Zákon č. 177/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-177
Částka 67/2001
Platnost od 31.05.2001
Účinnost od 31.05.2001
Zrušeno k 24.04.2019 (110/2019 Sb.)
Minulé znění 01.01.2007 - 23.04.2019

177

ZÁKON

ze dne 16. května 2001,

kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(2) Úřadu jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a pro oblast elektronického podpisu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.1)

1) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).".

Dosavadní poznámky č. 1) až 33) se označují jako poznámky pod čarou č. 2) až 34), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. V § 3 se na konci odstavce 4 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: "Dále se zákon nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro výkon nezávislého povolání, které není živností ani jiným podnikáním podle zvláštních zákonů,1a) které stanoví povinnost mlčenlivosti.

1a) Například zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona č. 14/1993 Sb., zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech, zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.".

3. V § 4 písm. b) se slova "členství v politických stranách či hnutích nebo odborových či zaměstnaneckých organizacích" nahrazují slovy "členství v odborových organizacích".

4. V § 5 odst. 2 se tečka na konci písmene e) nahrazuje textem ", nebo" a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) pokud je to nezbytné pro výkon oprávněné činnosti politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, odborových organizací, církví nebo náboženských společností.".

5. V § 5 odst. 5 věta druhá zní: "Ze souhlasu musí být patrné, v jakém rozsahu je poskytován, komu a k jakému účelu, na jaké období a kdo jej poskytuje.".

6. V § 5 odst. 5 se ve větě třetí tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "pokud se subjekt údajů se správcem výslovně nedohodne jinak.".

7. V § 5 odst. 5 se v poslední větě slovo "uschovat" nahrazuje slovem "prokázat".

8. V § 5 se doplňují odstavce 7 až 10, které znějí:

"(7) Správce, který zpracovává osobní údaje podle odstavce 6, může tyto údaje předat jinému správci pouze za splnění těchto podmínek:

a) údaje subjektu údajů byly získány v souvislosti s činností správce nebo se jedná o zveřejněné osobní údaje,

b) údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb,

c) subjekt údajů byl o tomto postupu správce předem informován a nevyslovil s tímto postupem nesouhlas.

(8) Jiný správce, kterému byly předány údaje podle odstavce 7, nesmí tyto údaje předávat jiné osobě.

(9) Nesouhlas se zpracováním podle odstavce 7 písm. c) musí subjekt údajů učinit písemně. Správce je povinen informovat každého správce, kterému předal jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, o tom, že subjekt údajů vyslovil nesouhlas se zpracováním.

(10) Za účelem vyloučení možnosti, že jméno, příjmení a adresa subjektu údajů budou opakovaně použity k nabídce obchodu a služeb, je správce oprávněn dále zpracovávat pro svoji vlastní potřebu jméno, příjmení a adresu subjektu údajů přesto, že subjekt údajů vyslovil nesouhlas podle odstavce 6.".

9. V § 9 se v návětí za slova "je možné zpracovávat," vkládá slovo "jen".

10. V § 9 písm. c) se na konci doplňuje slovo "nebo".

11. V § 11 odstavec 1 zní:

"(1) Správce je před zahájením zpracování osobních údajů povinen subjekt údajů řádně a včas písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny či komu jsou určeny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy.".

12. V § 11 odstavec 4 zní:

"(4) Jestliže správce nezískal osobní údaje od subjektu údajů, je povinen bezodkladně poskytnout subjektu údajů na základě písemné žádosti informace o tom, kdo správci osobní údaje poskytl (zdroj osobních údajů).".

13. V § 11 odst. 5 se v návětí slova "Údaje podle odstavce 1" nahrazují slovy "Informace podle odstavců 1 až 4".

14. V § 11 odst. 5 písm. b) se za slovo "zákon" doplňují slova "nebo je takových údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů".

15. V § 11 odst. 5 se tečka na konci písmene c) nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

"d) zpracovává výlučně zveřejněné osobní údaje, nebo

e) zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů podle § 5 odst. 5 a § 9 písm. a).".

16. V § 12 odstavec 1 zní:

"(1) Správce nemusí splnit informační povinnost podle § 11 odst. 1 v případě, že tyto informace jsou součástí poučení podle právního předpisu.".

17. V § 12 odst. 2 se slova "tento zákon nebo zvláštní" včetně poznámky pod čarou č. 17) zrušují.

18. V § 18 písm. b) se za slovo "zákonem" doplňují slova "nebo kterých je třeba k uplatnění práv vyplývajících ze zvláštních zákonů".

19. V § 18 se na konci písmene b) tečka nahrazuje textem ", nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) prováděné politickými stranami, politickými hnutími, odborovými organizacemi, církvemi, náboženskými společnostmi, občanskými sdruženími, popřípadě jinými právnickými osobami nevýdělečné povahy, které sledují politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, pokud zpracovávají osobní údaje o svých členech a tyto údaje slouží pro jejich vnitřní potřebu.".

20. V § 27 odst. 2 se tečka na konci písmene f) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 24a) zní:

"g) tak stanoví zvláštní zákon.24a)

24a) Zákon č. 227/2000 Sb.".

21. V § 27 odst. 6 se na konci doplňují slova "nebo předávání vyplývá z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána".

22. V § 29 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) vydává prováděcí právní předpisy podle zvláštního zákona,24a)".

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena f) až j).

23. V § 30 odstavec 1 zní:

"(1) Zaměstnanci Úřadu jsou předseda, inspektoři a další zaměstnanci.".

24. V § 30 odst. 3 se slova "předsedu Úřadu, inspektory a zaměstnance" nahrazují slovy "zaměstnance Úřadu".

25. V § 46 odst. 1 se slova "uloženou mu podle tohoto zákona" nahrazují slovy "stanovenou tímto zákonem při zpracování osobních údajů".

26. V § 46 odst. 2 se slova "uložené mu tímto zákonem" nahrazují slovy "stanovené tímto zákonem při zpracování osobních údajů".

27. V § 47 odst. 2 se slova "do 1 roku od účinnosti tohoto zákona" nahrazují slovy "do 31. prosince 2001".

28. V § 47 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) V případě, že kontrolující zjistí porušení povinnosti podle odstavce 2, ustanovení § 46 odst. 1 a 2 se v takovém případě do 31. prosince 2002 nepoužijí.".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Souvislosti

Je měněn
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
Mění
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
Je zrušen předpisem
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
Je odkazován z
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
525/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Odkazuje na
254/2000 Sb. Zákon o auditorech
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
85/1996 Sb. Zákon o advokacii
523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
358/1992 Sb. Notářský řád
237/1991 Sb. Zákon o patentových zástupcích
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.2007 - 23.04.2019 264/2006 Sb.
1. 31.05.2001 - 31.12.2006
0. 31.05.2001 Vyhlášené znění