Vyhláška č. 196/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-196
Částka 81/2002
Platnost od 22.05.2002
Účinnost od 01.07.2002
Zrušeno k 01.04.2010 (45/2010 Sb.)
Minulé znění 01.07.2002 - 31.03.2010

196

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 10. května 2002,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. e) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, se mění takto:

1. V § 1 písmeno e) zní:

"e) nebezpečím biologický, chemický nebo fyzikální činitel v potravině, který může porušit její zdravotní nezávadnost,".

2. V § 1 písmena j) a k) znějí:

"j) ověřovacími postupy posouzení, zda plán systému kritických bodů účinně ovládá významná nebezpečí a zda se tento plán dodržuje,

k) správnou výrobní a hygienickou praxí dodržování všech právem upravených výrobních postupů a požadavků a uplatnění technických, technologických a hygienických pravidel odpovídajících obecně uznávanému vědeckému poznání pro dosažení zdravotně nezávadných výrobků a zveřejněných Ministerstvem zemědělství ve Věstníku Ministerstva zemědělství České republiky,".

3. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"(1) Systém kritických bodů se upravuje pro každý výrobní proces odděleně podle druhu výrobku a způsobu výroby. Výrobce může přizpůsobit systém kritických bodů také podle rozsahu výroby, popřípadě i podle uplatnění správné výrobní a hygienické praxe, nejde-li o výrobu pokrmů v zařízeních poskytujících stravovací služby.1a)

1a) § 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.".

4. V § 2 odstavec 5 zní:

"(5) Po vymezení výrobní činnosti a odpovědnosti výrobce se provede popis výrobku, sestavení diagramu výrobního procesu a jeho potvrzení za provozu. Do popisu výrobku se zahrnou údaje:

a) vztahující se ke zdravotní nezávadnosti, zejména o složení, biologických, chemických a fyzikálních vlastnostech,

b) o mikrobicidním nebo mikrobiostatickém ošetření (tepelné úpravě, zmrazování, nakládání, uzení, solení, použití konzervačních látek),

c) o způsobu balení,

d) o datu použitelnosti nebo datu minimální trvanlivosti a vlastnostech potraviny podmiňujících způsob jejího skladování, včetně dokladů o správnosti určení data použitelnosti nebo data minimální trvanlivosti a podmínek skladování,

e) o způsobu a podmínkách pro uvádění výrobku do oběhu,

f) o technologickém postupu výroby výrobku,

g) o předpokládaném použití výrobku.".

5. V § 2 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Pokud se výrobce rozhodne uplatnit při výrobě potravin pravidla správné výrobní a hygienické praxe a prokáže analýzou nebezpečí schopnost po jejich zavedení ovládat nebezpečí, systém a rozsah kritických bodů může této skutečnosti přizpůsobit.".

Dosavadní odstavce 7 až 12 se označují jako odstavce 8 až 13.

6. V § 2 odstavec 11 zní:

"(11) Dále se stanoví časový harmonogram ověřovacích postupů a vnitřních auditů, kterými se zjišťuje správnost plánu a účinnost systému kritických bodů. Ověřovací postupy zahrnují zejména

a) ověření správnosti plánu kritických bodů (přezkoumání jednotlivých prvků plánu, analýza nebezpečí, určení sledovaných znaků, metody a četnost sledování, hodnoty kritických mezí a nápravná opatření, časový harmonogram ověřovacích postupů a vnitřních auditů),

b) ověřování metod sledování v kritických bodech při provozování systému kritických bodů (použití jiných metod, ověřování čidel, kontrola správnosti),

c) ověřování funkce systému kritických bodů (přezkoumávání systému kritických bodů a jeho záznamů, přezkoumávání překročení kritických mezí a způsobu rozhodnutí o nakládání s výrobkem, potvrzení, že kritické body jsou ve zvládnutém stavu, vyhodnocování dalších souvisejících informací, výsledků výstupní kontroly, rozborů výrobků, reklamací).".

7. V § 2 odst. 12 písm. a) se vkládá nový bod 1, který zní:

"1. vymezení výrobní činnosti a odpovědnosti výrobce,".

Dosavadní body 1 až 6 se označují jako body 2 až 7.

8. V § 2 odst. 12 se na konci písmene a) doplňují body 8 a 9, které znějí:

"8. stanovení nápravných opatření,

9. časovém harmonogramu ověřovacích postupů a vnitřních auditů,".

9. V § 2 odst. 12 písm. b) bod 4 zní:

"4. výsledcích použitých ověřovacích postupů a vnitřních auditů,".

10. Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 147/1998 Sb.

Zásady postupu stanovení systému kritických bodů a postupnost jejich plnění
Zásady postupu stanovení systému kritických bodů a postupnost jejich plnění


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Souvislosti

Mění
147/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby
Je zrušen předpisem
45/2010 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění pozdějších předpisů
Je odkazován z
45/2010 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění pozdějších předpisů
314/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
164/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
155/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Odkazuje na
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
147/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2002 - 31.03.2010
0. 22.05.2002 Vyhlášené znění