Zákon č. 517/2002 Sb.Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-517
Částka 179/2002
Platnost od 13.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Aktuální znění 24.04.2019

517

ZÁKON

ze dne 14. listopadu 2002,

kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST DRUHÁ

ZMĚNA ZÁKONA O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY

§ 2

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb. a zákona č. 219/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 bodu 13 se slova "a spojů" zrušují.

2. V § 1 se na konci bodu 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 15, který zní:

"15. Ministerstvo informatiky.".

3. V § 2 odst. 1 se bod 6 zrušuje.

Dosavadní body 7 až 12 se označují jako body 6 až 11.

4. V § 11 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(5) Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech1) a koordinuje provádění rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů.

1) Uveřejněny pod č. 120/1976 Sb. a č. 209/1992 Sb.“.

5. V § 17 se slova "a spojů" zrušují.

6. V § 17 se slova ", telekomunikací a pošt, s výjimkou správy kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání" nahrazují slovy "a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování".

7. § 18 zní:

"§ 18

Ministerstvo informatiky je ústředním orgánem státní správy pro informační a komunikační technologie, pro telekomunikace a poštovní služby.".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

§ 3

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, se mění takto:

1. V § 1 se věta druhá zrušuje.

2. V nadpisu § 4 se slova "Úřad pro veřejné informační systémy" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".

3. V § 4 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

4. V § 4 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovy "Ministerstvo informatiky (dále jen "ministerstvo")".

5. V § 4 odst. 2 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "Ministerstvo".

6. V § 5 odst. 2 písm. e) se slovo "Úřadem" na začátku a na konci písmene nahrazuje slovem "ministerstvem".

7. V § 5 odst. 2 písm. j) se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

8. V § 6 odst. 1 se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

9. V § 6 odst. 2 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".

10. V § 6 odst. 3 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "Ministerstvo".

11. V § 6 odst. 6 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

12. V § 6 odst. 9 větě čtvrté se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".

13. V § 6 odst. 9 větě páté se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

14. V § 6 odst. 10 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

15. V § 7 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

16. V § 7 odst. 2 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

17. V § 7 odst. 3 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

18. V § 7 odst. 4 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

19. V § 7 odst. 5 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

20. V § 9 odst. 1 se slova "Úřad je oprávněn" nahrazují slovy "Ministerstvo je oprávněno".

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o veřejných dražbách

§ 5

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 62 odst. 1 se slovo "schválil" nahrazuje slovem "schválilo" a slova "Úřad pro státní informační systém" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".

2. V § 62 odst. 2 se slova "Úřad pro státní informační systém" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o poštovních službách

§ 7

V § 17 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), se slova "Ministerstvo dopravy a spojů" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".


ČÁST DESÁTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 10

(1) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných právních vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle tohoto zákona ke dni nabytí jeho účinnosti z Úřadu pro veřejné informační systémy, z Ministerstva dopravy a spojů a z Úřadu pro ochranu osobních údajů na Ministerstvo informatiky, o čemž uvedené ústřední orgány státní správy uzavřou příslušné dohody, kterými mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti.

(2) Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, se kterým byl příslušný hospodařit Úřad pro veřejné informační systémy ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, přechází tímto dnem na Ministerstvo informatiky.

(3) Správní řízení zahájená a pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Ministerstvo informatiky.

ČÁST JEDENÁCTÁ

ÚČINNOST

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Zaorálek v. r.

Havel v. r.

Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
Je měněn
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
110/2007 Sb. Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
41/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
Mění
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách
26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách
199/1994 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
2/1969 Sb. Kompetenční zákon
Je odkazován z
178/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
295/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
110/2007 Sb. Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky
40/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
546/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, jak vyplývá z pozdějších změn
71/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
70/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
141/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), jak vyplývá z pozdějších změn
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
95/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
525/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
494/2004 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě
486/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), jak vyplývá z pozdějších změn
362/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
41/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
Odkazuje na
219/2002 Sb. Zákon, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
47/2002 Sb. Zákon o podpoře malého a středního podnikání
13/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví
458/2000 Sb. Energetický zákon
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
257/2000 Sb. Zákon o Probační a mediační službě
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
204/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
154/2000 Sb. Plemenářský zákon
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
63/2000 Sb. Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách
26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách
148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
152/1997 Sb. Zákon na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů
272/1996 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv
135/1996 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
289/1995 Sb. Lesní zákon
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
199/1994 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
47/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
285/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
166/1993 Sb. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
21/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
548/1992 Sb. Zákon České národní rady o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky
474/1992 Sb. Zákon o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR
359/1992 Sb. Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech
358/1992 Sb. Notářský řád
350/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
239/1992 Sb. Zákon o Státním fondu kultury ČR
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokoly k ní
167/1992 Sb. Zákon o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů ČR
103/1992 Sb. Zákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
23/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
19/1992 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky
173/1991 Sb. Zákon České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž
575/1990 Sb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
305/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti
288/1990 Sb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
203/1990 Sb. Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky
126/1990 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
93/1990 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
9/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy Čské socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
120/1976 Sb. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
2/1969 Sb. Kompetenční zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
6. 24.04.2019 110/2019 Sb. Aktuální znění (exportováno 25.10.2020 05:49)
5. 19.09.2016 - 23.04.2019 297/2016 Sb.
4. 01.06.2007 - 18.09.2016 110/2007 Sb.
3. 01.05.2005 - 31.05.2007 127/2005 Sb.
2. 01.05.2004 - 30.04.2005 41/2004 Sb.
1. 01.01.2003 - 30.04.2004
0. 13.12.2002 Vyhlášené znění