Opatření č. o27/c70/2000 Sb.27. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2000

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-c70-o27
Částka 70/2000
Platnost od 01.08.2000
Účinnost od 01.08.2000
Aktuální znění 01.08.2000

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

27

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 17. července 2000, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2000

Český statistický úřad podle § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, mění Program statistických zjišťování na rok 20001) v části I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem takto:


1. poř. č. 17 - Roční výkaz v průmyslu, Prům 2-01, se v bodech

1. Účel statistického zjišťování za slova "mezinárodní statistiky" doplňuje text "a k získání informací o struktuře zpravodajské jednotky podle místních činnostních jednotek, které budou sloužit jako podklad pro vytvoření souboru zpravodajských jednotek podle metodiky EUROSTATU."; v odstavci Charakteristika zjišťovaných ukazatelů se za slova "pracovní doby" doplňuje text "údaje o struktuře zpravodajské jednotky podle místních činnostních jednotek (o mzdě, počtech zaměstnanců, produkci a pořízení hmotných investic v místní činnostní jednotce).";

2. Okruh zpravodajských jednotek mění výběr OKEČ pro ekonomické subjekty s převažující neprůmyslovou činností na "(OKEČ 01, 02, 05, 45, 51, 52, 55 až 93)";

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů mění lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou na "do 15. 3. 2001".

2. doplňuje statistické zjišťování č. 132:

"132. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Šetření ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav-2000

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních konjunkturálních informací o stavební výrobě pro státní a mezinárodní orgány (Nařízení EU 1165/98).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku a v zahraničí, počet zaměstnanců a jejich mzdy, počet manuálně pracujících na stavebních pracích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 10 až 19.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad.".


Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Program statistických zjišťování na rok 2000 byl uveřejněn v částce 85/1999 Sb., jeho změny v částce 48/2000 Sb.

Souvislosti

Mění
o1/c85/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2000
Odkazuje na
48/2000 Sb. Zákon o opatřeních ve vztahu k afgánskému hnutí Talibán
85/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.2000 Aktuální znění (exportováno 17.08.2019 15:43)
0. 01.08.2000 Vyhlášené znění