Nařízení vlády č. 80/2001 Sb.Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroku z hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-80
Částka 29/2001
Platnost od 20.02.2001
Účinnost od 20.02.2001
Aktuální znění 20.02.2001

80

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. ledna 2001

o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. b) tohoto zákona:


§ 1

(1) K podpoře výstavby nebo pořízení bytu financovaného z hypotečního úvěru lze fyzické osobě poskytnout z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení příspěvek.

(2) Pro podmínky poskytování příspěvku podle odstavce 1 a jeho rozsah platí ustanovení části první, druhé a čtvrté nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění nařízení vlády č. 276/1996 Sb., nařízení vlády č. 70/1998 Sb. a nařízení vlády č. 226/1999 Sb., obdobně.

(3) Další podmínkou poskytnutí příspěvku k částečné úhradě úroků vážících se ke splátce hypotečního úvěru za období počínaje 1. lednem 2001 do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení je, že fyzická osoba měla ke dni 31. ledna 2001 sjednánu smlouvu o poskytnutí příspěvku podle nařízení vlády č. 244/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Lachnit, CSc. v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení
Odkazuje na
244/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
171/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.02.2001 Aktuální znění (exportováno 15.06.2019 23:24)
0. 20.02.2001 Vyhlášené znění