Vyhláška č. 318/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-318
Částka 88/2000
Platnost od 14.09.2000
Účinnost od 14.09.2000
Zrušeno k 28.05.2004 (325/2004 Sb.)
Minulé znění 14.09.2000 - 27.05.2004

318

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 21. srpna 2000,

kterou se provádí zákon o ochraně chmele

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 14 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Chmelařské oblasti a chmelařské polohy

(K § 3 zákona)

Chmelařské oblasti a chmelařské polohy jsou tvořeny katastrálními územími uvedenými v příloze č. 1.

Vedení evidence chmelnic

(K § 4 zákona)

§ 2

(1) Chmelnice se evidují pro každé katastrální území samostatně, s členěním na jednotlivé podnikatele s chmelem.

(2) Evidence obsahuje registrační číslo chmelnice, parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, celkovou, produkční a pomocnou plochu chmelnice, odrůdu, kategorii a generaci rozmnožovacího materiálu, spon a rok založení chmelnice, jméno, příjmení a trvalý pobyt, je-li podnikatelem s chmelem osoba fyzická, nebo obchodní jméno a sídlo a identifikační číslo (IČO), je-li podnikatelem s chmelem osoba právnická.

(3) Eviduje se produkční plocha chmelnice, která je tvořena v čele konstrukce spojnicí kotevních drátů v úrovni terénu, v podélném směru probíhá ve vzdálenosti 1,5 m vně od posledního vysázeného řadu. Zvlášť se evidují i části chmelnice mimo produkční plochu, které tvoří pomocnou plochu chmelnice.

§ 3

(1) Pro každé katastrální území vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "ústav") samostatný soubor registračních čísel.

(2) Přidělené registrační číslo chmelnice se upevňuje na všech čtyřech rohových sloupech konstrukce tak, aby nebylo poškozeno projíždějícími mechanizačními prostředky.

(3) V oznámení o zrušení chmelnice se uvede katastrální území, registrační číslo a výměra zrušené chmelnice.

Postup při označování chmele a náležitosti dokladu o jeho označení

(K § 6 odst. 1 zákona)

§ 4

(1) Přihlášku k označení chmele podává podnikatel s chmelem písemně na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

(2) Ústav provádí označování chmele na místě u podnikatelů; za tím účelem zajistí

a) zjištění hmotnosti každého chmelem naplněného obalu vážením na ověřených vahách,1)

b) uzavření horní části obalu plombou,

c) upevnění označovacího štítku na postranním švu obalu dvěma plombami,

d) zápis čísla a hmotnosti každého obalu s chmelem do dokladu o označení chmele.

§ 5

Jde-li o chmel vypěstovaný v jedné z chmelařských poloh, uvádí se její název na označovacím štítku pod názvem katastrálního území. Označovací štítek má v tomto případě uprostřed svislý barevný pruh, a to u chmelařské polohy Údolí Zlatého potoka červený, u chmelařské polohy Podlesí zelený a u chmelařské polohy Polepská Blata modrý.

§ 6

Doklad o označení chmele vydaný ústavem obsahuje

a) název katastrálního území a okresu, v němž se chmelnice nachází,

b) výměru sklizňové plochy chmelnice,

c) je-li podnikatelem s chmelem osoba fyzická, jméno, příjmení a trvalý pobyt, a je-li podnikatelem s chmelem osoba právnická, obchodní jméno a sídlo,

d) ročník sklizně a odrůdu chmele,

e) počet a čísla obalů,

f) hmotnost obalu s chmelem a hmotnost obalu.

§ 7

(1) Je-li nutné označený chmel z důvodu ohrožení jeho jakosti (§ 13) nebo zdravotní nezávadnosti (§ 12) před ověřením přebalit, ústav na požádání podnikatele s chmelem odstraní z obalů s chmelem označovací štítky a po úpravě a přebalení opatří obaly s chmelem novými označovacími štítky podle původních katastrálních území.

(2) Ustanovení § 4 až 6 platí pro přebalený i pro zbylý chmel obdobně.

Postup při ověřování chmele a chmelových produktů

(K § 7 zákona)

§ 8

(1) Přihlášku k ověření chmele nebo chmelových produktů podává podnikatel s chmelem písemně na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

(2) Ústav neověří chmel nebo chmelové produkty nesplňující požadavky na zdravotní nezávadnost uvedené v § 12 a chmel neověří též, pokud nesplní požadavky na jakost uvedenou v § 13.

(3) Současně s přihláškou k ověření chmele a chmelových produktů podnikatel s chmelem předloží počet a čísla přihlášených obalů s chmelem podle jednotlivých katastrálních území a odrůd nebo počet a čísla obalů s chmelovými produkty podle odrůd.

§ 9

(1) Chmel a chmelové produkty ověřuje ústav v prostorově vhodných, dostatečně osvětlených prostorách vybavených ověřenou váhou.

(2) Na žádost podnikatele za splnění podmínek uvedených v odstavci 1 provede ústav ověřování v prostorách podnikatele za součinnosti s ním.

(3) Ústav po předložení přihlášky podnikatelem s chmelem provede ověření upraveného chmele nebo chmelových produktů za splnění podmínky, že mísení chmele a výroba chmelových produktů proběhla v uzavřeném okruhu. Podnikatel s chmelem ošetřující a upravující chmel nebo vyrábějící chmelové produkty poskytne ústavu kompletní technologický postup výroby a schéma sestavení zařízení na zpracování chmele.

(4) Pro účely ověření chmele a chmelových produktů ústav zajistí

a) kontrolu úplnosti údajů na přihlášce chmele a chmelových produktů k ověření,

b) kontrolu původu chmele podle štítků a vážní listiny, kontrolu chmelových produktů podle ověřovací značky a vážní listiny,

c) odstranění štítků a plomb z obalů,

d) dohled na úpravy chmele a na zpracování chmelových produktů,

e) zapečetění a zaplombování obalů s chmelem, s výjimkou obalů s chmelem granulovaným a mletým,

f) označení obalů s chmelem údajem o tom, zda jde o chmel upravený nebo neupravený,

g) zjištění hmotnosti.

§ 10

(1) Ověřovací listina pro chmel a chmelové produkty obsahuje kromě údajů uvedených v § 7 odst. 6 písm. a) a b) zákona: druh obalů, počet obalů, ověřovací čísla a hmotnost obalů s chmelem nebo chmelovými produkty, způsob úpravy chmele nebo chmelových produktů, podpisy oprávněných zaměstnanců ústavu, otisk úředního razítka, datum a místo vystavení.

(2) Ověřovací listina pro chmel mísený podle § 8 odst. 1 písm. g) zákona obsahuje kromě údajů uvedených v § 7 odst. 6 písm. c) zákona: počet a druh obalů, ověřovací čísla a hmotnost obalů s chmelem nebo chmelovými produkty, způsob úpravy chmele nebo chmelových produktů, evidenční čísla původních ověřovacích listin, podpisy oprávněných pracovníků ústavu, otisk úředního razítka, datum a místo vystavení.

(3) Na jedné ověřovací listině může být uvedeno nejvýše 50 obalů s chmelem nebo s chmelovými produkty.

(4) Písemné doklady o ověřování chmele nebo chmelových produktů, jakož i text na ověřovací značce, pečeti i ověřovací listině, jde-li o chmel a chmelové produkty určené pro vývoz, se vyhotovují, popřípadě uvádějí dvojjazyčně, a to česko-německy nebo česko-anglicky.

§ 11

Evidence o zpracovaném chmelu

[K § 8 odst. 1 písm. i) zákona]

Evidence, kterou vede podnikatel s chmelem ošetřující chmel a upravující chmel nebo vyrábějící chmelové produkty, obsahuje soupis partií chmele ke zpracování s uvedením hmotnosti, hmotnosti zpracovaného výrobku, hmotnosti odpadů, popřípadě hmotnosti dalších materiálů a s uvedením hodnoty ztráty vlhkosti. Požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost chmele

§ 12

[K § 14 písm. e) zákona]

Chmel musí mít charakteristickou vůni, nesmí být znehodnocený cizími pachy, znečištěný, zplesnivělý, silně poškozený chorobami nebo škůdci.

§ 13

[K § 14 písm. d) zákona]

(1) Požadavky na jakost ověřeného chmele:

Požadavky Popis Upravený chmel Neupravený chmel
Vlhkost obsah vody nejvýše 12 % hmotnosti nejvýše 14 % hmotnosti
Chmelové příměsi části chmelové révy, listy a řapíky révy i jejich části, stopky delší než 25 mm nejvýše 6 % hmotnosti nejvýše 6 % hmotnosti
Cizí příměsi veškeré nechmelové příměsi nejvýše 3 % hmotnosti nejvýše 4 % hmotnosti

(2) Při zpracování chmele na chmelové produkty nesmí dojít ke zhoršení požadavků na jakost uvedených v odstavci 1.

Metody zkoušení včetně odběru vzorků

[K § 14 písm. f) zákona]

§ 14

(1) Hodnocení jakosti a zdravotní nezávadnosti chmele a chmelových produktů podle § 7 a 10 zákona se provádí postupem stanoveným v § 15 a 16.

(2) Hodnocení jakosti a zdravotní nezávadnosti chmele a chmelových produktů se provádí z průměrného vzorku. Průměrný vzorek se připraví smícháním dílčích vzorků odebraných z jedné dávky chmele. Průměrného vzorku se použije k hodnocení jakosti metodami stanovenými v § 16.

§ 15

(1) Odběr dílčích vzorků se provádí podle přílohy č. 4.

(2) Odběr dílčích vzorků nelisovaného a nebaleného chmele se provádí z různých míst a z různé hloubky hromady k získání průměrného vzorku cca 200 g.

(3) Odběr dílčího vzorku baleného nelisovaného chmele se provádí ručně po rozpárání bočního švu obalu, střídavě ze spodní, střední a horní části obsahu obalu. Podíl vzorků z povrchu nesmí přesáhnout 10 % z celkového množství vzorků.

(4) Odběr dílčího vzorku chmele lisovaného se provádí ručně po rozpárání horní části obalu vyseknutím chmele. Podíl vzorků z povrchu nesmí přesáhnout 10 % z celkového množství vzorků.

(5) Průměrný vzorek chmele se připraví homogenizací dílčích vzorků a dělením na průměrný vzorek o hmotnosti cca 200 g. Vzorek se chrání před působením světla a skladuje se v suchu, při teplotě do 5 ºC.

(6) Vzorky chmelového extraktu se odebírají po zahřátí obsahu obalu na 40 ºC a po homogenizaci extraktu.

§ 16

(1) V případě pochybností se stanovení obsahu vody ve vzorku chmele provádí způsobem, který odpovídá postupu uvedenému v ČSN 46 2520-3.

(2) Stanovení podílu cizí příměsi ve vzorku chmele se provádí způsobem, který odpovídá postupu uvedenému v ČSN 46 2520-4.

(3) Stanovení podílu chmelové příměsi ve vzorku chmele se provádí způsobem, který odpovídá postupu uvedenému v ČSN 46 2520-5, s tím, že do chmelové příměsi se řadí i části stopek delší než 25 mm.

§ 17

Dovoz chmele a chmelových produktů

(K § 9a zákona)

(1) Dovážený chmel a chmelové produkty musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost chmele stanovené v § 12 a požadavky na jakost ověřeného chmele stanovené v § 13.

(2) Podnikatel s chmelem, který dovezl chmel nebo chmelové produkty, sdělí ústavu údaje o předmětu dovozu v Oznámení o dovozu chmele nebo chmelových produktů, jehož vzor je uveden v příloze č. 5. Toto oznámení předkládá dovozce v originále ústavu a kopii uschová po dobu 3 let ode dne dovozu.

(3) Každá dodávka chmele musí na každém obalu obsahovat údaj, zda jde o upravený nebo neupravený chmel, dále označení země původu, odrůdy, ročníku sklizně, číslo obalu. Každá dodávka chmelových produktů musí na každém obalu obsahovat označení typu produktu, země původu, odrůdy, ročníku sklizně, číslo obalu. Nápisy musí být nesmazatelné, umístěné na vnější části obalu.

(4) Ústav provádí pravidelnou kontrolu, zda dodávky odpovídají minimálním požadavkům na jakost chmele, a to u nejméně 5 % dodávek. O výsledku kontrol podává ústav roční zprávu Ministerstvu zemědělství.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahují na malá balení do 1 kg u chmelových hlávek, chmelového prášku a směsného chmelového produktu, nebo malá balení do 300 g u chmelového extraktu, určená pro vlastní spotřebu dovozce, pro vědecký a technický výzkum, pro veletrhy se speciálním celním režimem. V těchto případech musí být na obalu označení, hmotnost a konečné použití.


§ 18

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Ministerstva zemědělství č. 162/1996 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně chmele.

§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 9 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 318/2000 Sb.

Seznam katastrálních území, která tvoří chmelařské oblasti a chmelařské polohy

I. CHMELAŘSKÁ OBLAST ŽATECKO:

Okres Chomutov:

Libědice, Přeskaky, Soběsuky nad Ohří

Okres Kladno:

Bakov, Beřovice, Bílichov, Břešťany u Zlonic, Byseň, Čeradice u Pálečku, Dolin, Drchkov, Drnek, Dřínov u Zlonic, Horní Kamenice u Lukova, Hořešovice, Hořešovičky, Hřešíce, Jarpice, Jedomělice, Klobúky, Kobylníky, Kokovice, Královice u Zlonic, Kutrovice, Kvílíce, Libovice u Slaného, Lisovice, Lísky, Lotouš, Lukov, Malíkovice, Neprobylice u Kutrovic, Páleč u Zlonic, Páleček, Plchov, Poštovice, Pozdeň, Risuty u Slaného, Sazená, Stradonice u Zlonic, Šlapanice v Čechách, Tmáň, Třebíz, Vraný, VrbiČany, Vyšínek, Zichovec, Zlonice.

Okres Louny:

Bedřichovice u Hříškova, Bezděkov u Žatce, Běsno, Bitozeves, Bílenec, Blatno u Podbořan, Blažim, Blšany, Blšany u Chlumčan, Brloh, Brodec, Březno u Loun, Břežany u Žatce, Břínkov, Břvany, Buškovice, Cítoliby, Čeradice u Žatce, Černčice u Loun, Černčice u Petrohradu, Číňov, Deštnice, Dětaň, Divice, Dobroměřice, Dobříčany, Dolánky u Kaštic, Dolní Ročov, Domoušice, Donín, Drahomyšl, Drahonice u Lubence, Dubčany u Liběšic, Dvérce, Hlubany, Holedeč, Horní Ročov, Horní Záhoří, Hořany u Zbrašína, Hořetice u Žiželic, Hradiště nad Ohří, Hřivčice, Hřivice, Hříškov, Charvatce u Loun, Chlumčany u Loun, Chožov, Chraberce, Chudeřín, Jimlín, Kaštice, Kličín, Kluček, Kněžice u Podbořan, Konětopy u Pnětluk, Koštice, Krásný Dvůr, Kryry, Kystra, Lenešice, Letov, Levonice, Ležky, Lhota u Nečemic, Liběšice u Žatce, Liběšovice, Libkovice, Libočany, Libořice, Libyně, Lipenec, Lipno, Lišany u Žatce, Líčkov, Líšťany u Cítolib, Louny, Lubenec, Lužec, Malá Černoc, Malměřice, Malnice, Markvarec u Hřivic, Měcholupy u Žatce, Milčeves, Milošice, Minice, Mradice, Mukoděly, Nečemice, Nečichy, Nehasice, Nepomyšl, Neprobylice u Kaštic, Nová Ves u Hříškova, Nové Sedlo u Žatce, Obora u Loun, Očihov, Očihovec, Opočno u Loun, Orasice, Panenský Týnec, Pátek u Loun, Petrohrad, Pnětluky, Počedělice, Počerady, Podbořanský Rohozec, Podbořany, Postoloprty, Přiběnice, Přívlaky, Pšov u Podbořan, Radíčeves, Radonice nad Ohří, Rvenice, Rybňany, Sádek u Deštnice, Sedčice, Selibice, Seménkovice, Senkov, Siřem, Skupice u Postoloprt, Skytaly, Slavětín nad Ohří, Smolnice u Loun, Soběchleby u Podbořan, Solopysky u Loun, Stachov u Blšan, Staňkovice u Žatce, Stebno u Petrohradu, Stekník, Stradonice u Pátku, Stránky, Strkovice, Stroj etice u Podbořan, Stroupeč, Sýrovice, Tatinná, Touchovice, Toužetín, Trnovany u Žatce, Třeskonice, Třtě-no, Tuchořice, Tvršice, Ulovice, Valov, Velemyšleves, Veletice, Velichov u Žatce, Velká Černoc,Veltěže, Vesce u Drahonic, Větrušice, Vidhostice, Vidovle, Vinaříce u Loun, Vlčí u Chlumčan, Voj nice u Koštic, Voj nicky, Volenice u Počedělic, Vrbička, Vrbka u Postoloprt, Vrbno nad Lesy, Vroutek,Vršovice u Loun, Vyškov u Počerad, Zálezly, Zálužice nad Ohří, Zbrašín, Zeměchy u Loun, Žabokliky, Žatec, Želeč u Žatce, Želevice, Železná u Libořic, Žerotín u Panenského Týnce, Žiželice u Žatce.

Okres Plzeň - sever:

Chříč, Všehrdy u Královic.

Okres Rakovník:

Bdín, Bedlno, Břežany u Rakovníka, Bukov u Hořoviček, Čistá u Rakovníka, Děkov, Drahouš, Hokov, Hořesedly, Hořovický, Hostokryje, Hředle, Hvozd, Chotěšov u Rakovníka, Chrášťany u Rakovníka, Janov, Jesenice u Rakovníka, Kalivody, Klečetné, Kněževes u Rakovníka, Kolešov, Kolešovice,Kosobody, Kounov u Rakovníka, Kozojedy, Krakov, Kroučová, Krty, Křupá, Krušovice, Křekovice, Lhota pod Džbánem, Lhota u Rakovníka, Lišany u Rakovníka, Lubná u Rakovníka, Lužná u Rakovníka, Malinová, Milíčov,Milostín, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Mutějovice, Nesuchyně, Nouzov u Senomat, Nová Ves u Rakovníka, Nové Strašecí, Olešná u Rakovníka, Oráčov, Otěvěky, Panoší Újezd, Pavlíkov, Petrovice u Rakovníka, Podbořánky, Pochvalov, Přerubenice, Příčina, Přílepy, Pšovlky, Rakovník, Ruda u Nového Strašecí, Řeřichy, Řevničov, Senec u Rakovníka, Senomaty, Smilovice, Soseň, Srbeč, Strachovice, Svojetín,Šanov u Rakovníka, Šípy, Švihov u Rakovníka, Tlestky, Třeboc, Třtice u Nového Strašecí, Tytry, Václavy,Veclov u Svojetína, Vlkov u Rakovníka, Vrbice u Hořoviček, Všesulov, Všetaty u Rakovníka, Zavidov, Zderaz u Kolešovic, Zdeslav u Rakovníka, Žďár u Rakovníka.

Okres Rokycany:

Čilá, Hradiště nad Berounkou, Kladruby u Radnic, Mlečice, Podmokly nad Berounkou, Zvíkovec.

1. Chmelařská poloha Podlesí

Okres Louny:

Brodec, Břínkov, Deštnice, Divice, Dolní Ročov, Domoušice, Dubčany u Liběšic, Horní Ročov, Hořany u Zbrašína, Hřivice, Kluček, Konětopy u Pnětluk, Lhota u Nečemic, Liběšice u Žatce, Lipno, Líčkov, Markvarec u Hřivic, Nečemice, Pnětluky, Sádek u Deštnice, Senkov, Solopysky u Loun, Třeskonice, Tuchořice, Ulovice, Vinaříce u Loun, Zbrašín.

Okres Rakovník:

Bdín, Janov, Kalivody, Kounov u Rakovníka, Kozojedy, Kroučová, Lhota pod Džbánem, Milý, Mutějovice, Pochvalov, Přerubenice, Smilovice, Srbeč, Třeboc.

2. Chmelařská poloha Údolí Zlatého potoka

Okres Louny:

Běsno, Bílenec, Blšany, Černčice u Petrohradu, Dobříčany, Drahonice u Lubence, Holedeč, Kryry, Ležky, Liběšovice, Libkovice, Libořice, Lubenec, Lužec, Malá Černoc, Měcholupy u Žatce, Mukoděly, Očihov, Očihovec, Petrohrad, Podbořany, Přiběnice, Siřeni, Soběchleby u Podbořan, Stachov u Blšan, Stebno u Petrohradu, Stránky, Stroj etice u Podbořan, Valov, Veletice, Velká Černoc, Vidhostice, Vroutek, Želeč u Žatce, Železná u Libořic.

Okres Rakovník:

Bukov u Hořoviček, Děkov, Hokov, Hořovický, Koleso v, Nová Ves u Rakovníka, Svojetín, Vlkov u Rakovníka,Vrbice u Hořoviček.

II. CHMELAŘSKÁ OBLAST ÚŠTĚCKO:

Okres Česká Lípa:

Blíževedly, Domašice, Holany, Litice, Loubí pod Vlhoštěm, Skalka u Blíževedel, Zahrádky u České Lípy.

Okres Kladno:

Budihostice, Chržín, Loucká , Miletice u Velvar.

Okres Kutná Hora:

Čáslav, Krchleby u Čáslavi, Potěhy, Tupadly u Čáslavi, Žáky.

Okres Litoměřice:

Bechlín, Brňany, Brocno, Brozany, Brzánky, Břehoryje, Bříza, Budyně nad Ohří, Býčkovice, Ctiněves, Čakovice u Radouně, Černěves, Černouček, Čížkovice, Děčany, Dobříň, Doksany, Dolánky nad Ohří, Dolní Chobolice, Drahobuz, Držovice, Dubany, Dubičná, Dušníky, Encovany, Habřina u Úštěku, Hněvice, Horní Beřkovice, Horní Chobolice, Horní Nezlý, Horní Repčice, Hostěnice u Brozan, Hoštka u Roudnice nad Labem, Hrobce, Hrušovany, Chcebuz, Chodouny, Chotiněves, Chudoslavice, Chvalín, Jenčice, Jištěrpy, Kalovice, Keblice, Klenec, Kochovice, Konojedy, Kostelec nad Ohří, Kostomlaty pod Řípem, Krabčice u Roudnice nad Labem, Křesín, Křešice u Litoměřic, Křešov, Kyškovice, Levousy, Lhota u Uštěku, Liběšice u Litoměřic, Libínky, Libkovice pod Řípem, Libochovice, Libotenice, Ličenice, Litoměřice, Lounky, Lovosice, Lukavec u Lovosic, Lukov u Uštěku, Malešov u Hoštky, Mastířovice, Maškovice, Mladé, Mnetěš, Nížebohy, Nové Dvory u Doksan, Nučnice, Nučničky, Okna u Polep, Oleško u Rohatců, Ostré, Písty, Ploskovice, Počeplice, Podlusky, Podsedice, Polepy, Poplze, Předonín, Přestavlky u Roudnice nad Labem, Račice u Štětí, Račiněves, Radešín u Martiněvsi, Radouň u Štětí, Radovesice u Libochovic, Rašovice u Kalovic, Robeč, Rohatce, Rochov, Rochov u Tetčiněvsi, Roudnice nad Labem, Roudníček, Rovné pod Řípem, Sedlec u Libochovic, Sedlec u Litoměřic, Semeč, Siřejovice, Snědovice, Soběnice, Solany, Srdov, Starý Týn, Strachaly, Strážiště u Drahobuze, Střížovice u Snědovic, Sukorady, Sulejovice, Svařenice, Štětí 1, Štětí 2, Tetčiněves, Těchobuzice, Trnobrany, Trnová u Polep, Trnovany u Litoměřic, Třeboutice, Třebutičky, Újezd u Chcebuze, Úpohlavy, Úštěk, Velešice u Hoštky, Velký Hubenov, Velký Újezd u Litoměřic, Vesce pod Řípem, Vetlá , Vědlice, Vědomice, Vchynice, Vražkov, Vrbice u Roudnice nad Labem, Vrbka u Roudníčku, Vrutice, Záhořany u Litoměřic, Záluží u Roudnice nad Labem, Zimoř, Žabovřesky nad Ohří, Želechovice, Židovice nad Labem.

Okres Mělník

Brozánky, Bukol, Býkev, Citov, Daminěves, Dolní Beřkovice, Dušníky nad Vltavou, Horní Počaply, Hořín, Hostín u Vojkovic, Chramostek, Chudolazy, Jenišovice u Mělníka, Jeviněves, Křivenice, Křivousy, Ledčice, Lešany u Nelahozevsi, Lužec nad Vltavou, Medonosy, Mlčechvosty, Nelahozeves, Nová Ves u Nelahozevsi, Nové Ouholice, Spomyšl, Strážnice u Mělníka, Střednice, Tupadly, Veltrusy, Vepřek, Vliněves, Vojkovice u Kralup nad Vltavou, Vraňany, Vrbno u Mělníka, Všestudy u Veltrus, Vysoká u Mělníka, Zelčín, Želízy.

Chmelařská poloha Polepská Blata

Okres Litoměřice:

Černěves, Encovany, Hoštka u Roudnice nad Labem, Hrušovany, Chodouny, Kochovice, Křešice u Litoměřic, Libínky, Lounky, Malešov u Hoštky, Mastířovice, Nučnice, Okna u Polep, Polepy, Svařenice, Trnová u Polep, Třeboutice, Vetlá , Vrbice u Roudnice nad Labem, Vrutice, Záhořany u Litoměřic.

III. CHMELAŘSKÁ OBLAST TRŠICKO:

Okres Olomouc:

Bělkovice, Bohuňovice, Bukovany u Olomouce , Bystročice, Čechovice, Dolany u Olomouce, Doloplazy u Olomouce, Dubčany u Choliny, Hlušovice, Hněvotín, Hostkovice, Cholina, Chomoutov, Krčmaň, Lipňany, Loučany na Hané, Majetín, Moravská Loděnice, Náměšť na Hané, Odrlice, Olomouc-město, Přáslavice u Olomouce, Přestavlky, Senice na Hané, Senička, Suchonice, Svésedlice, Starnov, Topolany u Olomouce, Tovéř, Tršice, Trusovice, Uničov, Vacanovice, Velká Bystřice, Velký Týnec, Velký Újezd, Zákřov, Žerůvky.

Okres Přerov:

Brodek u Přerova, Buk, Čechy, Čekyně, Čelechovice u Přerova, Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, Domaželice, Kojetín, Kokory, Lázníčky, Lazníky, Líšná u Přerova, Lhotka u Přerova, Lipník nad Bečvou, Luková u Přerova, Lýsky, Nelešovice, Osek nad Bečvou, Penčice, Penčičky, Prosenice, Proseničky, Prusy, Předmostí, Přerov, Radslavice u Přerova, Radvanice u Lipníka nad Bečvou, Rokytnice u Přerova, Slavíc, Sobíšky, Staměřice, Stará Ves u Přerova, Tovačov, Trnávka u Lipníka nad Bečvou, Tupec, Újezdec u Přerova, Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, Vinary u Přerova, Výkleky, Zábeštní Lhota, Želatovice, Žeravice.

Okres Prostějov:

Hrdibořice, Hrubčice.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 318/2000 Sb.

Přihláška k označování chmele podle katastrálního území

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 318/2000 Sb.

Přihláška k ověření chmele nebo chmelových produktů

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 318/2000 Sb.

Odběr dílčích vzorků

VzorkováníOdběrPomůckaPočet dílčích vzorkůVelikost dílčích vzorkůBalení vzorků
Neupravený chmelHromadylopatka5-1040 - 20 g Plastové sáčky s vytěsněním vzduchu, v neprodyšných a vlhkosti vzdorných nádobách
Žoky2√n,
n - počet žoků
200 g
Upravený chmelBalotyostrý nůž, vzorkovač√n,
n – počet balotů
Chmelový prášek,chmelové granule, lupulinSáčky, plechovkylopatka, vzorkovací bodák
Izomerizovaný chmelový extraktPráškovýlopatka, vzorkovací bodák0,2 % n,
n - počet obalů,
min. 3 vzorky
50 gmalá, neprodyšná nádoba
Kapalnýhomogenizátor
Chmelový extraktPlechovky velkéhomogenizátor
Plechovky malé do 1 kgCelá plechovka

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 318/2000 Sb.

Oznámení o dovozu chmele nebo chmelových produktů

Souvislosti

Provádí předpis
97/1996 Sb. Zákon o ochraně chmele
Je zrušen předpisem
325/2004 Sb. Vyhláška k provedení zákona o ochraně chmele
Ruší
162/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele
Je odkazován z
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
325/2004 Sb. Vyhláška k provedení zákona o ochraně chmele
318/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele
Odkazuje na
318/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele
162/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele
97/1996 Sb. Zákon o ochraně chmele
505/1990 Sb. Zákon o metrologii

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 14.09.2000 - 27.05.2004
0. 14.09.2000 Vyhlášené znění