Zákon č. 245/2000 Sb.Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-245
Částka 73/2000
Platnost od 09.08.2000
Účinnost od 09.08.2000
Aktuální znění 01.04.2019

245

ZÁKON

ze dne 29. června 2000

o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Státní svátky

Dny 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu, 8. květen - Den vítězství, 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa, 28. září - Den české státnosti, 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu a 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva se prohlašují za státní svátky České republiky (dále jen "státní svátek").

§ 2

Ostatní svátky

Ostatními svátky jsou 1. leden - Nový rok, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 1. květen - Svátek práce, 24. prosinec - Štědrý den, 25. prosinec - 1. svátek vánoční a 26. prosinec - 2. svátek vánoční (dále jen "ostatní svátek").

§ 3

Dny pracovního klidu

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu.

§ 4

Významné dny

(1) Významnými dny České republiky jsou 16. leden - Den památky Jana Palacha, 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, 8. březen - Mezinárodní den žen, 9. březen - Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince, 12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO), 28. březen - Den narození Jana Ámose Komenského, 7. duben - Den vzdělanosti, 5. květen - Květnové povstání českého lidu, 15. květen - Den rodin, 10. červen -Den památky obětí vyhlazení obce Lidice, 18. červen - Den hrdinů druhého odboje, 27. červen - Den památky obětí komunistického režimu, 8. říjen - Památný den sokolstva a 11. listopad - Den válečných veteránů (dále jen "významný den").

(2) Významné dny jsou dny pracovními.


§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění zákona č. 65/1965 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.

2. Zákon č. 56/1975 Sb., kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.

3. Zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 141/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.

4. Zákon č. 167/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zákon č. 204/1990 Sb., o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky.

6. Zákon č. 218/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Souvislosti

Je měněn
49/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
48/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
226/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
359/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
162/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
129/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb.
101/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
Ruší
218/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů
204/1990 Sb. Zákon České národní rady o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky
167/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů
141/1988 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
56/1975 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
93/1951 Sb. Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
Je odkazován z
119/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
49/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
48/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
226/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
99/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
223/2016 Sb. Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
359/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
57/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
162/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
99/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
227/2010 Sb. Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
209/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a užívání povrchových vod k plavbě, ve znění vyhlášky č. 39/2006 Sb.
465/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá z pozdějších změn
262/2006 Sb. Zákoník práce
213/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
129/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb.
308/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků, ve znění vyhlášky č. 155/2001 Sb.
507/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu
500/2004 Sb. Správní řád
101/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
289/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech
287/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
241/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
218/2002 Sb. Služební zákon
352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů ČR
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
129/2000 Sb. Zákon o krajích
128/2000 Sb. Zákon o obcích
259/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
Odkazuje na
245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu
218/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů
204/1990 Sb. Zákon České národní rady o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky
167/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů
141/1988 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
56/1975 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
93/1951 Sb. Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
8. 01.04.2019 49/2019 Sb. Aktuální znění (exportováno 19.09.2019 21:33)
7. 15.02.2019 - 31.03.2019 48/2019 Sb.
6. 31.07.2017 - 14.02.2019 226/2017 Sb.
5. 21.12.2015 - 30.07.2017 359/2015 Sb.
4. 11.08.2013 - 20.12.2015 162/2013 Sb.
3. 14.04.2006 - 10.08.2013 129/2006 Sb.
2. 05.03.2004 - 13.04.2006 101/2004 Sb.
1. 09.08.2000 - 04.03.2004
0. 09.08.2000 Vyhlášené znění