Nařízení vlády č. 497/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-497
Částka 173/2002
Platnost od 29.11.2002
Účinnost od 29.11.2002
Aktuální znění 29.11.2002

497

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. listopadu 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 81 odst. 1 a 2 zákona č. 133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 168/1989 Sb. a nařízení vlády č. 195/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova "příslušníku Hasičského záchranného sboru České republiky," zrušují.

2. V § 1 odst. 2 se slova "od 25000 Kč do 70 000 Kč" nahrazují slovy "sedminásobku až dvanáctinásobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok (dále jen "průměrná mzda")".

3. V § 2 odst. 2 písm. a) se částka "25000 Kč" nahrazuje slovy "šestinásobku průměrné mzdy".

4. V § 2 odst. 2 písm. b) se částka "15000 Kč" nahrazuje slovy "čtyřnásobku průměrné mzdy".

5. V § 2 odst. 2 písm. c) se částka "15000 Kč" nahrazuje slovy "čtyřnásobku průměrné mzdy".

6. V § 2 odst. 2 písm. d) se částka "15000 Kč" nahrazuje slovy "čtyřnásobku průměrné mzdy".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.

Souvislosti

Mění
34/1986 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
Odkazuje na
34/1986 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.11.2002 Aktuální znění (exportováno 22.10.2019 08:22)
0. 29.11.2002 Vyhlášené znění