Zákon č. 168/2001 Sb.Zákon o dálničním obchvatu Plzně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-168
Částka 65/2001
Platnost od 22.05.2001
Účinnost od 22.05.2001
Aktuální znění 22.05.2001

168

ZÁKON

ze dne 4. dubna 2001

o dálničním obchvatu Plzně

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Dálniční obchvat Plzně

§ 1

(1) Všechny stavby v rámci výstavby dálnice D5 v úseku Ejpovice - Sulkov vymezeném v příloze č. 2 nařízení vlády č. 104/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace, (dálniční obchvat Plzně) (dále jen "stavba obchvatu") jsou veřejným zájmem.1)

(2) Správní řízení prováděná správními úřady ve věcech stavby obchvatu jsou řízeními ve veřejném zájmu.

§ 2

(1) Ve všech správních řízeních týkajících se stavby obchvatu se lhůty pro řízení stanovené zvláštními právními předpisy2) zkracují na polovinu. Je-li lhůta dána lichým počtem dnů, končí uplynutím následujícího dne po dni, na nějž připadá polovina lhůty.

(2) V řízení o vydání stavebního povolení nevyžadují příslušné stavební úřady stanoviska od těch dotčených úřadů, které podaly svá stanoviska v územním řízení ke stavbě obchvatu.

(3) Správní řízení týkající se stavby obchvatu nelze přerušit

a) z důvodů uvedených v § 137 odst. 1 a 2 stavebního zákona,

b) pro zahájení řízení o předběžné otázce podle § 29 odst. 1 správního řádu,

c) na základě shodného návrhu účastníků řízení podle § 29 odst. 2 správního řádu.

(4) Mělo-li by být důvodem přerušení správního řízení posouzení občanskoprávní a jiné námitky podle zvláštního právního předpisu3) nebo posouzení předběžné otázky podle správního řádu, o níž pravomocně nerozhodl příslušný orgán, učiní si o nich příslušný správní úřad vlastní úsudek bez ohledu na možnost podat podnět k zahájení řízení u soudu a o námitce bez prodlevy rozhodne. Podané odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(5) V řízení o vyvlastnění pozemků, staveb a práv k nim potřebných ke stavbě obchvatu se za nedosažení dohody podle zvláštního právního předpisu4) považuje její neuzavření do 30 dnů ode dne doručení nabídky s návrhem náhrady za vyvlastnění nejméně ve výši určené znaleckým posudkem. Veřejný zájem na vyvlastnění pozemků, staveb a práv k nim pro stavbu obchvatu se ve vyvlastňovacím řízení prokáže odkazem na tento zákon.


§ 3

Ustanovení přechodná a závěrečná

(1) Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona. Zkrácení lhůt pro řízení stanovených zvláštními právními předpisy2) na polovinu (§ 2 odst. 1) se u těchto správních řízení uplatní, jen zbývá-li ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona lhůta delší než 10 dnů. Polovina se přitom určí jen z těchto zbylých dnů.

(2) Není-li v tomto zákoně výslovně stanoveno jinak, vztahují se na řízení ve věcech stavby obchvatu zákon o pozemních komunikacích,5) stavební zákon a správní řád.

§ 4

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.
Zeman v. r.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.
§ 108 odst. 2 písm. a) a f) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Například zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) § 137 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) § 110 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.

5) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Odkazuje na
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
104/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
50/1976 Sb. Stavební zákon
71/1967 Sb. Správní řád

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 22.05.2001 Aktuální znění (exportováno 28.11.2020 20:49)
0. 22.05.2001 Vyhlášené znění