Vyhláška č. 476/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-476
Částka 137/2000
Platnost od 29.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zrušeno k 01.01.2014 (377/2013 Sb.)
Minulé znění 01.01.2001 - 31.12.2013

476

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 13. prosince 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. c) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova "obsahem celkového" nahrazují slovy "celkovým obsahem obou forem".

2. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Kapacita skladovacích prostor3) musí odpovídat skutečné produkci hnoje za 6 měsíců.".

3. V § 5 se na konci nadpisu doplňují tato slova: "a lesních pozemcích".

4. V § 5 odstavec 1 zní:

"(1) Při používání hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů nesmí dojít k jejich přímému vniknutí do povrchových vod nebo na sousední pozemek.".

5. V § 5 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) U statkového hnojiva uváděného do oběhu v souladu s § 3 odst. 2 zákona o hnojivech, je jeho způsob použití uveden v jeho označení.

(3) Diferencované hnojení splňuje podmínky rovnoměrného pokrytí pozemku, pokud je zaručena vyrovnanost agrochemických vlastností pozemku.".

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 4 až 7.

6. V § 5 odstavec 4 zní:

"(4) Při aplikaci kejdy nebo močůvky na povrch půdy je nutné, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, její následné zapracování do půdy.".

7. V § 7 se za slova "vlastníci lesních pozemků" vkládají slova "hospodařící na těchto pozemcích".

8. Příloha zní:

Příloha k vyhlášce č. 274/1998 Sb.

Evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv a pomocných látek
Evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv a pomocných látek


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Souvislosti

Mění
274/1998 Sb. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv
Je zrušen předpisem
377/2013 Sb. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv
Je odkazován z
377/2013 Sb. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv
Odkazuje na
274/1998 Sb. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv
156/1998 Sb. Zákon o hnojivech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2001 - 31.12.2013
0. 29.12.2000 Vyhlášené znění