Nařízení vlády č. 102/2002 Sb.Nařízení vlády o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-102
Částka 45/2002
Platnost od 29.03.2002
Účinnost od 29.03.2002
Aktuální znění 29.03.2002

102

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. února 2002

o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací

Vláda nařizuje podle § 8 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu:


§ 1

(1) Osoby zařazené do silničních praporů ženijního vojska, pomocných technických praporů a vojenských báňských oddílů (dále jen "vojenské tábory nucených prací") uvedené v § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., (dále jen "oprávněná osoba") mají nárok na poskytnutí jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených jim komunistickým režimem v oblasti zdravotní (dále jen "jednorázová náhrada"), pokud doba strávená ve vojenských táborech nucených prací činila nejméně 12 měsíců.

(2) Jednorázová náhrada se stanoví ve výši 625 Kč za každý započatý měsíc doby strávené ve vojenských táborech nucených prací.

§ 2

(1) Jednorázovou náhradu přiznává Ministerstvo obrany rozhodnutím vydaným na základě písemné žádosti oprávněné osoby, která k žádosti připojí doklady osvědčující její nárok. Žádost o jednorázovou náhradu lze uplatnit nejpozději do 31. března 2003.

(2) Jednorázová náhrada je splatná do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí.

§ 3

Právo žádat o vyplacení jednorázové náhrady nepřechází na dědice oprávněných osob.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr obrany:
Ing. Tvrdík v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu
Je odkazován z
343/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
51/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistických režimem
135/2009 Sb. Nařízení vlády o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
581/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
419/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu
Odkazuje na
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu
87/1991 Sb. Zákon o mimosoudních rehabilitacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.03.2002 Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 06:44)
0. 29.03.2002 Vyhlášené znění