Vyhláška č. 273/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-273
Částka 79/2000
Platnost od 18.08.2000
Účinnost od 01.09.2000
Zrušeno k 15.10.2010 (277/2010 Sb.)
Minulé znění 15.02.2004 - 14.10.2010

273

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 28. července 2000,

kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


§ 1

Tato vyhláška stanoví nejvyšší přípustné zbytky (dále jen "maximální limity reziduí") veterinárních léčiv a bilogicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách.

§ 2

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) veterinárními léčivy všechny léčivé látky a jejich směsi nebo léčivé přípravky podle zvláštního právního předpisu,1) s výjimkou přípravků podávaných zvířatům k vyvolání aktivní nebo pasivní imunity nebo k diagnóze stavu imunity,

b) biologicky aktivními látkami všechny doplňkové látky, které ovlivňují fyziologické funkce a jsou podávány zvířatům k jiným než pro veterinární léčiva vymezeným účelům,

c) maximálním limitem reziduí maximální množství reziduí veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek použitých v živočišné výrobě, které je přípustné v surovině živočišného původu nebo na ní. Množství reziduí se vyjadřuje v mg/kg suroviny. Podmínky výskytu reziduí v potravinách a potravinových surovinách včetně způsobu hodnocení stanoví příloha,

d) povahou reziduí přítomnost původní látky nebo produktů jejich látkové výměny (metabolitů) v potravinách a potravinových surovinách nebo na nich,

e) původní látkou výchozí účinná látka léčiva, pokud není v příloze uvedeno jinak,

(2) Při překročení nejvyššího přípustného množství reziduí veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě se potravina nebo potravinová surovina nepovažuje za zdravotně nezávadnou.2)

(3) Čistotu a identitu veterinárních léčiv stanoví zvláštní právní předpis.3)

§ 3zrušeno

§ 4

(1) S ohledem na charakter stanoveného maximálního limitu reziduí se veterinární léčiva zařazují do skupin:

a) skupina I, kde jsou maximální limity reziduí stanoveny,

b) skupina II, kde nejsou s ohledem na zjištěnou neškodnost pro lidské zdraví maximální limity reziduí stanoveny,

c) skupina III, kde mají maximální limity reziduí v Evropské unii pouze dočasnou platnost.

(2) Ve skupině IV jsou uvedena léčiva nebezpečná pro zdraví člověka, která nesmějí být používána pro zvířata určená k výrobě potravin.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.


Ministr:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 273/2000 Sb.

Maximální limity reziduí

SKUPINA I

1. ANTIINFEKČNÍ LÁTKY

1.1 Chemoterapeutika

1.1.1 Sulfonamidy*:

všechny látky patřící do skupiny sulfonamidů

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR1)(mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů0,100maso, játra, ledviny, tuk
skot, ovce, koza0,100mléko

* Konečná kombinace reziduí všech substancí náležejících do sulfonamidové skupiny nesmí přesáhnout 0,100 mg/kg.

1.1.2 Deriváty diamino pyrimidinu:

Bakviloprim

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,300játra
0,150ledviny
0,010tuk
0,030mléko
prasata0,050játra, ledviny
0,040kůže a tuk

Trimetoprim

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
všechny druhy živočichů* s výjimkou lichokopytníků0,050maso, játra, ledviny, tuk, mléko
lichokopytníci0,100maso, játra, ledviny, tuk

* Trimetoprim se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě. Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě. Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

1.2 Antibiotika

1.2.1 Peniciliny:

Amoxicilin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
všechny druhy živočichů0,050maso, játra, ledviny, tuk
0,004mléko

Ampicilin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
všechny druhy živočichů0,050maso, játra, ledviny, tuk
0,004mléko

Benzylpenicilin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů0,050maso, játra, ledviny, tuk
0,004mléko

Dikloxacilin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
všechny druhy živočichů0,300maso, játra, ledviny, tuk
0,030mléko

Fenoxymethylpenicilin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
prasata0,025maso, játra, ledviny

Kloxacilin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů0,300maso, játra, ledviny, tuk
0,030mléko

Nafcilin*

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0,300maso, játra, ledviny, tuk
0,030mléko

* Nafcilin se používá pouze pro intramamární aplikaci.

Oxacilin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
všechny druhy živočichů0,300maso, játra, ledviny, tuk
0,030mléko

Penethamat

Povaha reziduí: benzylpenicilin

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0,050maso, játra, ledviny, tuk
0,004mléko
prasata0,050maso, játra, ledviny, kůže a tuk

1.2.2 Cefalosporiny:

Cefacetril*

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,125mléko

* Cefacetril se používá pouze pro intramamární aplikaci.

Cefalexin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0,200maso, játra, tuk
1,000ledviny
0,100mléko

Cefalonium

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0,020mléko

Cefapirin

Povaha reziduí: suma cefapirinu a desacetylcefapirinu

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0,050maso, tuk
0,100ledviny
0,060mléko

Cefazolin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot, ovce, koza0,050mléko

Cefchinom

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,050maso, tuk
0,100játra
0,200ledviny
0,020mléko
prasata0,050maso, kůže a tuk
0,100játra
0,200ledviny

Cefoperazon

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,050mléko

Ceftiofur

Povaha reziduí: suma všech reziduí obsahujících betalaktamovou strukturu a stanoveno jako desfuroylceftiofur

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot1,000maso
2,000játra, tuk
6,000ledviny
0,100mléko *
prasata1,000maso
2,000játra, kůže a tuk
6,000ledviny

* Nesmí se používat pro intramamární aplikaci.

1.2.3 Ouinolony:

Danofloxacin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot, ovce, kozy0,200maso
0,400játra, ledviny
0,100tuk
0,030mléko
všechny druhy živočichů* s výjimkou skotu ovcí, koz a drůbeže0,100maso
0,200játra, ledviny
0,050tuk
drůbež **0,200maso
0,400játra, ledviny
0,100kůže a tuk

* Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

** Danofloxacin se nesmí používat u nosnic, jejich vejce jsou určena k lidské spotřebě.

Difloxacin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů* s výjimkou skotu, ovcí, koz a drůbeže0,300maso
0,100tuk
0,800játra
0,600ledviny
skot**, ovce**, kozy**0,400maso
1,400játra
0,800ledviny
0,100tuk
drůbež ***0,300maso
1,900játra
0,600ledviny
0,400kůže a tuk
prasata0,800játra a ledviny
0,400maso
0,100kůže a tuk

* Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

** Difloxacin se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko slouží k lidské spotřebě.

*** Difloxacin se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě.

Enrofloxacin

Povaha reziduí: suma enrofloxacinu a ciprofloxacinu

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů* s výjimkou skotu, ovcí, koz, prasat, králíků a drůbeže0,100maso, tuk
0,200játra, ledviny
skot, ovce, kozy0,100maso, tuk, mléko
0,300játra
0,200ledviny
králík0,100maso, tuk
0,200játra
0,300ledviny
prasata0,100maso, kůže a tuk
0,200játra
0,300ledviny
drůbež **0,100maso, kůže a tuk
0,200játra
0,300ledviny

* Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozeně podobě.

** Enrofloxacin se nesmí používat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě .

Flumekvin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
všechny druhy živočichů, s výjimkou skotu, ovcí, koz, prasat, drůbeže a ryb0,200maso
0,250tuk
0,500játra
1,000ledviny
skot, ovce, kozy0,200maso
0,500játra
1,500ledviny
0,300tuk
0,050mléko
prasata0,200maso
0,500játra
1,500ledviny
0,300kůže a tuk
drůbež *0,400maso
0,800játra
1,000ledviny
0,250kůže a tuk
lososovité ryby0,600maso a kůže v přirozené podobě

* Flumekvin se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

Kyselina oxolinová

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
prasata0,100maso
0,050kůže a tuk
0,150játra, ledviny
kur domácí *0,100maso
0,050kůže a tuk
0,150játra, ledviny
ryby0,100maso a kůže v přirozené podobě

* Kyselina oxolinová se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

Marboíloxacin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,150maso, játra, ledviny
0,050tuk
0,075mléko
prasata0,150maso, játra, ledviny
0,050kůže a tuk

Sarafloxacin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
kur domácí0,100játra
0,010kůže a tuk
lososovití0,030maso a kůže v přirozené podobě

1.2.4 Makrolidy:

Erythromycin

Povaha reziduí: erythromycin A

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
všechny druhy živočichů*0,200maso, tuk, játra, ledviny
0,040mléko
0,150vejce

* Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě. Tukem u prasat se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě.

Spiramycin

Povaha reziduí (prasata): spiramycin 1

Povaha reziduí (ostatní živočichůa): suma spiramycinu a neospiramycinu

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,200maso, mléko
0,300játra, ledviny, tuk
prasata0,250maso
2,000játra
1,000ledviny
kur domácí0,200maso
0,400játra
0,300kůže a tuk

Tilmikosin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů* s výjimkou drůbeže0,050maso, tuk, mléko
1,000játra, ledviny
drůbež**0,075maso, kůže a tuk
1,000játra
0,250ledviny

* Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

Tukem u prasat se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě .

** Tilmikosin se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě.

Tylosin

Povaha reziduí: tylosin A

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů*0,100maso, tuk, játra, ledviny
0,050mléko
0,200vejce

* Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě. Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

Acetylisovaleryltylosin

Povaha reziduí: suma acetyl-isovaleryltylosin a 3-O-acetyltylosin

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
prasata0,050maso, kůže a tuk, játra, ledviny

1.2.5 Florfenikol a podobné sloučeniny:

Florfenikol

Povaha reziduí: suma florfenikolu a jeho metabolitů měřená jako florfenikol-amin

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů s výjimkou skotu, ovcí, koz, prasat, drůbeže a ryb0,100maso
0,200tuk
2,000játra
0,300ledviny
skot*, ovce*, kozy*0,200maso
3,000játra
0,300ledviny
prasata0,300maso
2,000játra
0,500ledviny, kůže a tuk
drůbež **0,100maso
0,200kůže a tuk
2,500játra
0,750ledviny
ryby1,000maso a kůže v přirozené podobě

* Florfenikol se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

** Florfenikol se nesmí používat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

Thiamfenikol

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,050maso, játra, ledviny, tuk, mléko
kur domácí *0,050maso, játra, ledviny, kůže a tuk

* Thiamfenikol se nesmí používat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

1.2.6 Tetracyklíny:

Doxycyklin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
prasata, drůbež *0,100maso
0,300játra, kůže a tuk
0,600ledviny
skot **0,100maso
0,300játra
0,600ledviny

* Doxycyklin se nesmí používat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

** Doxycyklin se nesmí používat u dojnic, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Chlortetracyklin

Povaha reziduí: původní látka včetně 4 - epimeru

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů0,100maso, mléko
0,300játra
0,600ledviny
0,200vejce

Oxytetracyklin

Povaha reziduí: původní látka včetně 4 - epimeru

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů0,100maso, mléko
0,300játra
0,600ledviny
0,200vejce

Tetracyklín

Povaha reziduí: původní látka včetně 4 - epimeru

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů0,100maso, mléko
0,300játra
0,600ledviny
0,200vejce

1.2.7 Ansamvcin s naftalenovym kruhem: Rifaximin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,060mléko

1.2.8 Pleuromutiliny: Tiamulin

Povaha reziduí (vejce kura domácího): původní látka

Povaha reziduí (ostatní suroviny): suma metabolitů, které mohou být hydrolyzovány na 8- alfa-hydroxymutilin

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
prasata, králík0,100maso
0,500játra
kur domácí0,100maso, kůže a tuk
1,000játra
1,000vejce
krůta0,100maso, kůže a tuk
0,300játra

Valnemulin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
prasata0,050maso
0,500játra
0,100ledviny

1.2.9 Linkosamidy:

Linkomycin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů*0,100maso
0,050tuk, vejce
0,500játra
1,500ledviny
0,150mléko

* Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě. Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

Pirlimycin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0J00maso, tuk, mléko
1,000játra
0,400ledviny

1.2.10 Aminoglykosidy:

Apramycin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot*1,000maso, tuk
10,000játra
20,000ledviny

* Apramycin se nesmí používat u dojnic, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Gentamicin

Povaha reziduí: suma gentamicinu C1, C1a, C2 a C2a

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,050maso, tuk
0,200játra
0,750ledviny
0,100mléko
prasata0,050maso, kůže, tuk
0,200játra
0,750ledviny

Neomycin včetně framycetinu

Povaha reziduí: neomycin B

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
všechny druhy živočichů*0,500maso, tuk, játra, vejce
5,000ledviny
1,500mléko

* Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě. Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

Paromomycin (Aminosidin)

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů*0,500maso
1,500játra, ledviny

* Paromomycin (Aminosidin) se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko nebo vejce slouží k lidské spotřebě.

Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

Spektinomycin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů *0,300maso
s výjimkou ovcí0,500tuk
1,000játra
5,000ledviny
0,200mléko
ovce0,300maso
2,000játra
5,000ledviny
0,200mléko
0,500tuk

* Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě. Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě. Spektinomycin se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě.

Dihydrostreptomycin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot, ovce0,500maso, tuk, játra
1,000ledviny
0,200mléko
prasata0,500maso, kůže a tuk, játra
1,000ledviny

Streptomycin

Povaha reziduí : původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot, ovce0,500maso, tuk, játra
1,000ledviny
0,200mléko
prasata0,500maso, kůže a tuk, játra
1,000ledviny

1.2.11 Ostatní antibiotika:

Novobiocin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,050mléko

1.2.12 Polypeptidy:

Bacitracin

Povaha reziduí: suma bacitracinu A, B a C

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,100mléko
králík0,150maso, tuk, játra, ledviny

1.2.13 Beta-laktamázové inhibitory:

Kyselina klavulanová

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,100maso, tuk
0,200játra, mléko
0,400ledviny
prasata0,100maso, kůže a tuk
0,200játra
0,400ledviny

1.2.14 Polymyxiny

Kolistin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů*0,150maso, tuk, játra
0,200ledviny
0,050mléko
0,300vejce

* Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě. Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

2. ANTIPARAZITICKÉ LÁTKY

2.1 Endoparazitika

2.1.1 Salicylanilidy:

Klosantel

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Skot1,000maso, játra
3,000ledviny, tuk
Ovce1,500maso, játra
5,000ledviny
2,000tuk

Rafoxanid

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Skot*0,030maso, tuk
0,010játra
0,040ledviny
Ovce *0,100maso
0,150játra, ledviny
0,250tuk

* Rafoxanid se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

2.1.2 Tetra-hydro-imidazoly (imidazolthiazoly):

Levamisol

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Skot, ovce, prasata, drůbež0,010maso, ledviny, tuk
0,100játra

2.1.3 Benzoimidazoly a pro-benzoimidazoly:

Albendazol

Povaha reziduí: suma albendazol sulfoxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu, vyjádřená jako albendazol

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Skot, ovce0,100maso,tuk, mléko
1,000játra
0,500ledviny

Albendazoloxid

Povaha reziduí: suma albendazol sulfoxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu vyjádřená jako albendazol

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Skot, ovce0,100maso, tuk, mléko
1,000játra
0,500ledviny

Febantel

Povaha reziduí: suma extrahovaných reziduí, které mohou být oxidovány na oxfendazol

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Prasata, skot, ovce, Lichokopytníci0,050maso, ledviny, tuk
0,500játra
Skot, ovce0,010mléko

Fenbendazol

Povaha reziduí: suma extrahovaných reziduí, které mohou být oxidovány na oxfendazol sulfon

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Prasata, skot, ovce,0,050maso, ledviny, tuk
Lichokopytníci0,500játra
Skot, ovce0,010mléko

Flubendazol

Povaha reziduí (vejce): původní látka

Povaha reziduí (ostatní suroviny): stanoveno jako suma flubendazolu a (2-amino 1H benzymidazol-5-yl) (4 fluoro - phenyl) methanonu

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Prasata, kur domácí, krůty, Pernatá zvěř0,050maso, kůže a tuk
0,400játra
0,300ledviny
Kur domácí0,400vejce

Mebendazol

Povaha reziduí: suma mebendazolu methyl(5-(l-hydroxy, 1 -phenyl) methyl-lH-benzimi-dazol-2-yl) karbamátu a (2-amino-lH-benzimidazol-5-yl) phenylmethanonu, vyjádřená jako ekvivalent mebendazolu

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Ovce*, kozy*, lichokopytníci*0,060maso, ledviny, tuk
0,400játra

* Mebendazol se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Netobimin*

Povaha reziduí: suma albendazolu oxid, albendazolu sulfonu a albendazolu 2-amino-sulfonu, stanovených jako albendazol

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Skot, ovce0,100maso, tuk, mléko
1,000játra
0,500ledviny

* Netobimin se požívá pouze pro orální aplikace.

Oxfendazol

Povaha reziduí: suma extrahovaných reziduí, které mohou být oxidovány na oxfendazol sulfon

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Prasata, skot, ovce, Lichokopytníci0,050maso, ledviny, tuk
0,500játra
Skot,ovce0,010mléko

Oxibendazol

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Prasata0,100maso, ledviny
0,200játra
0,500kůže a tuk

Thiabendazol

Povaha reziduí: suma thiabendazolu a 5-hydroxythiabendazolu

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Skot0,100maso, játra, ledviny, tuk, mléko

Triklabendazol

Povaha reziduí: suma extrahovatelných reziduí, která mohou být oxidována na ketotriklabendazol

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Skot*, ovce*0,100maso, játra, ledviny

* Triklabendazol se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

2.1.4 Fenolové deriváty včetně salicylanidů:

Nitroxinil

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Skot, ovce0,400maso, ledviny
0,020játra
0,200tuk

Oxyklozanid

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,020maso, tuk
0500játra
0,100ledviny
0,010mléko
ovce*0,020maso, tuk
0,500játra
0,100ledviny

* Oxyklozanid se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko slouží k lidské spotřebě.

2.1.5 Benzensulfonamidv:

Chlorsulon

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Skot0,035maso
0,100játra
0,200ledviny

2.1.6 Deriváty piperazinu

Piperazin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
prasata0,400maso
0,800kůže a tuk
2,000játra
1,000ledviny
Kur domácí2,000vejce

2.2 Ektoparazitika

2.2.1 Organofosfáty:

Diazinon

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Skot, ovce, koza, prasata0,020maso, játra, ledviny
0,700tuk
Skot, ovce, koza0,020mléko

Foxim

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Ovce *0,050maso, ledviny
0,400tuk
Prasata0,020maso, játra, ledviny
0,700kůže a tuk

* Foxim se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Kumafos

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Včely0,100med

2.2.2 Formamidy:

Amitraz

Povaha reziduí: suma amitrazu a všech metabolitů obsahujících 2,4-dimetylanilin vyjádřená jako amitraz

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Skot0,200játra, ledviny, tuk
0,010mléko
Ovce0,100játra
0,200ledviny
0,400tuk
0,010mléko
Prasata0,200játra, ledviny
0,400kůže a tuk
Včely0,200med

2.2.3 Pvrethroidy:

Cyfluthrin

Povaha reziduí: suma izomerů cyfluthrinu

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Skot0,010maso, játra, ledviny
0,050tuk
0,020mléko

Cyhalothrin

Povaha reziduí: suma izomerů cyhalothrinu

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Skot0,050ledviny, mléko
0.500tuk

Cypermethrin

Povaha reziduí: suma izomerů cypermethrinuMLRSurovina
Druh živočichů
(mg/kg)
Lososovití0,050maso a kůže v přirozené podobě

Deltamethrin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Skot0,010maso, játra, ledviny
0,050tuk
0,020mléko
Ovce *0,010maso, játra, ledviny
0,050tuk
Ryby0,010maso a kůže v přirozené podobě

* Deltamethrin se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Flumethrin

Povaha reziduí: suma trans Z-izomerů flumethrinu

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Skot0,010maso, ledviny
0,020játra
0,150tuk
0,030mléko
Ovce *0,010maso, ledviny
0,020játra
0,150tuk

* Flumethrin se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Permethrin

Povaha reziduí: suma izomerů permethrinu

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,050maso, játra, ledviny, mléko
0,500tuk

2.2.4 Deriváty acylmočoviny:

Diflubenzuron

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Lososovití1,000maso a kůže v přirozené podobě
Teflubenzuron
Povaha reziduí: původní látka
Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Lososovití0,500maso a kůže v přirozené podobě

2.2.5 Deriváty pyrimidinu:

Dicyclanil

Povaha reziduí: suma dicyclanilu a 2,4,6-triamino-pyrimidin-5-carbonitrilu

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
ovce*0,200maso
0,400játra, ledviny
0,150tuk

* Dicyclanil se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

2.2.6 Deriváty triazinu:

Cyromazin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
ovce*0,300maso, játra, ledviny, tuk

* Cyromazin se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

2.3 Endo- a ektoparazitika

2.3.1 Avermektiny:

Abamektin

Povaha reziduí: avermektin Bia

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,020játra
0,010tuk
ovce*0,020maso, ledviny
0,025játra
0,050tuk

* Abamektin se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Doramektin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot *0,010maso
0,100játra
0,030ledviny
0,150tuk
prasata, ovce *, vysoká zvěř včetně soba0,020maso
0,050játra
0,030ledviny
0,100tuk

* Doramektin se nesmí používat u dojnic a ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Emamektin

Povaha reziduí: emamektin Bia

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
lososovití0,100maso a kůže v přirozené podobě

Eprinomektin

Povaha reziduí: eprinomektin Bia

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0,050maso
1,500játra
0,300ledviny
0,250tuk
0,020mléko

Ivermektin

Povaha reziduí: 22,23-dihydro-avermektin Bia (metabolit H2Bla)

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,100játra
0,040tuk
prasata, ovce, lichokopytníci0,015játra
0,020tuk
vysoká zvěř, včetně soba0,020maso, ledviny
0,050játra
0,100tuk

Moxidektin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot, ovce, lichokopytníci0,050maso, ledviny
0,100játra
0,500tuk
skot0,040mléko

2.4 Antiprotozoa

2.4.1 Deriváty triazintrionu:

Toltrazuril

Povaha reziduí: toltrazuril sulfon

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
prasata0,100maso
0,500játra
0,250ledviny
0,150kůže a tuk
kur domácí *, krůta0,100maso
0,600játra
0,400ledviny
0,200kůže a tuk

* Toltrazuril se nesmí používat u nosnic, jejíchž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

2.4.2 Deriváty quinazolonu:

Halofuginon

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot*0,010maso
0,030játra, ledviny
0,025tuk

* Halofuginon se nesmí používat u dojnic, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

2.43 Karbanilidy:

Imidokarb

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0,300maso
2,000játra
1,500ledviny
0,050tuk, mléko

3. LÁTKY ÚČINNÉ NA NERVOVÝ SYSTÉM

3.1 Látky účinné na centrální nervový systém

3.1.1 Bntvrofenonové tranauilizéry:

Azaperon

Povaha reziduí: suma azaperonu a azaperolu

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
prasata0,100maso, játra, ledviny, kůže a tuk

3.2 Látky účinné na autonomní nervový systém

3.2.1 Anti-adrenergika:

Karazolol

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,005maso, tuk
0,015játra, ledviny
0,001mléko
prasata0,005maso, kůže a tuk
0,025játra, ledviny

3.2.2 Beta-2-svmpatomimetické látky:

Klenbuteroliumchlorid

Povaha reziduí: klenbuterol

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,0001maso
0,0005játra, ledviny
0,00005mléko
lichokopytníci0,0001maso
0,0005játra, ledviny

4. PROTIZÁNĚTLIVÉ LÁTKY

4.1 Nesteroidní protizánětlivé látky

4.1.1 Deriváty kyseliny arylpropionové:

Karprofen

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot *, lichokopytníci0,500maso
1,000játra, ledviny, tuk

* Karprofen se nesmí používat u dojnic, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Vedaprofen

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
lichokopytníci0,050maso
0,100játra
1,000ledviny
0,020tuk

4.1.2 Deriváty skupiny fenamátu:

Flunixin

Povaha reziduí (mléko skotu): 5-hydroxyflunixin

Povaha reziduí (ostatní suroviny): původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,020maso
0,300játra
0,100ledviny
0,030tuk
0,040mléko
prasata0,050maso
0,200játra
0,030ledviny
0,010kůže a tuk
lichokopytníci0,010maso
0,100játra
0,200ledviny
0,020tuk

Kyselina tolfenamová

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,050maso, mléko
0,400játra
0,100ledviny
prasata0,050maso
0,400játra
0,100ledviny

4.1.3 Deriváty oxikamu:

Meloxikam

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,020maso
0,065játra, ledviny
0,015mléko
prasata0,020maso
0,065játra, ledviny
lichokopytníci0,020maso
0,065játra, ledviny

5. KORTIKOIDY

5.1 Glukokortikoidy

Betamethazon

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,00075maso, ledviny
0,002játra
0,0003mléko
prasata0,00075maso, ledviny
0,002játra

Dexamethazon

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot, prasata, lichokopytníci0,00075maso, ledviny
0,002játra
skot0,0003mléko

Prednisolon

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,004maso, tuk
0,010játra, ledviny
0,006mléko

Metylprednisolon

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot*0,010maso, tuk, játra, ledviny

* Metylprednisolon se nesmí používat u skotu, jejichž mléko a produkty slouží k lidské spotřebě.

6. LÁTKY PŮSOBÍCÍ NA REPRODUKČNÍ SYSTÉM

6.1 PROGESTAGENY

Chlormadinon*

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,004tuk
0,002játra
0,0025mléko

* Chlormadinon se používá pouze pro zootechnické účely.

Flugeston acetát*

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
ovce, kozy0,001mléko

* Flugeston acetát se používá pouze pro intravaginální aplikaci pro zootechnické účely.

SKUPINA II

1. Anorganické chemické látky:

Farmakologicky aktivní látkyDruh živočichůDalší ustanovení
Aspartan horečnatývšechny druhy živočichů
Benzoan vápenatývšechny druhy živočichů
Bromid draselnývšechny druhy živočichů
Bromid sodnývšechny druhy savců produkující potravinypouze pro lokální použití
Citran horečnatývšechny druhy živočichů
Dichloroizokyanurát sodnýskot, ovce, kozapouze pro lokální použití
Distearan hlinitývšechny druhy živočichů
DL-aspartan draselnývšechny druhy živočichů
Dusičnan draselnývšechny druhy živočichů
Enantát meďnatývšechny druhy živočichů
Fosforečnan hlinitývšechny druhy živočichů
Fosforečnan horečnatývšechny druhy živočichů
Fosforečnan vápenatývšechny druhy živočichů
Fosfornan sodnývšechny druhy živočichů
Fosfornan vápenatývšechny druhy živočichů
Galát vizmutitý zásaditývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Glukoheptonan vápenatývšechny druhy živočichů
Glukonan kobaltnatývšechny druhy živočichů
Glukonan meďnatývšechny druhy živočichů
Glukonan nikelnatývšechny druhy živočichů
Glukonan vápenatývšechny druhy živočichů
Glukonan zinečnatývšechny druhy živočichů
Glukonoglukoheptonan vápenatývšechny druhy živočichů
Glukuronan draselnývšechny druhy živočichů
Glutaman horečnatývšechny druhy živočichů
Glutaman vápenatývšechny druhy živočichů
Glycerofosforečnan draselnývšechny druhy živočichů
Glycerofosforečnan horečnatývšechny druhy živočichů
Glycerofosforečnan sodnývšechny druhy živočichů
Glycerofosforečnan vápenatývšechny druhy živočichů
Hořčíkvšechny druhy živočichů
Hydroxid horečnatývšechny druhy živočichů
Hydroxid vápenatývšechny druhy živočichů
Chlorid amonnývšechny druhy živočichů
Chlorid kobaltnatývšechny druhy živočichů
Chlorid meďnatývšechny druhy živočichů
Chlorid vápenatývšechny druhy živočichů
Chlorid zinečnatývšechny druhy živočichů
Chlorid železnatývšechny druhy živočichů
Chloristan sodnýskotpouze pro lokální použití
Jablečnan vápenatývšechny druhy živočichů
Jod a anorganické sloučeniny jodu včetně:všechny druhy živočichů
- Jodid sodný a jodid draselný
- Jodičnan sodný a jodičnan draselný
- Jodofory (včetně polyvinylpyrolidonu s komplexně vázaným jodem)
Kremičitan hlinito-hořečnatývšechny druhy živočichů
Kremičitan vápenatývšechny druhy živočichů
Kyselina boritá a borátyvšechny druhy živočichů
Kyselina chlorovodíkovávšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Laktoglukonan vápenatývšechny druhy živočichů
Methionát měďnatývšechny druhy živočichů
Octan hlinitý zásaditývšechny druhy živočichů
Octan horečnatývšechny druhy živočichů
Octan vápenatývšechny druhy živočichů
Octan zinečnatývšechny druhy živočichů
Olean zinečnatývšechny druhy živočichů
Orotan horečnatývšechny druhy živočichů
Oxid horečnatývšechny druhy živočichů
Oxid kobaltitývšechny druhy živočichů
Oxid kobaltnarývšechny druhy živočichů
Oxid měďnatývšechny druhy živočichů
Oxid měďnývšechny druhy živočichů
Oxid vápenatývšechny druhy živočichů
Peroxid vodíkuvšechny druhy živočichů
Polyfosforečnany vápenatévšechny druhy živočichů
Propionan sodnývšechny druhy živočichů
Propionan vápenatývšechny druhy živočichů
Salicylan vizmutitý zásaditývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Salicylan hlinitý zásaditýskotpouze pro orální aplikaci, nepožívat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě
Selenan barnatýskot, ovce
Selenan draselnývšechny druhy živočichů
Selenan sodnývšechny druhy živočichů
Seleničnan sodnývšechny druhy živočichů
Síravšechny druhy živočichů
Síran horečnatývšechny druhy živočichů
Síran kobaltnatývšechny druhy živočichů
Síran měďnatývšechny druhy živočichů
Síran nikelnatývšechny druhy živočichů
Síran vápenatývšechny druhy živočichů
Síran železnatývšechny druhy živočichů
Stearan horečnatývšechny druhy živočichů
Stearan vápenatývšechny druhy živočichů
Stearan zinečnatývšechny druhy živočichů
Trikřemičitan horečnatývšechny druhy živočichů
Tristearan hlinitývšechny druhy živočichů
Uhličitan horečnatývšechny druhy živočichů
Uhličitan kobaltnarývšechny druhy živočichů
Uhličitan vápenatývšechny druhy živočichů
Uhličitan vizmutitý zásaditývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití

2. Organické chemické látky:

Farmakologicky aktivní látkyDruh živočichůDalší ustanovení
Acetylcysteinvšechny druhy živočichů
Acetylsalicylan DL-lysinuvšechny druhy živočichů s výjimkou rybnepoužívat u živočichů, jejichž mléko nebo vejce jsou určeny k lidské spotřebě
Acetylsalicylan sodnývšechny druhy živočichů s výjimkou rybnepoužívat u živočichů, jejichž mléko nebo vejce jsou určeny k lidské spotřebě
Alantoinvšechny druhy živočichůpouze k lokální aplikaci
Alfakalcidolskotpouze pro rodící krávy
Alfaprostolskot, prasata, lichokopytníci, králíci
Alkoholy tuku z ovčí vlnyvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Aminoethyldihydrogenfosfatvšechny druhy živočichů
Amproliumdrůbežpouze pro orální použití
Apramycinprasata, králíkpouze pro orální použití
ovcenepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě
kur domácínepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě
Aspartan vápenatývšechny druhy živočichů
Aspartan zinečnatývšechny druhy živočichů
Atropinvšechny druhy živočichů
Aza-gly-nafarelinlososovitínepoužívat u ryb, jejichž vejce slouží lidské spotřebě
Azamethiphoslososovití
Bacitracinskotpouze pro intramamární použití u taktujících krav a pro všechny tkáně vyjma mléka
Benzalkoniumchloridvšechny druhy živočichůpouze pro použití jako excipient v koncentracích do 0,05%
Benzokainlososovití
Benzylalkoholvšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Benzylparaben sodnývšechny druhy živočichů
Betainvšechny druhy živočichů
Betain-glukuronatvšechny druhy živočichů
Biotinvšechny druhy živočichů
Bituminosulfonáty, amonné a sodné solivšechny druhy savců produkující potravinypouze pro lokální použití; nepoužívat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě
Boromravenčnan sodnývšechny druhy živočichů
Bromhexinskot, prasata, drůbežnepoužívat u živočichů, jejichž mléko nebo vejce jsou určeny k lidské spotřebě
Bronopolryby
Brotizolamskotpouze pro terapeutické použití
Buserelinvšechny druhy živočichů
Butafosfanskotpouze pro intravenózní použití
Butanvšechny druhy živočichů
Butanolvšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Butorfanoliumhydrogen tartaratlichokopytnícipouze pro intravenózní podání
Butylparabenvšechny druhy živočichů
Butylparaben sodnývšechny druhy živočichů
Butylskopolaminiumbromidvšechny druhy živočichů
Cefacetrilskotpouze pro intramamární použití a u všech tkání s výjimkou mléka
Cefaloniumskotpouze pro intramamární použití a léčbu oka a u všech tkání s výjimkou mléka
Cefazolinovce, koza, skotpouze intramamárně s výjimkou situace, kdy je vemeno použito k lidské spotřebě
Cefoperazonskotpouze pro intramamární použití u laktujících krav a u všech tkání s výjimkou mléka
Cetrimidvšechny druhy živočichů
Cetylstearylalkoholvšechny druhy živočichů
Cetylstearylsíran sodnývšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
D-Phe6 luteinizační hormon-uvolňu jící hormonvšechny druhy živočichů
Dekokvinatskot, ovcepouze pro orální použití; nepoužívat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě
Dembrexinlichokopytníci
Denaveriniumchloridskot
Deslorelin acetátlichokopytníci
Detomidinskot, lichokopytnícipouze pro terapeutické použití
Dexpanthenolvšechny druhy živočichů
Diethylenglykolmonoethyl etherskot, prasata
Diethylftalatvšechny druhy živočichů
Di j od ty r os invšechny druhy savců produkující potraviny
Diklazurilovcepouze pro orální použití u jehňat
Dimethylftalatvšechny druhy živočichů
Dinoprostvšechny druhy savců produkující potraviny
Dinoprost trometamolvšechny druhy savců produkující potraviny
Diprofylinvšechny druhy živočichů
Doxapramvšechny druhy savců produkující potraviny
Dusičnan vizmutitý zásaditýskotpouze pro intramamární použití
Enilkonazolskot, lichokopytnícipouze pro místní použití
Ergometriniumhydrogen maleinatvšechny druhy savců produkující potravinypouze pro použití u rodících živočichů
17ß-Estradiolvšechny druhy savců produkující potravinypouze pro terapeutické a zootechnické použití
Etamifylinkamsylatvšechny druhy živočichů
Etamsylatvšechny druhy živočichů
Ethanolvšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Ethanolaminvšechny druhy živočichů
Ethanolamin-glukuronatvšechny druhy živočichů
Ethyllaktatvšechny druhy živočichů
Etiproston trometamolskot, prasata
Fenolvšechny druhy živočichů
Fenpipramidiumchloridlichokopytnícipouze pro intravenózní použití
Fertirelinacetatskot
Floroglucinolvšechny druhy živočichů
Flumethrinvčely (med)
Fluvalinatvčela
Furosemidskot, lichokopytnícipouze pro intravenózní použití
Fytomenadion (Vitamin Ki)všechny druhy živočichů
Glukonan manganatývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Glycerofosforečnan manganatývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Glycerolformalvšechny druhy živočichů
Glyceromakrogol-350-kokoatvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Glycosaminoglykan-polysulfátlichokopytníci
Gonadorelin (GNRH)všechny druhy živočichů
Heptaminolvšechny druhy živočichů
Hesperidinlichokopytníci
Hesperidinmethylchalkonlichokopytníci
Hexetidinlichokopytnícipouze pro lokální použití
Hydrogenricinomakrogol se 40 až 60 oxyethylenovými jednotkamivšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Hydrochlorthiazidskot
Hydrokortisonvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Hydroxyetylsalicylátvšechny druhy živočichů s výjimkou rybpouze k lokální aplikaci
Hydroxychinolinvšechny druhy savců produkující potravinypouze pro lokální použití u novorozených mláďat
Chlorfenaminvšechny druhy savců produkující potraviny
Chlorhexidinvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Chlorid manganatývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Chlorkresolvšechny druhy živočichů
Isobutanvšechny druhy živočichů
Isofluranlichokopytnícipouze pro anestetické použití
Isoxsuprinskot, lichokopytnícipouze pro terapeutické použití
Karbetocinvšechny druhy savců produkující potraviny
Ketaminvšechny druhy živočichů
Ketanseriniumtartaratlichokopytníci
Ketoprofenskot, prasata, lichokopytníci
Klazurilholubi
Kloprostenolskot, prasata, lichokopytníci
Kofeínvšechny druhy živočichů
Kokoamidodimethylbetainyvšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Kortikotropinvšechny druhy živočichů
Kyselina acetylsalicylovávšechny druhy živočichů s výjimkou rybnepoužívat u živočichů, jejichž mléko nebo vejce jsou určeny k lidské spotřebě
Kyselina jablečnávšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Kyselina huminová a její sodné solivšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Kyselina listovávšechny druhy živočichů
Kyselina mléčnávšechny druhy živočichů
Kyselina peroctovávšechny druhy živočichů
Kyselina salicylovávšechny druhy živočichů mimo rybypouze pro lokální použití
Kyselina tiludronová, dvojsodná sůllichokopytnícipouze pro intravenózní použití
Kyselina vinná a její soli (Na, K, Ca)všechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Kyseliny alkylbenzensulfonové lineární s alkylovými řetězci od C9 do C13, obsahujícími méně než 2,5% řetězců delších než C11 skotpouze pro lokální použití
Laurylsíran amonnývšechny druhy živočichů
Lecirelinskot, lichokopytníci, králíci
Levomethadonlichokopytnícipouze pro intravenózní použití
Levothyroxinvšechny druhy savců produkující potraviny
Lidokainlichokopytnícipouze jako lokální a regionální anestetikum
Lidský choriový gonadotropin (HCG)všechny druhy živočichů
Lidský menopauzální močový gonadotropin (HMG)skot
Lobelinvšechny druhy živočichů
Luprostiolvšichni savci
Makrogolhydroxystearat 15všechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Makrogolstearaty s 8 až 40 oxyethylenovými jednotkamivšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Manganpidolatvšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Mecilinamskotpouze pro intrauterinní použití
Medroxyprogesteronacetatovcepouze pro intravaginální použití k zootechnickým účelům
Melatoninovce, kozy
Menadion (Vitamin K3)všechny druhy živočichů
Menbutonskot, ovce, koza, prasata, lichokopytníci
Mentholvšechny druhy živočichů
Mepivakainlichokopytnícipouze pro intraartikulární a epidurální použití jako lokální anestetikum
Merkaptaminchloridvšechny druhy savců produkující potraviny
Metacainiummesilatrybypouze pro použití ve vodě
Methylnikotinatskot, lichokopytnícipouze pro lokální použití
Methylpyrrolidonvšechny druhy živočichů
2-MethyI-2-fenoxypropanoat sodnýskot, koza, prasata, lichokopytníci
Methylsalicylatvšechny druhy živočichů mimo rybypouze pro lokální použití
Miripiriumchlorid (Quatresin)všechny druhy živočichůpouze pro použití jako konzervační přísada v koncentraci do 0,5%
Natamycinskot, lichokopytnícipouze pro lokální použití
Neostigminvšechny druhy živočichů
Nikoboxillichokopytnícipouze pro lokální použití
Nonivamidlichokopytnícipouze pro lokální použití
Novobiocinskotpouze pro intramamární použití a u všech tkání s výjimkou mléka
Octan deslorelinulichokopytníci
Omeprazollichokopytnícipouze pro orální použití
Oleyloleatvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Organické sloučeniny jodu -Jodoformvšechny druhy živočichů
Oxid manganičitývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Oxid manganityvšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Oxytocinvšechny druhy savců produkující potraviny
Pankreatinvšechny druhy savců produkující potravinypouze pro lokální použití
Pantothenan vápenatývšechny druhy živočichů
Papainvšechny druhy živočichů
Papaverinskotpouze pro novorozená telata
Paracetamolprasatapouze pro orální použití
Parkonazolperlička
Piperaziniumdichloridkur domácívšechny tkáně s výjimkou vajec
Piperonylbutoxidskot, ovce, koza, lichokopytnícipouze pro lokální použití
Polykresulenvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Prazikvantelovce
Pretkamid (krotetamid a kropropamid)všechny druhy savců produkující potraviny
Prokainvšechny druhy živočichů
Propanvšechny druhy živočichů
Propylenglykolvšechny druhy živočichů
Pyranteliumembonatlichokopytníci
Pyrrolidonvšechny druhy živočichův parenterálních dávkách do 40 mg/kg živé váhy
Ribonuklean manganatývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Riconomakrogol se 30 až 40 oxyethylenovými jednotkamivšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Rifaximinvšechny druhy savců produkující potravinypouze pro lokální použití
skotpouze intramamámě s výjimkou situace, kdy je vemeno použito k lidské spotřebě
R-Kloprostenolskot, prasata, lichokopytníci
Romifídinlichokopytnícipouze pro terapeutické použití
Rybí olejvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Salicylan hlinitý zásaditývšechny druhy živočichů mimo rybypouze pro lokální použití, nepoužívat u živočichů, jejichž mléko slouží k lidské spotřebě
Salicylan sodnývšechny druhy živočichů mimo rybypouze pro lokální použití
Sérový gonadotropin březích klisen (PMSG)všechny druhy živočichů
Síran manganatývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Sodná sůl thiopentaluvšechny druhy živočichůpouze pro intravenózní použití
Sodná sůl tosylchloramidurybypouze pro použití ve vodě
skotpouze pro lokální použití
Somatosalmlosos
Sorbitantrioleatvšechny druhy živočichů
Strychninskotpouze pro orální použití v dávce do 0,1 mg/kg živé váhy
Sulfogvajacolvšechny druhy živočichů
Taninvšechny druhy živočichů
Tekutý parafín nízké až vysoké viskozity včetně mikrokrystalických vosků v rozmezí C10-C60; alifatické, rozvětvené alifatické a acyklickévšechny druhy živočichůnezahrnující aromatické a nenasycené
Terpinhydratskot, ovce, koza, prasata
Tetrakainvšechny druhy živočichůpouze pro anestetické použití
Theobrominvšechny druhy živočichů
Theofylinvšechny druhy živočichů
Thiamylalvšechny druhy savců produkující potravinypouze pro intravenózní použití
Thiomersalvšechny druhy živočichůpouze pro použití jako konzervační látka v multidávkových vakcínách do 0,02%
Thymolvšechny druhy živočichů
Tiaprostskot, ovce, prasata, lichokopytníci
Timerfonatvšechny druhy živočichůpouze pro použití jako konzervační látka v multidávkových vakcínách do 0,02 %
Toldimfosvšechny druhy živočichů
Trichlormethiazidvšechny druhy savců produkující potraviny
Trimethylfloroglucinvšechny druhy živočichů
Uhličitan manganatývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Vápenatá sůl karbasalatuvšechny druhy živočichů s výjimkou rybnepoužívat u živočichů, jejichž mléko nebo vejce jsou určeny k lidské spotřebě
Vetrabutiniumchloridprasata
Vinkaminskotpouze pro novorozená živočichůa
Vitamin Avšechny druhy živočichů
Vitamin B1 všechny druhy živočichů
Vitamin B2 všechny druhy živočichů
Vitamin B3 všechny druhy živočichů
Vitamin B5 všechny druhy živočichů
Vitamin B6 všechny druhy živočichů
Vitamin Bnvšechny druhy živočichů
Vitamin Dvšechny druhy živočichů
Vitamin Evšechny druhy živočichů
Xylazin hydrochloridskot, lichokopytníci
Xylaziniumchloridskot, lichokopytníci

3. Látky všeobecně považované za bezpečné:

Farmakologicky aktivní látkyDruh živočichůDalší ustanovení
Absinthium extractvšechny druhy živočichů
Acetylmethioninvšechny druhy živočichů
Adenosin a jeho 5-mono, 5-di a 5-trifosfátyvšechny druhy živočichů
Alaninvšechny druhy živočichů
Argininvšechny druhy živočichů
Asparaginvšechny druhy živočichů
Benzoylbenzoatvšechny druhy živočichů
Benzylparabenvšechny druhy živočichů
Boroglukonan vápenatývšechny druhy živočichů
Cineol (Eukalyptol)všechny druhy živočichů
Citronan vápenatývšechny druhy živočichů
Citronan amonno-železitývšechny druhy živočichů
Citrulinvšechny druhy živočichů
Cysteinvšechny druhy živočichů
Cytidin a jeho 5-mono, 5-di a 5-trifosfátyvšechny druhy živočichů
Ferridextranvšechny druhy živočichů
Diethylsebekatvšechny druhy živočichů
Dimethylacetamidvšechny druhy živočichů
Dimethylsulfoxidvšechny druhy živočichů
Dimetikonvšechny druhy živočichů
Natriumdokusat (Dioktylsulfoj antaran sodný)všechny druhy živočichů
Disiřičitan sodnývšechny druhy živočichů
Epinefrinvšechny druhy živočichů
Ethyloleatvšechny druhy živočichů
Fenylalaninvšechny druhy živočichů
Folikulotropin (přírodní FSH ze všech druhů a jejich syntetické analogy)všechny druhy živočichů
Formaldehydvšechny druhy živočichů
Natriu mhy droxy meth an sulfin atvšechny druhy živočichů
Fosfornan horečnatývšechny druhy živočichů
Glukoheptonan železitývšechny druhy živočichů
Glukonan horečnatývšechny druhy živočichů
Glutaminvšechny druhy živočichů
Glutaralvšechny druhy živočichů
Glycinvšechny druhy živočichů
Guajacolvšechny druhy živočichů
Guanosin a jeho 5-mono, 5-di a 5-trifosfátyvšechny druhy živočichů
Heparin a jeho solivšechny druhy živočichů
Histidinvšechny druhy živočichů
Hydroxid hlinitývšechny druhy živočichů
Chlorid horečnatývšechny druhy živočichů
Chlorid sodnývšechny druhy živočichů
Cholinvšechny druhy živočichů
Choriogonadotropin alfa (přírodní HCG a jeho syntetické analogy)všechny druhy živočichů
Chromoglykan disodnývšechny druhy živočichů
Chymotrypsinvšechny druhy živočichů
Inosin a jeho 5-mono, 5-di a 5-trifosfátyvšechny druhy živočichů
Inositolvšechny druhy živočichů
Isoleucinvšechny druhy živočichů
Isopropylalkoholvšechny druhy živočichů
Kafrvšechny druhy živočichůpouze pro vnější použití
Kardamomový extraktvšechny druhy živočichů
Karnitinvšechny druhy živočichů
Kyselina asparagovávšechny druhy živočichů
Kyselina edetová a solivšechny druhy živočichů
Kyselina glutamovávšechny druhy živočichů
Kyselina hyaluronovávšechny druhy živočichů
Kyselina mravenčívšechny druhy živočichů
Kyselina orotovávšechny druhy živočichů
Kyselina thioktová (Kyselina alfa-lipoová)všechny druhy živočichů
Lanolinvšechny druhy živočichů
Laurylsíran sodnývšechny druhy živočichů
Leucinvšechny druhy živočichů
Lutropin (přírodní LH ze všech druhů a jejich syntetické analogy)všechny druhy živočichů
Lysinvšechny druhy živočichů
Makrogoly (molekulová hmotnost od 200 do 10 000)všechny druhy živočichů
Mannitolvšechny druhy živočichů
Methioninvšechny druhy živočichů
Methylester kyseliny benzoovévšechny druhy živočichů
Močovinavšechny druhy živočichů
Monostearan hlinitývšechny druhy živočichů
Montanidvšechny druhy živočichů
Orgoteinvšechny druhy živočichů
Ornithinvšechny druhy živočichů
Oxid zinečnatývšechny druhy živočichů
Pepsinvšechny druhy živočichů
Poloxalenvšechny druhy živočichů
Poloxamervšechny druhy živočichů
Polysorbát 80všechny druhy živočichů
Prolinvšechny druhy živočichů
Serinvšechny druhy živočichů
Serotoninvšechny druhy živočichů
Síran amonnývšechny druhy živočichů
Síran zinečnatývšechny druhy živočichů
Stearan sodnývšechny druhy živočichů
Thioglycerolvšechny druhy živočichů
Thiosíran sodnývšechny druhy živočichů
Threoninvšechny druhy živočichů
Thymidinvšechny druhy živočichů
Tragant (Klovatina tragantová)všechny druhy živočichů
Triglyceridyvšechny druhy živočichů
Trypsinvšechny druhy živočichů
Tryptofanvšechny druhy živočichů
Tyrosinvšechny druhy živočichů
Uridin a jeho 5-mono, 5-di a 5-trifosfátyvšechny druhy živočichů
Valinvšechny druhy živočichů

4. Látky používané ve veterinárních homeopatických přípravcích:

Všechny látky užité k přípravě veterinárních homeopatických přípravků, jejichž koncentrace v produktu není vyšší než v ředění 1:10 000.

Farmakologicky aktivní látkyDruh živočichůDalší ustanovení
Adonis vernalisvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP2)připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:100
Aesculus hippocastanumvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:10
Agnus castusvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Ailanthus altissimavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Allium cepavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Apocynum cannabinumvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:100 pouze pro orální použití
Aqua levicivšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu
Arnicae radixvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:10
Artemisia abrotanumvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Atropa belladonnavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:100
Bellis perennisvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Calendula officinalisvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:10
Camphoravšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:100
Cardiospermum halicacabumvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Convallaria majalisvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:100
Crataegusvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Echinaceavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní pouze pro lokální použití pouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:10
Eucalyptus globulusvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Euphrasia officinalisvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Ginkgo bilobavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:1 000
Ginsengvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Hamamelis virginianavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:10
Harpagophytum procumbensvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Harunga madagascariensisvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:100
Hypericum perforatumvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Lachnanthes tinctoriavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:1 000
Lobaria pulmonariavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Okoubaka aubrevilleivšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Phytolacca americanavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:1 000
Prunus laurocerasusvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:1 000
Ruta graveolensvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:1 000 nepoužívat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě
Selenicereus grandiflorusvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:100
Serenoa repensvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Silybum marianumvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Solidago virgaureavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Syzygium cuminivšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Thuja occidentalisvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:100
Turnéra diffusavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Urginea maritimavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:100 pouze pro orální použití
Virola sebiferavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:1 000
Viscum albumvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní

5. Látky používané jako potravinová aditiva pro lidsky konzum:

Látky s E číslem - všechny druhy živočichů

Jenom látky schválené jako aditiva v potravinách pro lidský konzum, kromě konzervačních látek uvedených v části C Anex IQ European Parliament and Council Directive 95/2/EC ( OJ L 61, 18. 3. 1995, p. 1).

6. Látky rostlinného původu:

Farmakologicky aktivní látkyDruh živočichůDalší ustanovení
Aloe barbadensis a Aloe capensis, jejich standardizované sušené extrakty a přípravky z nichvšechny druhy živočichů
Aloe vera - gel a extrakty z listůvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Angelicae aetherolum (kořen)všechny druhy živočichů
Anisi aetherolumvšechny druhy živočichů
Anisi stellatum (plody), standardizované extrakty a přípravky z nichvšechny druhy živočichů
Arnica montana (květ a celá rostlina)všechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Balsamum peruvianumvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Boldo (list)všechny druhy živočichů
Calendula (květ)všechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Capsici acer (plod)všechny druhy živočichů
Carlina (kořen)všechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Carvi aetherolumvšechny druhy živočichů
Caryophylli aetherolumvšechny druhy živočichů
Centellae asiaticae extractumvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Cimicifuga racemosa (kořen)všechny druhy živočichůnepoužívat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě
Cinchona (kůra), standardizované extrakty a přípravky z nívšechny druhy živočichů
Cinnamomi cassiae aetherolumvšechny druhy
živočichů
Cinnamomum cassia (kůra), standardizované extrakty a přípravky z nívšechny druhy živočichů
Cinnamomi ceylanici aetherolumvšechny druhy živočichů
Cinnamomum ceylanicum (kůra), standardizované extrakty a přípravky z nívšechny druhy živočichů
Citri aetherolumvšechny druhy živočichů
Citronellae aetherolumvšechny druhy živočichů
Condurango (kůra), standardizované extrakty a přípravky z nívšechny druhy živočichů
Coriandri aetherolumvšechny druhy živočichů
Cupressi aetheroleumvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Echinacea purpureavšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Eucalypti aetherolumvšechny druhy živočichů
Foeniculi aetherolumvšechny druhy živočichů
Frangula (kůra), standardizované extrakty a přípravky z nívšechny druhy živočichů
Gentiana (kořen), standardizované extrakty a přípravky z nějvšechny druhy živočichů
Hamamelis virginianavšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Hippocastani (semeno)všechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Hyperici oleumvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Chrysanthemi cinerariifolii (květ)všechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Juniperi (plod)všechny druhy živočichů
Lauri folii aetheroleumvšechny druhy živočichů
Lauri (plod)všechny druhy živočichů
Lavandulae aetheroleumvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Lespedeza capitatavšechny druhy
živočichů
Lini oleumvšechny druhy živočichů
Majorana (nať)všechny druhy živočichů
Matricaria recutita a přípravky z nívšechny druhy živočichů
Matricaria (květ)všechny druhy živočichů
Medicago sativa extractumvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Melissae aetheroleumvšechny druhy živočichů
Melissa (list)všechny druhy živočichů
Menthae arvensis aetheroleumvšechny druhy živočichů
Menthae piperitae aetheroleumvšechny druhy živočichů
Millefolii (nať)všechny druhy živočichů
Myristicae aetherolumvšechny druhy živočichůpouze pro použití u novorozených živočichů
Oxidační produkty Terebinthinae oleumskot, prasata, ovce, kozy
Pyrethrum extractvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Quercus (kůra)všechny druhy živočichů
Quillaia saponinsvšechny druhy živočichů
Rheum (kořen), standardizované extrakty a přípravky z nějvšechny druhy živočichů
Ricini oleumvšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Rosmarini aetherolumvšechny druhy živočichů
Rosmarinus (list)všechny druhy živočichů
Ruscus aculeatusvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Salvia (list)všechny druhy živočichů
Sambucus (květ)všechny druhy živočichů
Sinapis nigra (semeno)všechny druhy živočichů
Strychnos (semeno)skot, ovce, kozapouze pro orální použití v dávkách odpovídajících 0,1 mg strychninu/ kg živé váhy
Symphytum (koŕen)všechny druhy živočichůpouze pro lokální použití na neporušenou kůži
Terebinthinae aetheroleum rectificatumvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Terebinthinae laricinavšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Thymi aetheroleumvšechny druhy živočichů
Tilia (kvet)všechny druhy živočichů
Urtica (nať)všechny druhy živočichů

SKUPINA III

1. ANTIINFEKČNÍ LÁTKY

1.1 Antibiotika

1.1.1 Makrolidy:

Tulatromycin*

Povaha reziduí: (2R, 3S, 4R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-l l-3/)3,4,6-trideoxy-3-) dimethylamino)-beta-D-xylo-hexopyranosyl/-l -oxatulathromycin ekvivalent

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot**0,100tuk
3,000játra, ledviny
prasata**0,100kůže a tuk
3,000játra, ledviny

* Pro Tulatromycin platí prozatímní limit do 1. 7. 2004.

** Tulatromycin se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko slouží k lidské spotřebě.

2. ANTIPARAZITICKÉ LÁTKY

2.1 Ektoparazitika

2.2.1 Pyretrin a pyrethroidy:

Fenvalerát*

Povaha reziduí: fenvalerát suma RR, SS, RS a SR izomerů

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0,025maso, játra, ledviny
0,250tuk
0,040mléko

* Pro Fenvalerát platí prozatímní limit do 1. 7. 2004.

3. LÁTKY PŮSOBÍCÍ NA REPRODUKČNÍ SYSTÉM

3.1 Progestageny

Altrenogest

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
prasata *, **0,003kůže a tuk, játra, ledviny
lichokopytníci0,003játra, ledviny

* Altrenogest se používá pouze pro zootechničkou aplikaci.

** Pro Altrenogest platí prozatímní limit do 1. 1. 2005.

Flugeston acetát*

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
koza, ovce **0,0005maso, tuk, játra, ledviny

* Pro Flugeston acetát platí prozatímní limit do 1. 1. 2008.

** Flugeston acetát se používá pouze pro terapeutické nebo zootechnické účely.

Norgestamed*

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0,0005maso, tuk, játra, ledviny
0,00015mléko

* Pro Norgestomed platí prozatímní limit do 1. 1. 2008.

Norgestamed se používá pouze pro terapeutické a zootechnické účely.

SKUPINA IV

Aristolochia ssp. a preparáty z ní

Dapson

Dimetridazol

Chloramfenikol

Chloroform

Chlorpromazin

Kolchicin

Metronidazol

Nitrofurany (včetně furazolidonu)

Ronidazol.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 149/2000 Sb.

2) § 2 písm. e) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

3) Vyhláška č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis1997), ve znění vyhlášky č. 296/1999 Sb.

1) Maximální limit reziduí

2) veterinárních homeopatických přípravcích

Souvislosti

Provádí předpis
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
Je měněn
44/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 106/2002 Sb.
106/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách
Je zrušen předpisem
277/2010 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů
Je odkazován z
277/2010 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů
332/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvidejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
147/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
48/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
44/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 106/2002 Sb.
383/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí
376/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
375/2003 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
291/2003 Sb. Vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolenmých látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech
269/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
264/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
203/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky
202/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky
201/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře
200/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky
129/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
106/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách
326/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
473/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o registraci, jejích změnách, prodloužení, určování způsobu výdeje léčivého přípravku, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku
273/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách
166/1999 Sb. Veterinární zákon
79/1997 Sb. Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
Odkazuje na
273/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách
1/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997)
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
79/1997 Sb. Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 15.02.2004 - 14.10.2010 44/2004 Sb.
2. 01.04.2002 - 14.02.2004 106/2002 Sb.
1. 01.09.2000 - 31.03.2002
0. 18.08.2000 Vyhlášené znění