Vyhláška č. 41/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-41
Částka 16/2002
Platnost od 01.02.2002
Účinnost od 01.02.2002
Zrušeno k 01.08.2004 (420/2004 Sb.)
Minulé znění 11.03.2003 - 31.07.2004

41

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 24. ledna 2002

o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Ministerstvo financí stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, (dále jen "zákon"):


§ 1

Touto vyhláškou se stanoví předmět, obsah a podmínky přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen "přezkoumání").

§ 3

Předmět přezkoumání

(1) Předmětem přezkoumání jsou údaje, které jsou podle § 17 zákona součástí závěrečného účtu, tj.

a) údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů (§ 6 odst. 1 zákona),

b) údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti (§ 6 odst. 3 zákona),

c) údaje o peněžních operacích týkajících se cizích prostředků [§ 6 odst. 2 písm. a) zákona],

d) údaje o peněžních operacích týkajících se sdružených prostředků [§ 6 odst. 2 písm. b) zákona].

(2) Předmětem přezkoumání je rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví územních samosprávných celků včetně majetku vloženého do dobrovolného svazku obcí.

§ 4

Obsah přezkoumání

Přezkoumání spočívá v ověření

a) dodržování povinností uložených zákonem a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,

b) souladu vedení účetnictví územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí se zákonem o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení,

c) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

§ 5

Podmínky přezkoumání

(1) Při přezkoumání se využívají úplné a pravdivé informace a doklady o hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání se provádí za takových podmínek, aby nebylo ohroženo jeho včasné provedení a řádný průběh.

(2) Přezkoumání je prováděno výběrovým způsobem a s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.

(3) Objedná-li si územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí přezkoumání svého hospodaření auditorem, sjedná ve smlouvě s ním předmět, obsah a podmínky přezkoumání podle této vyhlášky. Při použití forem a metod přezkoumání postupuje auditor v souladu se zvláštním zákonem.5)

§ 6

Vyhotovení zprávy o výsledku přezkoumání

(1) O přezkoumání se vyhotovuje Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření (dále jen "zpráva"), která obsahuje:

a) název územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí,

b) označení osob provádějících přezkoumání,

c) období, za které bylo přezkoumání provedeno,

d) popis zjištěných nedostatků,

e) závěr,

f) datum vyhotovení zprávy,

g) podpisy osob provádějících přezkoumání,

h) datum předání zprávy.

§ 7

V závěru zprávy musí být vyjádřeno, že při přezkoumání podle § 3 a 4

a) nebyly zjištěny nedostatky, nebo

b) byly zjištěny nedostatky, ale nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani neúplnost, neprůkaznost nebo nesprávnost vedení účetnictví, nebo

c) byl zjištěn některý z těchto nedostatků:

1. porušení rozpočtové kázně (§ 22 zákona),

2. neúplnost, nesprávnost nebo neprůkaznost vedení účetnictví,

3. pozměňování záznamů a dokladů v rozporu s právním předpisem,

4. porušení pravomocí a povinností orgánů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí stanovených zvláštními právními předpisy,

5. nebyly odstraněny nedostatky zjištěné při předchozím přezkoumání, nebo

6. nebyly vytvořeny podmínky pro přezkoumání podle § 5, a rozsah uskutečněného přezkoumání proto neumožnil řádné ověření všech požadavků stanovených v § 3 a 4.


§ 8

Přechodné ustanovení

Poprvé se této vyhlášky použije pro přezkoumání hospodaření za rok 2001.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Rusnok v. r.

Poznámky pod čarou

5) Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Je měněn
67/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Je zrušen předpisem
420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Je odkazován z
420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
67/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
41/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Odkazuje na
41/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
254/2000 Sb. Zákon o auditorech
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
147/2000 Sb. Zákon o okresních úřadech
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
129/2000 Sb. Zákon o krajích
128/2000 Sb. Zákon o obcích
165/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 11.03.2003 - 31.07.2004 67/2003 Sb.
1. 01.02.2002 - 10.03.2003
0. 01.02.2002 Vyhlášené znění