Vyhláška č. 156/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje v Hronově

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-156
Částka 62/2001
Platnost od 04.05.2001
Účinnost od 01.08.2001
Aktuální znění 01.08.2001

156

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 25. dubna 2001

o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje v Hronově

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje v Hronově se stanoví ochranná pásma 1. a 2. stupně.1)

(2) Ochranné pásmo 1. stupně tvoří území, na kterém se nacházejí cesty výstupu přírodního léčivého zdroje. Ochranné pásmo 2. stupně tvoří území zřídelní struktury minerálních vod s infiltrační oblastí danou výstupy cenomanského souvrství hronovsko-poříčského prolomu.

(3) Situování ochranného pásma 1. stupně je dáno pozemky parcelního čísla 72, 73, 1701 a severní částí pozemku parcelního čísla 78/1 katastrálního území Hronov. Graficky je vyznačeno na kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1 000, která je přílohou č. 1 této vyhlášky. Situování ochranných pásem 1. a 2. stupně je graficky vyznačeno na mapě v měřítku 1 : 50 000, která je přílohou č. 2 této vyhlášky.

§ 2

Ochranné písmo 1. stupně

(1) V ochranném pásmu 1. stupně2) nelze

a) provádět nebo provozovat

1. jakoukoliv zemědělskou, stavební i jinou činnost, jejíž složkou technologie je manipulace s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod;3) tímto ustanovením není omezena šetrná údržba trvalého zatravnění území,

2. skládky odpadů nebo skladování látek4) ohrožujících jakost nebo zdravotní nezávadnost vody,3)

3. hydrotechnické úpravy vodního toku nebo stavební úpravy, které by způsobily trvalé zvýšení nebo snížení úrovně podzemní vody; tímto ustanovením není omezeno provádění běžné údržby a nutných oprav vodního toku a pozemků při něm ležících v rámci zajištění správy vodního toku,5)

4. hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem,6) pokud dále není stanoveno jinak,

b) jímat pitnou nebo užitkovou vodu ze zdrojů podzemních vod,

c) odebírat větší množství minerální vody než 0,7 l/s.

(2) V ochranném pásmu 1. stupně2) lze provádět práce uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 4 za účelem ochrany a využívání přírodního léčivého zdroje pouze na základě závazného posudku Českého inspektorátu lázní a zřídel (dále jen "Inspektorát").7)

§ 3

Ochranné pásmo druhého stupně

(1) V ochranném pásmu 2. stupně8) nelze

a) budovat a provozovat skládky nebezpečných odpadů a skladování nebezpečných odpadů,4)

b) využívat k zásobování pitnou a užitkovou vodu zdroje s obsahem volného CO2 nad 250 mg/l,

c) hospodařit v lesích zvláštního určení9) tak, že by mohl být negativně ovlivněn přirozený režim podzemních vod.

(2) V ochranném pásmu 2. stupně8) bez kladného závazného posudku Inspektorátu, nebo pokud nebyly splněny podmínky v něm stanovené,7) nelze

a) jímat podzemní vody o vydatnosti nad 0,5 l/s,

b) budovat a provozovat skládky a skladování jiných než nebezpečných odpadů,4)

c) provádět hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem6) do hloubky větší než 6 m.


Závěrečná ustanovení

§ 4

Nezbytné prozatímní ochranné opatření č. j. ČIL-441-14. 12. 1992 z 15. prosince 1992 vymezující ochranná pásma přírodního léčivého zdroje v Hronově pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byla vyhlášena.


Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 156/2001 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 156/2001 Sb.

Poznámky pod čarou

1) § 23 a 24 vyhlášky č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

2) § 48 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 24 odst. 2 vyhlášky č. 26/1972 Sb.

3) § 1 vyhlášky č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.

4) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 33 a 34 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 72 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8) § 48 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 24 odst. 3 vyhlášky č. 26/1972 Sb.

9) § 8 a 36 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Provádí předpis
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
Je odkazován z
156/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje v Hronově
Odkazuje na
156/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje v Hronově
125/1997 Sb. Zákon o odpadech
289/1995 Sb. Lesní zákon
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
6/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod
138/1973 Sb. Vodní zákon
26/1972 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.2001 Aktuální znění (exportováno 04.08.2020 07:34)
0. 04.05.2001 Vyhlášené znění