Vyhláška č. 162/2001 Sb.Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-162
Částka 63/2001
Platnost od 09.05.2001
Účinnost od 01.06.2001
Zrušeno k 01.01.2014 (256/2013 Sb.)
Minulé znění 01.04.2009 - 31.12.2013

162

VYHLÁŠKA

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

ze dne 24. dubna 2001

o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Tato vyhláška upravuje

a) podmínky pro poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky (dále jen "katastr"),

b) formy poskytování údajů z katastru,

c) úplaty za poskytování údajů z katastru, pokud nejsou stanoveny zvláštním právním předpisem.

ČÁST DRUHÁ

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU

§ 2

Podmínky pro poskytování údajů z katastru

(1) Údaje z katastru se poskytují fyzickým nebo právnickým osobám na jejich žádost, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.1)

(2) Údaje z katastru lze poskytnout pouze ve formě stanovené touto vyhláškou.

§ 3

Formy poskytování údajů z katastru

Údaje z katastru se poskytují v těchto formách:

a) nahlížení do katastru2), s výjimkou sbírky listin a přehledu vlastnictví z území České republiky, nebo ústní informace (§ 5),

b) výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací3) a ze souboru popisných informací4) a identifikace parcel ve formě veřejných listin (§ 6),5)

c) ověřené opisy nebo kopie listin ze sbírky listin katastru (§ 7),6)

d) reprografické kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin podle písmen b) a c) (§ 8),

e) tiskové výstupy v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin podle písmene b) (§ 9),7)

f) dálkový přístup (§ 10),8)

g) na technických nosičích dat v případě údajů vedených v elektronické podobě (§ 11),7)

h) kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle posledního dochovaného stavu grafického operátu pozemkového katastru či přídělového nebo scelovacího operátu (dále jen "dřívější pozemkové evidence") (§ 12),9)

i) srovnávací sestavení parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru (§ 13), nebo

j) prosté kopie listin ze sbírky listin katastru (§ 13a).

§ 4

(1) Údaje z katastru poskytují katastrální pracoviště9a) katastrálních úřadů (dále jen "katastrální pracoviště") z územních obvodů, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu. Údaje podle § 6 odst. 3 písm. a) a b) a údaje podle písm. c), pokud se jedná o katastrální mapu v digitální formě9b), a dále údaje podle § 9 a § 11 odst. 3 poskytují katastrální pracoviště z území celé České republiky.

(2) Český úřad zeměměřický a katastrální10) (dále jen "Úřad") poskytuje údaje z katastru

a) podle § 5 odst. 2,

b) podle § 10,

c) podle § 9 a 11, pokud žádost o poskytnutí údajů z katastru svým rozsahem přesahuje území, ve kterém vykonává katastrální pracoviště působnost příslušného katastrálního úřadu, neposkytuje-li je příslušné katastrální pracoviště (§ 11 odst. 3).

§ 5

Nahlížení do katastru a poskytování ústních informací

(1) Katastrální úřad umožňuje v úřední době a v prostorách k tomu určených bezúplatně nahlížet do katastru nebo o údajích katastru poskytuje ústní informace, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Úřad umožňuje bezúplatné nahlížení do katastru na vybrané údaje souboru popisných informací a vybrané údaje souboru geodetických informací prostřednictvím webových aplikací. Úřad umožňuje rovněž bezúplatné nahlížení na rastrový obraz katastrální mapy formou webových mapových služeb, která poskytuje rastrovou reprezentaci zdrojových grafických dat pro jejich prohlížení prostřednictvím internetu, umožňuje provést výběr zobrazovaných vrstev a zajišťuje transformaci zdrojových dat podle zadaných rozměrů cílového obrazu, polohového umístění a rozměru původního zájmového území. Rastrový obraz katastrální mapy mohou poskytovat prostřednictvím webových mapových služeb dále osoby, se kterými bylo sjednáno oprávnění šířit údaje katastru na základě smlouvy uzavřené s Úřadem podle § 11 odst. 5.

§ 6

Výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací a identifikace parcel

(1) Výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací, jakož i identifikace parcel jsou veřejnými listinami,5) pokud jsou opatřeny datem, otiskem razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jménem a příjmením zaměstnance katastrálního úřadu, který výpis, opis nebo kopii vyhotovil, a jeho podpisem a dále kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku.11)

(2) V žádosti o výpis, opis, kopii nebo identifikaci parcel se uvede předmět žádosti, název obce a katastrálního území s označením předmětu žádosti, a to identifikací vlastníka nebo jiného oprávněného, parcelním číslem pozemku v katastru nebo ve zjednodušené evidenci, popisným nebo evidenčním číslem budovy (s uvedením části obce v případě, že je obec členěna na části, které mají samostatné číslování domů), číslem jednotky, popřípadě číslem listu vlastnictví, a to tak, aby rozsah požadovaných výstupů byl nepochybný. V případě pochybností vyzve katastrální úřad žadatele k doplnění žádosti.

(3) Výpisem, opisem a kopií podle odstavce 1 se rozumí na tiskopisu Úřadu ručně, mechanicky, reprograficky nebo automatizovaně vyhotovený

a) výčet parcel a staveb nebo jednotek12) vlastníka (spoluvlastníků) nebo oprávněného z dalšího práva13) příslušejících k listu vlastnictví s údaji o právních vztazích a s dalšími údaji katastru,

b) výčet údajů o domě s byty a nebytovými prostory,14)

c) kopie katastrální mapy zobrazující vybrané parcely.

(4) Výčet údajů podle odstavce 3 písm. a) a b) je označen jako "Výpis z katastru nemovitostí". Výčet údajů podle odstavce 3 písm. a) může být úplný nebo částečný. Úplný výčet se týká všech parcel a staveb nebo jednotek příslušejících k jednomu listu vlastnictví, částečný výčet pouze těch parcel a staveb nebo jednotek, o jejichž výčet žadatel požádá. Částečný výčet je vždy označen slovy "Částečný výpis".

(5) Identifikace parcel obsahuje porovnání totožnosti parcely nebo skupiny souvisejících parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo stavu katastrálního operátu k určitému datu s parcelou nebo skupinou parcel vedených v katastru. Parcely se uvádějí podle katastrálních území a parcelních čísel. V případě, že nelze zákres hranic parcely dřívější pozemkové evidence nebo parcely podle stavu před obnovou katastrálního operátu ztotožnit se zákresem hranic parcely katastru, sdělí katastrální úřad žadateli, že identifikaci nelze provést bez vytyčení hranic pozemku v terénu a vyhotovení geometrického plánu.

(6) Současně s výpisem, opisem nebo kopií podle odstavce 3 nebo identifikací parcel podle odstavce 5 vyhotoví katastrální úřad na žádost jejich kopii, kterou označí slovem "Kopie". Na kopii se dále uvede datum vyhotovení, jméno a příjmení zaměstnance katastrálního úřadu, který kopii vyhotovil, a jeho podpis. Kopie se opatří kolkem v odpovídající hodnotě nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku a opatří se otiskem razítka katastrálního úřadu se státním znakem.

§ 7

Ověřené opisy nebo kopie listin ze sbírky listin katastru

Katastrální úřad vyhotoví na žádost opis nebo kopii listiny ze sbírky listin katastru,6) kterou označí "Opis" nebo "Kopie". Opis nebo kopie se opatří ověřovací doložkou, která obsahuje text: "Opis - Kopie doslovně souhlasí s listinou uloženou ve sbírce listin katastru", údaj o počtu stran opisu nebo kopie, údaj o tom, zda jde o opis úplný nebo částečný, dále číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, datum, otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jméno a příjmení zaměstnance katastrálního úřadu, který opis nebo kopii vyhotovil, a jeho podpis, a dále kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku.11) Ustanovení § 13a odst. 1 se použije obdobně.

§ 8

Reprografické kopie z katastrálního operátu

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost reprografické kopie, které nemají povahu veřejných listin, z částí katastrálního operátu, které nejsou vedeny v elektronické podobě, s výjimkou sbírky listin. Kopii označí katastrální úřad slovem "Kopie". Uvede číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, jméno a příjmení zaměstnance, který kopii vyhotovil, a připojí řádkové razítko katastrálního úřadu, který kopii vydal. Kopie nepřihlížejí k vyznačené plombě. Namísto reprografické kopie lze na žádost poskytnout její rastrový obraz nebo rastrové obrazy jejích částí, přesahuje-li kopie formát A4. Kopie a jejich rastrové obrazy se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 1.

(2) Pokud jsou územně samosprávným celkům poskytovány bezúplatně podle § 22 odst. 5 katastrálního zákona kopie mapového listu katastrální mapy vedené na plastové fólii, jsou poskytovány nejvýše jednou za 12 měsíců, a to jen pokud obsahují změny oproti naposled poskytnuté kopii nebo rastrovým datům katastrální mapy poskytnutým podle § 11 odst. 6. Kopie mapového listu jsou poskytovány z obvodu územní působnosti příslušného územně samosprávného celku.

§ 9

Tiskové výstupy z katastrálního operátu

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost tiskové výstupy údajů z katastru, které nemají povahu veřejných listin, z částí katastrálního operátu, které jsou vedeny prostředky výpočetní techniky, pokud obsahují údaje, které nejsou uvedeny ve výstupech s charakterem veřejných listin vyhotovených podle § 6, nebo tyto údaje obsahují, ale liší se od nich svým rozsahem nebo uspořádáním. Katastrální úřad vyhotovuje tiskové výstupy takového obsahu a uspořádání, které umožňuje informační systém katastru nemovitostí.

(2) Při poskytování tiskového výstupu obsahujícího přehled vlastnictví z území České republiky katastrální úřad použije ustanovení § 13a odst. 1 obdobně.

(3) Vydané tiskové výstupy, které nemají povahu veřejné listiny, mají informativní charakter a nepřihlížejí k vyznačené plombě. Tiskový výstup označí katastrální úřad slovy "Tiskový výstup informativního charakteru". Uvede číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, jméno a příjmení zaměstnance, který tiskový výstup vyhotovil, a připojí řádkové razítko katastrálního úřadu, který tiskový výstup vydal. Tiskové výstupy se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 2.

§ 10

Dálkový přístup k údajům katastru

(1) Dálkový přístup k údajům katastru vedeným v elektronické podobě je oprávněn získat každý, kdo písemně požádá Úřad o zřízení dálkového přístupu k údajům katastru.

(2) Žádost o zřízení dálkového přístupu k údajům katastru obsahuje

a) údaj o jménu, popřípadě jménech a příjmení žadatele, jeho datu narození, adrese trvalého pobytu, popřípadě adrese bydliště, nemá-li žadatel trvalý pobyt na území České republiky a bankovním spojení, je-li žadatelem fyzická osoba,

b) údaj o obchodní firmě nebo názvu žadatele, jeho identifikačním čísle, sídle a jeho bankovním spojení, údaj o tom, zda se jedná o právnickou osobu, organizační složku státu nebo jiný subjekt jiného typu a zda je jeho činnost hrazena z veřejného rozpočtu, není-li žadatel fyzickou osobou,

c) uvedení jména, popřípadě jmen, příjmení a funkčního zařazení fyzické osoby, která odpovídá za přebírání údajů z katastru dálkovým přístupem a jejich další využití,

d) účel zpracování poskytnutých osobních údajů, dovolený právními předpisy,

e) název země, ve které budou poskytnuté osobní údaje zpracovávány,

f) údaj o tom, zda žadatel požaduje zasílat vyúčtování za údaje z katastru získané dálkovým přístupem měsíčně nebo čtvrtletně, a závazek uhradit při vyúčtování částku za poskytnuté údaje z katastru,

g) prohlášení žadatele o tom, že bere na vědomí, že údaje z katastru nesmí užít k jinému než právními předpisy dovolenému účelu,15a) že nesmí šířit poskytnuté údaje z katastru15b) jinak než na základě smlouvy podle odstavce 8 a že je povinen nakládat s poskytnutými údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,

h) datum a podpis žadatele.

(3) Žádost se podává na tiskopisu Úřadu nebo na automatizovaně vyhotoveném formuláři obsahově a úpravou shodném s tiskopisem Úřadu, jehož vzor je zveřejněn na webových stránkách Úřadu. Dálkový přístup k údajům katastru poskytuje Úřad formou vlastní aplikace nebo formou webové služby. Pro získání dálkového přístupu ke každé z uvedených forem se podává samostatná žádost.

(4) Úřad potvrdí žadateli příjem žádosti a po založení zákaznického účtu mu sdělí údaje potřebné pro umožnění dálkového přístupu k údajům katastru. Úřad provádí pravidelné měsíční nebo čtvrtletní vyúčtování za poskytnuté údaje z katastru.

(5) Pokud chce uživatel dálkového přístupu zrušit své oprávnění užívat dálkový přístup k údajům katastru, požádá o to písemně Úřad. Úřad mu dálkový přístup zruší a do 30 dnů zašle žadateli konečné vyúčtování.

(6) Údaje z katastru získané dálkovým přístupem mají informativní charakter, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Tiskové výstupy získané dálkovým přístupem nejsou veřejnou listinou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Úřad uchovává v elektronické podobě veškeré sestavy údajů poskytnutých dálkovým přístupem.

(7) Výše úplaty za poskytnutí údajů z katastru dálkovým přístupem je stanovena v přílohách č. 3 a 3a.

(8) Údaje získané dálkovým přístupem lze šířit pouze na základě smlouvy, kterou Úřad jménem státu uzavře s žadatelem o dálkový přístup.

(9) Pokud uživatel dálkového přístupu šíří údaje z katastru, ač k tomu není oprávněn, Úřad mu zabrání v dálkovém přístupu k údajům katastru technickými prostředky; může tak učinit i v případě, že uživatel dálkového přístupu neplní své povinnosti v oblasti úhrad za poskytované údaje z katastru dálkovým přístupem.

§ 10a

Bezúplatný dálkový přístup k údajům katastru

(1) Pokud zvláštní zákon stanoví, že se právnické osobě nebo státnímu orgánu poskytují k určitému účelu dálkovým přístupem údaje z katastru bezúplatně, postupuje se podle § 10, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Žádost o zřízení bezúplatného dálkového přístupu k údajům katastru obsahuje

a) název právnické osoby nebo státního orgánu, údaj o jeho identifikačním čísle a sídle,

b) označení osoby, která odpovídá za přebírání údajů z katastru dálkovým přístupem a jejich další využití,

c) uvedení zákona, podle kterého je uplatňován nárok na bezúplatné poskytování údajů z katastru,

d) uvedení účelu, ke kterému je nárok na bezúplatný dálkový přístup zákonem stanoven,

e) prohlášení žadatele o tom, že bere na vědomí, že údaje z katastru nesmí užít k jinému než právními předpisy dovolenému účelu,15a) že nesmí šířit poskytnuté údaje z katastru15b) jinak než na základě smlouvy podle § 10 odst. 8 a že je povinen nakládat s poskytnutými údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,

f) datum a podpis žadatele.

(3) Úřad založí žadateli jeden zákaznický účet pro jedno připojení žadatele. Podúčty pro další připojení žadatele a jeho zaměstnanců si bude žadatel zakládat přímo prostřednictvím dálkového přístupu. Úřad žadateli sdělí údaje potřebné pro využívání dálkového přístupu k údajům katastru. Žadatel je oprávněn získávat údaje o nemovitostech ležících v obvodu územní působnosti žadatele a v případech odůvodněných působností žadatele i mimo tento obvod.

(4) Při získávání údaje z katastru zvolí žadatel vždy jeden z účelů v rámci působnosti žadatele, pro který je určitý údaj z katastru vyžadován. Je-li údaj z katastru vyžadován pro správní řízení, uvede též jednací číslo správního spisu.

§ 10b

Dálkový přístup k údajům katastru pro poskytovatele ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy

(1) Osobám oprávněným poskytovat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zvláštního právního předpisu (dále jen "poskytovatel ověřených výstupů")15c) se poskytují dálkovým přístupem údaje pro vydávání výpisů a kopií podle § 6 odst. 3 za úplatu stanovenou podle zvláštního právního předpisu15c). Přitom se postupuje podle § 10, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) V prohlášení žadatele obdobně podle § 10 odst. 2 písm. d) se uvede, že žadatel bere na vědomí, že údaje z katastru poskytnuté podle tohoto ustanovení nesmí užít k jinému účelu než k poskytování ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy a jiným způsobem nesmí tyto údaje šířit a že je povinen nakládat s poskytnutými údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

(3) Úřad založí žadateli jeden zákaznický účet pro jedno připojení žadatele. Podúčty pro další připojení dalších zaměstnanců žadatele si bude žadatel zakládat přímo prostřednictvím dálkového přístupu. Úřad žadateli sdělí údaje potřebné pro využívání dálkového přístupu k údajům katastru.

(4) Má-li žadatel zřízen dálkový přístup k údajům katastru i pro jiný právními předpisy dovolený účel, je veden přehled o poskytnutých údajích pro každý z těchto účelů samostatně. Pro každý z těchto účelů je také veden samostatný zákaznický účet.

§ 11

Předávání údajů katastru vedených v elektronické podobě

(1) Předávání údajů katastru vedených v elektronické podobě se může provést fyzickým předáním na technickém nosiči dat nebo jejich zasláním telekomunikačními zařízeními.16) Ustanovení § 10 se při předání údajů katastru podle tohoto ustanovení nepoužijí.

(2) Údaje katastru vedené v elektronické podobě se předávají v rozsahu a struktuře, které umožňuje informační systém katastru nemovitostí. V jiném rozsahu a struktuře lze údaje katastru předat pouze osobě, které se tyto údaje týkají, nebo osobě, která na jejich předání prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod.

(3) Údaje z katastru v elektronické podobě poskytuje na písemnou žádost katastrální pracoviště z obvodu své územní působnosti a Úřad z území přesahujícího obvod územní působnosti katastrálního pracoviště. Údaje, které může katastrální pracoviště získat dálkovým přístupem, může katastrální pracoviště poskytnout i mimo obvod své územní působnosti. Žádost se podává na tiskopisu Úřadu nebo na automatizovaně vyhotoveném formuláři obsahově a úpravou shodném s tiskopisem Úřadu, jehož vzor je zveřejněn na webových stránkách Úřadu. Žádost obsahuje:

a) označení úřadu, kterému je určena,

b) označení žadatele uvedením jeho jména, popřípadě jmen, příjmení, rodného čísla (nemá-li je, data narození) a adresy trvalého pobytu, popřípadě adresy bydliště, nemá-li žadatel trvalý pobyt na území České republiky nebo názvu (obchodní firmy), identifikačního čísla a sídla,

c) stanovení rozsahu a obsahu požadovaných údajů z katastru, popřípadě i periodicitu jejich opakovaného poskytnutí,

d) uvedení účelu, který je dovolen právními předpisy, k jakému budou poskytnuté údaje z katastru využity, a závazek žadatele neužít údaje z katastru k jinému než uvedenému účelu,

e) závazek žadatele nešířit poskytnuté údaje z katastru jinak než na základě smlouvy podle odstavce 5 nebo sdělení, že zveřejní údaje katastru způsobem uvedeným v odstavci 4,

f) závazek žadatele nakládat s poskytnutými údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,

g) závazek žadatele zaplatit za poskytnuté údaje z katastru úplatu stanovenou podle této vyhlášky a

h) datum sepsání žádosti a podpis žadatele.

(4) Pokud žadatel sdělí, že poskytnuté údaje ze souboru geodetických informací použije pro geografický informační systém, pak současně sdělí, zda tato data zveřejní jako vrstvu prostorových referencí polohy své aplikace. V takovém případě se zaváže zveřejnit poskytnuté údaje pouze v pasivní formě neoddělitelné od žadatelovy aplikace.

(5) Údaje z katastru získané v elektronické podobě lze šířit pouze na základě smlouvy, kterou Úřad nebo katastrální úřad jménem státu uzavře s žadatelem o šíření údajů z katastru.

(6) Údaje v elektronické podobě na technických nosičích dat mají informativní charakter. Výše úplaty za jejich poskytnutí je stanovena v příloze č. 4.

(7) Pokud jsou územně samosprávným celkům poskytovány údaje podle § 22 odst. 5 katastrálního zákona v elektronické podobě na technických nosičích dat, jsou poskytovány zpravidla jedenkrát za 3 měsíce z území příslušného územně samosprávného celku. Rastrová data katastrální mapy jsou poskytována jedenkrát za rok, a to jen pokud obsahují změny oproti naposled poskytnuté kopii podle § 8 nebo naposled poskytnutým rastrovým datům katastrální mapy.

§ 12

Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost kopii katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle posledního dochovaného stavu grafického operátu pozemkového katastru či přídělového nebo scelovacího operátu. Údaje vyplývající z orientačního zákresu jsou přibližné a mají informativní charakter. Kopie je označena slovy "Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem stavu pozemkové držby podle .........." s doplněním, podle kterého dřívějšího grafického operátu byl zákres proveden. Je opatřena datem, číslem řízení o poskytnutí údajů z katastru, otiskem řádkového razítka katastrálního úřadu a podpisem zaměstnance katastrálního úřadu.

(2) Výše úplaty za poskytnutí kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí je stanovena v příloze č. 5.

§ 13

Srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru

(1) Srovnávací sestavení parcel je orientační srovnání popisných informací o parcelách dřívějších pozemkových evidencí se stavem parcel katastru nebo srovnání popisných informací o parcelách katastru s posledním dochovaným stavem dřívějších pozemkových evidencí. K vyhotovení srovnávacího sestavení se využije porovnání obou stavů v grafickém vyjádření.

(2) Srovnávací sestavení parcel není veřejnou listinou, neosvědčuje vlastnické vztahy k nemovitostem a nemůže sloužit jako podklad pro vyhotovení listin o převodu částí nemovitostí v něm uvedených. Poučení o tom se poznamená na každém vydávaném srovnávacím sestavení parcel.

(3) Srovnávací sestavení parcel se vyhotovuje na tiskopisu Úřadu. Výměra částí parcel je určena pouze přibližně. Na tuto skutečnost musí být ve srovnávacím sestavení upozorněno.

(4) Srovnávací sestavení parcel potvrdí příslušný zaměstnanec katastrálního úřadu svým podpisem, uvede datum vyhotovení, číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru a připojí řádkové razítko katastrálního úřadu.

(5) Srovnávací sestavení se neposkytuje v katastrálních územích, kde je zcela odstraněno evidování zjednodušeným způsobem.9)

(6) Výše úplaty za poskytnutí srovnávacího sestavení parcel je stanovena v příloze č. 6.

§ 13a

Prosté kopie listin ze sbírky listin katastru

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost prostou kopii listiny ze sbírky listin katastru. Pokud není žádost o prostou kopii listiny ze sbírky listin katastru podána osobně nebo prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena

a) úředně ověřeným podpisem žadatele, jde-li o fyzickou osobu,

b) úředně ověřeným podpisem fyzické osoby, která jedná za žadatele, jde-li o právnickou osobu; to neplatí v případě, kdy je výsledek úkonu zasílán na adresu jejího sídla uvedenou v obchodním rejstříku,

c) otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné osoby, jde-li o orgán veřejné moci nebo organizační složku státu.

(2) Prosté kopie listin ze sbírky listin katastru se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 7.


ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 14

Společná ustanovení pro poskytování údajů z katastru

Údaje z katastru se neposkytnou, pokud by to bylo v rozporu s omezeními podle § 21 odst. 2 katastrálního zákona.

§ 15

Úplata za poskytování údajů

(1) Úplata za poskytnuté údaje stanovená touto vyhláškou s výjimkou údajů poskytovaných podle § 10 se nehradí v případech, pokud zvláštní zákon stanoví povinnost katastrálních úřadů předávat tyto údaje jiným orgánům.18) Požadavek na bezúplatné poskytnutí údajů musí být uveden v žádosti o jejich poskytnutí a zdůvodněn odkazem na příslušný zvláštní zákon.

(2) Úplata za údaje poskytnuté podle § 10 se nehradí, pokud tak stanoví katastrální zákon18a) nebo zvláštní zákon.18b)

(3) Úplaty za poskytování údajů katastru uvedené v přílohách k této vyhlášce musí být určeny tak, aby celkový příjem z jejich poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování údajů katastru, jejich vytváření, reprodukci a šíření se započítáním přiměřeného zisku.

(4) Pokud užije územně samosprávný celek osobní údaje z katastru bezúplatně poskytnuté k výkonu jeho působnosti k jinému účelu, ohlásí to poskytovatel údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 15a

Lhůty pro poskytování údajů katastru

(1) Údaje katastru se žadatelům podle této vyhlášky poskytují ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti o poskytnutí údajů.

(2) Je-li třeba k poskytnutí údajů uzavřít smlouvu, předloží příslušný správní úřad, který je oprávněn údaje katastru poskytnout, návrh této smlouvy žadateli ve lhůtě do 60 dnů od podání žádosti o poskytnutí údajů.

(3) Odmítne-li příslušný správní úřad, který žádost přijal, poskytnout údaje podle odstavce 1 nebo předložit návrh smlouvy podle odstavce 2, uvede v odmítnutí právními předpisy stanovené důvody, které k odmítnutí vedly. Současně žadatele poučí o přípustnosti stížnosti proti takovému odmítnutí podle zvláštního právního předpisu18c).

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2001.


Předseda:

Ing. Šíma, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

Vyhotovení reprografických kopií z katastrálního operátu, které nemají povahu veřejných listin (§ 8)

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za
MJ
101 Kopie části katastrální mapy vedené na plastové fólii formát A4 50 Kč
102 Kopie mapového listu katastrální mapy vedené na plastové fólii mapový list 250 Kč
103 Kopie přehledu čísel bodů v rozsahu části mapového listu katastrální mapy formát A4 50 Kč
104 Kopie přehledu čísel bodů v rozsahu celého mapového listu katastrální mapy mapový list 250 Kč
105 Kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen "BPEJ") nebo přehledu parcel ve zjednodušené evidenci v rozsahu části mapového listu katastrální mapy formát A4 50 Kč
106 Kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ nebo přehledu parcel ve zjednodušené evidenci v rozsahu celého mapového listu katastrální mapy mapový list 250 Kč
107 Kopie dokumentace podle § 19 a § 20 odst. 1 písm. c) a d) vyhlášky č. 26/2007 Sb. mimo kopie geodetických údajů a kopie přehledu sítě pevných bodů formát A4 60 Kč
108 Kopie přehledu sítě pevných bodů podrobného polohového bodového pole a jejího vývoje v rozsahu části mapového listu Státní mapy 1 : 5000 - odvozené formát A4 30 Kč
109 Kopie přehledu sítě pevných bodů podrobného polohového bodového pole a jejího vývoje v rozsahu mapového listu Státní mapy 1 : 5000 - odvozené mapový list 160 Kč
111 Kopie geodetických údajů o bodech podrobného polohového bodového pole bod 20 Kč
113Rastrový obraz reprografické kopieformát A460 Kč

Poznámky:

a) Úplaty podle položek 102, 104, 106 a 109 se při vyhotovení kopie na rozměrově stálé transparentní podložce zvyšují o cenu této podložky.

b) Úplata podle položek 102, 104, 106 a 109 se snižuje o 40 %, pokud zobrazovaný obsah podle specifikace pokrývá méně než 50 % plochy mapového listu.

c) Úplata podle položky 102 se zvyšuje při vyhotovení fotoreprodukční zvětšeniny mapy o částku 500 Kč a při vyhotovení fotoreprodukční zmenšeniny mapy o částku 100 Kč (za každou změnu měřítka).

d) V územích, ve kterých jsou pozemky evidovány zjednodušeným způsobem, se podle položek 101 a 102 poskytují rovněž kopie části mapy nebo mapového listu dřívější pozemkové evidence, na které jsou tyto pozemky zobrazeny.

e) Úplata za kopie části katastrální mapy vedené na plastové fólii podle položky 101 je stanovena za každý i započatý formát A4, na kterém je polohopisná kresba.

f) Úplata podle položek 101, 103, 105, 107, 108 a 111 se zvyšuje o 20 %, pokud je spolu s kopií vyhotovován i její rastrový obraz.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

Vyhotovení tiskových výstupů z katastrálního operátu (§ 9)

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za
MJ
201 Tiskový výstup ze souboru popisných informací formát A4 50 Kč
202 Tiskové výstupy z ostatních částí katastrálního operátu mimo souboru popisných informací a katastrální mapy formát A4 30 Kč
203 Tisk (vykreslení) katastrální mapy v digitální formě na papír nebo plastovou fólii formát A4 50 Kč

Poznámky:

a) Úplata za tisk (vykreslení) podle položky 203 vyhotovený na rozměrově stálé transparentní podložce se zvyšuje o cenu této podložky.

b) Za tiskový výstup podle položky 201 se považuje i informace o tom, že určitý zápis v souboru popisných informací není uveden.

c) Úplata za tiskový výstup podle položek 201 a 202 formátu většího než A4 odpovídá počtu formátů A4 včetně započatého formátu.

d) Úplata za tisk (vykreslení) katastrální mapy podle položky 203 je stanovena za každý i započatý formát A4 pokrytý kresbou.

e) Pokud vytvoření požadovaného tiskového výstupu vyžaduje zvláštní konverze a programování, zvýší katastrální pracoviště nebo Úřad úplatu o 300,- Kč za každou započatou hodinu práce. Za vícepráci se nepovažuje vlastní vytvoření výstupu a práce spojené s vytvořením kopie souboru na technický nosič dat (kopírování, konverze do zhuštěného formátu).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

Dálkový přístup k údajům katastru s výstupy ve formátu PDF nebo HTML (§ 10)

PoložkaSpecifikaceMěrná jednotka (MJ)Úplata za MJ
301Výpis z katastru nemovitostístránka50 Kč
302Seznam parcel katastru nemovitostístránka50 Kč
303Seznam parcel evidovaných zjednodušeným způsobemstránka50 Kč
304Informace o parceláchstránka50 Kč
305Seznam budov s čísly popisnými a evidenčnímistránka50 Kč
306Informace o stavbáchstránka50 Kč
307Informace o bytech a nebytových prostorech (jednotkách)stránka50 Kč
308Přehled vlastnictvístránka50 Kč
309Informace o průběhu řízenístránka50 Kč
310Seznam obcístránka50 Kč
311Seznam částí obcístránka50 Kč
312Seznam katastrálních územístránka50 Kč
313Statistické údaje o katastrálních územíchstránka50 Kč
315Seznam bodů bodového polestránka50 Kč
316 Kopie katastrální mapy stránka 50 Kč
317 Seznam vodních děl stránka 50 Kč
318 Evidence práv pro osobu stránka 50 Kč
319 Geodetické údaje o bodech PPBP stránka 50 Kč

Poznámky:

a) PDF se rozumí formát Portable Document Format.

b) HTML se rozumí formát HyperText Markup Language.

c) Měrnou jednotkou „stránka“ se rozumí každý i započatý formát A4 výstupní sestavy ve formátu PDF nebo jemu obsahově odpovídající část výstupní sestavy ve formátu HTML.

d) Orientační mapa parcel a zobrazení katastrální mapy se dálkovým přístupem poskytuje bezúplatně.

Příloha č. 3a k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

Dálkový přístup k údajům katastru (webové služby) s výstupy ve formátu XML (§ 10)

Položka SpecifikaceMěrná jednotka (MJ)Úplata za MJ
335Výpis z katastru nemovitostíkaždých započatých 20 parcel, staveb nebo bytů a nebytových prostorů (včetně rozestavěných)100 Kč
336Informace o parceláchparcela10 Kč
337Informace o stavbáchstavba10 Kč
338Informace o bytech a nebytových prostorech (jednotkách)jednotka10 Kč
339Přehled vlastnictvívýstup50 Kč
340Informace o průběhu řízenívýstup50 Kč
341Evidence práv pro osobuvýstup50 Kč
343Seznam souřadnic definičních bodůbod1 Kč

Poznámky:

a) XML se rozumí formát Extensible Markup Language.

b) Výstupem se rozumí údaje z informačního systému, týkající se jedné osoby nebo jednoho řízení, poskytnuté na základě žádosti.

c) Přehledem vlastnictví se rozumí tiskový výstup vytvořený pro zadanou osobu v rámci územní jednotky, jehož obsahem je výčet katastrálních území s uvedením čísel listů vlastnictví, na kterých má zadaná osoba zapsáno vlastnické nebo jiné věcné právo, případně, že k zadané osobě v katastru žádné takové právo evidováno není.

d) Jednotkou se rozumí byt nebo nebytový prostor (včetně rozestavěného) jako vymezená část domu podle zvláštního předpisu12).

e) Orientační mapa parcel a zobrazení katastrální mapy se dálkovým přístupem poskytuje bezúplatně.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

Předávání počítačových souborů s údaji katastru na technických nosičích dat (§ 11)

PoložkaSpecifikaceMěrná jednotka (MJ)Úplata za MJ
411Počítačový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ do 10000 včetně, bez JPVPočet měrných jednotek je dán jako součet počtu parcel KN+počtu parcel ZE+počtu LV0,80 Kč
412Počítačový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ do 10000 včetně, s JPVPočet měrných jednotek je dán jako součet počtu parcel KN+počtu parcel ZE+počtu LV2 Kč
413Počítačový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ od 10000 do 150000 včetně, bez JPVPočet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel KN+počtu parcel ZE+počtu LV nad 100000,50 Kč
414Počítačový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ od 10000 do 150000 včetně, s JPVPočet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel KN+počtu parcel ZE+počtu LV nad 100001,60 Kč
415Počítačový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ nad 150000, bez JPVPočet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel KN+počtu parcel ZE+ počtu LV nad 150000 MJ0,30 Kč
416Počítačový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ nad 150000, s JPVPočet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel KN+počtu parcel ZE+počtu LV nad 150000 MJ0,80 Kč
417Počítačový soubor s údaji SGI katastru nebo seznam souřadnic definičních bodů s počtem MJ do 1500 včetněbod1,30 Kč
418Počítačový soubor s údaji SGI katastru nebo seznam souřadnic definičních bodů s počtem MJ od 1500 do 50000 včetněbod nad 1500 MJ1 Kč
419Počítačový soubor s údaji SGI katastru nebo seznam souřadnic definičních bodů s počtem MJ od 50000 do 500000 včetněbod nad 50000 MJ0,70 Kč
420Počítačový soubor s údaji SGI katastru nebo seznam souřadnic definičních bodů s počtem MJ nad 500000bod nad 500000 MJ0,30 Kč
421Údaje ze seznamu souřadnic podrobných bodů (RES nebo databáze bodů)bod0,40 Kč
422Seznam souřadnic bodů podrobného polohového bodového polebod5 Kč
423Rastrová data katastrální mapymapový list150 Kč
424Rastrová data přehledu čísel bodůmapový list150 Kč
425Geodetické údaje bodů podrobného polohového bodového poleúdaj20 Kč
426Výstup s obsahem odpovídajícím tiskovému výstupu podle § 9stránka50 Kč

Poznámky:

a) Základní úplaty podle položek 411 až 425 se zvyšují o cenu technického nosiče dat, pokud není dodán žadatelem.

b) Základní úplata podle položek 411, 412, 417, 421 je nejméně 100 Kč.

c) Základní úplata podle položky 413 se zvyšuje o pevnou částku 8000,- Kč, základní úplata podle položky 414 se zvyšuje o pevnou částku 20000,- Kč.

d) Základní úplata podle položky 415 se zvyšuje o pevnou částku 78000,- Kč, základní úplata podle položky 416 se zvyšuje o pevnou částku 244000,- Kč, základní úplata podle položky 418 se zvyšuje o pevnou částku 1950,- Kč, základní úplata podle položky 419 se zvyšuje o pevnou částku 50450,- Kč, základní úplata podle položky 420 se zvyšuje o pevnou částku 365450,- Kč.

e) V základní úplatě podle položek 411 až 422 jsou zahrnuty nejvýše tři další předání údajů nebo změnových vět v průběhu kalendářního roku, ve kterém bylo poskytnuto prvé předání. V každém dalším bezprostředně následujícím kalendářním roce po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytnuto prvé předání dat, činí výše úplaty 20 % základní úplaty včetně příslušné pevné částky podle písmen c) nebo d) za nejvýše čtyři předání údajů nebo změnových vět stejného obsahu i stejného rozsahu. V prvém bezprostředně následujícím kalendářním roce činí výše úplaty 20 % základní úplaty jen v případě, že údaje byly poprvé předány v 1. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Jinak v tomto roce činí výše úplaty 15 % základní úplaty v případě, že údaje byly poprvé předány ve 2. čtvrtletí, 10 % v případě, že údaje byly poprvé předány ve 3. čtvrtletí, a 5 % v případě, že údaje byly poprvé předány ve 4. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Při pátém a dalším předání aktualizovaných údajů v kalendářním roce činí výše úplaty vždy 5 % základní úplaty včetně příslušné pevné částky podle písmen c) nebo d).

f) Při žádosti o rozšíření původního požadavku při poskytování údajů podle písmene e) se navýšený počet poskytnutých MJ uhradí podle příslušné položky ve výši základní úplaty.

g) Úplaty podle položek 423 a 424 se snižují o 50 %, pokud polohopisná kresba pokrývá méně než 50 % plochy mapového listu.

h) Úplaty podle položek 417 až 420 a položky 423 vypočtené s uplatněním ustanovení pod písmeny b), e) a f) se zvýší o 20 % pokud je žadatel použije podle § 11 odst. 4.

i) Úplaty podle položek 411 až 420 a položky 423 se na základě předchozí dohody uzavřené mezi Úřadem a ústředním orgánem státní správy při prvním poskytnutí snižují o 80 % v případě, pokud údaje poskytnuté z katastru slouží k vedení seznamu podle zvláštního právního předpisu20) a následnému ohlášení údajů z tohoto seznamu pro zápis do katastru.

j) Pokud vytvoření požadovaného počítačového souboru vyžaduje zvláštní konverze a programování, zvýší katastrální pracoviště nebo Úřad úplatu podle položek č. 411 až 425 o 300 Kč za každou započatou hodinu práce. Za vícepráci se nepovažuje vlastní vytvoření výstupu a práce spojené s vytvořením kopie souboru na technický nosič dat (kopírování nebo konverze do zhuštěného formátu).

k) Při požadavku na odběr pouze vybraných údajů se výše úplaty stanoví procentním podílem ze základních úplat za údaje podle položek 411, 413 a 415 včetně příslušných pevných částek podle písmen c) nebo d) takto:

- ve výši 55 % při výběru údajů o nemovitostech,

- ve výši 5 % při výběru údajů o bytových jednotkách,

- ve výši 10 % při výběru údajů o bonitních dílech parcel,

- ve výši 40 % při výběru údajů o vlastnictví.

l) Žadatelé o údaje, kterým opakovaný 12 měsíční cyklus poskytování údajů podle ustanovení vyhlášky platných do 31.12.2003 končí v průběhu roku 2004, nejpozději však ke dni 31.12.2004, uhradí za každé další předání údajů po dni skončení opakovaného cyklu, nejpozději ke dni 31.12.2004, úplatu ve výši 5 % základní úplaty podle příslušné položky zvýšené o pevnou částku podle písmen c) nebo d). V každém dalším bezprostředně následujícím kalendářním roce činí výše úplaty 20 % základní úplaty včetně příslušné pevné částky podle písmen c) nebo d) za nejvýše čtyři předání aktualizovaných údajů stejného obsahu i stejného rozsahu původního požadavku.

m) Výše úplaty za položky 423 a 424 je stanovena ve stejné výši jak pro zdrojová rastrová data, tak i pro transformovaná rastrová data.

n) Definiční body parcel jsou součástí údajů SPI, úplata za data SPI se jejich přidáním nezvyšuje.

o) Údaje o úhrnných hodnotách druhů pozemků a číselníky informačního systému katastru nemovitostí se poskytují bezúplatně.

p) Orientační mapa parcel se poskytuje podle položek 423 a 417 až 420 (v závislosti na počtu měrných jednotek jednotlivých položek).

q) Výstup podle položky 426 se poskytuje ve formátu Portable Document Format (přípona pdf).

r) Pro účel zpracování bakalářské nebo diplomové práce lze údaje poskytnout bezúplatně na podkladě písemné žádosti potvrzené školou.

Vysvětlivky:

JPV = jiný právní vztah

KN = katastr nemovitostí

LV = list vlastnictví

RES = registr souřadnic

SGI = soubor geodetických informací

SPI = soubor popisných informací

ZE = zjednodušená evidence

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí (§ 12)

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ
501 Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí formát A4 100 Kč

Poznámky:

a) Státním orgánům a státním fondům se kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí poskytuje bezúplatně.

b) Úplata za kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí je stanovena za každý i započatý formát A4, na kterém je polohopisná kresba.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

Vyhotovení srovnávacího sestavení parcel (§ 13)

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ
625 Orientační srovnání popisných informací o parcelách dřívějších pozemkových evidencí se stavem parcel katastru nebo srovnání popisných informací o parcelách katastru s posledním dochovaným stavem dřívějších pozemkových evidencí 20 parcel ze součtu parcel uvedených v obou srovnávaných grafických operátech 300 Kč

Poznámka:

Státním orgánům a státním fondům se vyhotovení srovnávacího sestavení parcel poskytuje bezúplatně.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

Poskytování prostých kopií ze sbírky listin katastru (§ 13a)

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ
735 Prostá kopie listiny ze sbírky listin stránka formátu A4 20 Kč

Poznámka:

Státním orgánům a státním fondům se prostá kopie ze sbírky listin poskytuje bezúplatně.

Poznámky pod čarou

1) Například § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.

2) § 21 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.

3) § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb.

4) § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.

5) § 22 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.

6) § 9 zákona č. 344/1992 Sb.

7) § 22 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.

8) § 22 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.

9) § 29 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

9a) § 5 odst. 2 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 175/2003 Sb.

9b) § 16 odst. 1 písm. a) a c) vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).

10) § 3 písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., ve znění zákona č. 175/2003 Sb.

12) § 2 písm. h) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb.

13) § 2 odst. 4 písm. b) až h) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.

14) § 2 písm. d) zákona č. 72/1994 Sb.

15a) § 1 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.

15b) § 21a zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.

15c) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb.

16) Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

18) Například § 34 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, § 12 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 2 vyhlášky č. 98/1992 Sb., o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem, § 1 písm. c) nařízení vlády č. 72/1999 Sb., o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceňováním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků, § 128 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 17 zákona č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, § 21a odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

18a) § 22 odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

18b) § 39 odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb. § 27 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění zákona č. 120/2004 Sb.

18c) § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

19) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

20) Například § 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
344/1992 Sb. Katastrální zákon
Je měněn
76/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
50/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
457/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
44/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
345/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění vyhlášky č. 460/2003 Sb.
460/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky
Je zrušen předpisem
256/2013 Sb. Katastrální zákon
Je odkazován z
256/2013 Sb. Katastrální zákon
76/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
17/2009 Sb. Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
50/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
457/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
230/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
92/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
44/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
r1/c125/2004 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 291/2004 Sb. a ve vyhlášce č. 345/2004 Sb.
345/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění vyhlášky č. 460/2003 Sb.
460/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky
139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
162/2001 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
31/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví
Odkazuje na
26/2007 Sb. Katastrální vyhláška
500/2004 Sb. Správní řád
201/2002 Sb. Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
162/2001 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
158/1999 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
72/1999 Sb. Nařízení vlády o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků
190/1996 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
289/1995 Sb. Lesní zákon
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví
72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
359/1992 Sb. Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech
344/1992 Sb. Katastrální zákon
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
98/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících
99/1963 Sb. Občanský soudní řád

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
7. 01.04.2009 - 31.12.2013 76/2009 Sb.
6. 01.03.2008 - 31.03.2009 50/2008 Sb.
5. 01.01.2007 - 29.02.2008 457/2006 Sb.
4. 01.02.2005 - 31.12.2006 44/2005 Sb.
3. 03.06.2004 - 31.01.2005 345/2004 Sb.
2. 01.01.2004 - 02.06.2004 460/2003 Sb.
1. 01.06.2001 - 31.12.2003
0. 09.05.2001 Vyhlášené znění