Zákon č. 99/2000 Sb.Zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-99
Částka 32/2000
Platnost od 25.04.2000
Účinnost od 25.04.2000
Aktuální znění 29.07.2016

99

ZÁKON

ze dne 4. dubna 2000

o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Vývoz zboží a poskytnutí služeb, nehmotných práv a jakékoli dokumentace nebo informací, jejichž určení přímo či zprostředkovaně souvisí s jadernou elektrárnou Búšehr v Íránské islámské republice, jsou zakázány.

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí vývozem zboží propuštění zboží do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku anebo zpětný vývoz zboží.

§ 2

(1) Vývozci nebo jakékoliv jiné osobě, která poruší zákaz stanovený v § 1 odst. 1, může Ministerstvo financí uložit

a) pokutu do výše 20 000 000 Kč nebo do výše pětinásobku ceny zboží nebo jiného plnění podle § 1 odst. 1, je-li tento pětinásobek vyšší než 20 000 000 Kč,

b) propadnutí zboží, jehož se zákaz podle § 1 odst. 1 týká.

Uložení pokuty nevylučuje uložení propadnutí zboží.

(2) Výše pokuty se určí s ohledem na míru, význam a dobu ohrožení zahraničněpolitických, bezpečnostních nebo obchodních zájmů státu nebo i s ohledem na škodu vzniklou porušením tohoto zákona.

(3) Pokuta je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlého zboží je stát.

(4) Rozklad proti rozhodnutí o uložení pokuty a proti rozhodnutí o uložení propadnutí zboží nemá odkladný účinek.

(5) Pokutu nebo propadnutí zboží lze uložit do 3 let ode dne, kdy bylo porušení § 1 odst. 1 zjištěno, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy k jeho porušení došlo.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Souvislosti

Je měněn
243/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
Je odkazován z
243/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
Odkazuje na
13/1993 Sb. Celní zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 29.07.2016 243/2016 Sb. Aktuální znění (exportováno 24.06.2021 18:16)
1. 25.04.2000 - 28.07.2016
0. 25.04.2000 Vyhlášené znění