Nařízení vlády č. 329/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-329
Částka 119/2002
Platnost od 19.07.2002
Účinnost od 01.12.2002
Aktuální znění 01.12.2002

329

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. června 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., nařízení vlády č. 78/1999 Sb. a nařízení vlády č. 323/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova "zákona a technických" nahrazují slovem "právních".

2. Příloha č. 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

Poř. č.Název položky
1lešení trubková, dílcová a kozová včetně trubek, spojovacích a doplňkových součástí (kromě určených pro použití v podzemí)
2zásahové požární automobily velitelské a vyšetřovací s celkovou hmotností do 2 000 kg1).

1) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy č. 2, 10 a 11 vyhlášky č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární techniky.".

3. Příloha č. 2 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

Poř. č.Název položky
1zemědělské a lesnické traktory - motorová vozidla vybavená koly nebo pásy, jejichž hlavní funkcí je tažná síla, a které jsou konstruovány k tažení, tlačení, nesení nebo pohonu přídavného nářadí, zařízení, strojů a přípojných vozidel určených pro použití v zemědělství nebo lesnictví a lze je použít k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu2)
2hasicí přístroje
3hasiva (kromě vody bez přísad)
4požární hadice
5požární proudnice a požární armatury
6výrobky určené pro zásahovou činnost jednotek požární ochrany, a to:
a) žebříky,
b) hydraulická vyprošťovací zařízení,
c) zásahové požární automobily (s výjimkou automobilů velitelských a vyšetřovacích s celkovou hmotností do 2 000 kg, automobilových jeřábů a automobilů vyprošťovacích) a kontejnery,
d) požární čerpadla,
e) záchranná zařízení pro nouzový únik osob z výšek (seskokové matrace, plachty a záchranné tunely),
f) zvedací vaky
7prostředky lidové zábavy (zařízení s pohyblivými stanovišti osob, zařízení s omezeně řízeným pohybem osob, zařízení dětských hřišť, zařízení s možností pádu z výšky více než 40 cm, zařízení s možností zvýšené psychické zátěže)
8stavební výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů.

2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb.
Vyhláška č. 301/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.".


Čl. II

1. Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem pátého měsíce po dni jeho vyhlášení.

2. V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění tohoto nařízení, položka uvedená pod pořadovým číslem 1 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.

Souvislosti

Mění
173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
Odkazuje na
301/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
254/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.12.2002 Aktuální znění (exportováno 24.02.2020 01:07)
0. 19.07.2002 Vyhlášené znění