Zákon č. 127/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-127
Částka 55/2002
Platnost od 12.04.2002
Účinnost od 01.05.2002
Aktuální znění 01.07.2013

127

ZÁKON

ze dne 13. března 2002,

kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o České národní bance

Čl. I

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 278/2001 Sb. a zákona č. 482/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na začátku odstavce 1 vkládá věta, která zní: "Hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu.".

2. V § 5 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) stanoví mzdové a další požitky guvernéra; mzdové a další požitky viceguvernérů a dalších členů bankovní rady stanoví guvernér.".

3. V § 6 se na konci odstavce 6 doplňují tato slova: "s výjimkou činnosti vědecké, literární, publicistické, umělecké a pedagogické a s výjimkou správy vlastního majetku".

4. V § 6 se na konci odstavce 6 doplňuje tato věta: "Členství v bankovní radě je dále neslučitelné s jakoukoliv činností, která může způsobit střet zájmů mezi prováděním této činnosti a členstvím v bankovní radě.".

5. V § 6 odst. 7 písm. c) se slova "a splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem" zrušují.

6. V § 6 se odstavec 10 zrušuje.

Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 10 až 12.

7. V § 6 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) Guvernéra odvolá prezident republiky v případě, jestliže již nesplňuje podmínky požadované pro výkon jeho funkce nebo dopustil-li se vážného pochybení. Prezident republiky může odvolat guvernéra též, nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců. Odvolaný guvernér nebo Rada guvernérů Evropské centrální banky se mohou domáhat přezkoumání rozhodnutí o odvolání guvernéra z funkce u Evropského soudního dvora, a to v případě, že se domnívají, že tímto rozhodnutím došlo k porušení Smlouvy o založení Evropského společenství nebo jiného právního předpisu vydaného k jejímu provedení.".

8. § 9 zní:

"§ 9

(1) Česká národní banka a bankovní rada při plnění hlavního cíle České národní banky a při výkonu dalších činností nesmějí přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu, vlády, správních úřadů ani od jakéhokoliv jiného subjektu.

(2) Česká národní banka a vláda se vzájemně informují o zásadách a opatřeních měnové a hospodářské politiky.".

9. V § 24 se na konci písmene a) doplňují slova "a poboček zahraničních bank".

10. V § 31 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

"(2) Česká národní banka vede evidenci cenných papírů vydávaných Českou republikou a splatných do jednoho roku, evidenci cenných papírů vydávaných Českou národní bankou (§ 33) a evidenci dluhopisů s dobou splatnosti do jednoho roku.3a)

3a) § 98 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.".

11. V § 35 se vkládá písmeno a), které zní:

"a) stanoví, po projednání s vládou, režim kurzu české měny k cizím měnám, přičemž však nesmí být ohrožen hlavní cíl České národní banky,".

12. V § 38 se na konci odstavce 1 doplňují tyto věty, které včetně poznámky pod čarou č. 6a) znějí: "Účastníky těchto systémů mohou být vedle bank a poboček zahraničních bank i právnické osoby, které provádějí na základě povolení Komise pro cenné papíry vypořádání obchodů s investičními instrumenty.6a) Uvedeným osobám bude veden v systému účet obdobný účtu mezibankovního platebního styku podle zvláštního právního předpisu,4) uzavře-li Česká národní banka s těmito osobami smlouvu o vedení účtu platebního styku a předávání dat mezibankovního platebního styku.

6a) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.".

13. V § 38 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Smlouva podle odstavce 1 obsahuje vždy

a) místo, způsob a čas předávání dat platebního styku,

b) náležitosti, formát a strukturu dat platebního styku a způsob jejich zajištění proti zneužití,

c) odpovědnost smluvních stran,

d) podmínky úročení účtu platebního styku a

e) stanovení cen za provádění mezibankovního platebního styku.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

14. V § 41 odst. 2 písm. b) se slovo "anebo" nahrazuje slovy "nebo osob, zahrnutých do konsolidačního celku, nad nímž je vykonáván bankovní dohled, anebo osob,".

15. V § 41 odst. 4 větě druhé se slova "vůči jiným osobám podle § 46" zrušují.

16. V § 41 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta: "Vůči jiným osobám postupuje Česká národní banka podle § 46.".

17. Poznámka pod čarou č. 5) k § 44 zní:

"5) Devizový zákon.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

18. V § 47 odstavec 1 zní:

"(1) Česká národní banka hospodaří podle rozpočtu, který musí být členěn tak, aby z něj byly zřejmé výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky.".

19. V § 47 se dosavadní odstavce 5 až 8 označují jako odstavce 2 až 5 a v nově označeném odstavci 3 se doplňuje věta, která zní: "Součástí této zprávy je i informace o platech členů bankovní rady České národní banky.".

20. § 49a včetně poznámek pod čarou č. 24) a 25) se zrušuje.

21. Za § 49a se vkládá nový § 49b, který zní:

"§ 49b

(1) Česká národní banka vydává opatření České národní banky (dále jen "opatření"), je-li k tomu zákonem zmocněna. Tato opatření jsou pro banky a pobočky zahraničních bank závazná.

(2) Opatření podepisuje guvernér České národní banky.

(3) Opatření nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení ve Věstníku České národní banky (dále jen "Věstník").

(4) Opatření nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven. Nejdříve však nabývá opatření účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Věstníku, kterým je den vydání příslušné částky Věstníku.

(5) Opatření jsou ve Věstníku označena pořadovými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.

(6) Věstník je vydáván v postupně číslovaných částkách, označených pořadovými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.".

Čl. IIzrušeno

Čl. III

Zmocnění

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších zákonů a z nálezu Ústavního soudu.

ČÁST DRUHÁzrušeno

Čl. IVzrušeno

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

Čl. V

V zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 263/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 239/2001 Sb., § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Úřad vykonává kontrolu hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz České národní banky.".


ČÁST ČTVRTÁ

Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2002, s výjimkou ustanovení § 6 odst. 13 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění tohoto zákona, které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
Je měněn
227/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění
442/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
166/1993 Sb. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
Je odkazován z
192/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
89/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
325/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
375/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
204/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
78/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
135/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
227/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
465/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
139/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony
136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí
92/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
41/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry
295/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
160/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele
342/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
286/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn
62/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech
257/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
79/2003 Sb. Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993
335/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
Odkazuje na
482/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
278/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části č. 6/1993 Sb., o České národní bance
239/2001 Sb. Zákon o České konsolidační agentuře
442/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
220/2000 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností
296/1995 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, a § 3 odst. 4 č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
219/1995 Sb. Devizový zákon
166/1993 Sb. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech
545/1992 Sb. Zákon o Sbírce zákonů ČR
455/1991 Sb. Živnostenský zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.07.2013 227/2013 Sb. Aktuální znění (exportováno 18.09.2020 13:04)
2. 01.05.2004 - 30.06.2013
1. 01.05.2002 - 30.04.2004
0. 12.04.2002 Dělená účinnost Vyhlášené znění