště0,0380,046--0,0370,043--0,0360,042----
9Dveře0,0310,0230,030,0210,0290,020,0380,0260,030,0220,0370,025--
10Okna0,010,0120,0110,0130,0120,0140,0130,0140,0130,0140,0140,014--
11Podlahy0,0680,0630,0820,070,080,0680,0970,0850,0820,0710,1080,092--
12Elektroinstalace0,0490,0340,0580,0390,0480,0340,050,0350,0390,0280,040,031--

I - Vedlejší stavby nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy

II - Vedlejší stavby podsklepené

Tabulka č. 6

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ GARÁŽÍ

Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTyp garáže
ABC
nepodsklepenépodsklepenénepodsklepenépodsklepenénepodsklepenépodsklepené
1Základy0,0600,0710,0620,0780,0820,093
2Obvodové stěny0,2890,2970,3010,3270,3380,342
3Stropy0,1910,2150,2620,276--
4Krov0,1000,092--0,1620,169
5Krytina0,0680,0530,0570,0430,0820,092
6Klempířské konstrukce0,0190,0170,0290,0260,0190,017
7Úpravy povrchů0,0510,0580,0480,0540,0630,068
8Dveře0,0230,0180,0270,0140,0360,029
9Okna0,0130,0110,0140,0120,0160,013
10Vrata0,0600,0520,0680,0440,0620,049
11Podlahy0,0680,0730,0720,0800,1400,128
12Elektroinstalace0,0580,0430,0600,046--

Tabulka č. 7

Předpokládaná životnost konstrukcí a vybavení

Číslo položkyNázevPředpokládaná životnost v letech
1Základy včetně zemních prací150-200
2Svislé konstrukce80-200
3Stopy80-200
4Zastřešení mimo krytinu70-150
5Krytiny, střecha40-80
6Klempířské konstrukce30-80
7Úprava vnitřních povrchů50-80
8Úprava vnějších povrchů30-60
9Vnitřní obklady keramické30-50
10Schody80-200
11Dveře50-80
12Vrata30-50
13Okna50-80
14Povrchy podlah15-80
15Vytápění20-50
16Elektroinstalace25-50
17Bleskosvod30-50
18Vnitřní vodovod20-50
19Vnitřní kanalizace30-60
20Vnitřní plynovod20-50
21Ohřev teplé vody20-40
22Vybavení kuchyní15-30
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC30-60
24Výtahy30-50
25Ostatní--
26Instalační prefabrikáty (jádra)15-25

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Míry kapitalizace pro oceňování nemovitostí a majetkových práv výnosovým způsobem

Číslo položkyNázev položkyMíra kapitalizace %
1Nemovitosti pro výrobu a garážování10
2Nemovitosti pro obchod a administrativu7
3Nemovitosti pro hromadné ubytování a stravování8
4Nemovitosti pro dopravu, spoje a školství9
5Nemovitosti pro kulturu8
6Nemovitosti pro zdravotnictví8
7Nemovitosti pro zemědělství7
8Nemovitosti pro skladování6
9Bytové domy4
10Ostatní nemovitosti8
11Majetková práva12

U staveb oceňovaných podle § 21 odst. 2 se k příslušné míře kapitalizace připočte 0,5 % na pokrytí zvýšeného rizika spojeného s docílením pronájmu celkové podlahové plochy.

Příloha č. 15a k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Zatřídění nemovitosti do skupiny podle analýzy rozvoje nemovitosti pro ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu.

Tabulka č. 1

Označ. skupinyCHARAKTERISTIKA SKUPIN DLE ANALÝZY ROZVOJE NEMOVITOSTI:
AZměny okolí a podmínek s pozitivním dopadem na výnosnost nebo poptávku po oceňované nemovitosti, nemovitost má rozvojové možnosti.
BZměny okolí a podmínek s pozitivním dopadem na výnosnost nebo poptávku po oceňované nemovitosti, nemovitost nemá rozvojové možnosti.
CBez zásadních změn - stabilizovaná oblast, nemovitost má rozvojové možnosti
DBez zásadních změn - stabilizovaná oblast, nemovitost nemá rozvojové možnosti
EZměny okolí a podmínek s negativním dopadem na poptávku po oceňované nemovitosti, nemovitost má rozvojové možnosti
FZměny okolí a podmínek s negativním dopadem na poptávku po oceňované nemovitosti, nemovitosti nemá rozvojové možnosti

Stanovení ceny nemovitosti kombinací výnosového a nákladového způsobu

Tabulka č. 2

Kód skupiny:VÝPOČET CENY NEMOVITOSTÍ KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU:
CV ≤ CNCV > CN
Pro stavbuPro soubor stavebPro stavbu a pro soubor staveb
ACV + 0,50 RCV + 0,30 RCV
B,CCV + 0,30 RCV + 0,15 RCV - 0,05 R
D,ECV + 0,10 RCV + 0,05 RCV-0,10 R
FCVCVCV-0,15 R

Kde

R = |CV-CN|,

CV - cena stavby popřípadě souboru staveb zjištěné výnosovým způsobem,

CN - cena stavby popřípadě souboru staveb zjištěné nákladovým způsobem bez koeficientu prodejnosti Kp

V analýze rozvoje nemovitosti se posuzuje schopnost nemovitosti přizpůsobit se předpokládaným změnám okolí a podmínek, které mohou výrazně ovlivnit výnosnost nebo poptávku po nemovitosti.

Změnami okolí a podmínek se rozumí budoucí změny charakteru okolní zástavby v návaznosti na územní plán, realizace staveb v okolí posuzované nemovitosti s výrazným dopadem na její výnosnost nebo prodejnost (např. objekty občanské vybavenosti, dopravní a průmyslové stavby, stanice metra, otvírka těžebního území aj.), fiskální a dotační politika státu, cenové regulace aj..

Rozvojovými možnostmi nemovitosti se rozumí posouzení, zda stávající využití odpovídá jejímu nejlepšímu a nejvyššímu využití, zda stavebně technické parametry stavby odpovídají požadavkům vyplývající z předpokládaných změn, případně zda je možná její změna (např. stavebními úpravami, účelu užití stavby), aby se zachovala nebo zvýšila výnosnost nemovitosti, u pozemků posouzení možnosti další zástavby, aj..

Zatřídění do skupin je nutno zdůvodnit.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 540/2002Sb.

Tabulka č. 1

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

KRAJ/(OBEC)
(OBLAST KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ) POČET OBYVATEL
OPOTŘEBENÍ STAVBY TECHNICKÉ A MORÁLNÍ
NEOVLIVŇUJÍCÍ CENUSNIŽUJÍCÍ CENU
částečněstředněvýrazně
Základní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětí
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 16 0000,234 0280,282 9310,312 0670,25
PRAHA 25 9500,244 4020,263 5680,272 4430,31
PRAHA 34 5870,213 4380,312 9720,352 5660,32
PRAHA 44 2070,243 2840,292 6380,312 1700,36
PRAHA 55 8890,233 4850,272 6920,311 8870,35
PRAHA 64 6010,233 9900,333 3880,312 1170,31
PRAHA 74 0590,243 5400,283 0220,282 2530,29
PRAHA 83 7850,252 7110,282 4080,321 3170,30
PRAHA 93 0470,232 7180,302 3900,3012620,26
PRAHA 104 4860,243 9280,282 5690,311 7750,33
PRAHA 114 1920,233 5680,332 9400,291 1470,29
PRAHA 123 7180,223 4910,282 8610,511 1770,28
PRAHA 133 7960,232 9940,362 5860,311 2660,28
PRAHA 144 4560,243 6900,282 9250,311 7780,30
PRAHA 153 0470,242 2260,261 7390,291 0390,29
PRAHA 162 8500,222 6090,272 2050,291 7860,27
PRAHA 173 8330,243 1950,272 5460,312 1090,27
PRAHA 183 1090,222 4350,281 8200,281 1080,26
PRAHA 194 6520,243 1280,312 3510,321 0040,26
PRAHA 203 5420,243 1480,292 7880,291 5010,25
PRAHA 213 4580,212 7950,282 1320,311 6050,24
PRAHA 223 3700,252 9600,282 5510,251 7480,24
PRAHA 233 3620,232 4670,271 5730,299860,24
PRAHA 243 0350,242 6870,281 8000,291 1560,30
PRAHA 252 8260,232 1300,271 5050,318150,29
PRAHA 263 4860,242 2500,271 4680,318350,29
PRAHA 272 4000,241 5010,281 1160,256600,26
PRAHA 282 4450,261 7900,271 5300,327200,24
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 7050,262 4180,261 6350,281 0320,35
10000 - 50000 obyvatel2 6010,242 0130,261 5920,289890,36
2000 - 10000 obyvatel2 9170,282 2030,291 6900,299140,36
do 2000 obyvatel2 4850,302 2130,281 8770,309720,38
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel3 2700,292 8010,311 7190,281 1070,37
10000 - 50000 obyvatel2 9180,252 1550,291 6540,291 0400,35
2000 - 10000 obyvatel2 0790,251 6700,281 4190,318320,35
do 2000 obyvatel1 6030,271 4810,291 1080,315390,36
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 6020,222 1460,311 7110,279360,36
10000 - 50000 obyvatel2 4090,241 9130,281 6630,278600,35
2000 - 10000 obyvatel2 0600,261 5510,311 3700,287750,35
do 2000 obyvatel1 5350,291 4360,331 1430,296230,36
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 6500,311 9000,311 6140,329850,29
10000 - 50000 obyvatel1 8530,314920,281 1530,298020,36
2000 - 10000 obyvatel1 5650,91 2870,31 0420,286390,35
do 2000 obyvatel1 5470,301 1210,299770,306010,35
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 2900,271 8980,281 3980,298670,36
10000 - 50000 obyvatel1 9380,281 5530,281 3370,297500,36
2000 - 10000 obyvatel1 8050,271 4810,301 1370,296670.35
do 2000 obyvatel1 6410,281 3200,301 2600,336980,33
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 8230,252 1720,261 5980,279990,36
10000 - 50000 obyvatel2 3070,261 9180,271 5300,279410,31
2000 - 10000 obyvatel1 7450,281 3670,291 2350,296550,36
do 2000 obyvatel1 6690,311 3560,261 1820,316870,32
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 5670,272 2120,271 9190,281 1850,29
10000 - 50000 obyvatel2 1910,301 8180,271 4880,287590,33
2000 - 10000 obyvatel1 9220,301 5810,261 2950,297340,35
do 2000 obyvatel1 7690,261 5220,321 1130,306270,35
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 1070,251 6810,251 4470,278390,34
10000 - 50000 obyvatel2 0140,241 6950,251 5210,278280,33
2000 - 10000 obyvatel2 0170,261 6330,311 3940,277720,31
do 2000 obyvatel1 8930,281 1780,271 0480,296560,34
KRAJ VYSOČINA
nad 50000 obyvatel2 6740,311 8670,271 5030,279240,29
10000 - 50000 obyvatel2 0670,251 7940,271 5430,277340,33
2000 - 10000 obyvatel2 0490,291 7890,311 3370,287890,32
do 2000 obyvatel1 3310,311 2820,391 0150,295710,35
BRNO
BRNO 14 4670,233 8180,283 6050,311 9820,35
BRNO 23 5250,232 9120,262 2090,301 8720,30
BRNO 33 3740,302 7800,262 5300,281 2840,29
BRNO 43 4240,292 8530,262 2970,291 4250,29
BRNO 53 4360,282 4950,272 1550,271 2330,28
BRNO 63 2160,272 8030,291 6040,309240,27
BRNO 73 8010,273 3020,272 5380,271 6500.27
BRNO 84 1340,283 5430,282 3870,251 1500,29
BRNO 92 5330,281 8280,2815240311 0400,30
BRNO 102 4910,282 1740,291 8280,316130,30
BRNO 112 3650,272 0360,301 8600,298490,29
BRNO 122 1100,251 8550,281 3650,318280,33
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
10000 - 50000 obyvatel2 7710,291 9750,271 6830,268950,34
2000 - 10000 obyvatel2 3260,291 6020,281 4030,297070,35
do 2000 obyvatel2 1650,301 5910,281 1300,316490,35
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 8400,262 0270,291 6370,279240,30
10000 - 50000 obyvatel2 2520,281 9070,291 4500,278210,26
2000 - 10000 obyvatel1 7020,271 3830,291 1960,276050,30
do 2000 obyvatel1 4340,311 1970,301 0220,325590,32
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel3 0580,252 4180,292 1380,281 3600,31
10000 - 50000 obyvatel2 4110,281 8750,301 6020,288290,32
2000 - 10000 obyvatel2 1470,331 6800,281 3890,289610,32
do 2000 obyvatel1 6490,311 4610,281 0690,317140,32
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1 8510,281 4680,291 2990,306990,35
10000 - 50000 obyvatel1 7370,291 3800,281 2080,287070,36
2000 - 10000 obyvatel1 5900,301 2560,291 0230,315990,36
do 2000 obyvatel1 5330,281 1930,311 0540,306060,35

Tabulka č. 2

Výčet hodnocených znaků a jejich vah u garáží oceňovaných porovnávacím způsobem

Znak č.
N
PopisVáha
Vn
1Trh s nemovitostmi10
2Poloha v obci8
3Druh (typ)3
4Podsklepení2
5Podkroví2
6Konstrukční provedení5
7Technické vybavení5
8Příslušenství3
9Právní vztahy4
10Posouzení širších vztahů10
vz.01652

Tabulka č. 3

Charakteristika kvalitativních pásem hodnocených znaků u garáží oceňovaných porovnávacím způsobem

Znak
č.
PopisI.II.III.IV.V.
1Trh s nemovitostmipoptávka je výrazně nižší než nabídkapoptávka je nižší než nabídkapoptávka je s nabídkou v rovnovázepoptávka je vyšší než nabídkapoptávka je výrazně vyšší než nabídka
2Poloha v obciobjekt mimo souvisle zast. území obceobjekt na okraji souvisle zastavěného území obceobjekt v souvislé zástavbě v obci (mimo centrální část)objekt v souvislé zástavbě poblíž centra obceobjekt v souvislé zástavbě v centru obce
3Druh (typ)řadová vnitřní-řadová koncová-volně stojící
4Podsklepenínepodsklepená-podsklepená do 1/2 ZP-podsklepená nad 1/2 ZP
5Podkrovíplochá střecha nebo bez možnosti podkrovís možností podkroví, nevyužitopodkroví do 1/3 ZPpodkroví do 2/3 ZPpodkroví nad 2/3 ZP nebo dvě podlaží využitelná k parkování
6Konstrukční provedeníkovová (plechová), jednostranně opláštěnákovová nebo dřevěná, oboustranně opláštěná, zděná v tl. do 15 cmzdivo v tl. min. 15 cm, pilířky, trámkové stropyzdivo v tl. min. 30 cm,
monolitický beton, polospalné stropy
montovaná ŽB, zdivo v ti. min.30 cm, monolitický beton, nespalné stropy
7Technické vybaveníbez vybaveníel. proud 220Vel. proud 220V/380Vel. proud
220V/380V, voda
el. proud 220V/380V, voda, kanalizace, vytápění
8Příslušenství (venkovní úpravy, studna, vedl. stavba apod.)příslušenství snižující hodnotu nemovitostibez příslušenstvípříslušenství bez výrazného vlivu na cenupříslušenství zvyšující cenupříslušenství výrazně zvyšující cenu
9Právní vztahypozemek cizí---vlastní pozemek
10Posouzení širších vztahůvelmi
problematická
nemovitost
problematická nemovitostprůměrná nemovitostdobrá nemovitostvýborná nemovitost

Nesplňuje-li hodnocený znak všechna kritéria stanovená pro jednotlivá kvalitativní pásma, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma. Toto zařazení musí být zdůvodněno. U znaku č. 10 musí být zařazení garáže zdůvodněno vždy.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Tabulka č. 1

Základní ceny za m2 podlahové plochy bytu v budovách typu J a K

KRAJ/(OBEC)
(OBLAST KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ) POČET OBYVATEL
OPOTŘEBENÍ STAVBY TECHNICKÉ A MORÁLNÍ
NEOVLIVŇUJÍCÍ CENUSNIŽUJÍCÍ CENU
částečněstředněvýrazně
Základní cena Kč/m2Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m2Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m2Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m2Koeficient cenového rozpětí
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 183 2890,3674 3250,3556 2460,4035 1560,62
PRAHA 253 7200,2747 8600,2742 1620,4428 4140,49
PRAHA 335 9080,2629 4930,4026 9910,4622 9150,53
PRAHA 434 2900,3827 4180,3724 4120,4015 5750,63
PRAHA 537 1430,2531 5560,2828 2490,3720 6190,53
PRAHA 659 5860,24394130,2937 6340,2424 6070,44
PRAHA 741 4510,2831 8780,2527 2790,2420 4480,49
PRAHA 832 9470,2526 6880,3224 4170,3114 7590,68
PRAHA 937 9910,2531 5930,4227 1680,2921 0620,44
PRAHA 1037 7650,2729 1280,4223 9320,4117 4410,67
PRAHA 1134 2280,3427 7700,2122 2330,3417 1140,40
PRAHA 1233 5040,2431 1270,2528 1250,3719 4540,49
PRAHA 1328 0030,3326 3870,3717 1470,2713 1900,45
PRAHA 1426 1360,2523 2520,3119 6780,4415 3930,38
PRAHA 1527 1330,2525 1390,2719 9490,3815 9610,43
PRAHA 1637 1410,2225 3770,3319 2210.3815 8600,44
PRAHA 1723 5500,2515 3080,3313 6590,358 7720,61
PRAHA 1831 3500,2224 4180,2620 8950,3512 5240,49
PRAHA 1932 1330,2428 8030,2723 4020,3318 0010,54
PRAHA 2042 1270,22314760,2429 3460,3222 9410,55
PRAHA 2139 9610,3032 1350,2622 8900,2420 0840,48
PRAHA 2222 0690,3016 4910,4214 3440,2411 0340,55
PRAHA 2327 2980,3024 2630,3419 7130,2315 0530,38
PRAHA 2428 4520,2923 0230,3219 7430,4316 7750,60
PRAHA 2524 4490,31212600,2718 2270,539 9400,32
PRAHA 2626 9300,2423 4180,3621 3050,3111 7090,54
PRAHA 2725 0000,2616 2500,3614 5000,509 2500,60
PRAHA 2831 9600,2519 5930,3912 7360,509 4570,45
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel20 3980,2318 4610,2816 1060,29112440,48
10000 - 50000 obyvatel23 1440,2015 5150,2612 3550,388 9100,68
2000 - 10000 obyvatel16 0690,3712 5740,5811 2120,487 8590,61
do 2000 obyvatel17 4170,569 2790,526 2470,585 9290,63
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel19 7920,3216 3940,2713 4510,378 6880,50
10000 - 50000 obyvatel15 6930,3612 1140,299 5240,448 0790,53
2000 - 10000 obyvatel15 3870,368 6960,485 9290,514 6020,53
do 2000 obyvatel16 5350,369 3910,564 0310,582 1590,51
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel18 6050,2515 6490,2814 4600,308 9440,50
10000 - 50000 obyvatel14 7580,2810 9930,318 5950,425 5010,58
2000 - 10000 obyvatel18 9620,369 8890,507 1960,434 8010,62
do 2000 obyvatel15 4880,358 0420,484 6890,542 6460,50
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel34 5350,4517 9630,4015 3300,37123130,59
10000 - 50000 obyvatel32 0610,3511 3090,338 6720,396 1640,56
2000 - 10000 obyvatel15 9430,229 5420,426 3200,443 6820,49
do 2000 obyvatel10 4450,227 4420,354 8870,552 6890,57
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel11 0590,269 5580,397 1230,353 7920,45
10000 - 50000 obyvatel11 2570,3310 0860,426 2310,483 1570,42
2000 - 10000 obyvatel14 5860,319 5510,396 4650,342 9580,51
do 2000 obyvatel10 3610,378 8590,384 3540,433 0990,56
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel19 3850,4717 2130,4812 1860,318 5360,45
10000 - 50000 obyvatel16 7840,3110 6090,308 1980,385 2210,42
2000 - 10000 obyvatel22 4510,3611 9440,325 7570,423 7830,47
do 2000 obyvatel21 0390,4110 5700,457 3250,623 5660,51
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel22 8080,2818 5340,1816 4500,2513 3380,42
10000 - 50000 obyvatel13 1790,3712 3580,259 4510,366 4790,55
2000 - 10000 obyvatel12 9690,3210 0850,287 8990,385 1880,63
do 2000 obyvatel17 0820,4112 8670,463 9120,633 1250,68
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel19 6290,2815 3130,3310 7480,517 6140,65
10000 - 50000 obyvatel15 0180,2312 5090,249 8290,385 2030,63
2000 - 10000 obyvatel12 6400,3010 8840,346 6090,544 6560,49
do 2000 obyvatel14 1880,329 6100,396 2400,603 4050,60
KRAJ VYSOČINA
nad 50000 obyvatel13 2240,3114 6050,2613 0630,638 3730,62
10000 - 50000 obyvatel13 5600,3611 6440,2792310,436 1960,60
2000 - 10000 obyvatel11 3870,398 4350,417 0930,395 0780,43
do 2000 obyvatel9 9670,326 7770,404 3580,502 3540,48
BRNO
BRNO 133 0560,429 8560,4523 5230,2715 0250,51
BRNO 232 1740,3525 4960,2621 1190,3014 1090,50
BRNO 324 7340,2722 5300,2219 5870,3010 9330,69
BRNO 426 4690,2822 2030,3619 4260,2717 5660,56
BRNO 526 7220,2720 3470,3018 8140,3113 6680,56
BRNO 626 9160,3519 9460,3013 1700,499 7810,41
BRNO 722 5680,2918 3070,3513 8260,426 7680,59
BRNO 819 4800,2515 3890,3511 1030,406 4280,52
BRNO 918 1040,2613 0350,4710 5010,486 3370,50
BRNO 1024 6180,2119 5470,3415 5240,4574180,53
BRNO 1128 8930,2522 8280,3214 4040,3710 7010,43
BRNO 1217 9060,2513 0720,3710 0280,416 2670,53
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
10000 - 50000 obyvatel15 8030,2211 6540,3810 1090,316 8640,40
2000 - 10000 obyvatel17 2530,2510 9930,407 7880,584 6400,63
do 2000 obyvatel15 8580,2410 5490,445 3570,463 6240,64
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel19 5690,2816 4460,2314 2350,2810 9480,44
10000 - 50000 obyvatel11 7360,4410 9450,258 6480,366 9130,45
2000 - 10000 obyvatel12 4170,238 5830,295 9090,413 5280,53
do 2000 obyvatel22 4540,258 2360,383 5980,613 3470,49
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel19 8250,2615 3120,2114 2460,2811 6680,50
10000 - 50000 obyvatel16 0770,2412 0500,2710 0850,377 1690,55
2000 - 10000 obyvatel16 9690,2710 5660,277 8600,456 2940.42
do 2000 obyvatel10 3520,499 5830,464 1890,403 4900,60
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel11 4320,489 3400,368 2830,346 1460,47
10000 - 50000 obyvatel12 0670,3110 0430,236 8270,363 4780,51
2000 - 10000 obyvatel12 4540,227 8490,405 2280,433 0120,65
do 2000 obyvatel11 1200,318 7540,534 9330,601 9540,68

Tabulka č. 2

Výčet hodnocených znaků a jejich vah u bytů oceňovaných porovnávacím způsobem

Znak č. nPopisVáha Vn
1Trh s byty10
2Poloha budovy v obci9
3Převládající zástavba v okolí8
4Inženýrské sítě9
5Doprava8
6Obchod a služby8
7Školství5
8Zdravotnictví7
9Kultura, sport, ubytování5
10Úřady3
11Pracovní možnosti7
12Životní prostředí8
13Přírodní lokalita5
14Změna v zástavbě2
15Příslušenství budovy4
16Typ stavby5
17Obyvatelstvo6
18Vybavení bytu10
19Orientace ke světovým stranám8
20Poloha bytu v domě (podlaží)7
21Mimořádné příslušenství bytu1
22Posouzení širších vztahů10
vz.017145

Tabulka č. 3

Charakteristika kvalitativních pásem hodnocených znaků u bytů oceňovaných porovnávacím způsobem

Znak č.PopisI.II.III.IV.V.
1Trh s bytyPoptávka je výrazně nižší než nabídkaPoptávka je nižší než nabídkaPoptávka je s nabídkou v rovnovázePoptávka je vyšší než nabídkaPoptávka je výrazně vyšší než nabídka
2Poloha budovy v obciSamota, mimo
souvisle zast. území obce
Část obce na okraji souvisle zastavěného území nevhodného k bydleníČásti obce vhodné k bydlení v okrajových částech obceČásti obce mimo obchodní centra a preferované sídelní útvaryPreferované sídelní útvary, centra obcí
3Převládající zástavba v obci,
případně v okolí bytu
Těžká výroba
s negativními vlivy na okolí, sousedství dálnic, železnic, letiště, skládky odpadů, lomu, zem. výroby atd.
Střední výroba a sklady bez výrazně škodlivých vlivů na okolí sousedství silnic s kamionovou a nákladní dopravou atd.Lehká výroba a služby bez negativních vlivů na okolí a bez zvláštních požadavků na dopravu a skladováníObjekty admin. občanské vybavenosti a služeb bez zázemí bez parků, s omezeným příjezdem atd.Objekty pro bydlení, sport, rekreaci, parky atd.
4Inženýrské sítěElektropřípojka, voda z místních zdrojů, bez napojení na veřejnou kanalizaciElektropřípojka, veřejný vodovod, bez napojení na veřejnou kanalizaciElektropřípojka, veřejný vodovod, veřejná kanalizace, telefonElektropřípojka, veřejný vodovod, veřejná kanalizace, plynovod, telefonElektropřípojka, veřejný vodovod, veřejná kanalizace, plynovod, telefon, dálkové topení, kabelová televize
5Veřejná doprava
v obci
V místě žádná,
nutno docházet nad vzdálenost 500 m
Železnice nebo autobus (mimo místní dopravu) do 500 m s méně než dvěma denními spojiŽeleznice a autobus (mimo místní dopravu) do 500 m s více než dvěma denními spojiMístní doprava do 500 m, železnice, autobus v dosahu místní dopravyŽeleznice, autobus, místní doprava vč. podzemní dráhy do 500 m
6Obchod a
služby
v obci, příp.
v části obce
Žádný obchod nebo pouze obchod s potravinamiObchod se smíšeným zbožímZákladní síť obchodů, vybrané službyKompletní síť obchodů a základní službyKompletní síť obchodů a služeb
7Školství
v obci, případně v části obce
Žádné školyZákladní škola s omezeným počtem třídZákladní školaZákladní škola, učňovská škola, střední školaZákladní škola, učňovská škola, střední škola, vysoká škola atd.
8Zdravotnictví
v obci, případně v docházkové vzdálenosti
Žádné vybaveníPraktický lékař, zubní lékařZdravotní středisko, lékárnaPoliklinika, zdravotní středisko, lékárnaNemocnice s poliklinikou, zdravotní středisko, lékárna
9Kultura, sport a ubytování v obci, případně v části obceŽádné zařízeníKulturní zařízení nebo restauraceKulturní zařízení, kino, hřiště, restauraceKulturní zařízení, sportovní zařízení, kino, restaurace, kavárna, hotelDivadlo, museum, koncertní sál, sportovní zařízení, výstavní síň, restaurace, vinárna, kavárna, hotel, plavecký bazén atd.
10Úřady v obci
případně v části obce
Žádné
v docházkové
vzdálenosti
Obecní úřadObecní úřad, poštaObecní úřad s rozšířenou působností, pošta, banka, policieKompletní soustava úřadů, vč. finančního a katastrálního, soud, policie, pošta, banka, pojišťovna, apod.
11Pracovní možnosti v obciPracovní možnosti mimo místoOmezené pracovní možnosti v dosahu veřejné dopravyOmezené pracovní možnosti v místěKompletní nabídka pracovních možností v dosahu veřejné dopravyKompletní nabídka pracovních možností v místě
12Životní prostředí v okolí bytuVysoká hlučnost, prašnost a nebezpečné exhalaceZvýšená hlučnost, prašnost a exhalaceZvýšená hlučnost a prašnost od dopravyBěžný hluk a prach od dopravyBez poškození ovzduší a bez nadměrné hlučnosti
13Přírodní lokalita v okolí bytuŽádný park ani les v okruhu do 3000 mLes nebo park ve vzdálenosti nad 1000 mLes nebo park ve vzdálenosti do 1000 mVýznačné přírodní lokality, les nebo park v místěChráněná krajinná oblast, městská rezervace, význačné přírodní lokality, sousedství lesa nebo parku
14Změna v okolní zástavběZhoršující podmínky existence stavby do 5-ti rokůZhoršující podmínky existence stavby nad 5 rokůBeze změnyZlepšující podmínky existence stavby v době delší než 5 rokůZlepšující podmínky existence stavby v době kratší než 5 roků
15Příslušenství budovyVýrazně snižující cenu bytu (nutné odstranění příslušenství)Snižující cenu bytu (nevhodné příslušenství - chlévy atd.)Bez dopadu na cenu bytuPříslušenství zvyšující cenu bytuPříslušenství výrazně zvyšující cenu bytu (parkoviště)
16Typ stavbyDřevěná, sendvičová na bázi dřevní hmotyMontovaná nad 10 NPMontovaná do 10 NPZděnáZděná a ostatní materiálové varianty, zateplené
17ObyvatelstvoKonfliktní skupiny v bezprostřed. okolíKonfliktní skupiny v okolíVysoká hustota obyvatel (zahuštění bývalé sídlištní zástavby, centra měst)Průměrná hustota obyvatel (běžná zástavba)Malá hustota obyvatel (nízká zástavba byt. domy v zeleni)
18Vybavení bytuVytápění lokální na tuhá paliva, elektřina, studená voda a společné příslušenstvíLokální vytápění (mimo TP), TUV, elektřina, částečné příslušenstvíEtážové vytápění nebo ÚT, teplá voda, elektřina; koupelna, WC podstandardní provedeníEtážové vytápění nebo ÚT, teplá voda, elektřina; koupelna, WC, standardní provedeníJako IV., koupelna, WC nadstandardní provedení, zabezpečovací zařízení, krb, vest. skříně
19Orientace bytu ke světovým stranámOrientace hlavních místností k SZ, S, SV nebo jen k SOrientace hlavních místností k Z-S-V nebo jen k VOrientace hlavních místností, částečně výhodná, částečné nevýhodnáOrientace hlavních místností k V-J-Z nebo jen k ZOrientace hlavních místností k JV-J-JZ
20Poloha bytu v domě - podlažíV suterénuV 1.n.p. nebo v podlaží vyšším než 4.n.p. bez výtahu, část do dvora nebo střešní oknaVe 2.až 4.n.p. podlaží, bez výtahu, částečný pohled do dvora, část. střešní oknaVe 2.n.p. a vyšším, výtah, část. pohled do dvora nebo jen střešní oknaVe 2.n.p. a vyšším, výtah, pohled do ulice nebo krajiny, bez střešních oken
21Mimořádné příslušenství bytuPřímý vstup (bez předsíně), např. z pavlačeBez mimořádného příslušenstvíVlastní komora nebo sklep mimo bytBalkon, vlastní komora nebo sklep mimo byt, lodžieTerasa, balkon, vlastní komora (sklep) mimo byt, zimní zahrada
22Posouzení širších vztahůVelmi problematický bytProblematický bytPrůměrný bytDobrý bytVýborný byt

Nesplňuje-li hodnocený znak všechna kritéria stanovená pro jednotlivá kvalitativní pásma, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma. Toto zařazení musí být zdůvodněno.

U znaku č. 22 musí být zařazení bytu zdůvodněno vždy.

Příloha č. 17a k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Tabulka č. 1a

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty

KRAJ/(OBEC)
(OBLAST KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ) POČET OBYVATEL
OPOTŘEBENÍ STAVBY TECHNICKÉ A MORÁLNÍ
NEOVLIVŇUJÍCÍ CENUSNIŽUJÍCÍ CENU
částečněstředněvýrazně
Základní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětí
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 1
PRAHA 2
PRAHA 3
PRAHA 44 8810,354 0100,422 1270,381 5630,41
PRAHA 54 4070,323 6200,412 8330,391 5740,45
PRAHA 63 8830,323 1900,482 4960,371 3870,38
PRAHA 74 1910,343 4430,422 6940,401 4970,44
PRAHA 83 3450,372 5480,392 2830,429930,40
PRAHA 93 6660,353 0110,371 9640,388870,38
PRAHA 1023150,341 9020,361 0800,398270,38
PRAHA 114 0090,443 2930,402 2200,421 4320,44
PRAHA 124 3790,433 5960,392 8150,432 0050,44
PRAHA 133 1770,4228110,392 2000,391 4170,44
PRAHA 1443100,433 5400,412 7710,421 0370,43
PRAHA 154 6220,323 7970,422 9720,401 0320,39
PRAHA 164 8460,393 9810,4331150,391 7310,41
PRAHA 172 8660,431 6210,4412690,458260,42
PRAHA 183 1550,422 5920,412 0280,391 1270,39
PRAHA 193 0010,402 4650,401 9290,391 0720,39
PRAHA 203 5840,392 9450,392 3050,391 2810,40
PRAHA 213 3610,402 7610,392 1610,381 8280,41
PRAHA 222 2020,451 8080,421 7670,407730,43
PRAHA 232 7470,411 9370,4212930,427920,40
PRAHA 243 3970,402 4540,482 1840,421 0670,39
PRAHA 253 0120,422 3920,411 8840,401 0400,40
PRAHA 262 9140,4023170,401 8140,408040,42
PRAHA 272 9420,382 3730,3912890,408760,43
PRAHA 282 4200,351 9880,371 1650,407470,42
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 500002 1030,431 7270,391 3520,407510,43
10000 - 500002 3460,411 9980,451 9390,471 3020,47
2000 - 100003 3760,472 9330,452 8880,492 0400,46
do 20005 2500,443 8010,593 5270,601 6530,48
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 500002 3400,352 0250,411 8470,398360,40
10000 - 500002 1240,411 9520,401 6950,439100,42
2000 - 100003 3910,382 3290,412 0850,4111910,44
do 20002 8600,412 6030,422 0990,449790,50
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 500002 3410,322 2560,391 7170,449070,47
10000 - 500002 0130,391 8830,421 6160,421 0910,46
2000 - 100002 8050,412 4300,412 1510,431 1690,48
do 20002 5830,362 4980,421 9040,431 0510,51
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 500002 5260,411 6310,381 5000,398420,42
10000-500002 2330,382 0860,431 6380,398930,43
2000- 100002 3520,401 9320,391 6140,408400,44
do 20002 5840,422 2540,411 7310,419230,44
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 500001 8990,401 7210,421 5890,488200,45
10000 - 500002 0530,411 7070,411 2930,467760,41
2000 - 100002 2410,4219820,411 6620,478620,41
do 200025150,401 8960,431 6980,459080,42
LIBERECKÝ KRAJ
nad 500002 9840,372 5930,391 5960,381 1460,40
10000 - 500003 3710,422 4990,402 0200,408310,43
2000 - 100002 2500,451 9400,4214180,419180,44
do 20002 6370,452 4640,471 8110,421 1340,46
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 500002 8620,412 4920,392 0760,4511010,42
10000 - 500002 3890,392 1580,381 6280,429190,46
2000 - 100002 2000,401 8190,401 6040,428990,47
do 20002 6930,402 4510,401 7340,421 0360,48
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 500002 1610,361 1970,428950,416410,43
10000 - 500002 8420,412 0460,391 3080,407870,43
2000 - 100002 2450,401 9610,401 5050,429340,48
do 20002 6010,422 4360,411 8200,448670,45
KRAJ VYSOČINA
nad 500002 1200,391 9360,4014550,409220,45
10000 - 500002 0590,401 8480,3914250,397920,40
2000 - 100001 9340,441 7790,421 5790,446100,42
do 20002 4480,432 2240,411 9640,449440,41
BRNO
BRNO 1
BRNO 21 7380,401 4280,399840,486210,51
BRNO 32 7970,401 8940,401 5230,479990,48
BRNO 42 7550,422 1640,4417630,479840,50
BRNO 51 8300,481 4380,421 0540,425680,43
BRNO 62 8610,482 1240,421 6630,429230,48
BRNO 723180,401 8460,421 5110,428280,45
BRNO 82 7880,482 2490,431 8710,409960,50
BRNO 92 2520,402 0790,421 3410,406580,50
BRNO 103 9620,402 9670,402 3220,4514150,41
BRNO 113 7580,363 0870,3924160,439010,42
BRNO 122 2420,371 8420,4014410,448010,42
JIHOMORAVSKÝ KRAJ BEZ BRNA
10000 - 5000023100,391 7700,4212810,408250,43
2000 - 100002 7780,392 1120,411 6720,409920,42
do 20002 4990,402 0980,421 8410,431 0150,44
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 500002 5980,391 9480,431 3440,429280,42
10000 - 500002 0130,401 6770,4112610,397190,44
2000 - 100002 4240,411 9910,401 7370,438660,43
do 200023180,401 7400,391 5020,427510,45
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 500002 3090,391 9430,391 6970,391 0010,42
10000 - 500001 8850,401 5510,411 3520,407270,45
2000 - 100002 1960,401 9120,401 5800,419000,47
do 20002 6670,402 1910,411 5130,409030,47
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 500001 8500,371 5830,4212890,396570,40
10000 - 500001 6090,391 5980,391 3640,417340,45
2000 - 100002 4980,402 0520,401 8550,401 0710,42
do 20002 6680,422 1920,421 8570,451 1260,45

Tabulka č. 1b

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty

KRAJ/(OBEC)
(OBLAST KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ) POČET OBYVATEL
OPOTŘEBENÍ STAVBY TECHNICKÉ A MORÁLNÍ
NEOVLIVŇUJÍCÍ CENUSNIŽUJÍCÍ CENU
částečněstředněvýrazně
Základní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětí
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 1
PRAHA 2
PRAHA 3
PRAHA 43 9590,303 4500,322 7500,361 2280,31
PRAHA 52 1020,291 8490,281 4100,398730,36
PRAHA 62 6200,282 3200,261 6330,299840,28
PRAHA 73 2740,402 8100,432 3790,411 0730,39
PRAHA 82 7790,432 3900,401 6950,429500,44
PRAHA 92 9770,422 6100,391 8150,399800,40
PRAHA 102 3490,272 0900,381 4810,398340,38
PRAHA 113 1890,302 8200,322 1390,361 0250,40
PRAHA 123 9680,323 4500,352 5800,341 2180,38
PRAHA 133 2080,292 6250,311 8950,331 4580,36
PRAHA 144 0250,293 4790,322 5130,331 0900,38
PRAHA 153 1730,222 7150,241 9340,289980,28
PRAHA 163 9030,443 3920,432 7510,451 1040,42
PRAHA 172 2240,431 9000,431 4290,388850,37
PRAHA 183 7260,423 2300,402 4720,371 1040,36
PRAHA 193 8520,403 3700,382 5490,391 1550,40
PRAHA 203 3910,432 9030,402 6770,411 0580,39
PRAHA 213 3370,262 8900,282 0900,281 5950,29
PRAHA 2212790,451 0870,318910,384830,41
PRAHA 232 0260,391 8300,301 3350,447650,39
PRAHA 243 06200,302 5050,362 0420,381 4600,41
PRAHA 252 6650,292 3600,281 8420,338200,35
PRAHA 261 9100,281 6950,231 2650,317220,31
PRAHA 272 2360,221 9750,301 4990,277290,31
PRAHA 281 9930,261 6950,261 3370,296280,30
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 1920,351 9060,391 6470,358290,38
10000 - 50000 obyvatel2 6860,422 2760,451 6730,471 0110,49
2000 - 10000 obyvatel2 6230,462 2510,451 8600,429790,47
do 2000 obyvatel3 8090,363 5110,422 6790,471 5570,52
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 2440,391 8190,381 6870,437480,42
10000 - 50000 obyvatel3 1420,322 1400,381 7950,288920,45
2000 - 10000 obyvatel2 8560,382 4060,382 1600,361 3010,39
do 2000 obyvatel3 0750,312 3820,382 0940,388480,45
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 9560,472 4280,432 0940,511 0560,47
10000 - 50000 obyvatel2 7190,392 3570,411 6880,4212210,52
2000 - 10000 obyvatel2 9820,412 6350,402 0660,391 1370,45
do 2000 obyvatel3 0460,472 8030,412 4760,388330,42
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 2500,471 7840,431 6490,417760,44
10000 - 50000 obyvatel2 3320,392 0630,351 5690,367830,45
2000 - 10000 obyvatel2 3250,412 0030,401 1650,398710,45
do 2000 obyvatel2 1940,361 8020,391 4110,387050,40
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 2230,391 8260,431 1050,507940,52
10000 - 50000 obyvatel2 4630,401 6050,411 1960,426980,41
2000 - 10000 obyvatel2 2930,401 8130,391 3170,368190,38
do 2000 obyvatel2 3530,451 7510,411 3240,398570,39
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 9950,482 6240,461 8310,411 1930,40
10000 - 50000 obyvatel2 0500,431 8520,391 4900,429230,45
2000 - 10000 obyvatel2 5170,422 1450,421 4980,401 1260,39
do 2000 obyvatel2 7740,402 3220,401 8950,381 0170,40
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel3 0940,442 2590,381 5850,391 1400,45
10000 - 50000 obyvatel2 0820,411 8290,361 6030,428630,44
2000 - 10000 obyvatel2 6470,482 5690,461 3050,447500,43
do 2000 obyvatel2 7590,462 2580,481 8460,487680,48
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1 7080,411 3450,421 0000,397390,42
10000 - 50000 obyvatel1 7400,381 5990,371 0790,389090,48
2000 - 10000 obyvatel1 7040,411 6820,381 2720,397930,48
do 2000 obyvatel2 1400,391 7800,391 5200,431 0190,49
KRAJ VYSOČINA
nad 50000 obyvatel1 7000,391 5650,421 1940,466380,48
10000 - 50000 obyvatel2 5760,461 6260,411 3950,398020,42
2000 - 10000 obyvatel1 8920,4214870,431 3480,488180,45
do 2000 obyvatel2 6580,362 4380,3814450,399820,41
BRNO
BRNO 1
BRNO 21 5790,401 3110,431 1910,486070,50
BRNO 32 2080,411 9080,401 6960,471 3040,49
BRNO 41 9670,461 6100,4514170,457560,45
BRNO 52 5000,491 6550,451 1590,447140,45
BRNO 62 8560,362 6130,401 9550,4212110,44
BRNO 72 4780,482 0280,4712460,419330,49
BRNO 82 2090,401 8110,431 6420,391 1370,43
BRNO 92 1560,481 7640,499800,466130,48
BRNO 103 0920,402 6200,412 1020,391 1680,46
BRNO 112 4780,362 2000,391 6460,431 0190,42
BRNO 121 8880,381 2890,409960,406410,49
JIHOMORAVSKÝ KRAJ BEZ BRNA
10000 - 50000 obyvatel1 9560,401 4080,3912090,437630,43
2000 - 10000 obyvatel2 5500,452 3760,481 4310,448000,46
do 2000 obyvatel2 4980,452 3050,381 7840,398210,41
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1 6810,401 3990,4112940,399900,42
10000 - 50000 obyvatel1 7860,401 6490,401 1140,419090,48
2000 - 10000 obyvatel2 1970,392 0500,411 7600,397640,46
do 2000 obyvatel2 2310,391 7450,3514660,418180,48
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 7620,411 9870,391 3570,368260,44
10000 - 50000 obyvatel2 5990,461 8700,4212270,418600,43
2000 - 10000 obyvatel2 1590,401 7670,451 5560,428230,45
do 2000 obyvatel2 5540,422 0900,4014500,381 1600,39
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1 9360,401 6970,3512470,387380,45
10000 - 50000 obyvatel1 6170,421 8580,4214560,417700,45
2000 - 10000 obyvatel2 4200,451 9800,451 8200,481 0050,49
do 2000 obyvatel2 2130,421 8110,431 6560,499750,48

Tabulka č. 2

Výčet hodnocených znaků a jejich vah u rekreačních chat a zahrádkářských chat oceňovaných porovnávacím způsobem

Znak č. nPOPISVáha (vn)
rekreační chatyzahrádkářské chaty
1Trh s rekreačními a zahrádkářskými chatami1010
2Přírodní lokalita10
3Životní prostředí88
4Dopravní dostupnost84
5Typ stavby205
6Vybavení stavby55
7Podsklepení22
8Podkroví22
9Venkovní úpravy dle přílohy č. 11, kromě položek č. 2.5, 3.2,19,21,2355
10Právní vztahy44
11Posouzení širších vztahů1010
110 vnPro rekreační chaty84
100 vnPro zahrádkářské chaty55

Tabulka č. 3

Znak č.PopisI.II.III.IV.V.
1Trh s rekreačními a zahrádkářskými chatamiPoptávka je výrazně nižší než nabídkaPoptávka je nižší než nabídkaPoptávka je s nabídkou v rovnovázePoptávka je vyšší než nabídkaPoptávka je výrazně vyšší než nabídka
2Přírodní lokalita v místě
Jen pro rekreač. chaty
Les ani vodní tok či plocha v okruhu do 2000 mLes nebo ani vodní tok či plocha v okruhu nad 1000 mLes nebo vodní tok či plocha v místěLes i vodní plocha, tok či plocha v místěVýznačná přírodní lokalita, les a vodní plocha v místě
3Životní prostředí v místěHlučnost, prašnost, nebezpečné exhalace-Hlučnost, prašnost-Příznivé životní prostředí
4Dopravní dostupnostVe vzdálenosti do 300 m není možnost příjezdu dvoustopých vozidel, pouze přívoz apod.Nezpevněná komunikace, vzdálenost od veřejné dopravy do 3000 mNezpevněná komunikace, vzdálenost od veřejné dopravy do 1500 mZpevněná komunikace, vzdálenost od veřejné dopravy do 1500 mZpevněná komunikace, veřejná doprava ve vzdálenosti do 500 m
5Typ stavby (dle přílohy č. 7)IEFCDGHAB
6Vybavení chatyBez vybavení WC suchý, umyvadloStudená voda, WC suchý splachovací, umyvadlo, el.proud světelný i motorovýStudená voda, WC splachovací, umyvadlo, el.proud světelný i motorovýStudená voda, propan butan, kanalizace i částečná, WC splachovací i suchý, umyvadlo, el.proud světelný i motorovýTeplá a studená voda, bojler, propan butan, kanalizace úplná, WC, vana či sprcha, el.proud světelný i motorový, kuchyňský sporák
7PodsklepeníNepodsklepena-Podsklepená do poloviny ZP-Podsklepená nad polovinu ZP
8PodkrovíPlochá střecha nebo bez možnosti podkrovíS možností podkroví, nevyužitoPodkroví do 1/3 ZPPodkroví do 2/3 ZPPodkroví nad 2/3 ZP
9Venkovní úpravy dle přílohy č. 11, kromě pol.č. 2.5, 3.2,19, 21, 23Venkovní úpravy snižující hodnotu chatyBez venkovních úpravVenkovní úpravy bez výrazného vlivu na cenu chatyVenkovní úpravy zvyšující cenu chaty (jejich vhodné umístění a složení)Venkovní úpravy výrazně zvyšující cenu chaty (vytvořené klidové zóny a zákoutí)
10Právní vztahyPozemek cizí---Pozemek vlastní
11Posouzení širších vztahůVelmi problematická nemovitostProblematická nemovitostPrůměrná nemovitostDobrá nemovitostVýborná nemovitost

Nesplňuje-li hodnocený znak všechna kritéria stanovená pro jednotlivá kvalitativní pásma, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma. Toto zařazení musí být zdůvodněno.

U znaku č. 11 musí být zařazení chaty zdůvodněno vždy.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Úprava základních cen stavebních pozemků

číslo položkydůvod úpravy ceny pozemkusrážka v %přirážka v %
1pozemek v obci uvedené v odstavci 1 písmeno b), d), f), h), j) se zřetelem na její ne významnost z hlediska zeměpisného, kulturního či hospodářskéhodo 20-
2pozemek s nevýhodnou polohou na území obce z hlediska účelu užití stavby na něm zřízené, popřípadě k jejímu zřízení určený
2.1- v hlavním městě Prazedo 50-
2.2- v Brně, Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mariánských Lázních, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Zlínědo 40-
2.3- v Českém Krumlově, Děčíně, Frýdku-Místku, Havířově, Chomutově, Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, Mladé Boleslavi, Mostě, Poděbradech, Přerově, Teplicích a ve vyjmenovaných městech2)do 30-
2.4- v ostatních obcíchdo 20-
3přístup po nezpevněné komunikaci (zpevněná komunikace má živičný, dlážděný nebo betonový povrch)do 10-
4není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovoddo 5-
5není-li v místě možnost napojení na veřejnou kanalizacido 7-
6není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost od rozvodu elektrické energie je větší než 200 mdo 8-
7nepříznivé docházkové vzdálenosti k zastávce veřejné dopravy (ČSAD, MHD apod.) - více než 1,5 kmdo 5-
8negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach, radon aj.)do 10-
9svažitý pozemek orientovaný na SV, S a SZdo 4-
10ztížené základové podmínky
10.1- svažitost terénu přes 15 % v převažující části pozemkudo 4-
10.2- hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího terénudo 5-
10.3- únosnost základové půdy při odvozeném normovém namáhání základové půdy do 0,20 MPa a nad 0,61 MPa při výpočtové metodě mezních stavů v úrovni základové spárydo 5-
11omezení užívání pozemku
11.1- ochranné pásmo (stanovené právním předpisem nebo správním rozhodnutím)3)do 5-
11.2- chráněná krajinná oblast4)do3-
11.3- národní park5)do 3-
11.4- stavba pod povrchem pozemkudo 5-
11.5- zátopové území obce stanovené vodohospodářským orgánemdo 25-
11.6- stavební uzávěrado 5-
12pozemek oceňovaný podle odstavce 7 (pozemní komunikace) s polohou mimo sídelní část obce; v případě měst vyjmenovaných v příloze č. 36 jejich centrální část, zpravidla oblast č. 1, s výjimkou Ostravy, kde jde o k.ú. Moravská Ostrava
12.1 - v hlavním městě Praze30-
12.2- v Brně, Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mariánských Lázních, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Zlíně20-
12.3- v Českém Krumlově, Děčíně, Frýdku-Místku, Havířově, Chomutově, Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, Mladé Boleslavi, Mostě, Poděbradech, Přerově, Teplicích a ve vyjmenovaných městech2)10-
12.4- v ostatních obcích5-
13pozemek oceňovaný podle odstavce 7 (pozemní komunikace) s polohou mimo zastavěné území obce a zastavitelnou plochu obce
13.1- v hlavním městě Praze25-
13.2- v Brně, Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mariánských Lázních, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Zlíně15-
13.3- v Českém Krumlově, Děčíně, Frýdku-Místku, Havířově, Chomutově, Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, Mladé Boleslavi, Mostě, Poděbradech, Přerově, Teplicích a ve vyjmenovaných městech2)10-
13.4- v ostatních obcích5-
14nezastavěný pozemek s neupravených povrchem přírodního sportoviště mimo funkční celek s tímto sportovištěmdo 25-
15nezastavěný pozemek ve funkčním celku se stavbou protipovodňové ochrany územído 25-
16pozemek v obci uvedené v odstavci 1 písmeno b), d), f), h), j) se zřetelem na její význam z hlediska zeměpisného, kulturního či hospodářského-do 80
17pozemek ve výhodně položené části obce se zřetelem na účel užití stavby na něm zřízené nebo k její výstavbě určený
17.1- v hlavním městě Praze-do 250
17.2- v Brně, Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mariánských Lázních, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Zlíně-do 200
17.3- v Českém Krumlově, Děčíně, Frýdku-Místku, Havířově, Chomutově, Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, Mladé Boleslavi, Mostě, Poděbradech, Přerově, Teplicích a ve vyjmenovaných městech2)-do 165
17.4- v ostatních obcích-do 125
18pozemek určený pro stavbu s komerční využitelností nebo takovou stavbou již zastavěný, např. hotelem, restaurací, prodejnou, obchodním domem, administrativním objektem, parkovištěm, apod.-do 125
19pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu-do 10

1. Upravuje-li se základní cena pozemku podle položek č. 1, 2, 15 a 16, počítají se další položky z již takto upravené ceny (nikoliv ze základní ceny podle odstavce 1 § 28. Použití srážek a přirážek podle položek č. 1, 2, 15 a 16 musí být průkazně zdůvodněno.

2. Města se základními cenami stavebních pozemků podle § 28 odst. 1 písm. i), která byla k 31.12.2002 sídly okresních úřadů a nejsou vyjmenovaná v § 28 odst. 1:

Benešov, Beroun, Blansko, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, Domažlice, Havlíčkův Brod, Hodonín, Cheb, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jičín, Jindřichův Hradec, Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Litoměřice, Louny, Mělník, Mladá Boleslav, Náchod, Nový Jičín, Nymburk, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Prostějov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šumperk, Tábor, Tachov, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Vyškov, Znojmo a Žďár nad Sázavou.

3. Ochrannými pásmy pro účely položky č. 11.1 se rozumí například:

a) ochráněná pásma chráněných území, chráněných přírodních výtvorů nebo památek,

b) ochranná pásma vodních zdrojů,

c) ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních vedení,

d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů,

e) ochranná pásma drážní a silniční,

f) ochranná pásma vojenských Újezdů, rybářských ploch, telekomunikací, civilněleteckých ploch a nerostných zdrojů.

4. Vyhlášené chráněné krajinné oblasti:

Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České středohoří, Český kras, Český les, Český ráj, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálavá, Poodří, Slavkovský les, Šumava, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory.

5. Vyhlášené národní parky:

České Švýcarsko, Krkonošský, Podyjí, Šumava.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Základní ceny zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek

BPEJ Kč/m2
00100
00110
00112
12,52
11,13
9,58
00300 13,53
00401
00411
5,37
4,70
00501
00511
6,78
5,51
00600
00602
00610
00612
00640
00650
9,51
8,44
8,71
7,16
6,57
7,27
00700
00710
00740
00750
10,50
9,33
6,99
7,68
00800
00810
00840
00850
10,12
8,76
6,20
7,46
01811 6,35
01901
01904
01911
01914
01941
01944
01951
01954
8,10
5,43
7,36
4,75
5,10
2,85
6,24
3,66
02001
02004
02011
02014
02041
02044
02051
02054
6,01
4,19
5,39
3,42
3,97
1,99
4,57
2,59
02110
02112
02113
02142
02143
02152
02153
3,93
3,41
3,05
2,29
1,86
2,82
2,46
02210
02212
02213
02242
02243
02252
02253
4,77
4,23
3,72
2,93
2,64
341
3,11
02310
02312
02313
4,49
3,84
3,60
02411
02414
02441
02444
02451
02454
5,62
2,93
3,38
1,56
4,30
1,98
02901
02904
02911
02914
02941
02944
02951
02954
6,02
3,66
5,21
2,86
3,16
1,49
3,81
1,81
03201
03204
03221
03224
03231
03234
03241
03244
03251
03254
4,72
2,18
3,28
1,56
3,87
1,68
1,97
1,09
2,67
1,32
03715
03716
03745
03746
03755
03756
1,26
1,01
0,90
0,74
1,08
0,83
03815
03816
03845
03846
03855
03856
1,36
1,10
0,98
0,78
1,16
0,89
03909
03919
03929
03939
03949
03959
03969
0,73
0,73
0,72
0,73
0,72
0,72
0,71
04067
04068
04077
04078
04089
04099
0,72
0,72
0,73
0,72
0,71
0,72
04167
04168
04177
04178
04189
04199
0,72
0,72
0,73
0,72
0,71
0,72
05500 6,19
05600 11,14
05700 10,29
05800 9,13
05900 7,19
06000 12,97
06100 11,23
06200 10,22
06300 3,43
06401
06411
4,11
3,67
06501
06511
1,93
1,86
06601 0,95
06701 0,95
06811
06841
0,94
0,89
06901 1,16
07001 3,61
07101 2,96
07201 1,19
07311
07313
07341
07343
0,81
0,80
0,79
0,78
07411
07413
07441
07443
0,81
0,80
0,79
0,78
07541
07543
0,89
0,88
07641
07643
0,89
0,88
07769
07789
0,71
0,70
07869
07889
0,71
0,70
10100
10110
10112
10,86
10,01
8,18
10300 11,24
10401
10411
4,40
3,75
10501
10511
5,75
4,46
10600
10602
10610
10612
10640
10650
8,61
7,19
7,35
6,11
5,83
6,24
10700
10710
10740
10750
7,56
6,64
5,01
5,35
10800
10810
10840
10850
8,36
7,16
5,35
5,77
11000
11010
10,98
9,99
11100
11110
11112
9,43
8,23
6,97
11300
11310
11313
8,11
7,22
5,04
11400
11410
11440
11450
9,57
8,90
7,21
7,64
11811
11814
11841
11844
11851
11854
5,99
3,99
4,81
2,79
5,21
3,03
11901
11904
11911
11914
11941
11944
11951
11954
7,29
4,67
6,48
3,78
4,59
2,33
5,08
2,73
12001
12004
12011
12014
12041
12044
12051
12054
5,22
3,23
4,48
2,43
3,29
1,65
3,71
1,82
12110
12112
12113
12142
12143
12152
12153
2,88
2,25
1,92
1,64
1,51
1,83
1,62
12210
12212
12213
12242
12243
12252
12253
3,59
2,77
2,44
1,93
1,76
2,21
1,89
12310
12312
12313
3,65
2,91
2,62
12501
12504
12511
12514
12541
12544
12551
12554
7,06
4,44
5,80
3,63
4,55
2,39
4,94
2,62
12601
12604
12611
12614
12641
12644
12651
12654
5,54
3,23
4,69
2,44
3,36
1,58
3,76
1,74
12801
12804
12811
12814
12841
12844
12851
12854
6,65
4,04
5,41
3,27
4,01
1,91
4,44
2,20
12901
12904
12911
12914
12941
12944
12951
12954
5,54
3,29
4,80
2,54
3,40
1,61
3,79
1,77
13001
13004
13011
13014
13041
13044
13051
13054
6,21
3,88
5,31
3,25
3,96
1,88
4,45
2,02
13101
13104
13111
13114
13121
13124
13131
13134
13141
13144
13151
13154
3,94
2,71
3,48
2,21
3,35
2,01
3,48
2,21
2,63
1,57
2,76
1,75
13201
13204
13221
13224
13231
13234
13241
13244
13251
13254
3,32
2,00
2,60
1,71
2,81
1,76
1,97
1,32
2,12
1,41
13301
13304
13311
13314
13341
13344
13351
13354
6,29
3,93
5,23
3,06
3,92
2,14
4,21
2,29
13715
13716
13745
13746
13755
13756
1,16
0,86
0,87
0,74
0,98
0,78
13815
13816
13845
13846
13855
13856
1,23
0,97
0,99
0,76
1,03
0,82
13909
13919
13929
13939
13949
13959
13969
0,73
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,71
14067 0,73
14068 0,72
14077 0,73
14078 0,72
14089
14099
0,71
0,72
14167
14168
14177
14178
14189
14199
0,73
0,72
0,73
0,72
0,71
0,72
15001
15004
15011
15014
15041
15044
15051
15054
5,30
3,25
4,55
2,45
3,30
1,83
3,71
1,97
15111
15113
3,51
2,40
15411
15441
15451
2,96
1,88
2,05
15500 5,52
15600 9,75
15700 8,16
15800 7,44
15900 5,74
16000 11,22
16100 10,33
16200 7,70
16300 3,42
16401
16411
3,53
3,22
16501
16511
1,85
1,78
16601 2,06
16701 0,93
16811
16841
0,92
0,88
16901 1,12
17001 2,98
17101 2,32
17201 1,15
17311
17313
17341
17343
0,80
0,79
0,78
0,78
17411
17413
17441
17443
0,80
0,79
0,78
0,78
17541
17543
0,88
0,87
17641
17643
0,88
0,87
17769
17789
0,71
0,70
17869
17889
0,71
0,70
20100
20110
20112
12,86
11,51
10,18
20200
20210
20212
12,81
11,57
10,31
20300 13,38
20401
20411
5,82
5,21
20501
20511
7,47
6,44
20600
20602
20610
20612
20640
20650
10,25
8,96
9,18
7,72
7,53
8,19
20700
20710
20740
20750
9,66
8,91
7,13
7,56
20800
20810
20840
20850
9,87
8,75
6,98
7,47
20900
20910
12,90
11,63
21000
21010
11,80
10,91
21100
21110
11,08
10,16
21200
21210
21212
21213
10,79
9,68
8,26
7,66
21300
21310
21313
9,04
8,08
5,75
21400
21410
21440
21450
10,71
9,58
7,91
8,28
21500
21510
21512
21513
21540
21542
21543
21550
21552
21553
10,39
9,17
7,81
7,01
7,48
6,31
5,34
7,83
6,82
6,05
21602 5,90
21700
21710
21720
21730
5,02
4,50
4,37
4,50
21811
21814
21841
21844
21851
21854
6,14
4,08
4,94
2,75
5,22
3,27
21901
21904
21911
21914
21941
21944
21951
21954
8,40
5,43
7,26
4,72
5,96
3,38
6,22
3,66
22001
22004
22011
22014
22041
22044
22051
22054
5,89
4,13
5,33
3,53
4,20
2,37
4,45
2,59
22110
22112
22113
22142
22143
22152
22153
3,47
2,81
2,41
1,97
1,77
2,09
1,90
22210
22212
22213
22242
22243
22252
22253
4,02
3,22
2,99
2,49
2,12
2,70
2,41
22310
22312
22313
4,19
3,61
3,24
22501
22504
22511
22514
22541
22544
22551
22554
8,07
5,34
7,21
4,59
5,39
3,01
6,14
3,56
22601
22604
22611
22614
22641
22644
22651
22654
6,70
4,30
5,65
3,54
4,40
2,21
4,73
2,49
22801
22804
22811
22814
22841
22844
22851
22854
8,41
5,84
7,29
4,68
5,91
3,45
6,12
3,84
22901
22904
22911
22914
22941
22944
22951
22954
7,08
4,68
6,02
3,92
4,76
2,64
5,11
2,95
23001
23004
23011
23014
23041
23044
23051
23054
7,38
5,09
6,43
4,20
5,17
2,95
5,39
3,45
23101 4,96
23104 3,64
23111 4,41
23114 3,02
23121 4,28
23124 2,98
23131 4,41
23134 3,02
23141 3,59
23144 2,31
23151 3,85
23154 2,54
23201 4,33
23204 3,09
23221 3,70
23224 2,57
23231 3,92
23234 2,64
23241 3,03
23244 1,89
23251 3,18
23254 2,10
23301 7,74
23304 4,71
23311 6,66
23314 3,89
23341 5,20
23344 2,51
23351 5,51
23354 2,76
23715 1,40
23716 1,04
23745 1,15
23746 0,86
23755 1,19
23756 0,96
23815 1,51
23816 1,21
23845 1,24
23846 0,99
23855 1,37
23856 1,03
23909 0,75
23919 0,74
23929 0,74
23939 0,74
23949 0,73
23959 0,74
23969 0,72
24067 0,79
24068 0,78
24077 0,80
24078 0,79
24089 0,75
24099 0,77
24167 0,79
24168 0,78
24177 0,80
24178 0,79
24189 0,75
24199 0,77
24200 9,59
24210 8,35
24600 8,03
24602 6,73
24610 6,93
24612 5,74
24613 4,69
24700 5,62
24702 4,60
24710 4,96
24712 3,97
24713 3,04
24742 2,71
24743 2,21
24752 3,16
24753 2,57
24811 5,72
24814 3,57
24841 4,46
24844 2,29
24851 4,83
24854 2,56
25001 5,66
25004 3,43
25011 4,83
25014 2,67
25041 3,49
25044 1,70
25051 3,90
25054 1,88
25111 4,21
25113 3,02
25141 3,04
25151 3,26
25201 5,02
25211 4,37
25241 3,18
25251 3,39
25301 4,81
25303 3,65
25311 4,19
25313 2,96
25341 2,95
25351 3,44
25411 3,55
25441 2,48
25451 2,78
25500 6,76
25600 10,44
25700 8,56
25800 7,70
25900 6,27
26000 12,72
26100 10,90
26200 7,56
26300 3,60
26401 4,12
26411 3,68
26501 2,35
26511 2,19
26601 0,93
26701 0,93
26811 0,92
26841 0,88
26901 1,11
27001 2,94
27101 2,31
27201 1,15
27311 0,92
27313 0,90
27341 0,88
27343 0,86
27411 0,92
27413 0,90
27441 0,88
27443 0,86
27541 0,88
27543 0,86
27641 0,88
27643 0,86
27769 0,70
27789 0,70
27869 0,70
27889 0,70
30100 14,31
30110 13,17
30112 11,71
30200 14,22
30210 13,01
30212 11,60
30300 14,81
30401 7,12
30411 5,89
30501 8,80
30511 7,89
30600 11,67
30602 10,10
30610 10,68
30612 9,00
30640 7,21
30650 7,21
30700 11,02
30710 10,07
30740 6,64
30750 6,64
30800 10,89
30810 9,58
30840 7,15
30850 7,15
30900 13,51
30910 12,50
31000 13,39
31010 12,33
31100 10,99
31110 9,90
31200 11,86
31210 10,89
31212 9,55
31213 8,90
31300 10,85
31310 9,73
31313 7,68
31400 11,64
31410 10,68
31440 9,34
31450 9,34
31500 11,48
31510 10,56
31512 9,09
31513 8,40
31540 9,03
31542 7,86
31543 7,15
31550 9,03
31552 7,86
31553 7,15
31602 7,51
31700 6,61
31710 5,93
31811 6,39
31814 4,40
31841 5,49
31844 3,51
31851 5,49
31854 3,51
31901 8,89
31904 6,44
31911 7,95
31914 5,42
31941 6,88
31944 4,37
31951 6,88
31954 4,37
32001 6,90
32004 4,92
32011 6,15
32014 4,29
32041 5,34
32044 3,62
32051 5,34
32054 3,62
32110 4,15
32112 3,67
32113 3,20
32142 2,96
32143 2,60
32152 2,96
32153 2,60
32210 4,86
32212 4,20
32213 3,92
32242 3,71
32243 3,21
32252 3,71
32253 3,21
32310 5,43
32312 4,60
32313 4,26
32411 6,48
32414 4,52
32441 5,63
32444 3,84
32451 5,63
32454 3,84
32501 8,20
32504 5,75
32511 7,47
32514 4,90
32541 5,94
32544 4,04
32551 5,94
32554 4,04
32601 7,48
32604 5,21
32611 6,40
32614 4,44
32641 5,52
32644 3,70
32651 5,52
32654 3,70
32701 5,49
32704 4,09
32711 4,84
32714 3,66
32741 4,16
32744 2,97
32751 4,16
32754 2,97
32801 8,79
32804 6,36
32811 7,79
32814 5,25
32841 6,77
32844 4,21
32851 6,77
32854 4,21
32901 7,58
32904 5,10
32911 6,45
32914 4,31
32941 5,46
32944 3,60
32951 5,46
32954 3,60
33001 8,25
33004 5,79
33011 7,61
33014 5,17
33041 6,25
33044 4,12
33051 6,25
33054 4,12
33101 5,45
33104 4,31
33111 4,99
33114 3,78
33121 4,99
33124 3,78
33131 4,99
33134 3,78
33141 4,37
33144 3,28
33151 4,37
33154 3,28
33201 4,83
33204 3,66
33221 4,40
33224 3,24
33231 4,40
33234 3,24
33241 3,93
33244 2,79
33251 3,93
33254 2,79
33301 8,71
33304 5,98
33311 7,79
33314 4,64
33341 6,42
33344 3,68
33351 6,42
33354 3,68
33715 1,65
33716 1,30
33745 1,39
33746 1,11
33755 1,39
33756 1,11
33815 1,85
33816 1,39
33845 1,55
33846 1,17
33855 1,55
33856 1,17
33909 0,79
33919 0,78
33929 0,78
33939 0,78
33949 0,77
33959 0,77
33969 0,76
34067 0,78
34068 0,77
34077 0,78
34078 0,77
34089 0,75
34099 0,75
34167 0,78
34168 0,77
34177 0,78
34178 0,77
34189 0,75
34199 0,75
34200 10,46
34210 9,52
34300 10,07
34310 9,24
34400 9,27
34410 8,23
34501 8,60
34511 7,45
34600 8,90
34602 7,29
34610 7,94
34612 6,39
34613 5,61
34700 6,96
34702 5,82
34710 6,06
34712 5,26
34713 4,67
34742 4,35
34743 3,74
34752 4,35
34753 3,74
34811 5,80
34814 3,75
34841 4,89
34844 3,01
34851 4,89
34854 3,01
34911 5,68
34941 4,70
34951 4,70
35001 6,86
35004 4,34
35011 5,82
35014 3,60
35041 4,79
35044 2,84
35051 4,79
35054 2,84
35111 4,74
35113 3,51
35141 3,92
35151 3,92
35201 5,90
35211 5,07
35241 4,28
35251 4,28
35301
35303
35311
35313
35341
35351
5,88
4,39
4,88
3,66
4,18
4,18
35411
35441
35451
4,01
3,27
3,27
35500 7,33
35600 11,77
35700 9,63
35800 9,89
35900 7,46
36000 14,03
36100 11,57
36200 8,99
36300 4,40
36401
36411
4,64
4,18
36501
36511
3,73
3,53
36601 0,92
36701 0,92
36811
36841
0,91
0,88
36901 1,10
37001 3,11
37101 2,52
37201 1,13
37311
37313
37341
37343
0,91
0,89
0,88
0,87
37411
37413
37441
37443
0,91
0,89
0,88
0,87
37541
37543
0,88
0,87
37641
37643
0,88
0,87
37769
37789
0,71
0,70
37869
37889
0,71
0,70
40100
40110
40112
9,68
8,62
6,79
40200
40210
40212
9,91
9,03
7,02
40300 10,56
40800 7,78
40810 6,93
40812 5,67
40840 5,48
40842 4,58
40850 5,86
40852 4,82
40900 10,07
40910 8,84
41000 9,68
41010 8,75
41100 9,38
41110 8,01
41200 8,45
41210 7,37
41212 6,17
41213 5,40
41300 7,39
41310 6,37
41313 4,75
41400 8,65
41410 7,75
41440 6,11
41450 6,56
41500 8,44
41510 7,44
41512 6,06
41513 5,31
41540 5,84
41542 4,30
41543 3,78
41550 6,16
41552 5,05
41553 4,07
41602 4,24
41811 4,54
41814 2,42
41841 3,23
41844 1,53
41851 3,60
41854 1,77
41901 6,37
41904 3,70
41911 5,52
41914 3,00
41941 3,80
41944 1,81
41951 4,22
41954 1,94
42001 4,86
42004 3,08
42011 4,19
42014 2,34
42041 3,06
42044 1,55
42051 3,39
42054 1,68
42110 2,84
42112 2,03
42113 1,85
42142 1,64
42143 1,46
42152 1,73
42153 1,58
42210 3,50
42212 2,85
42213 2,57
42242 1,93
42243 1,78
42252 2,14
42253 1,86
42310 4,02
42312 3,42
42313 3,07
42501 6,16
42504 3,48
42511 5,30
42514 2,83
42541 3,52
42544 1,75
42551 3,96
42554 1,89
42601 5,47
42604 3,37
42611 4,56
42614 2,58
42641 3,11
42644 1,51
42651 3,39
42654 1,82
42701 4,04
42704 2,66
42711 3,50
42714 2,09
42741 2,66
42744 1,60
42751 2,83
42754 1,73
42801 6,32
42804 3,87
42811 5,51
42814 2,88
42841 3,80
42844 1,78
42851 4,08
42854 2,10
42901 4,72
42904 2,76
42911 4,12
42914 2,10
42941 2,94
42944 1,51
42951 3,15
42954 1,60
43001 5,08
43004 3,08
43011 4,33
43014 2,44
43041 3,11
43044 1,54
43051 3,54
43054 1,65
43101 4,29
43104 3,10
43111 3,78
43114 2,50
43141 3,05
43144 1,80
43151 3,20
43154 1,97
43201 3,89
43204 2,71
43211 3,42
43214 2,05
43241 2,64
43244 1,58
43251 2,81
43254 1,69
43301 6,45
43304 4,99
43311 5,75
43314 4,36
43341 4,59
43344 3,26
43351 4,99
43354 3,50
43715 1,06
43716 0,86
43745 0,87
43746 0,75
43755 0,90
43756 0,76
43815 1,25
43816 0,99
43845 1,00
43846 0,78
43855 1,03
43856 0,84
43909 0,74
43919 0,74
43929 0,73
43939 0,74
43949 0,73
43959 0,73
43969 0,72
44067 0,74
44068 0,73
44077 0,74
44078 0,73
44089 0,72
44099 0,72
44167 0,74
44168 0,73
44177 0,74
44178 0,74
44189 0,72
44199 0,73
44200 7,42
44210 6,22
44300 7,52
44310 6,30
44501 5,62
44511 4,89
44600 5,37
44602 3,93
44610 4,55
44612 3,15
44613 2,45
44700 4,81
44702 3,93
44710 4,09
44712 3,27
44713 2,73
44742 2,10
44743 1,71
44752 2,35
44753 1,82
44811 3,26
44814 1,98
44841 2,63
44844 1,35
44851 3,12
44854 1,51
44911 3,03
44941 1,89
44951 2,31
45001 4,06
45004 2,72
45011 3,57
45014 2,14
45041 2,61
45044 1,68
45051 3,04
45054 1,80
45111 2,76
45113 2,09
45141
45151
2,18
2,34
45201
45211
45241
45251
3,50
2,82
1,84
1,96
45301
45303
45311
45313
45341
45351
3,97
2,80
3,35
2,14
2,14
2,57
45411
45441
45451
2,87
1,79
2,05
45500 4,42
45600 7,78
45700 6,02
45800 5,62
45900 5,28
46000 9,75
46100 7,67
46200 6,70
46300 3,62
46401
46411
4,00
3,57
46501
46511
3,03
2,83
46601 0,90
46701 0,90
46811
46841
0,89
0,86
46901 1,06
47001 2,33
47101 1,89
47201 1,09
47311
47313
47341
47343
0,89
0,87
0,86
0,84
47411
47413
47441
47443
0,89
0,87
0,86
0,84
47541
47543
0,86
0,84
47641
47643
0,86
0,84
47769
47789
0,70
0,70
47869
47889
0,70
0,70
50800
50810
7,98
6,92
50812 6,07
50840 6,15
50842 4,77
50850 6,15
50852 4,77
50900 10,42
50910 9,69
51000 10,58
51010 9,65
51100 9,98
51110 9,19
51200 9,65
51210 8,42
51212 7,27
51213 6,50
51300 8,49
51310 7,83
51313 5,70
51400 9,49
51410 8,08
51440 7,20
51450 7,20
51500 8,73
51502 7,54
51510 7,58
51512 6,39
51513 5,66
51540 6,46
51542 5,37
51543 4,72
51550 6,46
51552 5,37
51553 4,72
51602 5,74
51700 5,05
51710 4,53
51811 5,66
51814 3,34
51841 4,46
51844 2,40
51851 4,46
51854 2,40
51901 6,40
51904 3,86
51911 5,64
51914 3,10
51941 4,68
51944 2,33
51951 4,68
51954 2,33
52001 5,36
52004 3,51
52011 4,57
52014 2,92
52041 3,92
52044 2,22
52051 3,92
52054 2,22
52110 3,02
52112 2,15
52113 1,72
52142 1,51
52143 1,25
52152 1,51
52153 1,25
52210 4,47
52212 3,68
52213 3,14
52242 2,56
52243 2,08
52252 2,56
52253 2,08
52310 4,72
52312 3,80
52313 3,55
52501 6,96
52504 4,53
52511 5,97
52514 3,46
52541 4,84
52544 2,49
52551 4,84
52554 2,49
52601 6,10
52604 3,69
52611 5,33
52614 3,16
52641 4,15
52644 2,26
52651 4,15
52654 2,26
52701 4,82
52704 3,29
52711 4,25
52714 2,83
52741 3,55
52744 2,30
52751 3,55
52754 2,30
52801 6,81
52804 4,34
52811 5,81
52814 3,39
52841 4,79
52844 2,38
52851 4,79
52854 2,38
52901 6,65
52904 4,44
52911 5,73
52914 3,62
52941 4,73
52944 2,63
52951 4,73
52954 2,63
53001 6,23
53004 3,67
53011 5,41
53014 3,07
53041 4,14
53044 2,27
53051 4,14
53054 2,27
53101 4,45
53104 3,37
53111 4,01
53114 2,85
53141 3,48
53144 2,41
53151 3,48
53154 2,41
53201 4,83
53204 3,22
53211 4,18
53214 2,78
53241 3,33
53244 2,28
53251 3,33
53254 2,28
53301 6,49
53304 3,87
53311 5,34
53314 2,80
53341 4,34
53344 1,89
53351 4,34
53354 1,89
53715 1,38
53716 1,07
53745 1,13
53746 0,92
53755 1,13
53756 0,92
53815 1,54
53816 1,16
53845 1,33
53846 0,98
53855 1,33
53856 0,98
53909 0,75
53919 0,74
53929 0,74
53939 0,74
53949 0,74
53959 0,74
53969 0,73
54067 0,75
54068 0,74
54077 0,75
54078 0,74
54089 0,73
54099 0,73
54167 0,77
54168 0,76
54177 0,77
54178 0,76
54189 0,74
54199 0,74
54200 8,05
54210 6,65
54300 7,55
54310 6,17
54400 7,40
54410 6,30
54501 6,68
54511 5,74
54600 6,59
54602 5,10
54610 5,32
54612 4,18
54613 3,24
54700 5,16
54702 4,21
54710 4,34
54712 3,57
54713 3,08
54742 2,73
54743 2,37
54752 2,73
54753 2,37
54811 3,95
54814 2,21
54841 3,04
54844 1,65
54851 3,04
54854 1,65
54911 3,27
54941 2,52
54951 2,52
55001 5,22
55004 3,89
55011 4,63
55014 3,23
55041 3,88
55044 2,57
55051 3,88
55054 2,57
55111
55113
55141
55151
3,50
2,91
2,98
2,98
55201
55211
55241
55251
4,87
4,37
3,74
3,74
55301
55303
55311
55313
55341
55351
4,59
3,96
4,13
3,54
3,64
3,64
55411
55441
55451
3,09
2,34
2,34
55500 5,28
55600 7,93
55700 6,42
55800 5,79
55900 5,18
56000 9,48
56100 7,58
56200 7,02
56300 3,91
56401
56411
4,28
3,78
56501
56511
3,91
3,71
56601 0,88
56701 0,88
56811
56841
0,87
0,85
56901 1,03
57001 1,91
57101 1,67
57201 1,06
57311
57313
57341
57343
0,83
0,82
0,82
0,81
57411
57413
57441
57443
0,83
0,82
0,82
0,81
57541
57543
0,82
0,81
57641
57643
0,82
0,81
57769
57789
0,70
0,70
57869 0,70
57889 0,70
61200 9,47
61210 8,37
61212 7,31
61213 6,53
61300 8,16
61310 7,33
61313 5,33
61400 8,92
61410 8,17
61440 7,08
61450 7,08
61602 5,38
61700 5,01
61710 4,37
62001 5,13
62004 3,45
62021 4,52
62024 2,90
62031 4,52
62034 2,90
62041 3,85
62044 2,08
62051 3,85
62054 2,08
62110 3,27
62112 2,55
62113 2,19
62142 1,78
62143 1,61
62152 1,78
62153 1,61
62210 4,38
62212 3,81
62213 3,19
62242 2,81
62243 2,23
62252 2,81
62253 2,23
62310 4,01
62312 3,43
62313 3,07
62411 5,25
62414 3,51
62441 4,58
62444 2,89
62451 4,58
62454 2,89
62601 5,82
62604 3,57
62611 4,66
62614 2,65
62641 3,85
62644 1.99
62651 3,85
62654 1,99
62701 5,19
62704 3,71
62711 4,66
62714 3,29
62741 3,80
62744 2,61
62751 3,80
62754 2,61
62801 6,69
62804 4,54
62811 5,58
62814 3,73
62841 4,80
62844 3,09
62851 4,80
62854 3,09
62901 5,79
62904 3,51
62911 4,65
62914 2,87
62941 3,90
62944 2,05
62951 3,90
62954 2,05
63101 5,18
63104 3,78
63111 4,48
63114 3,37
63141 3,95
63144 2,83
63151 3,95
63154 2,83
63201 4,87
63204 3,48
63211 4,23
63214 3,09
63241 3,58
63244 2,59
63251 3,58
63254 2,59
63715 0,99
63716 0,75
63745 0,80
63746 0,70
63755 0,80
63756 0,70
63815 1,16
63816 0,79
63845 0,92
63846 0,72
63855 0,92
63856 0,72
63909 0,77
63919 0,76
63929 0,76
63939 0,76
63949 0,75
63959 0,75
63969 0,74
64067 0,79
64068 0,78
64077 0,79
64078 0,78
64089 0,76
64099 0,76
64167 0,83
64168 0,81
64177 0,83
64178 0,81
64189 0,79
64199 0,79
64200 7,82
64210 7,18
64300 7,42
64310 6,49
64340 5,26
64400 6,61
64410 5,92
64501 6,33
64511 5,23
64600 6,04
64602 4,73
64610 5,19
64612 3,74
64613 2,92
64700 5,20
64702 4,28
64710 4,50
64712 3,70
64713 3,20
64742 2,81
64743 2,23
64752 2,81
64753 2,23
64811 3,59
64814 2,01
64841 2,68
64844 1,68
64851 2,68
64854 1,68
64911 3,28
64941 2,61
64951 2,61
65001 4,61
65004 2,63
65011 3,94
65014
65041
65044
65051
65054
2,03
3,04
1,55
3,04
1,55
65111
65113
65141
65151
3,04
2,29
2,48
2,48
65201
65211
65241
65251
4,13
3,52
2,74
2,74
65500 5,99
65600 7,65
65700 5,88
65800 5,76
65900 4,86
66000 8,38
66100 7,81
66200 6,45
66300 3,89
66401
66411
4,39
3,93
66501
66511
1,25
1,21
66601 0,94
66701 0,89
66811
66841
0,88
0,86
66901 1,05
67001 2,51
67101 1,97
67201 1,08
67311
67313
67341
67343
0,82
0,81
0,81
0,80
67411
67413
67441
67443
0,82
0,81
0,81
0,80
67541
67543
0,81
0,80
67641
67643
0,81
0,80
67769
67789
0,70
0,70
67869
67889
0,70
0,70
71100
71110
7,30
6,66
71200
71210
6,73
5,71
71212 4,82
71213 4,20
71300 7,01
71310 6,12
71313 4,48
71400 6,53
71410 5,56
71440 4,55
71450 4,16
71500 6,53
71502 5,24
71510 5,34
71512 4,66
71513 4,06
71540 4,46
71542 3,60
71543 2,99
71550 4,08
71552 3,26
71553 2,77
71600 5,24
71602 4,32
71610 4,27
71700 3,89
71710 2,94
71811 3,53
71814 1,92
71841 2,86
71844 1,53
71851 2,49
71854 1,45
72001 3,71
72004 1,97
72021 3,07
72024 1,70
72031 2,94
72034 1,69
72041 2,34
72044 1,41
72051 1,98
72054 1,22
72110 2,64
72112 1,92
72113 1,61
72142 1,40
72143 1,15
72152 1,21
72153 1,05
72210 3,97
72212 3,07
72213 2,58
72242 2,10
72243 1,80
72252 1,88
72253 1,65
72310 3,14
72312 2,78
72313 2,55
72411 4,30
72414 3,34
72441 3,68
72444 2,70
72451 3,47
72454 2,50
72464 1,99
72474 1,80
72484 1,41
72494 1,25
72501 5,78
72504 3,77
72511 4,95
72514 2,97
72541 3,78
72544 1,89
72551 3,50
72554 1,76
72601 5,13
72604 3,17
72611 4,32
72614 2,31
72641 3,32
72644 1,73
72651 2,88
72654 1,58
72701 4,46
72704 2,52
72711 3,48
72714 1,84
72741 2,46
72744 1,33
72751 2,19
72754 1,23
72801 5,67
72804 3,36
72811 4,51
72814 2,39
72841 3,54
72844 1,72
72851 3,04
72854 1,60
72901 5,94
72904 3,84
72911 5,16
72914 3,03
72941 4,07
72944 1,95
72951 3,67
72954 1,76
73001 5,53
73004 3,49
73011 4,57
73014 2,75
73041 3,49
73044 1,96
73051 3,32
73054 1,77
73101 4,15
73104 2,94
73111 3,50
73114 2,24
73141 2,80
73144 1,63
73151 2,52
73154 1,41
73201 4,63
73204 2,69
73211 3,72
73214 1,99
73241 2,91
73244 1,57
73251 2,41
73254 1,45
73301 5,37
73304 3,05
73311 4,23
73314 2,20
73341 3,11
73344 1,61
73351 2,78
73354 1,47
73715 0,89
73716 0,86
73745 0,87
73746 0,85
73755 0,86
73756 0,84
73815 1,00
73816 0,95
73845 0,97
73846 0,93
73855 0,95
73856 0,91
73909 0,77
73919 0,77
73929 0,77
73939 0,77
73949 0,76
73959 0,75
73969 0,75
74067 0,78
74068 0,77
74077 0,77
74078 0,76
74089 0,75
74099 0,75
74167 0,80
74168 0,78
74177 0,79
74178 0,77
74189 0,76
74199 0,75
74300 5,71
74310 4,81
74400 4,88
74410 4,05
74600 4,99
74602 4,13
74610 4,17
74612 3,19
74613 2,76
74700 4,40
74702 3,41
74710 3,43
74712 2,44
74713 2,00
74742 1,66
74743 1,44
74752 1,54
74753 1,35
74811 3,09
74814 1,54
74841 2,17
74844 1,22
74851 1,82
74854 1,13
74911 2,44
74941 1,96
74951 1,82
74954 1,37
75001 3,88
75004 1,74
75011 2,89
75014 1,41
75041 1,94
75044 1,09
75051 1,66
75054 1,00
75111 2,63
75113 1,60
75141 1,63
75151 1,53
75201 3,70
75211 3,18
75241 2,54
75251 2,36
75301 3,11
75303 2,50
75311 2,70
75313 2,15
75341 2,31
75351 2,06
75411 2,11
75441 1,68
75451 1,57
75500 4,28
E 75600 5,73
75700 4,39
75800 3,83
75900 2,94
76401 3,31
76411 2,85
76501 1,92
76511 1,83
76601 0,85
76701 0,85
76811 0,84
76841 0,82
76901 0,85
77001 1,61
77101 1,43
77201 1,00
77311 0,84
77313 0,83
77341 0,82
77343 0,81
77411 0,92
77413 0,90
77441 0,89
77443 0,88
77541 0,89
77543 0,88
77641 0,82
77643 0,81
77769 0,70
77789 0,70
77869 0,70
77889 0,70
81811 2,11
81814 1,38
81841 1,67
81844 1,12
81851 1,46
81854 0,99
82001 2,29
82004 1,40
82021 1,90
82024 1,15
82031 1,68
82034 1,05
82041 1,49
82044 0,97
82051 1,21
82054 0,91
82110 1,59
82112 1,24
82113 0,98
82142 0,87
82143 0,74
82152 0,73
82153 0,71
82210 2,35
82212 1,76
82213 1,52
82242 1,33
82243 1,06
82252 1,03
82253 0,84
83401 3,68
83404 2,08
83421 2,92
83424 1,66
83431 2,39
83434 1,50
83441 2,09
83444 1,20
83451 1,74
83454 0,98
83501 3,87
83504 2,05
83521 3,13
83524 1,69
83531 2,49
83534 1,47
83541 1,99
83544 1,31
83551 1,71
83554 1,05
83715 0,84
83716 0,82
83745 0,82
83746 0,80
83755 0,81
83756 0,79
83815 0,92
83816 0,89
83845 0,90
83846 0,87
83855 0,88
83856 0,85
83909 0,72
83919 0,72
83929 0,72
83939 0,72
83949 0,72
83959 0,71
83969 0,71
84067 0,75
84068 0,74
84077 0,75
84078 0,74
84089 0,73
84099 0,72
84167 0,77
84168 0,75
84177 0,75
84178 0,75
84189 0,74
84199 0,73
84400 3,57
84410 2,76
84811 1,65
84814 1,15
84841 1,35
84844 1,02
84851 1,22
84854 0,90
84911 1,61
84941 1,42
84951 1,23
85001 2,28
85004 1,29
85011 1,68
85014 0,98
85041 1,31
85044 0,76
85051 1,09
85054 0,71
85201 2,22
85211 1,95
85241 1,75
85251 1,55
85301 2,15
85303 1,89
85311 1,98
85313 1,66
85341 1,69
85351 1,55
85411 1,79
85441 1,68
85451 1,59
85500 3,09
85600 3,80
85800 3,40
86401 3,30
86411 2,91
86501 2,30
86511 2,13
86601 0,82
86701 0,82
86811 0,82
86841 0,80
86901 0,82
87001 1,38
87101 1,21
87201 0,95
87311 0,76
87313 0,76
87341 0,75
87343 0,75
87411 0,76
87413 0,76
87441 0,75
87443 0,75
87541 0,75
87543 0,75
87641 0,75
87643 0,75
87769 0,70
87789 0,70
87869 0,70
87889 0,70
91811 1,54
91814 0,95
91841 1,20
91844 0,83
91851 0,96
91854 0,79
93601 2,81
93604 1,53
93621 2,03
93624 1,27
93631 1,56
93634 1,04
93641 1,51
93644 1,01
93651 1,19
93654 0,80
93715 0,80
93716 0,78
93745 0,79
93746 0,77
93755 0,77
93756 0,76
93909 0,71
93919 0,71
93929 0,71
93939 0,71
93949 0,71
93959 0,70
93969 0,70
94067 0,71
94068 0,71
94077 0,71
94078 0,71
94089 0,70
94099 0,70
94167 0,72
94168 0,71
94177 0,71
94178 0,71
94189 0,71
94199 0,70
95001 2,08
95004 1,21
95011 1,60
95014 0,99
95041 1,27
95044 0,81
95051 0,96
95054 0,73
95500 2,26
95600 2,77
95800 2,69
96401
96411
2,48
2,13
96501
96511
1,68
1,61
96601 0,80
96701 0,80
96811
96841
0,79
0,78
96901 0,80
97001 1,15
97101 1,04
97201 0,90
97311
97313
97341
97343
0,74
0,74
0,73
0,73
97411
97413
97441
0,74
0,74
0,73
97443 0,73
97541
97543
0,73
0,73
97641
97643
0,73
0,73
97769
97789
0,70
0,70
97869
97889
0,70
0,70

Vymezení pojmů

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků vyjadřuje pětimístným číselným kódem hlavní půdní a klimatické podmínky mající vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.25).

První číslice kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí vymezuje příslušnost k hlavní půdní jednotce (01 - 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Úprava základních cen zemědělských pozemků

Číslo položkyDůvod úpravy základní ceny zemědělského pozemkusrážka v %přirážka v %
1Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních nebo v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce:
1.1Hlavní město Praha
1.1.1- území hlavního města-560
1.1.2- území sousedních obcí-280
1.1.3- katastrální území v okolí do 7 km-140
1.2Obce s počtem nad 250 tis. obyvatel
1.2.1- území obce-320
1.2.2- území sousedních obcí-160
1.2.3- katastrální území v okolí do 5 km-80
1.3Obce s počtem 100-250 tis. obyvatel
1.3.1- území obce-240
1.3.2- území sousedních obcí-120
1.3.3- katastrální území v okolí do 4 km-60
1.4Obce s počtem 50-100 tis. obyvatel
1.4.1- území obce-200
1.4.2- území sousedních obcí-100
1.4.3- katastrální území v okolí do 3 km-50
1.5Obce s počtem 25-50 tis. obyvatel
1.5.1- území obce-160
1.5.2- území sousedních obcí-80
1.6Obce s počtem 10- 25 tis. obyvatel
1.6.1- území obce-120
1.6.2- území sousedních obcí-60
1.7Obce s počtem 5 -10 tis. obyvatel
1.7.1- území obce-80
1.7.2- sousední katastrální území-40
1.8Obce s počtem 2 - 5 tis. obyvatel
1.8.1- území obce-40
1.8.2- sousední katastrální území-20
2Jde-li o pozemky, jejichž vzdálenost od nejbližších míst souvisle zastavěné části obce je:
2.12-3 km3-
2.23-4 km6-
2.34-5 km10-
2.4nad 5 km15-
3Jde-li o pozemky, jejichž zemědělské využití je prokazatelně sníženo:
3.1- zvýšenou balvanitostí (např. 6 a více výčnělků mateční horniny nad povrch pozemku na 1 ha z. p.) nebo jinými pevnými překážkami (např. šachet kanalizačních sběračů apod.), kromě dále uvedených2)až o 15-
3.2- zvýšeným výskytem stožárů elektrovodných zařízení (6 a více sloupů nebo stožárů na 1 ha z. p.)až o 25
3.3- potřebou odvodnění3)až o 35-
3.4- lokalizací ve zvláště chráněných územích se zvýšenou ochranou životního prostředí4)až o 30
3.5- vlivem imisního zatížení5)při středním znečištění při silném znečištěníaž o 15 až o 20-

1) Srážky podle položky č. 3 lze přiměřeně použít pouze v případech, kdy bylo zjištěno průkazné snížení využitelnosti pozemku pro rostlinnou výrobu a nejde-li prokazatelně o pozemek, na který byla poskytnuta náhrada za újmy vyplývající ze zákonných omezení jeho obhospodařování (např. podle § 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství).

2) Jde o pevné překážky, jejichž plocha není vyjmuta z výměry pozemku v katastru nemovitostí, o výskyt balvanů nad rámec kamenitosti v charakteristice příslušných bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), popřípadě o vliv poddolování, avšak pouze tehdy, je-li potvrzen vyjádřením místně příslušného Báňského úřadu.

2a) U zemědělského pozemku bezprostředně sousedícího s lesním pozemkem s lesním porostem lze základní cenu podle bonitované půdně ekologické jednotky v důsledku zastínění a odčerpávání vody i živin lesním porostem snížit v pásu do šířky 20 m o 60 % při sklonu oceňovaného pozemku k jihu, o 40 % při jeho východní a západní orientaci a o 20 % při jeho severní expozici.

3) V důsledku zhoršení vodního režimu půdy nad rámec charakteristiky příslušných BPEJ (podrobnosti ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci).

4) Nachází-li se pozemek ve zvláště chráněných územích podle § 14 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, popř. podle § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ovšem vždy za předpokladu zásadního omezení původní hospodářské využitelnosti pozemku.

5) Imisním zatížením se rozumí roční depozice vodíkových iontů a oxidu siřičitého, expoziční index ozonu a průměrné koncentrace prašného aerosolu. Údaje o imisním zatížení území se zjistí u Českého hydrometeorologického ústavu, oddělení informačního systému kvality ovzduší, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany a na pobočkách CHMU v Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Pro účely této vyhlášky jsou stanoveny limitní koncentrace vodíkových iontů takto:

pro střední zatížení 100 až 250 μg/m3/rok

pro silné zatížení nad 250 μg/m3/rok.

6) V případě, kdy oceňovaný zemědělský pozemek je v okolí současně dvou nebo více obcí, uplatňuje se ta přirážka podle položky č. 1, jejíž hodnota v % je nejvyšší.

7) Je-li oceňovaný zemědělský pozemek v katastrálním území, které je oddělené územím jiné obce od ostatního území téže obce, upraví se příslušná přirážka podle položky č. 1 koeficientem 0,65.

8) Pro srážky ze základních cen zemědělských pozemků podle položky č. 2 se posuzuje nejkratší vzdálenost vzdušnou čarou mezi nejbližšími body na hranici oceňovaného pozemku a hranici souvisle zastavěné části obce (neuvažují se samoty a rekreační nebo zahrádkové osady ani jiné v krajině ojedinělé stavby v rámci téhož katastrálního území).

9) Při uplatňování srážek ze základních cen zemědělských pozemků podle položky č. 2 se přihlíží i k objektivnímu působení dalších vlivů, zejména k úrovni komunikační dostupnosti oceňovaných zemědělských pozemků; kratší z uváděných vzdálenosti vyjadřuje např. dostupnost pozemku po členitých, nezpevněných, prip. i neudržovaných polních cestách, delší vzdálenost vyjadřuje např. dostupnost pozemku po převážně zpevněných komunikacích.

10) Při úpravě základních cen zemědělských pozemků se přirážky podle položky č. 1 a srážky podle položek č. 2 i č. 3 mohou používat současně (základní cena se upraví součtem přirážky a srážek) s konkrétním odůvodněním a s odvolávkou na úřední podklady orgánů státní správy (např. krajských, popřípadě pověřených, katastrálních, pozemkových úřadů), popřípadě doklady Českého hydrometeorologického ústavu.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů (Kč/m2)

edafická kategorievegetační lesní stupeň
borovýdubovýbuko-dubovýdubo-bukovýbukovýjedlo-bukovýsmrko-bukovýbuko-smrkovýsmrkovýklečový
0123456789
Xxerotermní0,770,841,292,742,26-----
Zzakrslá1,170,700,861,451,572,952,031,591,520,78
Yskeletová1,94-1,163,202,122,122,462,031,521,15
Mchudá1,191,911,201,652,121,941,551,961,52-
Knormální1,681,031,791,853,363,513,652,441,521,28
Nkamenitá2,281,131,621,663,583,233,652,061,52-
Iuléhavá-2,192,253,043,974,774,86---
Sstředně bohatá-2,352,424,374,654,914,913,681,96-
Fsvahová---5,264,774,894,893,762,39-
Cvysýchavá1,551,571,702,272,833,67----
Wbázická-1,364,604,174,284,30----
Bbohatá-2,853,355,145,556,495,815,75--
Hhlinitá-2,593,474,924,706,355,03---
Dhlinitá-3,445,385,236,467,506,22---
Akamenitá-2,192,144,115,384,724,71-2,37-
Jsuťová-2,44-3,92-4,92----
Llužní-5,254,641,31-1,052,11---
Uúdolní-3,99-4,06-4,74----
Vvlhká-4,954,734,166,155,435,393,922,37-
Ostředně bohatá2,254,925,163,223,945,194,864,792,42-
Pkyselá2,113,192,862,772,873,984,233,561,96-
Qchudá1,131,952,011,742,822,283,022,231,52-
Tchudá1,261,051,852,01-2,172,031,921,52-
Gstředně bohatá2,561,344,763,984,354,674,733,561,96-
Rchudá1,36--1,474,132,824,631,961,520,78

Kód souborů lesních typů (SLT) je tvořen číslem vegetačního lesního stupně a písmenem edafické kategorie, např. 0X, 5D, 9R atd. Znaménko pomlčky v tabulce nahrazuje chybějící cenový údaj u těch SLT, u nichž cena nebyla stanovena.

SLT jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách.

SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním místě kódu (0 - 9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, vč. obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena (celkem 25) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8).

Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy vlastníků lesa.

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Úprava základních cen lesních pozemků

Číslo položkyKategorie lesů a další vlivySrážky v % až do:
1Imisní lesy:
1.1Pásmo ohrožení A- 60
1.2Pásmo ohrožení B- 40
1.3Pásmo ohrožení C- 20
2Lesy zvláštního určení:
2.1Lesy v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně- 30
2.2 Lesy v ochranném pásmu zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod- 30
2.3Lesy národních parků
- 1. zóna
- 40
2.4 - 2. zóna- 20
2.5Lesy ve zvláště chráněných územích- 20
2.6Lesy v systému ekologické stability krajiny- 30
3Tvar lesních pozemků
(např. v závislosti na šíři extrémně protáhlých či malých parcel)
- 20
4Omezené hospodaření na lesních pozemcích
stanovené zvláštním předpisem nebo správním rozhodnutím (např. ochranná pásma energetických rozvodných zařízení, rozhodnutí o využití území apod.)
- 50
5Lesní pozemky na antropogenních půdách
5.1v pískovnách, hlinících- 20
5.2na haldách, výsypkách apod.- 50

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

(1) Cena stavby rybníka (CSR) se zjistí na základě skutečných nákladu na pořízení hráze (Ch), rybničních objektu (C0) a stok (Cs) podle vztahu

CSR = Ch + C0 + Cs

(2) Cena hráze (Ch) se zjistí na základe určení jejího objemu (S) v m3 sypané hráze včetně zpevnění proti erozi ( c) podle vztahu

Ch = S × c

Při výpočtu se vychází z předpokladu ideálního tvaru hráze se sklonem svahů 1:2. Objem hráze se stanoví podle následujících vztahů:

a) pro hráze údolního typu (přehrazující údolí potoka)

S = 0,6 × L × V × (Š + 2 × V),

b) pro hráze boční

S = 0,75 × L × V × (Š + 2 × V),

c) pro hráze zahloubených rybníků

S = 0,4 × L × V × (Š + 2 × V).

V uvedených vztazích je

L - délka hráze v koruně v m

Š - šířka koruny hráze v m (maximálně*) Š = 6 m; u rybníků zahloubených, kde šířku koruny hráze nelze zjistit, se použije S = 3 m)

V - výška hráze maximální v m se vypočte jako součet hloubky vody u výpustného zařízení

při normální hladině (h) a převýšení koruny hráze nad normální hladinou (h1). Všechny rozměry v metrech jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa:

V = h + h1.

Předěl mezi h a hj je normální výška hladiny vyznačená na hrázi (cejch nebo vodočet). Pokud na hrázi taková značka není, uvažuje se jako výška normální hladiny hrana přelivu. Převýšení hráze nad normální hladinu (hi) se použije nejvýše do hodnoty*) h1 = 2 m.

Cena (c) 1 m3 hráze v Kč se stanoví v závislosti na výšce hráze maximální (V) podle vztahu

c = 300 + 100 × V,

přičemž minimální hodnota c činí 500 Kč/m a maximální hodnota c činí 1 200 Kč/m .

(3) Cena rybničních objektů (C0) se uvažuje samostatně pouze v dále uvedených případech, jinak jsou součástí ceny hráze.

Kbel - samostatně se ohodnocuje pouze výpustní zařízení betonové a železobetonové (za předpokladu, že bylo rovněž zřízeno výpustní potrubí v souladu s normou - obetonováno). Cena se stanoví podle hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h (viz odstavec 2):

do 2 m60 000,- Kč
za každý další metr nad 2 m do 5 m30 000,- Kč
za každý další metr nad 5 m60 000,- Kč.

Bezpečnostní přeliv - samostatně se ohodnocují bezpečnostní přelivy betonové, železobetonové, opevněné kamennou dlažbou do betonu. Neoceňují se přelivy do šířky 0,6 m. Cena se stanoví podle světlé šířky propustku (přelivu):

0,6 až 1,6 m80 000,- Kč
za každý další metr šířky nad 1,6 m40 000,- Kč

(4) Cena rybničních stok (CS) se stanoví včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují se pouze stoky mimo vlastní katastr rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého toku. Cena se stanoví na 1 m délky stoky.

Zemní stoky (včetně zatrubnění do 20 % délky stoky) - za každý započatý metr šířky v úrovni terénu se uvažuje cena 200 Kč/m.

Zatrubněné stoky - cena 1 m délky stoky se stanoví z průměru potrubí (D) v mm podle vztahu

CS = 5 x D

Vysvětlivky:

*) Větší hodnoty S a h] se vyskytují v případech, že těleso hráze je součástí komunikace a nejsou zdůvodněny potřebou vlastní stavby nádrže.

Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka

1) koeficient amortizace KR1 0,0 až 1,0

Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka (A) v rocích se vypočítá KR1 podle vztahu

Kr1 = 1 - 0,02 × A. Minimální hodnota Kr1 před úpravou podle tohoto vztahu je 0,20. Dále se koeficient Kri upraví podle stavu rybničních objektů (zaokrouhleně na setiny) následovně:

Pro rybníky starší než 25 let se Kri v případě velmi dobrého stavu konstrukce dále uvedených objektů, jejich dobré údržby a dílčích rekonstrukcí zvýší až o:

hráz- návodní svah zpevněn kamenem tloušťky nad 30 cm,
rovnaninou 100 %0,08
rovnaninou 100 %0,08
- návodní svah zpevněn kamenným pohozem do 30 cm, jiné opevnění 100 %0,04
- zpevnění koruny hráze a vzdušného svahu živičnou či betonovou vozovkou0,04
- štěrkovou vozovkou0,02
- upravený vzdušný svah a odvodnění paty hráze0,03
- sjezd pro nákladní automobily k lovišti0,02
- upravené loviště pro mechanizaci0,02
- přisypaná stabilizační lavice k návodnímu svahu0,02
- zdravé stromy z tvrdých dřevin bez nebezpečí vyvrácení (min. 4 ks/100 m)0,01
přeliv- betonový, železobetonový - opraven0,02
- rekonstruován0,05
výpusť- dřevěný kbel nový0,01
- betonový kbel0,02
- výpustní potrubí (beton, železobeton)0,03
elektropřípojka0,01
obtoková stoka0,02
V případě znehodnocení objektů (bez omezení stáří) se hodnota Kri sníží až o:
hráz- bez zpevnění návodního svahu nebo se silně narušeným zpevněním0,05
- značně narušená koruna hráze0,02
- značně narušený vzdušný svah (průsaky, výmoly, sesuvy)0,05
- měkké dřeviny na hrázi nebo nebezpečné, nemocné stromy při vyvrácení0,02
přeliv- bud' značně narušené betonové konstrukce (přeliv, propustek, vývar)0,03
- nebo porušené těleso hráze u ostatních přelivů0,02
výpusť- porušené konstrukční prvky kbelu0,02
- porušené výpustní potrubí0,03.

Pokud po úpravách vyjde Kri = 0, tzn. všechny rybniční objekty jsou v havarijním stavu, nepovažuje se už rybník za stavbu a hodnotí se jako ostatní vodní nádrže, které nejsou stavbami.

2) koeficient vodohospodářského významu Kr2 0,2 až 1,0

- rybník s intenzivním chovem ryb1,0
- rybník s hospodářskou těžbou na udici (úplatně)0,9
- rybník s chovem ryb a nebo chovem vodní drůbeže postavený vedle toku (boční)0,8
- rybník s chovem ryb a nebo vodní drůbeže postavený na toku (údolní)0,7
- ostatní rybníky a malé vodní nádrže0,5
- všechny rybníky a malé vodní nádrže v přírodní rezervaci, vodárenském pásmu, s protipovodňovým opatřením podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu za předpokladu zohlednění úbytku produkce
- bez zohlednění úbytku produkce 0,2

3) koeficient zásobení vodou Kr3 0,3 až 1,4

Podle poměru ročního průtoku (Z1) nebo maximálního ročního odběru vody (Z2) a objemu vody (Ov) v rybníku (u soustav pro celou část soustavy plněné z jednoho zdroje) se použijí následující hodnoty:

zásobení
vodou
Z1/Ov nebo Z2/Ov
rybník
nuceně
průtočný
rybník
s regulovaným
průtokem
méně než 20,60,6
2-51,01,0
5-151,11,3
15 - 500,91,4
více než 500,31,4

Objem vody v rybníku (Ov) v tis. m3 se vypočítá podle vztahu:

Ov = 0,4 × h × 10 × KP x Kz,

kde

h - hloubka vody u výpustního zařízení při normální hladině (m)

KP - katastrální plocha rybníka (ha)

Kz - koeficient zazemnění (zmenšení vodní plochy) s následujícími hodnotami

úroveň zazemnění Kz

běžné zazemnění 0,75

0,25 až 0,5 KP 0,5

0,5 až 0,75 KP 0,25

nad 0,75 KP 0,1.

Maximální odběr vody (Z2) u rybníků bočních je určen v povolení k nakládání s vodami. V případě, že odběr vody (Z2) není stanoven ani omezen, určí se jeho výše shodně s výpočtem ročního průtoku (Z1). V případech, kdy nejsou k disposici hydrologické údaje, určí se roční průtok (Z1) z plochy povodí [km2] k hrázi rybníka (W) (lze odečíst z vodohospodářské mapy v měřítku 1:50 000 s přesností na 10 % plochy a z průměrného specifického odtoku (Oo) v tis.m3/km2/rok na základě určení nadmořské výšky s přesností 10 m a interpolace průměrných údajů uvedených v následující tabulce) a podle vztahu

Z1 = W × Oo

nadmořská výška povodí rybníkaprůměrný specifický odtok (Oo) [tis. m3/km2/rok]
200m50
300m60
400m110
500m160
600m220
nad 600 m220 + 60 za každých 100 m

Roční průtok (Z2) je možno zjistit rovněž v pobočkách Českého hydrometeorologického ústavu (Praha, Plzeň, Ústí n. L., Hradec Králové, Brno, Ostrava).

4) koeficient produkčního objemu rybníka Kr4 0,02 až 1,5

Stanoví se výpočtem z hloubky vody u výpustní o zařízení při normální hladině h [m], která se však uvažuje jen v rozmezí 0,5 až 5 m, a z koeficientu zazemnění (Kz, viz K3) podle vztahu

KR4 = 0,4 × h × Kz

5) koeficient začlenění do soustav Kr5 0,8 až 1,2

Použijí se následující hodnoty koeficientu Kr5:

součást kompaktní soustavy samostatně napájených a vypouštěných rybníků1,2
umístění v soustavě navazujících rybníků bez obtokových stok (napouštění nebo vypouštění přes jiný rybník)0,8
ostatní případy1,0

6) koeficient přístupnosti rybníka Kr6 0,8 až 1,2

Podle přístupnosti pro techniku k rybníku a k lovišti se používají následující hodnoty koeficientu KR6:

přístupný pro všechny dopravní prostředky1,2
přístupný pouze pro terénní vozidla1,0
ve vegetační sezóně bez přístupové komunikace0,8

7) koeficient zabahnění Kr7 0,7 až 1,0

Podle vrstvy bahna se použijí hodnoty:

vrstva bahnaméně než 20 cm1,0
20 až 40 cm0,9
více než 40 cm0,7

Vrstva bahna se měří ve čtvrtině osy kolmé na hráz rybníka, nejvýše však 200 m od hráze, jako průměr ze 3 měření (mimo stoku) alespoň 2 m od sebe vzdálených. Koeficient nižší než 1,0 se použije podle měření jen pokud o to na základě výrazného znehodnocení rybníka některý z účastníků požádá nebo pokud je znehodnocení zjevné.

8) koeficient kontaminace KR8 0,3 až 1,0

Podle výskytu toxických cizorodých látek, které nejsou odbouratelné, se použijí následující hodnoty Krs:

neovlivňující kvalitu tržních ryb1,0
zvyšující koncentraci v tržních rybách na úroveň hygienických limitů0,3

Úroveň případné kontaminace rybníka je možno doložit výsledky analýzy rybího masa nebo zjistit dotazem na VÚR Vodňany.

Pokud jsou z dokumentace rybníka (normace, manipulační řád) k dispozici přesné údaje, lze je vždy použít přednostně před hodnotami zjištěným zjednodušeným postupem podle textu vyhlášky.

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin

Číslo položkySkupina dřevinPočet bonitních stupňůRozpětí obmýtí (let)Dřeviny ve skupině
1smrk980 - 120smrk ztepilý, pichlavý, černý, sivý, omorika, Engelmanův, smrky ostatní (resp. všechny druhy smrků)
2jedle980 - 120jedle bělokorá, obrovská, ojíněná, kavkazská, vznešená, jedle ostatní (resp. všechny druhy jedlí)
3borovice980 - 120borovice lesní, černá, banksovka, vejmutovka, limba, Murayova, borovice ostatní (resp. všechny druhy borovic)
4modřín980 - 120modřín evropský, modříny ostatní (resp. všechny druhy modřínů)
5douglaska580 - 120douglaska tisolistá
6buk9100 - 140buk lesní, habr obecný, javor mléč, klen, babyka, jasanolistý, javory ostatní, lípa srdčitá, velkolistá, plstnatá, jírovec maďál (tzn. vedle buku, habru a jírovce všechny druhy javorů a lip)
7dub9120 - 160dub letní, slavonský, zimní,červený, pýřitý, bahenní, duby ostatní, cer, jilm habrolistý, drsný, vaz, ořešák královský, černý, platan javorolistý, třešeň ptačí, střemcha pozdní, hrušeň planá, jabloň letní, ostatní listnaté tvrdé (tzn. ostatní tvrdé listnáče kromě pajasanu, jasanů a akátů)
8jasan380 - 120jasan ztepilý, americký, jasany ostatní, pajasan žlaznatý (kromě pajasanu všechny druhy jasanů)
9olše560 - 80olše lepkavá, šedá, zelená, kaštanovník jedlý (tzn. kromě kaštanovníku všechny druhy olší)
10osika360 - 80osika (resp. topol osika)
11akát960 - 80akát trnovník
12topol940 - 50topol linda, černý, ostatní topoly nešlechtěné, topoly šlechtěné, jíva, ostatní vrby, ostatní měkké listnáče (tzn. všechny druhy topolů, vrb a ostatních měkkých listnáčů)
13bříza360 - 80bříza bradavičnatá, břízy ostatní, jeřáb ptačí, břek, muk (resp. všechny druhy bříz a jeřábů)

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

PŘEVODNÍ TABULKY BONITNÍCH STUPŇŮ LESNÍCH DŘEVIN

(z absolutní výškové bonity - AVB, používané ve všech LHP od roku 1991, do relativní bonity - RB, uplatňované v lesních hospodářských plánech do roku 1990 včetně)

Skupiny dřevinVěkAbsolutní výškové bonity
10121416182022242628303234363840
Relativní bonity
Smrkdo 609776543321111
61-809876554321111
nad 809887654321111
Borovicedo 60987654321111
61-80987765321111
nad 80988765431111
Jedledo 50754321111111
nad 50865432111111
Modříndo 50987665421111
nad 50987654321111
Douglaskacelý věk55543
Bukdo 80876543211111
nad 8087665431111
Dubdo 60877654321111
61-80987655421111
nad 80987765421111
Jasancelý věk333322111
Olšecelý věk5543221
Bříza, osikacelý věk333332111
Akátdo 5099987765
nad 5098876654
Topolcelý věk99999876
Habrdo 509987642
nad 509986532

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin

1. skupina dřevin: SMRK

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
8066,3759,0552,6845,7939,0634,8629,6025,6822,18
10080,7571,8963,8054,9746,4340,9034,3429,2324,57
12091,6082,2673,1762,8052,9945,4337,8732,0826,44

2. skupina dřevin: JEDLE

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
8078,5169,7361,2054,1447,2341,2934,7228,7922,44
10094,9183,4072,3163,1254,3446,9538,8631,1924,11
120110,1196,3083,0971,5360,2951,3341,6932,7026,54

3. skupina dřevin: BOROVICE

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
8039,1535,9932,1829,8025,4422,6318,3416,9416,94
10039,8636,5532,7729,9926,0322,8218,8116,9416,94
12041,0537,5133,9030,4926,5923,5619,5916,9416,94

4. skupina dřevin: MODŘÍN

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
8050,9946,3241,3236,8830,3526,4422,9519,3115,49
10056,5750,9245,0339,9133,6528,7724,4619,8315,49
12062,2655,7649,1743,0936,7630,8525,6620,0215,49

5. skupina dřevin: DOUGLASKA

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u12345
8085,6177,5969,6662,9256,86
10094,3784,7275,0066,5958,87
120102,3192,1981,4671,7162,28

6. skupina dřevin: BUK

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
10083,5576,5169,9663,5955,7649,5344,2239,0333,44
12095,7086,8178,1970,0862,4855,1048,7142,2835,41
140105,6695,3485,8875,4267,4159,5652,3745,2037,35

7. skupina dřevin: DUB

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
12090,2280,5771,3263,6657,0251,5445,6728,1226,76
14099,8990,5180,9272,1164,3157,2849,9228,3426,76
160106,1899,0690,8181,4572,1263,2154,1428,6526,76

8. skupina dřevin: JASAN

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123
8044,0337,5129,80
10048,5441,0832,00
12053,4344,7533,99

9. skupina dřevin: OLŠE

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u12345
6014,6113,1610,848,836,40
8018,5315,7512,7310,117,34

10. skupina dřevin: OSIKA

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123
607,195,754,22
808,316,404,40

11. skupina dřevin: AKÁT

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
6021,6118,8115,9813,4710,377,285,003,063,06
8025,3722,2118,8215,7912,738,345,123,063,06

12. skupina dřevin: TOPOL

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
4030,1126,6222,7719,7316,5113,7411,078,395,60
5032,9529,7725,4322,0218,5115,4712,899,906,47

13. skupina dřevin: BŘÍZA

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123
608,706,924,90
809,777,494,98

Zakmenění = poměr kruhových ploch nebo hektarových zásob skutečných a uvedených v růstových tabulkách, vyjádřený v desetinách

Mýtní výtěž = smýcená porostní zásoba

Obmýtí = doba obmýtní = období od založení do smýcení porostu ve věku jeho mýtní zralosti.

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin

Skupina dřevinVěk porostuNáklady na zajištěnou kulturu c
1.rok2.rok3.rok4.rok5.rok
Smrk8,5610,2611,0211,7612,4612,46
Jedle15,9317,5818,4020,2421,2321,23
Borovice11,4414,1715,6816,7716,9416,94
Modřín11,6413,1214,7415,2715,4915,49
Douglaska24,0125,5727,0227,9028,6528,65
Buk16,2319,5420,6522,3223,3923,39
Dub18,0321,2422,6424,7026,7626,76
Jasan11,1014,6616,2617,8617,9617,96
Olše2,903,373,493,573,603,60
Osika2,702,943,063,163,203,20
Akát2,402,762,983,033,063,06
Topol1,701,762,002,102,182,18
Bříza3,003,263,443,613,773,77

Příloha č. 28 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí

1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 80

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0880,0860,0850,0720,0640,0600,0530,0730,082
11 - 200,1480,1480,1510,1440,1420,1240,1140,1420,160
21 - 300,2440,2450,2520,2490,2520,2260,2140,2460,270
31 - 400,3600,3620,3690,3690,3740,3470,3350,3650,393
41 - 500,4920,4920,4980,5000,5050,4820,4710,4980,523
51 - 600,6330,6330,6370,6390,6430,6270,6180,6380,659
61 - 700,7800,7790,7810,7830,7850,7770,7710,7830,797
71 - 790,9280,9270,9270,9280,9280,9270,9250,9280,933
801,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 100

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0690,0670,0660,0570,0500,0470,0420,0570,066
11 - 200,1160,1160,1180,1130,1110,0980,0900,1120,128
21 - 300,1930,1920,1970,1950,1970,1780,1680,1940,217
31 - 400,2850,2830,2890,2890,2930,2730,2620,2880,315
41 - 500,3880,3860,3900,3920,3950,3800,3690,3920,420
51 - 600,5000,4960,4990,5010,5030,4940,4840,5030,529
61 - 700,6160,6110,6120,6140,6150,6120,6040,6170,640
71 - 800,7320,7270,7270,7270,7270,7300,7240,7320,749
81 - 900,8450,8400,8390,8400,8390,8440,8410,8440,855
91 - 990,9510,9490,9480,9480,9470,9510,9500,9500,954
1001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 120

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456 789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0600,0570,0560,0480,0420,0410,0360,0490,057
11 - 200,1010,0990,1000,0950,0930,0840,0770,0950,111
21 - 300,1660,1640,1670,1650,1650,1540,1440,1650,188
31 - 400,2460,2410,2440,2440,2450,2360,2260,2460,273
41 - 500,3350,3280,3300,3310,3310,3280,3180,3350,364
51 - 600,4310,4220,4220,4230,4220,4260,4170,4300,458
61 - 700,5310,5200,5180,5180,5150,5280,5200,5280,554
71 - 800,6320,6190,6140,6140,6090,6300,6240,6260,649
81 - 900,7290,7160,7100,7090,7030,7280,7240,7210,740
91 - 1000,8210,8080,8020,8010,7940,8200,8180,8120,826
101 - 1100,9020,8930,8880,8870,8810,9020,9010,8950,904
111 - 1190,9710,9670,9650,9650,9620,9710,9710,9680,971
1201,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

2. skupina dřevin: JEDLE Obmýtí: 80

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0720,0710,0570,0530,0500,0510,0530,0340,001
11 - 20 0,148 0,152 0,147 0,141 0,126 0,113 0,086 0,056 0,001
21 - 300,2550,2630,2660,2600,2360,2130,1650,1290,001
31 - 400,3750,3840,3910,3860,3600,3340,2780,2420,001
41 - 500,5040,5130,5210,5170,4940,4700,4170,3860,001
51 - 600,6410,6480,6550,6530,6360,6170,5750 5510 034
61 - 700,7830,7870,7920,7910,7820,7700,7440,7300,326
71 - 790,9270,9290,9300,9300,9280,9240,9150,9110,742
801,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

2. skupina dřevin: JEDLE Obmýtí: 100

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0560,0560,0450,0420,0390,0400,0410,0260,001
11 - 200,1150,1190,1150,1110,0990,0880,0660,0430,001
21 - 300,1980,2050,2080,2040,1850,1670,1260,0980,001
31 - 400,2910,3000,3060,3030,2830,2610,2130,1830,001
41 - 500,3920,4000,4080,4060,3880,3670,3190,2930,001
51 - 600,4980,5060,5120,5130,4990,4810,4400,4180,014
61 - 700,6080,6140,6200,6220,6140,6010,5690,5540,137
71 - 800,7210,7250,7280,7310,7290,7210,7000,6910,311
81 - 900,8340,8360,8370,8400,8410,8380,8280,8240,542
91 - 990,9450,9460,9460,9470,9490,9480,9460,9460,832
1001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

2. skupina dřevin: JEDLE Obmýtí: 120

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 - 100,0460,0460,0370,0350,0330,0340,0350,0220,001
11 - 20 0,095 0,098 0,095 0,093 0,084 0,076 0,057 0,037 0,001
21 - 300,1640,1700,1720,1700,1570,1420,1090,0850,001
31 - 400,2410,2480,2530,2520,2400,2230,1830,1590,001
41 - 500,3250,3310,3370,3380,3290,3130,2750,2540,001
51 - 60 0,413 0,419 0,423 0,427 0,423 0,411 0,379 0,363 0,008
61 - 700,5040,5090,5120,5180,5200,5130,4900,4800,074
71 - 80 0,598 0,600 0,601 0,609 0,618 0,616 0,603 0,600 0,169
81 - 900,6910,6920,6910,7000,7130,7160,7130,7160,294
91 - 100 0,784 0,783 0,781 0,789 0,804 0,810 0,815 0,821 0,452
101 - 1100,8730,8720,8700,8760,8890,8960,9040,9100,643
111- 119 0,959 0,958 0,957 0,960 0,966 0,969 0,9740,977 0,872
1201,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

3. skupina dřevin: BOROVICE Obmýtí: 80

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000--
6- 100,1900,1940,2180,2100,1860,2310,412--
11 - 200,3830,3870,4070,4070,3480,4510,492--
21 - 300,5760,5800,5950,6020,5190,6590,572--
31 - 400,7240,7270,7370,7490,6580,8050,638--
41 - 500,8320,8350,8400,8540,7690,9000,699--
51 - 600,9070,9100,9120,9250,8570,9560,763--
61 - 700,9570,9590,9590,9690,9250,9840,840--
71 - 790,9890,9900,9890,9930,9780,9960,939--
801,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000--

3. skupina dřevin: BOROVICE Obmýtí: 100

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000--
6 - 100,1840,1890,2100,2070,1740,2240,307--
11 - 200,3710,3760,3920,4010,3260,4370,367--
21 - 300,5590,5640,5730,5930,4850,6390,426--
31 - 400,7010,7070,7100,7380,6150,7800,476--
41 - 500,8060,8110,8090,8410,7190,8720,521--
51 - 600,8790,8840,8780,9110,8010,9260,569--
61 - 700,9280,9320,9230,9540,8650,9540,626--
71 - 800,9590,9620,9520,9780,9140,9650,700--
81 - 900,9780,9800,9720,9900,9530,9730,797--
91 - 990,9920,9930,9900,9960,9850,9870,923--
1001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000--

3. skupina dřevin: BOROVICE Obmýtí: 120

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 -50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000--
6 - 100,1750,1800,1960,2000,1640,1990,217--
11 - 200,3530,3580,3660,3860,3070,3880,259--
21 - 300,5310,5370,5350,5710,4570,5670,302--
31 - 400,6670,6740,6630,7110,5800,6930,336--
41 - 500,7660,7730,7560,8100,6780,7740,368--
51 - 600,8360,8430,8200,8780,7550,8220,402--
61 - 700,8820,8880,8620,9190,8150,8470,443--
71 - 800,9110,9170,8890,9420,8620,8570,495--
81 - 900,9290,9340,9080,9540,8980,8640,564--
91-1000,9430,9470,9240,9600,9290,8760,653--
101 - 1100,9590,9610,9450,9680,9560,9050,768--
111- 1190,9830,9840,9780,9860,9840,9600,914--
1201,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000--

4. skupina dřevin: MODŘÍN Obmýtí: 80

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000-