Zákon č. 47/2002 Sb.Zákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-47
Částka 20/2002
Platnost od 08.02.2002
Účinnost od 01.01.2003
Aktuální znění 01.06.2016

47

ZÁKON

ze dne 11. ledna 2002

o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon stanoví zásady pro poskytování podpory při zahájení podnikání, jakož i při upevňování ekonomického postavení malých a středních podnikatelů (dále jen "podpora").

(2) Žadatel o podporu musí mít trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

(3) Tento zákon se nevztahuje na podpory poskytované do oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby.

§ 2

Malí a střední podnikatelé

Za malého a středního podnikatele se pro účely tohoto zákona považuje podnikatel, který splňuje kritéria stanovená přímo použitelným předpisem Evropských společenství.1)

§ 3

Oblasti podpory

Podpora může být poskytnuta na

a) projekty zaměřené na investice,

b) výchovu a vzdělávání ve vzdělávacích programech středních škol ukončených výučním listem,

c) zvyšování odbornosti dospělých,

d) hospodářské a technické poradenství,

e) projekty sdružení pro rozvoj malých a středních podnikatelů a k posílení jejich postavení na trhu,

f) získávání informací o podnikání,

g) projekty výzkumu a vývoje, jejichž výsledky malí a střední podnikatelé využívají,

h) projekty v regionech se soustředěnou podporou státu a v ostatních regionech, jejichž podporování státem je žádoucí z jiných důvodů,

i) vytváření nových pracovních míst,

j) navazování kontaktů a spolupráce se zahraničními partnery a účast na vnitrostátních i zahraničních výstavách a veletrzích,

k) zavedení systémů zajišťujících zvýšení kvality produkce a řízení podniků a využití služeb podporujících zvýšení konkurenceschopnosti,

l) projekty zaměřené na investice spojené s ochranou životního prostředí, poskytování technických informací a poradenských služeb nebo vybraných provozních nákladů určených na činnosti spojené s ochranou životního prostředí.

§ 4

(1) Poskytování podpory musí být v souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory.3) Na podporu podle tohoto zákona není právní nárok.

(2) Podpora se poskytuje ve formě

a) návratné finanční výpomoci,

b) dotace služeb nebo služeb za zvýhodněnou cenu,

c) finančního příspěvku,

d) záruky, nebo

e) úvěru se sníženou úrokovou sazbou.

(3) Podpora podle odstavce 2 může být použita pouze k účelu stanovenému tímto zákonem a k účelu stanovenému programy podpory schválenými vládou na základě tohoto zákona (§ 6).

§ 4a

(1) Zřizuje se Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen "agentura") jako státní příspěvková organizace se sídlem v Praze. Agentura má právo hospodařit s majetkem státu a při své činnosti se řídí zvláštními zákony.3a) Agentura je podřízena Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo").

(2) Statutárním orgánem agentury je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. Bližší podmínky činnosti agentury a její organizační uspořádání upraví statut, který schvaluje ministr průmyslu a obchodu.

(3) Agentura plní úkoly v oblasti podpory podnikání tím, že

a) poskytuje podporu malým a středním podnikatelům podle tohoto zákona,

b) poskytuje podporu podnikatelům na základě programů schválených vládou podle zvláštního zákona,3b)

c) plní funkci určené organizace při poskytování investičních pobídek podle zvláštního zákona,3c)

d) plní další úkoly v oblasti podpory podnikání.

§ 4b

(1) Zřizuje se státní příspěvková organizace Agentura pro podnikání a inovace se sídlem v Praze.

(2) Agentura pro podnikání a inovace vykonává činnost zprostředkujícího subjektu pro poskytování podpory podnikatelům z finančních prostředků Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie6).

(3) V čele Agentury pro podnikání a inovace je generální ředitel; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v jiném správním úřadu.

(4) Na zaměstnance Agentury pro podnikání a inovace, kteří vykonávají činnosti uvedené v § 5 odst. 1 zákona o státní službě, se vztahuje zákon o státní službě.

(5) Agentura pro podnikání a inovace se považuje za služební úřad. Za vedoucího služebního úřadu a služební orgán se považuje generální ředitel.

(6) Nadřízeným služebním úřadem Agentury pro podnikání a inovace je ministerstvo.

§ 5

(1) Finanční prostředky státního rozpočtu určené k financování podpor podle tohoto zákona jsou soustředěny v rozpočtové kapitole ministerstva, které může zajišťovat finanční prostředky pro financování podpor i z dalších zdrojů.

(2) Podporu poskytují

a) ministerstvo, Česká agentura pro podporu podnikání CzechTrade, která byla zřízena ministerstvem, Agentura pro podnikání a inovace a Agentura a to ve formě uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) a b). K tomuto účelu tyto subjekty, nejsou-li organizační složkou státu, zřídí ve prospěch České republiky účty u banky, která vede jejich účet, a podporu poskytují na základě písemné dohody uzavřené s ministerstvem; dohoda musí obsahovat podmínky použití prostředků státního rozpočtu, a to podle jednotlivých programů podpory, způsob jejich vyplácení příjemcům podpory, zásady nakládání s těmito prostředky na účtech banky, pravidla pro jejich zúčtování se státním rozpočtem,

b) Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (dále jen "banka"), a to ve formě uvedené v § 4 odst. 2 písm. c) až e), z prostředků státního rozpočtu soustředěných na účtech zřízených bankou ve prospěch České republiky. Podporu banka poskytuje na základě písemné dohody uzavřené s ministerstvem; dohoda musí obsahovat podmínky podle písmene a) obdobně a dále stanovení výše odměny banky za poskytované služby zahrnující přiměřený zisk (dále jen "poskytovatelé podpory").

(3) Ministerstvo dbá o to, že na účtech banky nebudou vznikat vklady prostředků státního rozpočtu nepřiměřené splatným závazkům.

(4) Prostředky určené na financování podpory jsou pro účely jejich zúčtování se státním rozpočtem prováděného bankou považovány za čerpané dnem uzavření smlouvy s příjemcem podpory, a to v rozsahu celého sjednaného závazku k jejich vyplacení.

(5) Příjemcem podpory mohou být malí a střední podnikatelé při splnění podmínek stanovených tímto zákonem; u podpory podle § 3 písm. e) mohou být příjemcem podpory i sdružení pro rozvoj malých a středních podnikatelů, která jsou právnickou osobou; u podpory podle § 3 písm. f) mohou být příjemcem podpory i osoby připravující se na podnikání.

§ 6

(1) Podrobnosti poskytování podpory jsou obsaženy v programech podpory, které na návrh ministerstva (dále jen "navrhovatel programu podpory") schvaluje vláda. Zveřejnění programu podpory provádí navrhovatel programu podpory v Obchodním věstníku a na své adrese ve veřejně přístupném informačním systému (Internet).

(2) Programy podpory obsahují

a) název navrhovatele programu podpory,

b) název subjektu, který přijímá žádosti o poskytnutí podpory, jakož i subjektu, který provádí hodnocení a výběr,

c) název poskytovatele podpory,

d) předmět a účel podpory,

e) vymezení příjemců podpory,

f) oblasti podpory, podrobnosti a formu jejího poskytování a způsob jejího užití,

g) vymezení výše jednotlivých forem podpor pro jeden projekt,

h) náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení a vyřízení,

i) dobu trvání programu podpory.

§ 7

(1) Žádost o poskytnutí podpory se předkládá subjektu uvedenému v příslušném programu podpory.

(2) Podpora ve formě uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) a b) se poskytuje na základě rozhodnutí4) poskytovatele podpory.

(3) Podpora ve formě uvedené v § 4 odst. 2 písm. c) až e) se poskytuje na základě smlouvy mezi poskytovatelem podpory a příjemcem podpory.

(4) Rozhodnutí podle odstavce 2 a smlouva podle odstavce 3 musí stanovit především příjemce podpory, účel, výši a podmínky podpory, lhůtu jejího čerpání a postup při porušení podmínek poskytování podpory. Smlouva podle odstavce 3, kterou se sjednává úvěr se sníženou úrokovou sazbou, musí dále obsahovat ujednání o způsobu zajištění závazku.

§ 8

Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu podle tohoto zákona a pro uplatňování sankcí při porušení rozpočtové kázně platí zvláštní právní předpisy.5)

§ 9

Vláda předkládá Poslanecké sněmovně jedenkrát ročně zprávu o vývoji malého a středního podnikání včetně vyhodnocení účinnosti podpor a hospodárnosti využívání prostředků státního rozpočtu podle tohoto zákona a záměr na další zdokonalení účinnosti podpor.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 10

Práva a povinnosti vzniklé ze smluv, které byly uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo z rozhodnutí, která byla vydána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.


§ 11

Zrušuje se zákon č. 299/1992 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikání.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ 12

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 256/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 písm. d) se slova " , s výjimkou regionální podpory podnikání," zrušují.

2. V § 14 odst. 1 se slova "včetně regionální podpory podnikání," zrušují.


ČÁST TŘETÍ

§ 13

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 1/2004 Sb. Čl. II

1. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest zřízená tímto zákonem je právním nástupcem České agentury pro zahraniční investice CzechInvest, státní příspěvkové organizace, která se zrušuje dnem účinnosti tohoto zákona.

2. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest stává příslušnou hospodařit s veškerým majetkem státu, s nímž byla k uvedenému dni příslušná hospodařit Česká agentura pro zahraniční investice CzechInvest.

3. Státní příspěvkové organizace Agentura pro rozvoj podnikání a Agentura pro rozvoj průmyslu České republiky CzechIndustry se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zrušují. Právo hospodařit s majetkem státu, jakož i další práva a povinnosti včetně pracovněprávních nebo jiných obdobných vztahů státních příspěvkových organizací uvedených ve větě první přecházejí dnem účinnosti tohoto zákona na Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 149/2016 Sb. Čl. II

1. Příslušnost hospodařit s majetkem státu, který je potřebný k zajištění činnosti pro poskytování podpory podnikatelům z finančních prostředků Evropské unie, které dosud vykonávala státní příspěvková organizace Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, jakož i další práva a povinnosti této agentury s tím související, přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ze státní příspěvkové organizace Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest na státní příspěvkovou organizaci Agentura pro podnikání a inovace.

2. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zařazených k výkonu práce ve státní příspěvkové organizaci Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, kteří zajištovali činnosti související s poskytováním podpory podnikatelům z finančních prostředků Evropské unie, přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ze státní příspěvkové organizace Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest na státní příspěvkovou organizaci Agentura pro podnikání a inovace. Činnost zaměstnanců, jejichž práva a povinnosti přecházejí podle věty první dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ze státní příspěvkové organizace Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest na státní příspěvkovou organizaci Agentura pro podnikání a inovace a kteří vykonávali činnosti podle § 5 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo činnosti obdobné, se považuje za činnost vykonávanou ve správním úřadu.

3. Systemizace služebních míst a pracovních míst státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace se stanoví s účinností ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Prvního generálního ředitele státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace jmenuje ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ministr průmyslu a obchodu. Takto jmenovaný generální ředitel se považuje za vedoucího služebního úřadu podle § 14 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve služebním poměru na dobu neurčitou; může vykonávat státní službu na služebním místě vedoucího služebního úřadu, nejdéle však do doby, než bude toto služební místo obsazeno postupem podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

5. Vedoucí zaměstnanci na jednotlivých stupních řízení státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za státní zaměstnance ve služebním poměru na dobu neurčitou a představené podle § 9 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě; mohou vykonávat státní službu na služebním místě představeného, nejdéle však do doby, než bude toto služební místo obsazeno postupem podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Vedoucí zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona pracuje jako vedoucí zaměstnanec 1. stupně řízení, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za představeného na služebním místě vedoucího oddělení, vedoucí zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona pracuje jako vedoucí zaměstnanec 2. stupně řízení, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za představeného na služebním místě ředitele odboru a vedoucí zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona pracuje jako vedoucí zaměstnanec 3. stupně řízení, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za ředitele sekce.

6. Generální ředitel státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace složí do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona služební slib před státním tajemníkem Ministerstva průmyslu a obchodu a ostatní představení státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace složí služební slib do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona před generálním ředitelem státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace; nesloží-li služební slib ve lhůtě, odmítnou-li jej složit nebo jej složí s výhradou, služební poměr jim zanikne.

7. Je-li generální ředitel státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace nebo představený osobou podle § 33 odst. 1 nebo 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, učiní neprodleně právní jednání směřující k odstranění překážky podle § 33 odst. 1 nebo 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě; neučiní-li tak, postupuje se podle § 33 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

8. Státní tajemník Ministerstva průmyslu a obchodu vyhlásí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona výběrové řízení na služební místo generálního ředitele státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace; toto výběrové řízení se dokončí do 31. prosince 2016. Výběrového řízení se může zúčastnit státní zaměstnanec, který v uplynulých 5 letech vykonával nejméně po dobu 3 let ve správním úřadu, územním samosprávném celku, instituci Evropské unie nebo mezinárodní organizaci činnosti podle § 5 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo činnosti obdobné; ustanovení § 51 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se použije obdobně.

9. Generální ředitel státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace vyhlásí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona výběrové řízení na služební místo ředitele sekce v státní příspěvkové organizaci Agentura pro podnikání a inovace; toto výběrové řízení se zpravidla dokončí do 31. prosince 2016. Na služební místo ředitele odboru a vedoucího oddělení vyhlásí generální ředitel státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace výběrové řízení nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; toto výběrové řízení se zpravidla dokončí do 31. prosince 2017. K výběrovému řízení se mohou přihlásit státní zaměstnanci ve služebním poměru na dobu neurčitou, kteří vykonávají státní službu na služebním místě ve stejném oboru státní služby, v jakém je služební místo představeného, které má být obsazeno; ustanovení § 51 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se použije obdobně.

10. Pro přechod zaměstnanců státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace do služebního poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se použijí § 190 až 198 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, obdobně s tím, že lhůty tam stanovené se namísto ode dne 1. července 2015 počítají ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Poznámky pod čarou

1) Příloha I k Nařízení Komise č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání, v platném znění.

2) § 83a zákoníku práce.

3) Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.

3a) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

3b) Například zákon č. 218/2000 Sb.

3c) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

5) Například zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zákon č. 59/2000 Sb., zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

6) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006.

Souvislosti

Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
149/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
1/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Je měněn
149/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
690/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 1/2004 Sb.
1/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Mění
2/1969 Sb. Kompetenční zákon
Ruší
299/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní podpoře malého a středního podnikání
Je odkazován z
178/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
262/2017 Sb. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
149/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
295/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
427/2008 Sb. Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
110/2007 Sb. Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky
596/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
71/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
70/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
95/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
690/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 1/2004 Sb.
362/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
310/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
1/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu
517/2002 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy
219/2002 Sb. Zákon, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Odkazuje na
149/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
234/2014 Sb. Zákon o státní službě
1/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví
458/2000 Sb. Energetický zákon
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
257/2000 Sb. Zákon o Probační a mediační službě
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
204/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
154/2000 Sb. Plemenářský zákon
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách
63/2000 Sb. Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
59/2000 Sb. Zákon o veřejné podpoře
148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
152/1997 Sb. Zákon na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů
272/1996 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv
135/1996 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
289/1995 Sb. Lesní zákon
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
47/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
285/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
166/1993 Sb. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
21/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
548/1992 Sb. Zákon České národní rady o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky
474/1992 Sb. Zákon o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR
359/1992 Sb. Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech
358/1992 Sb. Notářský řád
350/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
299/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní podpoře malého a středního podnikání
239/1992 Sb. Zákon o Státním fondu kultury ČR
167/1992 Sb. Zákon o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů ČR
103/1992 Sb. Zákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
23/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
19/1992 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky
173/1991 Sb. Zákon České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž
575/1990 Sb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
305/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti
288/1990 Sb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
203/1990 Sb. Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky
126/1990 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
93/1990 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
9/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy Čské socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
2/1969 Sb. Kompetenční zákon
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.06.2016 149/2016 Sb. Aktuální znění (exportováno 22.04.2021 20:27)
3. 31.12.2004 - 31.05.2016 690/2004 Sb.
2. 02.01.2004 - 30.12.2004 1/2004 Sb.
1. 01.01.2003 - 01.01.2004
0. 08.02.2002 Vyhlášené znění