Opatření č. o23/c48/2000 Sb.23. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2000

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-c48-o23
Částka 48/2000
Platnost od 16.06.2000
Účinnost od 16.06.2000
Aktuální znění 16.06.2000

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

23

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 30. května 2000, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2000

Český statistický úřad podle § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, mění Program statistických zjišťování na rok 20001) v části I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem takto:


1. Poř. č. 27: Dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních, CR 1-12

a) V bodě 1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah se vždy za slovo "hromadných" vkládají slova "i individuálních" a za slovo "hromadného" se vkládají slova "i individuálního".

b) Bod 2. Okruh zpravodajských jednotek zní: "Ekonomické subjekty provozující hromadná ubytovací zařízení nebo zařízení individuálního ubytování sloužící cestovnímu ruchu.".

c) V bodě 3. Způsob statistického zjišťování použitá metoda zní:

"- vyčerpávající zjišťování u kategorie hotelů ***** a ****

- 30% výběr u ostatních kategorií hromadných ubytovacích zařízení

- 10% výběr u individuálního ubytování".

2. Poř. č. 30: a) NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ zní:

"Dotazník o činnosti cestovních kanceláří a cestovních agentur".

b) V bodě 1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah se za slova "cestovních kanceláří" vkládají slova "a cestovních agentur" a za slova "cestovními kancelářemi" se vkládají slova "a cestovními agenturami".

c) V bodě 2. Okruh zpravodajských jednotek se výraz "OKEČ 63.30 1" nahrazuje výrazem "OKEČ 63.3" a slova "s počtem zaměstnanců 1 a více" se zrušují.

3. Poř. č. 40 - Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací, RO V 1-01 a

poř. č. 41 - Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací, ROPO V 1-01 se zrušují.

4. Poř. č. 55: a) NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ zní: "Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie".

b) Bod 2. Okruh zpravodajských jednotek zní: "Ekonomické subjekty, včetně rozpočtových a příspěvkových organizací, s počtem zaměstnanců 20 a více.".


Předsedkyně:

Ing. Bohatá v. r.

Poznámky pod čarou

1) Program statistických zjišťování na rok 2000 byl uveřejněn v částce 85/1999 Sb.

Souvislosti

Mění
o1/c85/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2000
Odkazuje na
85/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 16.06.2000 Aktuální znění (exportováno 08.08.2020 19:51)
0. 16.06.2000 Vyhlášené znění