Nařízení vlády č. 498/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-498
Částka 173/2002
Platnost od 29.11.2002
Účinnost od 01.01.2003
Aktuální znění 01.01.2003

498

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. listopadu 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

Vláda nařizuje podle § 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, se mění takto:

1. Nadpis části první zní: "DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJŮ A OBCÍ, JEJICH OBSAH A VEDENÍ".

2. V § 1 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

3. V § 1 odst. 3 se slova ", okresních úřadů" zrušují.

4. V § 3 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

5. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4) a č. 5) zní:

"§ 4

Obsah požárního poplachového plánu kraje

(1) Požární poplachový plán kraje obsahuje

a) výčet jednotek požární ochrany v kraji,

b) zásady součinnosti jednotek požární ochrany při zdolávání požárů, při provádění záchranných prací na území kraje a při poskytování pomoci mezi kraji a pomoci do sousedního státu,

c) úpravu povolávání jednotek požární ochrany v rámci operačního řízení ke zdolávání požárů a k záchranným pracím,

d) způsob vyhlašování jednotlivých stupňů požárního poplachu,

e) úpravu činnosti ohlašoven požárů,

f) poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje4) a

g) úpravu činností operačních a informačních středisek hasičského záchranného sboru kraje5) (dále jen "operační a informační středisko").

(2) V příloze požárního poplachového plánu kraje se stanoví rozdělení jednotek požární ochrany do jednotlivých stupňů požárního poplachu a jejich předurčenost pro obce a objekty.

4) § 10 odst. 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

5) § 5 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb.".

6. V § 7 odst. 1 písm. a) se slova ", pokud území přesahuje jeden správní obvod okresního úřadu," zrušují.

7. V § 7 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

8. V § 9 písm. a) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

9. § 10 včetně poznámky pod čarou č. 7) se zrušuje.

10. § 11 se zrušuje.

11. V § 13 odst. 2 písm. a) se slova "okresu podle § 10 odst. 6" nahrazují slovy "kraje".

12. V § 13 odst. 2 písm. b) se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".

13. V § 15 odst. 2 se slova "okresu podle § 10 odst. 6" nahrazují slovem "kraje".

14. Nadpis § 17 zní: "Způsob uložení a kontroly dokumentace požární ochrany kraje a obce".

15. V § 17 odst. 1 se slova ", okresním úřadům" zrušují.

16. V § 17 odst. 2 se slova ", okresních úřadů" zrušují.

17. V § 18 odst. 1 písm. a) se slova "za extrémních povětrnostních podmínek" zrušují.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Kraj vydá upravený požární poplachový plán kraje do 30. září 2003.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Mgr. Gross v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
172/2001 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně
Mění
172/2001 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně
Je odkazován z
172/2001 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně
Odkazuje na
172/2001 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2003 Aktuální znění (exportováno 18.10.2019 16:16)
0. 29.11.2002 Vyhlášené znění