Vyhláška č. 341/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-341
Částka 123/2002
Platnost od 30.07.2002
Účinnost od 01.08.2002
Zrušeno k 01.01.2015 (341/2014 Sb.)
Minulé znění 01.10.2013 - 31.12.2014

341

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 11. července 2002

o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 7 odst. 2, § 18 odst. 4, § 19 odst. 5 a 8, § 25 odst. 2, § 31 odst. 1 a 2, § 33 odst. 2, § 35 odst. 9, § 72 odst. 3, § 74 odst. 1, § 6 odst. 1, § 78 odst. 1, § 79 odst. 5 a § 87 zákona:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) motorovým vozidlem – vozidlo, které se po pozemní komunikaci pohybuje pomocí vlastní motorické síly,

b) nemotorovým vozidlem – vozidlo, které se po pozemní komunikaci pohybuje pomocí lidské nebo zvířecí síly,

c) jízdní soupravou – spojení motorového vozidla (dále jen "tažné vozidlo")s jedním přípojným vozidlem nebo s více přípojnými vozidly,

d) pevnou nástavbou vozidla – samostatný technický celek, který je se základním vozidlem (podvozkem) kompletován a je součástí vozidla,

e) výměnnou nástavbou – samostatný technický celek, který je se základním vozidlem (nosičem výměnných nástaveb) v rozebíratelném spojení,

f) osvědčením o homologaci – dokument osvědčující shodu vlastností typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla s technickými požadavky stanovenými předpisy vydanými na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,1) (dále jen "předpis EHK"),

g) identifikačním číslem vozidla (dále jen "číslo VIN")– určitý počet znaků, čísel a písmen, které jsou specifické pro dané vozidlo,

h) osvědčením o homologaci typu ES – dokument vydaný státem Evropské unie osvědčující shodu vlastností typu vozidla, typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla s technickými požadavky stanovenými předpisy vydanými Evropským společenstvím (dále jen "směrnice EHS/ES"),

i) technickým předpisem – předpis EHK a směrnice EHS/ES stanovené v předpisové základně,

j) technickým protokolem – doklad vypracovaný pověřenou zkušebnou nebo zkušební stanicí, kterým se vždy dokládá shoda údajů předkládaných žadatelem o schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo jednotlivého vozidla nebo o povolení přestavby vozidla s údaji zjištěnými na vozidle; údaje se uvádějí v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla,

k) největší povolenou hmotností – největší hmotnost, se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu na pozemních komunikacích,

l) největší technicky přípustnou hmotností na nápravu – hmotnost odpovídající největšímu technicky přípustnému statickému svislému zatížení, kterým působí náprava vozidla na povrch vozovky,

m) největší technicky přípustnou hmotností vozidla – největší hmotnost vozidla daná jeho konstrukcí a hmotností nákladu podle údajů výrobce vozidla,

n) největší technicky přípustnou hmotností naložené jízdní soupravy – maximální hodnota součtu hmotností naloženého motorového vozidla a naloženého taženého přípojného vozidla daná konstrukcí motorového vozidla nebo hodnota stanovená výrobcem,

o) okamžitou hmotností vozidla nebo jízdní soupravy – hmotnost zjištěná v určitém okamžiku při jejich provozu na pozemních komunikacích,

p) provozní hmotností vozidla – hmotnost nenaloženého vozidla s karoserií a se spojovacím zařízením (jen u tažných vozidel) v pohotovostním stavu nebo hmotnost podvozku s kabinou, pokud výrobce nemontuje karoserii nebo spojovací zařízení,

r) vozidlo v pohotovostním stavu – vozidlo s náplní chladicí kapaliny, oleje, 90 % paliva, 100 % ostatních náplní, nářadí, náhradního kola a řidiče (75 kg); u vozidel kategorie L se hmotnost řidiče nepřičítá.

ČÁST DRUHÁ

SCHVALOVÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

§ 2

Schvalování technické způsobilosti typu vozidla

(K § 19 odst. 8 zákona)

(1) Technická způsobilost typu vozidla se schválí, jestliže vozidlo odpovídá technickým požadavkům stanoveným v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5, popřípadě podmínkám stanoveným pro určité druhy přepravy zvláštním právním předpisem.2)

(2) Pro aplikaci technických požadavků stanovených v přílohách uvedených v odstavci 1 platí následující obecné postupy:

a) pro schválení způsobilosti typu musí být každý systém vozidla, samostatný technický celek vozidla nebo konstrukční část vozidla homologována podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES, nebo schválena podle technických příloh směrnic EHS/ES, které jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2, 3 a 4; v případech, kdy se předpis EHK a příslušná směrnice EHS/ES vzájemně liší (požadavky, termíny aplikace apod.), platí příslušná směrnice, pokud schvalující orgán nerozhodl jinak,

b) homologace typu vozidla jako celku podle směrnic č. 70/156/EHS, 74/150/EHS, 92/61/EHS, 2002/24/ES, 2003/37/ES a 2007/46/ES nahrazuje všechny jednotlivé homologace a schválení podle předpisů EHK a směrnic EHS/ES,

c) jednotlivými předpisy EHK se rozumějí vždy předpisy ve znění změn a doplňků; pro uplatňování změn sérií platí přechodná ustanovení obsažená v příslušné sérii změn; pokud tato série změn neobsahuje přechodná ustanovení, vstupuje poslední série změn v platnost

1. pro nové homologace po uplynutí jednoho roku od data platnosti změny,

2. pro uvedení vozidel do provozu po uplynutí dvou roků ode dne vstupu změny v platnost,

d) jednotlivými směrnicemi EHS/ES se rozumějí vždy základní směrnice se všemi směrnicemi, které ji mění a doplňují; pro termíny uplatňování schválení podle technických příloh směrnice v posledním znění platí termíny uvedené v upravující směrnici; pokud upravující směrnice takové termíny neobsahuje, uplatní se pro schválení podle posledního upraveného znění technických příloh

1. pro nové homologace po uplynutí jednoho roku od data platnosti změny,

2. pro uvedení vozidel do provozu po uplynutí dvou roků ode dne vstupu změny v platnost.

(3) V informační složce, kterou výrobce nebo akreditovaný dovozce (dále jen "výrobce") dokládá žádost o schválení technické způsobilosti typu vozidla, se uvádějí podklady pro zpracování základního technického popisu schvalovaného typu vozidla, specifikaci použitelných pneumatik a ráfků (rozměry, nosnosti, rychlostní kategorie apod.), seznam základní a alternativní výbavy s uvedením její hmotnosti a prohlášení výrobce o tom, že vozidlo splňuje technické podmínky stanovené zákonem a prováděcími předpisy. Tyto podklady, kromě prohlášení výrobce, mohou mít elektronickou podobu.

(4) Žádá-li výrobce o výjimku z technických požadavků, uvede v žádosti o schválení technické způsobilosti typu vozidla specifikaci výjimky a její zdůvodnění.

(5) V případech, kdy pro konstrukční části vozidla a systémy vozidla nebyla předložena osvědčení o homologaci nebo o schválení podle technických příloh směrnic EHS/ES nebo jejich montáž není předmětem homologace nebo schválení podle technických příloh směrnic EHS/ES, ověří se při schvalování technické způsobilosti typu vozidla na vybraném vzorku vozidel schvalovaného typu, zda konstrukční části vozidla a systémy vozidla a jejich montáž odpovídají technickým požadavkům stanoveným v předpisové základně a vymezeným v informačním dokumentu.

(6) Při schvalování technické způsobilosti typu vozidla se dále ověří, zda specifikace vozidla uvedené v základním technickém popisu souhlasí s celkovým technickým popisem vozidla uvedeným v informačním dokumentu a s osvědčeními o dílčích schvalovacích zkouškách a s osvědčeními o homologacích.

(7) Činnosti podle odstavců 5 a 6 se mohou provádět s využitím zkoušek a kontrol vykonaných oprávněnými zkušebnami (§ 19 odst. 7 zákona).

(8) Pokud typ vozidla zahrnuje různé varianty typu a verze variant typu vozidla, zkoušky a kontroly podle odstavce 6 se provádějí na vzorcích vozidel odpovídajících variantám typu a verzím variant typu vozidla.

§ 3

Vozidla z výběhu série

(K § 19 odst. 8 zákona)

(1) Na omezenou dobu ministerstvo povolí uvedení do provozu nových vozidel shodných s typem vozidla, jehož schválení typu pozbylo platnost, protože ztratilo platnost jedno nebo více schválení nebo homologací podle jednotlivých směrnic EHS/ES nebo předpisů EHK, o kterých jsou údaje ve schvalovací nebo homologační dokumentaci. Toto ustanovení platí pouze pro vozidla, která

a) byla na území členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor,

b) měla ještě platné schválení typu příslušného vozidla a byl vystaven technický průkaz, a tato vozidla nebyla zapsána do registru silničních vozidel dříve, než takové schválení typu ztratilo svoji platnost.

(2) Toto zvýhodnění platí v období 12 měsíců pro úplná vozidla a v období 18 měsíců pro vozidla dokončená od data, ke kterému schválení typu ztratilo svoji platnost.

(3) Výrobce musí požádat ministerstvo před tím, než změny jednotlivých směrnic EHS/ES nebo předpisů EHK vstoupí v platnost, popřípadě než vstoupí v platnost nová směrnice EHS/ES nebo předpis EHK, tak, aby mohlo být využito ustanovení odstavců 1 a 2 pro jeden nebo více typů dané kategorie. V žádosti uvede výrobce technické nebo ekonomické důvody.

§ 4

Vícestupňové schvalování technické způsobilosti typu silničního vozidla

(K § 18 odst. 4 zákona)

(1) Technická způsobilost základního vozidla se schválí, odpovídá-li vozidlo v dosaženém stupni výroby technickým požadavkům stanoveným pro tento stupeň výroby v přílohách č. 1 a 2.

(2) Pro schválení technické způsobilosti typu silničního vozidla vyráběného ve více stupních odpovídá výrobce základního vozidla a výrobce v každém následujícím stupni výroby vozidla za shodu jím vyrobené části vozidla s technickými požadavky stanovenými v předpisové základně.

(3) Žádost o schválení technické způsobilosti vozidla v příslušném stupni výroby podává výrobce. Údaje v žádosti musí odpovídat dosaženému stupni výroby vozidla.

(4) Výrobce v následujících stupních výroby je vázán podmínkami stanovenými výrobcem v předcházejícím stupni výroby.

(5) Kontrolní a zkušební činnosti při vícestupňovém schvalování technické způsobilosti typu vozidla může ministerstvo provádět s využitím zkoušek a kontrol vykonaných oprávněnými zkušebnami.

§ 5

Schvalování technické způsobilosti typu systému vozidla, konstrukční části vozidla a samostatného technického celku vozidla

(K § 19 odst. 8 zákona)

(1) Technická způsobilost typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla určených pro vozidlo, u něhož se schvaluje technická způsobilost typu, se prokazuje osvědčením o homologaci typu pro uvedené typy podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo osvědčením o schválení uvedených typů podle technických příloh předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES. U vozidel kategorií M, N, O, L a T se ke splnění ustanovení tohoto odstavce použijí předpisy EHK a směrnice EHS/ES uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 podle případu. Pro tyto předpisy a směrnice platí ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) a d).

(2) V případech jiných kategorií vozidel než uvedených v odstavci 1, kdy technická způsobilost typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla není prokázána podle odstavce 1, schválí se technická způsobilost typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla, jestliže odpovídá technickým požadavkům stanoveným v předpisové základně, popřípadě podmínkám stanoveným pro určité druhy přepravy zvláštním právním předpisem.2)

(3) Žádost o schválení technické způsobilosti typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla předkládá žadatel ministerstvu přímo nebo prostřednictvím pověřené zkušebny. Pro žádost o schválení technické způsobilosti podle tohoto odstavce platí obdobně ustanovení § 2.

§ 6

Schvalování technické způsobilosti typu silničního vozidla vyráběného v malé sérii

(K § 19 odst. 8 zákona)

(1) Technická způsobilost typu silničního vozidla vyráběného v malé sérii se schválí, pokud toto vozidlo splňuje technické požadavky stanovené v příloze č. 6, popřípadě též podmínky stanovené pro určité druhy přepravy zvláštním právním předpisem.2)

(2) Pro schválení technické způsobilosti typu silničního vozidla vyráběného v malé sérii platí obdobně ustanovení § 2 odst. 3 až 8.

(3) Při schvalování technické způsobilosti silničního vozidla vyráběného v malé sérii se neprovádějí destrukční zkoušky, pokud si je ministerstvo ze zvláštních důvodů nevyžádá.

(4) Postup podle odstavců 1 až 3 se vztahuje i na schvalování technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla, které bylo v zahraničí vyrobeno v malé sérii.

§ 7

Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla

(K § 31 odst. 1 a 2 a § 33 odst. 2 zákona)

(1) Technická způsobilost jednotlivě vyrobeného silničního vozidla se schválí, pokud toto vozidlo splňuje podmínky uložené v rozhodnutí o povolení jeho výroby a technické požadavky stanovené v příloze č. 6.

(2) Pro žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla platí obdobně ustanovení § 2.

(3) Jsou-li povoleny výjimky z technických požadavků stanovených předpisovou základnou, uvede obecní úřad obce s rozšířenou působností tyto výjimky v technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla.

(4) Pro silniční vozidlo jednotlivě vyrobené, které nepodléhá registraci, se vydává technické osvědčení silničního vozidla. Pro potřeby provozu tohoto vozidla na pozemních komunikacích se vystavuje výpis z technického osvědčení silničního vozidla, kterým se jeho provozovatel prokazuje při kontrole prováděné Policií České republiky nebo obecní policií při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích; toto neplatí pro jízdní kolo, potahové vozidlo a ruční vozík. Vzor technického osvědčení silničního vozidla, které nepodléhá registraci, a výpisu z tohoto technického osvědčení je uveden v příloze č. 7.

§ 7a

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které již bylo provozováno v jiném státě

(K § 35 odst. 9 zákona)

Jednotlivě dovezené silniční vozidlo, které již bylo provozováno v jiném státě a u něhož je prokázáno schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisů platných v tomto státě, nebo jeho systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky se vždy považují za vozidlo, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které splňovaly v době schvalování technické způsobilosti typu vozidla v tomto státě technické požadavky pro schvalování technické způsobilosti typu vozidla platné v téže době v České republice.

§ 8

Schvalování technické způsobilosti zvláštního vozidla

(K § 78 odst. 1 a § 79 odst. 5 zákona)

(1) Podmínkou schválení technické způsobilosti typu zvláštního vozidla je splnění technických požadavků uvedených v přílohách č. 3, 4 a 5. Podmínkou schválení způsobilosti typu vyráběného v malé sérii nebo jednotlivě vyrobeného zvláštního vozidla je splnění technických požadavků uvedených v příloze č. 8.

(2) Pro žádost o schválení technické způsobilosti typu zvláštního vozidla platí obdobně ustanovení § 2.

(3) Pro zvláštní vozidlo, které nepodléhá registraci, se vydává technické osvědčení zvláštního vozidla. Pro potřeby provozu tohoto vozidla na pozemních komunikacích se vystavuje výpis z technického osvědčení zvláštního vozidla, kterým se jeho provozovatel prokazuje při kontrole prováděné Policií České republiky nebo obecní policií při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Vzor technického osvědčení zvláštního vozidla, které nepodléhá registraci, a výpisu z tohoto osvědčení je uveden v příloze č. 9.

§ 9

Vzor osvědčení o schválení technické způsobilosti typu

(K § 19 odst. 5 zákona)

(1) Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu je speciální tiskopis s ochrannými prvky formátu A4, který obsahuje údaje o osobě, které bylo toto osvědčení vydáno, a o typu vozidla, typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla, na které bylo toto osvědčení vydáno.

(2) Vzor osvědčení o schválení technické způsobilosti typu je uveden v příloze č. 10.

§ 10

Výrobní štítky, výrobní čísla a homologační čísla

(K § 25 odst. 2 zákona)

(1) Vozidla kategorií M, N, O, L a T musí být opatřena povinnými štítky podle technických předpisů, například směrnice 76/114/EHS, 89/173/EHS nebo 93/34/EHS. Pokud na výrobním štítku není uvedeno číslo homologace typu vozidla, uvede se zde číslo schválení technické způsobilosti v České republice. Dle těchto technických předpisů musí být, s výjimkou vozidel kategorie T, též na rámu nebo karoserii vyražen kód mezinárodního označení vozidla. U vozidel vyráběných ve více stupních musí být na základním vozidle zachováno jeho číslo VIN ve všech stupních výroby a u dokončeného vozidla. Výrobci každé z nástaveb může být přiděleno číslo VIN pro nástavbu. Na dokončeném vozidle může tedy být více čísel VIN.

(2) Motorová a jejich přípojná vozidla jiná, než jsou uvedena v odstavci 1, a zvláštní vozidla, s výjimkou vozidel kategorie T, musí mít na snadno přístupném místě v přední části vozidla dobře čitelný a trvanlivý výrobní (tovární) štítek, který musí obsahovat kódové číselné a písmenné označení výrobce a typu vozidla. Výrobní štítek s číslem VIN nesmí být snadno odstranitelný. Na výrobním štítku musí být uvedeny zejména tyto údaje:

a) největší povolená hmotnost vozidla,

b) největší povolená hmotnost jízdní soupravy (u tažných vozidel),

c) největší povolená hmotnost připadající na jednotlivé nápravy,

d) číslo schválení technické způsobilosti k provozu v České republice.

(3) Jsou-li největší technicky přípustné hmotnosti větší než největší povolené hmotnosti, které jsou uvedené v § 15, může výrobce na výrobním štítku uvést místo údajů o největších povolených hmotnostech údaje o největších technicky přípustných hmotnostech.

(4) Pokud výrobce nemá přiděleno číslo VIN, musí být na výrobním štítku uvedeny tyto další údaje:

a) výrobce,

b) typ vozidla,

c) rok výroby,

d) výrobní číslo.

(5) U motorových a jejich přípojných vozidel jiných, než jsou uvedena v odstavci 1, a u zvláštních vozidel musí být na snadno přístupném místě vozidla čitelně vyraženo výrobní číslo vozidla (podvozku); u vozidel bez samostatného podvozku výrobní číslo karoserie.

(6) Každá konstrukční část podléhající homologaci dle určitého předpisu EHK musí být opatřena homologační značkou, kterou stanovuje tento předpis. Každá konstrukční část, která je schvalována podle technických příloh určité směrnice EHS/ES nebo předpisu EHK musí být opatřena schvalovací značkou, která je obdobná jako homologační značka stanovená touto směrnicí nebo předpisem. Písmeno "e" nebo "E" a číslo státu se nahrazuje písmeny "CZ". Konstrukční část schválená před 1. červencem 2001 může být označena též shodně jako výbava vozidla značkou "ATEST 8SD XXXX", kde "XXXX" je číslo osvědčení o schválení.

(7) Při vícestupňové výrobě vozidla se ve druhém a dalším následujícím stupni výroby vozidla upevní k povinnému štítku podle odstavce 1 doplňkový štítek obsahující nezbytné údaje; příklady použití jsou uvedeny v příloze č. 11.

§ 11

Označení některých údajů na vozidle

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O, OT, S s výjimkou čelně nesených strojů kategorie SN a jednonápravové traktory s přívěsy a speciální nosiče pracovních adaptérů musí mít na zádi karoserie, a to pokud to konstrukce vozidla dovoluje, v levé polovině vyznačenu nejvyšší povolenou rychlost zaokrouhlenou

a) u vozidel s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1 na nejbližší nižší celé číslo,

b) u ostatních vozidel na nejblíže nižší celé číslo dělitelné pěti.

(2) Označení nejvyšší povolené rychlosti je v provedení kruh bílé barvy, který je lemován červenou barvou o vnějším průměru 200 mm; písmena v kruhu (pokud jsou použita) musí mít výšku „k“ 35 mm, „m“ 24 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťku čáry písmen 6 mm a číslic 12 mm. Barva nápisu je černá. Označení nejvyšší povolené rychlosti musí být vždy čitelné a při provozu nesmí být zakryto. Označení se vyžaduje z retroreflexního materiálu třídy 1 podle ČSN EN 12899-1 (červená a bílá), písmena a číslice jsou nereflexní. Retroreflexní materiál se nevyžaduje u vozidel, u kterých je provoz za snížené viditelnosti zakázán, u zvláštních vozidel a nesených strojů.

(3) Není-li možno u přípojných vozidel kategorie O1, O2, OT1, OT2, vozidel kategorie S, jednonápravových traktorů s přívěsem a speciálních nosičů pracovních adaptérů umístit značku o průměru 200 mm, je přípustné použít značky o vnějším průměru 150 mm; potom písmena v kruhu (pokud jsou použita) musí mít výšku „k“ 20 mm, „m“ 14 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťka čáry je u písmen 3,5 mm a u číslic 12 mm.

(4) Vozidla (s výjimkou dvoukolových a jejich přípojných vozidel a dvoukolových vozidel s postranním vozíkem, vozidel kategorií O1, O2, OT1 a T) musí mít na vhodném místě vozidla vyznačen předepsaný tlak v pneumatikách.

(5) Nápisy se vyznačují na vnějším povrchu karoserie vozidla s minimálními rozměry písmen a číslic s výškou 24 mm a tloušťkou 6 mm; barva nápisu je bílá. Není-li nápis dostatečně kontrastní zvýrazní se jeho kontury.

(6) U vozidel se vznětovým motorem kategorií M, N a T musí být na štítku hodnota korigovaného součinitele absorpce.

(7) Informativní štítky umístěné na vozidle schváleném jako typ, které jsou nezbytné pro obsluhu vozidla a cestující, pokud nejsou v provedení piktogramovém, musí být v českém jazyce.

ČÁST TŘETÍ

TECHNICKÉ POŽADAVKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

§ 12

Technické požadavky na typ systému vozidla, typ konstrukční části vozidla a typ samostatného technického celku vozidla

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Technické předpisy, které upravují technické požadavky pro typ systému, typ konstrukční části a typ samostatného technického celku, určené k montáži na vozidlo, jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2, 3 a 4.

(2) Pro samostatný technický celek – výměnnou nástavbu a pro samostatný technický celek – pracovní stroj nesený se vydává technické osvědčení samostatného technického celku. Pro potřeby provozu těchto samostatných technických celků na pozemních komunikacích se vystavuje výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, kterým se jeho provozovatel prokazuje při kontrole prováděné Policií České republiky nebo obecní policií při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Vzor technického osvědčení samostatného technického celku a výpisu z technického osvědčení samostatného technického celku je uveden v příloze č. 12.

§ 13

Souhrnné technické požadavky

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

Vozidlo i výbava vozidla musí svým provedením odpovídat provedení, ve kterém bylo schváleno, jestliže nebylo touto nebo předcházejícími právními úpravami stanoveno jinak (např. dodatečná montáž bočních odrazek a tachografů).

§ 14

Technické požadavky na spojitelnost vozidel do jízdních souprav a jejich provoz

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km.h-1 nejvýše 2,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla. U souprav traktoru a traktorového návěsu se okamžitou hmotností každého z vozidel soupravy rozumí součet hmotností připadajících na jednotlivé nápravy traktoru, respektive návěsu. Podíl hmotnosti připadající na nápravy traktorového návěsu nesmí převyšovat největší povolenou hmotnost přípojného vozidla uvedenou v technickém průkazu traktoru.

(2) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla.

(3) Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla.

(4) Vzdálenost mezi poslední nápravou motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3,50 t, a první nápravou přívěsu, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3,50 t, musí být nejméně 3,00 m.

(5) Prostřední vozidlo soupravy musí mít vyšší nebo stejnou okamžitou hmotnost, jakou má poslední vozidlo soupravy.

(6) Nebrzděná vozidla kategorie O1 mohou být zapojována jen za vozidla kategorií M a N, jejichž provozní hmotnost je nejméně dvojnásobkem okamžité hmotnosti připojovaného vozidla, pokud při schválení technické způsobilosti tažného vozidla nebylo stanoveno jinak.

(7) Pro spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O1 a O2 platí

a) okamžitá hmotnost nebrzděného přípojného vozidla kategorie O1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla,

b) okamžitá hmotnost přívěsu kategorie O2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M1G a N1G.

(8) Okamžitá hmotnost přívěsů kategorií O3 a O4 v jízdní soupravě nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla.

(9) Do jízdní soupravy s tažnými vozidly kategorií M1 a N1 smí být zapojeno přípojné vozidlo kategorie O1 nebo O2 o maximální celkové šířce vyhovující podmínce, aby bod činné svíticí plochy přední obrysové svítilny tažného vozidla, který je nejbližší rovině vymezující největší šířku přípojného vozidla, nebyl dále než 400 mm od této roviny, měřeno na každé straně (po obou stranách) soupravy vozidel zapojených do soupravy a podélné ose.

(10) Pokud přípojné vozidlo svými rozměry po připojení k tažnému vozidlu znemožní řidiči řádný výhled vnějšími zpětnými zrcátky, musí být opatřeno tažné vozidlo doplňkovými zpětnými zrcátky s větším vyložením nebo jiným zařízením, které zajistí řádný výhled.

(11) Pokud ministerstvo při schvalování technické způsobilosti typu přívěsů kategorií O1 a O2 nestanoví jinak, nesmí být nejvyšší rychlost přívěsu vyšší než 80 km.h-1. Přívěsy nesmí být používány k přepravě osob.

(12) Vozidla kategorií OT a SPT

a) vozidla kategorií OT1 a SPT1, která nejsou vybavena brzdovým zařízením, a vozidla kategorií OT1, OT2 a SPT1, která jsou vybavena nájezdovou brzdovou soustavou, mohou být zapojována jen za tažná vozidla, jejichž provozní hmotnost je shodná nebo vyšší než okamžitá hmotnost připojovaného vozidla, pokud nebylo při schválení technické způsobilosti tažného vozidla stanoveno jinak,

b) okamžitá hmotnost vozidla kategorie SPT vybaveného průběžnou nebo poloprůběžnou brzdovou soustavou činí u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 30 km.h-1, respektive do 40 km.h-1 nejvýše 2,5násobku okamžité hmotnosti traktoru.

(13) Největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla za dvoukolové motorové vozidlo nesmí být větší než 50 % provozní hmotnosti tažného motorového vozidla. Největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla za dvoukolové motorové vozidlo nesmí být větší než provozní hmotnost tažného motorového vozidla.

(14) Jízdní soupravy, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 30 km.h-1, musí být opatřeny při provozu na pozemních komunikacích na zádi posledního vozidla soupravy deskami zadního značení pro "pomalá vozidla". Toto označení splňuje podmínky stanovené homologačním předpisem EHK č. 69 a je podle něj homologováno. V případě, že je souprava tvořena nosičem a pracovním strojem neseným, může být toto označení umístěno na nosiči za podmínky, že není strojem nebo jeho částí zakryto.

(15) Zapojení vozidel do jízdních souprav (s výjimkou tažení přívěsů kategorií O1 a O2 s nájezdovou brzdou) s ohledem na ABS je možné v těchto kombinacích:

a) tažné vozidlo s ABS a přípojné vozidlo s ABS,

b) tažné vozidlo bez ABS a přípojné vozidlo bez ABS,

c) tažné vozidlo bez ABS a přípojné vozidlo s ABS za podmínky, že tažné vozidlo je vybaveno zařízením umožňujícím napájet a kontrolovat bezchybnou funkci ABS přípojného vozidla.

§ 15

Největší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Největší povolené hmotnosti na nápravu vozidla nesmí překročit

a) u jednotlivé nápravy.................................... 10,00 t,

b) u jednotlivé hnací nápravy.......................... 11,50 t,

c) u dvojnápravy motorových vozidel součet zatížení obou náprav dvojnápravy nesmí překročit při jejich dílčím rozvoru

1. do 1,0 m ................................................... 11,50 t,

2. od 1,0 m a méně než 1,3 m ................... 16,00 t,

3. od 1,3 m a méně než 1,8 m ................... 18,00 t,

4. od 1,3 m a méně než 1,8 m, je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním nebo pérováním uznaným za rovnocenné nebo pokud je každá hnací náprava opatřena dvojitou montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 t ..................... 19,00 t,

d) u dvojnápravy přípojných vozidel součet zatížení obou náprav dvojnápravy nesmí překročit při jejím dílčím rozvoru

1. do 1,0 m ................................................... 11,00 t,

2. od 1,0 m a méně než 1,3 m ................... 16,00 t,

3. od 1,3 m a méně než 1,8 m ................... 18,00 t,

e) u trojnápravy přípojných vozidel součet zatížení tří náprav trojnápravy nesmí překročit při jejich dílčím rozvoru jednotlivých náprav

1. do 1,3 m včetně....................................... 21,00 t,

2. nad 1,3 m do 1,4 m včetně .................... 24,00 t.

Dvojnápravou se rozumí dvě za sebou umístěné nápravy, jejichž středy jsou při přípustné hmotnosti od sebe vzdáleny (dílčí rozvor) nejvýše 1,8 m. Trojnápravou se rozumí tři za sebou umístěné nápravy, jejichž součet dílčích rozvorů činí nejvýše 2,8 m. Hmotnost připadající na jednu nápravu dvojnápravy a trojnápravy přípojných vozidel nesmí překročit 10 t.

(2) Největší povolená hmotnost silničních vozidel nesmí překročit

a) u motorových vozidel se dvěma nápravami .................................................... 18,00 t, jedná-li se o vozidlo kategorie M3 ... 19,00 t,

b) u motorových vozidel se třemi nápravami...................................................... 25,00 t,

je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním nebo pérováním uznaným za rovnocenné nebo pokud je každá hnací náprava opatřena dvojitou montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 t .................. 26,00 t,

c) u motorových vozidel se čtyřmi a více nápravami...................................................... 32,00 t,

d) u přívěsů se dvěma nápravami ................... 18,00 t,

e) u přívěsů se třemi nápravami ..................... 24,00 t,

f) u přívěsů se čtyřmi a více nápravami........ 32,00 t,

g) u dvoučlánkových kloubových autobusů ....................................................... 28,00 t,

h) u tříčlánkových kloubových autobusů...... 32,00 t,

i) u jízdních souprav ....................................... 48,00 t,

j) u pásových vozidel ...................................... 18,00 t,

u dvoukolových a tříkolových motorových vozidel hodnoty uvedené ve směrnici 93/93/EHS.

(3) Největší povolená hmotnost zvláštních vozidel nesmí překročit hodnoty platné pro silniční vozidla a dále

a) u traktorových návěsů a traktorových přívěsů s nápravami uprostřed může být vyšší než hmotnosti stanovené u přívěsů uvedené v odstavci 2 písm. d), e) a f) v závislosti na počtu náprav o hmotnost připadající na závěsné zařízení (oko oje), a to u traktorových návěsů maximálně o 3,00 t a u traktorových přívěsů s nápravami uprostřed maximálně o 1,00 t,

b) u pracovních strojů přípojných nesmí přesahovat hodnoty stanovené pro traktorové přívěsy nebo návěsy.

(4) Největší povolená hmotnost vozidla nesmí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti vozidla. Největší povolená hmotnost jízdní soupravy nesmí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti jízdní soupravy. Největší povolená hmotnost na nápravu nesmí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu.

(5) Okamžitá hmotnost vozidla (soupravy) nesmí překročit největší povolenou hmotnost vozidla (soupravy). V případě znečištění (např. bláto, sníh, voda) se připouští překročení největší povolené hmotnosti vozidla (soupravy) maximálně o 3 %.

(6) Pro používání vozidel a souprav, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje největší povolenou hmotnost nebo u nichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje největší povolenou hmotnost na nápravu, platí zvláštní právní předpisy.3)

(7) Hmotnost připadající na řízenou nápravu (nápravy) motorového vozidla kategorie N nebo kloubového autobusu – měřeno při stání na vodorovné vozovce – nesmí poklesnout pod 20 % okamžité hmotnosti a u ostatních autobusů (s výjimkou autobusů třídy I a třídy A) pod 25 % okamžité hmotnosti.

(8) U vozidel kategorií M, N, O a L v provozu se připouští nerovnoměrnost rozložení okamžité hmotnosti vozidla na kola jednotlivých náprav mezi pravou a levou polovinou, pokud to dovoluje únosnost pneumatiky, nejvýše však 15 % hmotnosti připadající na nápravu. Tato hodnota však může být překročena, pokud výrobce stanoví pro vozidlo a jeho určitou hmotnost rozmezí přípustných poloh těžiště nákladu a uvede tyto údaje v příručce pro uživatele vozidla.

(9) U vozidel kategorií T a SS v rozsahu od provozní až po největší povolenou hmotnost nesmí být hmotnost na řízenou nápravu (měřeno při stání na vodorovné vozovce) menší než 20 % okamžité hmotnosti vozidla. U vozidel kategorie T se však připouští nižší hmotnost připadající na řízenou nápravu po namontování nástavby nebo připojení pracovního stroje při současném snížení nejvyšší rychlosti na 20 km.h-1; přitom hmotnost připadající na řízenou nápravu nesmí být menší než

a) 19 % u traktorů o okamžité hmotnosti nejvýše............................................................. 4,50 t,

b) 18 % u traktorů o okamžité hmotnosti vyšší než.......................................................... 4,50 t.

(10) U vozidel kategorií T, OT, SS a SPT se připouští nerovnoměrnost rozložení okamžité hmotnosti vozidla na kola jednotlivých náprav mezi pravou a levou polovinou, pokud to dovoluje únosnost pneumatik:

a) u vozidel kategorií T a OT nejvýše 15 % hmotnosti připadající na nápravu,

b) u vozidel kategorií SS a SPT nejvýše 20 % hmotnosti připadající na nápravu,

c) u traktoru po namontování nástavby nebo připojení pracovního stroje nejvýše 20 % hmotnosti připadající na nápravu.

(11) Náklad na vozidle (i v soupravě) musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a odpovídat ČSN EN 12195-2, ČSN EN 12195-3, ČSN EN 12195-4. Poutací a upínací soupravy musí počtem a umístěním odpovídat ČSN EN 12195-1, kde pro výpočet počtu přivazovacích prostředků lze alternativně použít za dynamický koeficient tření statický koeficient tření při současném použití koeficientu zrychlení v podélném směru rovnému 1.

§ 16

Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav včetně nákladu jsou

a) největší povolená šířka

1. vozidel kategorie M1 ... 2,50 m,

2. vozidel kategorií M2, M3, N, O, OT, T ... 2,55 m,

3. vozidel s tepelně izolovanou nástavbou, u které je tloušťka stěn větší než 45 mm ... 2,60 m,

4. dvoukolových mopedů ... 1,00 m,

5. ostatních vozidel kategorie L ... 2,00 m,

6. přípojných vozidel za dvoukolová motorová vozidla ... 1,00 m,

7. samojízdných a výměnných tažených strojů, nesených pracovních strojů v soupravě s nosičem a traktorů za podmínek stanovených v § 22 odst. 4 ... 3,00 m,

8. tramvají ... 2,65 m,

b) největší povolená výška

1. vozidel, včetně sběračů tramvají a trolejbusů v nejnižší pracovní poloze ... 4,00 m,

2. vozidel kategorie L ... 2,50 m,

3. vozidel kategorií N3, O4, určených pro přepravu vozidel ... 4,20 m,

4. souprava tahače s návěsem ... 4,00 m + 2 % výšky,

c) největší povolená délka

1. jednotlivého vozidla s výjimkou autobusu a návěsu ... 12,00 m,

2.

a) autobusu se dvěma nápravami ... 13,50 m,

b) autobusu se třemi a více nápravami ... 15,00 m,

3. kloubového dvoučlánkového autobusu a trolejbusu ... 18,75 m,

4. kloubového tříčlánkového autobusu a trolejbusu ... 22,00 m,

do největší povolené délky autobusů se započítává jakákoliv odnímatelná výbava, například schrána na lyže,

5. soupravy tahače s návěsem ... 16,50 m,

6. soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem ... 18,75 m,

7. soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem kategorie O4 určeným pro přepravu vozidel ... 20,75 m,

8. vozidla kategorie L ... 4,00 m,

9. tramvaje (sólo) včetně spřáhel ... 18,00 m,

10. soupravy tramvají a kloubové tramvaje včetně spřáhel ... 40,00 m,

11. soupravy traktoru s jedním přívěsem (návěsem) ... 18,00 m,

12. soupravy traktoru s přípojným pracovním strojem ... 18,00 m,

13. soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu pracovního zařízení stroje ... 20,00 m,

14. soupravy se dvěma přívěsy nebo s návěsem a jedním přívěsem ... 22,00 m.

Do celkové délky vozidla (jízdní soupravy) se nepočítá délka nakládacího satelitního vozíku, který je v přepravní poloze namontován vzadu na vozidle, pokud nepřesahuje vozidlo o více než 1,20 m.

(2) Délka přípojného vozidla za dvoukolové motorové vozidlo nesmí být větší než délka tažného vozidla, nejvýše však 2,50 m.

(3) Délka zadního převisu vozidla, s výjimkou přívěsu s nápravami uprostřed, nesmí být větší než 1/3 celkové délky, nejvýše však 3,50 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla homologovaná nebo schválená podle směrnic 96/53/ES a/nebo 97/27/ES.

(4) Vzdálenost předního obrysu vozidla kategorie M nebo N (včetně nástaveb) nesmí být větší než 3,00 m od středu volantu a u vozidel kategorií T a SS (včetně nástaveb a pracovních strojů nesených) nejvýše 4,00 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla homologovaná nebo schválená podle směrnic 96/53/ES a/nebo 97/27/ES.

(5) Pro zvláštní vozidla platí z hlediska manévrovatelnosti požadavky uvedené ve směrnici 97/27/ES příloze I bodech 7. 6. 1 a 7. 6. 2 přiměřeně.

(6) Pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí zvláštní právní předpisy.3)

§ 17

Hluk vozidel a emise znečišťujících látek

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Referenční hodnota hladiny vnějšího hluku stojícího vozidla nesmí být v průběhu provozu vozidla překročena. Způsob a zjišťování referenční hodnoty hladiny vnějšího hluku výfukového systému stojícího vozidla v provozu stanoví technický předpis.1)

(2) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahuje i na vozidla s nástavbami s motory užívanými k provozu zvláštních zařízení trvale nebo přechodně připojených na vozidlo.

(3) Při jízdě na pozemních komunikacích hladina akustického tlaku vozidel nebo souprav s nástavbami s motory užívanými k provozu zvláštních zařízení trvale nebo přechodně připojených na vozidlo musí být rovna nebo menší než mezní hodnoty stanovené pro příslušnou kategorii tažného vozidla § 25 až 28.

(4) Emisní limity znečišťujících látek z motorů vozidel, které jsou stanoveny příslušnými technickými předpisy uvedenými v přílohách č. 1 a 3, nesmí být překročeny.

(5) Mazaná místa podvozků musí být chráněna technickým zařízením proti přemazávání, a tím proti úkapům nebo odpadům maziva při provozu vozidla.

§ 18

Světelná zařízení vozidel

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Na vozidlech kategorie M, N, O, L, T, OT nebo S se mohou užívat jen takové světelné zdroje a zařízení (i co do počtu), která jsou pro daný druh a kategorii vozidla předepsána nebo povolena. Světelná zařízení lze použít na vozidlech, splňují-li podmínky stanovené technickými předpisy uvedenými pro automobily a jejich přípojná vozidla v příloze č. 1, pro dvoukolová a tříkolová vozidla a jejich přípojná vozidla v příloze č. 2, pro traktory a jejich přípojná vozidla v příloze č. 3, pojízdné pracovní stroje v příloze č. 4, další zvláštní vozidla v příloze č. 5. Světelná zařízení musí být homologována.

(2) Jiná světelná zařízení, než jsou předepsána nebo povolena v souladu s odstavcem 1 nebo která jsou povolena podle odstavců 3 až 5, nesmí být na vozidle použita.

(3) Na vozidla je možno dodatečně montovat světelná zařízení k označení vozidel taxislužby, autoškoly, vozidel hromadné veřejné dopravy (prosvětlené směrové a číselné tabule), sanitních vozidel a vozidel policie. U sanitních vozidel se připouští užití označení světelným nápisem "ambulance" svítícím dopředu nepřerušovaným bílým světlem nebo červeným světlem, které je v činnosti výhradně při použití zvláštních výstražných světel modré barvy. U vozidel policie se připouští dopředu a dozadu svítící nápis, například "STOP", "POLICIE STOP", "POZOR KOLONA" nebo "STOP KOLONA". Tyto nápisy svítící dopředu mohou být provedeny i zrcadlově. Montáž je možná pouze za předpokladu, že nebudou vyzařovat v úhlu 15° směrem ven od obrysu vozidla dopředu červené světlo a dozadu bílé světlo, (s výjimkou nápisu "ambulance" společně s použitím zvláštních výstražných světel modré barvy nebo nápisů na vozidlech policie České republiky a obecní policie). Tato zařízení musí být na vozidle umístěna tak, aby nebyl narušen výhled z místa řidiče ani stanovená geometrická viditelnost ostatních světelných zařízení, která vyzařují nepřerušované světlo neproměnné barvy a jejich montáž je schválena. Za montáž světelného zařízení podléhajícího schválení se považuje i dodatečná montáž odrazek, odrazných fólií, obrysového značení vozidel apod. Montáž těchto zařízení musí plnit požadavky technických předpisů. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel musí být homologovány podle předpisu EHK č. 70 a desky zadního značení pomalých vozidel musí být homologovány podle předpisu EHK č. 69 a materiály obrysového značení s vratným odrazem musí být homologovány podle předpisu EHK č. 104.

(4) Ustanovení odstavce 3 neplatí pro světelná zařízení vyzařující světlo bílé barvy určená

a) k osvětlení ložné plochy vozidla,

b) k osvětlení spojovacího zařízení pro přípojná vozidla,

c) na zádi tahačů návěsů k osvětlení návěsů při zapojování vozidel do souprav,

d) k osvětlení přívěsného nářadí pro práce výlučně mimo pozemní komunikace,

e) hledací světlomet,

f) pracovní světlomety,

tato zařízení není přípustné užívat za obvyklého silničního provozu. Jejich činnost musí být signalizována v zorném poli řidiče nepřerušovaně svítícím sdělovačem žluté barvy.

(5) Vozidla, která nejsou vybavena vlastním vnějším světelným zařízením (pracovní stroje apod.), musí být pro provoz na pozemních komunikacích vybavena soupravou přenosných světelných zařízení (obrysová, brzdová a směrová světla), která splňují požadavky pro příslušnou kategorii vozidla. U tažených vozidel musí být souprava světelných zařízení opatřena propojovacím kabelem, odpovídající délky, se zástrčkou umožňující propojení s tažným vozidlem. Držáky této soupravy musí být umístěny tak, aby po nasazení soupravy byly splněny požadavky na umístění světelných zařízení na vozidle.

§ 19

Provoz vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Při provozu a obsluze vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem (dále jen "LPG") nebo stlačeným zemním plynem (dále jen "CNG") musí provozovatelé dodržovat tyto podmínky:

a) při úniku plynu a poruše plynového zařízení musí být neprodleně uzavřeny uzavírací ventily tlakových nádob,

b) uzavírací ventily musí být uzavřeny i po ukončení pracovní směny vozidla, pokud nejsou zajištěny samočinně,

c) v kabině vozidla při plnění tlakových nádob, ošetřování a údržbě vozidla je zakázáno kouřit a zacházet s otevřeným ohněm, u vozidel vybavených nezávislým topením musí být toto mimo provoz,

d) obsah plynových nádob je dovoleno vypouštět jen do volného prostoru, kde nehrozí vznícení vypouštěného plynu, nebo do nádob k tomu určených,

e) je zakázáno vjíždět do uzavřených skladovacích, garážních a obdobných prostorů, u nichž není výslovně povolen vjezd vozidel poháněných LPG nebo CNG,

f) tlakové nádoby na vozidle nesmí být vystaveny působení vnějších zdrojů tepla,

g) v případě, že v průběhu jízdy (provozu) vozidla vznikne závada uvedená v § 20 odst. 2, musí být vozidlo ihned odstaveno a učiněna bezpečnostní opatření.

(2) V návodu k obsluze vozidla poháněného LPG nebo CNG musí být uvedeno upozornění, aby řidiči a jiné osoby obsluhující vozidlo byly seznámeni s podmínkami uvedenými v odstavci 1, s bezpečnostními pokyny a s návodem postupu v případě dopravní nehody. Vozidlo poháněné LPG nebo CNG, jakož i vozidlo s vestavěným plynovým zařízením sloužícím k jiným účelům než k pohonu musí být opatřeno nálepkou umístěnou na zadní části vozidla v pravém horním, popřípadě dolním rohu s nápisem "LPG" nebo "CNG".

§ 20

Technická nezpůsobilost plynového zařízení

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Při zjištění závady plynového zařízení provozovatel musí vyřadit ihned toto zařízení z provozu.

(2) Za závady plynového zařízení se pokládá

a) unikání plynu z kterékoliv části plynového zařízení a porucha odvětrávacího systému,

b) trvalé odpouštění plynu pojistnými ventily,

c) trhlina nebo poškození, které by mohly způsobit unikání plynu,

d) porucha redukčního zařízení, regulátoru tlaku, směšovače nebo vstřikovacích ventilů, tlakoměru, uzavíracích nebo zpětných ventilů a upevnění nádob,

e) dochází-li k průtoku plynu do směšovače nebo vstřikovacích ventilů při vypnutém motoru,

f) překročení přípustných limitů znečišťujících látek ve výfukových plynech.

(3) Plynový pohon musí být vyřazen z provozu, jestliže není provedena periodická zkouška tlakových nádob nebo byl vyměněn schválený díl systému za neschválený.

§ 21

Kola, pneumatiky a protiskluzové řetězy

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Pneumatiky musí být pro každý typ vozidla použity tak, aby jejich konstrukce, provedení, rozměry a huštění odpovídaly podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla (povoleným zatížením připadajícím na nápravy) a jeho nejvyšší konstrukční rychlosti (rychlostní kategorie pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla).

(2) V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena. Upozornění formou nálepky může být nahrazeno zařízením trvale nainstalovaným ve vozidle (například palubním počítačem).

(3) Na vozidle, pokud při schválení technické způsobilosti typu není stanoveno jinak, smí být používány pouze pneumatiky určené pro daný typ vozidla výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Nosnost pneumatik nesmí být nižší než povolené zatížení připadající na kolo (nápravu) vozidla. Jako náhradního kola s pneumatikou může být použito pro nouzové dojetí kola s pneumatikou jiné nebo zvláštní konstrukce nebo jiného rozměru, určeného pro tento účel výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Tato kola musí být homologována podle předpisu EHK č. 64 nebo směrnice 92/23/EHS.

(4) Pneumatiky musí provozovatel vozidla udržovat vždy řádně nahuštěny na tlak předepsaný výrobcem vozidla. Huštění předepsané výrobcem pneumatik nesmí být překročeno. U dvojité montáže kol musí být ventily uspořádány pro huštění vnitřní pneumatiky a kola provedena tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola, bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace. Náhradní pneumatiky musí být nahuštěny nejméně na tlak odpovídající nejvyššímu předepsanému huštění pneumatik na vozidle.

(5) Pláště pneumatik nesmí mít na svém vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky pláště) trhliny nebo poškození, které obnažují kostru nebo ji narušují. Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek nebo zářezů u mopedů nejméně 1,0 mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 mm. U pneumatik pro osobní automobily kategorie M1 se hlavními dezénovými drážkami rozumějí drážky opatřené indikátory opotřebení TWI.

(6) Vzájemný rozdíl vnějších průměrů jednotlivých nezatížených pneumatik na téže nápravě nebo ve dvojité montáži nesmí být větší než 1,5 % vnějšího průměru.

(7) Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorií M a N a jejich přípojných vozidel musí splňovat požadavky předpisu EHK č. 108 nebo předpisu EHK č. 109 a musí být podle něj homologovány.

(8) Obnovené pláště pneumatik nesmí být použity na přední nápravě autobusů třídy II a třídy III (vozidla kategorií M2 a M3) a dále nesmí být použity na vozidlech pro přepravu nebezpečných nákladů definovaných v části 9 bodu 9. 1. 2 dohody ADR.

(9) Pneumatiky pro vozidla kategorií M a N a jejich přípojná vozidla mohou být opravovány pouze odborně, přičemž se vychází z doporučené normy (např. ČSN 63 1910, ČSN 63 1912, NSPP-01-93). Pro nouzové dojetí mohou být provedeny opravy pomocí schválených přípravků aplikovaných vstřiknutím roztoku do pneumatiky nebo předvulkanizovanými opravnými materiály bez demontáže pláště. Je nepřípustné použití duše do neopraveného bezdušového pláště. Opravené pláště mohou být použity ve stejné nebo nižší kategorii rychlosti a nosnosti. Při změně kategorie rychlosti nebo nosnosti musí být původní označení odstraněno a nahrazeno novým trvalým označením. Není-li možno po opravě použít plášť jako bezdušový, musí být označení TUBELESS na obou bočnicích odstraněno. Připouští se použití duší v případě drobných průpichů či drobných poškození patek s následnou ztrátou těsnosti bezdušového pláště.

(10) Drážky dezénu plášťů označených výrobcem pneumatik určených pro vozidla kategorií M2, M3, N a jejich přípojná vozidla smějí být dodatečně prohloubeny jen způsobem předepsaným výrobcem pneumatik. Na obou stranách bočnice pneumatiky musí být vyznačen symbol ϴ – průměr kroužku je nejméně 20 mm nebo nápis "REGROOVABLE". Prohlubování drážek dezénu plášťů pneumatik osobních automobilů není dovoleno.

(11) Není dovoleno používání pneumatik s protiskluzovými hroty pro všechna vozidla, s výjimkou vozidel záchranné služby. Tento zákaz platí i pro vozidla v mezinárodním provozu.

(12) Na vozidla se mohou montovat protiskluzové řetězy nebo obdobná zařízení jen schváleného typu, která jsou dodávána při prodeji s návodem k montáži a s uvedením rozměrů pneumatik, na které mohou být namontovány.

(13) Na vozidle se nesmí, s výjimkou nouzového dojetí, současně použít pneumatiky různých rozměrů a konstrukcí, pokud při schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená (BIAS BELTED). Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky. Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní a dezén zimní, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML nebo MPT.

§ 22

Provoz zvláštních vozidel

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Při provozu na pozemních komunikacích musí být pracovní nástroje zvláštního vozidla přepravovány jen ve schválené přepravní poloze. Zvláštní vozidlo nesmí být zdrojem znečištění nebo poškození komunikace. Jeho zásobníky, pracovní nástroje (např. nakládací lopata, paletizační vidle) musí být prázdné, tj. bez náplně, nákladu, břemene apod.

(2) Pracovní stroje samojízdné nebo traktory v agregaci s pracovním strojem přípojným nebo neseným nebo výměnnou nástavbou, jejichž celková šířka je větší než 2,55 m nebo neplní požadavky z hlediska vnějších výčnělků musí mít vždy v činnosti vnější osvětlení s potkávacími světly i za nesnížené viditelnosti.

(3) Podmínky provozu vozidel, jejichž rozměry, hmotnosti a zatížení náprav překračují hodnoty stanovené touto vyhláškou, jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.3)

(4) Je-li traktor vybaven dvojmontáží kol zadní nápravy nebo jinak překračuje šířku 2,55 m, musí být vybaven výstražnými štíty vyznačujícími obrys vozidla, zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které musí být uvedeno do činnosti, snižuje se jeho maximální rychlost na 20 km.h-1. Za snížené viditelnosti není jeho provoz povolen v případě, že vyznačení obrysů neplní požadavky § 23, nebo je namontovaným pracovním zařízením omezena geometrická viditelnost světelných zařízení traktoru, nebo bylo toto omezení stanoveno při schválení namontovaného pracovního zařízení. Za traktor může být zapojen pouze přípojný nebo nesený stroj, nikoliv přívěs nebo návěs.

(5) Traktor agregovaný s čelně neseným strojem nebo čelně namontovanou výměnnou nástavbou zakrývající světlomety traktoru musí být vybaven doplňkovými potkávacími světlomety, které musí být při provozu na pozemních komunikacích uvedeny do činnosti. Doplňkové světlomety musí splňovat podmínky stanovené předpisem EHK č. 86 nebo směrnicí 78/933/EHS.

(6) Na pozemních komunikacích se mohou provozovat pásová vozidla jen tehdy, jsou-li opatřena pryžovými pásy nebo kovovými pásy s pryžovými bloky na opěrných plochách; jsou-li nosné kladky samostatně odpruženy a opatřeny pryžovými obručemi, o minimální výšce 40 mm. Pryžové bloky nebo obruče nesmí být tvrdší než 70 Shore. Připouští se použití i jiných materiálů s ekvivalentními vlastnostmi.

(7) Na pozemních komunikacích se mohou provozovat sněžná pásová vozidla (rolby, sněžné skútry) jen v případě, že povrch komunikace je pokryt dostatečně silnou vrstvou sněhu tak, aby se záběrové lišty pásů nedotýkaly povrchu vozovky.

(8) Použití zvláštních výstražných světelných zařízení se řídí podle § 24.

(9) Pracovní světlomety a obdobná světelná zařízení podle § 18 odst. 4 nelze používat v běžném silničním provozu.

(10) Spojitelnost vozidel do jízdních souprav a jejich provoz se řídí podle § 14 až 16.

(11) Vozidla, která z hlediska konstrukce nemohou být vybavena vlastním vnějším světelným zařízením, musí být v provozu vybavena soupravou přenosných světelných zařízení podle § 18 odst. 5, případně podle přílohy č. 4 čl. 33.

(12) Vyznačení obrysů musí být provedeno podle § 23 odst. 2.

(13) U vozidel nebo souprav, u kterých vzdálenost předního obrysu od středu volantu přesahuje 4,00 m, musí být jejich výjezd z míst ležících mimo silnici, průjezd nepřehlednými křižovatkami apod. zajištěn pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

(14) U souprav traktoru a pracovního stroje musí být zajištěn výhled zpětnými zrcátky traktoru. Dokonalý výhled je nutno zajistit v případě potřeby prodloužením držáků zrcátek apod.

(15) Pro stroje nebo soupravy, které nesplňují předepsané požadavky z hlediska vnějších výčnělků a osvětlení, mohou být stanoveny další podmínky, případně zakázán jejich provoz za snížené viditelnosti. Tato omezení jsou uvedena v technickém průkazu nebo v technickém osvědčení.

§ 23

Vyznačení obrysů vozidel a jejich souprav

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Nákladní automobily a autobusy kapotového nebo polokapotového provedení o celkové hmotnosti nejméně 5,50 t musí mít vpředu v zorném poli řidiče zařízení (tykadla) pro vyznačení největší šířky vozidla nebo soupravy. Toto zařízení musí být snadno poddajné minimálně ve směru jízdy vozidla nebo musí být na vozidle upevněno poddajně. Poddajností se rozumí možnost vychýlení tohoto zařízení silou 45 N působící na volný konec tykadla.

(2) Vozidla a pracovní stroje samojízdné, jejichž šířka je větší než 2,55 m, u vozidel s tepelně izolovanou nástavbou větší než 2,60 m, pracovní stroje přípojné a nesené, speciální automobily kategorie N a pracovní stroje samojízdné vykonávající práci za jízdy nebo za stání v jízdní dráze musí být na předních a zadních čelních plochách co nejblíže k dolním a bočním obrysům vozidla označena červenými a bílými pruhy, stejně širokými, směřujícími od podélné střední roviny vozidla pod úhlem 45° dolů. Šířka barevného pruhu musí být v rozmezí 70 až 100 mm. Označení je provedeno (s výjimkou vozidel, u kterých je provoz za snížené viditelnosti zakázán) z retroreflexního materiálu třídy 2 podle ČSN EN 12899-1. Minimální plocha tohoto označení musí být 0,10 m2, přičemž tato plocha musí mít tvar pravoúhelníka o délce strany nejméně 250 mm. V případech, kdy konstrukce vozidla nedovoluje vyznačení výstražných barevných pruhů na pevné části vozidla, je možno označení provést na odnímatelných štítech, které jsou při přepravě na pozemních komunikacích na vozidlo připevněny.

§ 24

Zvláštní výstražná světelná a zvuková zařízení

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Jedním nebo více zvláštními výstražnými světelnými zařízeními vyzařujícími světlo oranžové barvy schváleného typu (provedení) musí být kromě předepsaných světelných zařízení vnějšího osvětlení vybaveny

a) motorová a přípojná vozidla vykonávající práci za jízdy nebo vykonávající práci při stojícím vozidle na vozovce nebo krajnici,

b) motorová a přípojná vozidla, která svými rozměry nebo hmotností přesahují míru stanovenou v § 15 a 16, pokud to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla,

c) motorová a přípojná vozidla, která se svým nákladem přesahují limitní hodnoty stanovené v § 15 a 16, pokud to určí orgán, který vydal povolení k zvláštnímu užívání pozemní komunikace podle zvláštního právního předpisu,3)

d) motorová a přípojná vozidla, pro něž to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti přestavby nebo jednotlivého vozidla,

e) pracovní stroje samojízdné a přípojné, jejichž šířka přesahuje hodnotu 3,00 m nebo pro něž to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla.

(2) Traktory mohou mít trvale namontováno zvláštní výstražné světelné zařízení oranžové barvy, které však smí být uvedeno do činnosti, pouze nastane-li některý z případů uvedených v odstavci 1 písm. a) až e).

(3) Činnost zvláštního výstražného světelného zařízení vyzařující světlo modré nebo oranžové barvy a činnost doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařující přerušovaný tok světla modré nebo oranžové barvy jsou nezávislé na ostatních světelných zařízeních vnějšího osvětlení vozidla a jsou snadno a spolehlivě kontrolovatelná z místa řidiče sdělovačem žluté barvy, mimo světel oranžové barvy upevněných na karoserii vozidla pomocí magnetu nebo vakuové přísavky bez samostatného vypínače.

(4) Barvou zvláštního výstražného světla modré nebo oranžové barvy se vyjadřuje zvláštní povaha vozidel a jejich postavení vůči všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích.

(5) Zvláštní výstražné světelné zařízení je umístěno, pokud je to možné, na nejvyšším místě karoserie nebo nástavby nebo co nejblíže nejvyššímu místu, a to přibližně v podélné střední rovině vozidla nebo přibližně symetricky po obou stranách této roviny.

(6) Zvláštní výstražná světelná zařízení jsou umístěna na vozidle tak, aby vždy jedno bylo přímo viditelné z kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou, vzdáleného 20 m od tohoto světelného zdroje.

(7) Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré barvy mohou být na vozidle doplněna nejvíce jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy schváleného typu vpředu svítících a umístěných symetricky k podélné svislé rovině, které jsou umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm a svým nejvyšším bodem činné svítící plochy ne výše než 1500 mm nad rovinou vozovky. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo modré barvy je vždy doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou). Frekvence změn výšky tónu mohou být proměnné. Vozidla mohou být dále vybavena jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím dozadu a třetí doplňkovou zvláštní svítilnou s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím dopředu umístěnou za předním sklem vozidla.

(8) Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo oranžové barvy mohou být doplněna nejvíce pěti kusy doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla oranžové barvy schváleného typu vpředu a vzadu umístěných symetricky k podélné svislé rovině. Umísťují se svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm nad rovinou vozovky. Svítilny je nutno na vozidle uspořádat v jedné řadě horizontálně tak, že horní hrana činné svítící plochy svítilen může přesahovat horní obrys vozidla nejvýše o svoji výšku. Mohou být nahrazeny třinácti kusy doplňkových zvláštních výstražných svítilen schváleného typu vyzařujících přerušovaný tok světla oranžové barvy vpředu a vzadu umístěných symetricky k podélné svislé rovině. Svítilny musí být umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm nad rovinou vozovky. Uspořádání svítilen může být do čtverce s boční a spodní hranou nejvíce se čtyřmi svítilnami. Čtverec je umístěn na vozidle tak, že horní hrana činné svítící plochy horních svítilen nesmí přesahovat horní obrys vozidla. Pokud jsou svítilny použity také na přípojném vozidle, může být jejich počet až 24. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo oranžové barvy nemůže být doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením.

(9) Zvláštní výstražná světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 65 a musí být podle něho homologována. Doplňkové výstražné svítilny musí být schváleny. Vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým zařízením doplněným zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy, stanoví zvláštní právní předpis.4)

(10) K montáži na vozidlo může být použito jen schválené zvláštní zvukové výstražné zařízení. Na vozidle se umísťuje tak, aby při provozu za jakýchkoliv podmínek nedocházelo k jeho poškození nebo změně zvukových vlastností. Spodní úroveň hladiny zvuku těchto zařízení je stanovena nejméně na 105 dB(A).

(11) Vozidla vybavená zvláštním výstražným zvukovým zařízením doplněným zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy mohou být dále vybavena obrysovým značením s vratným odrazem homologovaným podle předpisu EHK č. 104 v zájmu viditelnosti těchto vozidel s ohledem na zvláštní charakter jejich užívání v provozu na pozemních komunikacích.

§ 25

Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorií M, N, O

(K § 2 odst. 8 zákona)

(1) Technické požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3 platí pro všechna vozidla kategorií M a N poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem určená k užívání na pozemních komunikacích, která mají nejvyšší konstrukční rychlost přesahující 25 km.h-1, a pro vozidla kategorie O. Technické požadavky platí i pro nedokončená vozidla.

(2) Pro schválení technické způsobilosti typu vozidel uvedených v odstavci 1 platí, že

a) každý systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek vozidla musí splňovat požadavky podle § 12,

b) u systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku vozidla, pro jehož typové schválení není předpis EHK, se vyžaduje buď schválení podle technických požadavků stanovených v technických přílohách příslušné směrnice EHS/ES nebo homologace podle ustanovení této směrnice,

c) homologace typu vozidla jako celku podle směrnice 70/156/EHS nahrazuje všechny dílčí homologace podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES.

(3) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivě vyrobená vozidla kategorií M, N a O jsou uvedeny v příloze č. 6.

(4) Pro vozidla uvedená v odstavci 1, která mají nejvyšší konstrukční rychlost nejvýše 25 km.h-1, určí ministerstvo podle konkrétního případu, který z požadavků uvedených v odstavcích 2 a 3 se na tato vozidla uplatní.

§ 26

Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorie L

(K § 2 odst. 8 zákona)

(1) Technické požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3 platí pro všechna vozidla kategorie L poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, která jsou určena k užívání na pozemních komunikacích, a pro jejich přípojná vozidla. Technické požadavky platí i pro nedokončená vozidla.

(2) Pro schválení technické způsobilosti typu vozidel uvedených v odstavci 1 platí, že

a) každý systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek musí splňovat požadavky podle § 10,

b) u systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku vozidla, pro jehož typové schválení není homologační předpis, se vyžaduje buď schválení podle technických požadavků stanovených v technických přílohách příslušné směrnice EHS/ES nebo homologace podle ustanovení této směrnice,

c) homologace typu vozidla jako celku podle směrnice 92/61/EHS nahrazuje všechny dílčí homologace podle homologačních předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES.

(3) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivě vyrobené vozidlo kategorie L jsou uvedeny v příloze č. 6.

§ 27

Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorií T, OT

(K § 2 odst. 8 zákona)

(1) Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorií T a OT jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Pro schválení technické způsobilosti typu vozidla podle odstavce 1 platí, že

a) každý systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek vozidla musí splňovat požadavky podle § 12,

b) homologace typu vozidla jako celku podle směrnic 74/150/EHS nebo 2003/37/ES nahrazuje všechny dílčí homologace podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES.

(3) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivě vyrobené vozidlo kategorie T a OT jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 28

Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií SS, SP a pracovních strojů nesených

(K § 2 odst. 8 zákona)

(1) Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií SS, SPT a pracovních strojů nesených SN jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Požadavky na stroje kategorií SS, SPT a SN vyráběné v malé sérii nebo jednotlivě vyrobené jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 29

Technické požadavky na konstrukci jednonápravových traktorů s přívěsy

(K § 78 odst. 1 zákona)

(1) Jednonápravový traktor je vozidlo s poháněnou nápravou řiditelné pomocí řídítek, které lze užít v provozu na pozemních komunikacích pouze s přívěsem, s nímž traktor tvoří jízdní soupravu. Řidič při řízení sedí na sedadle přívěsu. Při řízení nesmí být možná taková poloha řídítek traktoru, která by znemožňovala současné držení obou rukojetí.

(2) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivě vyrobený jednonápravový traktor s přívěsem jsou uvedeny v příloze č. 8.

§ 30

Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky

Technická způsobilost jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků se neschvaluje. Podmínkou pro jejich užití v provozu na pozemních komunikacích je splnění technických požadavků uvedených v příloze č. 13.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTAVBA SILNIČNÍHO VOZIDLA

§ 31

Podmínky pro přestavbu silničního vozidla

(K § 74 odst. 1 zákona)

(1) Přestavěné vozidlo musí po přestavbě splňovat technické požadavky, které byly platné v době jeho výroby, nebo technické požadavky pozdějších předpisů uvedených v předpisové základně pro typ vozidla příslušného druhu a kategorie.

(2) Při povolování přestavby jednotlivého vozidla se postupuje obdobně jako při schvalování technické způsobilosti jednotlivého vozidla a při povolování hromadné přestavby vozidel, tj. více než 5 kusů vozidel jednoho typu, se postupuje obdobně jako při schvalování technické způsobilosti typu vozidla.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ministerstvo přestavbu vozidla povolí, jestliže přestavěné vozidlo nebo jeho systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, do nichž přestavba zasáhla, splňují i po přestavbě technické požadavky stanovené v předpisové základně podle odstavce 1.

(4) Pokud se při přestavbě vozidla mění číslo VIN, posoudí příslušný registrační úřad, jakým způsobem se uvedené číslo vyznačí na nové nebo změněné konstrukční části vozidla. Pokud je na nahrazující konstrukční části vyznačeno číslo VIN z jiného vozidla, toto se vždy znehodnotí, například přeražením křížky tak, aby zůstalo nadále identifikovatelné. Číslo VIN vozidla, u kterého se mění konstrukční část, se pak vyrazí v blízkosti čísla znehodnoceného, a to v případě, že se jedná o konstrukční část prohlášenou výrobcem za záměnnou. V případě, že konstrukční část záměnná není a jde o přestavbu vozidla, vyrazí výrobce úředně přidělené číslo. Způsob vyznačení je nutno vždy uvést v dokladech vozidla.

(5) Pokud lze přestavěné vozidlo zařadit do více kategorií, stanoví jeho kategorii ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, přičemž nesmějí být dotčena ustanovení § 73 odst. 4 zákona.

ČÁST PÁTÁ

VÝBAVA VOZIDLA

§ 32

Povinná výbava motorových a přípojných vozidel

(K § 76 odst. 1 zákona)

(1) Pro vozidla kategorií M a N se požaduje vždy tato výbava:

a) náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány,

b) po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,

c) příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku,

d) klíč na matice (šrouby) kol vozidla,

e) náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry.

(2) Povinnost podle odstavce 1 písm. c) a d) a povinnost vybavení vozidla náhradními koly rozměrů podle písmene e) se nevztahuje na

a) vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel kategorií M a N s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,

b) městské autobusy, zásahové požární automobily a komunální vozidla, která jsou provozována na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele,

c) vozidla, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí; u vozidel kategorie N2, N3, M2 a M3 vybavení prostředky pro bezdemontážní opravu může být nahrazeno patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky; toto ustanovení platí pro vozidla kategorie M1 a N1 uvedená do provozu před 15. září 2009 pouze se souhlasem výrobce nebo pro vozidla kategorie M1 a N1 stejného typu jako vozidla, která se uvádí na trh jako nová bez náhradního kola v souladu s touto vyhláškou. Toto ustanovení platí obdobně i na přípojná vozidla v soupravě s vozidly kategorie M a N.

(3) Pro vozidla kategorií T a SS platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmen c), d) a e), pro jednonápravové traktory s přívěsy ustanovení odstavce 1 neplatí.

(4) Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií O1 a OT1 a požárních přívěsů musí mít náhradní kolo s ráfkem a s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru upevněné v držáku, který zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N. Tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu. V provozu může jízdní souprava, v případě stejných rozměrů pneumatik a stejného provedení kola, mít jedno společné náhradní kolo. Tato povinnost se nevztahuje na přívěsy a návěsy kategorie OT, které jsou provozovány na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele. Pro povinné vybavení přívěsu a návěsu náhradním kolem platí ustanovení odstavce 2 písm. c) obdobně.

(5) Motocykly a motorové tříkolky musí mít ve výbavě minimálně jednu náhradní pojistku.

(6) Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Pro požární automobily je výbava příslušným druhem lékárničky stanovena zvláštním právním předpisem.5) Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v příloze č. 14. Použití jednotlivých druhů autolékárniček

a) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících velikost III,

b) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně velikost II,

c) ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly velikost I,

pro vozidla městské hromadné přepravy osob je dostačující autolékárnička velikosti II bez ohledu na jejich obsaditelnost.

(7) Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla, s výjimkou vozidel kategorie L, jednonápravových traktorů s přívěsem, speciálních nosičů pracovních adaptérů, motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1,00 m, vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK č. 27.

(8) Nové vozidlo výrobce při jeho předávání prodejci vybavuje minimální výbavou podle odstavců 1 a 5, pokud není stanoveno v odstavcích 2 až 4 jinak.

(9) Autobus, který má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, musí být vybaven jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B, ostatní autobusy hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B a sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B podle technické normy6).

(10) U hasicích přístrojů je potřebné provedení posouzení shody výrobku autorizovanou osobou.7) Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umísťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.

(11) Motorová vozidla, s výjimkou motocyklů a mopedů, musí být vybavena oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu podle jiného právního předpisu7b).

§ 33

Schvalování technické způsobilosti výbavy vozidla

(K § 76 odst. 1 zákona)

(1) Výbava, jejíž technická způsobilost se schvaluje, je stanovena v příloze č. 15. Technickou způsobilost výbavy je možno schválit, jestliže výbava odpovídá technickým požadavkům stanoveným v příloze č. 15.

(2) V žádosti o schválení technické způsobilosti výbavy vozidla se uvede název výrobku, typové označení výrobku, název výrobce, pokud jím není žadatel, a údaj, pro jaký druh a typ vozidla je výrobek určen.

(3) K žádosti podle odstavce 2 se přikládá

a) výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad (živnostenský list apod.) nebo jejich ověřené kopie; u zahraničního výrobce výbavy vozidla se přikládá pověření k zastupování na území České republiky, z kterého je patrno, že žadatel je oprávněn projednávat jménem výrobce záležitosti související se schválením technické způsobilosti výbavy vozidla v České republice,

b) návod k obsluze, montáži a údržbě výbavy v českém jazyce; návod k montáži se nepřikládá v případě, že montáž výbavy je zabezpečována odborným montážním pracovištěm,

c) popis umístění a způsob povinného značení výbavy,

d) seznam odborných montážních pracovišť v případě, že je montáž výbavy zabezpečována odbornými montážními pracovišti.

§ 34

Technické požadavky na doplňková zařízení a vybavení vozidla

(K § 76 odst. 1 zákona)

(1) Volný konec antény, která je delší než 1,40 m a která by přesahovala půdorysný průmět obrysu vozidla (s výjimkou výsuvných antén), musí být připevněn k vozidlu tak, aby anténa nepřesahovala půdorysný obrys vozidla. Antény musí z hlediska vnějších výčnělků splňovat požadavky předpisu EHK č. 26 buď samostatně jako konstrukční části nebo v rámci homologace celého vozidla podle tohoto předpisu.

(2) Nosiče zavazadel apod., reklamní tabule, směrové tabulky, označení vozidel taxislužby, označení vozidel autoškoly a jiná zařízení dodatečně montovaná na vozidlo musí být spolehlivě přichyceny k vozidlu, nesmějí přesahovat půdorysný obrys vozidla s výjimkou zádi vozidla a nesmějí mít žádné hroty ani ostré hrany; vnější části včetně připevňovacích částí musí mít poloměr zakřivení nejméně 2,5 mm. Z této hodnoty poloměru zakřivení jsou možné výjimky podle ustanovení předpisu EHK č. 26. Nosiče zavazadel musí umožňovat spolehlivé upevnění přepravovaných předmětů. Upevnění nosiče včetně zavazadel spolehlivě odolává zpomalení v podélném směru nejméně o hodnotě 6 g. Nosiče zavazadel a nosiče lyží musí z hlediska vnějších výčnělků splňovat požadavky dle předpisu EHK č. 26 buď samostatně jako konstrukční části nebo v rámci homologace celého vozidla podle tohoto předpisu.

(3) Úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti, je možno provádět pouze při dodržení podmínek daných předpisem EHK č. 43 a musí být schváleny podle přílohy č. 15. V zorném poli řidiče nesmí být umístěny žádné předměty (např. okrasné a upomínkové předměty), které by omezovaly výhled řidiče všemi směry, s výjimkou schválených označení určených k umístění na skla vozidla. Tato podmínka neplatí pro zadní skla vozidel kategorie M3. Výhled zadním sklem vozidla kategorie M1 může být částečně snížen schváleným příslušenstvím nebo přepravovanými předměty, avšak jen za podmínky, že je vozidlo vybaveno pravým vnějším zpětným zrcátkem homologovaného nebo schváleného typu. Výhled předním sklem u vozidel kategorie M3 může být částečně snížen vedle schválených označení určených k umístění na skla jen směrovou tabulkou. Provedení a umístění tabulek na vozidle musí být schváleno podle přílohy č. 15.

(4) Nádoby na záložní palivo jsou provedeny tak, aby palivo při jakékoli poloze nádoby nemohlo vytékat. Nádoby ve vozidle musí být umístěny tak, aby byly od rovin vymezujících největší šířku vozidla vzdáleny nejméně 150 mm a od roviny vymezující délku vozidla vpředu nebo vzadu nejméně 250 mm.

(5) Tyče nebo lana určená k vlečení vozidel musí být zřetelně viditelná; tyče musí být opatřeny po celé délce příčnými červenobílými pruhy o šířce 75 mm, lana musí být opatřena červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 200 x 200 mm. Tyče nebo lana určená k vlečení vozidel musí být schváleného typu. Podmínkou pro jejich schválení je jejich odolnost při působení osové síly 12 kN.

(6) Dodatečně montovaná nezávislá topení musí být homologována jako konstrukční část nebo schválena podle technických příloh směrnic EHS/ES. Montáž do vozidla musí provádět autorizovaná servisní služba, které ministerstvo udělilo toto oprávnění.

(7) Silniční motorová vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 3,50 t a přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem. Silniční motorová a přípojná vozidla se třemi a více nápravami, jednonápravové přívěsy o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg a návěsy musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Klíny musí účinně zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné. Zakládací klíny musí být na vozidle upevněny tak, aby se v provozu nemohly samovolně uvolnit.

(8) Ochranná přilba řidiče a spolujezdce vozidel kategorie L a její hledí musí splňovat technické požadavky a musí být homologovány podle předpisu EHK č. 22. U ochranných přileb spolujezdců se připouští použití hledí se sníženou propustností světla. Za ochrannou přilbu se považuje též bezpečnostní kabina nebo ochranný bezpečnostní rám vozidel kategorie L, které jsou vybaveny bezpečnostními zádržnými systémy.

ČÁST ŠESTÁ

§ 35

Umístění tabulky s registrační značkou

(K § 7 odst. 2 zákona)

Vozidla kategorie L a přípojná vozidla mají prostor pro umístění tabulky s registrační značkou pouze vzadu, a to vozidla kategorie L uprostřed a přípojná vozidla uprostřed nebo vlevo. Prostor vymezený pro umístění tabulky s registrační značkou musí umožnit umístění přední tabulky ve svislé poloze tak, aby spodní hrana tabulky byla rovnoběžně s rovinou vozovky. Vzadu musí prostor pro umístění tabulky s registrační značkou odpovídat směrnici 70/222/EHS pro vozidla kategorií M, N a O, směrnici 74/151/EHS pro vozidla kategorií T a SS a směrnici 93/94/EHS pro vozidla kategorie L.

§ 36

Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí.8)

(2) Závadou podle odstavce 1 v osvětlení vozidla je vždy,

a) nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené do středu vozovky,

b) nelze-li přepnout dálková světla na potkávací,

c) způsobují-li světlomety oslnění,

d) jsou-li dodatečně namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopředu nepřerušovaně světlem jiné barvy než bílé, kromě předních svítilen do mlhy žluté barvy a dozadu nepřerušovaně svítící světlem jiné barvy než červené,

e) jsou-li chybně zapojeny svítilny nebo chybně propojeny svítilny tažného vozidla a přípojného vozidla.

(3) Závadou podle odstavce 1 v zasklení vozidla je vždy

a) prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm,

b) zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %.

(4) Závadou podle odstavce 1 na výfukovém potrubí vozidla je vždy netěsnost nebo neúplnost výfukového potrubí nebo zjevný zásah do tohoto potrubí mající vliv na vnější hluk vozidla.

(5) Závadou podle odstavce 1 na karoserii vozidla nebo na jeho podvozku je vždy poškození nebo deformace karoserie nebo podvozku, včetně řízení a brzd, které může bezprostředně ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

(6) Závadou podle odstavce 1, která má vliv na znečišťování životního prostředí, je vždy zjevné unikání paliva, oleje nebo mazacích tuků.

(7) Závadou podle odstavce 1 na pneumatikách vozidla je vždy,

a) je-li hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů menší než 1,6 mm u vozidel všech kategorií a u mopedů menší než 1,0 mm,

b) obnažuje-li trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky) kostru pneumatiky nebo ji narušují,

c) jsou-li namontovány pneumatiky různého rozměru na téže nápravě, nejde-li o nouzové dojetí.

(8) Závadou podle odstavce 1 je vždy překročení největší povolené hmotnosti vozidla nebo překročení největších povolených rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy, není-li vozidlo v režimu zvláštního užívání pozemní komunikace podle zvláštního právního předpisu.3)

(9) Závadou podle odstavce 1, která se týká spojení dvou nebo více vozidel do jízdní soupravy, je vždy porušení požadavků na vzájemné zapojení vozidel do jízdních souprav.

(10) Jsou-li na vozidle závady na brzdovém systému, které znemožňují nebo by mohly znemožnit účinně zastavit vozidlo (například prasklé brzdové hadice) nebo hrubé závady na řídicím ústrojí (například zjevné deformace a nadměrné vůle), je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

ČÁST SEDMÁ

§ 37

Druhy zkušebních stanic

(K § 72 odst. 3 zákona)

(1) Zkušební stanice se dělí na

a) zkušební stanice pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií L, M1, N1, O1 a O2 (zkušební stanice pro osobní automobily),

b) zkušební stanice pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 a O4 a zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, OT1, OT2, OT3, OT4 a S (zkušební stanice pro užitkové automobily),

c) zkušební stanice pro zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, OT1, OT2, OT3, OT4 a S (zkušební stanice pro traktory),

d) zkušební stanice kombinované pro motorová a přípojná vozidla podle písmen a), b) a c) v různých kombinacích podle kategorií vozidel.

(2) Vzor tiskopisu oprávnění stanice technické kontroly k provádění technické kontroly jednotlivých druhů vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích a vzor tiskopisu osvědčení k provozování zkušební stanice je uveden v příloze č. 16.

§ 38

Získávání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích

(K § 72 odst. 3 zákona)

(1) Technické kontroly vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích provádí osoba, která je držitelem profesního osvědčení kontrolního technika a získala osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích (dále jen "osvědčení").

(2) Osvědčení může získat kontrolní technik, který absolvoval speciální kurz k získání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích a úspěšně složil zkoušku z této odborné způsobilosti.

(3) Kontrolnímu technikovi, který absolvoval speciální kurz a složil zkoušku z odborné způsobilosti podle odstavce 2, (dále jen "kontrolní technik typu K") ministerstvo vystaví osvědčení a přidělí razítko s evidenčním číslem. Absolvent, který při zkoušce neprospěl, může si své znalosti individuálně doplnit a požádat o opakování komisionálního přezkoušení. Tuto žádost může podat nejdříve za jeden měsíc a nejpozději do šesti měsíců po ukončení kurzu. Další opakování zkoušky není možné bez nového absolvování speciálního kurzu k získání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.

(4) Držitel osvědčení podle odstavce 1 se jednou za dva roky podrobuje školení ve zdokonalovacím kurzu a přezkoušení z odborné způsobilosti k provádění kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích v rozsahu, který určí ministerstvo a který je zveřejněn ve Věstníku dopravy.

(5) Speciální kurz, zdokonalovací kurz, zkoušky z odborné způsobilosti podle odstavce 2 a přezkoušení z odborné způsobilosti podle odstavce 4 provádí ministerstvo nebo jím zmocněná osoba. Obsah výuky ve speciálním kurzu a zdokonalovacím kurzu a způsob provádění zkoušky a přezkoušení z odborné způsobilosti zveřejní ministerstvo ve Věstníku dopravy.

(6) Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 17.

§ 39

Úhrada za úkony

(K § 87 zákona)

(1) Za školení kontrolního technika typu K ve speciálním kurzu uhradí posluchač ministerstvu 500 Kč.

(2) Za školení kontrolního technika typu K ve zdokonalovacím kurzu uhradí posluchač ministerstvu 200 Kč.

(3) Za závěrečnou zkoušku ve speciálním i zdokonalovacím kurzu uhradí posluchač ministerstvu 100 Kč, za opakovanou zkoušku 200 Kč.

ČÁST OSMÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 40

(1) Homologační předpisy platí vždy ve znění jejich pozdějších změn. Pokud změny předpisů neobsahují přechodná ustanovení pro nabytí účinnosti změny, je změna účinná

a) pro nově udělované homologace po uplynutí jednoho roku ode dne platnosti změny,

b) pro uvedení vozidla do provozu po uplynutí dvou roků ode dne platnosti změny.

(2) Úplné znění homologačních předpisů, směrnic EHS/ES a technických norem v českém jazyce tvoří předpisovou základnu podle zákona.

(3) Tiskopisy dokumentů potřebných pro výkon činností podle této vyhlášky zabezpečuje ministerstvo.

§ 41

Vozidlo v mezinárodním silničním provozu

(1) Vozidlo v mezinárodním silničním provozu je vozidlo registrované v zahraničí, které má platné osvědčení o registraci a platnou registrační značku. Toto vozidlo může být v České republice provozováno v souladu s Úmluvou o silničním provozu uzavřenou ve Vídni dne 8. listopadu 1968.

(2) Za jízdní soupravu v mezinárodním silničním provozu se považuje jízdní souprava, v níž alespoň jedno vozidlo této jízdní soupravy splňuje podmínky uvedené v odstavci 1.

§ 42

Přechodná ustanovení

(1) Schválení technické způsobilosti typu vozidla, typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla, které bylo zahájeno přede dnem účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle právních předpisů platných v době zahájení řízení.

(2) Pro schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla, které bylo zahájeno přede dnem účinnosti této vyhlášky, se použije právní úprava technických požadavků platná v době povolení výroby jednotlivě vyrobeného vozidla.

(3) Pro schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které bylo zahájeno přede dnem účinnosti této vyhlášky, se použije právní úprava technických požadavků platná v době zahájení řízeni.

(4) Pro schválení technické způsobilosti přestavby, která byla povolena přede dnem účinnosti této vyhlášky, se použije právní úprava technických požadavků platná v době zahájení řízení o povolení přestavby vozidla.

(5) Podrobné rozdělení druhů vozidel, používání jednotných názvů a zkratek druhů vozidel, které je určeno pro jednotné vyplňování technických průkazů, technických osvědčení a schvalovacích dokumentů k vozidlům, je uvedeno v příloze č. 18.

(6) Základní pojmy uvedené v § 1 nahrazují pojmy, které byly používány v dřívějších právních předpisech, jejich srovnání je uvedeno v příloze č. 19.


§ 43

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 301/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.


§ 44

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2002.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 100/2003 Sb. Čl. II

Tiskopisy podle příloh č. 7, 9, 10, 12, 16 a 17 vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat po vyznačení změn vyplývajících z úprav nejpozději do 31. prosince 2004.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 388/2008 Sb. Čl. II

Vozidla uvedená do provozu před nabytím účinnosti této vyhlášky, která nemusí být podle nařízení Rady (ES) č. 3821/85 vybavena tachografem, musí odpovídat z hlediska vybavení tachografem provedení, ve kterém byla schválena do provozu podle dosavadních právních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 283/2009 Sb. Čl. II

Do 31. prosince 2010 mohou být vozidla vybavena lékárničkou podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 216/2010 Sb. Čl. II

Do 30. září 2011 mohou být motorová vozidla kategorie L vybavena lékárničkou podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do 14. září 2009 nebo ve znění účinném od 14. září 2009 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:
Ing. Schling v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorií M, N, L, O, T, OT a S.

1. Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorií M a N poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, určená k užívání na pozemních komunikacích, ať již dokončená nebo nedokončená, která mají největší konstrukční rychlost přesahující 25 km.h-1 a pro vozidla kategorií O, ať již dokončená nebo nedokončená. Pro vozidla, která mají největší konstrukční rychlost nejvýše 25 km.h-1 určí schvalovací orgán podle případu rozsah, který z požadavků této přílohy se uplatní na tato vozidla.

Tato příloha platí rovněž pro všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na výše uvedených vozidlech nebo určené k montáži na tato vozidla.

Pro vozidla kategorií M, N, O platí homologace a schválení podle tabulky v čl. 2. Ke schválení typů vozidel zvláštního určení platí homologace a schválení podle tabulek v čl. 22 (vozidla jsou definována v příslušných tabulkách).

Pro vozidla kategorií M, N, L, O, T, OT a S platí homologační předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a technické dokumenty (směrnice, rozhodnutí a nařízení) Evropského společenství, které tvoří předpisovou základnu. Pokud není u názvu technického předpisu uvedena kategorie vozidla, jedná se o předpis, který se vztahuje na všechny kategorie vozidel.

a) Přehled předpisů EHK/OSN, které tvoří přílohy Dohody o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací udělených na základě těchto pravidel, uzavřené v Ženevě dne 20. března 1958 ve znění Dohody z 16. října 1995

Předpisy EHK/OSN

1Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami kategorií R2 a/nebo HS 1
2Jednotná ustanovení pro homologaci elektrických žárovek pro světlomety s asymetrickým tlumeným světlem a/nebo dálkovým světlem nebo s oběma světly
3Jednotná ustanovení pro homologaci odrazek pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
4Jednotná ustanovení pro homologaci zařízení pro osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel (s výjimkou motocyklů) a jejich přípojných vozidel
5Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel typu „sealed beam“ (SB), které vyzařují evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí
6Jednotná ustanovení pro homologaci směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
7Jednotná ustanovení pro homologaci předních a zadních obrysových svítilen, brzdových a doplňkových obrysových svítilen motorových vozidel (s výjimkou motocyklů) a jejich přípojných vozidel
8Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů pro motorová vozidla, vyzařujících asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí, a vybavených halogenovými žárovkami (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR2 a/nebo H11)
9Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L2, L4 a L5 z hlediska hluku
10Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility
11Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska dveřních zámků a součástí upevnění dveří
12Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany řidiče proti mechanismu řízení v případě nárazu
13Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorií M, N, O z hlediska brzdění
13HJednotná ustanovení pro homologaci osobních automobilů z hlediska brzdění
14Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů ukotvení ISOFIX a horních kotevních úchytů ISOFIX
16Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech
II. vozidel vybavených bezpečnostními pásy, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy a dětskými zádržnými systémy ISOFIX
17Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy
18Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití
19Jednotná ustanovení pro homologaci předních mlhových světlometů motorových vozidel
20Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel, které vyzařují asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí, a které jsou vybaveny halogenovými žárovkami (H4 žárovky)
21Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich vnitřního vybavení
22Jednotná ustanovení pro homologaci ochranných přileb a jejich hledí pro řidiče a cestující na motocyklech a mopedech
23Jednotná ustanovení pro homologaci zpětných světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
24Jednotná ustanovení pro:
I. homologaci vznětových motorů z hlediska emise viditelných nečistot,
II. homologaci motorových vozidel z hlediska vestavby vznětových motorů homologovaného typu,
III. homologaci motorových vozidel vybavených vznětovými motory z hlediska emise viditelných nečistot,
IV. měření výkonu vznětových motorů
25Jednotná ustanovení pro homologaci opěrek hlavy, začleněných nebo nezačleněných do sedadel vozidla
26Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich vnějších výčnělků
27Jednotná ustanovení pro homologaci výstražných trojúhelníků
28Jednotná ustanovení pro homologaci zvukových výstražných zařízení a vozidel z hlediska jejich zvukových signálů
29Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině nákladního vozidla
30Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
31Jednotná ustanovení pro homologaci halogenových světlometů motorových vozidel typu sealed beam (HSB) vyzařujících asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí
32Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska chování nosné konstrukce naraženého vozidla při nárazu zezadu
33Jednotná ustanovení pro homologaci z hlediska chování nosné konstrukce vozidla při jeho čelním nárazu
34Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany proti nebezpečí požáru
35Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska uspořádání nožních ovládacích orgánů
36Jednotná ustanovení pro homologaci autobusů z hlediska jejich celkové konstrukce
37Jednotná ustanovení pro homologaci žárovek k užití v homologovaných celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
38Jednotná ustanovení pro homologaci zadních mlhových svítilen pro motorová a jejich přípojná vozidla
39Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich vybavení rychloměrem včetně jeho montáže
40Jednotná ustanovení pro homologaci motocyklů vybavených benzínovým motorem z hlediska emisí plynných škodlivin z motoru
41Jednotná ustanovení pro homologaci motocyklů z hlediska hluku
42Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich předních a zadních ochranných zařízení (nárazníků atd.)
43Jednotná ustanovení pro homologaci bezpečnostních zasklívacích materiálů a jejich montáž ve vozidle
44Jednotná ustanovení pro homologaci zařízení pro dětské cestující v motorových vozidlech (dětské zádržné systémy)
45Jednotná ustanovení pro homologaci čističů světlometů a motorových vozidel z hlediska čističů světlometů
46Jednotná ustanovení pro homologaci zpětných zrcátek a automobilů z hlediska montáže zpětných zrcátek
47Jednotná ustanovení pro homologaci mopedů vybavených zážehovým motorem z hlediska emisí plynných škodlivin motoru
48Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci
49Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů, motorů poháněných zemním plynem a zážehových motorů poháněných zkapalnělými ropnými plyny
50Jednotná ustanovení pro homologaci předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen, směrovek a osvětlení zadní registrační tabulky pro mopedy, motocykly a takto posuzovaná vozidla
51Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel s nejméně čtyřmi koly z hlediska emisí jejich hluku
52Jednotná ustanovení pro homologaci nízkokapacitních autobusů M2 a M3 z hlediska jejich všeobecné konstrukce
53Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L3 (motocykly) z hlediska montáže jejich zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci
54Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik pro nákladní automobily a jejich přípojná vozidla
55Jednotná ustanovení pro homologaci součástí mechanických spojovacích zařízení jízdních souprav
56Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů mopedů a shodně posuzovaných vozidel
57Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motocyklů a takto posuzovaných vozidel
58Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. zadních ochranných zařízení proti podjetí (ZOZPP),
II. vozidel z hlediska montáže zadního ochranného zařízení proti podjetí (ZOZP), homologovaného typu,
III. vozidel z hlediska jejich zadní ochrany proti podjetí (ZOZP)
59Jednotná ustanovení pro homologaci náhradních systémů tlumení hluku výfuku
60Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových motocyklů a mopedů z hlediska řidičem ovládaných ovladačů, včetně identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů
61Jednotná ustanovení pro homologaci nákladních automobilů z hlediska jejich vnějších výčnělků před zadním panelem kabiny
62Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel s řidítky z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému užívání
63Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových mopedů z hlediska hluku
64Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel, vybavených náhradními koly/pneumatikami pro dočasné použití
65Jednotná ustanovení pro homologaci zvláštních výstražných svítilen motorových vozidel
66Jednotná ustanovení pro homologaci velkých autobusů z hlediska jejich nosné konstrukce
67Jednotná ustanovení pro:
I. homologaci specifického vybavení motorových vozidel, která používají ve svém pohonném systému zkapalněné ropné plyny,
II. homologaci vozidla se specifickým vybavením pro použití zkapalněných ropných plynů v jeho pohonném systému s ohledem na montáž takového vybavení
69Jednotná ustanovení pro homologaci desek zadního značení pomalých vozidel a jejich přípojných vozidel
70Jednotná ustanovení pro homologaci desek zadního značení těžkých a dlouhých vozidel
71Jednotná ustanovení pro homologaci zemědělských traktorů z hlediska pole výhledu řidiče
72Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motocyklů, které vyzařují asymetrické potkávací světlo a dálkové světlo, a které jsou vybaveny halogenovými žárovkami (žárovky HS1)
73Jednotná ustanovení pro homologaci nákladních automobilů, přívěsů a návěsů z hlediska jejich boční ochrany
74Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L1 (mopedů) z hlediska montáže zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci
75Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik pro motocykly a mopedy
77Jednotná ustanovení pro homologaci parkovacích svítilen motorových vozidel
78Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L z hlediska brzdění
79Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska mechanismu řízení
80Jednotná ustanovení pro homologaci sedadel autobusů a těchto autobusů z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení
81Jednotná ustanovení pro homologaci zpětných zrcátek a homologaci motorových vozidel se dvěma koly s postranním vozíkem nebo bez postranního vozíku z hlediska montáže zpětných zrcátek na řídítka
82Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů pro mopedy, vybavených halogenovými žárovkami (HS2 žárovky)
83Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska emisí škodlivin podle požadavků na motorové palivo
85Jednotná ustanovení pro homologaci spalovacích motorů nebo elektrických hnacích ústrojí k pohonu motorových vozidel kategorií M a N z hlediska měření netto výkonu a maximálního třicetiminutového výkonu elektrických hnacích ústrojí
86Jednotná ustanovení pro homologaci zemědělských a lesnických traktorů z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci
87Jednotná ustanovení pro homologaci denních svítilen motorových vozidel
89Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. vozidel z hlediska omezení jejich maximální rychlosti nebo jejich funkce nastavitelného omezení rychlosti,
II. vozidel z hlediska montáže homologovaného typu zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD),
III. zařízení omezení rychlosti (SLD) a zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD).
90Jednotná ustanovení pro homologaci náhradních částí s brzdovým obložením a náhradních obložení bubnových brzd pro motorová a jejich přípojná vozidla
91Jednotná ustanovení pro homologaci bočních obrysových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
92Jednotná ustanovení pro homologaci nepůvodních náhradních tlumicích systémů výfuku (RESS) pro motocykly, mopedy a pro tříkolová vozidla
93Jednotná ustanovení pro homologaci
I. předního ochranného zařízení proti podjetí (POZPP),
II. vozidla z hlediska montáže POZPP homologovaného typu
III. vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí přídě (OPPP)
94Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu
95Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany cestujících při bočním nárazu
96Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů (C.I.), určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů, z hlediska emisí škodlivin z motoru
97Jednotná ustanovení pro homologaci vozidlových poplašných systémů (VAS) a motorových vozidel z hlediska jejich poplašných systémů (AS)
98Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů pro motorová vozidla vybavených výbojkovými zdroji světla
99Jednotná ustanovení pro homologaci výbojkových zdrojů světla k užívání v homologovaných výbojkových světlometech motorových vozidel
100Jednotná ustanovení pro homologaci bateriových elektrických vozidel z hlediska zvláštních požadavků na konstrukci, funkční bezpečnost a emise vodíku
101Jednotná ustanovení pro homologaci osobních automobilů poháněných výhradně spalovacím motorem nebo poháněných hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu, a dále vozidel kategorií M1 a N1 poháněných výhradně elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu
102Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. zařízení pro spojení vozidel nakrátko (ZSVN)
II. vozidel z hlediska zástavby homologovaného typu ZSVN
103Jednotná ustanovení pro homologaci náhradních katalyzátorů motorových vozidel
104Jednotná ustanovení pro homologaci značení s vratným odrazem pro těžká a dlouhá vozidla a jejich přívěsy
105Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí z hlediska zvláštních konstrukčních charakteristik těchto vozidel
106Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik pro zemědělská a lesnická vozidla a pro jejich přípojná vozidla
107Jednotná ustanovení pro homologaci dvoupodlažních autobusů z hlediska jejich celkové konstrukce
108Jednotná ustanovení pro homologaci výroby obnovených pneumatik automobilů a jejich přípojných vozidel
109Jednotná ustanovení pro homologaci výroby obnovených pneumatik užitkových automobilů a jejich přípojných vozidel
110Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. zvláštních komponent motorových vozidel používajících stlačený zemní plyn (CNG) ve svém pohonném systému,
II. vozidel s ohledem na montáž zvláštních komponent homologovaného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) v jejich pohonném systému
111Jednotná ustanovení pro homologaci cisternových vozidel kategorie N a O vzhledem ke stabilitě proti překlopení
112Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel, které vyzařují asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí, a které jsou vybaveny žárovkami
113Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel, které vyzařují symetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí, a které jsou vybaveny žárovkami
114Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. modulu airbagu pro dodatečně montovanou soustavu airbagu,
II. dodatečně montovaného volantu vybaveného modulem airbagu Homologovaného typu,
III. dodatečně montované soustavy airbagu odlišné od původně do volantu zamontované soustavy airbagu
115Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. zvláštních systémů na zkapalněný ropný plyn (LPG) pro dodatečnou montáž, určených k instalaci v motorových vozidlech pro použití LPG v jejich pohonném systému,
II. zvláštních systémů na stlačený zemní plyn (CNG) pro dodatečnou montáž, určených k instalaci v motorových vozidlech pro použití CNG v jejich pohonném systému
116Jednotná ustanovení pro homologaci zařízení proti neoprávněnému použití motorových vozidel
117Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik z hlediska emise zvuku ze styku pneumatika/vozovka
118Jednotná ustanovení pro homologaci materiálů používaných v interiéru motorových vozidel s ohledem na jejich hořlavost
119Jednotná ustanovení pro homologaci rohových světlometů motorových vozidel
120Jednotná ustanovení pro homologaci spalovacích motorů pro použití v zemědělských a lesnických traktorech a nesilničních mobilních strojích s ohledem na měření jejich užitečného výkonu
121Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska umístění a identifikace ručních ovladačů, kontrolek, sdělovačů a indikátorů
122Jednotná ustanovení pro homologaci vytápěcích systémů a vozidel z hlediska jejich vytápěcích systémů.
123 Jednotná ustanovení pro homologaci systémů adaptivních předních světlometů (APS) motorových vozidel
124 Jednotná ustanovení pro homologaci kol pro osobní vozidla
125 Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska předního pole výhledu řidiče
126 Jednotná ustanovení pro homologaci přepažovacích systémů pro ochranu cestujících před uvolněnými zavazadly, dodávaných jako neoriginální vybavení vozidla
127Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska bezpečnosti chodců (srážka s chodcem)
128Jednotná ustanovení pro homologaci zdrojů světla se světlo vyzařujícími diodami (LED) pro použití v homologovaných jednotkách svítilen /světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Světelné diody jako zdroje světla)
129Jednotná ustanovení pro homologaci vyspělých dětských zádržných systémů v motorových vozidlech (Vyspělé dětské zádržné systémy)
130Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska jejich varovných systémů při opuštění jízdního pruhu (Varovný systém při opuštění jízdního pruhu LDWS)
131Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska vyspělých systémů záchranného brždění (Systémy záchranného brždění AEBS)

b) Přehled směrnic, nařízení a rozhodnutí EHS/ES/EU, které se vztahují ke konstrukci a provozu kolových vozidel a nesilničních mobilních strojů (nejsou uváděny pouze dokumenty, týkající se opatření v konkrétních zemích EU).

Směrnice, nařízení a rozhodnutí EHS/ES/EU

70/156*Směrnice Rady ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
70/157Směrnice Rady ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
70/220Směrnice Rady ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
70/221Směrnice Rady ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
70/222Směrnice Rady ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se umístění a připevnění zadních registračních tabulek na motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech
70/311Směrnice Rady ze dne 8. června 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
70/387Směrnice Rady ze dne 27. července 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se dveří motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
70/388Směrnice Rady ze dne 27. července 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zvukových výstražných zařízení motorových vozidel
71/127*Směrnice Rady ze dne 1. března 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
71/320Směrnice Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
72/245Směrnice Rady ze dne 20. června 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetické kompatibility) vozidel
72/306Směrnice Rady ze dne 2. srpna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel
73/350Směrnice Komise ze dne 7. listopadu 1973 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady z 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
74/60Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střecha nebo posuvná střecha, opěradla a zadní části sedadel)
74/61Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení bránících neoprávněnému použití motorových vozidel
74/132Směrnice Komise ze dne 11. února 1974 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
74/150*Směrnice Rady ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů
74/151*Směrnice Rady ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů
74/152*Směrnice Rady ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických traktorů
74/290Směrnice Rady ze dne 28. května 1974 přizpůsobující technickému předpisu směrnici Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
74/297Směrnice Rady ze dne 4. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřního vybavení motorových vozidel (chování mechanismu řízení v případě nárazu)
74/346*Směrnice Rady ze dne 25. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů
74/347*Směrnice Rady ze dne 25. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu a stíračů čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů
74/408Směrnice Rady ze dne 22. července 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se motorových vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy
74/483Směrnice Rady ze dne 17. září 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků motorových vozidel
75/321*Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů
75/322*Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory kolových zemědělských a lesnických traktorů
75/323Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodů elektrické energie namontovaných na kolových zemědělských a lesnických traktorech pro napájení zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci umístěných na nářadí, strojích nebo přívěsech určených pro zemědělství nebo lesnictví
75/443Směrnice Rady ze dne 26. června 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětného chodu a rychloměrného zařízení motorových vozidel
75/524Směrnice Komise ze dne 25. července 1975 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
76/114Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění
76/115Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
76/432Směrnice Rady ze dne 6. dubna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů
76/756Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
76/757Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odrazek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
76/758Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
76/759Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
76/760Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se svítilen zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
76/761Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety
76/762Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se předních mlhových světlometů motorových vozidel a žárovek pro tyto světlomety
76/763Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech
77/102Směrnice Komise ze dne 30. listopadu 1976 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
77/212Směrnice Rady ze dne 8. března 1977 pozměňující směrnici 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
77/311*Směrnice Rady ze dne 29. března 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hladiny akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče
77/389Směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů motorových vozidel
77/536*Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů
77/537Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů používaných v kolových zemědělských a lesnických traktorech
77/538Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
77/539Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
77/540Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se parkovacích svítilen motorových vozidel
77/541Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
77/649Směrnice Rady ze dne 27. září 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel
78/315Směrnice rady ze dne 21. prosince 1977 pozměňující směrnici 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
78/316Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)
78/317Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů odmrazování a odmlžování zasklených povrchů motorových vozidel
78/318Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů stírání a ostřikování čelních skel motorových vozidel
78/507Směrnice Komise ze dne 19. května 1978 kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/114/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění
78/547*Směrnice Rady ze dne 12. června 1978, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
78/548*Směrnice Rady ze dne 12. června 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vytápěcích systémů v prostorách pro cestující motorových vozidel
78/549Směrnice Rady ze dne 12. června 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se krytů kol motorových vozidel
78/632Směrnice Komise ze dne 19. května 1978, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/60/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střecha nebo posuvná střecha, opěradla a zadní části sedadel)
78/665Směrnice Komise ze dne 14. července 1978 literou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
78/764Směrnice Rady ze dne 25. července 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech
78/932Směrnice Rady ze dne 16. října 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opěrek hlavy na sedadlech motorových vozidel
78/933Směrnice Rady ze dne 17. října 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory
78/1015*Směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motocyklů
79/488Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979 kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/483/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků motorových vozidel
79/489Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
79/490Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979 kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
79/532*Směrnice Rady ze dne 17. května 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů
79/533*Směrnice Rady ze dne 17. května 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů a zpětného chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů
79/622*Směrnice Rady ze dne 25. června 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)
79/694*Směrnice Rady ze dne 24. července 1979, kterou se mění směrnice 74/150/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů
79/795*Směrnice Komise ze dne 20. července 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
79/1073Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/347/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu a stíračů čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů
80/233*Směrnice Komise ze dne 21. listopadu 1979, literou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/759/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
80/720Směrnice Rady ze dne 24. června 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pracovního prostoru, přístupu k místu řidiče a dveří a oken kolových zemědělských a lesnických traktorů
80/780*Směrnice Rady ze dne 22. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek dvoukolových motorových vozidel s přívěsným vozíkem nebo bez něj a jejich montáže na tato vozidla
80/1267*Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1980, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
80/1268Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřeby paliva motorových vozidel
80/1269Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel
81/333Směrnice Komise ze dne 13. dubna 1981, kterou se mění směrnice 79/490/EHS, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
81/334Směrnice Komise ze dne 13. dubna 1981, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
81/575*Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
81/576*Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
81/577Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění směrnice 74/408/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se motorových vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy
81/643Směrnice Komise ze dne 29. července 1981, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel
82/244Směrnice Komise ze dne 17. března 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
82/318Směrnice Komise ze dne 2. dubna 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
82/319Směrnice Komise ze dne 2. dubna 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
82/890Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1982, kterou se pozměňují směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkající se kolových zemědělských a lesnických traktorů
82/953Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)
83/190Směrnice Komise ze dne 28. března 1983, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/764/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech
83/276Směrnice Rady ze dne 26. května 1983, kterou se mění směrnice 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
83/351Směrnice Rady ze dne 16. června 1983, kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
84/8*Směrnice Komise ze dne 14. prosince 1983, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
84/372Směrnice Komise ze dne 3. července 1984, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
84/424Směrnice Rady ze dne 3. září 1984, kterou se mění směrnice 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
85/3*Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1984 o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel
85/205*Směrnice Komise ze dne 18. února 1985, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
85/647Směrnice Komise ze dne 23. prosince 1985, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
3821/85Nařízení Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamových zařízeních v silniční dopravě
86/217Směrnice Komise ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakoměrů pro motorová vozidla
86/297Směrnice Rady ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodových hřídelů kolových zemědělských a lesnických traktorů a jejich ochrany
86/298Směrnice Rady ze dne 26. května 1986 o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů
86/360*Směrnice Rady ze dne 24. července 1986, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel
86/364*Směrnice Rady ze dne 24. července 1986 týkající se prokazování shody vozidel se směrnicí 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel
86/415Směrnice Rady ze dne 24. července 1986 o instalaci, umístění, funkci a označení ovládačů kolových zemědělských a lesnických traktorů
86/562*Směrnice Komise ze dne 6. listopadu 1986, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
87/354Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se mění některé směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkajících se průmyslových výrobků s ohledem na rozlišovací znaky členských států
87/358Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
87/402Směrnice Rady ze dne 25. června 1987 o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů
87/403*Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se doplňuje příloha 1 směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
88/76Směrnice Rady ze dne 3. prosince 1987, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
88/77*Směrnice Rady ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel
88/194Směrnice Komise ze dne 24. března 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
88/195Směrnice Komise ze dne 24. března 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel
88/218*Směrnice Rady ze dne 11. dubna 1988, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel
88/297*Směrnice Rady ze dne 3. května 1988, kterou se mění směrnice 74/150/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů
88/320*Směrnice Rady ze dne 9. června 1988 o kontrolách a ověřování správné laboratorní praxe
88/321Směrnice Komise ze dne 16. května 1968, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
88/366Směrnice Komise ze dne 17. května 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel
88/410*Směrnice Komise ze dne 21. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/151l/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů
88/411*Směrnice Komise ze dne 21. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/321/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů
88/412*Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/152/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických traktorů
88/413Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)
88/414Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/720/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pracovního prostoru, přístupu k místu řidiče a dveří a oken kolových zemědělských a lesnických traktorů
88/436Směrnice Rady ze dne 16. června 1988, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny motorů motorových vozidel (Snižování emisí znečišťujících částic ze vznětových motorů)
88/465Směrnice Komise ze dne 30. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 78/764/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech
88/599*Směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1988, týkající se standardních kontrolních postupů k zavedení nařízení (EHS) č.3820/85 týkajícího se harmonizace určité sociální legislativy pro silniční dopravu a nařízení (EHS) č.3821/85 týkajícího se záznamového zařízení v silniční dopravě
89/173*Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů
89/277Směrnice Komise ze dne 28. března 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/759/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
89/278Směrnice Komise ze dne 28. března 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
89/297Směrnice Rady ze dne 13. dubna 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se boční ochrany (bočních ochranných zařízení) určitých motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
89/336*Směrnice Rady ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
89/338*Směrnice Rady ze dne 27. dubna 1989, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel
89/458Směrnice Rady ze dne 18. července 1989, kterou se s ohledem na Evropské emisní normy pro automobily s objemem motoru pod 1,4 l mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny motorů motorových vozidel
89/459Směrnice Rady ze dne 18. července 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hloubky drážek vzorku pneumatik určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
89/461*Směrnice Rady ze dne 18. července 1989, kterou se z hlediska stanovení některých maximálních přípustných rozměrů článkových vozidel mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel
89/491Směrnice Komise ze dne 18. července 1989, kterou se přizpůsobují technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS, 70/220/EHS, 72/245/EHS, 72/306/EHS, 80/1268/EHS a 80/1269 týkající se motorových vozidel
89/516Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/758/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
89/517Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/761/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety
89/518Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/538/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
89/680Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, literou se mění směrnice 77/536/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů
89/681Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, literou se mění směrnice 87/402/EHS o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů
89/682Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění směrnice 86/298/EHS o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů
90/628Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
90/629Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
90/630Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel
3314/90Nařízení Komise (EHS) č. 3314/90 ze dne 16. listopadu 1990, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
91/60*Směrnice Rady ze dne 4. února 1991, kterou se s ohledem na stanovení některých maximálních přípustných rozměrů souprav silničních vozidel mění směrnice 85/3/EHS
91/157*Směrnice Rady 91/157/EHS ze dne 18. března 1991 o bateriích a akumulátorech, obsahujících některé nebezpečné látky
91/226Směrnice Rady ze dne 27. března 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
91/422Směrnice Komise ze dne 15. července 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
91/441Směrnice Rady ze dne 26. června 1991, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
91/542*Směrnice Rady ze dne 1. října 1991, kterou se mění směrnice 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel
91/662Směrnice Komise ze dne 6. prosince 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/297/EHS z hlediska chování volantu a sloupku řízení při nárazu
91/663Směrnice Komise ze dne 10. prosince 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
91/671Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností menší než 3,5 t
92/6Směrnice Rady ze dne 10. února 1992 o montáži a používání omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství
92/7*Směrnice Rady ze dne 10. února 1992, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel
92/21Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hmotnosti a rozměrů motorových vozidel kategorie M1
92/22Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním zasklení a zasklívacích materiálech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
92/23Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 týkající se pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a jejich montáže
92/24Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 týkající se omezovačů rychlosti nebo podobných palubních systémů omezení rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel
92/31Směrnice Rady ze dne 28. dubna 1992, kterou se mění směrnice 89/336/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
92/53Směrnice Rady ze dne 18. června 1992, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování zákonů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
92/61*Směrnice Rady ze dne 30. června 1992 o schvalování typu dvou nebo tříkolových motorových vozidel
92/62Směrnice Komise ze dne 2. července 1992, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/311l/EHS týkající se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
92/97Směrnice Rady ze dne 10. listopadu 1992, kterou se mění směrnice 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
92/114Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1992, týkající se vnějších výčnělků před zadní stěnou kabiny motorových vozidel kategorie N
3688/92Nařízení Komise (EHS) č. 3688/92 ze dne 21. prosince 1992, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
93/14Směrnice Rady ze dne 5. dubna 1993 o brzdění dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/29*Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o označování kontrolek, sdělovačů a indikátorů dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/30Směrnice Rady ze 14. června 1993 o zvukových výstražných zařízeních pro dvou nebo tříkolová motorová vozidla
93/31*Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o stojáncích pro dvoukolová motorová vozidla
93/32*Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o držadlech spolujezdců u dvoukolových motorových vozidel
93/33Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o ochranných zařízeních proti zneužití u dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/34Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o povinném značení dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/59Směrnice Rady ze dne 28. června 1993, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
93/81Směrnice Komise ze dne 29. září 1993, kterou se upravuje směrnice Rady 70/156/EHS týkající se homologace typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
93/86Směrnice Komise ze dne 4. října 1993, literou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 91/157/EHS týkající se baterií a akumulátorů obsahujících některé nebezpečné látky
93/91Směrnice Komise ze dne 29. října 1993, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/316/EHS týkající se vnitřní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)
93/92*Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 o montáži světelných a signalizačních zařízení u dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/93Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 o hmotnostech a rozměrech dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/94*Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 týkající se prostoru pro montáž zadní tabulky registrační značky u dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/116Směrnice Komise ze dne 17. prosince 1993, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1268/EHS týkající se spotřeby paliva motorových vozidel
94/12Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994, týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a měnící směrnici 70/220/EHS
94/20Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. května 1994, týkající se mechanických spojovacích zařízení motorových vozidel a přípojných vozidel a jejich připevnění na tato vozidla
94/53Směrnice Komise ze dne 15. listopadu 1994, kterou se mění článek 2 směrnice Komise 93/91/EHS, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/316/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)
94/55*Směrnice Rady ze dne 21. listopadu 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přepravy nebezpečného zboží po silnici
94/68Směrnice Komise ze dne 16. prosince 1994, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/318/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů stírání a ostřikování čelních skel motorových vozidel
94/78Směrnice Komise ze dne 21. prosince 1994, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/549/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se krytů kol motorových vozidel
95/1Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 2. února 1995 o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a o maximálním užitečném výkonu motoru dvou nebo tříkolových motorových vozidel
95/28Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 1995, týkající se hořlavosti materiálů vnitřní výbavy určitých kategorií motorových vozidel
95/48Směrnice Komise ze dne 20. září 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 92/21/EHS týkající se hmotností a rozměrů motorových vozidel kategorie M1
2479/95Nařízení Komise (ES) č. 2479/95 ze dne 25. října 1995, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)
95/54Směrnice Komise ze dne 31. října 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetické kompatibility) způsobovaného zážehovými motory motorových vozidel a kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
95/56Směrnice Komise ze dne 8. listopadu 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/61/EHS týkající se zařízení bránících neoprávněnému použití motorových vozidel
96/1*Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. ledna 1996, literou se mění směrnice 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek a znečisťujících částic ze vznětových motorů vozidel
96/20Směrnice Komise ze dne 27. března 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS týkající se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
96/27Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. května 1996, týkající se ochrany cestujících v motorových vozidlech při bočním nárazu a pozměňující směrnici70/156/EHS
96/36Směrnice Komise ze dne 17. června 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS týkající se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
96/37Směrnice Komise ze dne 17. června 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/408/EHS týkající se vnitřní výbavy motorových vozidel (pevnost sedadel a jejich ukotvení) (Text s významem pro Evropský hospodářský prostor)
96/38Směrnice Komise ze dne 17. června 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/115/EHS týkající se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
96/44Směrnice Komise ze dne 1. července 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečisťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
96/53Směrnice Rady ze dne 25. července 1996, která pro určitá silniční vozidla, provozovaná v rámci Společenství, stanovuje maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz 96/53/ES
96/63Směrnice Komise ze dne 30. září 1996, kterou se mění směrnice Rady 76/432/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
96/64Směrnice Komise ze dne 2. října 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/389/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů motorových vozidel
96/69Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. října 1996, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
96/79Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 1996, týkající se ochrany cestujících v motorových vozidlech při čelním nárazu a pozměňující směrnici 70/156/EHS
96/96*Směrnice Rady ze dne 20.prosince 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se periodických technických prohlídek motorových a jejich přípojných vozidel96/96/ES
96/627*Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 1996, kterým se provádí článek 2 směrnice Rady 77/311/EHS ze dne 29. března 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hladiny akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (Text s významem pro EHP)
97/19Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
97/20Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel (Text s významem pro EHP)
97/21Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
1056/97Nařízení Komise (ES) č. 1056/97 ze dne 11. června 1997, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)
97/24Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. června 1997 o určitých komponentech a charakteristických vlastnostech dvou nebo tříkolových motorových vozidel
97/27Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. července 1997, týkající se hmotností a rozměrů určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a pozměňující směrnici 70/156/EHS
97/28Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS týkající se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
97/29Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/757/EHS týkající se odrazek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
97/30Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/758/EHS týkající se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
97/31Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/760/EHS o zařízení pro osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
97/32Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/539/EHS o zpětných světlometech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
97/39Směrnice Komise ze dne 24. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/443/EHS ze dne 26. června 1975 o zařízení pro zpětnou jízdu a měření rychlosti motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
97/54Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. září 1997, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS, 74/151/EHS, 74/152/EHS, 74/346/EHS, 74/347/EHS, 75/321/EHS, 75/322/EHS, 76/432/EHS, 76/763/EHS, 77/311/EHS, 77/537/EHS, 78/764/EHS, 78/933/EHS, 79/532/EHS, 79/533/EHS, 80/720/EHS, 86/297/EHS, 86/415/EHS a 89/173/EHS, pokud se týká nejvyšší konstrukční rychlosti kolových zemědělských nebo lesnických traktorů
97/68Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje
97/836Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických předpisů pro kolová vozidla, vybavení a části, které se mohou montovat a/nebo používat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení udělených na základě těchto předpisů (Revidovaná Dohoda 1958)
98/12Směrnice Komise ze dne 27. ledna 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (text s významem pro EHP)
98/14Směrnice Komise ze dne 6.února 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady č. 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
98/38*Směrnice Komise ze dne 3. června 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/151/EHS týkající se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
98/39*Směrnice Komise ze dne 5. června 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/321/EHS týkající se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
98/40*Směrnice Komise ze dne 8. června 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/346/EHS týkající se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2135/98Nařízení Rady (ES) č. 2135/98 ze dne 24. září 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a směrnice 88/599/EHS o používání nařízení (EHS) č. 3820/84 a (EHS) č. 3821/85
98/69Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. října 1998, týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a měnící směrnici 70/220/EHS
98/77Směrnice Komise ze dne 2. října 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
98/89*Směrnice Komise ze dne 20. listopadu 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/152/EHS týkající se maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
98/90Směrnice Komise ze dne 30. listopadu 1998, literou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/387/EHS týkající se dveří motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
98/91Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. prosince 1998, týkající se motorových vozidel a jejich přípojných vozidel určených pro silniční přepravu nebezpečných věcí a měnící směrnici 70/156/EHS týkající se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
1999/7Směrnice Komise ze dne 26. ledna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/311/EHS týkající se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
1999/14Směrnice Komise ze dne 16. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/538/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
1999/15Směrnice Komise ze dne 16. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/759/EHS týkající se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/16Směrnice Komise ze dne 16. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/540/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se parkovacích svítilen motorových vozidel
1999/17Směrnice Komise ze dne 18. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/761/EHS týkající se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety (Text s významem pro EHP)
1999/18Směrnice Komise ze dne 18. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/762/EHS týkající se předních mlhových světlometů motorových vozidel a žárovek pro tyto světlomety (Text s významem pro EHP)
1999/23Směrnice Komise ze dne 9. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/33/EHS o ochranných zařízeních proti zneužití u dvou nebo tříkolových motorových vozidel
1999/24Směrnice Komise ze dne 9. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/32/EHS o držadlech spolujezdců u dvoukolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/25Směrnice Komise ze dne 9. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnici Rady o povinném značení dvou nebo tříkolových motorových vozidel
1999/26*Směrnice Komise ze dne 20. dubna 1999, literou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/94/EHS týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/37Směrnice Rady ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokumentech vozidel
1999/40Směrnice Komise ze dne 6. května 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS týkající se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (Text s významem pro EHP)
1999/52*Směrnice Komise ze dne 26. května 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/96/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/55Směrnice Komise ze dne 1. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/536/EHS týkající se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
1999/56*Směrnice Komise ze dne 3. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/933/EHS týkající se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (Text s význam pro EHP)
1999/57Směrnice Komise ze dne 7. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/764/EHS týkající se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (Text s významem pro EHP)
1999/58*Směrnice Komise ze dne 7. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/533/EHS týkající se odtahových úchytů a zpětného chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
1999/86Směrnice Rady ze dne 11. listopadu 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/763/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech
1999/94Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. prosince 1999 týkající se dostupnosti informací pro spotřebitele o palivové ekonomii a o emisích CO2 při obchodování s novými osobními vozidly
1999/96*Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. prosince 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek a částic ze vznětových motorů vozidel a proti emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů poháněných stlačeným zemním plynem nebo zkapalnělým ropným plynem a pozměňující směrnici Rady 88/77/EHS
1999/98Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/79/ES o ochraně cestujících v motorových vozidlech při čelním nárazu (Text s významem pro EHP)
2135/98Nařízení Rady 2135/98 ze dne 24. září 1998, kterým se mění nařízení č.3821/85/EHS týkající se záznamového zařízení v silniční dopravě a směrnice 88/599/EHS pro aplikaci nařízení č.3820/84/EHS a č.3821/85/EHS a 2135/98/EHS
1999/99Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motoru motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/100Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1268/EHS týkající se emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/101Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS týkající se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/102Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS týkající se opatření proti znečisťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2000/1*Směrnice Komise ze dne 14. ledna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 89/173/EHS týkající se určitých konstrukčních částí a vlastnosti kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2000/2Směrnice Komise ze dne 14. ledna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/322/EHS týkající se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory namontovanými do kolových zemědělských a lesnických traktorů a směrnice Rady 74/150/EHS týkající se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2000/3Směrnice Komise ze dne 22. února 2000, literou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o bezpečnostních pásech a zádržných systémech motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2000/4Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2000, kterou se mění směrnice Rady 74/60/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střecha nebo posuvná střecha, opěradla a zadní části sedadel)
2000/7Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. března 2000 o rychloměrech pro dvou nebo tříkolová motorová vozidla, kterou se mění směrnice 92/61/EHS o schvalování typu dvou nebo tříkolových motorových vozidel
2000/8Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. března 2000, kterou se mění směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
2000/19Směrnice Komise ze dne 13. dubna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 86/298/EHS o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2000/22Směrnice Komise ze dne 28. dubna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 87/402/EHS o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2000/25Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS
2000/30Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 6 června 2000 o technických silničních kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství z hlediska jejich způsobilosti provozu na pozemních komunikacích
2000/40Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany proti podjetí zepředu u motorových vozidel, kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS
2000/53Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností
2000/63*Rozhodnutí Komise ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění rozhodnutí 96/627/ES, kterým se provádí článek 2 směrnice Rady 77/311/EHS o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (oznámeno pod číslem K (1999) 3546) (Text s významem pro EHP)
2000/72*Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/31/EHS o stojáncích pro dvoukolová motorová vozidla
2000/73*Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/92 o montáži světelných a signalizačních zařízení u dvou nebo tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2000/74*Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/29/EHS o označování ovládačů, sdělovačů a indikátorů dvou nebo tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/1Směrnice Evropského parlamentu ze dne 22. ledna 2001, kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
2001/3Směrnice Komise ze dne 8. ledna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/150/EHS o schvalování typu kolových zemědělských nebo lesnických traktorů a směrnice Rady 75/322/EHS týkající se potlačení vysokofrekvenčního rušení zážehových motorů namontovaných do kolových zemědělských nebo lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2001/7Směrnice Komise ze dne 29. ledna 2001, kterou se potřetí přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států o dopravě nebezpečných věcí po silnici (Text s významem pro EHP)
2001/9*Směrnice Komise ze dne 12.února 2001, literou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady č. 96/96/ES týkající se periodických technických prohlídek motorových a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/11*Směrnice Komise ze dne 14. února 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady č. 96/96/ES týkající se periodických technických prohlídek motorových a jejich přípojných vozidel - provozní zkoušky omezovačů rychlosti užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/27*Směrnice Komise ze dne 10. dubna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem (Text s významem pro EHP)
2001/31Směrnice Komise ze dne 8. května 2001, literou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/387/EHS týkající se dveří motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/43Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 92/23/EHS o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži
1753/2000*Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 22.6.2000 zakládající systém k monitorování průměrných měrných emisí CO2 z nových osobních vozidel
2001/56Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. září 2001 o systémech vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS a kterou se zrušuje směrnice Rady 78/548/EHS
2001/63Směrnice Komise ze dne 17. srpna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 97/68/ES Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje
2001/85Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. listopadu 2001 o zvláštních ustanoveních pro vozidla pro dopravu osob, která mají kromě sedadla řidiče více než osm sedadel a o změně směrnic 70/156/EHS a 97/27/ES
2001/92Směrnice Komise ze dne 30. října 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 92/22/EHS o bezpečnostním zasklení a zasklívacích materiálech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a směrnice Rady 70/156/EHS o schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/100Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. prosince 2001, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/116Směrnice Komise ze dne 20. prosince 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/505Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 105 o schvalování typu vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí z hlediska zvláštních konstrukčních vlastností těchto vozidel
2001/506Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 104 o schvalování reflexního značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel
2001/507Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 109 o schvalování obnovovaných pneumatik nákladních vozidel a jejich přípojných vozidel
2002/7Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. února 2002, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, která stanovuje pro určitá silniční vozidla, provozovaná v rámci Společenství, maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz
2002/24Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových nebo třikolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS
2002/41Směrnice Komise ze dne 17. května 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/1/ES o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a maximálním netto výkonu motoru dvoukolových nebo třikolových motorových vozidel
2002/51Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002 o snižování úrovně znečišťujících látek ze dvou a třikolových motorových vozidel, a kterou se mění směrnice 97/24/ES (Text s významem pro EHP)
2002/78Směrnice Komise ze dne 1. října 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
2002/80Směrnice Komise ze dne 3. října 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2002/85Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. listopadu 2002 pozměňující směrnici Rady 92/6/EHS o montáži a užití zařízení k omezení rychlosti určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství
2002/88Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. prosince 2002, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje
1360/2002Nařízení Komise ze dne 13. června 2002, kterým se posedmé přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady 3821/85/EHS o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)
2003/19Směrnice Komise ze dne 21. března 2003, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/27/ES o hmotnostech a rozměrech určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
2003/20Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností nižší než 3,5 t
2003/26Směrnice Komise ze dne 3 dubna 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES, pokud jde o omezovače rychlosti a emise z výfuku užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)
2003/27*Směrnice Komise ze dne 3. dubna 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/96/ES, pokud jde o zkoušky emisí z výfuku motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2003/28Směrnice Komise ze dne 7. dubna 2003, kterou se technickému pokroku počtvrté přizpůsobuje směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států z hlediska dopravy nebezpečných věcí po silnici (Text s významem pro EHP)
2003/37Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, literou se zrušuje směrnice 74/150/EHS, změněná směrnicí 2004/66/ES (Text s významem pro EHP)
2003/73Směrnice Komise ze dne 24. července 2003, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES
2003/76Směrnice Komise ze dne 11. srpna 2003, kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2003/77Směrnice Komise ze dne 11. srpna 2003, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 27. února 2003, kterým se stanoví normy pro označování konstrukčních částí a materiálů pro vozidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Text s významem pro EHP) (oznámeno pod číslem dokumentu K(2003/620)
2003/97Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 10. listopadu 2003 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zařízení pro nepřímé vidění a vozidel vybavených těmito zařízeními, kterou se mění směrnice 70/156/EHS a zrušuje směrnice 71/127/EHS (Text s významem pro EHP)
2003/102*Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. listopadu 2003 o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před srážkou a v průběhu srážky s motorovým vozidlem a kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS
2003/127Směrnice Komise ze dne 23. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokumentech vozidel (Text s významem pro EHP)
2004/3Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS a 80/1268/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřeby paliva motorových vozidel kategorie N1 a měření emisí CO2 (Text s významem pro EHP)
2004/9Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe (SLP) (Kodifikované znění)(Text s významem pro EHP)
2004/11Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice Rady 92/24/EHS týkající se omezovačů rychlosti nebo podobných palubních systémů omezení rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel
432/2004Nařízení Komise (ES) č. 432/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se po osmé přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)
2004/26Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. dubna 2004, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje
2004/78Směrnice Komise ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2001/56/ES týkající se systémů vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, a kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/156/EHS (Text s významem pro EHP)
2004/86Směrnice Komise ze dne 5. července 2004, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/93/EHS o hmotnostech a rozměrech dvou nebo tříkolových motorových vozidel
2004/104Směrnice Komise ze dne 14. října 2004, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory motorových vozidel a kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS
2004/108Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS Text s významem pro EHP
2005/11Směrnice Komise ze dne 16. února 2005, literou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 92/23/EHS týkající se pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a jejich montáže
2005/13Směrnice Komise ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice 2000/25/ES Evropského parlamentu a Rady, týkající se emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, a kterou se mění příloha I směrnice 2003/37/ES Evropského parlamentu a Rady, týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů
2005/21Směrnice Komise ze dne 7. března 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů používaných ve vozidlech
2005/27Směrnice Komise ze dne 29. března 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zařízení pro nepřímý výhled a vozidel vybavených těmito zařízeními (Text s významem pro EHP)
2005/30Směrnice Komise ze dne 22. dubna 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES týkající se schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
2005/39Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 74/408/EHS týkající se motorových vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy
2005/40Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
2005/41Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
2005/49Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 26. července 2005, kterou se mění směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetické kompatibility) vozidel
2005/55Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 28. září 2005 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem
2005/63*Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2005, kterým se mění příloha 11. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53 o vozidlech s ukončenou životností
2005/64Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 26. října 2005 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
2005/66*Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 26. října 2005 o použití systémů čelní ochrany na motorových vozidlech a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
2005/67Směrnice Komise ze dne 8. října 2005, kterou se pro účely jejich úpravy mění přílohy 1 a II směrnice Rady 86/298/EHS, přílohy I a II směrnice Rady 87/402/EHS a přílohy I, II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů. (Text s významem pro EHP)
2005/78Směrnice Komise ze dne 14. listopadu 2005, literou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalnělým ropným plynem a mění přílohy I, II, III, IV a VI uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
2005/83Směrnice Komise ze dne 23. listopadu 2005, literou se mění přílohy I, VI, VII, VIII, IX a X směrnice Rady 72/245/EHS o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě) vozidel za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
2005/4372005/437/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 2005, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2005/63/ES, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (oznámeno pod číslem K(2005) 1705) (Text s významem pro EHP)
2006/20Směrnice Komise ze dne 17. února 2006, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS týkající se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
2006/26Směrnice Komise ze dne 2. března 2006, kterou se přizpůsobují technickému pokroku směrnice Rady 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/173/EHS týkající se kolových zemědělských nebo lesnických traktorů
2006/27Směrnice Komise ze dne 3. března 2006, kterou se přizpůsobují technickému pokroku směrnice Rady 93/14/EHS o brzdění dvou nebo tříkolových motorových vozidel a 93/34/EHS o povinném značení dvou nebo tříkolových motorových vozidel, směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/1/ES o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a o maximálním užitečném výkonu motoru dvou nebo tříkolových motorových vozidel a 97/24/ES o určitých komponentech a charakteristických vlastnostech dvou nebo tříkolových motorových vozidel
2006/28Směrnice Komise ze dne 6. března 2006, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/245/EHS ze dne 20. června 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetické kompatibility) vozidel a směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
2006/443Rozhodnutí Rady ze dne 13. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 2001/507/ES a 2001/509ES s cílem zavést jako povinné předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 109 a č. 108 o obnovených pneumatikách
561/2006Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Text s významem pro EHP)
2006/40Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
2006/51Směrnice Komise ze dne 6. června 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55 a přílohy IV a V směrnice 2005/78/ES, pokud jde o požadavky na monitorovací systém regulace emisí vozidel a výjimky pro plynové motory
2006/72Směrnice Komise ze dne 18. srpna 2006, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
1791/2006Nařízení Rady (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství (včetně veterinárních a rostlinolékařských předpisů), dopravní politiky, daní, statistiky, energetiky, životního prostředí, spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí, celní unie, vnějších vztahů, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a orgánů
2006/119Směrnice Komise ES ze dne 27. listopadu 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/56/ES o systémech vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
2006/120Směrnice Komise ES ze dne 27. listopadu 2006, kterou se opravuje a mění směrnice 2005/30/ES, kterou se z důvodů přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES týkající se schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
2007/15Směrnice Komise 2007/15/ES ze dne 14. března 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha I směrnice Rady 74/483/EHS týkající se vnějších výčnělků motorových vozidel
2007/34Směrnice Komise ze dne 14. června 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 70/157/EHS o přípustné hladině akustického tlaku a výfukovém systému motorových vozidel
2007/35Směrnice Komise ze dne 18. června 2007, literou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
2007/37Směrnice Komise ze dne 21. června 2007, kterou se mění přílohy I a III směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
706/2007Nařízení Komise (ES) ze dne 21. června 2007, kterým se stanoví podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES správní předpisy pro ES schvalování typu vozidel a harmonizovaná zkouška pro měření úniků z některých klimatizačních systémů
715/2007Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla
2007/38Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky
2007/46Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
2008/2Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/2/ES ze dne 15. ledna 2008 o poli výhledu a stíračích čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů
2008/33Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/33/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, pokud jde o prováděcí pravomoci Komise
2008/68Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Text s významem pro EHP)
2008/74Směrnice Komise 2008/74/ES ze dne 18. července 2008, literou se s ohledem na schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES a směrnice 2005/78/ES
692/2008Nařízení komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008 kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla
2008/89Směrnice Komise 2008/89/ES ze dne 24. září 2008, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
1060/2008Nařízení Komise (ES) č. 1060/2008 ze dne 7. října 2008, kterým se nahrazují přílohy I, III, IV, VI, VII, XI a XV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
2009/1Směrnice Komise 2009/1/ES ze dne 7. ledna 2009, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti
68/2009Nařízení Komise (ES) č. 68/2009 ze dne 23. ledna 2009, kterým se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)
78/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na ochranu chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 2003/102/ES a 2005/66/ES
79/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon a o změně směrnice 2007/46/ES
219/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES. Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou - Část druhá
2009/19Směrnice Komise 2009/19/ES ze dne 12. března 2009, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 72/245/EHS o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě)
385/2009Nařízení Komise (ES) č. 385/2009 ze dne 7. května 2009, kterým se nahrazuje příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
2009/40Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. května 2009 o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/57Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/57/ES ze dne 13. července 2009 o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2009/58Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/58/ES ze dne 13. července 2009 o odtahových úchytech a zpětném chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/59Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/59/ES ze dne 13. července 2009 o zpětných zrcátkách kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/60Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/60/ES ze dne 13. července 2009 o maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošinách kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/61Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/61/ES ze dne 13. července 2009 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/62Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/62/ES ze dne 13. července 2009 týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/63Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/63/ES ze dne 13. července 2009 o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/64Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/64/ES ze dne 13. července 2009 o potlačení vysokofrekvenčního rušení kolových zemědělských a lesnických traktorů (elektromagnetická kompatibilita) (Text s významem pro EHP)
2009/66Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/66/ES ze dne 13. července 2009 o mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/67Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/67/ES ze dne 13. července 2009 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (Text s významem pro EHP)
2009/68Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/68/ES ze dne 13. července 2009 o schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/75Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/75/ES ze dne 13. července 2009 o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (Text s významem pro EHP)
2009/76Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/78Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/78/ES ze dne 13. července 2009 o stojanech dvoukolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2009/79Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/79/ES ze dne 13. července 2009 o zádržných zařízeních pro spolujezdce na dvoukolových motorových vozidlech (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/80Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/80/ES ze dne 13. července 2009 o označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů pro dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
443/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO 2 z lehkých užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)
595/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Text s významem pro EHP)
661/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
631/2009Nařízení Komise (ES) č. 631/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k příloze 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska ochrany chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, mění směrnice 2007/46/ES a zrušují směrnice 2003/102/ES a 2005/66/ES
2009/108Směrnice Komise 2009/108/ES ze dne 17. srpna 2009, literou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2009/139Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/139/ES ze dne 25. listopadu 2009 o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
1222/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (Text s významem pro EHP)
2009/144Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES ze dne 30. listopadu 2009 o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
1266/2009Nařízení Komise (EU) č. 1266/2009, ze dne 16. prosince 2009, kterým se podesáté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)
2010/19Směrnice Komise 2010/19/EU ze dne 9. března 2010, kterou se mění pro účely přizpůsobení technickému pokroku v oblasti systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel směrnice Rady 91/226/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Text s významem pro EHP)
2010/22Směrnice Komise 2010/22/EU ze dne 15. března 2010, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES a 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2010/26Směrnice Komise 2010/26/EU ze dne 31. března 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (Text s významem pro EHP)
371/2010Nařízení Komise (EU) č. 371/2010 ze dne 16. dubna 2010, kterým se nahrazují přílohy V, X, XV a XVI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP)
406/2010Nařízení Komise (EU) č. 406/2010 ze dne 26. dubna 2010, kterým se provádí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon (Text s významem pro EHP)
2010/52Směrnice Komise č. 2010/52 ze dne 11. srpna 2010, kterou se za účelem přizpůsobení technických ustanovení mění směrnice Rady 76/763/EHS týkající se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2010/62Směrnice Komise č. 2010/62 ze dne 8. září 2010, kterou se za účelem přizpůsobení jejich technických ustanovení mění směrnice Rady 80/720/EHS a 86/297/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES, 2009/60/ES a 2009/144/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
672/2010Nařízení Komise (EU) č. 672/2010 ze dne 27. července 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu systémů odmrazování a odmlžování čelního skla některých motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
1003/2010Nařízení Komise (EU) č. 1003/2010 ze dne 8. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se umístění a připevnění zadních registračních tabulek na motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
1005/2010Nařízení Komise (EU) č. 1005/2010 ze dne 8. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu odtahových úchytů motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
1008/2010Nařízení Komise (EU) č. 1008/2010 ze dne 9. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu systémů stírání a ostřikování čelního skla některých motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
1009/2010Nařízení Komise (EU) č. 1009/2010 ze dne 9. listopadu 2010 o požadavcích pro schvalování typu krytů kol některých motorových vozidel, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
1014/2010Nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)
19/2011Nařízení Komise č. 19/2011 ze dne 11. ledna 2011, které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se povinných štítků výrobce a identifikačních čísel motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
63/2011Nařízení Komise (EU) č. 63/2011 ze dne 26. ledna 2011, kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO 2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)
109/2011Nařízení Komise č. 109/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky na schválení typu určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se systémů proti rozstřiku (Text s významem pro EHP)
183/2011Nařízení Komise (EU) č. 183/2011 ze dne 22. února 2011, kterým se mění přílohy IV a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP)
228/2011Nařízení Komise (EU) č. 228/2011 ze dne 7. března 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009, pokud jde o zkušební metodu pro zjištění přilnavosti za mokra u pneumatik třídy Cl
407/2011Nařízení Komise (EU) č. 407/2011 ze dne 27. dubna 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o začlenění některých předpisů Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů týkajících se schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (Text s významem pro EHP)
2011/37Směrnice Komise 2011/37/EU ze dne 30. března 2011, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Text s významem pro EHP)
458/2011Nařízení Komise (EU) č. 458/2011 ze dne 12. května 2011 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, pokud jde montáž jejich pneumatik, a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
459/2011Nařízení Komise (EU) č. 459/2011 ze dne 12. května 2011, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 631/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska ochrany chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu (Text s významem pro EHP)
510/2011Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel
566/2011Nařízení Komise (EU) č. 566/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 a nařízení Komise (ES) č. 692/2008 z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Text s významem pro EHP)
582/2011Nařízení Komise (EU) č. 582/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Text s významem pro EHP)
678/2011Nařízení Komise (EU) č. 678/2011 ze dne 14. července 2011, kterým se nahrazuje příloha II a mění přílohy IV, IX a XI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních součástí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP)
725/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 725/2011 ze dne 25. července 2011, kterým se stanoví postup schvalování a certifikace inovativních technologií ke snižování emisí C02 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)
2011/72Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/72/EU ze dne 14. září 2011, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o ustanovení o traktorech uváděných na trh v rámci přechodného režimu (Text s významem pro EHP)
2011/87Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/87/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o uplatňování etap mezních hodnot emisí na úzkorozchodné traktory (Text s významem pro EHP)
2011/88Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/88/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 97/68/ES, pokud jde o ustanovení o motorech uvedených na trh v rámci přechodného režimu (Text s významem pro EHP)
1235/2011Nařízení Komise (EU) č. 1235/2011 ze dne 29. listopadu 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009, pokud jde o klasifikaci přilnavosti pneumatik za mokra, měření valivého odporu a postup ověřování (Text s významem pro EHP)
64/2012Nařízení Komise (EU) č. 64/2012 ze dne 23. ledna 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) (Text s významem pro EHP)
65/2012Nařízení Komise (EU) č. 65/2012 ze dne 24. ledna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o ukazatele rychlostních stupňů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Text s významem pro EHP)
130/2012Nařízení Komise (EU) č. 130/2012 ze dne 15. února 2012 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, pokud jde přístup do vozidla a jeho ovladatelnost, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
205/2012Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 205/2012 ze dne 6. ledna 2012, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o zdroj údajů a parametry údajů, které členské státy musí ohlásit (Text s významem pro EHP)
2012/142Rozhodnutí Rady č. 2012/142/EU ze dne 14. února 2012 o přistoupení Unie k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 29 o jednotných podmínkách pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině užitkového vozidla (Text s významem pro EHP)
249/2012Nařízení Komise (EU) č. 249/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 19/2011, pokud jde o požadavky pro schvalování typu týkající se povinných štítků výrobce motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
293/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 293/2012 ze dne 3. dubna 2012 o sledování a hlášení údajů o registraci nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (Text s významem pro EHP)
347/2012Nařízení Komise (EU) č. 347/2012 ze dne 16. dubna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu některých kategorií motorových vozidel, pokud jde o vyspělé systémy nouzového brždění (Text s významem pro EHP)
351/2012Nařízení Komise (EU) č. 351/2012 ze dne 23. dubna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu pro montáž systémů varování u motorových vozidel při vybočení z jízdního pruhu (Text s významem pro EHP)
429/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 429/2012 ze dne 22. května 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 pro účely stanovení společného formátu pro oznamování chyb výrobci osobních automobilů (Text s významem pro EHP)
459/2012Nařízení Komise (EU) č. 459/2012 ze dne 29. května 2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 a nařízení Komise (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel (Euro 6) (Text s významem pro EHP)
523/2012Nařízení Komise (EU) č. 523/2012 ze dne 20. června 2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o začlenění některých předpisů Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů týkajících se schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (Text s významem pro EHP)
630/2012Nařízení Komise (EU) č. 630/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008, pokud jde o požadavky na schvalování typu motorových vozidel poháněných vodíkem a směsmi vodíku a zemního plynu z hlediska emisí a o specifické informace o vozidlech poháněných elektrickým hnacím ústrojím uváděné v informačním dokumentu pro účely ES schválení typu (Text s významem pro EHP)
2012/99 Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2012/99/EU ze dne 17. února 2012 o prováděcích pravidlech pro vybírání poplatků za překročení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (Text s významem pro EHP)
2012/100 Rozhodnutí Komise č. 2012/100/EU ze dne 17. února 2012 o způsobu vybírání poplatků za překročení emisí CO2 z nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)
2012/143Rozhodnutí Rady č. 2012/143/EU ze dne 14. února 2012 o postoji Evropské unie k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise OSN o bezpečnosti chodců a k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise OSN o zdrojích světla využívajících světelných diod (LED)
2012/770 Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2012/770/EU ze dne 11. prosince 2012, kterým se potvrzují průměrné specifické emise CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů za kalendářní rok 2011 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)
2012/24Směrnice Komise 2012/24/EU ze dne 8. října 2012, kterou se za účelem přizpůsobení jejích technických ustanovení mění směrnice Rady 86/297/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodových hřídelů traktorů a jejich ochrany (Text s významem pro EHP)
2012/46Směrnice Komise 2012/46/EU ze dne 6. prosince 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (Text s významem pro EHP)
1229/2012Nařízení Komise (EU) č. 1229/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se mění přílohy IV a XII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP)
1230/2012Nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se jejich hmotností a rozměrů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Text s významem pro EHP)
2013/128 Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2013/128/EU ze dne 13. března 2013 o schválení používání diod vyzařujících světlo v některých funkcích osvětlení vozidla Ml jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)
2013/341 Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2013/34 l/EU ze dne 27. června 2013 o schválení alternátoru Valeo Efficient Generation jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)
2013/8Směrnice Komise 2013/8/EU ze dne 26. února 2013, kterou se za účelem přizpůsobení technickým ustanovením mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2013/15Směrnice Rady 2013/15/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti volného pohybu zboží
2013/28Směrnice Komise 2013/28/EU ze dne 17. května 2013, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Text s významem pro EHP)
114/2013 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013 ze dne 6. listopadu 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o pravidla podávání žádostí o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 u lehkých užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)
143/2013 Nařízení Komise (EU) č. 143/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (ES) č. 692/2008, pokud jde o stanovení emisí CO2 z vozidel předaných k vícestupňovému schválení typu (Text s významem pro EHP)
167/2013Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Text s významem pro EHP)
168/2013Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Text s významem pro EHP)
195/2013 Nařízení Komise (EU) č. 195/2013 ze dne 7. března 2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (ES) č. 692/2008, pokud jde o inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)
396/2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 396/2013 ze dne 30. dubna 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010, pokud jde o některé požadavky na monitorování emisí CO2 z nových osobních automobilů (Text s významem pro EHP)
397/2013 Nařízení Komise (EU) č. 397/2013 ze dne 30. dubna 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009, pokud jde o monitorování emisí CO2 z nových osobních automobilů (Text s významem pro EHP)

* Technický předpis EHS/ES/EU je zrušen a v přehledu je uváděn pouze pro úplnost. Odkazy na zrušené směrnice, nařízení a rozhodnutí se mohou vyskytovat ve starších dokumentech, které jsou stále platné a používané.

2. Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu (předmět schválení je uveden ve zkratce):

Předmět9)Předpis EHKZákladní směrnice EHS/ESPlatí pro kategorii vozidla
BodM1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1. Hladiny hluku5170/157xxxxxx
Náhradní výfukové systémy5970/157xx
2. Emise znečišťujících látek8370/220xxxxxx
2a. Emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6)83715/2007xxxx
3. Palivové nádrže70/221x*x*x*x*x*x*xxxx
Zadní ochrana proti podjetí5870/221 x x x x xxxxxx
4. Prostor pro zadní registr.tabulku70/222xxxxxxxxxx
5. Systém řízení7970/311xxxxxxxxxx
6. Dveře, vstup do vozidla a výstup1170/387xxxxxxxxxx
7. Zvukový signál2870/388xxxxxx
8. Nepřímé vidění462003/97xxxxxx
9. Brzdění1371/320xxxxxxxxxx
13Hx
10. Elektromagnetická kompatibilita1072/245xxxxxxxxxx
11. Kouř vznětových motorů2472/306xxxxxx
12. Bezpečnost interiéru vozidel2174/60x
13. Zařízení proti zneužití; 18xxxxxx
zařízení proti zneužití74/61xx
imobilizér 9774/61xx
14. Bezpečnost při nárazu na řízení1274/297xx
Předmět9)Předpis EHKZákladní směrnice EHS/ESPlatí pro kategorii vozidla
BodM1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
15. Pevnost sedadel17xxxxxx
80xx
74/408xxxxxx
16. Vnější výčnělky2674/483x
17. Rychloměr3975/443xxxxxx
zpětný chod-75/443xxxxxx
18. Štítky (povinné)76/114xxxxxxxxxx
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů1476/115xxxxxx
20. Montáž světelných zařízení4876/756xxxxxxxxxx
21. Odrazky376/757xxxxxxxxxx
22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové)776/758xxxxxxxxxx
Boční obrysové svítilny91xxxxxxxxxx
23. Směrové svítilny676/759xxxxxxxxxx
24. Osvětlení zadní registrační tabulky476/760xxxxxxxxxx
25. Světlomety, žárovky, výbojky1, 5, 8, 20, 31, 37, 98, 99, 112, 11376/761xxxxxx
26. Přední mlhové světlomety1976/762xxxxxx
27. Odtahové úchyty vozidel77/389xxxxxx
28. Zadní mlhové svítilny3877/538xxxxxxxxxx
29. Zpětné světlomety2377/539xxxxxxxxxx
30. Parkovací svítilny7777/540xxxxxx
31. Bezpečnostní pásy1677/541xxxxxx
32. Výhled řidiče dopředu77/649x
33. Označení ovladačů78/316xxxxxx
34. Odmrazování/odmlžování78/317x
35. Ostřikování/stírání78/318x
36. Vytápěcí systémy*)2001/56xxxxxx[x][x][x][x]
37. Kryty kol78/549x
38. Opěrky hlavy17, 2578/932x
39. Emise CO2/spotřeba paliva10180/1268x
2004/3x
40. Výkon motoru8580/1269xxxxxx
41. Emise vznětových motorů492005/55xxxxxx

Předmět9)Předpis EHKZákladní směrnice EHS/ESPlatí pro kategorii vozidla
BodM1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
42. Boční ochrana7389/297xxxx
43. Zařízení proti rozstřiku91/226xxxx
44. Hmotnosti a rozměry vozidel M192/21x
45. Bezpečnostní skla4392/22xxxxxxxxxx
46. Pneumatiky30,54,6492/23xxxxxxxxxx
47. Omezovače rychlosti -92/6xxx
8992/24xxx
48. Hmotnosti a rozměry (mimo M1)97/27xxxxxxxxx
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N6192/114xxx
50. Spojovací zařízení5594/20xxxxxxxxxx
51. Hořlavost materiálů interiéru95/28x
52. Autobusy36,52,66, 1072001/85xx
53. Čelní náraz9496/79x
54. Boční náraz9596/27xx
56. Vozidla pro dopravu nebezpečných věcí10598/91xxxxxxx
57. Ochrana proti podjetí zepředu932000/40xx
58. Ochrana chodců2003/102xx
78/2009
59. Recyklovatelnost2005/64xx
60. Systémy čelní ochrany2005/66xx
78/2009
61. Klimatizační systémy2006/40xx
X1. Záznamová zařízení (tachografy)3821/85xxxxxx
2479/95xxxxxx
1056/97xxxxxx
X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel70xxxxxx
X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h-1)69xxxxxxxxxx
X4. Bateriové elektromobily100xxxxxx
X5. Cisternová vozidla pro přepravy podle ADR - stabilita proti překlopení111xxxx
X6. Obrysové značení s vratným odrazem48, 104xxxx

Pro tabulku platí

a) Pokud je ve sloupcích platnosti zvláštního předpisu pro jednotlivé kategorie vozidel prázdné pole, znamená to, že předmět zvláštního předpisu není pro tuto kategorii vozidla povinný (v případě tabulky v čl. 5 není pro tuto kategorii vozidla určen). Pokud má výrobce záměr použít na této kategorii vozidla předmět takového zvláštního předpisu, rozhodne schvalovací orgán, zda jej výrobce smí použít a zda pak bude vyžadovat plnění požadavků tohoto zvláštního předpisu nebo zda stanoví jiné požadavky.

b) Pokud je ve 3. sloupci tabulky (Základní směrnice EHS/ES) uvedeno ..../... znamená to, že je připraven návrh, který bude v blízké době vydán jako směrnice ES.

c) V případech, kdy na daný typ vozidla nelze uplatnit určitý předpis EHK nebo směrnici EHS/ES, což je dáno rozsahem působnosti stanoveným v každém z těchto předpisů, použijí se pouze předpisy uplatnitelné podle jejich rozsahu působnosti.

3. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo části na vozidlo montovány dodatečně, samy musí být homologovány podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schváleny podle technických příloh směrnic, které se týkají daného případu a které jsou uvedeny v tabulce v čl. 5. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou uvedeny v obou těchto tabulkách, musí být samy i jejich montáž na vozidlo schváleny a musí splňovat požadavky, které podle případu stanoví schvalovací orgán.

4. Pokud jsou systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, montovány na vozidlo dodatečně, musí být jejich montáž provedena způsobem a s náležitostmi určenými příslušným předpisem EHK nebo směrnicí EHS/ES, pokud to tento zvláštní předpis stanovuje.

5. Tabulka systémů, samostatných technických celků nebo konstrukčních částí, které mohou být na vozidle montovány za podmínky dodržení ustanovení čl. 3 a 4. Pro tabulku rovněž platí ustanovení čl. 2.

PředmětPředpis
EHK
Základní směrnice
EHS/ES
Platí pro kategorii vozidla
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
Přední mlhové světlomety1976/762XXXXXX
Dětská zádržná zařízení44X
Zařízení pro čištění světlometů45XXXXXX
Zařízení pro mechanická spojení vozidel5594/20XXXXXXXXXX
Náhradní kola pro dočasné užití6492/23X
Zvláštní výstražná světla65XXXXXX
Denní svítilny87XXXXXX
Poplašná zařízení9774/61XX
Zařízení ke spojení vozidel nakrátko102XXXX
Vozidla pro přepravu určitých druhů živých zvířat-91/628
95/29
XXXXXXX

6. U vozidel kategorie N s nedělenou skříňovou karoserií musí být za poslední řadou sedadel přepážka oddělující prostor pro cestující od prostoru pro náklad. Tato přepážka musí být do výšky nejméně 500 mm nad bodem „H“ uvedených sedadel v provedení z plného materiálu a nad touto výškou musí být v provedení zabraňujícím vniknutí velkých předmětů (o rozměru nejméně 50 x 50 mm) do prostoru pro cestující. U vozidel s uzavřeným prostorem pro náklad a opatřených ve stěnách a ve dveřích okny mohou být tato okna zasklena bezpečnostními skly nebo zasklívacím materiálem, který musí splňovat podmínky stanovené zvláštním předpisem a musí být podle něho homologovány (schváleny). Tato okna musí být ze strany prostoru pro náklad (kromě zasklení v zadních dveřích či zadní stěně) chráněna tuhou a pevnou zábranou (například mříží s maximálním rozměrem otvorů 50 x 50 mm) proti náhodnému poškození přepravovaným nákladem. Instalace takové zábrany nemusí být u posuvných dveří vozidla, pokud to konstrukční řešení těchto dveří neumožňuje. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na vozidla, která konstrukcí vycházejí z osobního automobilu kategorie M1, a to i v případě, že vozidlo bylo schváleno v souladu s ustanovením tohoto odstavce.

Pro zařazení vozidla s nedělenou skříní do kategorie N1 musí být splněna následující nerovnost

P-(M+N.68)>N.68, kde

P = největší technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla v kg

M = provozní hmotnost

N = počet míst k sezení s výjimkou řidiče, přičemž za místo k sezení se považuje takové místo, pro které jsou ve vozidle dostupná místa ukotvení sedadel. Za dostupné se považuje takové ukotvení, které se dá využít pro montáž sedadla. Aby nemohla být některá ukotvení považována za dostupná musí se jejich užití mechanicky zabránit, např. přivařením krycích desek nebo montáží podobných trvalých krytů, které nemohou být odstraněny běžně dostupným nářadím.

Pokud výše uvedená nerovnost není splněna, vozidlo se zařazuje do kategorie M1.

Při rozhodování o změně zařazení vozidla do kategorie N1 dříve zařazeného v kategorii M1 snížením počtu míst k sezení se uvažuje pro uplatnění vzorce provozní hmotnost původního vozidla M1 uvedená v technickém průkazu vozidla v případě jednotlivého schvalování nebo v základním technickém popisu vozidla (dále jen „ZTP“) při typovém schvalování před úpravou pro kategorii N1. Případná alternativní výbava uvedená v poznámce ZTP, ani hmotnost případně odstraněných sedadel či hmotnost přepážky nebude pro uplatnění vzorce uvažována.

7. Požadavky pro bezbariérovou úpravu umožňující přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidlech kategorií M2 a M3 třídy I (městský autobus) jsou uvedeny ve směrnici 2001/85/ES příloze VII.

8. Elektrická instalace

a) elektrická instalace pro předepsané osvětlení přípojného vozidla se u vozidel kategorií M, N a O připojuje k tažnému vozidlu sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou na tažném vozidle a jí odpovídající zástrčkou černé (tmavé) barvy na taženém vozidle; zásuvka a zástrčka pro jiné účely (doplňkové) musí být pro rozlišení bílé (světlé) barvy. Zásuvky a zástrčky co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky, stanovené technickými normami ISO 1724 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12 V (N-normální), ISO 3732 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12 V (S-doplňkové), ISO 1185 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (N-normální), ISO 3731 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (S-doplňkové). Vozidla s elektrickou instalací 24 V, určená k tažení přípojných vozidel kategorie O1 a O2 musí být vybavena vhodným zařízením (přechodovým dílem), umožňujícím vzájemné propojení zásuvek a zástrček 24 V se zásuvkami a zástrčkami 12 V, dříve užívaných i pro napětí 24 V.

b) u vozidel kategorií M, N a O lze pro propojení elektrické instalace zásuvkou a zástrčkou užít zásuvku a zástrčku třináctipólovou (osobní automobily a nákladní automobily kategoriií M a N se systémem 12 V) podle mezinárodní normy ISO 11446 nebo patnáctipólovou (vozidla se systémem 24 V) podle mezinárodní normy ISO 12098. Je-li tažné vozidlo vybaveno třináctipólovou nebo patnáctipólovou zásuvkou a přípojné vozidlo sedmipólovou zástrčkou, pak musí být k propojení těchto vozidel použita redukční spojka ze 13 resp. 15 na 7 pólů, její provedení musí být schváleno.

9. Vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, mohou být vybavena dvěma dvojicemi předních a dvěma dvojicemi zadních doplňkových obrysových svítilen schváleného typu.

10. Rozměry vozidel

a) největší povolené rozměry vozidel kategorií M, N a O a jejich jízdních souprav jsou uvedeny v § 16,

b) pevné části vozidla (s výjimkou vozidel se skříňovou karoserií a autobusů) nesmějí překročit obrys ložné míry pro přepravu po železnici [podle doporučené technické normy ČSN 28 0312],

c) pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí zvláštní právní předpisy.3)

11. Hmotnosti vozidel a jízdních souprav

a) pro hmotnosti vozidel platí ustanovení čl. 2 této přílohy, bodů 44 nebo 48 tabulky. Z těchto ustanovení jsou vyjmuty jízdní soupravy ve vnitrostátním provozu, jejichž největší povolená hmotnost smí být 48,00 t, a neuplatňuje se podmínka uvedená v bodě 4.3 přílohy I. směrnice 96/53/ES,

b) největší povolené hmotnosti vozidel kategorií M, N a O a jejich jízdních souprav jsou uvedeny v § 15,

c) pro používání vozidel a souprav, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje největší povolenou hmotnost stanovenou v písm. a) nebo u nichž hmotnost připadající na nápravu přesahuje hmotnost stanovenou tamtéž, platí zvláštní právní předpisy.3)

12. Motor

a) výkon motoru vozidel kategorií M a N a jejich jízdních souprav, s výjimkou speciálních vozidel (např. těžkých silničních tahačů apod.), je stanoven zvláštním předpisem uvedeným v čl. 2 bod 48 tabulky (směrnice 97/27/ES příl. I čl. 7.10.). Výkon motoru se měří podle jednoho z technických předpisů uvedených v čl. 2 bod 40 tabulky. Ustanovení tohoto písmene se nevztahuje na vozidla poháněná elektrickou energií.

b) zážehové benzinové motory vozidel musí být konstruovány pro bezolovnatý benzin.

13. Vozidla kategorie M a N musí mít řízení na levé straně vozidla, kromě vozidla určeného ke zvláštnímu užití vyžadujícího řízení na pravé straně nebo uprostřed.

14. Kryty kol a protiskluzové řetězy

a) ustanovení technického předpisu podle čl. 2 bod 37 tabulky platí i pro vozidla kategorie N1. Tato vozidla mohou mít zařízení proti rozstřiku. V tomto případě se schvalují podle technického předpisu uvedeného v čl. 2 bodu 43 tabulky.

b) pro vozidla kategorií M2, M3, N2 s největší povolenou hmotností do 7,50 t a vozidla kategorií O1 a O2 platí následující ustanovení.

ba) vozidla musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, podběhy) a alespoň u kol poslední nápravy i účinnými lapači nečistot, které v dostatečné míře zabraňují rozstřiku nečistot dozadu za jedoucím vozidlem.

bb) blatníky, podběhy a lapače nečistot vozidel uvedených v bodě b) musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol přívěsu může být za tyto kryty považována nástavba (karoserie přívěsu); u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. U vozidel se sklápěcí karoserií postačí, jsou-li zadními kryty opatřena kola poslední nápravy na jejich zadní straně.

bc) kryty kol a lapače nečistot musí splňovat tyto další podmínky

- při provozní hmotnosti vozidla musí kryty kol (s výjimkou zadních blatníků vozidel se sklápěcí karoserií) zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola,

- zadní kryt na zadní straně u vozidel se sklápěcí karoserií musí být svou horní hranou nejméně tak vysoko, jako je nejvyšší bod pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla, a spodní hranou níže, než je střed kola vozidla při jeho pohotovostní hmotnosti,

bd) lapače nečistot musí být spodní hranou tak nízko, aby rovina proložená teoretickým bodem styku pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla a spodní hranou lapače svírala s rovinou vozovky úhel nejvýše 20°,

be) u vozidel kategorií M2 a M3, u nichž podběhy kol a navazující části karoserie zajišťují účinek lapačů nečistot, nejsou tyto lapače povinné,

c) vozidla kategorií N2 s největší povolenou hmotností přesahující 7,50 t, N3, O3, O4 mohou do doby, než vstoupí v účinnost homologace typu podle směrnice 70/156/EHS pro vozidla kategorií N a O, splňovat požadavky čl. 14 písm. b) této přílohy.

d) u vozidel kategorií M a N musí být možné namontovat protiskluzové řetězy na kola hnací nápravy (náprav), a to podle pokynů výrobce vozidla. Pro případ použití protiskluzového řetězu ve dvojité montáži kol musí být zaručena taková konstrukce vozidla a řetězu, aby nedocházelo při jeho použití k přetěžování vnějších pneumatik ve dvojité montáži kol. Prostor mezi koly a podběhy, karoserií, rámem vozidla apod. musí být tak velký, aby při provozní i největší technicky přípustné hmotnosti vozidla byla dostatečná vůle mezi pevnými částmi vozidla a koly s protiskluzovými řetězy.

15. Pneumatiky

a) na vozidle kategorie M, N nebo O se smějí použít jen pneumatiky podle ustanovení technického předpisu uvedeného v čl. 2 bod 46 tabulky této přílohy (92/23/EHS, příloha IV). Užití pneumatik na vozidle musí být homologováno podle uvedeného předpisu nebo schváleno podle jeho technických příloh.

b) další ustanovení pro pneumatiky na vozidlech v provozu jsou uvedena v § 21 této vyhlášky.

16. Vozidlo určené k přepravě dlouhého neděleného materiálu (tyče, sloupy, roury, klády apod.), s výjimkou deskového nebo hraněného řeziva, který posunem při náhlém prudkém zabrzdění nebo nárazu může ohrozit bezpečnost osob v kabině řidiče, musí být konstruováno nebo vybaveno tak, aby samo nebo jeho ochranné zařízení odpovídalo těmto podmínkám

a) musí udržet rovnoměrně rozloženou sílu 7850 N z každé započaté tuny nákladu vozidla,

b) zabránit alespoň v rozsahu celé šířky a celé výšky kabiny řidiče posunu nákladu vozidla. Pro přepravu tyčového nebo trubkového železného materiálu je dovoleno použít pro vnitřní stěnu čela nákladního prostoru vozidla nebo pro ochranného zařízení ocelový plech s minimální tloušťkou 5 mm.

17. Karoserie vozidel

a) vstupní dveře vozidel kategorií N a O se skříňovou karoserií musí být vybaveny pevným nebo snímatelným zařízením pro bezpečný a pohodlný vstup a výstup do této skříňové karoserie,

b) u trolejbusů a jiných vozidel s elektrickým pohonem musí být nástupní a výstupní schůdky a madla elektricky odizolovány od skříně karoserie,

c) je-li autobus vybaven žebříkem pro výstup na střechu a sestup z ní, musí být žebřík na pravém boku nebo zádi autobusu, je-li žebřík umístěn na boku autobusu, musí být odnímací.

d) pro přední části karoserie vozidel kategorie M1 do celkové největší přípustné hmotnosti nepřesahující 2,5 t a vozidel kategorie N1 odvozených od kategorie M1 s celkovou největší přípustnou hmotností do 2,5 t, která odpovídají článku 2 přílohy II směrnice 70/156/EHS platí ustanovení směrnice 2003/102/ES o ochraně chodců a jiných nechráněných účastníků silničního provozu před srážkou a v průběhu srážky s motorovým vozidlem.

18. Motorová vozidla kategorií M a N musí být vybavena zařízením pro nepřímé vidění schváleným v souladu s ustanoveními směrnice 2003/97/ES a musí být s tímto zařízením schválena. Zařízením pro nepřímé vidění se rozumí zařízení pro sledování oblasti přiléhající k vozidlu, kterou řidič nemůže svým zrakem pozorovat přímo. Těmito zařízeními mohou být konvenční zrcátka, kamerové systémy nebo jiná zařízení schopná zprostředkovat pro řidiče informaci z oblasti, která se nalézá mimo jeho přímé zorné pole. Vozidla kategorií N2 a N3 poprvé registrovaná po 1. lednu 2000, která nejsou vybavena širokoúhlým zrcátkem třídy IV. a blízkopohledovým zrcátkem třídy V. podle příloh I. a III. směrnice 2003/97/ES, musí být do 31. března 2009 těmito zrcátky dovybavena. Zrcátka použitá k dovybavení vozidla musí být homologována podle směrnice 2003/97/ES nebo musí být použita zrcátka shodné třídy schváleného typu (ATEST 8SD). Pokud nelze motorové vozidlo kategorie N2, jehož největší přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5 t, dovybavit blízkopohledovým zrcátkem třídy V. podle příloh I. a III. směrnice 2003/97/ES tak, aby se všechny části zrcátka nacházely výše než 2 m nad povrchem země, je-li vozidlo plně naloženo, a celá plocha zrcátka byla viditelná z místa řidiče, nevztahuje se na něj požadavek na dovybavení vozidla.

19. U žádných dílů se nesmějí použít materiály obsahující azbest.

20. Motorová vozidla s největší přípustnou hmotností překračující 3,50 t mohou být vybavena doplňkovým zvukovým výstražným zařízením umístěným na zádi vozidla, které při zařazeném zpětném chodu a při chodu motoru vydává přerušované výstražné zvukové znamení. Hladina akustického tlaku tohoto zařízení měřená v střední podélní rovině vozidla ve výši 1,20 m nad vozovkou a 2,00 m za zádí vozidla musí být vyšší než vnější hluk za zádí vozidla při otáčkách motoru odpovídajících 3/4 otáček největšího výkonu motoru, nejvýše však 85 dB (A). Kmitočet (f) přerušování zvukového znamení musí být v rozmezí 2 až 4 Hz a jeho trvání nesmí být delší než 0,6 s, vozidla jiných kategorií mohou být tímto zařízením vybavena, pokud hladina akustického tlaku tohoto zařízení 2,00 m za zádí vozidla nepřesahuje 85 dB(A).

21. Vozidla kategorií M a N, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 30 km.h-1, a jejich přípojná vozidla (tzv. „pomalá vozidla“) musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi (tj. na zádi posledního vozidla jízdní soupravy) opatřena zvláštním označením. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené předpisem EHK č. 69 uvedeným v čl. 2 bod X3 tabulky a musí být podle něj homologováno. Pro umístění a montáž těchto označení musí vozidlo splňovat požadavky přílohy 15 tohoto předpisu.

22. Předpis EHK č. 70 (uvedený v této příloze čl. 2 bod X2 tabulky) se aplikuje na kategorie vozidel uvedené v příloze 15 tohoto předpisu. Pro uspořádání a umístění označení na vozidle platí rovněž ustanovení přílohy 15 tohoto předpisu.

23. Tabulky požadovaných homologaci a schválení pro vozidla zvláštního určení podle čl. 1. Pro tabulky v následujících písm. a) až d) platí ustanovení čl. 2 písm. a) až c). Pro systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulkách v následujících písm. a) až d) a jsou na vozidlo namontovány ať již v prvovýrobě nebo dodatečně, platí ustanovení čl. 3.

a) obytné automobily, sanitní automobily, pohřební automobily

PředmětPředpis EHKZákladní směrnice EHS/ESPlatí pro kategorii vozidla
M1 ≤ 2500 kg 10)M1 > 2500 kg 10)M2M3
1. Hladiny hluku5170/157HG + HG + HG + H
Náhradní výfukové systémy59
2. Emise znečišťujících látek8370/220QG + QG + QG + Q
3. Palivové nádrže5870/221FFFF
Zadní ochrana proti podjetí
4. Prostor pro zadní registr.tabulku70/222XXXX
5. Systém řízení7970/311XGGG
6. Zámky a závěsy dveří1170/387BG + B
7. Zvukový signál2870/388XXXX
8. Výhled dozadu4671/127XGGG
9. Brzdění13, 90, 13H71/320XGGG
10. Elektromagnetická kompatibilita1072/245XXXX
11. Kouř vznětových motorů2472/306HHHH
12. Vnitřní výčnělky2174/60CG + C
13. Zařízení proti zneužití; imobilizér18, 9774/61XGGG
14. Bezpečnost při nárazu na řízení1274/297XG
15. Pevnost sedadel17, 8074/408DG + DG + DG + D
16. Vnější výčnělky2674/483V pro kabinuG pro kabinu
A pro ostatníA pro ostatní
17. Rychloměr pro zpětný chod3975/443XXXX
18. Štítky (povinné)76/114XXXX
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů1476/115DG + LG + LG + L
20. Montáž světelné techniky4876/756A + NA + G + N pro kabinuA + G +N pro kabinuA + G +N pro kabinu
A + N pro ostatníA + N pro ostatníA + N pro ostatní
21. Odrazky376/757XXXX
PředmětPředpis EHKZákladní směrnice EHS/ESPlatí pro kategorii vozidla
M1 ≤ 2500 kg 10)M1 > 2500 kg 10)M2M3
22. Svítilny doplňkové obrysové, přední a zadní obrysové, brzdové)776/758XXXX
Denní svítilny87
Boční obrysové svítilny91
23. Směrové svítilny676/759XXXX
24. Osvětlení zadní registrační tabulky476/760XXXX
25. Světlomety, výbojky1, 5, 8, 20, 31, 98, 99, 112, 11376/761XXXX
25. Žárovky37XXXX
26. Přední mlhové světlomety1976/762viz čl. 5 této přílohy
27. Odtahové úchyty vozidel77/389EEEE
28. Zadní mlhové svítilny3877/538XXXX
29. Zpětné světlomety2377/539XXXX
30. Parkovací svítilny7777/540XXXX
31. Bezpečnostní pásy1677/541DG + MG + MG + M
32. Výhled dopředu77/649XG
33. Označení ovladačů78/316XXXX
34. Odmrazování/odmlžování78/317XG + OOO
35. Ostřikování/stírání78/318XG + OOO
36. Vytápěcí systémy2001/56IG + PG + PG + P
37. Kryty kol78/549XG
38. Opěrky hlavy17, 2578/932DG + D
39. Emise CO2/spotřeba paliva10180/1268ØØ
40. Výkon motoru8580/1269XXXX
41. Emise vznětových motorů4988/77HG + HG + HG + H
44. Hmotnosti a rozměry (M1)92/21XX
45. Bezpečnostní skla4392/22JG + JG + JG + J
46. Pneumatiky30,54,6492/23XGGG
47. Omezovače rychlosti8992/24X
48. Hmotnosti a rozměry (jiné než M1)97/27XX
50. Spojovací zařízení5594/20viz čl. 5 této přílohy
51. Hořlavost95/28G pro kabinu
X pro ostatní
52. Autobusy36, 52, 66, 1072001/85AA
53. Čelní náraz9496/79ØØ
54. Boční náraz9596/27ØØ
X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel70X
X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h-1)69XXXX

b) pancéřovaná vozidla

PředmětPředpis EHKZákladní směrnice EHS/ESPlatí pro kategorii vozidla
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1. Hladiny hluku5170/157XXXXXX
Náhradní výfukové systémy59
2. Emise znečišťujících látek8370/220AAAAAA
3. Palivové nádrže5870/221XXXXXXXXXX
Zadní ochrana proti podjetí
4. Prostor pro zadní registr.tabulku70/222XXXXXXXXXX
5. Systém řízení7970/311XXXXXXXXXX
6. Zámky a závěsy dveří1170/387XXXX
7. Zvukový signál2870/388A+KA+KA+KA+KA+KA+K
8. Výhled dozadu4671/127AAAAAA
9. Brzdění13, 90 13H71/320XXXXXXXXXX
10. Elektromagnetická kompatibilita1072/245XXXXXXXXXX
11. Kouř vznětových motorů2472/306XXXXXX
12. Vnitřní výčnělky2174/60A
13. Zařízení proti zneužiti; imobilizér18, 9774/61XXXXXX
14. Bezpečnost při nárazu na řízení1274/297ØØ
15. Pevnost sedadel17, 8074/408XDDDDD
16. Vnější výčnělky2674/483A
17. Rychloměr zpětný chod3975/443XXXXXX
18. Štítky (povinné)76/114XXXXXXXXXX
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů1476/115AAAAAA
20. Montáž světelné techniky4876/756A+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+N
21. Odrazky376/757XXXXXXXXXX
22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové)776/758XXXXXXXXXX
Denní svítilny87
Boční obrysové svítilny91
23. Směrové svítilny676/759XXXXXXXXXX
24. Osvětlení zadní registrační tabulky476/760XXXXXXXXXX
25. Světlomety, výbojky1, 5, 8, 20, 31, 98, 99, 112,11376/761XXXXXX
25. Žárovky37XXXXXXXXXX
26. Přední mlhové světlomety1976/762viz bod 5 této přílohy
27. Závěsy k odtažení vozidla77/389AAAAAA
28. Zadní mlhové svítilny3877/538XXXXXXXXXX
29. Zpětné světlomety2377/539XXXXXXXXXX
30. Parkovací svítilny7777/540XXXXXX
31. Bezpečnostní pásy1677/541AAAAAA
32. Výhled dopředu77/649S
33. Označení ovladačů78/316XXXXXX
34. Odmrazování/odmlžování78/317AOOOOO
35. Ostřikování/stírání78/318AOOOoO
36. Vytápěcí systémy2001/56XXXXXX
37. Kryty kol78/549X
38. Opěrky hlavy17, 2578/932X
39. Emise CO2/spotřeba paliva10180/1268Ø
40. Výkon motoru8580/1269XXXXXX
41. Emise vznětových motorů4988/77AXXXXX
42. Boční ochrana7389/297XXXX
43. Zařízení proti rozstřiku91/226XXXX
44. Hmotnosti a rozměry (M1)92/21X
45. Bezpečnostní skla4392/22ØØØØØØØØØØ
46. Pneumatiky30,54,6492/23AAAAAAAAAA
47. Omezovače rychlosti8992/24XXX
48. Hmotnosti a rozměry (jiná vozidla než M1)97/27XXXXXXXXX
49. Vnější výčnělky kabin vozidel NAAA
50. Spojovací zařízení5594/20viz bod 5 této přílohy
51. Hořlavost materiálů interiéru95/28X
52. Autobusy36,52,66, 1072001/85
53. Čelní náraz9496/79Ø
54. Boční náraz9596/27ØØ
56. Vozidla pro dopravu nebezpečných věcí10598/91XX XXXXX
57. Ochrana proti podjetí zepředu932000/40XX
X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel70XXXXXX
X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h-1)69XXXXXXXXXX

c) ostatní vozidla zvláštního určení (včetně obytných přívěsů)

PředmětPředpis EHKZákladní směrnice EHS/ESPlatí pro kategorii vozidla
M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1. Hladiny hluku5170/157HHHHH
Náhradní výfukové systémy59
2. Emise znečišťujících látek8370/220QQQQQ
3. Palivové nádrže5870/221FFFFFXXXX
Zadní ochrana proti podjetí
4. Prostor pro zadní registr.tabulku70/222A+RA+RA+RA+RA+RA+RA+RA+RA+R
5. Systém řízení7970/311XXXXXXXXX
6. Zámky a závěsy dveří1170/387BBB
7. Zvukový signál2870/388XXXXX
8. Výhled dozadu4671/127XXXXX
9. Brzdění13, 90,13H71/320XXXXXXXXX
10. Elektromagnetická kompatibilita1072/245XXXXXXXXX
11. Kouř vznětových motorů2472/306HHHHH
13. Zařízení proti zneužití; imobilizér18, 9774/61XXXXX
14. Bezpečnost při nárazu na řízení1274/297X
15. Pevnost sedadel17, 8074/408DDDDD
17. Rychloměr zpětný chod3975/443XXXXX
18. Štítky (povinné)76/114XXXXXXXXX
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů1476/115DDDDD
20. Montáž světelné techniky4876/756A+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+N
21. Odrazky376/757XXXXXXXXX
22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové)7 76/758XXXXXXXXX
87
Denní svítilny91
Boční obrysové svítilny
23. Směrové svítilny676/759XXXXXXXXX
24. Osvětlení zadní registrační tabulky476/760XXXXXXXXX
25. Světlomety, výbojky1, 5, 8, 20, 31, 98, 99, 112, 11376/761XXXXX
25. Žárovky37XXXXXXXXX
26. Přední mlhové světlomety1976/762viz bod 5 této přílohy
27. Závěsy k odtažení vozidla77/389AAAAA
28. Zadní mlhové svítilny3877/538XXXXXXXXX
29. Zpětné světlomety2377/539XXXXXXXXX
30. Parkovací svítilny7777/540XXXXX
31. Bezpečnostní pásy1677/541DDDDD
33. Označení ovladačů78/316XXXXX
34. Odmrazování/odmlžování78/317OOOOO
35. Ostřikování/stírání78/318OOOOO
40. Výkon motoru8580/1269XXXXX
41. Emise vznětových motorů4988/77HHHHH
42. Boční ochrana7389/297XXXX
43. Zařízení proti rozstřiku91/226XXXX
45. Bezpečnostní skla4392/22JJJJJJJJJ
46. Pneumatiky30,54,6492/23XXXXXXXXX
47. Omezovače rychlosti8992/24XXX
48. Hmotnosti a rozměry97/27XXXXXXXXX
49. Vnější výčnělky kabin vozidel NXXX
50. Spojovací zařízení5594/20viz bod 5 této přílohy
51. Hořlavost95/28X
52. Autobusy36, 52, 66, 1072001/85XX
54. Boční náraz9596/27A
56. Vozidla pro dopravu nebezpečných věci10598/91XXXXXX
57. Ochrana proti podjetí zepředu932000/40XX
X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel70XXXXXX
X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h-1)69XXXXXXXXX

d) mobilní jeřáby

PředmětPředpis EHKZákladní směrnice EHS/ESMobilní jeřáby kategorie N
1. Hladiny hluku5170/157T
Náhradní výfukové systémy59
2. Emise znečišťujících látek8370/220X
3. Palivové nádrže5870/221X
Zadní ochrana proti podjetí
4. Prostor pro zadní registr.tabulku70/222X
5. Systém řízení7970/311X (boční pohyb přípustný)
6. Zámky a závěsy dveří1170/387A
7. Zvukový signál2870/388X
8. Výhled dozadu4671/127X
9. Brzdění13, 90, 13H71/320U
10. Elektromagnetická kompatibilita1072/245X
11. Kouř vznětových motorů2472/306X
12.Vnitřní výčnělky2174/60X
13. Zařízení proti zneužití; imobilizér18, 9774/61X
15. Pevnost sedadel17, 8074/408D
17. Rychloměr zpětný chod3975/443X
18. Štítky (povinné)76/114X
19. Kotevní úchyty bezpečnost. pásů1476/115D
20. Montáž světelné techniky4876/756A+Y
21. Odrazky376/757X
22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové)776/758X
Denní svítilny87
Boční obrysové svítilny91
23. Směrové svítilny676/759X
24. Osvětlení zadní registr. tabulky476/760X
25. Světlomety, výbojky1, 5, 8, 20, 31, 98, 99, 112, 11376/761X
25. Žárovky37X
26. Přední mlhové světlomety1976/762viz bod 5 této přílohy
27. Závěsy k odtažení vozidla77/389A
28. Zadní mlhové svítilny3877/538X
29. Zpětné světlomety2377/539X
30. Parkovací svítilny7777/540X
31. Bezpečnostní pásy1677/541D
33. Označení ovladačů78/316X
34. Odmrazování/odmlžování78/317O
35. Ostřikování/stírání78/318O
40. Výkon motoru8580/1269X
41. Emise vznětových motorů4988/77V
42. Boční ochrana7389/297X
43. Zařízení proti rozstřiku91/226X
45. Bezpečnostní skla4392/22J
46. Pneumatiky30,54,6492/23A pokud jsou splněny požadavky ISO 10571-1995(E) nebo ETRTO manuálu norem 1998
47. Omezovače rychlosti8992/24X
48. Hmotnosti a rozměry97/27X
49. Vnější výčnělky kabin vozidel NX
50. Spojovací zařízení5594/20viz čl. 5 této přílohy
57. Ochrana proti podjetí zepředu932000/40X
X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel70X
X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h-1)69X

VÝZNAM SYMBOLŮ V TABULKÁCH

A: Pokud zvláštní určení neumožní plné vyhovění, jsou přípustné výjimky. Výrobce musí ke spokojenosti homologačního nebo schvalovacího orgánu prokázat, že pro zvláštní určení nelze požadavky splnit.

B: Aplikace se omezuje na dveře s přístupem k sedadlům, konstruovaným pro běžné užití při jízdě vozidla na silnici a tam, kde vzdálenost mezi bodem R sedadla a střední rovinou povrchu dveří, při měření kolmo na střední podélnou rovinu vozidla, nepřesáhne 500 mm.

C: Aplikace se omezuje na část vozidla před sedadlem umístěným nejblíže k zadní části vozidla, konstruovaným pro běžné užití při jízdě vozidla na silnici a je také omezena na oblast dopadu hlavy podle definice předpisu EHK č. 21 nebo směrnice společenství 74/60/EHS.

D: Aplikace se omezuje na sedadla, konstruovaná pro běžné užití při jízdě vozidla po silnici.

E: Pouze vpředu

F: Je přípustná modifikace průběhu a délky plnícího potrubí a přemístění nádrže ve vozidle.

G: Požadavky na kategorii základního/nedokončeného vozidla (podvozku, který byl využit ke stavbě vozidla zvláštního určení). U nedokončených/dokončených vozidel je přijatelné, aby byly splněny požadavky pro vozidla odpovídající kategorie N (podle největší hmotnosti).

H: Bez dalšího zkoušení je přípustná modifikace délky výfukového systému za posledním tlumičem/katalyzátorem, pokud nepřesahuje 2 m.

I: Aplikace se omezuje na takové systémy topení, které nejsou konstruovány speciálně pro ubytovací podmínky.

J: U všech zasklení oken jiných než je zasklení kabiny řidiče (čelní sklo a boční okna) musí být materiálem buď bezpečnostní sklo nebo tuhé plastové zasklení.

K: Přípustná jsou zařízení pro přídavné výstražné signály.

L: Aplikace se omezuje na sedadla konstruovaná k běžnému užití při jízdě vozidla po silnici. Na zadních místech sezení se požadují nejméně kotevní místa pro břišní pásy.

M: Aplikace se omezuje na sedadla konstruovaná k běžnému užití při jízdě vozidla po silnici. Na zadních místech sezení se požadují nejméně břišní pásy.

N: Za podmínky, že jsou namontována všechna povinná světelná zařízení a že není ovlivněna jejich geometrická viditelnost.

O: Vozidlo musí být vpředu vybaveno přiměřeným systémem.

P: Aplikace se omezuje na takové systémy topení, které nejsou konstruovány speciálně pro ubytovací podmínky. Vozidlo musí být vpředu vybaveno vhodným systémem.

Q: Bez dalšího zkoušení je přípustná modifikace délky výfukového systému za posledním tlumičem/katalyzátorem, pokud nepřesahuje 2 m. Homologace, udělená pro nejvíce reprezentativní základní vozidlo, zůstává v platnosti bez ohledu na změny referenční hmotnosti.

R: Pokud lze namontovat registrační tabulky všech členských států a tyto tabulky jsou viditelné.

S: Činitel přenosu světla je nejméně 60 %, úhel zakrytí sloupkem „A“ není větší než 10°.

T: Zkouší se pouze u úplného/dokončeného vozidla. Vozidlo může být zkoušeno podle směrnice 70/157/EHS ve znění naposledy změněném směrnicí 1999/101/ES. Ve vztahu k bodu 5.2.2.1 přílohy I směrnice 70/157/EHS se užijí následující mezní hodnoty:

- 81 dB(A) u vozidel s výkonem motoru menším než 75 kW,

- 83 dB(A) u vozidel s výkonem motoru větším nebo rovným než 75 kW, ale menším než 150 kW,

- 84 dB(A) u vozidel s výkonem motoru větším než 150 kW.

U: Zkouší se pouze u úplného/dokončeného vozidla. Vozidlo, vybavené až čtyřmi nápravami, musí plnit požadavky stanovené směrnicí 71/320/EHS. Odchylky jsou přípustné u vozidel s více než čtyřmi nápravami za předpokladu, že:

- jsou oprávněné příslušnou konstrukcí,

- jsou splněny veškeré brzdné vlastnosti stanovené směrnicí 71/320/EHS pro parkovací, provozní a nouzové brzdění.

V: Lze připustit vyhovění směrnici 97/68/EHS.

X: Žádné výjimky mimo ty, které uvádí jednotlivá směrnice.

Y: Za předpokladu, že je namontováno povinné zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.

Ø směrnice se neaplikuje (žádné požadavky).

24. Do doby, než vstoupí v platnost homologace typu vozidla podle směrnice 70/156/EHS pro vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3 musí být tyto kategorie vozidel vybaveny zařízením proti neoprávněnému použití podle předpisu EHK č. 18 uvedeného v čl. 2 bodu 13 tabulky a musí být podle něho homologovány.

25. Vozidla kategorie M1 musí být vybavena imobilizérem, který splňuje požadavky zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bodu 13 tabulky a musí být podle nich homologována nebo schválena. Vozidla ostatních kategorií M a N mohou být vybavena imobilizérem, který musí splňovat požadavky podle předchozí věty, a pokud jsou jím vybavena musí být z tohoto hlediska homologována nebo schválena.

26. Vozidla kategorií M a N mohou být vybavena poplašným zařízením, které splňuje požadavky zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bodu 13 tabulky. Pokud jsou jím vybavena musí být z tohoto hlediska homologována nebo schválena.

27. Všechna vozidla kategorií M2 a M3 a vozidla kategorie N, u nichž největší přípustná hmotnost, včetně případně připojeného přívěsu nebo návěsu, přesáhne 3,5 t, musí být vybavena záznamovým zařízením s registrací pracovní činnosti řidiče (dále jen „tachograf“) podle nařízení Rady (ES) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě. Tachografem nemusí být vybavena vozidla uvedená v článku 3 a v článku 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 nebo vozidla vyjmutá z této povinnosti podle zvláštního právního předpisu.

Vozidla, která musí být vybavena tachografem a na která se tato povinnost nevztahovala podle dosavadních právních přepisů, musí být tachografem dovybavena.

Tachograf musí být ověřen nejméně jednou za 2 roky pracovištěm pověřeným Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a registrovaným ministerstvem a musí být zaplombován, včetně svého pohonu. Pokud je tachografem vybaveno vozidlo, v němž není jeho použití povinné, musí být tachograf ověřen Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nejméně jednou za 5 let.

28. Při konstrukci a výrobě vozidel kategorií M1 a N1 a jejich komponentů musí výrobci učinit opatření stanovená směrnicí 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, týkající se zejména použitých materiálů, vyznačování kódů na příslušných dílech a stanovených průměrných procent dílů určených k opětnému používání a recyklování.

29. Výrobci vozidel kategorie M1 zajistí, aby všechna prodejní místa v ČR nabízející jejich nové typy vozidel kategorie M1 obdržela údaje o emisích CO2 a spotřeby paliva, které jsou uvedeny v osvědčení o homologaci příslušného typu vozidla podle jednoho ze zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bod 39 tabulky, tak, aby tato prodejní místa je měla k dispozici pro splnění požadavků směrnice 1999/94/ES na informovanost spotřebitelů o spotřebě paliva a emisích CO2 při nabízení nových osobních automobilů.

30. U osobních automobilů kategorie M1 a nákladních automobilů kategorie N1 se měření emisí oxidu uhličitého (CO2) a spotřeby paliva provádí podle směrnice 80/1268/EHS a směrnice 2004/3/ES. Pro měření spotřeby paliva a emisí CO2 u těchto vozidel se použijí postupy pro zkoušky emisí prováděné podle technických požadavků směrnice 70/220/EHS. Postup zkoušek, postup při rozšíření schválení typu a schvalování rodiny vozidel kategorie N1 se řídí přílohami směrnice 80/1268/EHS pozměněné směrnicí 2004/3/ES. Pro výrobce vozidel v malých sériích se uplatní výjimka z ustanovení této směrnice.
Ustanovení směrnice 2004/3/ES se nepoužijí na vozidla kategorie N1, jestliže motory do nich namontované byly typově schváleny podle směrnice 88/77/EHS a jestliže celková roční výroba vozidel kategorie N1 je u výrobce nižší než 2000 jednotek.

31. Spojovací zařízení třídy A50-X namontované na vozidle nesmí zakrývat místo pro zadní registrační tabulku nebo zhoršovat čitelnost zadní registrační tabulky nebo zakrývat předepsané osvětlení vozidla. Jestliže tomu tak není, musí být část se spojovací koulí odmontovatelná bez použití nářadí případně s nářadím umístěným povinně ve vozidle. Vozidlo vybavené tažným zařízením schváleným s odnímatelnou spojovací koulí bez použití nářadí, musí mít tuto kouli odejmutou, pokud není využívána ke spojení s přípojným vozidlem nebo s jiným zařízením.

32. U vozidel rychlé zdravotnické pomoci, kromě terénních vozidel, musí být světlá výška prostoru určeného pro přepravu pacienta nejméně 1700 mm.

33. Vyústění výfukového potrubí nesmí být vpravo a osa vyústění koncové části výfukového potrubí, s výjimkou potrubí směrovaného vzhůru a vyústěného nad vozidlem, musí být buď rovnoběžná s vodorovnou rovinou, nebo skloněná k rovině vozovky.

34. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směrující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.

35. U vozidel se samostatnou skříňovou karoserií nesmějí zadní a boční dveře ve zcela otevřeném stavu přesahovat šířku vozidla o více než o vlastní tloušťku dveří, a v této otevřené poloze musí být spolehlivě zajištěny.

36. Počítače ujeté vzdálenosti namontované ve vozidlech musí spolehlivě a zřetelně udávat vozidlem ujetou vzdálenost s přesností nejméně ±5 % z měřené hodnoty.

37. Každé vozidlo musí být dostatečně odpruženo, s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.

Technické požadavky na vozidla poháněná stlačeným plynem

38. Zařízení pro pohon CNG tvoří soubor všech částí na vozidle, které slouží k funkci pohonu motoru CNG, zejména části pro plnění, nádrže nebo lahve, potrubí, hadice, armatury, všechny ventily, směšovače nebo vstřikovací ventily, regulační, zajišťovací a řídící orgány.

39. Části zařízení pro pohon CNG, které jsou předmětem předpisu EHK č. 110, musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto předpisem a musí být podle něj homologovány pro vozidla nově schvalovaná od 1.11.2001, pro všechna nově registrovaná od 1.11.2003.

40. Použití, zástavba a funkce zařízení pro pohon CNG na vozidle musí splňovat ustanovení

a) pro schválení typu vozidla nebo přestavby typu vozidla kategorií M, N technického předpisu EHK č. 110 a této vyhlášky,

b) pro individuální schválení jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla podle této vyhlášky.

41. Emise znečišťujících látek ve výfukových plynech u vozidel poháněných CNG nesmí překročit hodnoty stanovené technickými předpisy podle této přílohy, čl. 2, bod 2 nebo 41 tabulky, pokud není technickými předpisy uvedenými v čl. 39 této přílohy stanoveno jinak.

42. Pro schválení způsobilosti typu vozidla nebo přestavby typu vozidla (hromadné přestavby) poháněného motorem pracujícím s CNG musí být splněny podmínky čl. 39 a čl. 40 písm. a) a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti typu dané kategorie vozidla podle příslušného ustanovení této přílohy.

43. Pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla poháněného motorem pracujícím s CNG musí být splněny podmínky podle čl. 39 a čl. 40 písm. b) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla dané kategorie.

Technické požadavky na vozidla poháněná zkapalněnými ropnými plyny

44. Zařízení pro pohon LPG tvoří soubor všech částí na vozidle, které slouží k funkci pohonu motoru LPG, zejména části pro plnění, nádrže, čerpadla potrubí, hadice, armatury, všechny ventily, směšovače nebo vstřikovací ventily, regulační, zajišťovací a řídící orgány.

45. Části zařízení pro pohon LPG, které jsou předmětem předpisu EHK č. 67, musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto předpisem a musí být podle něj homologovány.

46. Použití, zástavba a funkce zařízení pro pohon LPG na vozidle musí splňovat ustanovení:

a) pro schválení typu vozidla nebo přestavby typu vozidla kategorie M, N technického předpisu EHK č. 67 a této vyhlášky,

b) pro individuální schválení jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla kategorie M1, N1 technického předpisu EHK č. 67 a této vyhlášky.

47. Emise znečišťujících látek ve výfukových plynech u vozidel poháněných LPG nesmí překročit hodnoty podle čl. 2, bodu 2 nebo 41 tabulky, pokud není technickými předpisy uvedenými v čl. 45 této přílohy stanoveno jinak.

48. Pro schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo hromadné přestavby typu vozidla poháněného motorem pracujícím s LPG musí být splněny podmínky podle čl. 45 a čl. 46, písm. a) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení typu dané kategorie vozidla podle příslušného ustanovení této přílohy.

49. Pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla poháněného motorem pracujícím s LPG musí být splněny podmínky podle čl. 45 a čl. 46, písm. b) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla dané kategorie.

Kontroly nádrží a láhví u vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem v provozu

50. Pokud výrobce nádrže nestanoví jinak, je životnost nádrže na LPG 10 let a nádrže nebo láhve na CNG 15 let.

Elektromobily kategorií M a N

51. Elektromobily kategorií M a N musí splňovat odpovídající požadavky, uvedené pro vozidla těchto kategorií v této příloze v čl. 2 s následujícími odchylkami

a) nevyžaduje se homologace nebo schválení podle čl. 2 bodů 2, 11 a 41 tabulky do doby, než bude působnost některých z těchto zvláštních předpisů rozšířena i na emise znečišťujících látek z elektromobilů;

b) u bodu 1 tabulky se vyžaduje homologace nebo schválení pouze podle metody měření vozidla za jízdy z předpisu EHK č. 51 nebo směrnice 70/157/EHS; měření stojícího vozidla v tomto případě odpadá;

c) mimo uvedené požadavky se vyžaduje homologace elektromobilů podle předpisu EHK č. 100.

52. Typ vozidla homologovaný podle směrnice 70/156/EHS se pokládá za splňující ustanovení čl. 51.

Mobilní stroje

53. Mobilní stroj je zařízení se spalovacím motorem, který není používáno především k přepravě osob a nákladů, ale k pracovní činnosti. Mobilní stroj je často pevnou nebo výměnnou nástavbou vozidla, zvláštním vozidlem, pracovním strojem neseným, nebo je to stroj určený k zapojení do jízdní soupravy. Na spalovací motor používaný v mobilním stroji se vztahuje homologace, nebo schválení podle článku 1

PředmětPředpis EHKZákladní směrnice ESSpalovací motor může být použit na vozidle kategorie
Emise nečistot z výfuku vznětových motorů9697/68T nebo je v mobilním stroji, který je přemístitelný po pozemních komunikacích
Emise nečistot z výfuku zážehového motorunení97/68/ES ve znění 2002/88/ESM, N, T, O jako pomocný motor např. chladírenského zařízení, klimatizační jednotky apod.

Mezi mobilní stroje, na jejichž vznětové motory se vztahují homologace, patří například

a) stroje s motory s proměnnými otáčkami - průmyslové vrtací zařízení, buldozery, hydraulická rypadla, sněhové pluhy, mobilní jeřáby, zdvihací plošiny, manipulační stroje, stroje na údržbu silnic,

b) stroje s motory s konstantními otáčkami, např. kompresory, generátory elektrické energie, chladící jednotky, svářecí soupravy, vodní čerpadla, sněhové frézy a zametací vozy,

c) plavidla určená k provozu na vnitrozemských vodních cestách s výkonem motoru od 37 kW a jejichž délka je 20 m nebo větší a výtlak 100 m3 nebo větší a

d) motorové vozy, speciální drážní vozidla a lokomotivy s výkonem motoru větším než 130 kW.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Technické požadavky pro konstrukci vozidel kategorií L

1. Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorie L poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, určená k užívání na pozemních komunikacích, ať již dokončená nebo nedokončená, a pro jejich přípojná vozidla, ať již dokončená nebo nedokončená. Tato příloha platí rovněž pro všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na vozidlech podle tohoto článku nebo určené k montáži na tato vozidla. Pod pojmem „vozidlo“ se v této příloze rozumí vozidlo definované v tomto článku.

2. Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu

Bod**)PředmětPředpis
EHK
Základní směrnice
EHS/ES
Platí pro členy kategorie L*)
12345
2.2
4.4.8
Max.konstrukční rychlost, moment a výkon motoru95/1XXXXX
3.Hmotnosti a rozměry vozidel93/93XXXXX
4.4.9Palivová nádrž97/24(6)
4.4.13Plynné znečišťující látky motocyklů***)4097/24(5)XXX
4.4.13Plynné znečišťující látky mopedů***)4797/24(5)XX
6.Pneumatiky motocyklů7597/24(1)XXX
7.Brzdění7893/14XXXXX
8.Montáž zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci dvoukolových a tříkolových vozidel5393/92
7493/92X
93/92XXXXX
9.a) Zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci mopedů a vozidel posuzovaných jako takové3,6, 37, 50, 56,7697/24(2)XX
9.b) Zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci motocyklů a vozidel posuzovaných jako takové3,6, 37, 38,
50, 57, 72
97/24(2)XXX
10.1Zvuková výstražná zařízení2893/30XXXXX
10.2Montáž zadní registrační tabulky93/94XXXXx
10.3EMC, odrušení1097/24(8)XXXXx
10.4Vnější hluk a výfukový systém (mimo elektromobily) ***)9,41, 63,9297/24(9)XXXXX
10.5Zpětná zrcátka81, 46****)97/24(4)XXXXX
10.6Vnější výčnělky97/24(3)XXXXX
10.7Stojánky dvoukolových mot. vozidel93/31XX
10.8Ochrana před neoprávněným užíváním6293/33XXXXX
10.9Zasklení, stírače, odmrazování a odmlžování97/24(12)XX
10.10Držadla spolujezdců na dvoukolových vozidlech93/32XX
10.11Kotevní místa bezpečnostních pásů97/24(11)XX
10.12Rychloměr3975/443XXXXX
10.13Ovladače, identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů6093/29XXXXX
10.14Povinné štítky a značky93/34XXXXX
10.15Opatření proti neoprávněnému seřizování motoru97/24(7)XXXXX

*) Číselnému označení byly přiřazeny tyto členy rozdělení vozidel kategorie L podle zákona:

1 dvoukolové mopedy

2 tříkolové mopedy a lehké čtyřkolky

3 motocykly

4 motocykly s postranním vozíkem

5 motorové tříkolky a čtyřkolky jiné než lehké čtyřkolky

**) Číslování jednotlivých bodů je zachováno jako ve směrnici 92/61/EHS, v její příloze III (vzor osvědčení o homologaci obsahující směrnice povinné pro homologace typu vozidel).

***) Pod tento bod nepatří vozidla s elektrickým pohonem. To však neplatí pro vozidla s dvojím druhem pohonu, u nichž jeden ze systémů pohonu je elektrický a druhý termický.

****) Použije se alternativně se směrnicí 97/24/ES kapitola 4 na vozidla kategorií L s karoserií, která částečně nebo úplně obklopuje řidiče.

Pro tabulku platí

a) Jestliže je ve sloupcích platnosti zvláštního předpisu pro jednotlivé členy kategorie vozidel prázdné pole, znamená to, že předmět zvláštního předpisu není pro tento člen kategorie vozidel povinný (v případě tabulky v čl. 5 není pro tento člen kategorie vozidel určen). Pokud má výrobce záměr na této kategorii vozidla použít předmět takového zvláštního předpisu, rozhodne schvalovací orgán, zda jej výrobce smí použít a zda pak bude vyžadovat plnění požadavků tohoto zvláštního předpisu nebo zda stanoví požadavky jiné.

b) V případech, kdy na daný typ vozidla nelze uplatnit určitý předpis EHK nebo směrnici ES, což je dáno rozsahem působnosti stanoveným v každém z těchto předpisů, použijí se pouze předpisy uplatnitelné podle jejich rozsahu působnosti.

3. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části na vozidlo montovány dodatečně, musí být homologovány podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schváleny podle technických příloh směrnic, které se týkají daného případu a které jsou uvedeny v tabulce v čl. 5. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou uvedeny v obou těchto tabulkách, musí být samy i jejich montáž na vozidlo schváleny a musí splňovat požadavky, které podle případu stanoví schvalovací orgán.

4. Pokud jsou systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2, montovány na vozidlo dodatečně, musí být jejich montáž provedena způsobem a s náležitostmi určenými příslušným předpisem EHK nebo směrnicí EHS/ES, pokud to tento technický předpis stanovuje.

5. Tabulka systémů, samostatných technických celků nebo částí, které mohou být na vozidle montovány za podmínky dodržení ustanovení čl. 3 a 4

PředmětPředpis
EHK
Základní směrnice
EHS/ES
Platí pro členy kategorie L
12345
Přední mlhové světlomety1976/762XXXX
Zadní mlhové svítilny38XXX
Zařízení pro čištění světlometů45XXXX
10.16Zařízení pro mechanická spojení vozidel97/24(10)XXXXX

6. Elektrická instalace pro předepsané osvětlení přívěsu se u vozidel kategorií L připojuje k tažnému vozidlu sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou na tažném vozidle a jí odpovídající zástrčkou černé (tmavé) barvy na taženém vozidle. Zásuvky a zástrčky co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky, stanovené technickou normou ISO 1724 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12 V (N -normální).

7. U žádných dílů se nesmějí použít materiály obsahující azbest.

8. U typu vozidla, pro který byla předložena homologace podle směrnice 92/61/EHS, se pro účel schválení typu vozidla přijmou jen homologace zahrnující osvětlení zadní registrační tabulky.

9. Jestliže je vozidlo vybaveno imobilizérem, musí tento imobilizér splňovat požadavky uvedené v tabulce v čl. 2.

10. Při konstrukci a výrobě tříkolových mopedů a jejich komponentů musí výrobci učinit opatření stanovená směrnicí 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, týkající se zejména použitých materiálů, vyznačování kódů na příslušných dílech a stanovených průměrných procent dílů určených k opětnému používání a recyklování.

11. U dvoukolových vozidel musí mít pohyblivé části pohonů (řetěz, hřídele apod.) bezpečnostní kryt.

12. U tří a čtyřkolových vozidel musí kryty kol splňovat požadavky technických příloh směrnice 78/549/ES.

13. Každé vozidlo musí být dostatečně odpruženo, s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.

14. Počítače ujeté vzdálenosti musí spolehlivě a zřetelně udávat vozidlem ujetou vzdálenost s přesností nejméně ±5 % z měřené hodnoty.

15. Požadavky na přípojná vozidla za motorová vozidla kategorie L

a) přípojné vozidlo je určeno pouze pro přepravu nákladů, smí být připojeno pouze za tažné vozidlo, jehož konstrukce připojení umožňuje,

b) největší povolená hmotnost přípojného vozidla, které není vybaveno brzdou nesmí být větší než 50% provozní hmotnosti motorového vozidla,

c) největší povolená hmotnost přípojného vozidla vybaveného nájezdovou brzdou nesmí být větší než provozní tažného vozidla,

d) největší povolená hmotnost přípojného vozidla nesmí být větší než stanoví výrobce daného tažného vozidla,

e) vzdálenost nápravy nebo osy kol přípojného vozidla od osy zadního kola tažného vozidla nesmí být větší, než je rozvor kol tažného vozidla,

f) světelná zařízení musí přiměřeně (např. zadní odrazka se požaduje trojúhelníková) odpovídat požadavkům technických předpisů uvedených v této příloze, v tabulce v čl. 2.

Elektromobily kategorií L

16. Elektromobily kategorie L musí splňovat odpovídající požadavky, uvedené pro vozidla těchto kategorií v čl. 2 této přílohy s následujícími odchylkami:

a) nevyžaduje se homologace podle bodů 4.4.13 a 10.15 tabulky do doby, než bude působnost některých z těchto zvláštních předpisů rozšířena i na emise znečišťujících látek z elektromobilů,

b) mimo uvedené požadavky se vyžaduje schválení elektromobilů s přiměřeným použitím ustanovení předpisu EHK č. 100.

17. Typ elektromobilu homologovaný podle směrnice 92/61/EHS se pokládá za splňující ustanovení čl. 16.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií T a OT

1. Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorie T a pro jejich přípojná vozidla kategorie OT. Tato příloha se vztahuje i na všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na vozidlech nebo určené k montáži na tato vozidla. Pod pojmem „vozidlo“ se v této příloze rozumí vozidlo definované v tomto odstavci.

Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorie T

2. Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu vozidel kategorie T je uveden ve směrnici 2003/37/ES, příloze II, kapitole B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části 1 “Seznam zvláštních směrnic“.

Technické požadavky jednotlivých směrnic EHS/ES a předpisů EHK pro motorová vozidla kategorií M a N, které mohou být užity místo požadavků, odpovídajících směrnicím pro zemědělské traktory, jsou uvedeny ve směrnici 2003/37/ES, příloze 11, kapitole B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části IA a IB.

Vzájemná souvztažnost odpovídajících jednotlivých směrnic a normalizovaných kódů OECD je uvedena ve směrnici 2003/37/ES, příloze II, kapitole B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části IIC.

3. Pokud jsou na traktoru systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou ve směrnici 2003/37/ES, příloze II, kapitole B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části na traktor montovány dodatečně, musí být homologovány nebo schváleny podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES. Jejich montáž musí být provedena způsobem a s náležitostmi určenými příslušným technickým předpisem, pokud to tento předpis stanovuje.

4. Brzdové zařízení traktoru musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem uvedeným ve směrnici 2003/37/ES, příloze II, kapitole B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“. Brzdné účinky musí být splněny i při spojení traktoru do soupravy s nebrzděnými vozidly kategorií OT a SPT.

5. Traktory mohou být vybaveny pro brzdění vozidel kategorií OT a SPT spojením vzduchovým nebo hydraulickým. Traktor vybavený spojením pro vzduchové brzdění určený k tažení vozidla kategorie OT4 musí mít jak jednohadicový inverzní, tak i dvouhadicový systém. U dvouhadicového systému musí doba náběhu tlaku vzduchu ve spojkové hlavici a zásobníky energie splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 13 přílohami 6 a 7 nebo směrnicí 71/320/EHS přílohami III, IV.

6. V případě, že je traktor vybaven zařízením pro brzdění vozidel kategorií OT a SPT, musí být soustava pro parkovací brzdění traktoru provedena tak, že při jejím použití uvede do činnosti soustavu pro provozní brzdění těchto vozidel.

7. Výrobce traktoru stanoví největší technicky přípustné přípojné hmotnosti brzděných a nebrzděných vozidel kategorií OT a SPT. Oba údaje musí být uvedeny v dokumentaci.

8. Kabina řidiče traktoru musí být vybavena alespoň jednou clonou proti slunci, s výjimkou traktorů, u kterých není použití clony slučitelné s jejich pracovní činností (zajištění výhledu na pracovní zařízení směrem vzhůru - například traktory vybavené teleskopickým výložníkem a podobně). Clona proti slunci musí být provedena minimálně formou samolepící folie schváleného provedení nalepené na čelní sklo kabiny.

9. Traktor s kabinou řidiče musí být vybaven ostřikovacím zařízením s motorickým pohonem pro čištění vnějšího povrchu čelního skla.

10. Rychlost hoření materiálů použitých v kabině řidiče traktoru nesmí být větší než 250 mm.min-1, při měření se vychází z technické normy ČSN ISO 3795.

11. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro traktory nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

12. Pneumatiky musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 106 a musí být podle něj homologovány; pokud tyto pneumatiky nejsou homologovány, musí být schváleny a opatřeny schvalovací značkou.

13. Traktory, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1 (pomalá vozidla), musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřena deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno.

14. Pro traktory s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1 platí požadavky uvedené v části II A a II B, kapitoly B, přílohy II směrnice 2003/37/ES.

15. Ustanovení platná pro kolové traktory platí přiměřeně i pro pásové traktory určené ke stejným pracím, s výjimkou pevnosti ochranné konstrukce, na které se vztahuje technický předpis Kód OECD.

Technické požadavky na konstrukci přípojných vozidel kategorie OT

16. Přípojná vozidla kategorie OT jsou traktorové přívěsy a návěsy - ve smyslu technické normy ČSN EN 1853, určené k přepravě nákladů. Jejich nejvyšší konstrukční rychlost nesmí převyšovat 40 km.h-1.

17. Pro traktorové přívěsy a návěsy (dále jen „vozidla“) platí ustanovení této přílohy a dále ustanovení paragrafů vyhlášky, týkající se

- rozměrů vozidel,

- vyznačení obrysů vozidel,

- hmotnosti vozidel,

- kol a pneumatik,

- značení některých údajů na vozidle,

- výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla,

- umístění tabulky s registrační značkou,

- povinné výbavy.

18. Brzdové zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem „dokument EHK - TRANS/SC1/WP29/R.274“, s výjimkou hodnot účinku brzdění při zkoušce typu 0.

Hodnoty účinků provozního brzdění při zkoušce typu 0

Max. konstrukční rychlost (vmax)
[km.h-1]
Brzdná dráha
(s)
[m]
Jmenovitá brzdná dráha (sj)
[m]
4019,79

kde je

vmax = maximální konstrukční rychlost vozidla [km.h-1]

v = skutečná počáteční rychlost změřená při zkoušce [km.h-1]

s = brzdná dráha [m] (při zkoušce se změří přesně skutečná počáteční rychlost a jejím dosazením do uvedených vzorců se vypočítá mezní hodnota brzdné dráhy pro každý konkrétní případ)

sj = jmenovitá brzdná dráha [m] (platí jen pro hodnotu vmax)

19. Vozidla kategorie OT4 musí být vybavena vzduchovou dvouhadicovou brzdovou soustavou.

20. U vozidel se vzduchovou dvouhadicovou brzdovou soustavou musí doba náběhu tlaku a zásobníky energie splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 13 přílohami 6 a 7 a směrnicí 71/320/EHS přílohami III, IV.

21. Nájezdovou brzdovou soustavou mohou být vybavena vozidla kategorie OT1, OT2.

22. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 48, kromě požadavků na vybavení svítilnou pro zadní mlhové světlo, zpětným světlometem a nápadným značením. Světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy a musí být podle nich homologována.

23. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km.h-1 musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, podběhy) a alespoň u kol poslední nápravy i účinnými lapači nečistot, které v dostatečné míře zabraňují rozstřiku nečistot dozadu za jedoucím vozidlem.

24. Blatníky, podběhy a lapače nečistot musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol přívěsu může být za tyto kryty považována nástavba (karoserie přívěsu); u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. U vozidel se sklápěcí karosérií postačí, jsou-li zadními kryty opatřena kola poslední nápravy na jejich zadní straně.

25. Kryty kol a lapače nečistot musí splňovat tyto další podmínky

a) při provozní hmotnosti vozidla musí kryty kol (s výjimkou zadních blatníků vozidel se sklápěcí karosérií) zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola,

b) zadní kryt na zadní straně u vozidla se sklápěcí karosérií musí být svou horní hranou nejméně tak vysoko, jako je nejvyšší bod pneumatiky při největší povolené hmotnosti vozidla, a spodní hranou níže, než je střed kola vozidla při jeho provozní hmotnosti,

c) lapače nečistot musí být spodní hranou tak nízko, aby rovina proložená teoretickým bodem styku pneumatiky při největší povolené hmotnosti vozidla a spodní hranou lapače svírala s rovinou vozovky úhel nejvýše 20°.

26. Bočnice, podlahy a podlahové krytiny, pokud jsou ze dřeva nebo jiného hořlavého materiálu, musí být v místech, která mohou být vystavena vysokým teplotám při poruše funkčních částí vozidla (pneumatiky apod.), chráněny ohnivzdorným materiálem. Materiál bočnic, podlah a podlahových krytin musí též krátkodobě vzdorovat palivům, mazivům, vodě a běžným dezinfekčním prostředkům.

27. Dřevěné podlahy a bočnice karosérií musí být zhotoveny bez průchozích spár. tyto spáry musí být těsné tak, aby účinné zabraňovaly pronikání nákladu. Podlahy vozidel se sklápěcí karosérií, není-li karoserie celokovová, musí být oplechovány.

28. Odjištění a zajištění, otvírání a zavírání bočnic, zadních čel a jejich sklápění musí být umožněno takovým konstrukčním provedením kování, závěsů a závěrů, aby jakákoli ruční (svalová) manipulace byla snadná, bez nadměrné fyzické námahy a pokud možno bez jiných pomůcek. Uzavírací zařízení bočnice a zadního čela musí být umístěna tak, aby obsluha na ně mohla působit z místa mimo dosah sklápění bočnice nebo čela. Bočnice musí být konstrukčně provedeny tak, aby byly zajištěny proti samovolnému otevírání a odolné proti bočním deformacím způsobujícím změnu vnějšího obrysu vozidla. Při ruční xmanipulaci se zadním čelem a s bočnicemi nesmí ovládací síla (svalová) přesahovat 245 N. U vozidel se sklápěcí karosérií může být otevírání a zavírání zadního čela nebo bočnic, popřípadě zadního čela a bočnic automatické nebo ovládané z místa řidiče. Sklápěcí karoserie musí být konstrukčně provedena tak, aby byla zajištěna proti samovolnému pohybu.

29. Přístupové prostředky pro vstup na ložnou plochu nebo do ložného prostoru musí splňovat požadavky technické normy ČSN EN 1853.

30. Oko oje vozidla musí být provedeno podle technické normy ISO 20019.

31. Dvounápravové a více nápravové přívěsy musí mít oj vyváženou tak, aby se po odpojení nemohla dotknout vozovky, a aby spojování přívěsu s tažným vozidlem mohlo být prováděno s nejmenší možnou námahou. Oko oje těchto přívěsů musí být přibližně ve stejné výšce nad vozovkou, jako je závěs tažného vozidla nebo musí být oj na tuto výšku seřiditelná.

32. V případě, že síla pro ruční zvedání oje u návěsů a jednonápravových přívěsů přesahuje 245 N, musí mít návěs, popřípadě přívěs přední převislou část před nápravou nebo oj vybavenou podpěrným zařízením, které

a) zabrání převrácení vozidla při odpojení od tažného vozidla v rozsahu provozních zatížení i při nerovnoměrném rozdělení nákladu a při ložných manipulacích připuštěných v návodu k obsluze vozidla,

b) umožní, že přípojné vozidlo může být v podepřeném stavu spojeno s tažným vozidlem.

Svislé zatížení působící směrem dolů na oji návěsu musí být nejméně 3 % hmotnosti prázdného návěsu.

33. U dvounápravových a vícenápravových přívěsů s točnicovým řízením musí být oj tak dlouhá, aby vzdálenost mezi osou oka oje a osou točnice byla nejméně o 1,2 m větší, než je obrysový poloměr přední části karoserie opsaný z osy točnice.

34. Jednonápravové přívěsy nesmějí být na zádi vybaveny zařízením ke spojování vozidel.

35. Vozidla kategorie OT3 a OT4 musí být vzadu vybavena zadním ochranným zařízením proti podjetí, které dostatečným způsobem chrání automobily kategorií M1 a N1 v případě jejich nárazu zezadu do vozidel výše uvedených kategorií. Vozidla kategorie OT3 a OT4 a zadní ochranná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 58 nebo směrnicí 70/221/EHS a musí být podle něj homologována nebo schválena. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahují na

a) přívěsy speciálního provedení pro přepravu velmi dlouhých nedělitelných nákladů,

b) vozidla, u nichž jakékoliv zadní ochranné zařízení je neslučitelné s účelem použití daného vozidla.

36. Vozidla kategorií OT3 a OT4, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost převyšuje 25 km.h-1, musí být dostatečně odpružena s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.

37. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro vozidla nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

38. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.

39. Vozidla musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem. Vozidla se třemi a více nápravami, jednonápravové přívěsy a návěsy musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Tyto klíny musí být schopny účinně zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné.

40. Pneumatiky musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 106 a musí být podle něj homologovány; pokud tyto pneumatiky nejsou homologovány, musí být schváleny a opatřeny schvalovací značkou.

41. Vozidla jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1 (tzv. „pomalá vozidla“) musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřena deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno.

42. Elektrická instalace vozidla musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmipólovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé (tmavé) barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724, a musí být podle ní schválena.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií Ss, Sp a pracovních strojů nesených (SN)

Technické požadavky na zvláštní vozidla kategorie Ss

1. Zvláštní vozidla kategorie Ss jsou pracovní stroje samojízdné s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určená pouze pro vykonávání určitých pracovních činností a nejsou zpravidla určena pro přepravní činnost (např. rýpadla, nakladače, dožery, skrejpry, grejdry, válce, frézy, finišery, čističe příkopů, úklidové stroje, sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky apod.).

2. Pro pracovní stroje samojízdné (dále jen „stroje") platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se

- rozměrů vozidel

- vyznačení obrysů vozidel

- hmotností vozidel

- kol a pneumatik

- značení některých údajů na vozidle

- výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla

- zvláštních výstražných světelných zařízení

- umístění tabulky s registrační značkou

- povinné výbavy

3. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze. Za stroj nesmí být na pozemních komunikacích zapojována přípojná vozidla ani pracovní stroje přípojné, s výjimkou pracovního zařízení stroje, které je přepravováno na podvozku, není-li při schválení jeho technické způsobilosti stanoveno jinak. Podvozek s pracovním zařízením musí splňovat podmínky stanovené pro pracovní stroje přípojné. Nájezdovou brzdovou soustavou mohou být vybaveny podvozky s pracovním zařízením stroje, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 4,00 t. Provozní hmotnost stroje musí být shodná nebo vyšší než okamžitá hmotnost podvozku, z hlediska účinků brzdění musí souprava plnit požadavky dle čl. 4 této přílohy. Je-li stroj vybaven spojovacím zařízením, musí toto zařízení zajišťovat připojený podvozek proti samovolnému uvolnění dvojitou mechanickou pojistkou.

4. Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem „dokument EHK - TRANS/SC 1/WP 29/R.274“.

Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1 musí splňovat podmínky stanovené směrnicí 76/432/EHS.

5. Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1 musí splňovat podmínky pro brzdění provozní, nouzové a parkovací stanovené technickým předpisem EHK č. 13 nebo směrnicí 71/320/EHS.

Pro výpočet brzdné dráhy při zkoušce typu 0 platí tyto vzorce

provozní brzdění

v2
s ≤ 0,15v + --
115

nouzové brzdění

v2
s ≤ 0,15v + 2 --
115

Zkušební rychlost vozidla se stanoví na hodnotu v = 50 km.h-1, u strojů, které této rychlosti nedosahují v = nejvyšší konstrukční rychlosti.

(Nejvyšší konstrukční rychlost stroje je nejvyšší rychlost určená výrobcem stroje. Zkouškou zjišťovaná skutečná nejvyšší rychlost stroje se nesmí za předepsaných podmínek lišit od nejvyšší konstrukční rychlosti o více než +5%).

Zkouška typu I se provede za podmínek stanovených pro vozidla kategorie N2.

Soustava pro parkovací brzdění musí udržet stojící naložené vozidlo ve stoupání i klesání o sklonu 18%.

Při zkouškách nesmí síla působící na ovládací orgán potřebná pro dosažení předepsaných účinků brzdění přesáhnout 700 N v případě, že ovládacím orgánem je pedál a 400 N na ručním ovládacím orgánu.

Účinky brzdění se hodnotí při provozní i největší povolené hmotnosti stroje (jízdní soupravy) a rozložení hmotností na jednotlivé nápravy, které jsou pro provoz na pozemních komunikacích schváleny.

Alternativně k výše uvedeným požadavkům může brzdové zařízení strojů uvedených v tomto bodě splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN EN ISO 3450.

6. Brzdové zařízení strojů určených pro stavební a obdobnou činnost musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN EN ISO 3450, ČSN EN 500-4, ČSN ISO 6292.

7. Řízení musí splňovat podmínky stanovené v technických normách nebo v technickém předpisu ISO 10998, 75/321/EHS, ČSN EN 12643 a musí být podle nich schváleno.

8. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km.h-1 musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky a podběhy).

9. Kryty kol musí splňovat tyto podmínky

a) u strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost při provozní hmotnosti stroje musí kryty kol zakrývat kola tak, aby přední hrana u kol přední nápravy byla před svislou rovinou procházející středem tohoto kola a aby zadní hrana u kol přední nápravy byla pod vodorovnou rovinou procházející středem tohoto kola a přední i zadní hrana u kol zadní nápravy byla nejvýše jednu čtvrtinu průměru kola nad vodorovnou rovinou procházející středem tohoto kola. Blatníky musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny.Vzdálenost mezi běhounem pneumatiky a krytem musí být nejméně 60 mm a mezi bokem pneumatiky a krytem nejméně 50 mm,

b) u strojů určených pro stavební a obdobnou činnost při provozní hmotnosti stroje musí kryty kol splňovat požadavky technické normy ČSN ISO 3457.

10. Vznětové motory pohánějící stroje musí z hlediska emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 96, 97/68/ES a musí být podle něho homologovány nebo schváleny.

11. Maximální hladina akustického tlaku nesmí přesahovat za podmínek měření, které stanovuje technický předpis, 74/15 l/EHS hodnotu

- 85 dB (A) u strojů s provozní hmotností do 1,501,

- 89 dB (A) u strojů s provozní hmotností převyšující 1,501.

Stroj musí být při měření v přepravní poloze podle návodu k obsluze a s připojeným vybraným pracovním ústrojím.

12. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci strojů musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN ISO 12 509.

13. Stroje musí z hlediska elektromagnetické kompatibility splňovat podmínky stanovené technickým předpisem nebo technickými normami EHK č. 10, ČSN EN ISO 14982, ISO/DIS 13766, CISPR 12.

14. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 6 km.h-1

15. Stroje s provozní hmotností převyšující 400 kg musí být vpředu nebo vzadu konstrukčně upraveny a provedeny tak, aby je bylo možno tyčí nebo lanem vléci jinými vozidly (vyproštění, odtažení). .

16. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1 musí být dostatečně odpruženy s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.

17. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro stroje nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

18. Vnější povrch strojů nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.

19. Stroje o největší povolené hmotnosti větší než 3,50 t musí být vybaveny nejméně jedním zakládacím klínem. Stroje se třemi a více nápravami musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Tyto klíny musí být schopny účinně zajistit stroj proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na stroje, které je možno zajistit proti samovolnému pohybu jejich vlastní součástí.

20. Nádrž na palivo musí splňovat podmínky stanovené v technických normách ČSN EN 474-1, ČSN EN 1553.

21. Stroje musí být vybaveny výfukovým potrubím s účinným tlumičem k tlumení hluku vycházejících plynů. Koncová část výfukového potrubí musí být směrována vzhůru nad vozidlo nebo dozadu anebo vlevo. Vyústění výfukového potrubí musí být vedeno tak, aby bylo vyloučeno vnikání výfukových plynů do kabiny řidiče (místo řidiče). Pokud je výfukové potrubí vozidel vyvedeno svisle vzhůru musí být opatřeno nahoře klapkou nebo odvodňovacím ventilem v nejnižším místě.

22. Elektrické zařízení musí splňovat podmínky stanovené v technických normách ČSN EN 474-1, ČSN EN 1553, ISO 1724.

23. Stroje, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1 (pomalá vozidla), musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno.

24. Stroje vybavené kabinou řidiče musí být vybaveny větracím, případně i vytápěcím systémem a nejméně jednou clonou proti slunci s výjimkou strojů, u kterých není použití clony slučitelné s jejich pracovní činností (zajištění výhledu na pracovní zařízení směrem vzhůru - jako např. nakladače, teleskopické manipulátory apod.). Clona proti slunci musí být provedena minimálně formou samolepící folie schváleného provedení nalepené na čelní sklo kabiny. Pracovní místo řidiče a kabina řidiče musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy nebo technickými normami ČSN EN 474-1, ČSN EN 500-1, ČSN EN ISO 2867, ČSN ISO 5006 ČSN ISO 10968, ČSN ISO 6682, ČSN ISO 6405-1, ČSN ISO 4254-1, ISO 4254-7, ČSN EN 632, ČSN EN 1553, ČSN ISO 5721, ČSN EN ISO 3767-1, ISO 3789-1, ISO 3789-2, předpisy EHK č. 43, EHK č. 46, EHK č. 71 a směrnicí 74/347/EHS.

Technické požadavky na zvláštní vozidla kategorie SP

25. Zvláštní vozidla kategorie SP jsou pracovní stroje přípojné bez vlastního zdroje pohonu, konstrukčně a svým vybavením určená pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Zpravidla nejsou určena pro přepravní činnost. Připojují se k tažnému motorovému vozidlu. Nejvyšší konstrukční rychlost pracovních strojů přípojných určených k zapojení do soupravy s vozidly kategorie T (dále jen „stroje“) nesmí převyšovat 30 km.h-1 nebo 40 km.h-1, v případě, že brzdové zařízení těchto strojů plní požadavky stanovené pro vozidla kategorie OT.

26. Pro pracovní stroje přípojné (dále jen „stroje") platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se e

- rozměrů vozidel

- vyznačení obrysů vozidel

- hmotnosti vozidel

- kol a pneumatiky

- značení některých údajů na vozidle

- výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla

27. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze. Za takový stroj nesmí být na pozemních komunikacích zapojována přípojná vozidla. Stroj může být zapojen pouze za tažné vozidlo, nikoliv za přípojné vozidlo.

28. Brzdové zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem "dokument EHK - TRANS/SC1/WP29/R.274."

29. Brzdovým zařízením nemusí být vybaveny stroje, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3,00 t; u jednonápravových strojů, u nichž dovolené zatížení nápravy nepřevyšuje 3,001; v tomto případě musí být jejich konstrukční rychlost nejvýše 20 km.h-1.

30. Nájezdovou brzdovou soustavou mohou být vybaveny stroje, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3,001.

31. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km.h"1 musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, podběhy).

32. Blatníky a podběhy musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol stroje může být za tyto kryty považována pracovní nástavba; u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. Při provozní hmotnosti stroje musí kryty kol zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola,

33. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 48 pro vozidla kategorie O. V odůvodněných případech mohou být umístněna odchylně, a to

a) svítilny s obrysovými světly ve výši až 2100 mm nad rovinou vozovky, přičemž vzájemná vzdálenost vnitřních okrajů činných svítících ploch nesmí být menší než 500 mm, ,

b) svítilny s brzdovými světly ve výši až 2100 mm nad rovinou vozovky,

c) zadní odrazky horním okrajem činné plochy nejvýše 1500 mm nad rovinou vozovky, přičemž vzájemná vzdálenost vnitřních okrajů jejich činných ploch nesmí být menší než 500 mm.

34. Vybavení bočními obrysovými svítilnami, doplňkovými obrysovými svítilnami, svítilnou pro zadní mlhové světlo, zařízením pro osvětlení zadní registrační tabulky, zpětným světlometem a nápadným značením se nevyžaduje.

35. Stroje, které z důvodu svého pracovního nasazení nemohou být vybaveny světelnými zařízeními, musí mít pro provoz na pozemních komunikacích namontovány držáky pro přenosnou soupravu zařízení vnějšího osvětlení a světelnou signalizaci vycházející z technické normy ČSN 47 0004. Umístění držáků musí být provedeno tak, aby byly splněny podmínky pro osvětlení uvedené v první větě tohoto článku.

36. Světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy a musí být podle nich homologována.

37. Stroje, jejichž šířka nepřesahuje 2,0 m, nemusí mít přední část opatřenu vyznačením obrysu, předními obrysovými světly a předními odrazkami.

38. Zařízení ke spojování musí být provedeno podle technické normy ČSN EN 1553, ČSN ISO 4254-1, ISO 20019.

39. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro stroje nesmí být použito materiálů obsahujících azbest. .

40. Vnější povrch strojů nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.

41. Stroje musí být vybaveny nejméně jedním zakládacím klínem. Stroje se třemi a více nápravami, jednonápravové stroje musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Tyto klíny musí být schopny účinně zajistit stroj proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na stroje, které je možno zajistit proti samovolnému pohybu jejich vlastní součástí.

42. Stroje, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1 (tzv. „pomalá vozidla“), musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno.

43. Elektrická instalace stroje musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé (tmavé) barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.

Technické požadavky na pracovní stroje nesené (kategorie SN)

44. Pracovní stroje nesené (kategorie SN) jsou stroje určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Tyto stroje se na pozemních komunikacích pohybují zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek. Jejich pojezdové ústrojí (pokud jsou jím vybaveny) není v přepravní poloze ve styku s vozovkou. Do této kategorie spadají i výměnné nástavby mající charakter pracovního stroje neseného. U strojů jejichž spojení není možno provést prostřednictvím normalizovaného spojovacího zařízení a vyžaduje zásah do konstrukce nosiče musí být doložen souhlas výrobce nosiče s montáží.

45. Pro pracovní stroje nesené (dále jen „stroje“) platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se

- rozměrů vozidel

- vyznačení obrysů vozidel

- značení některých údajů na vozidle

46. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze, nesmí výrazně snižovat výhled z místa řidiče vozidla, omezovat ovladatelnost vozidla a omezovat viditelnost jeho světelných zařízení.

47. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci stroje musí splňovat podmínky stanovené pro pracovní stroje přípojné. S výjimkou požadavku na zadní odrazky, které mohou být i netrojúhelníkového tvaru.

48. Stroje, s výjimkou čelně nesených, nemusí být vybaveny vlastním zařízením pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci nebo držáky pro přenosnou soupravu těchto světelných zařízení za těchto podmínek

- není-li narušena geometrická viditelnost světelných zařízení vozidla,

- není-li překročena stanovená vzdálenost světelných zařízení vnějšího osvětlení a světelné signalizace vozidla od bočních obrysů stroje,

- délka stroje nezvětší délku vozidla o více než 1,50 m.

49. Stroje, s výjimkou čelně nesených, jejichž šířka nepřesahuje 2,00 m a jsou namontovány souměrně s podélnou osou vozidla, nemusí mít přední část opatřenu vyznačením obrysu, předními obrysovými světly a předními odrazkami.

50. Vyznačení obrysů může být provedeno na oboustranných odnímatelných štítech umístěných v prostřední třetině délky stroje za těchto podmínek

- že tyto štíty jsou viditelné zepředu i zezadu

- délka stroje nezvětší délku vozidla o více než 1,50 m.

51. Pluh a jemu tvarem podobný stroj musí být na zádi vybaven alespoň jedním výstražným štítem, jednou odrazkou třídy lila, jednou levou svítilnou s obrysovým, brzdovým a směrovým světlem.

52. Bočně nesený stroj může být připojován pouze na pravou stranu vozidla.

53. Vnější povrch strojů nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.

54. Elektrická instalace stroje musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé (tmavé) barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.

55. Stroje, u kterých nejvyšší povolená rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1, musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno. Stroj nemusí být vybaven tímto označením za podmínky, že je toto označení umístěno na vozidle a není strojem nebo jeho částí zakryto.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Technické požadavky na konstrukci dalších zvláštních vozidel

Jednonápravové traktory s přívěsy

1. Jednonápravový traktor je vozidlo s poháněnou nápravou, řiditelné pomocí řídítek řidičem, sedícím na sedadle přívěsu, s nímž tvoří jízdní soupravu. Při řízení nesmí být možná taková poloha řídítek traktoru, která by znemožňovala současné držení obou rukojetí. Provoz jednonápravového traktoru bez přívěsu je na pozemních komunikacích zakázán.

2. Pro jednonápravový traktor s přívěsem (dále jen „souprava“) platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se

a) kol a pneumatik;

b) značení některých údajů na vozidle;

c) výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla.

3. Nejvyšší konstrukční rychlost soupravy nesmí být vyšší než 20 km.h-1.

4. Souprava nesmí překročit

a) celkovou šířku 1,60 m;

b) celkovou délku 4,00 m;

c) největší povolenou hmotnost 1,50 t.

5. Souprava musí být vybavena soustavami pro provozní a parkovací brzdění nejméně na jednom vozidle soupravy. Uvedené soustavy mohou mít společné části. Soustava pro parkovací brzdění musí být výhradně mechanická.

6. Hodnota účinku provozního brzdění soupravy vyjádřená středním brzdným zpomalením nesmí být menší než 1,6 m.s-2. Účinek parkovacího brzdění musí spolehlivě udržet stojící soupravu na svahu (ve stoupání i klesání) o sklonu nejméně 12 %. (Účinky brzdění se hodnotí při provozní i největší povolené hmotnosti soupravy.)

Nejvyšší přípustné síly na ovladačích pro provozní i parkovací brzdění nesmí být vyšší než

a) 60 N - na páce na řídítkách, ovládané prsty;

b) 250 N - na páce ovládané jednou rukou;

c) 400 N - na pedálu.

7. Přívěs musí být vybaven odrazkami podle požadavků příslušných ustanovení pro vozidla kategorie OT.

8. V případě, že souprava je vybavena zařízením pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci, musí na přívěsu jeho provedení a umístění odpovídat požadavkům příslušných ustanovení pro vozidla kategorie Sp, traktor musí být vybaven alespoň jedním světlometem s potkávacím světlem schváleného typu umístěným v jeho podélné střední rovině a jedno z vozidel soupravy musí být vybaveno schválenými předními směrovými svítilnami, kategorie 1 umístěnými tak, aby horizontální úhly geometrické viditelnosti byly 80° směrem ven a 10° směrem dovnitř a vertikální úhly byly 15° nad a pod horizontálu. Není-li souprava vybavena tímto zařízením, je její provoz na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti zakázán.

9. Hladina vnějšího hluku musí odpovídat požadavkům stanoveným pro vozidla kategorie T.

10. Vyústění výfukového potrubí traktoru musí být směrováno tak, aby bylo zabráněno vdechování výfukových plynů řidičem.

11. U soupravy, jejíž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 400 kg, musí být traktor opatřen zařízením pro zpětnou jízdu (couvání), které je ovladatelné z místa řidiče.

12. Traktor musí z hlediska elektromagnetické kompatibility splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 10 nebo technickými normami ČSN EN ISO 14982, popř. ISO 13766.

13. Spojovací zařízení traktoru musí zajišťovat přívěs proti samovolnému uvolnění dvojitou mechanickou pojistkou.

14. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro vozidla nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

15. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.

16. Elektrická instalace musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Propojení elektrické instalace mezi traktorem a přívěsem musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí a zásuvkou černé (tmavé) barvy. Vidlice a zásuvka co do provedení a barvy musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.

17. Speciální nosiče pracovních adaptérů jsou lehká motorová vozidla určená do náročného terénu v mezinárodní terminologii souhrnně označovaná jako vozidla ATV (All - Terrain Vehicles) konstrukčně a svým vybavením sloužící zejména k montáži různých pracovních adaptérů, případně k přepravě méně objemného nákladu, která mohou být v nezbytných případech provozována i na pozemních komunikacích.

V některých případech mohou být konstrukčně odvozena od motorových vozidel kategorie L (např. speciální čtyřkolky).

Nejsou určena pro přepravu osob. Mimo vozidel odvozených od vozidel kategorie L může však být přepravována osoba, pokud to vyžaduje zajištění pracovní činnosti vozidla, nebo je-li to nezbytné pro naložení a složení nákladu a je-li vozidlo vybaveno odpovídajícím sedadlem pro spolujezdce.

18. Pro speciální nosiče pracovních adaptérů (dále jen „vozidlo“) platí ustanovení této přílohy a dále přiměřeně ustanovení vyhlášky týkající se:

a) kol a pneumatik;

b) značení některých údajů na vozidle;

c) výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla;

d) zvláštních výstražných světelných zařízení;

e) rozměrů a umístění tabulky s registrační značkou předepsaných pro vozidla kategorie L;

f) povinné výbavy vozidla předepsané pro vozidla kategorie L.

19. Vozidlo nesmí překročit

a) celkovou šířku: 2,0 m;

b) celkovou délku: 4,0 m;

c) celkovou výšku: 2,5 m;

d) největší povolenou hmotnost: 1,0 t;

e) nejvyšší konstrukční rychlost: 40 km.h-1.

20. Maximální hladina akustického tlaku nesmí přesahovat za podmínek měření, které stanovuje technický předpis 74/151/EHS, hodnotu 85 dB (A). Vozidlo, i s případně namontovaným pracovním adaptérem, musí být při měření v přepravní poloze podle návodu k obsluze.

21. Z hlediska brzdového zařízení musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 76/432/EHS, zkouška účinku parkovacího brzdění v soupravě s přípojným vozidlem se provádí při provozní i největší povolené hmotnosti vozidla.

V případě, že se jedná o vozidlo konstrukčně odvozené od vozidel kategorie L, musí plnit následující požadavky:

Zkouška typu 0:

a) vozidla s brzdovými zařízeními působícími pouze na přední nebo na zadní kola:

Počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.

Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění jen přední a jen zadní brzdou platí tyto vzorce:

1. s naloženým vozidlem:

v2
s ≤ 0,1 v + --
70

2. s nenaloženým vozidlem:

v2
s ≤ 0,1 v + --
65

b) vozidla mající jedno z brzdových zařízení, které je kombinovaným brzdovým systémem ve smyslu technického předpisu 93/14/EHS (v původním znění):

Počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.

Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění kombinovaným brzdovým systémem s vozidlem v naloženém i nenaloženém stavu platí tento vzorec:

v2
s ≤ 0,1 v + --
115

Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění druhým zařízením provozního brzdění nebo zařízením nouzového brzdění ve smyslu technického předpisu 93/14/EHS (v původním znění) s vozidlem v naloženém i nenaloženém stavu platí tento vzorec:

v2
s ≤ 0,1 v + --
65

Uvedených účinků musí být dosaženo i v soupravě s přípojným vozidlem.

Pro vzorce platí:

s = skutečná brzdná dráha zjištěná při zkoušce

v = skutečná počáteční rychlost změřená při zkoušce

Zkouška typu I se provede dle příslušných ustanovení technického předpisu 93/14/EHS (v původním znění) s tím, že počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.

Z hlediska parkovacího brzdění musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 76/432/EHS, zkouška účinku parkovacího brzdění v soupravě s přípojným vozidlem se provádí při provozní i největší povolené hmotnosti vozidla.

22. Řízení vozidla musí umožňovat plynulé udržování zamýšleného směru jízdy. Vozidla vybavená volantem musí splňovat podmínky stanovené v technickém předpisu 75/321/EHS.

23. Nejvyšší přípustné síly na ovladačích vozidla nesmí překročit:

a) 200 N - u páček umístěných na řidítkách a ovládaných pouze prsty;

b) 400 N - na páce parkovací brzdy, 250 N - na ostatních pákách ovládaných jednou rukou;

c) 500 N - na pedálu;

d) 250 N - na volantu.

24. Vozidla musí být opatřena zařízením pro zpětnou jízdu (couvání), které je ovladatelné z místa řidiče.

25. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidel musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy EHK č. 86, 78/933/EHS.

U světelných zařízení, u kterých technický předpis stanoví požadavek na vzájemnou vzdálenost vnitřních okrajů jejich činných ploch, může být tato vzdálenost v odůvodněných případech zmenšena až na 400 mm.

Na vozidlech smí být použito světelných zařízení určených pro vozidla kategorie L.

Světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy a musí být podle nich homologována.

26. Vozidla musí z hlediska odrušení splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 10, směrnicí 75/322/EHS nebo technickými normami ČSN EN ISO 14982, popř. ISO 13766.

27. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 6 km.h-1 musí mít alespoň jedno zvukové výstražné zařízení, které musí plnit požadavky stanovené technickým předpisem EHK č. 28 a musí být podle něj homologováno, z hlediska signálů musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy EHK č. 28, 74/151/EHS.

28. Z hlediska nejvyšší konstrukční rychlosti musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 74/152/EHS.

29. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí větší než 20 km.h-1 musí být vybavena kryty kol, příp. lapači nečistot, které musí splňovat tyto podmínky:

a) překrývat celou šířku běhounu pneumatik všech kol vozidla;

b) svým tvarem a rozměry musí zajišťovat účinnou ochranu řidiče, ovladačů a sdělovačů před nečistotami, odstřikujícími od kol vozidla jedoucího vpřed nebo vzad.

30. Vozidla s provozní hmotností převyšující 400 kg musí být vpředu nebo vzadu konstrukčně upravena tak, aby je bylo možno vléci jinými vozidly na tyči nebo na laně (vyproštění, odtažení).

31. Vozidla musí být vybavena výfukovým potrubím s účinným tlumičem k tlumení hluku vycházejících plynů. Koncová část výfukového potrubí musí být směrována vzhůru nad vozidlo nebo dozadu anebo vlevo. Vyústění výfukového potrubí musí být vedeno tak, aby bylo vyloučeno vnikání výfukových plynů do kabiny řidiče (místo řidiče). Pokud je výfukové potrubí vozidel vyvedeno svisle vzhůru musí být opatřeno nahoře klapkou nebo odvodňovacím ventilem v nejnižším místě.

32. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.

33. Elektrická instalace vozidel musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení přípojného vozidla musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou černé (tmavé) barvy. Zásuvka co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.

34. Vozidla musí být vybavena nejméně dvěma zpětnými zrcátky, která musí být homologována nebo schválena podle příslušných technických předpisů pro zrcátka vozidel kategorie T nebo L.

Z hlediska výhledu z místa řidiče musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 74/347/EHS. Náklad nebo namontovaný pracovní adaptér zasahující do zorného pole řidiče nesmí výrazně snižovat výhled.

35. U dílů, součástí, celků a skupin použitých na vozidle nebo pro něj určených, nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

36. Za vozidla smí být připojeno přípojné vozidlo schváleného typu, jehož okamžitá hmotnost smí být rovna nejvýše provozní hmotnosti tažného vozidla, není-li při schválení technické způsobilosti stanoveno jinak.

37. Zařízení pro mechanické spojení vozidel musí být homologováno nebo schváleno podle příslušných technických předpisů EHK č. 55, 94/20/EHS.

38. Sedadlo řidiče musí být konstruováno tak, aby zajišťovalo pohodlnou polohu při řízení a ovládání, musí být vyrobeno z materiálu s tepelně izolačními vlastnostmi a musí být čalouněno. Všechny ovládací prvky musí být pro sedícího řidiče pohodlně dosažitelné.

39. Vozidla musí být vybavena vhodnými opěrami pro nohy řidiče, příp. spolujezdce, místo spolujezdce musí být navíc vybaveno odpovídajícím držadlem. Ochrana před pohyblivými a horkými částmi musí plnit minimálně požadavky stanovené technickým předpisem 89/173/EHS příloha II pro úzkorozchodné traktory. Přístup na místo řidiče musí plnit požadavky technického předpisu 80/720/EHS.

40. Palivová nádrž musí plnit požadavky technického předpisu 97/24/ES.

Trolejbusy a tramvaje

41. Trolejbus je drážní vozidlo poháněné elektromotory napájenými většinou z troleje, které se pohybuje po pozemních komunikacích, nad nimiž je trolej. Na trolejbus se vztahuje zvláštní právní předpis.11) Trolejbus je z hlediska konstrukce autobus se zvláštním druhem elektrického pohonu, přičemž pouze na jeho některé systémy, konstrukční části a samostatné technické celky stanovují předpisy EHK specifické požadavky.

42. Tramvaj je drážní vozidlo poháněné elektromotory napájenými z troleje, které se pohybuje po kolejích umístěných na pozemních komunikacích. Na tramvaje se vztahuje především zvláštní právní předpis11) a pouze některá ustanovení tohoto zákona, např. požadavky na rozměry, na směrová a brzdová světla.

43. Příslušné předpisy EHK, které se týkají systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků trolejbusů nebo tramvají stanovují způsob ověření, obsah a uspořádání osvědčení o homologaci těchto systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků hromadně vyráběných trolejbusů a tramvají. Pokud systém, konstrukční část a samostatný technický celek plní technické požadavky stanovené příslušným předpisem EHK, ministerstvo na něj vydá osvědčení o homologaci.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Schvalování technické způsobilosti typu vozidel kategorií M, N, O, L vyrobených v malých sériích nebo vyrobených jednotlivě

(K § 28 odst. 1 a § 31 odst. 1 zákona)

Požadavky na typy vozidel vyráběných v malých sériích

1. U typů vozidel vyráběných v malých sériích schválí typ ministerstvo na základě požadavků § 25 až § 26 této vyhlášky.

2. U schvalovacích zkoušek vozidel vyráběných v malých sériích musí být dokladováno, že typ vozidla vyhovuje požadavkům pro vozidla:

a) kategorií M, N a O v příloze č. 1 této vyhlášky s tím, že

- homologace vozidla podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES se vyžadují pouze u bodů č. 1, 2, 9, 10, 11, 20 a 41 tabulky,

- u ostatních položek stačí předložení technického protokolu o zkoušce příslušné pověřené zkušebny,

- na vozidlech smějí být montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES, uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, body č. 7, 8, 21 až 31, 45, 46 tabulky,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 1 této vyhlášky, čl. 8.

b) kategorií L v příloze č. 2 této vyhlášky s tím, že

- homologace podle Předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES se vyžadují pouze u bodů č. 4.4.9, 4.4.13,7, 8, 10.3 a 10.4 tabulky,

- u ostatních bodů tabulky stačí předložení technického protokolu o zkoušce příslušné pověřené zkušebny,

- na vozidlech smějí být montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES, uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky, body č. 6, 9 a 10.9 tabulky,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 2 této vyhlášky, čl. 6.

V odůvodněných případech s ohledem na počet vyráběných kusů může ministerstvo místo homologace uznat jako rovnocenný doklad technický protokol o zkoušce podle příslušného předpisu EHK nebo směrnic EHS/ES s prohlášením o shodě výroby.

3. Před vystavením technického průkazu pro další vozidla vyrobená nebo dovezená v malých sériích, se požaduje kontrola shodnosti vozidla s jeho kontrolní dokumentací ve zkušební stanici nebo v pověřené zkušebně, pokud tuto kontrolní dokumentaci ministerstvo při schválení technické způsobilosti typu vozidla v malé sérii stanoví (kontrola může být provedena i u výrobce).

4. Jednotlivě vyrobené vozidlo schválí příslušný schvalovací orgán na základě požadavků § 25 až § 26 této vyhlášky.

5. Předložené doklady a/nebo zkoušky musí při schvalování jednotlivě vyrobeného vozidla dokladovat, že vozidlo

a) kategorií M, N a O

- vyhovuje požadavkům, uvedeným v příloze č. 1 této vyhlášky, čl. 2, jmenovitě pak u bodů 1, 2, 8, 9, 10, 11, 20, 32, 41 a 52 tabulky,

- na vozidlech jsou montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh směrnic EHS/ES, uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, čl. 2, body č. 7, 8, 21 až 31, 45 a 46 tabulky,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 1 této vyhlášky, čl. 8.

b) kategorií L

- vyhovuje požadavkům, uvedeným v příloze č. 2 této vyhlášky, čl. 2, jmenovitě pak u bodů č. 4.4.13, 7, 10.3 a 10.4 tabulky,

- na vozidlech jsou montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh EHS/ES směrnic, uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky, čl. 2, body č. 6, 9 a 10.9 tabulky,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 2 této vyhlášky, čl. 6.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Vzor technického osvědčení silničního vozidla
Vzor technického osvědčení silničního vozidla

Vzor výpisu z technického osvědčení silničního vozidla
Vzor výpisu z technického osvědčení silničního vozidla

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Schvalování technické způsobilosti typu vozidel kategorie T, OT a S a ostatních zvláštních vozidel kategorie R vyrobených v malých sériích nebo vyrobených jednotlivě

(K § 70 odst. 2, § 28 odst. 1 a § 31 odst. 1 zákona)

Požadavky na typy vozidel vyráběných v malých sériích

1. U typů vozidel vyráběných v malých sériích schválí typ příslušný schvalovací orgán na základě požadavků podle § 27 a § 28 této vyhlášky. Pokud je schválení technické způsobilosti podmíněno udělením výjimek, uvede a potvrdí příslušný orgán takovou výjimku v technickém průkazu vozidla nebo v technickém osvědčení.

2. U schvalovacích zkoušek vozidel vyráběných v malých sériích musí být dokladováno, že typ vozidla vyhovuje požadavkům pro

a) vozidla kategorie T v příloze č. 3 této vyhlášky s tím, že

- homologace podle Předpisů EHK nebo EHS/ES směrnic nebo schválení podle technických příloh EHS/ES směrnic pouze u bodu č. 23.1 “Emise znečisťujících látek“ směrnice 2003/37/ES, přílohy II, kapitoly B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“,

- u ostatních položek stačí předložení technického protokolu o zkoušce příslušné pověřené zkušebny,

- na vozidlech smějí být montovány jen konstrukční části a samostatné technické celky, homologované podle Předpisů EHK nebo Směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh směrnic EHS/ES,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení bodu 13.1 “Montáž světelné techniky“ směrnice 2003/37/ES, přílohy II, kapitoly B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“.

b) vozidla kategorie OT uvedeným v příloze č. 3 této vyhlášky,

c) stroje kategorie S uvedeným v příloze č. 4 této vyhlášky;

d) jednonápravové traktory s přívěsy a speciální nosiče kategorie R uvedeným v příloze č. 5 této vyhlášky.

V odůvodněných případech s ohledem na počet vyráběných kusů může schvalující orgán místo homologace uznat jako rovnocenný doklad technický protokol o zkoušce podle příslušného předpisu EHK nebo směrnic EHS/ES s prohlášením o shodě výroby.

3. Před vystavením technického průkazu nebo technického osvědčení pro další vozidla vyrobená nebo dovezená v malých sériích, se požaduje kontrola shodnosti vozidla s jeho kontrolní dokumentací ve zkušební stanici nebo v pověřené zkušebně, pokud tuto kontrolní dokumentaci schvalující orgán při schválení technické způsobilosti typu vozidla v malé sérii stanoví (kontrola může být provedena i u výrobce).

4. Jednotlivě vyrobené vozidlo schválí příslušný schvalovací orgán na základě požadavků § 27 a § 28 této vyhlášky. Pokud je schválení technické způsobilosti podmíněno udělením výjimek, uvede a potvrdí příslušný orgán takovou výjimku v technickém průkazu vozidla nebo v technickém osvědčení.

5. Předložené doklady a/nebo zkoušky musí při schvalování jednotlivě vyrobeného vozidla dokladovat, že

a) vozidlo kategorie T

- vyhovuje požadavkům, bodů 1.6 “Hladina akustického tlaku“, 6.1 “ Potlačení vf. rušení“, 7.1 “Brzdová zařízení“, 13.1 “Montáž světelné techniky“, 23.1 „Emise znečisťujících látek“ směrnice 2003/37/ES, přílohy II, kapitoly B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“.

- na vozidlech smějí být montovány jen konstrukční části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh směrnic EHS/ES,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení bodu 13.1 “Montáž světelné techniky“ směrnice 2003/37/ES, přílohy II, kapitoly B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“.

b) vozidlo kategorie OT odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 3 této vyhlášky,

c) stroje kategorie S odpovídají požadavkům uvedeným v příloze č. 4 této vyhlášky,

d) jednonápravový traktor s přívěsem a speciální nosiče kategorie R odpovídají požadavkům uvedeným v příloze č. 5 této vyhlášky.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Vzor technického osvědčení zvláštního vozidla
Vzor technického osvědčení zvláštního vozidla

Vzor výpisu z technického osvědčení zvláštního vozidla
Vzor výpisu z technického osvědčení zvláštního vozidla

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.


Vzor osvědčení o schválení technické způsobilosti typu
Vzor osvědčení o schválení technické způsobilosti typu

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Vzor vyplněného doplňkového štítku vozidla

Níže uvedené příklady vyplněného doplňkového štítku vozidla slouží pouze jako návod pro jejich vyplnění.

Hmotnostní údaje se uvádí pouze v případě, kdy byly v průběhu vícestupňové výroby provedeny změny.

Příklad č.l :

KINCLOVA KAROSÁRNA
e 2*91/289*2609
stupeň 3
1856
1500 kg
2500 kg
1-700 kg
2-810 kg

Příklad č.2 :

Výrobce KINCLOVA KAROSÁRNA
Číslo schválení M-C-1025
Výrobní číslo 022/2001
Typ nástavby VM252K

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Vzor technického osvědčení samostatného technického celku
Vzor technického osvědčení samostatného technického celku

Vzor výpisu z technického osvědčení samostatného technického celku
Vzor výpisu z technického osvědčení samostatného technického celku

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky

1. Jízdní kola musí být vybavena

a) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,

b) volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.),

c) zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm,

d) matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,

e) zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250-900 mm nad rovinou vozovky; činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci ± 15° a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ±5°; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,

f) přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí ± 15° a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ± 5°; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,

g) odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti,

h) na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.

2. Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:

a) světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, jeli vozovka dostatečně a souvisle osvětlena může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem,

b) zadní svítilnou červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,

c) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.

3. Světelná výbava jízdního kola se nepovažuje za výbavu ve smyslu ustanovení § 32 zákona č.361/2000 Sb.

4. Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti jízdy. Je-li jízdní kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být tento nosič řádně a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.

5. Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovaly bezpečnost jízdy.

6. Jízdní kola uváděná na trh po 1. 1. 2003 musí mít na snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo být vybavena zařízením jej spolehlivě nahrazujícím. Za spolehlivě výrobní číslo nahrazující zařízení se v tomto případě považuje například i elektronický nosič takové informace, který bude pevně spojen s rámem jízdního kola.

7. Jízdní kola uváděná na trh po 1. lednu 2003, pokud nejsou vybavena podle bodu 2 této přílohy, tj. pro jízdu za snížené viditelnosti, musí být opatřena jednoznačným a zřetelným upozorněním v návodu k obsluze, že tato kola nejsou za daného stavu vybavení způsobilá k provozu na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti.

8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže

a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola (podle bodu 1, 2),

b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona,

c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,

d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce (válců) větší než 50 cm3,

e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h-1,

f) montáž pohonného systému (motor, nádrž paliva nebo akumulátor) na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.

Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.

9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola (tandemy) a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky.

Vozidla takto definovaná, jejichž šířka přesahuje 1,0 m, musí být vybavena zdvojeným osvětlením podle bodu 1 písmen e) a f) a bodu 2 písmen a) a b), které musí být umístěno symetricky k podélné ose vozidla, v maximální vzdálenosti 0,2 m od podélné roviny vyznačující šířku vozidla. Konstrukční požadavky uvedené v bodech 1 až 8 se na tato vozidla použijí přiměřeně.

Šířkou pro účely tohoto bodu se rozumí vzdálenost mezi dvěma rovinami rovnoběžnými s podélnou rovinou vozidla a tečnými k vozidlu na obou stranách této roviny. Všechny části vozidla a zvláště všechny pevné části vyčnívající do stran se musí nacházet mezi těmito dvěma rovinami, s výjimkou zpětného zrcátka (zrcátek).

10. Potahová vozidla musí být vybavena

a) alespoň jednou brzdou snadno, rychle a bezpečně ovladatelnou,

b) vpředu dvěma bílými a vzadu dvěma červenými odrazkami shodnými a shodně umístěnými jako odrazky předepsané pro přívěsy,

c) za snížené viditelnosti vpředu svítilnou s bílým světlem na straně přivrácené ke středu vozovky nebo dvěma svítilnami s bílým světlem na každé straně vozidla vyznačujícími jeho největší obrysovou šířku; vzadu dvěma svítilnami s červeným světlem na každé straně vozidla vyznačujícími jeho největší obrysovou šířku.

11. Ruční vozík, jehož šířka přesahuje 0,6 m, musí být vybaven červenými odrazkami netrojúhelníkového tvaru umístěnými symetricky co nejblíže k bočním obrysům vozíku ve stejné výši nad vozovkou.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a jejich použití podle druhů vozidel

1. Lékárnička pro motorová vozidla kategorie L (motolékárnička)

Zdravotnický materiálmnožství (ks)
a) Obvaz hotový s 1 polštářkem
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)
1
b) Obvaz hotový s 2 polštářky
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)
1
c) Šátek trojcípy (z netkaného) textilu
(délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)
1
d) Náplast s polštářkem
(velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)
3
e) Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)1
g) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu1

2. Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička)

Zdravotnický materiálmnožství (ks)
Velikost lékárničky
I.II.III.
a) Obvaz hotový s 1 polštářkem
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)
3510
b) Obvaz hotový s 2 polštářky
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)
3510
c) Šátek trojcípý z (netkaného) textilu
(délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)
236
d) Náplast hladká cívka
(velikost 2,5 cm x 5 m, min.lepivost 7 N/25 mm
124
e) Náplast s polštářkem
(velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)
61218
f) Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm)135
h) Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm)124
i) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu124
j) Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm111
k) Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm111

Poznámka: autolékárničku velikosti III. je možno nahradit dvěma autolékárničkami velikosti II.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Výbava vozidla, jejíž technická způsobilost se schvaluje

1. Antény pro motorová vozidla

2. Audio soustavy vozidel

- autorádia, radiopřehrávače a jejich příslušenství

- televizní a navigační systémy určené k montáži do prostoru pracoviště řidiče

3. Automobilové koberce

4. Disky kol

- z lehkých slitin

- ocelové

5. Elektroinstalace vozidel

- zástrčky a zásuvky pro spojení el. instalací tažného a připojeného vozidla (7-pól., 13-pól., 15-pól., - 12 V, 24 V)

- elektroinstalace přípojných vozidel

6. Elektrické a elektronické příslušenství vozidel

- cyklovače stěračů

- elektronické záznamníky jízd

- palubní počítače

- taxametry

- tempomaty

- vozidlové telefony

- vozidlové ventilátory

- vozidlové vysílačky

- zvuková výstražná zařízení signalizující zpětnou jízdu

7. Nosiče zavazadel

- střešní

-jiné než střešní

- nosiče kol

- nosiče lyží

- střešní boxy

8. Ochranná zařízení vozidel

- ochranné rámy vozidel

- boční ochrany

- zadní ochrany proti podjetí

- ochranné kryty motoru a jiných částí vozidla

9. Vnější plastové a pryžové doplňky vozidel

10. Pneumatiky vozidel

- obnovené

- příslušenství: - ventilky

- duše

- přípravky proti úniku vzduchu

11. Potahy sedadel vozidel a potahy volantů

- potahy volantů

- potahy sedadel - pro sedadla s airbagy

- pro sedadla bez airbagů

12. Přídavná zařízení motorů vozidel

- zařízení pro úpravu parametrů motorů

13. Nálepky na skla vozidel

14. Sněhové řetězy vozidel

15. Spojovací tažná zařízení vozidel

16. Světelná zařízení vozidel

- doplňková světelná označení některých druhů vozidel

17. Tažná lana, tažné tyče a upínací soupravy

18. Zabezpečovací zařízení vozidel

- mechanické

- elektronické

- bezpečnostní značení skel kódem

19. Zařízení k ovládání vozidel

- ruční ovládání pro tělesně postižené

- druhé ovládání pro potřeby autoškol

20. Zasklení vozidel

- střešní okna

- plastová okna

- technologie oprav skel

- tónování skel

- fólie (bezpečnostní, ztemňovací, protisluneční pásy)

21. Značkové příslušenství vozidel

Povinné přílohy k žádosti o schválení technické způsobilosti výbavy vozidel

22. Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného dokladu.

23. Pověření zahraničního výrobce k jeho zastupování na území ČR. Zástupce zahraničního výrobce k žádosti musí přiložit originál nebo ověřenou kopii pověření zahraničního výrobce k jeho zastupování na území ČR a projednávání záležitostí souvisejících se schválením technické způsobilosti výbavy v ČR v českém jazyce. Pokud není tento dokument sepsán v českém jazyce, žadatel předloží i autorizovaný překlad dokumentu.

24. Technická dokumentace, která musí obsahovat

a) stručný technický popis výrobku, účel, funkce, materiály, způsob a schéma instalace (zástavby) do vozidla, použití, základní parametry apod.,

b) výkres resp. výkres sestavy s rozpiskou - např. kusovníkem hlavních konstrukčních dílů as hlavními rozměry schvalovaného výrobku. Na výkresu musí být upřesněno umístění značek, které musí být povinně na každé výbavě (výrobku) uvedeny.

c) další technická dokumentace (podle povahy schvalované výbavy),

- schéma zapojení do palubní sítě vozidla,

- schéma vnitřního elektrického zapojení,

- detailní výkresy významných konstrukčních dílů.

d) písemné vyjádření stanoviska výrobce vozidla nebo jeho zástupce v případě, že výbava svou funkcí, konstrukcí nebo zástavbou výrazně ovlivní vlastnosti, funkce, konstrukci nebo udělené mezinárodní homologace vozidla, pro něž jsou určeny. Technická dokumentace může být doplněna katalogem výbavy vozidla (jestliže obsahuje veškeré potřebné údaje). Potom musí být v žádosti uvedeno katalogové číslo výbavy nebo pokud půjde o více výrobků stejné skupiny, např. rádiové přijímače, elektrické doplňky apod., musí být k žádosti přiložen jejich seznam s katalogovými čísly, event. čísly národního schválení (např. ABE). Zásadní technickou dokumentaci (zejména její popisnou část) zkušebna může vyžádat v českém jazyce.

25. Obchodní dokumentace v českém jazyce musí obsahovat

a) návod k obsluze, jehož součástí musí být mimo jiné i

- základní technické údaje výrobku

- prohlášení o shodnosti výrobku ve znění

„Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod číslem schválení."

b) návod k montáži

Návod k montáži se nemusí zapracovat do obchodní dokumentace v případě, že jde o výbavu, která vyžaduje náročnější montáž a zásah do vozidla a proto je zabezpečována odborným montážním pracovištěm, ale je předán jako samostatná příloha určená pouze pro pověřená montážní pracoviště uvedená v seznamu montážních pracovišť.

Návod k montáži se nemusí vydávat v případě, že je výbava určena k montáži výhradně odborným montážním pracovištěm.

c) návod k údržbě

Návod k údržbě se vydává pouze u výbavy, která vyžaduje v průběhu používání údržbu. Pokud je technická a obchodní dokumentace zpracována na více listech či stránkách, musí být tyto očíslovány.

26. Seznam montážních (servisních) pracovišť.

Pokud výbava nevyžaduje údržbu, žadatel musí tuto skutečnost uvést v dokumentaci. Jestliže svou povahou schvalovaná výbava vyžaduje odbornou montáž (servis), uvede se v návodu k obsluze seznam pověřených odborných pracovišť, které ji zabezpečují. V tomto případě odpovídá žadatel za náležité proškolení pracovníků těchto pracovišť. Za správnost a kvalitu montáže (servisu) odpovídá vůči schvalovacímu orgánu vždy žadatel. Pro potřeby schválení se předkládá seznam jako samostatný dokument. Seznam montážních (servisních) pracovišť a jeho postupné rozšiřování je žadatel povinen pravidelně, nejdéle jedenkrát za rok, písemně aktualizovat ministerstvu.

27. Vzorek výrobku

Žadatel je povinen předložit příslušné zkušebně potřebný počet výrobků, na kterých bude prováděna zkouška, pokud se zástupce pověřené zkušebny s žadatelem nedohodne jinak. V případě, že je nutno odzkoušet funkčnost nebo montáž výrobku na vozidle, žadatel přistaví toto vozidlo zkušebně, pokud se s ní nedohodne jinak. Žadatel je povinen zajistit případnou montáž schvalované výbavy do vozidla na vlastní náklady.

28. Doklady o provedených zkouškách

V případě, že žadatel má k předloženému výrobku již provedenu některou z dílčích zkoušek v zahraniční zkušebně (pro národní schválení v zemi původu nebo prodeje) předloží k žádosti příslušné protokoly o těchto zkouškách. Protokoly o zkoušce provedené v zahraniční zkušebně pro národní schválení může pověřená zkušebna uznat v případě, že v zemi původu zkoušky je právní úprava shodná s právní úpravou v ČR. K těmto protokolům provede vždy posudek.

29. Povinné značení a návrh výrobního štítku

Pro účely schválení žadatel předkládá návrh povinného značení a výrobního štítku.

a) Každý kus schválené výbavy musí být označen na viditelném místě (bez nutnosti demontáže výrobku) níže popsanými značkami:

- znakem výrobce (logo, nápis apod.) a typem výrobku (obchodní označení, katalogové číslo výrobce apod.)

- podle druhu výrobků je v některých případech nutné další označení, např. značka Českého telekomunikačního úřadu, nosnost v kg, elektrické napětí apod.

- schvalovacím číslem v provedení

ATEST 8SD XXXX
označení pro schválenou výbavu číslo schválení

pokud je výbava zároveň konstrukční částí podle § 2, odstavce 6 zákona je schvalovací číslo v provedení

CZ XXXX
označení pro schválenou konstrukční část číslo schválení

Žadatel odpovídá za to, že na výrobcích bude na každém kusu viditelně umístěna výše popsaná značka. Tato značka musí být na výrobku umístěna tak, aby byla čitelná a pevně připevněna. Způsob připevnění značky není předepsán. V případě, kde to není možné, může být schvalovací číslo umístěno na obalu nebo na kartě vkládané do obalu a v návodu k obsluze.

b) pokud je výrobek opatřen některou národní schvalovací značkou, která je nesnímatelně připevněna na výrobku nebo je na výrobku přímo vyhotovena, upozorní na tuto skutečnost žadatel pověřenou zkušebnu.

30. Změny v provedení schválené výbavy

a) jakékoli změny na schválené výbavě (změny provedení, značení, názvu) je žadatel povinen písemně oznámit ministerstvu a to před jejich uvedením na trh se žádostí o schválení, resp. provedení změny. Ministerstvo rozhodne, zda bude nutné provést nové zkoušky a schválení a v případě, že ano, tak v jakém rozsahu.

b) jakékoli změny v názvu, telefonním spojení nebo sídle žadatele je povinen tento rovněž oznámit písemně ministerstvu bez zbytečného odkladu.

c) v případě, že povinnosti uvedené v předchozích odstavcích nebudou bez závažného důvodu oznámeny, může ministerstvo pozastavit platnost Osvědčení o schválení technické způsobilosti výbavy nebo jeho platnost zrušit.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Vzor oprávnění zkušební stanici k provádění technických kontrol
Vzor oprávnění zkušební stanici k provádění technických kontrol

Vzor osvědčení k provozování zkušební stanice
Vzor osvědčení k provozování zkušební stanice

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Vzor osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích
Vzor osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Podrobné rozdělení druhů vozidel, používání názvů a zkratek druhů vozidel pro vyplňování technických průkazů, technických osvědčení a schvalovacích dokumentů k vozidlům

(K § 19 odst. 8 zákona a k příloze k zákonu odst. 3)

Tato příloha definuje jednotlivé druhy silničních a zvláštních vozidel, jejich jednotné zařazování podle druhů, kategorií a jejich dalšího provedení. Slouží pro orgány provádějící schvalování a osvědčování technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích, pro zkušební stanice a pověřené zkušebny připravující podklady pro toto schválení a osvědčování, pro výrobce vozidel při tvorbě podkladových materiálů pro schválení a osvědčování vozidel k provozu na pozemních komunikacích. Dává ucelený přehled o současném názvosloví vozidel.

Pro účely této přílohy se rozumí schvalovacím dokumentem zejména

a) základní technický popis schváleného typu vozidla,

b) základní technický popis schváleného typu zvláštního vozidla,

c) základní technický popis schváleného typu samostatného technického celku vozidla.

Základní technický popis schváleného typu vozidla, samostatného technického celku (dále jen „základní technický popis“ nebo také „ZTP“) je tiskopis, na kterém jsou soustředěny veškeré technické údaje, které slouží jako podklad k vyplňování technického průkazu nebo technického osvědčení vozidla nebo zvláštního vozidla a jako základ k tvorbě a vedení celostátní evidence základních technických údajů ke schváleným a osvědčeným typům vozidel.

1. Při vyplňování kolonky 1 „Druh vozidla“ v základním technickém popisu se používají dále uvedené názvy. Do kolonky 2 se doplňuje upřesňující název druhu.

2. Do kolonky 3 se uvádí kategorie vozidla. Jedná-li se o terénní vozidlo (kategorie G), připojí se bezprostředně za označení jeho kategorie ještě písmeno „G“.

Příklad: N1G

U vozidel schválených před účinností této vyhlášky se zde uvádí též zkratka druhu vozidla.

3. V kolonce 1 „Druh vozidla“ v ZTP se uvádí název druhu vozidla, který je shodný s názvem vozidla nebo je v něm alespoň obsažen.

Příklad:

- osobní automobil

- nákladní automobil

Druhem silničního vozidla se rozumí
a)motocyklkategorie L
b)osobní automobilkategorie M1
c)autobuskategorie M2 a M3
d)nákladní automobil kategorie N
e)speciální automobil kategorie N
f)přípojné vozidlokategorie O
g)ostatní vozidla
- jízdní kolo
- potahové vozidlo
kategorie R
Druhem zvláštního vozidla se rozumí
a)traktorkategorie T
b)přípojná vozidla traktorůkategorie Ot
c)pracovní strojkategorie SS, Sp,
d)nemotorové vozidlo nebo nemotorový pracovní stroj tažený nebo tlačený pěšky jdoucí osobou
e)ostatní vozidla kategorie R
- vozík pro invalidy s ručním nebo motorickým pohonem, pokud jeho šířka nebo délka nepřesahuje 1,00 m, jeho konstrukční rychlost nepřevyšuje 6 km.h-1 nebo jeho maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 450 kg
- rolba, jednonápravový traktor s přívěsem, čtyřkolka speciální a jiné ...

4. Upřesnění názvu vozidla v pravé části druhé řádky „Druh vozidla“, uváděné níže, představují vzory nejčastěji se vyskytujících provedení vozidel.

5. V této příloze jsou VERZÁLKAMI (= písmeny velké abecedy) dále uvedeny názvy druhů vozidel a zkratky pro kategorii L

A) kategorie L - dělící se na

- MOPED (zkratka LA)

- MOPED - TŘÍKOLKA NEBO LEHKÁ ČTYŘKOLKA (LB)

- MOTOCYKL (LC)

- MOTOCYKL S POSTRANNÍM VOZÍKEM (LD)

- TŘÍKOLKA NEBO ČTYŘKOLKA (LE)

- MOTOKOLO (LM)

druh Motocykl

- pro dopravu jedné nebo dvou osob sedících za sebou, s oporou pro kolena řidiče, bez šlapadel,

- se dvěma koly a pevnými stupačkami.

druh Skútr (kategorie MOPED nebo MOTOCYKL)

- pro dopravu jedné nebo dvou osob sedících za sebou, bez opory pro kolena řidiče při jízdě a s prostorem pro jeho nohy v nosné části vozidla, bez šlapadel. Má obvykle ochranu dopravovaných osob zepředu a zespodu.

druh Mokik (kategorie MOPED)

- jeho nejvyšší konstrukční rychlost není větší než 45 km.h-1. Je-li poháněn spalovacím motorem, nesmí být jeho zdvihový, objem větší než 50 cm3,

- se stupačkami a nožním spouštěním motoru.

druh Moped (kategorie MOPED)

- jeho nejvyšší konstrukční rychlost není větší než 45 km.h-1. Je-li poháněn spalovacím motorem, nesmí být jeho zdvihový objem větší než 50 cm3,

- se šlapadly,

- pro dopravu jen jedné osoby.

druh Motocykl sportovní (soutěžní) (kategorie MOPED nebo MOTOCYKL)

- určen pro sportovní účely,

- zpravidla není kompletně vybaven jako Motocykl nebo Mokik a jeho provoz na komunikacích je podmíněn zvláštním omezujícím nebo upraveným režimem (sportovní licence apod.).

druh Motokolo (kategorie MOPED)

- jízdní kolo opatřené trvale připojeným hnacím motorem, jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 25 km.h-1

Poznámka: Pokud je jízdní kolo dodatečně vybaveno pomocným motorkem a přitom se nemění jeho původní charakter, jde o „jízdní kolo s pomocným motorkem“, které se zařazuje do druhu „ostatní vozidla“.

Příklady zápisů:

označeni druhuMOTOCYKL
další označení druhu
zkratka kategorieLC
nebo
označení druhuMOTOCYKL
další označení druhuSKÚTR
zkratka kategorieLC
nebo
označení druhuMOTOCYKL
další označení druhuMOPED - SKÚTR
zkratka kategorieLA

druh Tříkolka (kategorie MOPED (LB) nebo TŘÍKOLKA (LE))

- tříkolová motorová vozidla.

Příklad zápisu:

označeni druhuMOTOCYKL
další označení druhuMOPED - TŘÍKOLKA
kategorieLB
nebo
označení druhuMOTOCYKL
další označení druhuTŘÍKOLKA
kategorieLE

druh Lehká čtyřkolka (kategorie MOPED (LB))

druh Čtyřkolka (kategorie ČTYŘKOLKA (LE))

- čtyřkolové motorové vozidlo splňující podmínky ustanovení přílohy zákona č. 56/2001 Sb.

Příklady zápisu:

označeni druhuMOTOCYKL
další označení druhuMOPED - LEHKÁ ČTYŘKOLKA
kategorieLB
nebo
označení druhuMOTOCYKL
další označení druhuČTYŘKOLKA
kategorieLE

B) kategorie M, dělící se na M1, M2, M3

Ba) OSOBNÍ AUTOMOBIL - kategorie M1

Do kolonky 1

- první řádek „označení druhu“ se zapisuje OSOBNÍ AUTOMOBIL

- druhý řádek „Druh vozidla“ se pak zapíše níže uvedené označení, popřípadě za toto označení dále po pomlčce bližší určení vozidla.

Příklad zápisu:

Druh vozidlaOSOBNI AUTOMOBIL
SANITNÍ

druh Sedan

- karoserie - uzavřená, se stupňovitou zádí,

- střecha - pevná, tuhá - část střechy může být otvíratelná,

- 4 boční dveře, v zádi automobilu může být víko (dveře), zasahující až ke střeše, ( v případě 2 bočních dveří se jedná o druh Tudor ),

- dvě řady plnohodnotných sedadel, každá z nich po dvou popř. třech místech k sezení,

- oddělený zavazadlový prostor.

druh Hatchback

- tvar zadní části karoserie se vyznačuje splývavou zádí, otvíratelnou v celé nebo téměř celé ploše, závěsy zadních (pátých, resp. třetích) dveří jsou umístěny u střechy vozidla.

druh Liftback

- tvar zadní části karoserie se vyznačuje tím, že za spodní hranou okna zadních dveří je vodorovná nebo téměř vodorovná plocha (odsazení). Záď je otevíratelná v celé nebo téměř celé ploše, závěsy zadních (pátých, resp. třetích) dveří jsou umístěny u střechy vozidla.

druh Limuzína

- karoserie - prostornější než sedan, uzavřená

- může mít dělící stěnu mezi předními a zadními sedadly,

- střecha - pevná, tuhá - část střechy může být otevíratelná,

- počet míst k sezení - 4 nebo více nejméně ve dvou řadách, případná další sedadla mohou být sklápěcí,

- počet bočních dveří - 4 nebo 6,

- minimální délka vozidla je 5400 mm.

druh Kupé

- karoserie - uzavřená, s obvykle omezeným možným zadním prostorem pro cestující,

- střecha - pevná, tuhá - část střechy může být otevíratelná,

- počet míst k sezení - 2 až 3 vpředu - případná zadní sedadla pevná nebo sklopná,

- počet bočních dveří - 2, v zádi automobilu může být víko (dveře), zasahující až ke střeše,

- oddělený zavazadlový prostor,

- střecha karoserie se zpravidla snižuje v zadní části pro cestující.

druh Kabriolet

- karoserie proměnlivá zpravidla bez pevného rámu bočních dveří, s pevnými sloupky čelního skla a nebo s ochranným zařízením pro cestující při převrácení vozidla,

- střecha poddajná, stahovací, popř. tuhá, odnímatelná nebo sklápěcí,

- počet míst k sezení - 4 nebo více nejméně ve dvou řadách,

- počet bočních dveří - 2 nebo 4.

druh Roadster

- karoserie proměnlivá, bez pevných rámů bočních dveří, s pevnými sloupky čelního skla, a nebo s ochranným zařízením pro cestující při převrácení vozidla, s omezeným možným zadním prostorem pro cestující,

- střecha poddajná, stahovací, popř. tuhá, odnímatelná nebo sklápěcí,

- počet míst k sezení - 2 až 3 vpředu - případná zadní sedadla pevná nebo sklopná,

- počet bočních dveří - 2,

- střecha karoserie se zpravidla snižuje v zadní části pro cestující.

druh Osobní kombi

- uzavřená karoserie, vzniklá zvětšením či prodloužením zadní části karoserie SEDAN, HATCHBACK, LIFTBACK nebo LIMUZÍNA,

- střecha pevná, tuhá - část střechy může být otvíratelná,

- počet míst k sezení - 4 nebo více nejméně ve dvou řadách,

- zadní sedadla se sklopnými opěradly nebo vyjímatelná ke zvětšení ložné plochy,

- počet bočních dveří - 2 až 4 a jedny zadní dveře (víko),

- střecha rovná, zadní stěna v celé ploše mírně šikmá nebo kolmá.

druh Kombi

- karoserie uzavřená, velkoprostorová s jedním společným prostorem pro cestující a náklad,

- střecha pevná, tuhá - část střechy může být otvíratelná,

- počet míst k sezení - 4 nebo více, nejméně ve dvou řadách,

- zadní sedadla vyjímatelná nebo se sklopnými opěradly ke zvětšení ložné plochy,

- počet bočních dveří - 2 až 4 a jedny zadní dveře (víko),

- může být odvozen od skříňového nákladního automobilu, u každé řady sedadel musí být na obou stranách boční okno (popřípadě společné okno pro druhou a třetí řadu sedadel).

druh Sanitní

- vozidlo pro dopravu nemocných a raněných - DNR

- vozidlo rychlé zdravotnické pomoci - RZP

druh Pohřební

druh Obytný

druh Požární

druh Záchranářské

druh Montážní

- Výchozím vozidlem může být osobní automobil s uzavřenou karoserií se společným prostorem pro cestující a pro náklad (typu osobní kombi, kombi) v provedení s max. dvěma řadami sedadel.

- Vozidlo musí být vybaveno posuvnou přepážkou za druhou řadou sedadel, která umožňuje posuv do prostoru vzniklého sklopením druhé řady sedadel a dočasné zvětšení prostoru pro přepravovaný náklad nebo speciální výbavu. Požadavky na technické parametry vlastní přepážky jsou shodné s požadavky kladenými na přepážku určenou pro skříňová vozidla kategorie N1.

- Prostor pro náklad a speciální výbavu musí mít případná boční okna v tomto prostoru zajištěna proti snadnému poškození (pokud je okno pevně umístěno v karoserii postačuje bezpečnostní folie). Toto zajištění není povinné pro boční okna, která jsou součástí nákladového prostoru pouze při přední poloze přepážky.

- Prostor pro speciální výbavu musí mít vhodný počet úchytů pro připevnění následně doplněné speciální výbavy (lze využít výrobcem standardně montovaná oka v zavazadlovém prostoru nebo stanovit či připravit další úchytné body, které bude výrobce garantovat jako vhodné pro kotvení speciální výbavy), touto výbavou rozumíme například hasicí přístroje, skříňky na nářadí a díly,

nářadí větších rozměrů apod., tato výbava při schválení technické způsobilosti nemusí být fyzicky umístěna. Tyto úchyty musí být voleny tak, aby byl zajištěn přístup k důležitým místům, jako je náhradní kolo, přístup k ovládání posuvu přepážky apod.

- V konkrétních případech mohou být požadavky doplněny o jiné, než výše uvedené.

druh Sportovní

druh Technický zásahový

druh Technický vyprošťovací

druh Technické pomoci

Tuto podskupinu lze dále rozšiřovat o další provedení, je možno však použít pouze označení, která nejsou v této skupině již použita a nedojde-li, vzhledem k podobnosti, k záměně.

Osobní automobil může být také vyroben v provedení „vozidlo určené k dostavbě“.

V tomto případě se provede zápis do ZTP takto

Příklad:

Druh vozidlaOSOBNI AUTOMOBIL
(vozidlo určené k dostavbě)

Poznámka:

Pokud bude schváleno vozidlo jako samostatný typ určený k dostavbě nebo i v rámci již schváleného typu vozidla, postupuje se tak, že kolonka 1, první řádek „Druh vozidla“ v ZTP bude opatřen zápisem „vozidlo určené k dostavbě“, tento zápis bude opatřen závorkami. V druhé řádce nebude zápis žádný. Technický průkaz pak nebude v této kolonce opatřen žádným zápisem. Zápis v kolonce 1, oba řádky „druh vozidla“ doplní až finální výrobce podle skutečného provedení vozidla, včetně zkratky určení druhu vozidla, kategorie a bližšího určení.

Příklad zápisu: v ZTP

Druh vozidla (vozidlo určené k dostavbě)

Bb) AUTOBUS - kategorie M2, M3

Vozidla kategorií M2 a M3 patří do jedné z následujících tříd

Vozidla s obsaditelností přesahující 22 cestujících mimo řidiče

- Třída I „MĚSTSKÝ autobus“ vozidlo této třídy má sedadla a místa pro stojící cestující.

- Třída II „MEZIMĚSTSKÝ autobus“ vozidlo této třídy může být zařízeno pro dopravu stojících cestujících, avšak jen v uličce.

- Třída III „DÁLKOVÝ autobus“ vozidlo této třídy není nijak zařízeno pro dopravu stojících cestujících.

Vozidla s obsaditelností nepřesahující 22 cestujících mimo řidiče

- TŘÍDA A vozidlo této třídy má sedadla a může být vybaveno pro stojící cestující.

- TŘÍDA B vozidlo této třídy není vybaveno pro stojící cestující.

C) NÁKLADNÍ AUTOMOBIL - kategorie N1, N2, N3

Nákladní automobil je určen pro dopravu nákladu.

Do kolonky 1

- první řádek „označení druhu“ se zapisuje NÁKLADNÍ AUTOMOBIL

- druhý řádek „Druh vozidla“ se pak zapíše níže uvedené označení

Příklad zápisu:

Druh vozidlaNÁKLADNÍ AUTOMOBIL
VALNÍKOVÝ

Druhy nákladních automobilů

CISTERNOVÝ

AUTODOMÍCHÁVAČ

DOUBLE CAB

MRAZÍRENSKÝ

CHLADÍRENSKÝ

ISOTERMICKÝ

KABELOVÝ

NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

PANCÉŘOVANÝ

PICK UP

POHŘEBNÍ

PRO PŘEPRAVU BETONU

PRO PŘEPRAVU DŘEVA

PRO PŘEPRAVU LODÍ

PRO PŘEPRAVU ODPADU

PRO PŘEPRAVU VOZIDEL

PRO PŘEPRAVU ŽIVÝCH ZVÍŘAT

SKLÁPĚČKOVÝ

SKŘÍŇOVÝ - do kolonky „druh karoserie“ v tomto případě zapisujeme

- SKŘÍŇOVÁ, pokud kabina řidiče a prostor pro náklad tvoří jeden nedílný konstrukční prvek, přičemž prostor pro náklad je oddělen od prostoru pro osádku přepážkou

- FURGON, pokud kabina řidiče a prostor pro náklad tvoří jeden nedílný konstrukční prvek a mezi kabinou řidiče a prostorem pro náklad je v přepážce proveden průlez; průlez musí být opatřen dveřmi

- SAMOSTATNÁ SKŘÍŇ, pokud je samostatná oddělená skříň a samostatná kabina řidiče

VALNÍKOVÝ

TAHAČ NÁVĚSŮ

TAHAČ PŘÍVĚSŮ atd.

Nákladní automobil může být také vyroben v provedení „VOZIDLO URČENÉ K DOSTAVBĚ“

D) SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL - kategorie N1, N2, N3

SPECIÁLNÍ PŘÍVĚS, NÁVĚS - kategorie O1, O2, O3, O4

Speciální vozidlo je vozidlo určené k provádění speciálních činností. Speciální vozidlo není primárně určeno k přepravě osob nebo k přepravě nákladu, ale je konstruováno na podvozku automobilu nebo přípojného vozidla s pevnou nebo výměnnou nástavbou, určenou k provádění speciálních prací nebo přepravě speciálních pevně zabudovaných zařízení. Užitečná hmotnost je využita pro nástavbu a posádku.

POŽÁRNÍ (podle vyhlášky č. 254/1999 Sb.)

E) TRAKTORY - kategorie T

Motorová vozidla vybavená koly nebo pásy, jejichž hlavní funkcí je tažná síla a která jsou zvláště konstruována pro tažení, tlačení, nesení nebo pohon určitého nářadí, strojů nebo přípojných vozidel, určených pro užití zejména v zemědělství nebo lesnictví. Mohou být vybavena pro přepravu nákladu a osob.

Kolové traktory se dále dělí

Kategorie T1 traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1, s nejméně jednou nápravou a s minimálním rozchodem větším než 1150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 1000 mm. Do doby přijetí všech jednotlivých směrnic podle přílohy II směrnice 2003/37/ES lze do kategorie T1 řadit i traktory s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1, pokud budou splněny požadavky podle bodu 15 přílohy č. 3 k této vyhlášce.

Kategorie T2 traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1, s minimálním rozchodem menším než 1150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 600 mm. Pokud je však výška těžiště traktoru podle ČSN ISO 789-6 (30 0446), měřeno vůči vozovce, dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav větší než 0,90, je maximální konstrukční rychlost omezena na 30 km.h-1.

Kategorie T3 traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1, a s nenaloženou hmotností v provozním stavu menší než 600 kg.

Kategorie T4 ostatní traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1, (podle definice uvedené dále).

T4.1 traktory s vysokou světlou výškou

Traktory konstruované pro práci s vysokými plodinami, např. s vínem. Jejich znakem je zvýšený podvozek nebo jeho část, což traktoru umožňuje pojíždět souběžně s plodinou s levými a pravými koly na každé straně jedné řady nebo více řad plodiny. Tyto traktory jsou určeny k nesení nebo k pohonu nářadí, které může být montováno na předku, mezi nápravami, na zádi nebo na nákladové plošině. Pokud je traktor v pracovní poloze, je jeho světlá výška kolmá na řady plodiny vyšší než 1000 mm. Pokud je výška těžiště traktoru podle ČSN ISO 789-6 (30 0446), měřeno vůči zemi při užití normálně montovaných pneumatik, dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav větší než 0,90, nesmí maximální konstrukční rychlost překročit 30 km.h-1.

T4.2 zvláště široké traktory

Traktory, charakteristické svými velkými rozměry, přednostně určené k práci na velkých zemědělských plochách.

F) TERÉNNÍ VOZIDLA - motorová vozidla se zvýšenou průjezdností, které patří do vozidel kategorie M nebo N, označuje se doplňkovým písmenem G ke kategorii M nebo N, např. vozidlo kategorie N1, splňující podmínky zařazení do skupiny terénních vozidel, se označí jako N1G.

Vozidla kategorie N1 s největší technicky přípustnou hmotností nepřevyšující 2,00 t a vozidla kategorie M1 se považují za terénní vozidla, pokud

- nejméně jedna přední náprava a nejméně jedna zadní náprava jsou současně poháněny, včetně vozidel, u kterých může být pohon jedné nápravy odpojen,

- jsou vybavena nejméně jedním uzávěrem diferenciálu nebo nejméně jedním zařízením, kterým se dosáhne podobného účinku,

- pokud činí vypočtená stoupavost sólo vozidla nejméně 30%.

Z následujících šesti požadavků musí být dále splněno nejméně pět

- přední nájezdový úhel musí být nejméně 25°,

- zadní nájezdový úhel musí být nejméně 20°,

- přechodový úhel musí být nejméně 20°,

- světlá výška pod přední nápravou musí být nejméně 180 mm,

- světlá výška pod zadní nápravou musí být nejméně 180 mm,

- světlá výška mezi nápravami musí být nejméně 200 mm.

Vozidla kategorie N1 s největší technicky přípustnou hmotností převyšující 2,00 t nebo kategorie N2, M2 a M3 s největší technicky přípustnou hmotností nepřevyšující 12,00 t se považují za terénní vozidla, pokud buď jsou všechna jejich kola poháněna, včetně těch vozidel, u kterých může být pohon jedné nápravy odpojen, nebo jsou-li splněny následující tři požadavky

- nejméně jedna přední náprava a nejméně jedna zadní náprava jsou současně poháněny, včetně těch vozidel, u kterých může být pohon jedné nápravy odpojen,

- jsou vybavena nejméně jedním uzávěrem diferenciálu nebo nejméně jedním zařízením s podobným účinkem,

vypočtená stoupavost pro jednotlivé vozidlo je nejméně 25%.

Vozidla kategorie M3 s největší technicky přípustnou hmotností převyšující 12,00 t nebo vozidla kategorie N3 se považují za terénní vozidla, pokud buď jsou všechna jejich kola poháněna, včetně těch vozidel, u kterých může být pohon jedné nápravy odpojen, nebo jsou-li splněny následující požadavky

a) nejméně polovina kol je poháněna,

b) vozidlo je vybaveno nejméně jedním uzávěrem diferenciálu nebo zařízením s obdobným účinkem,

c) vypočtená stoupavost pro jednotlivé vozidlo je nejméně 25%,

d) z následujících šesti požadavků jsou splněny nejméně čtyři

- přední nájezdový úhel musí být nejméně 25°,

- zadní nájezdový úhel musí být nejméně 25°, přední nájezdový úhel musí být nejméně 25°,

- zadní nájezdový úhel musí být nejméně 25°,

- přechodový úhel musí být nejméně 25°,

- světlá výška pod přední nápravou musí být nejméně 250 mm,

- světlá výška mezi nápravami musí být nejméně 300 mm,

- světlá výška pod zadní nápravou musí být nejméně 250 mm.

Zatížení a podmínky ověření

a) vozidla kategorie N1 o největší technicky přípustné hmotnosti nepřevyšující 2,00 t a vozidla kategorie M1 musí být v provozním stavu, zejména s chladicí kapalinou, mazivy, palivem, nářadím, náhradním kolem a řidičem,

b) jiné automobily, než jsou uvedené v bodě a) musí být naloženy na největší technicky přípustnou hmotnost podle údaje výrobce,

c) požadovaná stoupavost (25% a 30%) se ověří jednoduchým výpočtem. Ve výjimečných případech však může oprávněná zkušebna požadovat předání vozidla příslušného typu pro ověření zkouškou.

d) při ověřování předního a zadního nájezdového úhlu se neuvažuje zařízení proti podjetí vozidel.

Definice a náčrtky světlých výšek (definice předního nájezdového úhlu, zadního nájezdového úhlu a přechodového úhlu jsou v normě ISO 612-1978, body č. 6.10, 6.11 a 6.9.)

„Světlá výška mezi nápravami“ znamená nejkratší vzdálenost mezi rovinou vozovky a nejnižším pevným bodem vozidla. Skupina náprav se pokládá za jedinou nápravu.

„Světlá výška pod nápravou“ znamená výšku, kterou má nad základnou vrchol kruhového oblouku procházejícího středem stop kol jedné nápravy na vozovce (při dvojité montáži kol se uvažují vnitřní kola) a dotýkající se nejnižšího bodu vozidla mezi koly.

Žádná pevná část vozidla nesmí zasahovat do šrafovaného pole na náčrtu. V případě potřeby se uvádí světlá výška pod několika nápravami podle jejich pořadí, od přední ve směru jízdy k poslední, např. 280/250/250.

Další způsoby vyplňování vycházejí z výše uvedených principů, jednotlivá druhová označení jsou uvedena v následující tabulce

DRUH VOZIDLA (1. řádek)
(Zkratka kategorie vozidla)
DRUH VOZIDLA (2. řádek)DRUH KAROSERIE
(VOZIDLO URČENĚ K DOSTAVBĚ)
MOTOCYKLMOPEDNÁKLADNÍ
MOPED - LEHKÁ ČTYŘKOLKAKAPOTÁŽ
(LA,LB,LC,LD,LE,LM)MOPED - MOKIKPOLOKAPOTÁŽ
MOPED - MOTOKOLO
MOPED - SKÚTR
MOPED - TŘÍKOLKA
S POSTRANNÍM VOZÍKEM
SKÚTR
SNĚŽNÝ SKÚTR
TŘÍKOLKA
ČTYŘKOLKA
SPORTOVNÍ
SPORTOVNÍ - TŘÍKOLKA
SPORTOVNÍ - ČTYŘKOLKA
SPORTOVNÍ - S POSTRANNÍM VOZÍKEM
(prázdná číselníková položka)
OSOBNÍ AUTOMOBIL HARDTOP
SOFTTOP
(M1,M8)HATCHBACK3 DVEŘOVÝ
5 DVEŘOVÝ
POŽÁRNI
KABRIOLET
KOMBI
KUPÉ
LIFTBACK
LIMUZÍNA
MONTÁŽNÍ
OBYTNÝ
OSOBNÍ KOMBI
PANCÉŘOVANÝ
POHŘEBNÍ
ROADSTER
SANITNÍDNR
RZP
SEDAN
SPORTOVNÍ
TECHNICKÉ POMOCI
TECHNICKÝ VYPROŠŤOVACÍ
TECHNICKÝ ZÁSAHOVÝ
TUDOR
ZÁCHRANÁŘSKÝ
(prázdná číselníková položka)
AUTOBUSDÁLKOVÝDVOUPODLAŽNÍ
MĚSTSKÝNÍZKOPODLAŽNÍ
(M2,M3,M2G,M3G)MEZIMĚSTSKÝKLOUBOVÝ
TŘÍDA AJEDNOPODLAŽNÍ
TŘÍDA BŠKOLNÍ
VYHLÍDKOVÝ
(prázdná číselníková položka)
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S NAKLÁDACÍM JEŘÁBEM
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL ADR S NAKLÁDACÍ PLOŠINOU
CISTERNOVÝNA SYPKÉ SUBSTRÁTY
(N1, N2, N3,N8,N2G,N3G) NA KAPALINY
NA ČISTĚNÍ KANALIZACE
AUTODOMÍCHÁVAČ
DOUBLE CAB
CHLADÍRENSKÝKONTEJNEROVÝ
ISOTERMICKÝ
KABELOVÝ
MRAZÍRENSKÝ
NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB
PANCÉŘOVANÝDLOUHÉHO DŘEVA
PICK UP
POHŘEBNÍ
PRO PŘEPRAVU BETONU
PRO PŘEPRAVU DŘEVA
PRO PŘEPRAVU LODÍODTAHOVÝ
PRO PŘEPRAVU ODPADU
PRO PŘEPRAVU VOZIDEL
PRO PŘEPRAVU ŽIVÝCH ZVÍŘAT
SKLÁPĚČKOVÝ
SKŘÍŇOVÝSAMOSTATNÁ SKŘÍŇ
FURGON
VALNÍKOVÝ
TAHAČ NÁVĚSŮ
TAHAČ PŘÍVĚSŮ
(prázdná číselníková položka)
SPECIÁLNÍ AUTOMOBILAUTOJEŘÁB*možnost použít specifikace z pracovních strojů
AUTORÝPADLO
(N1, N2, N3,N8,N2G,N3G)ČERPADLO BETONU
DRTIČ KAMENE
ELEKTROCENTRÁLA
ESKORTNÍ
POŽÁRNÍ
KOMPRESOR
KOMUNÁLNÍ
LABORATORNÍ
MONTÁŽNÍ
OBYTNÝ
POHŘEBNÍ
POJÍZDNÁ DÍLNA
POJÍZDNÁ KUCHYNĚ
POJÍZDNÁ PRODEJNA
POLICEJNÍ
PONTONOVÝ
PRACOVNÍ PLOŠINA
PRO PŘEPRAVU OSOB
ROZHLASOVÝ
TECHNICKÉ POMOCI
TELEVIZNÍ
VRTNÁ SOUPRAVA
VYPROŠŤOVACÍ
ZDRAVOTNICKÝ
(prázdná číselníková položka)
TRAKTORKOMUNÁLNÍ
TRAKTOR KOLOVÝLESNICKÝ
TRAKTOR PÁSOVÝÚZKOROZCHODNÝ
NOSIČ NÁŘADÍ
(T1, T2, T3, T4.1, T4.2)TAHAČ
ZEMĚDĚLSKÝ
(prázdná číselníková položka)
OSTATNÍ VOZIDLOROLBA
(R)JEDNONÁPRAVOVÝ TRAKTOR S PŘÍVĚSEM
ČTYŘKOLKA SPECIÁLNÍ
(prázdná číselníková položka)
NÁKLADNÍ PŘÍVĚSCISTERNOVÝS NAKLÁDACÍM JEŘÁBEM
NÁKLADNÍ PŘÍVĚS ADRS NAKLÁDACÍ PLOŠINOU
NA SYPKÉ SUBSTRÁTY
(01, 02, 03, 04)CHLADÍRENSKÝNA KAPALINY
NA ČISTĚNÍ KANALIZACE
KONTEJNEROVÝ
ISOTERMICKÝ
KABELOVÝ
MRAZÍRENSKÝ
NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB
PANCÉŘOVANÝDLOUHÉHO DŘEVA
POHŘEBNÍ
PRO PŘEPRAVU BETONU
PRO PŘEPRAVU DŘEVA
PRO PŘEPRAVU LETADELODTAHOVÝ
PRO PŘEPRAVU LODÍ
PRO PŘEPRAVU ODPADU
PRO PŘEPRAVU VOZIDEL
PRO PŘEPRAVU ŽIVÝCH ZVÍŘAT
SKLÁPĚČKOVÝ
SKŘÍŇOVÝ
VALNÍKOVÝ
PLOŠINOVÝ
SIGNÁLNÍ
ZA MOTOCYKL
(prázdná číselníková položka)
NÁKLADNÍ NÁVĚSCISTERNOVÝS NAKLÁDACÍM JEŘÁBEM
NÁKLADNÍ NÁVĚS ADRS NAKLÁDACÍ PLOŠINOU
na SYPKÉ SUBSTRÁTY
(O1, O2, O3, O4)CHLADÍRENSKÝna KAPALINY
NA ČISTĚNÍ KANALIZACE
KONTEJNEROVÝ
ISOTERMICKÝ
KABELOVÝ
MRAZÍRENSKÝ
NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB
PANCÉŘOVANÝ
POHŘEBNÍ
PRO PŘEPRAVU BETONU
PRO PŘEPRAVU DŘEVADLOUHÉHO DŘEVA
PRO PŘEPRAVU LODÍ
PRO PŘEPRAVU ODPADU
PRO PŘEPRAVU VOZIDELODTAHOVÝ
PRO PŘEPRAVU ŽIVÝCH ZVÍŘAT
SKLÁPĚČKOVÝ
SKŘÍŇOVÝ
VALNÍKOVÝ
PLOŠINOVÝ
(prázdná číselníková položka)
NÁVĚS NÁKLADNÍ TRAKTOROVÝ S NAKLÁDACÍM JEŘÁBEM
PŘÍVĚS NÁKLADNÍ TRAKTOROVÝ S NAKLÁDACÍ PLOŠINOU
CISTERNOVÝNA SYPKÉ SUBSTRÁTY
(OT1, OT2, OT3, OT4) NA KAPALINY
NA ČISTĚNÍ KANALIZACE
CHLADÍRENSKÝ
ISOTERMICKÝ
KABELOVÝ
MRAZÍRENSKÝ
NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEBKONTEJNEROVÝ
PANCÉŘOVANÝ
POHŘEBNÍ
PRO PŘEPRAVU BETONU
PRO PŘEPRAVU DŘEVADLOUHÉHO DŘEVA
PRO PŘEPRAVU LODÍ
PRO PŘEPRAVU ODPADU
PRO PŘEPRAVU VOZIDELODTAHOVÝ
PRO PŘEPRAVU ŽIVÝCH ZVÍŘAT
SKLÁPĚČKOVÝ
SKŘÍŇOVÝ
VALNÍKOVÝ
PLOŠINOVÝ
(prázdná číselníková položka)
SPECIÁLNÍ NÁVĚSČERPADLO BETONU*možnost použít specifikace
SPECIÁLNÍ PŘÍVĚSDRTIČ KAMENEz pracovních strojů
ELEKTROCENTRÁLA
(O1, O2, O3, O4)HASIČSKÝCISTERNA
ŽEBŘÍK
KOMPRESOR
KOMUNÁLNÍ
LABORATORNÍ
MONTÁŽNÍ
OBYTNÝ
POHŘEBNÍ
POJÍZDNÁ DÍLNA
POJÍZDNÁ KUCHYNĚ
POJÍZDNÁ PRODEJNA
POLICEJNÍ
PONTONOVÝ
PRACOVNÍ PLOŠINA
ROZHLASOVÝ
TELEVIZNÍ
VRTNÁ SOUPRAVA
ZDRAVOTNICKÝ
prázdná číselníková položka)
DRUH VOZIDLA (1. řádek)
(Zkratka kategorie vozidla)
DRUH VOZIDLA (2. řádek)DRUH VOZIDLA (2. řádek) (pokračování - pouze PS)Platnost pro kategorie
PRACOVNÍ STROJBALÍCÍ STROJ SPTSN
PRACOVNÍ STROJ SAMOJÍZDNÝBRÁNYHŘEBOVÉ SPTSN
PRACOVNÍ STROJ PŘÍPOJNÝ PRUTOVÉ SPTSN
PRACOVNÍ STROJ PŘÍPOJNÝ TRAKTOROVÝ TALÍŘOVÉ SPTSN
PRACOVNÍ STROJ NESENÝ VIBRAČNÍ SPTSN
ČELNÍ SPLACHOVACÍ LIŠTA SN
ZAMETACÍ SN
ROZSTŘIKOVAČ ŽIVICS CISTERNOU SN
DEMPRKLOUBOVÝSS
VÝMĚNNÁ NÁSTAVBAGREJDR SS
KOLOVÉ RÝPADLODVOUCESTNÉSS
(SS,KOLOVÝ DOZER SS
SP1, SP2, SP3,KOLOVÝ NAKLADAČ SS
SPT1, SPT2, SPT3,KOMPAKTNÍ NAKLADAČŘÍZENÝ PROKLUZEM KOLSS
SN)KOMPRESOR SPSPT
KOMUNÁLNÍ NOSIČ SS
KOMUNÁLNÍ ČISTÍCÍ STROJ SS
KRMNÝ VŮZ SPT
KRMNÝ A MÍCHACÍ VŮZ SS SPT
KYPŘIČKOMBINOVANÝ SPTSN
RADLIČKOVÝ SPTSN
ROTAČNÍ SPTSN
NAKLADAČ ŘEPYČISTÍCÍSS SPT
VYORÁVACÍSS SPT
NOSIČ NÁŘADÍ SS
NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB SS
OBRACEČ PÍCE SPTSN
OBRACEČ SHRNOVAČ PÍCE SPTSN
OŘEZÁVAČ ŘEPY SS SPT
PÁSOVÝ ZAVLAŽOVAČ SPT
PLUHJEDNOSTRANNÝ SPTSN
OBOUSTRANNÝ SPTSN
PNEUMATIKOVÝ VÁLEC SS
PODMÍTAČDISKOVÝ
RADLIČNÝ
POKLADAČ ŽIVIČNÝCH VRSTEV SS
POSTŘIKOVAČ SS SPT3N
PŘEPRAVNÍ PODVOZEK SPSPT
PŮDNÍ PĚCH SN
RECYKLAČNÍ ZAŘÍZENÍ ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ SP
ROSIČ SPTSN
ROZMETADLOHNOJE SPT
KEJDY A MOČŮVKY SPT
PNEUMATICKÉ SPTSN
PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV SPTSN
RÝPADLO - NAKLADAČ SS
SÁZEČ BRAMBOR SPTSN
SBĚRACÍ LISNA HRANATÉ BALÍKY SPT
NA VÁLCOVÉ BALÍKY SPT
SAMOSBĚRACÍ VŮZ SPT
SECÍ KOMBINACEBEZOREBNÁ SPTSN
SECÍ STROJBEZOREBNÝ SPTSN
PNEUMATICKÝ SPTSN
PRO PŘESNÝ VÝSEV SN
SHRNOVAČ PÍCE SPTSN
SILÁŽOVACÍ STROJ SPT
SKLÍZECÍ MLÁTIČKA SS
SKLÍZECÍ ŘEZAČKA SS SPT
SKLÍZEČ BRAMBOR KOMBINOVANÝ SPT
SKLÍZEČ ŘEPY KOMBINOVANÝBUNKROVÝSS
TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR SS
VÁLCECAMBRIDGE SPTSN
CROSSKILL SPTSN
VYORÁVAČ ŘEPY SS
VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK SS
VYSPRÁVKOVÁ SOUPRAVA SP
ŽACÍ MAČKAČ SS SPT
ŽACÍ STROJBUBNOVÝ SPTSN
CEPOVÝ SN
DISKOVÝ SPTSN
LIŠTOVÝ SN
(viz. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL a dále...)
(viz. SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL a dále...)
(prázdná číselníková položka)

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Porovnání nových technických pojmů s pojmy užívanými v předchozí právní úpravě

V nové právní úpravě byly zavedeny nové pojmy ve shodě s pojmy užívanými ve směrnicích ES. S ohledem na to, že řada zákonů a vyhlášek, vydaných před účinností zákona používá pojmy z předchozí právní úpravy, uvádíme pro jejich vzájemné porovnání následující pojmy.

Původní pojemNový pojem
Pohotovostní hmotnostProvozní hmotnost*)
Celková hmotnostNejvětší povolená hmotnost
Povolené zatížení náprav Největší povolená hmotnost na nápravu
Užitečná hmotnostnepoužívá se**)

*) Definice provozní hmotnosti je uvedena v § 1 písm. p). Provozní hmotnost je větší než pohotovostní hmotnost o hmotnost řidiče, tj. 75 kg (kromě vozidel kategorie vozidel L a O).

**) Pojem užitečná hmotnost v nové právní úpravě již není definován. U vozidel schválených po 1.7.2001 se proto do technických průkazů neuvádí. U vozidel schválených před 1.7.2001 užitečná hmotnost vyjadřuje matematický rozdíl mezi největší povolenou hmotností a provozní hmotností, sníženou o hmotnost řidiče, tj. 75 kg.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 176/1960 Sb., o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti)a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel, ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 42/1996 Sb.

2) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1997 Sb.

3) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 41 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

5) Vyhláška č. 259/1999 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 352/2000 Sb.

6) ČSN EN 3 - 4. Přenosné hasicí přístroje. Část 4: Množství a náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost.

7) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.

7b) § 3 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

8) § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb.

9) Číslování jednotlivých bodů je zachováno jako ve směrnici 70/156/EHS ve znění pozdějších předpisů, v její příloze IV, část I (seznam směrnic povinných pro homologace typu vozidel). Vynechaná čísla se týkají směrnic a předpisů, které jsou uvedeny v odst. 5 tohoto článku. Předpisy EHK, pro které není odpovídající směrnice EHS/ES a nejsou tedy uvedeny v příloze IV směrnice 70/156/EHS, jsou v tabulce označeny číslem začínajícím x. Stejně je označeno nařízení (ES) 3821/85 pro tachografy, které je předmětem jiných ustanovení, než je směrnice 70/156/EHS příloha IV.

10) Největší technicky přípustná hmotnost vozidla

11) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

*) *) U vozidel poháněných LPG se požaduje homologace podle předpisu EHK č.67
u vozidel poháněných CNG se požaduje homologace podle předpisu EHK č. 110.

*) *) Směrnice platí pro prostory určené pro osoby ve vozidlech kategorií M a N. Pro vozidla kategorií O platí jen v případech, kdy v nich jsou instalovány systémy vytápění (označeno [x]).

Souvislosti

Provádí předpis
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
216/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
283/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
388/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
100/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Je měněn
302/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
315/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
182/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
216/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
283/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
388/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
197/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
100/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
o1/c133/2002 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 341/2002 Sb.
Je zrušen předpisem
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Ruší
301/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Je odkazován z
7/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
240/2014 Sb. Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
302/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
470/2012 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
315/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
296/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
83/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
356/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
243/2011 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
182/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách
133/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
63/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
221/2010 Sb. Vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení
216/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
179/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
154/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
53/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky
36/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
283/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
173/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
85/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
388/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
267/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších změn
202/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
137/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
323/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
281/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.
35/2007 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
527/2006 Sb. Vyhláška o užívání zpoplatněných pozemních komunikací
484/2006 Sb. Nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
465/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá z pozdějších změn
355/2006 Sb. Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
197/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016)
80/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
411/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech
106/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
334/2004 Sb. Vyhláška o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
188/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
186/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
90/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
89/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky
438/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
212/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví způsob zevního označení a vzor služebního průkazu vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie
100/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
49/2003 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
26/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
555/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
o1/c133/2002 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 341/2002 Sb.
341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
302/2001 Sb. Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
30/2001 Sb. Prováděcí vyhláška k pravidlům silničního provozu (dopravní značky)
478/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
104/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
223/1995 Sb. Vyhláška o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
Odkazuje na
216/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
283/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
388/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
100/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
301/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
30/2001 Sb. Prováděcí vyhláška k pravidlům silničního provozu (dopravní značky)
478/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
259/1999 Sb. Nařízení vlády o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu
254/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
159/1997 Sb. Změny a doplňky Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
42/1996 Sb. Změny dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci a o uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel
266/1994 Sb. Zákon o dráhách
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
35/1967 Sb. Zákon o opatřeních proti znečišťování ovzduší
176/1960 Sb. Dohoda o o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací, udělených na základě těchto pravidel

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
10. 01.10.2013 - 31.12.2014 302/2013 Sb.
9. 01.10.2012 - 30.09.2013 315/2012 Sb.
8. 19.07.2011 - 30.09.2012 182/2011 Sb.
7. 01.01.2011 - 18.07.2011 283/2009 Sb.
6. 23.07.2010 - 31.12.2010 216/2010 Sb.
5. 15.09.2009 - 22.07.2010 283/2009 Sb.
4. 11.11.2008 - 14.09.2009 388/2008 Sb.
3. 01.06.2006 - 10.11.2008 197/2006 Sb.
2. 01.05.2003 - 31.05.2006 100/2003 Sb., 197/2006 Sb.
1. 01.08.2002 - 30.04.2003 o1/c133/2002 Sb.
0. 30.07.2002 Vyhlášené znění