Nařízení vlády č. 335/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-335
Částka 129/2001
Platnost od 20.09.2001
Účinnost od 01.11.2001
Aktuální znění 01.11.2001

335

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. srpna 2001,

kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 2 zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

K bezúplatnému převodu do vlastnictví židovských obcí v České republice (dále jen "židovská právnická osoba") jsou určeny věci uvedené v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

(1) Návrh na uzavření darovací smlouvy za Českou republiku vypracuje ten, kdo s věcmi uvedenými v příloze k tomuto nařízení hospodaří podle zvláštního právního předpisu, (dále jen "navrhovatel").

(2) Navrhovatel je povinen návrh na uzavření písemné darovací smlouvy zaslat té příslušné židovské právnické osobě, které mají být věci v souladu s přílohou k tomuto nařízení převedeny, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

v z. PhDr. Špidla v . r.

1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Ministr financí:

Ing. Rusnok v . r.


Příloha k nařízení vlády č. 335/2001 Sb.

Věci určené k převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice

1. Prádelny a čistírny, státní podnik
v likvidaci
Stefánikova 28
602 00 Brno, IČ 00100803
pozemek parcelní cislo 1547/1, zastavena plocha bez stavby,Židovská obec Brno
Kapitána Jaroše 3
602 00 Brno, IČ 49465473
pozemek parcelní číslo 1547/2, zastavěná plocha bez stavby,
pozemek parcelní číslo 1547/3, zastavěná plocha bez stavby,
pozemek parcelní číslo 1547/4, zastavěná plocha bez stavby,
všechny zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 224 pro obec Brno a katastrální území Staré Brno
2.Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně
Pekařská 53 656 91 Brno,
IČ 00159816
pozemek parcelní číslo 1546, ostatní plocha,Židovská obec Brno
Kapitána Jaroše 3
602 00 Brno, IČ 49465473
pozemek parcelní číslo 1553, zastavěná plocha bez stavby,
pozemek parcelní číslo 1555, zastavěná plocha bez stavby,
všechny zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 565 pro obec Brno a katastrální území Staré Brno
3. Lesy České republiky, státní podnik
Přemyslova 1106
501 68 Hradec Králové, IČ 42196451
budova číslo popisné 233 na stavební parcele č. 199, objekt bydlení,Židovská obec Plzeň
Smetanovy sady 5
301 37 Plzeň, IČ 49777122
pozemek stavební parcela č. 199, zastavěná plocha,
vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 133 pro obec Lázně Kynžvart a katastrální území Lázně Kynžvart
4. Památkový ústav v Plzni
Dominikánská 4
306 37 Plzeň, IČ 00078085
pozemek parcelní číslo 21, ostatní plocha, hřbitov,Židovská obec Plzeň
Smetanovy sady 5
301 37 Plzeň, IČ 49777122
zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 61 pro obec Rabí a katastrální území Rabí
5.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1, IČ 45797072
pozemek parcelní číslo 343/1, orná půda,Židovská obec Ústí nad Labem
Moskevská 26
400 00 Ústí nad Labem, IČ 44555181
pozemek parcelní číslo 343/4, orná půda,
pozemek parcelní číslo 342/3, trvalý travní porost, všechny zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Veliká Ves a katastrální území Veliká Ves
6.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1, IČ 45797072
pozemek parcelní číslo 1786, ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru,Židovská obec Olomouc
Komenského 7
772 00 Olomouc, IČ 41031717
pozemek parcelní číslo 1795/1, ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru,
pozemek parcelní číslo 1795/2, ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru,
všechny zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Tovačov a katastrální území Tovačov

Souvislosti

Provádí předpis
212/2000 Sb. Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem
Je odkazován z
335/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
Odkazuje na
335/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
243/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
403/1990 Sb. Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.11.2001 Aktuální znění (exportováno 18.10.2019 18:48)
0. 20.09.2001 Vyhlášené znění