Nařízení vlády č. 447/2000 Sb.Nařízení vlády o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-447
Částka 124/2000
Platnost od 22.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zrušeno k 01.01.2011 (381/2010 Sb.)
Minulé znění 01.01.2001 - 31.12.2010

447

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. prosince 2000

o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy a rozsah působnosti

Toto nařízení stanoví způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných organizačními složkami státu,1) státními fondy,2) územními samosprávnými celky3) a příspěvkovými organizacemi4) na platy a na odměny za pracovní pohotovost (dále jen "prostředky na platy") podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech5) (dále jen "zákon").

Usměrňování prostředků na platy organizačních složek státu, státních fondů a územních samosprávných celků

§ 2

(1) Výše prostředků na platy organizační složky státu a státního fondu se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci peněžních prostředků státního rozpočtu a rozpočtu státního fondu stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši.

(2) Objem prostředků na platy stanoví pro organizační složku státu a státní fond příslušný správce kapitoly státního rozpočtu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,6) na základě podmínek pro odměňování zaměstnanců stanovených zákonem a zvláštním právním předpisem.7)

§ 3

(1) Výše prostředků na platy územního samosprávného celku se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci peněžních prostředků rozpočtu územního samosprávného celku stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši.

(2) Objem prostředků na platy zaměstnanců územního samosprávného celku, s výjimkou zaměstnanců zařazených v organizační složce územního samosprávného celku zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, pro kterou plní úkoly zaměstnavatele orgán vykonávající podle zvláštního právního předpisu8) státní správu ve školství, stanoví příslušný orgán9) územního samosprávného celku.

(3) Objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených v organizační složce územního samosprávného celku zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, pro kterou plní úkoly zaměstnavatele orgán vykonávající podle zvláštního právního předpisu8) státní správu ve školství, stanoví orgán, který podle zvláštního právního předpisu10) finanční prostředky na platy těchto zaměstnanců přiděluje.

(4) Objem prostředků na platy podle odstavců 1 až 3 se stanoví na základě podmínek pro odměňování zaměstnanců stanovených zákonem a zvláštním právním předpisem.7)

§ 4

(1) Stanovený objem prostředků na platy je překročen, je-li objem prostředků na platy zúčtovaný v kalendářním roce k výplatě nebo úhradě, zvýšený o částku náhrad platů zúčtovanou v kalendářním roce k výplatě nebo úhradě a snížený o částky uhrazené v kalendářním roce z mimorozpočtových zdrojů,11) vyšší než stanovený objem prostředků na platy.

(2) Při překročení stanoveného objemu prostředků na platy se postupuje podle zvláštního právního předpisu.12)

Usměrňování prostředků na platy příspěvkových organizací

§ 5

(1) Výše prostředků na platy příspěvkové organizace zřízené nebo řízené organizační složkou státu nebo územním samosprávným celkem se pro kalendářní rok usměrňuje, nestanoví-li se dále jinak, v rámci peněžních prostředků vymezených finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních zákonů na základě rozhodnutí zřizovatele,13) a to

a) zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši, nebo

b) podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům (dále jen "podíl mimotarifních složek") stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy.

(2) Výše prostředků na platy příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, která je zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši. Objem prostředků na platy v absolutní výši stanoví orgán, který podle zvláštního právního předpisu10) finanční prostředky na platy této příspěvkové organizaci přiděluje.

(3) Objem prostředků na platy podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 se stanoví na základě podmínek pro odměňování zaměstnanců stanovených zákonem a zvláštním právním předpisem.14)

(4) Přípustný objem prostředků na platy zjistí příspěvková organizace za kalendářní rok z objemu platových tarifů, který odpovídá skutečnému počtu a struktuře zaměstnanců, stanoveného podílu mimotarifních složek (odstavec 5), částek plnění nezahrnovaných do podílu mimotarifních složek a částek náhrad platů a odměn za pracovní pohotovost. Při výpočtu přípustného objemu prostředků na platy postupuje příspěvková organizace tak, že objem platových tarifů, které zúčtovala v kalendářním roce k výplatě nebo úhradě, zvýší o stanovený podíl mimotarifních složek, o částky plnění nezahrnovaných do podílu mimotarifních složek a o částky náhrad platů a odměn za pracovní pohotovost, které zúčtovala v kalendářním roce k výplatě nebo úhradě.

(5) Podíl mimotarifních složek činí 25 % a u příspěvkové organizace, jejíž neinvestiční výdaje hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky15) a další zdravotní pojišťovny,16) činí 50 %.

(6) Do podílu mimotarifních složek příspěvková organizace zahrnuje

a) osobní příplatky, a

b) odměny, s výjimkou odměn za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelním událostem, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život.17)

§ 6

(1) Příspěvková organizace překročí

a) stanovený objem prostředků na platy, jestliže je objem prostředků na platy zúčtovaný v kalendářním roce k výplatě nebo úhradě, zvýšený o částku náhrad platů zúčtovanou v kalendářním roce k výplatě nebo úhradě a snížený o částky platů uhrazené v kalendářním roce z účelově přijatých prostředků na platy, s výjimkou prostředků přijatých podle § 5 odst. 2, a z jiné činnosti, vyšší než stanovený objem prostředků na platy,

b) přípustný objem prostředků na platy, jestliže je objem prostředků na platy zúčtovaný v kalendářním roce k výplatě nebo úhradě, zvýšený o částku náhrad platů zúčtovanou v kalendářním roce k výplatě nebo úhradě a snížený o částky platů uhrazené v kalendářním roce z účelově přijatých prostředků na platy a z jiné činnosti, vyšší než přípustný objem prostředků na platy.

(2) Při překročení stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy, které příspěvková organizace neuhradí z fondu odměn,18) se postupuje podle zvláštního právního předpisu.12)


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 7

Při hodnocení, zda zaměstnavatel dodržel stanovený způsob usměrňování výše prostředků na platy za rok 2000, se postupuje podle právních předpisů platných přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 8

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.

2. Nařízení vlády č. 144/1995 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.

3. Nařízení vlády č. 209/1995 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 144/1995 Sb.

4. Nařízení vlády č. 306/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

5. Nařízení vlády č. 137/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nařízení vlády č. 349/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

7. Nařízení vlády č. 319/1998 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

8. Nařízení vlády č. 332/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v . r.

1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v . r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

2) § 28 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

3) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

4) § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 217/2000 Sb.

5) Zákon č. 143/1992 Sb., ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.

6) Například § 34 odst. 2 písm. g) zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech.

7) Nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb., nařízení vlády č. 141/1995 Sb., nařízení vlády č. 70/1996 Sb., nařízení vlády č. 325/1996 Sb., nařízení vlády č. 352/1997 Sb., nařízení vlády č. 247/1998 Sb. a nařízení vlády č. 125/2000 Sb.
Nařízení vlády č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, ve znění nařízení vlády č. 77/1994 Sb.
Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb., nařízení vlády č. 142/1995 Sb., nařízení vlády č. 71/1996 Sb., nařízení vlády č. 326/1996 Sb., nařízení vlády č. 353/1997 Sb., nařízení vlády č. 248/1998 Sb. a nařízení vlády č. 126/2000 Sb.
Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., nařízení vlády č. 72/1996 Sb., nařízení vlády č. 327/1996 Sb., nařízení vlády č. 354/1997 Sb., nařízení vlády č. 249/1998 Sb. a nařízení vlády č. 127/2000 Sb.

8) § 4 odst. 2 a § 7 písm. l) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

9) § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb.
§ 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.
§ 68 odst. 2 písm. w) a § 94 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb.

10) § 4 odst. 1 a § 8 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb.

11) § 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.
§ 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

12) § 44 zákona č. 218/2000 Sb.
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.

13) § 51 odst. 2 a § 54 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.
§ 1 písm. d) a § 64 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.
§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.

14) Nařízení vlády č. 251/1992 Sb.
Nařízení vlády č. 252/1992 Sb.
Nařízení vlády č. 79/1994 Sb.

15) Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

17) § 10 písm. c) nařízení vlády č. 251/1992 Sb.

18) § 59 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.
§ 32 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích
Je zrušen předpisem
381/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Ruší
332/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některýcn dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
319/1998 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
349/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
137/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
306/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
209/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 144/1995 Sb.
144/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
48/1995 Sb. Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Je odkazován z
381/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
262/2006 Sb. Zákoník práce
580/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) jak vyplývá z pozdějších změn
482/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
447/2000 Sb. Nařízení vlády o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
Odkazuje na
447/2000 Sb. Nařízení vlády o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
147/2000 Sb. Zákon o okresních úřadech
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
129/2000 Sb. Zákon o krajích
128/2000 Sb. Zákon o obcích
332/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některýcn dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
319/1998 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
349/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
137/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
306/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
209/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 144/1995 Sb.
144/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
48/1995 Sb. Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
79/1994 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)
280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
253/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
252/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách
251/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích
551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
564/1990 Sb. Zákon o státní správě a samosprávě ve školství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2001 - 31.12.2010
0. 22.12.2000 Vyhlášené znění