Nařízení vlády č. 173/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-173
Částka 65/2001
Platnost od 22.05.2001
Účinnost od 22.05.2001
Zrušeno k 11.02.2003 (37/2003 Sb.)
Minulé znění 22.05.2001 - 10.02.2003

173

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. dubna 2001,

kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze:


Čl. I

Nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, se mění takto:

1. V § 3 se na konci odstavce 6 doplňují tato slova: ", pokud v tomto nařízení není stanoveno jinak".

2. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Uvolněným členům zastupitelstev náleží v roce 2001 další odměna ve výši poloviny částky, na kterou by jim jinak vznikl nárok. Neuvolněným členům zastupitelstev je možno v roce 2001 poskytnout další odměnu ve výši poloviny částky, kterou by jim jinak bylo možno poskytnout podle tohoto nařízení. Další odměna, vypočtená podle tohoto odstavce, se zaokrouhluje na celé stokoruny směrem nahoru.".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr vnitra:

Mgr. Gross v. r.

Souvislosti

Mění
358/2000 Sb. Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
Je zrušen předpisem
37/2003 Sb. Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
Je odkazován z
37/2003 Sb. Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
Odkazuje na
358/2000 Sb. Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
129/2000 Sb. Zákon o krajích
128/2000 Sb. Zákon o obcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 22.05.2001 - 10.02.2003
0. 22.05.2001 Vyhlášené znění