Vyhláška č. 394/2001 Sb.Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví postup při přípravě Programu statistických zjišťování

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-394
Částka 148/2001
Platnost od 13.11.2001
Účinnost od 01.01.2002
Aktuální znění 01.01.2002

394

VYHLÁŠKA

Českého statistického úřadu

ze dne 22. října 2001,

kterou se stanoví postup při přípravě Programu statistických zjišťování

Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Návrhy na obsah statistických zjišťování pro příští kalendářní rok prováděných Českým statistickým úřadem se předkládají Českému statistickému úřadu do 28. února běžného roku.

§ 2

Návrhy na statistická zjišťování pro příští kalendářní rok prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, splňující náležitosti stanovené v § 10 odst. 2 zákona, se spolu s formalizovaným obsahem statistického zjišťování předkládají Českému statistickému úřadu ve dvou vyhotoveních nejpozději do 31. května běžného roku.


§ 3

Zrušuje se vyhláška Českého statistického úřadu č. 53/1996 Sb., kterou se stanoví postup při přípravě Programu statistických zjišťování.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
Ruší
53/1996 Sb. Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví postup při přípravě programu statistických zjišťování
Odkazuje na
53/1996 Sb. Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví postup při přípravě programu statistických zjišťování
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2002 Aktuální znění (exportováno 10.08.2020 18:06)
0. 13.11.2001 Vyhlášené znění