Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-11
Částka 6/2002
Platnost od 15.01.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zrušeno k 28.11.2017 (375/2017 Sb.)
Minulé znění 01.09.2004 - 27.11.2017

11

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. listopadu 2001,

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Vláda nařizuje podle § 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:


§ 1

Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

§ 2

(1) Značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí být vhodné pro prostředí, ve kterém jsou používány, a musí být zhotoveny z odolného materiálu; pokud nejsou zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při snížené viditelnosti vydávat světlo nebo být osvětleny.

(2) Světelná plocha značek a světelné signály musí vytvářet kontrast vhodný v prostředí, v němž jsou použity, a nesmí oslňovat. Jestliže značka obsahuje kresbu, která popisuje situaci nebo nařizuje či zakazuje určité chování (dále jen "piktogram"), musí být jednoduchá, srozumitelná a musí obsahovat jen nezbytné podrobnosti.

(3) Značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů vyžadující dodávku energie musí být vybaveny nouzovým zdrojem pro případ přerušení dodávky energie.

(4) Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.

(5) Značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí být udržované a kontrolované tak, aby zůstal zachován jejich vzhled a původní funkční vlastnosti; v případě nutnosti musí být nahrazeny jinými.

(6) Dojde-li na pracovišti ke zhoršení viditelnosti nebo slyšitelnosti, například při použití osobních ochranných pracovních prostředků, musí být přijata opatření k doplnění nebo použití jiných značek a signálů.

(7) Při umístění značek a zavedení signálů nesmí být jejich účinnost ovlivněna nesprávnou volbou, nedostatečnou údržbou, nedostatečným počtem nebo přítomností jiných značek nebo zdrojů světla nebo zvuků stejného typu, které snižují viditelnost nebo slyšitelnost. Z tohoto důvodu je zejména třeba

a) omezit umístění většího počtu značek blízko sebe,

b) nepoužívat světelné značky v blízkosti jiného podobného světelného zdroje,

c) nepoužívat současně dvě a více světelných značek odlišného významu, které mohou být zaměněny,

d) nepoužívat dva zvukové signály současně,

e) nepoužívat zvukové signály při vysoké hladině okolního hluku,

f) kontrolovat funkčnost světelných značek a zařízení k vysílání zvukových a světelných signálů před uvedením do provozu a v pravidelných intervalech i v průběhu provozu,

g) uvést světelné značky a zařízení k vysílání zvukových a světelných signálů po ukončení použití bezodkladně do pohotovostního stavu.

§ 3

(1) Značky zákazu mají kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným okrajem a šikmým pruhem; černý piktogram, červený okraj a šikmý pruh zaujímají nejméně 35 % plochy značky.

(2) Značky výstrahy mají trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým okrajem; černý piktogram s černým okrajem zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

(3) Značky příkazu mají kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí; bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

(4) Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí; bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

(5) Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty k nim mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném pozadí; bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

(6) Je-li značka zhotovena z fotoluminiscenčního materiálu a její piktogram značí šipku, je tvořena třemi úsečkami, přičemž konce dvou kratších šikmých úseček označujících směr s delší úsečkou nesplývají.

(7) Značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo riziko pádu osob a předmětů tvoří střídavé žluté a černé nebo červené a bílé pruhy stejné velikosti v úhlu 45 stupňů. Namísto žluté barvy lze použít fotoluminiscenčního materiálu žlutozelené barvy.

(8) Rozměry značky musí odpovídat velikosti překážky nebo nebezpečného místa; rozměry informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení musí umožňovat jejich snadné rozpoznání.

(9) Značky označující komunikace pro vozidla a pojízdná zařízení ve vnitřních pracovních prostorách objektů mají viditelné souvislé pruhy, jejichž barva musí být kontrastní s povrchem komunikace. Pruhy mají zpravidla bílou nebo žlutou barvu a jsou umístěny tak, aby vymezovaly bezpečnou vzdálenost. Trvalé komunikace ve venkovních pracovních prostorách jsou podle možností značeny obdobně, pokud nejsou opatřeny vhodným ohrazením nebo chodníky.

§ 4

(1) Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků a potrubní vedení, které tyto látky nebo přípravky dopravují, musí být po celou dobu jejich skladování nebo přepravy označeny piktogramem na viditelném místě s kontrastním pozadím a podle potřeby i vzorcem nebo názvem chemické látky nebo přípravku.

(2) Značky označující nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků a potrubní vedení, které tyto látky nebo přípravky dopravují, nesmí být snadno odstranitelné a musí být umístěny na dostupných stranách nádoby nebo potrubního vedení. Značky na potrubním vedení se umísťují v účelných odstupech a v blízkosti nebezpečných míst, zejména u ventilů a spojů.

(3) Místnosti, uzavřené prostory nebo prostranství, kde je skladováno nebo dopravováno více nebezpečných chemických látek nebo přípravků, musí být označeny značkou výstrahy, pokud nepostačují značky umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách. Sklady většího počtu nebezpečných chemických látek nebo přípravků musí být podle dané situace označeny v blízkosti místa skladování nebo na dveřích skladu.

§ 5

(1) Světelné a zvukové signály svým spuštěním udávají, kdy má být zahájena a ukončena příslušná činnost, a musí být vydávány po celou dobu, kdy je tato činnost požadována.

(2) Značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů se umísťují ve vhodné výšce a v poloze přiměřené zornému poli zaměstnanců, na snadno dostupném a viditelném místě, s přihlédnutím k osvětlení a ke všem rizikům na pracovišti a v jeho bezprostřední blízkosti.

(3) Je-li značka pro označení únikové cesty a nouzového východu zhotovena z fotoluminiscenčního materiálu, musí být instalována na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně nad její úrovní.

(4) V případě vyššího stupně nebezpečí nebo naléhavé potřeby pro požadovaný zásah nebo činnost se umístí značka nebo použije signál s přerušovaným světlem, kdy trvání každého záblesku a jeho četnost musí být taková, aby zajistila vnímání výstrahy a vyloučila se záměna s jinými světelnými značkami nebo světelnými signály s nepřerušovaným nebo přerušovaným světlem. V případě vážného nebezpečí musí být světelný signál pod zvláštním dohledem.

(5) Značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů musí být odstraněny, jestliže již neexistují okolnosti odůvodňující jejich umístění.

(6) Zvukové signály musí být snadno rozpoznatelné dobou trvání zvukových impulsů nebo skupin impulsů a intervalů mezi nimi a snadno rozpoznatelné od jakýchkoliv jiných zvukových signálů. Jejich úroveň zvuku musí být vyšší než hladina okolního hluku tak, aby byly slyšitelné, aniž by přitom nadměrně obtěžovaly hlukem nebo působily bolest.

(7) Při použití zařízení určeného k vysílání signálů s proměnnou nebo stálou frekvencí se použije proměnné frekvence k signalizování vyšší úrovně nebezpečí nebo pro naléhavější potřebu zásahu nebo činnosti; signál pro opuštění prostoru musí být nepřerušovaný.

(8) Komunikace hlasovými signály se uskutečňuje formou jednoduchých, srozumitelných krátkých slov, skupin slov, krátkých textů nebo vět. Hlasový signál musí být správně vysloven v jazyce, kterému posluchač rozumí, tak, aby podle něj mohl příjemce signálu vhodným způsobem postupovat, a musí být dostatečně hlasitý. Příklady hlasových signálů jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

(9) Signály dávané rukou musí být přesné, jednoduché, rozlišitelné a nezaměnitelné s jinými signály; užívá-li se současně obou rukou, musí být pohyby symetrické a vždy může být dáváno pouze jediné znamení. Signalista stojí čelem k příjemci signálu a sleduje všechny jím řízené úkony tak, aby nebyla ohrožena jeho bezpečnost nebo bezpečnost jiných zaměstnanců. Nemůže-li signalista všechny úkony sledovat sám, dává signály více signalistů; příjemce signálu musí mít všechny signalisty v zorném poli. Signalista musí mít na sobě jeden nebo více rozlišovacích prvků, například vestu, přilbu, rukávce nebo pásku na rukou, nebo musí použít praporky. Rozlišovací prvky musí být výrazně barevné, zpravidla stejné barvy, a určeny pro výlučné používání signalistou.

(10) Má-li příjemce signálu pochybnosti o tom, že lze příkaz bezpečně provést, přeruší řízený úkon a požádá signalistu o nový signál.

§ 6

(1) Značky, zvukové signály nebo hlasové signály mohou být použity společně se světelnými signály a signály dávanými rukou.

(2) Při dosažení stejné účinnosti je možno zaměnit

a) světelné značky se zvukovými signály,

b) světelné značky s hlasovými signály,

c) signály dávané rukou s hlasovými signály,

d) bezpečnostní barvu se značkou k označení nebezpečí pádu či zakopnutí.

(3) Vydává-li světelná značka nepřetržité nebo přerušované světlo, použije se přerušované světlo v případě vyššího stupně nebezpečí nebo naléhavější potřeby pro požadovaný zásah nebo činnost. Trvání každého záblesku a jejich četnost musí být taková, aby bylo zajištěno vnímání výstrahy a vyloučena záměna mezi jednotlivými světelnými značkami nebo záměna s nepřetržitě svítící značkou. Při společném použití se zvukovým signálem se použije stejný kód.

§ 7

V příloze k tomuto nařízení je uveden vzhled značek, kódy zvukových signálů, signály dávané rukou a hlasové signály; barva značek2) a světelných signálů musí odpovídat tabulce barev a jejich významu.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 405/2004 Sb. Čl. II

Značky odpovídající dosavadnímu vyobrazení mohou být zhotovovány do 31. prosince 2004; používány mohou být do doby jejich poškození nebo podstatného snížení jejich čitelnosti, nejdéle do 31. prosince 2009.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
PhDr. Špidla v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 11/2002 Sb.

1. Tabulka barev značek a světelných signálů

barvavýznam nebo účelpokyny a informace
červenáznačka zákazunebezpečné chování
signalizace nebezpečízastavit
přerušit práci
bezpečnostní pojistka
opustit prostor
věcné prostředky požární ochrany a bezpečnostně požární zařízeníoznačení a umístění
žlutá
nebo
oranžová
nebo
zelenožlutá
značka výstrahybuď opatrný
připrav se
ověř si
modráznačka příkazuurčité chování nebo postup
použij osobní ochranné pracovní prostředky
zelenáznačka nouzového východu,
značka první pomoci
označení dveří, východů, cest, zařízení, vybavení
bezpečínávrat k běžnému stavu

2. Barevné vyznačení značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo pádu osob

Při použití barev černé a žluté

Při použití barev černé a žluté

Při použití barev červené a bílé

Při použití barev červené a bílé

3. Značky zákazu

Kouření zakázáno

Kouření zakázáno

Zákaz výskytu otevřeného ohně

Zákaz výskytu otevřeného ohně

Průchod pro pěší zakázán

Průchod pro pěší zakázán

Zákaz použití vody pro hašení

Zákaz použití vody pro hašení

Voda nevhodná k pití

Voda nevhodná k pití

Nepovolaným vstup zakázán

Nepovolaným vstup zakázán

Zákaz provozu - průjezdu

Zákaz provozu - průjezdu

Nedotýkat se

Nedotýkat se

4. Značky výstrahy

4. Značky výstrahy

5. Značky příkazu

Příkaz k nošení ochrany očí

Příkaz k nošení ochrany očí

Příkaz k nošení ochrany hlavy

Příkaz k nošení ochrany hlavy

Příkaz k nošení ochrany sluchu

Příkaz k nošení ochrany sluchu

Příkaz k nošení respirátoru

Příkaz k nošení respirátoru

Příkaz k nošení ochrany nohou

Příkaz k nošení ochrany nohou

Příkaz k ochraně rukou

Příkaz k ochraně rukou

Příkaz k nošení ochranného pracovního oděvu

Příkaz k nošení ochranného pracovního oděvu

Příkaz k nasazení ochrany obličeje

Příkaz k nasazení ochrany obličeje

Příkaz k nasazení výstroje k upoutání

Příkaz k nasazení výstroje k upoutání

Příkaz - pěší musí použít tuto cestu

Příkaz - pěší musí použít tuto cestu

Obecné vyjádření příkazu; přikázaný stav nebo činnost (ke které se v případě nutnosti připojí jiná značka)

Obecné vyjádření příkazu; přikázaný stav nebo činnost (ke které se v případě nutnosti připojí jiná značka)

6. Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci

Únikový východ (vlevo)

Únikový východ (vlevo)

Únikový východ (vlevo)

Nouzový východ / úniková cesta

Nouzový východ / úniková cesta

Únikový východ (dolů)

Únikový východ (dolů)

Únikový východ (dolů)

Směrovka (dolů) k zařízení pro přivolání první pomoci

Směrovka (vlevo) k zařízení pro přivolání první pomoci

Směrovka (vpravo) k zařízení pro přivolání první pomoci

Směrovka (nahoru) k zařízení pro přivolání první pomoci

Směrovka (dolů, vlevo, vpravo, nahoru) k zařízení pro přivolání první pomoci (lze použít s dodatkovou tabulkou)

Místo první pomoci

Místo první pomoci

Nosítka

Nosítka

Bezpečnostní sprcha

Bezpečnostní sprcha

Výplach očí

Výplach očí

Pohotovostní telefon pro první pomoc nebo únik

Pohotovostní telefon pro první pomoc nebo únik

7. Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty

Požární hadice

Požární hadice

Požární žebřík

Požární žebřík

Hasicí přístroj

Hasicí přístroj

Ohlašovna požáru

Ohlašovna požáru

Směrovka (dolů) k zařízení požární ochrany

Směrovka (vlevo) k zařízení požární ochrany

Směrovka (vpravo) k zařízení požární ochrany

Směrovka (nahoru) k zařízení požární ochrany

Směrovka (dolů, vlevo, vpravo nahoru) k zařízení požární ochrany (lze použít s dodatkovou tabulkou)

Požární výtah

Požární výtah

8. Kódy zvukových signálů, signály rukou a hlasové signály

8. Kódy zvukových signálů, signály rukou a hlasové signály

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 24. 6. 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní a/nebo zdravotní značky na pracovišti (devátá dílčí směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

2) ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.

Souvislosti

Provádí předpis
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
405/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
Je měněn
405/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
o1/c119/2002 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 11/2002 Sb.
Je zrušen předpisem
375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
Je odkazován z
375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
218/2017 Sb. Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozníhořádu
372/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
291/2015 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
395/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
106/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
264/2009 Sb. Nařízení vlády o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů
240/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů
176/2008 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb
1/2008 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
406/2004 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
405/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
209/2004 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
392/2003 Sb. Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
o1/c119/2002 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 11/2002 Sb.
o11/c39/2002 Sb. Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2002
11/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
51/1989 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
26/1989 Sb. Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
Odkazuje na
405/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
11/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.09.2004 - 27.11.2017 405/2004 Sb.
1. 01.01.2003 - 31.08.2004 o1/c119/2002 Sb.
0. 15.01.2002 Vyhlášené znění