Vyhláška č. 475/2002 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-475
Částka 165/2002
Platnost od 20.11.2002
Účinnost od 01.01.2003
Aktuální znění 01.01.2003

475

VYHLÁŠKA

ze dne 31. října 2002,

kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost volně rostoucích a pěstovaných hub, způsob zkoušek, náležitosti žádosti a osvědčení prokazujícího znalost hub, o které žádá žadatel, který uvádí do oběhu nebo používá k výrobě volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely, nebo ustanovený odpovědný zástupce právnické osoby, která je jejich výrobcem, prodejcem nebo dovozcem (dále jen "žadatel").

§ 2

Náležitosti žádosti

(1) Žádost o provedení zkoušky znalosti hub žadatel podává u orgánu ochrany veřejného zdraví příslušného podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby, jde-li o ustanoveného odpovědného zástupce právnické osoby.

(2) V žádosti o provedení zkoušky znalosti hub žadatel uvede

a) jméno, příjmení, popřípadě titul, adresu místa trvalého pobytu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu,

b) dosažené vzdělání a jeho zaměření,

c) délku a obsah dosavadní praxe na úseku sběru, třídění a zpracování hub.

(3) K přihlášce ke zkoušce žadatel připojí doklady stanovené § 3 odst. 9 zákona nebo úředně ověřené kopie těchto dokladů.

Zkouška znalosti hub

§ 3

(1) Při zkoušce znalosti hub musí žadatel prokázat znalosti právních předpisů1) upravujících členění hub na skupiny a podskupiny, znalosti znaků jednotlivých skupin a podskupin hub, požadavků na jejich jakost a zdravotní nezávadnost, značení, způsob jejich sběru, třídění a zpracování, podmínek jejich přepravy, skladování, balení a prodeje. Dále musí žadatel vždy prokázat způsobilost rozlišení jedlých a jedovatých hub podle názorných pomůcek, např. atlasu, znalosti příčin nejčastějších otrav z hub, zdravotních projevů otrav z hub a souvisejících zásad poskytování první pomoci. Seznam rozlišovaných jedovatých hub je součástí přílohy č. 2 této vyhlášky.

(2) Zkouška znalosti hub sestává z písemné a ústní části.

(3) Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky je úspěšné vykonání písemného testu, čímž se rozumí správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek celkem a všech otázek týkajících se jedovatosti hub.

§ 4

(1) Zkouška znalosti hub se vykonává před zkušební komisí (dále jen "komise"), kterou ustavuje orgán ochrany veřejného zdraví. Komise je tříčlenná, jejím předsedou je vysokoškolsky vzdělaná osoba činná v oblasti ochrany zdraví na úseku bezpečnosti potravin alespoň po dobu 5 let.

(2) Orgán ochrany veřejného zdraví nejméně 14 dní před konáním zkoušky znalosti hub vyrozumí žadatele o místě, dnu a hodině konání zkoušky.

(3) Komise se usnáší většinou hlasů. Pokud uchazeč uspěl v písemné i ústní části zkoušky, hodnotí komise výsledek zkoušky výrokem "uspěl". Pokud uchazeč v písemné nebo ústní části zkoušky neuspěl, hodnotí komise výsledek zkoušky výrokem "neuspěl".

§ 5

(1) O průběhu zkoušky znalosti hub vyhotoví komise protokol, ve kterém uvede

a) jména a příjmení členů komise,

b) datum a místo konání písemné a ústní části zkoušky znalosti hub,

c) seznam uchazečů a výsledky jejich hodnocení,

d) datum vyhotovení protokolu.

(2) Přílohou protokolu jsou písemné testy.

(3) Protokol podepisují všichni členové komise. Protokol se ukládá u orgánu ochrany veřejného zdraví, který ustavil zkušební komisi.

§ 6

Osvědčení

(1) Žadateli, který zkoušku znalosti hub úspěšně vykonal, vydá orgán ochrany veřejného zdraví osvědčení, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Žadatel, který zkoušku znalosti hub úspěšně nevykonal, může zkoušku opakovat nejdříve za 2 měsíce.

(3) V souvislosti se zánikem platnosti osvědčení pro uplynutí stanovené doby od jeho vydání [§ 21 odst. 10 písm. b), c), d)] může majitel osvědčení podat žádost o provedení zkoušky podle této vyhlášky.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Ministryně:
MUDr. Součková v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 475/2002 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 475/2002 Sb.

Seznam rozlišovaných jedovatých hub (k § 3 odst. 1 vyhlášky)

Čechratka podvinutáPaxillus involutus
Čirůvka odlišnáTricholoma sejunctum
Čirůvka sírožlutáTricholoma sulphureum
Holubinka vrhavkaRussula emetica
Hřib kříšťBoletus calopus
Hřib satanBoletus satanáš
Hřib žlučníkBoletus felleus
Muchomůrka červenáAmanita muscaria
Muchomůrka jízliváAmanita virosa
Muchomůrka královskáAmanita regalis
Muchomůrka panterova (tygrovaná)Amanita pantherina
Muchomůrka zelenáAmanita phalloides
Muchomůrka zelená - odrůda bíláAmanita phalloides var. alba
Pečárka zápasnáAgaricus xanthodermus
Strmělka voskováClitocybe cerussata
Třepenitka svazčitáHypholoma fasciculare
Ucháč obecnýGyromitra esculenta
Vláknice načervenaláInocybe patouillardii
Závojenka olovováEntoloma sinuatum
Zvonovka jarníNolanea verna

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 332/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 92/2000 Sb.
Vyhláška č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení, ve znění vyhlášky č. 91/1999 Sb.
Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinářských surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků.

Souvislosti

Provádí předpis
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
Je odkazován z
471/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
475/2002 Sb. Vyhláška o zkoušce znalosti hub
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
Odkazuje na
475/2002 Sb. Vyhláška o zkoušce znalosti hub
53/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků
332/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich
294/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2003 Aktuální znění (exportováno 23.01.2021 11:38)
0. 20.11.2002 Vyhlášené znění