Nařízení vlády č. 461/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-461
Částka 132/2000
Platnost od 29.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zrušeno k 01.01.2007 (262/2006 Sb.)
Minulé znění 01.01.2001 - 31.12.2006

461

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. listopadu 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, (dále jen "zákoník"), zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech:


Čl. I

Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, zákon č. 1/1992 Sb., ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., a zákon č. 143/1992 Sb., ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).

2. § 5 se zrušuje.

3. § 7 až 9 se zrušují.

4. V § 11 odst. 1 věta druhá zní: "Dovolenou vyčerpanou podle § 108 odst. 4 zákoníku před nástupem rodičovské dovolené nelze z důvodu čerpání rodičovské dovolené krátit.".

5. V § 11 odst. 3 se zrušují slova "jednoho týdne, a jde-li o mladistvého zaměstnance, v délce".

6. V § 11 odst. 5 se zrušují slova " , zvláštní dodatková dovolená".

7. V § 13 odst. 1 se slova "na všeobecné zdravotní pojištění6)" nahrazují včetně poznámky pod čarou č. 6) slovy "veřejného zdravotního pojištění6)

6) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.".

8. V § 13 odstavec 3 zní:

"(3) U peněžitých trestů (pokut) a náhrad uložených vykonatelnými rozhodnutími příslušných orgánů a u přeplatků a neprávem přijatých částek na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a státní sociální podpory a u přeplatků a neprávem přijatých částek dávek sociálního zabezpečení a hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání se řídí pořadí dnem, kdy zaměstnavateli bylo doručeno vykonatelné rozhodnutí příslušného orgánu.".

9. V § 13 odst. 5 se slova "náhradu cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, u náborového příspěvku7) a ostatních příspěvků" nahrazují slovy "cestovní náhrady, náborový příspěvek7) a jiné příspěvky".

10. V § 14 odst. 2 se slovo "obce" nahrazuje slovy "územního samosprávného celku".

11. V § 14 odst. 3 se slovo "obce" nahrazuje slovy "územního samosprávného celku" a slovo "přenosným" se nahrazuje slovem "infekčním".

12. V § 16 odst. 2 se slovo "obce" nahrazuje slovy "územního samosprávného celku".

13. § 24 se zrušuje.

14. V § 25 odst. 2 se za slova "odborové organizace" vkládají slova " , rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci".

15. V § 25 odst. 3 se na konci věty první doplňují tato slova: "a úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele".

16. V § 27 odst. 1 větě první se za slova " , odborného učiliště" vkládají slova " , vyšší odborné školy" a zrušují se slova " , popřípadě fakulty" a " , popřípadě fakultě".

17. V § 27 odst. 4 větě první se za slovo "škol" vkládají slova "a žákům vyšších odborných škol,".

18. V § 27 odst. 5 se zrušují slova " , popřípadě fakult", "(fakultě)" a " , popřípadě fakulta".

19. V § 29 se odstavec 5 zrušuje.

20. V § 35 odst. 2 se za slova "odborném učilišti," vkládají slova "vyšší odborné škole,".

21. V § 40 odst. 2 se za slovo "zákoníku" vkládají slova " , doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou".


Čl. II

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. nařízení vlády č. 75/1982 Sb., o zvláštní dodatkové dovolené pracovníků pracujících v podzemí hlubinných uhelných a lignitových dolů;

2. nařízení vlády č. 25/1985 Sb., o zvláštní dodatkové dovolené některých pracovníků organizací stavební výroby.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v. r.

Souvislosti

Mění
108/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony
Je zrušen předpisem
262/2006 Sb. Zákoník práce
Ruší
25/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvláštní dodatkové dovolené některých pracovníků organizací stavební výroby
75/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvláštní dodatkové dovolené pracovníků pracujících v podzemí hlubinných uhelných a lignitových dolů
Je odkazován z
262/2006 Sb. Zákoník práce
Odkazuje na
108/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
25/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvláštní dodatkové dovolené některých pracovníků organizací stavební výroby
75/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvláštní dodatkové dovolené pracovníků pracujících v podzemí hlubinných uhelných a lignitových dolů
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2001 - 31.12.2006
0. 29.12.2000 Vyhlášené znění