Vyhláška č. 23/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-23
Částka 10/2002
Platnost od 17.01.2002
Účinnost od 17.01.2002
Aktuální znění 17.01.2002

23

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 8. ledna 2002,

kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle čl. II bodu 7 zákona č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony:


§ 1

Odměna za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení činí za každou započatou hodinu práce podle celkového rozsahu a náročnosti 75 až 125 Kč, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.1)


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Bureš v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například § 15 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Souvislosti

Provádí předpis
265/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Je odkazován z
36/2006 Sb. m. s. Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
41/2005 Sb. m. s. Doplnění sdělení o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní
22/2004 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcí předpis k ní
21/2004 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní
20/2004 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
44/2002 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení o Smlouvě o patentové spolupráci a prováděcím předpisu k ní
Odkazuje na
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
141/1961 Sb. Trestní řád
140/1961 Sb. Trestní zákon (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 17.01.2002 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 12:33)
0. 17.01.2002 Vyhlášené znění