Zákon č. 316/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-316
Částka 122/2001
Platnost od 07.09.2001
Účinnost od 07.09.2001
Zrušeno k 01.01.2010 (277/2009 Sb.)
Minulé znění 07.09.2001 - 31.12.2009

316

ZÁKON

ze dne 8. srpna 2001,

kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 30 odst. 5 se slovo "pravomocného" zrušuje.

2. V § 30 odst. 5 písm. a) se za slova "s výjimkou" vkládají slova "oprávnění podat opravný prostředek proti rozhodnutí ministerstva, kterým se zavádí nucená správa v pojišťovně nebo zajišťovně a".

3. V § 30 odst. 10 písmeno c) zní:

"c) vstupem pojišťovny nebo zajišťovny do likvidace nebo prohlášením konkurzu na pojišťovnu nebo zajišťovnu.".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Rozhodnutí ministerstva, kterým se zavádí nucená správa v pojišťovně nebo zajišťovně a které nenabylo v době do nabytí účinnosti tohoto zákona právní moci, se řídí dosavadní právní úpravou.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
363/1999 Sb. Zákon o pojišťovnictví
Mění
363/1999 Sb. Zákon o pojišťovnictví
Je zrušen předpisem
277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví
Je odkazován z
277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví
349/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn
409/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn
363/1999 Sb. Zákon o pojišťovnictví
Odkazuje na
363/1999 Sb. Zákon o pojišťovnictví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 07.09.2001 - 31.12.2009
0. 07.09.2001 Vyhlášené znění