Vyhláška č. 106/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-106
Částka 42/2001
Platnost od 26.03.2001
Účinnost od 26.03.2001
Aktuální znění 01.01.2014

106

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 2. března 2001

o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 8 odst. 2, § 23 odst. 3 a § 24 odst. 1 písm. d) zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje hygienické požadavky na umístění, prostorové podmínky a funkční členění staveb a zařízení, včetně jejich vybavení, a na ubytování, osvětlení, úklid, zásobování vodou, odstraňování odpadů a odpadních vod, stravování a režim dne zotavovacích akcí. V příloze č. 1 k této vyhlášce se dále stanoví podmínky pro podávání a použití některých potravin a přípravu pokrmů, v příloze č. 2 k této vyhlášce náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě, v příloze č. 3 k této vyhlášce vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě a v příloze č. 4 k této vyhlášce minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě.

§ 2

Umístění

Zotavovací akce se umísťují mimo území, kde lze předpokládat znečištění ovzduší nad stanovené limity1) nebo překročení hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní prostor2). K pozemku, na kterém je umístěna zotavovací akce, musí vést přístupová cesta.

§ 3

Prostorové podmínky

(1) Zotavovací akce se pořádají ve stavbách nebo ve stanech.

(2) Prostory ve stavbách3) musí být suché, s přirozeným větráním a osvětlením; plocha na jedno ubytované dítě musí být nejméně 2,5 m2. Ve stavbách i stanech musí počet ubytovaných dětí odpovídat podmínce zachování prostoru pro uložení osobních věcí a možnosti pohybu mezi jednotlivými lůžky.

(3) Stany určené pro ubytování dětí musí mít pevnou nepromokavou stanovou plachtu. Prostory pro spaní musí být izolovány od země proti vlhku a chladu a prostory pro uložení osobních věcí musí být izolovány proti vlhku.

(4) Na zotavovacích akcích musí být vytvořeny podmínky pro osobní hygienu. V umývárně musí být na 5 dětí jedno umyvadlo s tekoucí vodou a odtokem nebo jeden výtokový kohout s odvodem použité vody mimo místo osobní očisty a na 30 dětí nejméně jedna sprchová růžice. Sprchy užívají děti odděleně podle pohlaví a musí být zajištěna intimita. Na všech zotavovacích akcích musí být zajištěna možnost koupání nebo osprchování v teplé vodě alespoň jednou za týden.

(5) Záchody se zřizují v počtu 1 záchod na 15 dětí. Záchody užívají děti odděleně podle pohlaví a musí být zajištěna intimita. V blízkosti záchodů musí být možnost mytí rukou v tekoucí vodě.

(6) Ve stavbách se ošetřovna a izolace zřizují v samostatných místnostech vybavených umyvadlem s tekoucí pitnou vodou a s možností vytápění a používání teplé vody. Izolace musí mít svůj vlastní záchod s možností mytí rukou v tekoucí vodě. Izolace ani ošetřovna nesmějí být vybaveny patrovými lůžky ani nesmějí být použity k jiným účelům. Na 30 dětí se zřizuje jedno lůžko. Jde-li o zotavovací akce pořádané ve stanech, lze ošetřovnu a izolaci umístit ve vyčleněných stanech. Léky a zdravotnická dokumentace musí být zajištěny tak, aby k nim neměly přístup děti ani jiné nepovolané osoby.

(7) Ve stavbách, kde se pořádají zimní zotavovací akce, musí být zajištěny mikroklimatické podmínky4) odpovídající požadavkům na pobytové místnosti, teplá voda pro osobní hygienu a dále prostory pro sušení oděvů a obuvi a ukládání sportovních potřeb.

§ 4

Ubytování, vybavení a úklid

(1) Ubytování dětí se zajišťuje odděleně podle pohlaví s výjimkou případů, kdy se společným ubytováním vysloví souhlas zákonný zástupce dítěte. Osoby činné při zotavovací akci jako dozor se ubytují odděleně v blízkosti dětí. Zdravotník se ubytuje v bezprostřední blízkosti ošetřovny s izolací.

(2) Patrová lůžka lze použít pro děti od 7 let věku. Horní lůžko musí být bezpečně přístupné a vybavené zábranou proti pádu a nepropustnou podložkou pod matrací.

(3) Výměna ložního prádla musí být provedena vždy před použitím lůžka jiným dítětem, dále po znečištění a po odchodu dítěte z důvodu nemoci. Manipulace s ložním prádlem při výskytu infekčního onemocnění může provádět pouze zdravotník. Při použití lůžek s opakovaně užívanou matrací nebo slamníkem musí být lůžko vybaveno vyměnitelným povlakem nebo čistou textilií pokrývající celou plochu lůžka. Čisté ložní prádlo musí být skladováno tak, aby nedošlo k jeho znečištění. Použité ložní prádlo, které musí být uloženo vždy odděleně od čistého, musí být skladováno v ochranných úložných nebo transportních obalech.

(4) Před zahájením zotavovací akce, mezi jejími jednotlivými běhy a po ukončení zotavovací akce musí být proveden úklid a úprava všech prostor sloužících zotavovací akci.

(5) V průběhu zotavovací akce musí být prováděn denní úklid všech prostor sloužících zotavovací akci. Denního úklidu se mohou účastnit i děti pod vedením osob činných při zotavovací akci. Děti však nesmějí provádět úklid záchodů.

§ 5

Zásobování vodou

(1) Zotavovací akce musí být zabezpečena pitnou vodou splňující hygienické požadavky podle právního předpisu upravujícího požadavky na pitnou vodu5) tak, aby jí byl dostatek k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, osobní hygieně osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné a k provozu ošetřovny a izolace.

(2) K případnému donášení nebo dovozu pitné vody musí být použity pouze čisté uzavíratelné nádoby zhotovené z materiálů určených k přímému styku s pitnou vodou a vyčleněné k tomuto účelu. Označené nádoby s donášenou nebo dováženou pitnou vodou musí být ukládány na chladném a stinném místě.

§ 6

Odstraňování odpadů a nakládání s odpadními vodami

(1) S odpady je možno nakládat a zacházet jen za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.10) Pevné odpady musí být ukládány do uzavíratelných nádob, které lze snadno čistit a dezinfikovat, nebo do jednorázových plastových obalů. Odpady se skladují mimo prostory, kde se manipuluje s potravinami.

(2) S odpadními vodami a s látkami škodlivými vodám je možné nakládat a zacházet jen za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.11)

§ 7

Stravování

(1) Prostory pro stravování, s výjimkou ohniště, musí být vždy zastřešené a zabezpečené před nepříznivými zevními vlivy; musí zahrnovat alespoň prostory pro přípravu pokrmů, konzumaci pokrmů, mytí nádobí a skladování potravin. V prostoru přípravy pokrmů nesmí docházet ke křížení současně prováděných čistých a nečistých činností nebo postupů a úkonů, které se mohou vzájemně negativně ovlivňovat.

(2) Pracovní plochy, nástroje a nádobí musí být z materiálu vhodného pro styk s potravinami6). Pracovní plochy, kterými mohou být i desky z materiálu vhodného pro styk s potravinami, musí být označeny a odděleny tak, aby na všech stupních výroby, zpracování a distribuce byly potraviny nebo pokrmy chráněny před kontaminací, která by mohla způsobit, že by potraviny nebo pokrmy byly zdravotně závadné.

(3) Zařízení, pracovní plochy, nástroje a nádobí musí být důkladně očištěny, a je-li to nezbytné, dezinfikovány. Čištění se musí provádět tak často, aby se vyloučilo riziko kontaminace potravin nebo pokrmů. Musí být zajištěny odpovídající podmínky pro mytí potravin, nádobí a rukou osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné. Mytí kuchyňského a jídelního nádobí musí být odděleno.

(4) Potraviny musí být skladovány za podmínek stanovených výrobcem nebo zvláštním právním předpisem7). Skladované potraviny nebo pokrmy se nesmějí ovlivňovat navzájem a nesmějí být negativně ovlivňovány zevními vlivy. Během zotavovací akce nesmí být podávány ani k přípravě pokrmů používány potraviny stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce; v příloze jsou dále stanoveny podmínky, za kterých lze některé potraviny podávat nebo používat.

(5) Denně musí být pro děti na zotavovací akci zajištěna snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Při výdeji stravy lze sloučit výdej snídaně s přesnídávkou a oběda se svačinou. Součástí snídaně musí být teplý nápoj. Jedno z hlavních jídel musí být teplé. Strava podávaná dětem musí odpovídat jejich věku a fyzické zátěži. Na sestavování jídelního lístku se podílí zdravotník.

(6) Nápoje musí být pro účastníky zotavovací akce k dispozici po celý den. Uchovávají se v krytých nádobách s výpustným kohoutem nebo se rozlévají přímo z originálních balení.

(7) Děti se mohou podílet na přípravě stravy jen před jejím tepelným zpracováním a při pomocných pracích. Na zotavovací akci do 50 účastníků se mohou děti podílet na celé přípravě stravy a jejím výdeji, jsou-li pod dozorem osoby činné při stravování. Zdravotní stav dětí, které se podílejí na přípravě stravy, musí být posouzen zdravotníkem.

(8) I pokud je stravování zajištěno prostřednictvím provozoven stravovacích služeb, musí být zajištěno splnění požadavků upravených v odstavcích 4, 5 a 6.

§ 8

Režim dne

(1) V režimu dne musí byt pevně vymezena doba pro spánek, osobní hygienu a stravování. Doba vymezená pro spánek musí činit nejméně 9 hodin pro děti do 10 let včetně a 8 hodin pro děti starší. Režim dne musí odpovídat věku a zdravotnímu stavu dětí.

(2) Fyzická a psychická zátěž dětí musí být přiměřená jejich věku, schopnostem a možnostem. Při soustavné fyzické zátěži dětí v prvních dvou dnech zotavovací akce musí být třetí den vyhrazen odpočinku. Na putovní zotavovací akci se stanoví den odpočinku s přihlédnutím k tělesné zdatnosti a aktuálnímu zdravotnímu stavu dětí.

(3) Osoby činné při zotavovací akci jako dozor průběžně kontrolují oblečení, obuv a lůžkoviny dětí, aby byly chráněny před provlhnutím a nedocházelo k prochladnutí dětí. Dále kontrolují, zda děti dodržují osobní hygienu.

(4) Koupání dětí musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti dětí a jejich plaveckým schopnostem. Děti se mohou koupat jen za dohledu osoby činné při zotavovací akci jako dozor. Dohled může vykonávat jen osoba, která je schopna poskytnout záchranu tonoucímu. Koupat se děti smějí nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivním cvičení.

(5) Při zimních zotavovacích akcích nesmí výcvik nebo jiná soustavná fyzická zátěž dětí přesáhnout 6 hodin denně.


§ 9

Závěrečné ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost.

2. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 445/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 320/2010 Sb. Čl. II

Zotavovací akce, které byly zajištěny a započaty přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 106/2001 Sb.

Podmínky pro podávání a použití některých potravin a přípravu pokrmů

1. Na zotavovacích akcích nelze podávat ani používat potraviny nebo pokrmy, které mohou být zdravotně závadné.

2. Technologie výroby pokrmů a jejich uvádění do oběhu musí být v souladu se správnou výrobní praxí.

3. Potraviny, které nelze skladovat podle podmínek výrobce nebo požadavků zvláštního právního předpisu7), musí být bezprostředně po zakoupení tepelně zpracovány (například zmrazená zelenina, maso) nebo ihned vydány ke konzumaci.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 106/2001 Sb.

Náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě

Rozsah školení

TémaPočet hodin
TeoriePraxeCelkem
1. Základy stavby a funkce lidského těla3-3
2. První pomoc - teoretická část10-10
3. První pomoc - praktická část-1616
4. Péče o nemocné224
5. Základy zdravotnické dokumentace1-1
6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí213
7. Hygiena a epidemiologie3-3
Celkem211940

Obsah školení

1. Základy stavby a funkce lidského těla

1.1. Stavba a funkce lidského těla

1.2. Pohybové ústrojí

1.3. Krevní oběh, krev

1.4. Trávící ústrojí

1.5. Dýchací ústrojí

1.6. Vylučovací ústrojí

1.7. Kožní ústrojí

1.8. Pohlavní systém mužů a žen

1.9. Smyslové ústrojí

1.10. Nervové ústrojí

1.11. Látkové řízení organismu

2. První pomoc - teoretická část

2.1. Druhy zdravotnické první pomoci:

2.1.1. první pomoc

2.1.2. první lékařská pomoc

2.1.3. odborná lékařská pomoc

2.1.4. specializovaná lékařská pomoc

2.1.5. technická první pomoc

2.1.6. transport raněného

2.2. Základní druhy zdravotnického třídění:

2.2.1. indikační

2.2.2. místní, odsunové

2.2.3. prognostické

2.3. Prevence úrazů:

2.3.1. při sportovní a zájmové činnosti, v dopravě a v terénu

2.3.2. vazba na věkové zvláštnosti dětí

2.4. Poskytování první pomoci:

2.4.1. prvořadé zdravotnické úkoly (krvácení, velká ztráta krve, dechová a oběhová selhání, protišoková opatření)

2.4.2. úraz elektrickým proudem

2.4.3. tonutí (druhy tonutí, prostředky záchrany a jejich použití, poskytnutí první pomoci na hladině, neodkladná resuscitace tonoucích)

2.4.4. bezvědomí

2.4.5. křečové stavy a intoxikace

2.4.6. poranění vnitřních orgánů, mozkolebeční poranění, poranění hrudníku a břicha

2.4.7. poranění pohybového ústrojí

2.4.8. náhlé bolesti břicha a hrudníku

2.4.9. alergické reakce

2.4.10. rány, tepelná poškození, poškození z chladu, poleptání

2.4.11. šok

2.5. Zásady poskytování první pomoci ve ztížených podmínkách (v noci, za deště, apod.)

2.6. Zásady poskytování první pomoci s improvizovanými prostředky

3. První pomoc - praktická část

3.1. Nácvik kardiopulmonální resuscitace na resuscitačním fantomu

3.2. Práce s obvazovými materiály podle druhu materiálu:

3.2.1. šátkové, obinadlové, z pružných materiálů, z nepřilnavých materiálů

3.2.2. hotové obvazy č. 1,2, 3, 4, obvaz na popáleniny - balíček

3.3. Práce s obvazovými materiály podle účelu:

3.3.1. krycí, tlakové, poloprodyšné, znehybňující, improvizace

3.3.2. nácvik obvazové techniky za použití klasických materiálů a improvizace

3.4. Manipulace, poloho vání a transport:

3.4.1. poloho vání raněných podle charakteru poranění včetně nácviku příslušných postupů

3.4.2. nácvik manipulace raněného jedním a více zachránci

3.4.3. způsoby naložení raněných na různé druhy transportních prostředků (využití improvizace i typizovaných transportních prostředků)

3.4.4. způsoby vyšetřování

3.4.5. zásady zdravotnického transportu (cílenost, včasnost, šetrnost)

4. Péče o nemocné

4.1. Zdravotnická etika, přístup k nemocnému

4.2. Základy psychologie nemocného

4.3. Sledování životních funkcí a zdravotního stavu pacienta (tep, dech, teplota, krevní tlak, vědomí, příjem a výdej tekutin)

4.4. Úprava lůžka, péče o nemocného na lůžku

4.5. Podávání léků, aplikace tepla, chladu, výplachy

4.6.  Stravování nemocného

4.7. Zásady ošetřování nemocných při hromadném výskytu infekčních onemocnění

4.8. Vliv prostředí na pacienta

5. Základy zdravotnické dokumentace

5.1. Evidence bezinfekčnosti

5.2. Evidence lékařských potvrzení

5.3. Evidence zdravotních průkazů pracovníků tábora

5.4. Vedení zdravotnického deníku

5.5. Práce se zdravotním a očkovacím průkazem

6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí

6.1. Činnost zdravotníků před odjezdem na tábor

6.2. Činnost při odjezdu

6.3. Činnost při příjezdu - kontrola podmínek

6.4. Zdravotní filtr

6.5. Vybavení ošetřovny

6.6. Izolace

6.7. Spolupráce s patronátním lékařem

6.8. Povinnosti zdravotníka při zotavovací akci

7. Hygiena a epidemiologie

7.1. Osobní hygiena, denní režim, vztah organismu a prostředí

7.2. Hygiena životního prostředí

7.3. Odstraňování odpadních látek

7.4. Hygiena výživy (stravovací služba)

7.5. Prevence šíření nákazy:

7.5.1. zásady boje s infekčními chorobami, opatření při jejich výskytu, včasná diagnostika, izolace, karanténa

7.5.2. nejčastější alimentární nákazy, nákazy vzdušnou cestou, transmisivní nákazy, antropozoonózy, kontaktní nákazy, venerické choroby, AIDS, mykózy

Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 106/2001 Sb.

Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě

I. Léčivé přípravky ( pouze ty, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis )

- přípravky proti teplotě a bolestem (antipyretika, analgetika)

- tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiemetika)

- přípravky k užití při průjmu

- přípravky proti kašli (antitusika, expektorancia)

-  kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika)

- oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí (oftalmologika)

-  mast nebo gel při poštípaní hmyzem (lokální antihistaminika)

-  tablety při systémové alergické reakci (celková antihistaminika)

- přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran

- inertní mast nebo vazelína

II. Obvazový a jiný zdravotnicky materiál

- gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry

-  náplast na cívce, různé rozměry

-  rychloobvaz na rány, různé rozměry

- obinadlo elastické, různé rozměry

- obvaz sterilní, různé rozměry

- obinadlo škrtící pryžové (60 × 1250 mm)

- šátek trojcípý

- vata obvazová a buničitá

- teploměr lékařský

- rouška resuscitační

- pinzeta anatomická

- pinzeta chirurgická rovná

- lékařské rukavice pryžové

- rouška PVC 45 × 55 cm

III. Různé

- nůžky

- zavírací špendlíky, různé velikosti

- záznamník s tužkou

- svítilna/baterka, včetně zdroje

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb.

2) § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb.
Vyhláška č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

3) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

4) Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

5) § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb.
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

6) Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 2 písm. b) vyhlášky č. 376/2000 Sb.

10) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 37/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.

11) Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb.

13) § 9 vyhlášky č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 347/1999 Sb. a vyhlášky č. 90/2000 Sb.

14) Vyhláška č. 327/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 89/2000 Sb.

15) § 2 písm. e) a f) vyhlášky č. 107/2001 Sb.

16) § 2 písm. a) vyhlášky č. 376/2000 Sb.

17) Vyhláška č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Provádí předpis
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
320/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.
Je měněn
422/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
320/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.
148/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
Ruší
445/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost
185/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost
Je odkazován z
422/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
320/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.
148/2007 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov
148/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
Odkazuje na
320/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
205/2009 Sb. Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
148/2006 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
252/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
135/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
6/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
369/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
107/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
38/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
464/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch
376/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
137/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu
328/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje
327/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j), a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
292/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
125/1997 Sb. Zákon o odpadech
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
174/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva hospodářství, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
445/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost
309/1991 Sb. Zákon o ovzduší
185/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost
138/1973 Sb. Vodní zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.01.2014 422/2013 Sb. Aktuální znění (exportováno 01.12.2020 04:01)
3. 01.02.2011 - 31.12.2013 320/2010 Sb.
2. 07.04.2004 - 31.01.2011 148/2004 Sb.
1. 26.03.2001 - 06.04.2004
0. 26.03.2001 Vyhlášené znění