Vyhláška č. 325/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-325
Částka 118/2002
Platnost od 19.07.2002
Účinnost od 19.07.2002
Zrušeno k 01.01.2003 (540/2002 Sb.)
Minulé znění 19.07.2002 - 31.12.2002

325

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 3. července 2002,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb., vyhlášky č. 173/2000 Sb. a vyhlášky č. 338/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 2, 3, 4, 8 a 9se slova "a) až i)" nahrazují slovy "a) až l)".

2. V § 23 odst. 12 se číslice "8" zrušuje.

3. V § 30 odst. 2 se za slova "vypočteným jako" vkládají slova "hodnota 1,00 snížená o".

4. V příloze č. 14 bodu 3 větě poslední se za slova "zahrádkářských chat" vkládají čárka a slova "garáží a vedlejších staveb,".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Rusnok v. r.

Souvislosti

Mění
279/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
Je zrušen předpisem
540/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
Je odkazován z
540/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
Odkazuje na
279/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 19.07.2002 - 31.12.2002
0. 19.07.2002 Vyhlášené znění